375. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”

376. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”

377. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor institutionale la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”

378. Hotarâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

379. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

380. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

381. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor institutionale la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

382. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

383. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

384. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor institutionale la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

385. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Extindere cladire – Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targoviste – Strada Tudor Vladimirescu nr. 1”

386. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial - Cladire P+1” in Municipiul Targoviste, Str. Linistei nr. 36, beneficiar Delca Virgil

387. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”

388. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

389. Hotarâre privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

390. Hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

391. Hotarâre privind aprobarea tarifului pentru serviciile de apa si canalizare  furnizate de catre R.A.G.C. Targoviste

392. Hotarâre privind interzicerea comercializarii vehiculelor, fara autorizare, in zonele publice de pe raza Municipiului Targoviste

393. Hotarâre privind modificarea si completarea unor tarife practicate de S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste prevazute in H.C.L. nr. 333/31.08.2005

394. Hotarâre privind constituirea Comandamentului Antiepizootic al municipiului Targoviste pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor

395. Hotarâre privind darea in administrare a unor bunuri imobile si mobile catre Politia Comunitara Targoviste si catre Serviciul Judetean de Paza si Protectie

396. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu drept de prelungire, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca – adiacent blocului X2, scara E, pentru extindere sediu

397. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de un an cu drept de prelungire, a serei nr. 12 in suprafata utila de 60 m.p., pentru efectuarea de experiente la lucrarea de doctorat

398. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a 3 sali de clasa din incinta Grupului Scolar Ion Heliade Radulescu pentru scoala post - liceala sanitara

399. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

400. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste,

Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.

401. Hotarâre privind efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Magnum Arhitectura S.A.

402. Hotarâre privind achizitionarea terenului in suprafata de 346 m.p., situat in Strada Campulung nr. 126, apartinand numitului Gheorghe Gheorghita

403. Hotarâre privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al S.C. PAVCOM S.A. Targoviste

404. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de doamna Ion Teodora domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, etaj 3, apartament 53

405. Hotarâre privind schimbarea denumirii Scolii Generale nr. 11

406. Hotarâre privind schimbarea denumirii Gradinitei nr. 9 Targoviste

407. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2005


privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

      În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”.

Art.2 Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

 

-     Suprafata construita = 2.660 m.p.

-     Suprafata desfasurata = 12.900 m.p.

-     Regim de inaltime S + P + 5 E

 

Art.3 Fondul de investitie se va asigura printr-o finantare PHARE consemnata in Memorandumul de finantare cu Comisia Europeana, la care se va adauga contributia Fondului National (o treime din contributia PHARE) si contributia locala (25 % din totalul contributiei PHARE + Fondul National), dupa cum urmeaza:

-      Valoarea totala a proiectului = 8.372.615 euro (31.965.807 lei RON);

-      Contributia PHARE = 4.987.500 euro (19.041.776 lei RON);

-      Contributia nationala – 1.662.500 euro (6.347.259 lei RON);

-      Contributia locala – 1.722.615 euro (6.576.772 lei RON), din care 320.155 euro (1.222.320 lei RON) reprezinta cheltuieli neeligibile.

Art. 4 Se imputerniceste, ca reprezentant legal, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru implementarea si realizarea proiectului.

Art. 5 H.C.L. nr. 12/25.01.2005 se abroga.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   375

Tgv. 07.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor financiare pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. 375 / 07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele financiare la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”, dupa cum urmeaza:

1. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Necesitatea acestui proiect este stimularea dezvoltarii economice regionale si locale si atragerea firmelor capabile sa desfasoare activitati productive generatoare de produse cu valoare adaugata mare.

Oportunitatile care vor fi abordate si se doreste a fi valorificate rezulta din urmatoarele:

-          Disponibilul de forta de munca calificata;

-          Resursele si potentialul economic ridicat;

-          Pozitionare geografica buna (85 km. de Bucuresti, 50 km. de Ploiesti, 60 de km. de Sinaia, 90 km. de Pitesti);

-          Infrastructura dezvoltata poate favoriza, cu costuri reduse, aparitia de noi intreprinderi.

2.  Acoperirea contributiei proprii de 1.722.615 euro (6.576.772 lei RON), formata din:

-         costuri eligibile = 1.402.460 euro (5.354.452 lei RON)

-         costuri neeligibile = 320.155 euro (1.222.320 lei RON);

3. Acoperirea eventualelor costuri suplimentare de constructie;

4. Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectului pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                       

Nr.   376

Tgv. 07.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor institutionale la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor institutionale pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. ____/07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele institutionale la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”, dupa cum urmeaza:

 

          I – Cadrul instituţional pre-operaţional: beneficiarul lucrării îl reprezintă Consiliul Local Târgovişte, iar principalele entităţi implicate în proiect sunt:

         1. Unitatea de Implementare şi Supervizare (MSU) cu următoarea echipă:

                  - Manager de proiect

                  - Manager adjunct

                  - Director tehnic

                  - Director economic

                  - Secretar

          Principalele sale atribuţii sunt:    - coordonarea întregului proiect PHARE;

                                                    - monitorizarea bugetului Consiliului Local;

                                                    - asigurarea atingerii obiectivelor de eficienţă ale întregului program;

 2. Unitatea de implementare a Proiectului (PIU) cu următoarea echipă:

           - Manager de proiect

           - Asistent manager

           - Ofiţer financiar

           - Ofiţer tehnic

           - Consilier tehnic

           - Consilier financiar

           - Consilier juridic

           - Secretar

             Principalele sale atribuţii sunt:

- Identifică necesităţile si analizează soluţiile posibile pentru finalizarea proiectului, a aranjamentelor financiare şi toate activităţile din proiect;

- Asigură managementul proiectului, implementează si monitorizează proiectul; intocmeşte addendumuri (acte aditionale), notificări, note justificative;

- Întocmeşte rapoarte tehnice trimestriale, intermediare si finale către Autorităţile Contractante (ADR, MIE, etc); 

-  Monitorizează şi evaluează stadiile de realizare a programelor de investiţii;

- Urmăreşte respectarea procedurilor şi atingerea obiectivelor propuse în proiect;

- Urmăreşte realizarea indicatorilor specifici ai proiectului;

- Pune la dispoziţia Autorităţii Contractante toate documentele şi materialele pentru monitorizarea proiectului;

- Asigură dreptul de acces personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene, al Curţii de Conturi a Comunităţii Europene, sau altor persoane mandatate de aceste instituţii, la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv accesul la sistemele şi documentele privind gestiunea tehnică a Proiectului;

- Participă la realizarea materialelor aferente diseminării rezultatelor proiectului (pliante, broşuri, pagini web, etc), conform metodologiilor “Manualului de Identificare Vizuală”;

- Asigură rezolvarea prin corespondenţă a problemelor specifice sesizate de ADR, MIE, sau OPCP;

- Colaborează cu alte direcţii (economică, juridică) pentru rezolvarea problemelor privind: redactarea cererilor de plată către finanţatori, obţinerea certificatelor de scutire sau restituire de TVA pentru furnizori, soluţionarea contestaţiilor în urma procedurilor de achiziţie, etc;

- Elaborează Caietele de sarcini şi DEPO pentru achiziţiile din cadrul proiectului;

- Participă, în calitate de membru al Comisiilor de licitaţii, la evaluarea ofertelor şi atribuirea contractelor de achiziţii;

   - Intocmeşte fişele obiectivelor de investitii ,in vederea intocmirii listei de investitii si esalonarii finantarii anuale ;

   - Obţine certificatul de urbanism, avizele mentionate in acesta, autorizaţia de construire;

- Verifică documentatiile tehnice de executie  si sesizează proiectantul pentru omisiuni sau neconformitati;

- Intocmeşte note de renuntare si note de comanda suplimentare impreuna cu constructorul si proiectantul;             

      Atribuţiile menţionate reprezintă atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare.

 

         II – Cadrul instituţional post – operaţional: beneficiarul investiţiei îl reprezintă Consiliul Local Târgovişte, proprietate care se va menţine cel puţin 5 ani după darea în exploatare a acesteia. Departamentul desemnat care va asigura operarea şi întreţinerea investiţiei va fi un serviciu nou înfiinţat în cadrul Direcţiei Tehnice şi Gestiune Urbană şi va avea următoarele atribuţii:

          - Asigurarea spatiilor, inchirierea si functionarea la parametri normali a locatiilor inchiriate;

          - Asigurarea utilitatilor si intretinerea acestora;

          - Reparatiile curente sau capitale care vor depasi posibilitatile tehnice ale personalului incubatorului vor fi efectuate de catre companii specializate, iar costurile implicate vor fi acoperite din bugetul Consiliului Local Targoviste.

          - Furnizarea serviciilor administrative de secretariat;

          - Asigurarea serviciilor de tutorizare si informaţionale.

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   377

Tgv. 07.10.2005

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Dambovita, precum si al Municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din Judetul Dambovita;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si “y” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, finantat prin Programul PHARE 2004 – 2006 “Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”, cu obligatiile ce decurg din Acordul de Asociere nr. 7969/27.09.2005 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  In vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului mentionat la art. 1, partile vor asigura contributia locala, in numerar, la costurile eligibile, acoperirea costurilor neeligibile si a tuturor eventualelor costuri suplimentare de constructie.

Art. 3 Se desemneaza pentru semnarea Acordului de Asociere, d-l Primar al Municipiului Targoviste, ing. Furcoiu Iulian.

Art. 4 H.C.L. nr. 14/25.01.2005 se abroga.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.   378

Tgv. 07.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 07.10.2005, având în vedere:

-     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in municipiul Targoviste”;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-     prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”, dupa cum urmeaza:

 

1. Indicatori tehnici:

v     Lungime traseu:13 808 m din care:pe o lungime de 12 623 m se suprapune pe traseul existent(deci cca.92% din lungimea totala),iar pe cca. 1185 m,traseul se extinde la 4 benzi de circulatie(zona cuprinsa intre podul de la Teis si pasajul  superior peste calea ferata Targoviste-Ploiesti la iesirea pe DN72 spre Pucioasa.

v     Durata de realizare a investitiei: 20 luni.

2. Indicatori economici:(Valori inclusiv TVA)

-Valoarea totala a proiectului        – 6.024.223 Euro/23.115.546 RON

-Fonduri PHARE                           - 3.886.493 Euro/14.912.862 RON

-Contributie Nationala                   - 1.295.498 Euro / 4.970.955  RON

-Buget Local                      - 842.232 Euro / 3.231.728  RON din care 266.455 Euro / 1.022.414  RON cheltuieli neeligibile

Art. 2 Se imputerniceste, ca reprezentant legal, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru implementarea si realizarea proiectului.

Art. 3  H.C.L. nr. 13/25.01.2005 se abroga.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   379

Tgv. 07.10.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor financiare pentru obiectivul de investitii Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. 379/07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele financiare la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”, dupa cum urmeaza:

1.      Necesitatea si oportunitatea investiei:

-          In prezent, schimburile economice dintre zonele aferente Municipiului Targoviste se desfasoara cu cheltuieli destul de mari pe un drum nemodernizat cu doua benzi de circulatie;

-          Pe traseul drumului de centura exploatarea produselor petroliere, agricole, zootehnice, industriale se realizeaza la un nivel redus fata de posibilitatile reale ale zonei. Activitatile comerciale sunt ingreunate din punct de vedere al traficului greu. De asemenea, trebuie luat in calcul si valorificarea potentialului turistic existent prin prezenta numeroaselor monumente si vestigii istorice: Cetatea de Scaun a Tarii Romanesti, Turnul Chindiei, Manastirea Dealu si altele. Acest drum ar deschide noi oportunitati de investitii in turism, prelucrarea produselor agricole, desfasurarea unor activitati specifice zonei.  

2.      Acoperirea contributiei proprii de 842.232 Euro/3.231.728 RON formata din:

§         costuri eligibile 575.777 Euro/2.209.314 RON

§         costuri neeligibile 266.455 Euro/1.022.414 RON

3.      Acoperirea eventualelor costuri suplimentare de constructie;

4.      Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectelor pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   380

Tgv. 07.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor institutionale la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor institutionale pentru obiectivul de investitii Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. ____/07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele institutionale la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”, dupa cum urmeaza:

I – Cadrul institutional pre-operational:beneficiarul lucrarii il reprezinta Consiliul Local Targoviste,iar principalele entitati implicate in proiect sunt:

1.Unitatea de Implementare si Supervizare(MSU) cu urmatoarea echipa:

-Manager de proiect

-Manager adjunct

-Director tehnic

-Director economic

-Secretar

Principalele atributii ale MSU sunt:-coordonarea intregului proiect PHARE;

                                                         -monitorizarea bugetului Consiliului Local

                                                          si alocarea costurilor neeligibile;

                                                         -asigurarea atingerii obiectivelor de eficienta 

                                                          ale intregului program(monitorizarea

                                                          activitatii);

 

2.Unitatea de Implementare a proiectului:

-Manager de proiect

-Asistent manager

-Ofiter financiar

-Ofiter tehnic

-Consilier tehnic

-Consilier financiar

-Consilier juridic

-Secretar

Principalele atibutii ale PIU sunt:

- Identifică necesităţile si analizează soluţiile posibile pentru finalizarea proiectului, a aranjamentelor financiare şi toate activităţile din proiect;

- Asigură managementul proiectului, implementează si monitorizează proiectul; intocmeşte addendumuri (acte aditionale), notificări, note justificative;

- Întocmeşte rapoarte tehnice trimestriale, intermediare si finale către Autorităţile Contractante (ADR, MIE, etc); 

-  Monitorizează şi evaluează stadiile de realizare a programelor de investiţii;

- Urmăreşte respectarea procedurilor şi atingerea obiectivelor propuse în proiect;

- Urmăreşte realizarea indicatorilor specifici ai proiectului;

- Pune la dispoziţia Autorităţii Contractante toate documentele şi materialele pentru monitorizarea proiectului;

- Asigură dreptul de acces personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene, al Curţii de Conturi a Comunităţii Europene, sau altor persoane mandatate de aceste instituţii, la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv accesul la sistemele şi documentele privind gestiunea tehnică a Proiectului;

- Participă la realizarea materialelor aferente diseminării rezultatelor proiectului (pliante, broşuri, pagini web, etc), conform metodologiilor “Manualului de Identificare Vizuală”;

- Asigură rezolvarea prin corespondenţă a problemelor specifice sesizate de ADR, MIE, sau OPCP;

- Colaborează cu alte direcţii (economică, juridică) pentru rezolvarea problemelor privind: redactarea cererilor de plată către finanţatori, obţinerea certificatelor de scutire sau restituire de TVA pentru furnizori, soluţionarea contestaţiilor în urma procedurilor de achiziţie, etc;

- Elaborează Caietele de sarcini şi DEPO pentru achiziţiile din cadrul proiectului;

- Participă, în calitate de membru al Comisiilor de licitaţii, la evaluarea ofertelor şi atribuirea contractelor de achiziţii;

   - Intocmeşte fişele obiectivelor de investitii ,in vederea intocmirii listei de investitii si esalonarii finantarii anuale ;

   - Obţine certificatul de urbanism, avizele mentionate in acesta, autorizaţia de construire;

- Verifică documentatiile tehnice de executie  si sesizează proiectantul pentru omisiuni sau neconformitati;

- Intocmeşte note de renuntare si note de comanda suplimentare impreuna cu constructorul si proiectantul;             

      Atribuţiile menţionate reprezintă atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare.

 

         II – Cadrul instituţional post – operaţional: beneficiarul investiţiei îl reprezintă Consiliul Local Târgovişte, proprietate care se va menţine cel puţin 5 ani după darea în exploatare a acesteia. Departamentul desemnat care va asigura operarea şi întreţinerea investiţiei va fi DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT din cadrul Primariei Targovisteşi va avea următoarele atribuţii:

-          urmăreşte utilizarea şi conservarea domeniului public al mun. Târgovişte conform destinaţiei stabilite prin planului de sistematizare al teritoriului aprobat prin HCL

-         face propuneri anuale şi trimestriale pentru lucrările şi fondurile necesare administrării, modernizării şi întreţinerii domeniului public al mun. Târgovişte

-         organizează licitaţii în vederea atribuirii contractelor de lucrări, servicii şi bunuri, conform planului anual de investiţii şi reparaţii

-         urmăreşte executarea de bună calitate şi la termen a lucrărilor de reparaţii şi investiţii

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

Nr.   381

Tgv. 07.10.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 07.10.2005, având în vedere:

-     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     Prevederile Acordului de asociere cu Consiliul Judetean Dambovita nr. 1413/26.01.2005;

-     Prevederile Acordului de asociere cu Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” nr. 1472/26.01.2005 ;

-     Prevederile Acordului de asociere cu Ministerul Culturii si Cultelor nr. 126/28.01.2005;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-     prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

 

a) Consolidarea si restaurarea Bisericii Domnesti:

Aria construita = 400 m2

Aria desfasurata = 420 m2

Regim de inaltime : Parter partial supanta (cafas)

Volum construit = 6000 m3

b) Consolidarea  si restaurarea zidurilor de incinta ale Curtii Domnesti

Lungime luata in considerare pentru consolidare-restaurare: 242m x 2 randuri de ziduri paralele = 484 m

Volum construit existent aferent : 1170 m3

c) Reconstruirea Casei Arama ( ruinele casei Dionisie Lupu):

Aria construita = 352 m2

Aria desfasurata = 704 m2

Regimul de inaltime : Parter partial ingropat + Etaj

Volum construit = 2500 m3

d) Reconstruirea Corpului de Garda Vest (Turnul portii cu Corp de Garda):

Aria construita = Aria desfasurata = 62 m2

Aria desfasurata = 62 m2

Regimul de inaltime: Parter

Volum construit = 198 m3

e) Reabilitatere grup sanitar pentru vizitatori

Aria construita = Aria desfasurata =52 m2

Regimul de inaltime :Demisol ( Parter partial ingropat)

Volum construit = 120 m3

f) Lucrari exterioare – amenajari drumuri si retele in icinta ansamblului istoric:

Drumuri, trasee vizitatori, alei pietonala 2 400 m2

Retele electrice in incinta 800 m

Reabilitare iluminat scenografic 1150 m

Retele apa-canal 150 m

Retele gaze naturale 100 m

g) Reabilitare  drumuri din cadrul centrului istoric (inclusiv retele de canalizare, alimentare cu apa, dotare cu mobilier urban si amenajare peisajistica):

-      Str. Calea Domneasca

-      Str.Poet Grigore Alexandrescu

-      Str.Al. I. Cuza

-      Str. Dr.Marinoiu

-      Str. I.H. Radulescu

-      Str. Lt. Parvan Popescu

-      Str. Revolutiei

-      Str. Negustorilor

 

Durata de realizare: 23 luni, din care 18 vor fi pentru executie lucrari

 

Indicatori economici :

 

Fondul de investitii se va asigura prontr-o finantare Phare consemnataa in memorandumul  de finantare cu Comisia Europeana, la care se adauga contributia  Fondului National si contributia locala, dupa cum urmeaza:

-      Valoarea totala a proiectului   = 6.728.387 Euro ( 265.535.793 mii lei vechi ) 26.553.579 RON             

-      Contributia Phare                    = 4.350.142 Euro ( 171.678.394 mii lei vechi ) 17.168.839 RON

-      Contributia Nationala              = 1.450.048 Euro (  57.226.144 mii lei vechi )   5.722.614 RON

-      Contributia Locala                   =    928.197 Euro (  36.631.295 mii lei vechi )   3.663.130 RON

 

  Conform Acordului de asociere intre  Consiliul Local  Municipal Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita, contributia Locala se constiuie astfel:

-      Consiliul Local Targoviste      60% = 556.918 Euro ( 21.978.768 mii lei vechi ) 2.197.877 RON

-      Consiliul Judetean Dambovita 40% = 371.279 Euro ( 14.652.528 mii lei vechi ) 1.465.253 RON

Art. 2  Se imputerniceste, ca reprezentant legal, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru implementarea si realizarea proiectului.

Art. 3 H.C.L. nr. 15/25.01.2005 se abroga.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   382

Tgv. 07.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor financiare pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.C.L. nr. 382/07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele financiare la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”, dupa cum urmeaza:

1.    Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Necesitatea acestui proiect este stimularea dezvoltarii turismului regional si local prin reintroducerea in circuitul turistic al Cetatii de Scaun Targoviste.

Oportunitatile care vor fi abordate:  

-          Mediul de afaceri atractiv in domeniul turismului;

-          Pozitia geografica buna fata de intreaga regiune (D.N. 71, D.N. 72, D.N. 72 A, D.J. 712);  

-          Potentialul turistic existent prin prezenta numeroaselor monumente si vestigii istorice de importanta nationala;  

-          Desfasurarea unor activitati specifice zonei cu costuri reduse, aparitia de noi servicii turistice;  

-          Mentionam ca ansamblul de monumente istorice din cadrul Curtii Domnesti sunt incluse in Lista Monumentelor Istorice – 2004 DB – II – A – 17237 

2.    Acoperirea contributiei proprii de 556.918 Euro (21.978.768 mii lei vechi) 2.197.877 RON, formata din:

-         costuri eligibile :     386.679 Euro / 1.526.030 lei RON

-         costuri neeligibile:  170.239 Euro /    671.849 lei RON

3.    Acoperirea eventualelor costuri suplimentare de constructie;

4.    Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectului pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

Nr.   383

Tgv. 07.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor institutionale la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor institutionale pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.C.L. nr. ____/07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele institutionale la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”, dupa cum urmeaza:

               I -  Cadrul institutional pre-operational: beneficiarul lucrarii il reprezinta Consiliul Local Targoviste, iar principalele entitati implicate in proiect sunt:

Unitatea de Implementare si Supervizare (MSU) cu urmatoarea echipa:

Manager de proiect

Manager adjunct

Director tehnic

Director economic

Secretar

               Principalele sale atributii sunt:

coordonarea intregului proiect Phare

monitorizarea bugetului Consiliului Local

asigurarea atingeriiobiectivelor de eficienta ale intregului program.

 

Unitatea de Implementare a Proiectului (PIU) cu urmatoarea echipa:

Manager de proiect

Asistent manager

Ofiter financiar

Ofiter tehnic

Consilier tehnic

Consilier financiar

Consilier juridic

Secretar

                Principalele sale atributii sunt:

- Identifică necesităţile si analizează soluţiile posibile pentru finalizarea proiectului, a aranjamentelor financiare şi toate activităţile din proiect;

- Asigură managementul proiectului, implementează si monitorizează proiectul; intocmeşte addendumuri (acte aditionale), notificări, note justificative;

- Întocmeşte rapoarte tehnice trimestriale, intermediare si finale către Autorităţile Contractante (ADR, MIE, etc); 

-  Monitorizează şi evaluează stadiile de realizare a programelor de investiţii;

- Urmăreşte respectarea procedurilor şi atingerea obiectivelor propuse în proiect;

- Urmăreşte realizarea indicatorilor specifici ai proiectului;

- Pune la dispoziţia Autorităţii Contractante toate documentele şi materialele pentru monitorizarea proiectului;

- Asigură dreptul de acces personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene, al Curţii de Conturi a Comunităţii Europene, sau altor persoane mandatate de aceste instituţii, la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv accesul la sistemele şi documentele privind gestiunea tehnică a Proiectului;

- Participă la realizarea materialelor aferente diseminării rezultatelor proiectului (pliante, broşuri, pagini web, etc), conform metodologiilor “Manualului de Identificare Vizuală”;

- Asigură rezolvarea prin corespondenţă a problemelor specifice sesizate de ADR, MIE, sau OPCP;

- Colaborează cu alte direcţii (economică, juridică) pentru rezolvarea problemelor privind: redactarea cererilor de plată către finanţatori, obţinerea certificatelor de scutire sau restituire de TVA pentru furnizori, soluţionarea contestaţiilor în urma procedurilor de achiziţie, etc;

- Elaborează Caietele de sarcini şi DEPO pentru achiziţiile din cadrul proiectului;

- Participă, în calitate de membru al Comisiilor de licitaţii, la evaluarea ofertelor şi atribuirea contractelor de achiziţii;

   - Intocmeşte fişele obiectivelor de investitii ,in vederea intocmirii listei de investitii si esalonarii finantarii anuale ;

   - Obţine certificatul de urbanism, avizele mentionate in acesta, autorizaţia de construire;

- Verifică documentatiile tehnice de executie  si sesizează proiectantul pentru omisiuni sau neconformitati;

- Intocmeşte note de renuntare si note de comanda suplimentare impreuna cu constructorul si proiectantul;              

      Atribuţiile menţionate reprezintă atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare.

 

         II – Cadrul instituţional post – operaţional: beneficiarul investiţiei îl reprezintă Consiliul Local Târgovişte, proprietate care se va menţine cel puţin 5 ani după darea în exploatare a acesteia. Departamentul desemnat care va asigura operarea şi întreţinerea investiţiei va fi un serviciu nou înfiinţat în cadrul Direcţiei Tehnice şi Gestiune Urbană şi va avea următoarele atribuţii:

          - Asigurarea spatiilor, inchirierea si functionarea la parametri normali a locatiilor inchiriate;

          - Asigurarea utilitatilor si intretinerea acestora;

          - Reparatiile curente sau capitale care vor depasi posibilitatile tehnice ale personalului incubatorului vor fi efectuate de catre companii specializate, iar costurile implicate vor fi acoperite din bugetul Consiliului Local Targoviste.

          - Furnizarea serviciilor administrative de secretariat;

          - Asigurarea serviciilor de tutorizare si informaţionale.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

Nr.   384

Tgv. 07.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Extindere cladire – Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targoviste – Strada Tudor Vladimirescu nr. 1”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 07.10.2005, având în vedere:

-     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Extindere cladire – Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targoviste – Strada Tudor Vladimirescu nr. 1”;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-     prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Extindere cladire – Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targoviste – Strada Tudor Vladimirescu nr. 1”, dupa cum urmeaza:

 

Suprafata construita – Ac = 107,70 m.p.;

Suprafata desfasurataAd = 215,40 m.p.;

Suprafata utila – parter Aup = 80,94 m.p.;

Suprafata utila – etaj – Aue = 89,93 m.p..

Clasa de importanta – III;

Categoria de importanta – C;

Gradul de rezistenta la foc – II

Extinderea P+1 va fi realizata cu:

-         structura metalica in cadre;

-         fundatii izolate din beton la stalpi;

-         plansee metalice cu placi de betonyp4 cm.;

-         sarpanta metalica;

-         invelitoare – panouri termoizolatoare tip oltpan.

Lucrarile de constructii vor cuprinde:

-         lucrari de deviere a unor retele de gaze si canalizare existente in zona;

-         lucrari de infrastructura si suprastructura;

-         lucrari de instalatii interioare (electrice, termice si dotari)

Fondul de investitii se va asigura din contributie locala.

Valoarea totala a investitiei : 523.538 lei RON (147.400 euro)

din care: C+M = 425.454,3 lei RON (119.786 euro)

Termenele de realizare: trimestrul IV 2005 – trimestrul II 2006

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   385

Tgv. 07.10.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial - Cladire P+1” in Municipiul Targoviste, Str. Linistei nr. 36, beneficiar Delca Virgil

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.10.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial - Cladire P+1” in Municipiul Targoviste, Str. Linistei nr. 36, beneficiar Delca Virgil;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial - Cladire P+1” in Municipiul Targoviste, Str. Linistei nr. 36, beneficiar Delca Virgil.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   386

Tgv. 07.10.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 11.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor financiare pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. 375 / 07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele financiare la obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului”, dupa cum urmeaza:

1. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Necesitatea acestui proiect este stimularea dezvoltarii economice regionale si locale si atragerea firmelor capabile sa desfasoare activitati productive generatoare de produse cu valoare adaugata mare.

Oportunitatile care vor fi abordate si se doreste a fi valorificate rezulta din urmatoarele:

-          Disponibilul de forta de munca calificata;

-          Resursele si potentialul economic ridicat;

-          Pozitionare geografica buna (85 km. de Bucuresti, 50 km. de Ploiesti, 60 de km. de Sinaia, 90 km. de Pitesti);

-          Infrastructura dezvoltata poate favoriza, cu costuri reduse, aparitia de noi intreprinderi.

2.  Acoperirea contributiei proprii de 1.722.615 euro (6.576.772 lei RON), formata din:

-         costuri eligibile = 1.402.460 euro (5.354.452 lei RON)

-         costuri neeligibile = 320.155 euro (1.222.320 lei RON);

3. Acoperirea eventualelor costuri suplimentare de constructie;

4. Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectului pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei.

Art.2 H.C.L. nr. 376/07.10.2005 se abroga.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   387

Tgv. 11.10.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 11.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor financiare pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.C.L. nr. 382/07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele financiare la obiectivul “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”, dupa cum urmeaza:

5.    Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Necesitatea acestui proiect este stimularea dezvoltarii turismului regional si local prin reintroducerea in circuitul turistic al Cetatii de Scaun Targoviste.

Oportunitatile care vor fi abordate:  

-          Mediul de afaceri atractiv in domeniul turismului;

-          Pozitia geografica buna fata de intreaga regiune (D.N. 71, D.N. 72, D.N. 72 A, D.J. 712);  

-          Potentialul turistic existent prin prezenta numeroaselor monumente si vestigii istorice de importanta nationala;  

-          Desfasurarea unor activitati specifice zonei cu costuri reduse, aparitia de noi servicii turistice;  

-          Mentionam ca ansamblul de monumente istorice din cadrul Curtii Domnesti sunt incluse in Lista Monumentelor Istorice – 2004 DB – II – A – 17237 

6.    Acoperirea contributiei proprii de 556.918 Euro (21.978.768 mii lei vechi) 2.197.877 RON, formata din:

-         costuri eligibile :     386.679 Euro / 1.526.030 lei RON

-         costuri neeligibile:  170.239 Euro /    671.849 lei RON

7.    Acoperirea eventualelor costuri suplimentare de constructie;

8.    Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectului pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei.

Art.2 H.C.L. nr. 383/07.10.2005 se abroga.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

Nr.   388

Tgv. 11.10.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea aranjamentelor financiare la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 11.10.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a aranjamentelor financiare pentru obiectivul de investitii Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii;

-     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-     Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. 379/07.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”;

-     Prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă aranjamentele financiare la obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in Municipiul Targoviste”, dupa cum urmeaza:

5.      Necesitatea si oportunitatea investiei:

-          In prezent, schimburile economice dintre zonele aferente Municipiului Targoviste se desfasoara cu cheltuieli destul de mari pe un drum nemodernizat cu doua benzi de circulatie;

-          Pe traseul drumului de centura exploatarea produselor petroliere, agricole, zootehnice, industriale se realizeaza la un nivel redus fata de posibilitatile reale ale zonei. Activitatile comerciale sunt ingreunate din punct de vedere al traficului greu. De asemenea, trebuie luat in calcul si valorificarea potentialului turistic existent prin prezenta numeroaselor monumente si vestigii istorice: Cetatea de Scaun a Tarii Romanesti, Turnul Chindiei, Manastirea Dealu si altele. Acest drum ar deschide noi oportunitati de investitii in turism, prelucrarea produselor agricole, desfasurarea unor activitati specifice zonei. 

6.      Acoperirea contributiei proprii de 842.232 Euro/3.231.728 RON formata din:

§         costuri eligibile 575.777 Euro/2.209.314 RON

§         costuri neeligibile 266.455 Euro/1.022.414 RON

7.      Acoperirea eventualelor costuri suplimentare de constructie;

8.      Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectelor pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei.

Art.2  H.C.L. nr. 380/07.10.2005 se abroga.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   389

Tgv. 11.10.2005

H O T A R A R E

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

-     Rapoartele serviciilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privnd stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-     prevederile art.5 pct.2 din OG 45/2003 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-     prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  cu modificarile ulterioare si HG 797/2005

-     prevederile H.G. nr. 44/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

-     prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

-     prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-     prevederile H.C.L. 93/2002 privind aprobarea zonelor de impozitare  si  categoriilor de folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul municipiului Targoviste in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pe anul 2003 si H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

-     prevederile art. 38, alin. 2, lit.“d” din Legea 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr 215/2001 privind  Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2006, conform anexelor 1,2,3 si 4  care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Directia Gradini Publice, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare .

 

Nr.   390

Tgv. 31.10.2005

                                                                                    ANEXA NR.1 la  H.C.L. nr. 390 / 31.10.2005

 

 IMPOZITE SI TAXE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA SI AMENZI  STABILITE PENTRU ANUL 2006

 

1. Impozitul pe clădiri (art.249 – art. 255 din Legea nr.571/2003)      

a) În cazul persoanelor fizice,

 

Pentru anul 2006:

-         impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

-         valoarea impozabila a unei clădiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii,exprimata in metri patrati cu valoarea corespunzatoare prevazuta in anexa  la HG.nr.797/14.07.2005.

-         pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice,pana la 15 martie a anului respectiv,se va acorda o bonificatie de 10%

-         b) În cazul persoanelor juridice

 

Pentru anul 2006, se stabileste:

                              1) pentru clădirile apartinand persoanelor juridice -cota de impozit  1% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii.

                              2) pentru clădirile care nu au fost reevaluate in conditiile legii  - cota de impozit  10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii.

 Impozitul astfel calculat se majoreaza cu 25%,conform art.287.

2. Impozitul  pe teren (art. 256– art.260)

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual.

            Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul nr. de metri patrati de teren,rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria   de folosinta a terenului,conform incadrarii facute de consiliul local.

         Municipiul Targoviste se incadreaza in categoria localitatilor de rang II,conform Legii nr. 351/2001/06.07.2001-privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi

 

I.Nivelul impozitului pe terenul situat in intravilan-terenuri curti constructii-pe ranguri de localitati, pentru anul 2006, sunt cuprinse in tabelul urmator;

Zona  in cadrul Minicipiului Targoviste

IMPOZIT

2006

–ron/ha-

A

5.500

B

3.800

C

2.400

D

1.300

II.Pentru terenurile amplasate in intravilan-orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii;

Nr.crt

Zona

__________________

Categoria de folosinta

IMPOZIT AN 2006

Ron/ha

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

40

30

26

22

2

Pasune

30

26

22

18

3

Faneata

30

26

22

18

4

Vie

66

50

40

26

5

Livada

76

66

50

40

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

40

30

26

22

7

Teren cu ape

22

18

12

x

8

Drumuri si cai ferate

x

x

x

X

9

nepronuctiv

x

x

x

x

Nota:valorile din tabel se inmultesc cu coeficientul 4-corespunzator rangului localitatii.

3. Impozit pe terenurile amplasate in extravilan;

                  TERENUL

IMPOZIT AN 2006

   Ron/ha

terenuri  amplasate in extravilan, indiferent de rangul localitatii,categoria de folosinta si zona unde este situat.

20

 

 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pâna la 15 martie a anului respectiv, se va acorda o bonificatie de 10%.

 

CAPITOLUL  IV

TAXA  ASUPRA  MIJLOACELOR  DE  TRANSPORT

Art.263 alin.(2)   Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Tipul mijlocului de transport

TAXA  AN 2006

0

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm³, inclusiv

7

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm³

9

Autobuze, autocare, microbuze

15

Alte vehicule de până la 12 tone, inclusiv

16

Tractoare înmatriculate

10

Motociclete, motorete şi scutere

4

art.263 alin.(4) si 292 alin (3) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone-conform HG 797/2005

art.263 alin.(5) si 292 alin (3) Combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone-conform HG 797/2005

art.263 alin.(6) Remorci,semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata

 TAXA  AN 2006                                                 - ron-

 a. Până la o tonă inclusiv  

7

 b.Peste 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone

24

 c.Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone

37

 d.Peste 5 tone

46

art.263 alin.(7) Mijloace de transport pe apa-conform HG 797/2005

  Pentru plata cu anticipatie a taxei auto pentru intregul an de catre persoanele fizice,pana la 15 martie a anului respectiv,se va acorda o bonificatie de 10%

 

 

 

CAPITOLUL V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

 

Art.267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,in mediul urban

TAXE  AN 2006

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

 - lei -ron

            1 până la 150 m² inclusiv

4

            2. între 151 şi 250 m² inclusiv

6

            3. între 251 şi 500 m² inclusiv

8

            4. între 501 şi 750 m² inclusiv

9

            5. între 751 şi 1.000 m² inclusiv

10

            6. peste 1.000 m²

10+1leu/ m² pentru fiecare m2 care depaseste suprafata de 1000m2

Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

6

Art.267 alin.(7).Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor.

6

 Art.267 alin.(11).Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu.

9

 Art.267 alin.(12).Taxa pentru eliberarea avizarea certificatului de urbanism de catre  comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene.

11

Art.267 alin.(13).Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

7

Art.268 alin.(1).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice.

2. in mediul urban

57

Art.268 alin.(2).Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de functionare.

14

Art.268 alin.(3).Taxa pentru eliberarea de  copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale.

23

 Art.268 alin.(4).Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

57

CAPITOLUL VI-TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

Art.271 alin.(2) Taxa pentru  afişaj in scop de reclama si publicitate.

 

 1.in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

23

2.in cazul oricarui panou,afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

17

Contribuabili persoane fizice si juridice care folosesc mijloace de reclama  si publicitatela  locul desfasurarii activitatii sunt obligati sa depuna  declaratia anuala la serviciul de impozite si taxe pana la data de 30 noembrie pentru anul urmator.

CAPITOLUL VII-IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

Art.275 alin.(2) Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:

 

1. in cazul videotecilor

1

2. in cazul discotecilor

2

CAPITOLUL VIII- TAXA HOTELIERA

 

Pentru sederea in municipiu ,taxa  hoteliera  propusa este de 2% si se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile  hoteliere pentru fiecare persoana,pentru  o zi de cazare.

CAPITOLUL X-ALTE   TAXE   LOCALE

 

 Art.283 alin (1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor,a caselor memoriale sau a monumentelor istorice,de arhitectura si arheologie

intre 0 leu/zi si 13leu/zi

Art.283 alin (3) Taxa anuala pentru vehicule lente

34

 

CAPITOLUL XIII-SANCTIUNI

 

Art.294 alin.(3)  Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.1. se sancţionează cu amendă de  la 230.1) lei  la 4502) leu,  iar  cea  de  la  lit.2.  cu amendă de la 4503)lei la 13604) lei.

*depunerea peste termen a declaratiilor de impunere

 

a)persoane fizice

70

b)persoane juridice

450

*nedepunerea declaratiilor de impunere

 

a)persoane fizice

200

b)persoane juridice

1360

Art.294.alin.(4) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vinzarea,  evidenţa  şi  gestionarea,  după caz,  a  abonamentelor  şi a biletelor   de   intrare   la   spectacole   constituie  contravenţie  şi  se sancţionează cu amendă de la 9101) lei la4.5402) lei.

a)persoane fizice

500

b)persoane juridice

4540

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2 la HCL nr.390/31.10.2005

 

 

 

 

TAXE PENTRU OCUPAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PENTRU ANUL 2006

TAXA  AN 2006

 

      DENUMIRE  TAXA

 

 

I. TAXA TEREN OCUPAT DE CHIOSCURI PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT SI ALIMENTATIE PUBLICA-PRET MINIM DE PORNIRE AL LICITATIILOR-FARA TVA(inclusiv unitati de invatamant preuniversitar)

 

ZONA I

21ron/mp/luna

 

ZONA II

17ron/mp/luna

 

ZONA III

14ron/mp/luna

 

II. TAXA TEREN OCUPAT DE CHIOSCURI PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCTIE (PANIFICATIE, SIFONARIE, VULCANIZARE AUTO)- PRET DE PORNIRE LA LICITATII-FARA TVA

 

 

ZONA I

17ron/mp/luna

 

ZONA II

14ron/mp/luna

 

ZONA III

10/ron/mp/luna

 

III. TAXA TEREN OCUPAT DE TONETE , RAFTURI, MESE, PENTRU COMERT AMBULANT CU MARFURI ALIMENTARE SI NEALIMENTARE, LAZI FRIGORIFICE PENTRU RACORITOARE SI INGHETATA, PANOURI PUBLICITARE

 

 

ZONA I

17ron/mp/luna

 

ZONA II

14ron/mp/luna

 

ZONA III

10/ron/mp/luna

 

IV. TAXA COMERT DE INTAMPINARE CU PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE

 

- PE  TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL PRIMARIEI(cu autorizarea Primariei)

45 ron/mp/luna

 

- PE  TEREN  PROPRIETATE PRIVATA A COMERCIANTULUI,SCARILE MAGAZINELOR(conform autorizatiei de functionare a magazinului )

45 ron/mp/luna

 

V. TAXA TEREN OCUPAT DE TERASE PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA :

 

 

- IN PERIOADA IANUARIE-APRILIE; OCTOMBRIE- DECEMBRIE

6ron/mp/zi

 

- IN PERIOADA MAI- SEPTEMBRIE

9 ron/mp/luna

 

VI. TAXA TEREN OCUPAT DE COMERCIANTI IN PERIOADA SARBATORILOR TRADITIONALE (CRACIUN, ANUL NOU, 1-8 MARTIE )lei/mp/sarbatoare

60 ron/mp/luna

 

VII. TAXA PENTRU ACTIVITATI OCAZIONALE (PREZENTARE PRODUSE COSMETICE, AUTO, FESTIVALUL BERII ) lei/mp/zi

1ron/mp/luna

 

VIII. TAXA FOLOSINTA TEREN PENTRU CANTARE MEDICINALE

6 ron/mp/lunazi

 

IX. TAXA TEREN OCUPAT DE CHIOSCURI, TARABE PENTRU VANZAREA DE CARTI, REVISTE, ZIARE

 

ZONA I

4 ron/mp/luna

 

ZONA II

3 ron/mp/luna

 

ZONA III

3 ron/mp/luna

 

X. TAXA TEREN PENTRU CAI DE ACCES LA MAGAZINE SI SPALATORII AUTO-VULCANIZARI,DEPOZITARE IN FATA DEPOZITELOR EN GROSS

 

-ZONA I

10 ron/mp/luna

 

-ZONA II

8 ron/mp/luna

 

-ZONA III

6 ron/mp/luna

 

XI TAXA TEREN OCUPAT CU PEPENI,VARZA

18 ron/mp/luna

 

2) TAXE UTILIZARE TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE PARCARI -CONFORM ART. 283  alin.1

 

I.TAXA PARCARE OCAZIONALA-in parcari amenajate pe baza de tichet

1 ron/ora

 

II. TAXA PARCARE CURENTA PE BAZA DE ABONAMENT LUNAR PENTRU :

 

 

- PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

30 ron/luna/auto

 

NOTA : cu reducere de 25% daca taxa se achita pentru intregul an pana la 15.03.2006

 

III. TAXA UTILIZARE STATIE PENTRU IMBARCARE – DEBARCARE TRANSPORT PERSOANE

 

*TAXI

21ron/mp/luna

 

*MAXI-TAXI(microbuze peste 9 locuri)

70 ron/luna/auto

 

*AUTOBUZE

100 ron/luna/auto

 

IV.TAXA UTILIZARE DOMENIUL PUBLIC PT. DESCARCARE MARFA IN FATA MAGAZINELOR :

 

-furgonete sub 3 tone

15 ron/auto/luna

 

-auto peste 3 tone

50 ron/auto/luna

 

 NOTA : cu reducere de 25% daca achita integral pana la 15.03.2006

 

3) TAXE FOLOSINTA TEREN DOMENIU PUBLIC OCUPAT DE GARAJE SI COPERTINE-CONFORM ART.283 ALIN.1

 

CHIRIE PENTRU TERENURILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC PE CARE SUNT CONSTRUITE GARAJE SI COPERTINE AUTO

1ron/mp/luna

 

 4)TAXE PENTRU EXECUTAREA UNOR LUCRARI SI OCUPAREA (UTILIZAREA) TEMPORARA A TERENULUI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC-CONFORM ART 283 ALIN .1

 

1.TAXA DEPOZITARE DIFERITE MATERIALE SI CONSTRUCTII PROVIZORII(ex.schele etc) IN CAZURI EXCEPTIONALE-cu exceptia trtuarelor unde este pusa in pericol siguranta circulatiei rutiere si pietonale

6 ron/mp/zi

 

2.TAXA DE UTILIZARE TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE REABILITAREA RETELELOR SUBTERANE(apa,gaze,canalizare,telefonie,energie electrica)

10 ron/mp/zi

 

3.TAXA PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE BRANSAMENTE ELECTRICE SI GAZE NATURALE

17ron/bransament

 

4.TAXA DE AUTORIZARE SI REAUTORIZARE PENTRU SPARGERE STRAZI DOMENIUL PUBLIC IN VEDEREA REALIZARII UNOR RACORDURI SAU BRANSAMENTE LA RETELELE PUBLICE

12ron/bransament

 

   NOTA :Pentru refacerea zonelor afectate de aceste lucrari se constituie o garantie de buna executie,care se depune intr-un cont deschis la CEC si poate fi restituita dupa 6(sase)luni de la finalizarea lucrarilor,in conditiile in care terenul  este readus la starea initiala.

 

Garantia se stabileste in functie de structura terenului,dupa cum urmeaza :

 

 

1. Pentru persoane juridice :

 

 

                     -carosabil si trotuar  

150 ron/mp

 

                     -teren natural si spatiu verde   

80 ron/mp

 

2.Pentru persoane fizice :   

 

 

                     -carosabil si trotuar  

70 ron/mp

 

                     -teren natural si spatiu verde  

45 ron/mp

 

5) TAXE SPECIALE PENTRU FUNCTIONAREA UNOR SERVICII PUBLICE- CONFORM ART. 282 COD FISCAL

 

1. TAXA MASURATORI APARTAMENTE , GARAJE

35 ron

 

2. TAXA ELIBERARE COPII DE PE ACTELE DE FOND LOCATIV(contracte) exclusiv taxa xerox si hartie

10 ron

 

3. TAXA ELIBERARE FORMULARE CONTRACT VANZARE- CUMPARARE SI INCHIRIERE SPATII CU ALTA DESTINATIE

 

 

- persoane fizice autorizate

25 ron

 

- persoane juridice

35 ron

 

4. TAXA ELIBERARE FORMULARE

5 ron/ora

 

5. TAXA URGENTA ELIBERARE DOCUMENTE SI XEROX-uri de pe diverse documente (in mai putin de 6 ore)

30 ron

 

6. TAXA SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA

400 ron

 

7. TAXA SCHIMBARE TITULAR CONTRACT DE INCHIRIERE,CONCESIONARE,GARAJ

90 ron

 

8.TAXA XEROX/PAGINA

1ron

 

TAXA FOLOSINTA TEREN SI SPATII  IN INCINTA UNITATILOR DE INVATAMANT

 

 

1. Taxa folosinta sali de clasa si sali de sport pentru invatamant de stat

gratuit

 

2. Taxa folosinta sali de clasa pentru invatamantul particular(utilitatile:apa,gunoi,iluminat,incalzire etc.se vor achita separat)

3 ron/mp/luna

 

3. Taxa folosinta Sali de sport

 

 

*pentru procesul de invatamant

5 ron/ora

 

*pentru alte activitati

30 ron/ora

 

4. Taxa folosinta sali de spectacol in afara unitatilor de invatamant

30 ron/ora

 

5. Taxa folosinta sali de spectacol pentru invatamantul de stat

gratuit

 

6. Taxa folosinta cantine scolare pentru diferite activitati(exclusiv utilitatile si vesela)

 

 

*pana la 100 locuri,intre 1 h-8h,pentru ce depaseste  8 h,se percepe o taxa de 250000 lei/ora

300 ron/ 8 ore

 

*intre 101-200 locuri,intre 1h-10 h

500 ron

 

*peste 200 locuri,intre 1h-10 h

550 ron

 

7. Taxa inchiriere teren tenis

50 ron/ora

 

8. Taxa inchiriere teren sport pentru jocuri colective

100 ron/ora

 

 

 

 

 

 

                                        

ANEXA  nr.3 H.C.L. 390 DIN 31.10.2005

 

 

T A X E

PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE

DIN PIETELE MUNICIPIULUI TARGOVISTE IN ANUL 2006

 

 

Art.1. Persoanele fizice si juridice, care doresc sa desfasoare  activitati comerciale in pietele municipiului Targoviste, datoreaza o taxa zilnica (conform celor de mai jos) pentru folosirea locurilor publice, diferentiata in raport  de gradul de dotare a spatiilor puse la dispozitia acestora, de natura produselor comercializate, de varsta si specia animalelor aduse spre vanzare, de serviciile prestate si de suprafata ocupoata (inclusiv pentru depozitarea marfurilor sub tarabe).

            Art.2. Ocuparea locurilor publice se face pe baza de cerere, aprobata de conducerea Administratiei Pietelor, cu exceptia celor care fac obiectul unor contracte de inchiriere sau concersionare.

            Art.3. Respectarea sectorizarii pietei, in functie de natura produselor aduse spre vanzare, este absolut obligatorie.

            Art.4. Nerespectarea sectorizarii pietei, comercializarea produselor (indiferent de natura lor) in alte locuri decat cele aprobate de conducerea Administratiei Pietelor, ocuparea abuziva a locurilor publice din piata, sau din zona adiacenta acesteia, precum si refuzul de a achita taxele, conform prevederilor prezentei, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2.000.000 lei si 5.000.000 lei, in moneda veche si intre 200 lei si 500 lei in moneda noua.

            Art.5. Nerespectarea regulilor de comportament civilizat, de igiena si curatenie la locul de comercializare a produselor propri, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000.000 lei si 3.000.000 lei, in moneda veche, sau intre 100 lei si 300 lei in moneda noua. Pentru abateri repetate se va proceda la evacuarea din piata a persoanelor care se fac vinovate.

            Art.6. Constatarea, stabilirea si incasarea amenzilor se efectueaza de catre organele de paza si ordine (politie, gardieni publici, jandarmi) precum si de catre serviciul de specialitate din cadrul PMT si constituie venituri la bugetul local.

            Art.7.  comerciantii (persoane fizice sau juridice) care doresc sa-si mentina acelasi loc de vanzare, pe o perioada de cel putin o luna, trebuie sa achite taxa de rezervare, conform prezentului HCL. Prin achitarea acestei taxe se obtine si dreptul de a depozita pe timpul noptii produsele nevandute, in spatiile special amenajate de sub tarabe.

            Art.8. administratia Pietelor nu raspunde sub nici o forma pentru produsele lasate neasigurate pe timpul noptii. Fiecare comerciant are obligatia de a lua toate masurile ce se impun pentru a-si lasa marfa in deplina siguranta.

            NOTA:

            1. Locurile de vanzare de la mesele interioare din boxa de produse lactate si carne a pietei 1 Mai se vor taxa zilnic in functie de suprafata ocupata, de natura produselor expuse spre vanzare si de cantitatea de produse, dar nu mai putin de 10.000 lei/zi in moneda veche sau 1 leu/zi in moneda noua.

            2. La stabilirea taxelor de la pct. 11 si 12 s-a avut in vedere faptul ca mijloacele de transport mentionate ocupa aproximativ urmatoarele suprafete: caruta 4,10 mp, autoturism 7,20 mp, autofurgoneta 8,4 mp, autocamion 16,3 mp si remorca 10,5 mp.

            3. Valorile din coloanele 7 si 8 (tarife lunare) au fost calculate in functie de media zilelor dintr-o luna (365/12 = 30,5 zile)

 

 

TAXE PENTRU OCUPAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PENTRU ANUL 2006

 

 

ANEXA

 

Denumire

U.M.

TAXE 2006

 

 

ron

1

2

5

Taxa pt.folosirea locurilor publice din piete (tarabe)

-         1 Mai

Lei/taraba/zi

8

-         Bucegi

Lei/mp/zi

4

-         Baratiei

“‘

3

-         Vlad Tepes

3

-         Select

2

-         Aurora

1

Taxa pt.folosirea altor suprafete autorizate pt.comert cu produse de sezon:

-         1 Mai

Lei/mp/zi

5

-         Bucegi

3

-         Baratiei

3

-         Vlad Teoes

3

-         Select

2

-         Aurora

 

2

Taxa inchiriere cantar

Lei/zi

4

Taxa inchiriere halat

Lei/zi

2

Taxa verificat si marcat cantar (altul decat cel inchiriat de la magazia pietei)

Lei/buc

75

Taxa pt.verificat si marcat greutati (altele decat cele inchiriate de la magazia de cantare)

Lei/buc

9

Taxa pt.folosirea geamurilor din boxe pt.comert prod.lactate

Lei/zi

 

-         1 Mai

10

-          Bucegi

5

-         Baratiei

4

-         Select

3

-         Aurora

 

2

Taxa pt.folosirea geamurilor din boxe pt.comert produse din carne:

Lei/zi

 

-         1 Mai

25

-         Bucegi

15

-         Baratiei

15

-         Select

5

-         Aurora

 

3

Taxa rezervare:

 

 

-         1 Mai

Lei/mp/luna

40

-         Bucegi

10

-         Baratiei

10

-         Vlad Tepes

4

-         Select

5

-         Aurora

5

Taxa pt.loc ocupat pt.comert cu obiecte personale sau rezultate dintr-o activitate proprie

Lei/mp/zi

3

Taxa pt.comert cereale din:

 

 

- caruta, autoturism

Lei/zi

7

-autofurgoneta, remorca

10

- autocamion

25

Taxa comert cherestea din:

 

 

- caruta, autoturism

Lei/zi

14

- autofurgoneta

25

- remorca

40

autocamion

50

Taxa comercializare animale si pasari vii:

 

 

- bovine, porcine, cabaline peste 6 luni

Lei/buc

9

- bovine, porcine, cabaline sub 6 luni

4

- ovine, caprine

4

- iepuri, nutrii, caini, pisici

2

- curci, gaste, rate, gaini

2

- pui, porumbei

1

-         miei, iezi

4

-         pui de o zi

1

Taxa carausie

Lei/zi

1

Taxa folosinta spatii si terenuri

 

 

-         taxa teren in piata:

 

 

- 1 Mai

Lei/mp/luna

30

- Bucegi

25

- Baratiei

25

- Vlad Tepes

15

- Select

10

- Aurora

10

Taxa teren pt.terase alimentatie publica:

 

 

-         per.mai-sept.

Lei/mp/luna

18

-         per.oct.-aprilie

4

Teren pt.unitati colectoare de mat.refolosibile

4

Teren pt.chioscuri de ziare

 

 

- 1 Mai

Lei/mp/luna

18

- Bucegi

15

- Baratiei

14

- Vlad Tepes

12

- Select

10

- Aurora

10

Teren alimentatie publica in targul saptamanal

Lei/mp/zi

4

Taxa spatiu comercial in piata:

 

 

-         1 Mai

Lei/mp/luna

32

-         Bucegi

28

-         Baratiei

28

-         Vlad Tepes

15

-         Select

10

-         Aurora

10

Taxa spatii depozitare si prestari servicii

lei/mp/luna

10

Spatii WC public

Lei/mp/zi

5

Taxa parcare

Lei/ora

1

Abonament parcare

Lei/luna

20

Taxa folosinta WC public

 

 

-         1 Mai

Lei/pers.

1

-         Bucegi

1

-         Baratiei

1

-         Vlad Tepes

1

-         Select

1

-         Aurora

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

ANEXA NR 4 la H.C.L. 390 DIN 31.10.2005

 

 

 TAXE LOCALE

DIRECTIA GRADINI PUBLICE IN ANUL 2006

 

 

FELUL TAXEI

 TAXE 2006 RON

BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA

 

Taxa intrare BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA -adulti

3 lei/pers

Taxa intrare BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA- elevi , studenti, copii

2 lei/pers

Abonament intrare BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA-adulti in perioada 01.06-30.09

60 lei-abon/pers/sezon

Abonament intrare BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA-elevi, studenti, copii in perioada 01.06-30.09

30 lei-abon/pers/sezon

Taxa intrare masini in B.A.C

5 lei - biletul/masina/zi

Taxa WC public

1 lei-biletul/pers

Taxa pentru parcarea amenajata la intrarea in B.A.C.

1 lei- biletul/ masina/zi

Taxa inchiriere spatii comerciale + terase licitatie in B.A.C. -pe sezon(01.06-30.09)

 

-zona I

13 lei/m.p./ luna

-zona II

11 lei/m.p./luna

 -ring discoteca

1 lei/m.p./luna

-alte spatii comerciale

13 lei/m.p./luna

TAXA INCHIRIERE TEREN TENIS

10 LEI/ORA

TAXA INCHIRIERE TEREN SPORT PENTRU JOCURI COLECTIVE

30 LEI / ORA

PARCUL CHINDIA SI BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA

 

Taxa pescuit in lacurile de agrement din B.A.C. si din Parcul Chindia

12 lei/zi/pers

Taxa inchiriere spatiu pentru expunere animale  si plante in Parcul Chindia si Baza de Agrement Crizantema

1 lei/m.p./zi

Taxa de inchiriere teren pentru amplasare tonete inghetata, racoritoare in Parcul Chindia si in Baza de Agrement Crizantema:

 

- in perioada 01.06-30.09

9 lei/m.p./zi

- in perioada 30.09-31.05

4 lei/m.p./zi

Taxa inchiriere teren pentru amplasare jocuri de agrement in Parcul Chindia si in Baza de Agrement Crizantema

4 lei/m.p./zi

Taxa pentru desfasurarea activitatii de catre fotografi in                                          -Complexul zoo-botanic                            - Baza de Agrement Crizantema

7 lei/zi

PARCUL CHINDIA

 

Taxa inchiriere barci agrement in Parcul Chindia

5 lei/30min/ambarcatiune

Taxa plimbari cu trasura in Parcul Chindia

7 lei-biletul/30min/trasura

Taxa inchiriere spatii comerciale in Parcul Chindia-pret de pornire la licitatie

15 lei/m.p./luna

CIMITIRE

 

Taxa folosinta loc inhumare pt. 7 ani

8 lei/loc/an

Taxa folosinta loc inhumare pt. 25 ani

19 lei/loc/an

Taxa anuala obligatorie pentru intretinerea cimitirelor

10 lei/loc/an

Taxa folosire capele

6 lei/24 ore

GRADINA ZOOLOGICA

 

Taxa intrare Gradina Zoologica -adulti

4 lei-biletul

Taxa intrare Gradina Zoologica - copii, elevi, studenti

2 lei -biletul

Taxa filmare ZOO

20 lei/pers/zi

Taxa pentru eliberare animale retinute la oborul de animale

 

- cabaline, bovine

50 lei/cap

- ovine, caprine

20 lei/cap

CAINI

 

- taxa obor - eliberare caini

50 lei/cap

- taxa castrare masculi

40 lei/cap

- taxa castrare femele

50 lei/cap

Taxa eliberare vehicul cu tractiune animala

24 lei/vehicul

Cheltuielile cu prinderea si intretinerea animalelor se vor achita separat

 

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifului pentru serviciile de apa si canalizare

 furnizate de catre R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind aprobarea tarifului pentru serviciile de apa si canalizare furnizate de catre R.A.G.C. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul A.N.R.S.C. Bucuresti nr. 3396/26.08.2005 privind cresterea tarifului la serviciul de apa si canal;

-          Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste nr. 4/31.08.2005

-          Prevederile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 1 noiembrie 2005, se aproba noile tarife pentru serviciile de apa si canal furnizate de catre R.A.G.C. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

 

POPULATIE

AGENTI ECONOMICI

Apa potabila

1,65 lei RON (fara TVA)

1,75 lei RON (fara TVA)

Canalizare

0,21 lei RON (fara TVA)

0,75 lei RON (fara TVA)

 

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Consiliul de Administratie si conducerea executiva ale R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    391

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind interzicerea comercializarii vehiculelor, fara autorizare,

in zonele publice de pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind interzicerea comercializarii vehiculelor, fara autorizare, in zonele publice de pe raza Municipiului Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea nr. 650/2002;

-          Prevederile H.C.L. nr. 181/2005 privind actualizarea taxei pentru blocarea si deblocarea autovehiculelor parcate in locurile nepermise de pe raza Municipiului Targoviste

-          Prevederile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se interzice comercializarea fara autorizare a oricarui tip de vehicul, in zonele publice de pe raza Municipiului Targoviste.

Art. 2 Proprietarii vehiculelor in cauza vor fi somati ca in 24 de ore de la luarea la cunostinta sa elibereze domeniul public.

Art. 3 Pentru constatarea faptului ca vehiculele sunt expuse la vanzare pe domeniul public, identificarea proprietarilor si transmiterea somatiilor, se vor ocupa agentii constatatori imputerniciti de Primaria Municipiului Targoviste, in colaborare cu reprezentanti ai Politiei Municipale Targoviste.

Modelul Procesului - verbal de constatare a faptului ca vehiculul este expus la vanzare pe domeniul public, este prezentat in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Procesul – verbal se va intocmi in trei exemplare pentru un vehicul: unul se va transmite propietarului impreuna cu somatia, unul se va transmite Politiei Rutiere Targoviste si unul se va indosaria la Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 4 In cazul neeliberarii domeniului public in termen de 24 de ore, conform somatiei primite de catre propietari, a vehiculelor expuse la vanzare, se vor aplica sanctiuni cu amenzi contraventionale de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru un vehicul.

In somatia transmisa proprietarilor vehiculelor expuse la vanzare, va fi mentionata si sanctiunile ce vor fi aplicate.

Amenda contraventionala va fi aplicata de catre agentii constatatori ai Primariei Municipiului Targoviste sau de catre reprezentanti ai Politiei Rutiere Targoviste.

Art. 5 Dupa expirarea termenului de 24 de ore de la primirea somatiei, se va trece la blocarea rotilor vehiculelor expuse la vanzare in zonele publice.

Deblocarea rotilor vehiculelor in cauza, se va efectua numai dupa plata amenzii contraventionale si a taxei pentru deblocare in valoare de 500.000 lei, stabilita prin H.C.L. nr. 181/2005.

Pentru fiecare zi inceputa, dupa expirarea primei zi de blocare a rotilor, taxa pentru deblocare se va majora cu 25 % pe zi.

Deteriorarea dispozitivelor de blocare a rotilor se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei pana la 10.000.000 lei.

Art. 6 Vehiculele blocate vor fi ridicate, transportate si depozitate intr-un spatiu special amenajat de catre autoritatile administratiei publice locale, in cazurile in care:  

a)    proprietarii vehiculelor in cauza nu au putut fi identificati din motive intemeiate, ca: vehiculele au numere de inmatriculare straine, proprietarii nu au fost gasiti la domiciliu sau si-au schimbat domiciliul, proprietarii nu au domiciliul in Municipiul Targoviste, etc.

b)    proprietarii vehiculelor in cauza nu au dat curs somatiei de a elibera domeniul public;

c)     proprietarii vehiculelor in cauza nu au achitat contravaloarea amenzii contraventionale si/sau a taxei pentru deblocarea rotilor.

Art. 7 Constatarea faptului ca este necesara ridicarea vehiculelor expuse la vanzare pe domeniul public se va face de catre agentii constatatori ai Primariei Municipiului Targoviste, impreuna cu reprezentanti ai Politiei Rutiere Targoviste, in baza unui Proces – verbal de constatare a faptului ca este necesara ridicarea vehiculului.

Modelul de Proces - verbal reprezinta Anexa II la prezenta hotarare.  

Procesul – verbal se va intocmi in trei exemplare pentru fiecare vehicul, unul va fi inmanat proprietarului, unul va ramane la reprezentantul Politiei Rutiere Targoviste si unul se va indosaria la Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 8 Inainte de inceperea operatiunii de ridicare a unuia dintre vehiculele in cauza, toate incuietorile acestuia vor fi sigilate de catre agentii constatatori si reprezentantii Politiei Rutiere Targoviste care au completat Procesul - verbal de constatare a faptului ca este necesara ridicarea vehiculului.

Art. 9 Eliberarea vehiculelor sigilate care au fost ridicate, transportate si depozitate, se va efectua numai dupa plata amenzii contraventionale, a taxei pentru deblocare  (daca autovehiculele au avut rotile blocate) si a cheltuielilor efectuate pentru ridicare, transportare, depozitare si eliberare.

Operatiunile pentru blocarea, ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor expuse la vanzare si a celor oprite sau stationate neregulamentar pe domeniul public, se vor efectua respectand prevederile articolului 3 din H.G. nr. 147/1992 de catre o unitate autorizata, prin Dispozitia Primarului.

Regulamentul de blocare, ridicare, transportare, depozitare si eliberare a vehiculelor, aprobat prin H.C.L. nr. 40/2002, se va reactualiza permnent de catre serviciul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, in functie de modificarile aparute in legislatia referitoare la aceste operatiuni, de optimizarea, siguranta si fluenta traficului rutier, de modificarile taxelor si a cheltuielilor efectuate pentru operatiunile respective.

Art. 10 Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sunt prezentate in Anexa III care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 11 Pentru fiecare zi inceputa, dupa expirarea primei zi de depozitare, cheltuielile pentru operatiunile respective se vor majora cu 525.000 lei pe zi, reprezentand cheltuielile pentru paza parcului auto.

Art. 12 Se vor aduce la cunostinta publica datele de identificare (marca, tipul, culoare si numarul de inmatriculare) ale fiecarui vehicul ridicat, precum si locul unde este depozitat.

Aducerea la cunostinta publica se va face in termen de 24 de ore de la intocmirea Procesului – verbal de constatare a faptului ca este necesara ridicarea vehiculului, prin anunt public, intr-un cotidian local si prin afisare intr-un loc amenajat, la sediul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 13 Agentul economic care se va ocupa cu operatiunile pentru blocarea, ridicarea, transportarea, depozitarea si eliberarea vehiculelor in cauza, este raspunzator pentru producerea unor eventuale avarii la vehicule, pe timpul operatiunilor respective.

Art. 14 Agentul economic este obligat sa detina in dotare autovehicule si accesorii speciale pentru ridicare – descarcare si transportare, omologate de catre Registrul Auto Roman si avizate de catre serviciul de specialitate – Transport si Circulatia Rutiera din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 15 In cazul in care proprietarul unui vehicul nu se prezinta in termen de 6 luni, de la data anuntului public, pentru ridicarea autovehicului respectiv, precum si bunurile din interior, vor trece, prin Dispozitia primarului, in proprietatea privata a administratiei publice locale Targoviste.

Art. 16 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Serviciul Transport si Circulatia Rutiera, Politia Rutiera Targoviste, Registrul Auto Roman, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

 

Nr.    392

Tgv. 31.10.2005 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea unor tarife practicate de S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste prevazute in H.C.L. nr. 333/31.08.2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea unor tarife practicate de S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste prevazute in H.C.L. nr. 339/31.08.2005 ;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003;

-          Prevederile O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubritate a localitatii;

-          Prevederile H.C.L. nr. 339/2005 privind aprobarea efectuarii serviciilor de salubritate pe raza Municipiului Targoviste de catre S.. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, pe o perioada de 9 luni, pana la delegarea gestiunii serviciiloor publice de salubritate prin licitatie publica;

-          Prevederile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza tarifele practicate de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, prevazute in anexa 1 ce face parte integranta din H.C.L. nr. 333/31.08.2005, dupa cum urmeaza:

a) Se completeaza:

1.      maturat manual trotuare                                       = 15 lei RON / 1.000 m.p.;

2.      maturat manual carosabil dupa periatul mecanic = 30 lei RON / 1.000 m.p.;

3.      incarcat manual gunoi stradal in auto                   = 9 lei RON / m.p.;

4.      intretinerea curateniei                                           = 7 lei RON / 1.000 m.p.;

b) Se modifica:

Pozitia 18 din anexa va avea urmatorul cuprins:  

-          colectat, transportat, depozitat gunoi stradal (inclusiv zapada)  23 lei RON / mc

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 333/31.08.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   393

Tgv. 31.10.2005

 

H O T A R A R E

privind constituirea Comandamentului Antiepizootic al municipiului Targoviste pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste prin care propune adoptarea unei hotarari privind organizarea Comandamentului Antiepizootic al municipiului Targoviste;

o       Referatul Direcţiei Sanitar Veterinare Dâmboviţa prin care solicita reocostituirea Comandamentului Antiepizootic la nivel de municipiu;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile art. 26 alin 4 din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, modificata si completata;

o       Dispozitiile art. 38  pct. 3 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1  Se constituie Comandamentul Antiepizooic al municipiului Targoviste pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor, in urmatoarea componenta:

-         ing. Iulian FURCOIU – primar – preşedinte

-         ec. Silviu Gabriel TANASE – viceprimar vicepreşedinte

-         dr. Marin COJOCARELU – medic veterinar – secretar tehnic

-         dr. Mihai SIMIONESCU – medic veterinar – secretar tehnic

-         ing. Marian TOMA – consilier P.M.T. – membru

-         cms. sef Ilie BALANOIU – Politia mun. Targoviste – membru

-         ing. Nadia POSTARU – consilier P.M.T. – membru

-         dr. Georgeta ISPAS – medic Asistenta Medicala Umana – membru

-         ing. Codruţ SUSAI – responsabil Protecţia Pădurilor O.S.T. – membru

-         Ion MITRILA – reprezentant A.G.F.P.S. – membru

-         ing. Mihaela BICULESCU – sef Sectie Agrement D.G.P. – membru

-         Ionut STROIE – asistent veterinar – membru

            Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, membrii Comandamentului Antiepizootic şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                       

Nr.   394

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind darea in administrare a unor bunuri imobile si mobile catre Politia Comunitara Targoviste si catre Serviciul Judetean de Paza si Protectie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.10.2005, avand in vedere:

-          Adresa Serviciului Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita nr. 2653/2005

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind darea in administrare a unor bunuri imobile si mobile catre Politia Comunitara Targoviste si catre Serviciul Judetean de Paza si Protectie;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 11 alin. 1 lit. “a”, art. 12 si art. 13 din Legea nr. 213/1998;

-          Prevederile H.C.L. nr. 55/1995 privind transmiterea unor imobile in folosinta C.G.P.;

-          Prevederile H.C.L. nr. 225/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste;

-          Prevederile H.C.J.D. nr. 47/2005 privind infiintarea S.P.J.P.P. Dambovita;

-          Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea din administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, in administrarea Politiei Comunitare Targoviste respectiv a Serviciului Judetean de Paza si Protectie, a urmatoarelor bunuri mobile si imobile:

-          Politiei Comunitare Targoviste: teren curti – constructii in suprafata de 3612 m.p. cu valoarea de inventar 172.597 lei RON si cota parte parter din cladire P+1 conform plan parter anexat prezentei hotarari, in suprafata de 276 m.p. cu valoare de inventar 11.564 lei RON;

-          Serviciului Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita: cota parte parter si etajul I din cladire, conform planurilor anexate la prezenta hotarare, in suprafata de 440 m.p. si valoare de inventar 18.436 lei RON.

-          Includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a cladirii “Centrala Termica”, in suprafata de 61 m.p. cu valoare de 4.000 lei RON  si darea ei in administrarea  Serviciului Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita. 

Art. 2  Preluarea bunurilor se va face in termen de 30 de zile, pe baza unui proces verbal de predare – primire.

Art. 3 In termen de 30 de zile, Directia Economica si D.A.P.P.P. vor opera in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 H.C.L. nr. 55/11.09.1995 se abroga.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica,  Politia Comunitara Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

Nr.    395

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu drept de prelungire, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca – adiacent blocului X2, scara E, pentru extindere sediu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.10.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu drept de prelungire, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca – adiacent blocului X2, scara E, pentru extindere sediu;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 6,82 m.p., situat in Strada Calea Domneasca – adiacent blocului X2, scara E, pentru extindere sediu, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.   396

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de un an cu drept de pelungire, a serei nr. 12 in suprafata utila de 60 m.p.,

pentru efectuarea de experiente la lucrarea de doctorat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinara astăzi 31.10.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de un an cu drept de pelungire, a serei nr. 12 in suprafata utila de 60 m.p., pentru efectuarea de experiente la lucrarea de doctorat;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 15 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

-         Dispoziţiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de un an cu drept de pelungire, a serei nr. 12 in suprafata utila de 60 m.p., pentru efectuarea de experiente la lucrarea de doctorat.

Planul de situaţie face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Preţul minim al închirierii va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.3 Utilitatile (incalzire, apa – canal, iluminat) se vor achita separat, conform consumurilor efective inregistrate.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 In cazul retrocedarii terenului conform Legii 247/2005, contractul de inchiriere se va rezilia.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administraţie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.  397

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a 3 sali de clasa din incinta Grupului Scolar Ion Heliade Radulescu pentru scoala post - liceala sanitara

        

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinara astăzi 31.10.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a 3 sali de clasa din incinta Grupului Scolar Ion Heliade Radulescu pentru scoala post - liceala sanitara;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 ce modifica si completeaza art. 164 alin. 21 din Legea nr. 84/1995 a invatamantului;

-         Prevederile art. 15 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

-         Dispoziţiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a 3 Sali de clasa din incinta Grupului Scolar Ion Heliade Radulescu pentru scoala post - liceala sanitara, după cum urmează:

·        2 sali de clasa a cate 55 m.p. fiecare pentru procesul de invatamant postliceal cu program intre orele 1600 - 2000, fara afectarea procesului de invatamant al liceului;

·        1 sala clasa de 10 m.p. – cancelarie cu program permanent;

Planurile de amplasament fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Preţul minim al închirierii va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art. 3 Utilitatile (incalzire, apa – canal, iluminat) se vor achita separat, conform consumurilor lunare urmarite de către institutia de invatamant.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administraţie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.  398

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    399

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste,

Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   400

Tgv. 31.10.2005

 

H O T A R A R E

privind efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si

S.C. Magnum Arhitectura S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2005, avand in vedere:

-          Cererea nr. 14766/28.07.2005 a S.C. MAGNUM ARHITECTURA S.A., prin care propune Consiliului Local Municipal Targoviste efectuarea unui schimb de terenuri;

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Magnum Arhitectura S.A.;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

-          Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Magnum Arhitectura S.A., conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Suprafetele care fac obiectul prezentei hotarari sunt:   

-          Consiliul Local Municipal Targoviste – 117 m.p. (delimitare pe schita de amplasament cu rosu)

-          S.C. Magnum Arhitectura S.A.  - 117 m.p. (delimitare schita de amplasament cu verde)

Art. 3  Se imputernicesc pentru semnarea actelor la Notariatul Public, d-l Primar, ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar, jr. Vasile Avanu.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, S.C. Magnum Arhitectura S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.  401

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea terenului in suprafata de 346 m.p., situat in

Strada Campulung nr. 126, apartinand numitului Gheorghe Gheorghita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind achizitionarea terenului in suprafata de 346 m.p., situat in Strada Campulung nr. 126, apartinand numitului Gheorghe Gheorghita;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Sentinta civila nr. 698/2004;

-          Prevederile art. 38 alin. 3 si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba achizitionarea terenului in suprafata de 346 m.p., situat in Strada Campulung nr. 126, apartinand numitului Gheorghe Gheorghita, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Achizitionarea terenurilor se va face prin negociere directa.

Pretul de inceput al negocierii va fi stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat, agreat de ambele parti.

Art. 3 Negocierea se va face de catre o comisie constituita prin Dispozitia Primarului.

Art. 4 Se imputernicesc pentru semnarea contractelor de vanzare – cumparare Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    402

Tgv. 31.10.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al S.C. PAVCOM S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinara astăzi 31.10.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al S.C. PAVCOM S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se desemneaza domnul ing. Babeu Pavel, ca reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al S.C. PAVCOM S.A. Targoviste, pentru un nou mandat de 4 ani.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, persoana desemnata sa faca parte din Consiliul de Administratie al S.C. PAVCOM S.A. Targoviste şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.  403

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de doamna Ion Teodora domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, etaj 3, apartament 53

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.10.2005,avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de doamna Ion Teodora domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, etaj 3, apartament 53;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

o       Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste de catre doamna Ion Teodora domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, etaj 3, apartament 53, dupa cum urmeaza:

Impozit cladire 574 lei RON din care:

-          195 lei RON ramasita

-          87 lei RON trimsetrul I si II 2005

-          212 lei RON dobanzi de intarziere

-          36 lei penalitati de intarziere

-          44 lei RON impozitul aferent lunilor iulie – decembrie 2005

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.  404

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind schimbarea denumirii Scolii Generale nr. 11

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

-                      Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste, prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind schimbarea denumirii Scolii Generale nr. 11;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-                      Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri ;

-                      Avizele Comisiei de atribuire de Denumiri de pe langa Prefectura Judetului Dambovita

-                      Prevederile art. 38 lit. « u » din Legea nr. 215/2001 ;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba atribuirea denumirii de Scoala „Prof. Paul Banica”, Scolii Generale nr. 11 Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Scoala Generala nr. 11, Gradinita nr. 9 Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                    

Nr.   405

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind schimbarea denumirii Gradinitei nr. 9 Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

-                      Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste, prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind schimbarea denumirii Gradinitei nr. 9 Targoviste;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-                      Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri ;

-                      Avizele Comisiei de atribuire de Denumiri de pe langa Prefectura Judetului Dambovita

-                      Prevederile art. 38 lit. « u » din Legea nr. 215/2001 ;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba atribuirea denumirii de „Alexandrina Simionescu Ghica”, Gradinitei nr. 9 Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Scoala Generala nr. 11, Gradinita nr. 9 Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                       

Nr.    406

Tgv. 31.10.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2005, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ing. Radulescu Nicolae,  in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, ing. Radulescu Nicolae, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   407

Tgv. 31.10.2005