HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului colonel (r) Gheorghe Șerban

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extrordinară astăzi, 03.09.2019, având în vedere:

§  Propunerea înregistrată cu nr. 29088/28.08.2019 de conferire a titlului de cetățean de onoare;

§  Prevederile art. 7 din Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște

§  Prevederile art. 129, alin. (13) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

         Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului colonel (r) Gheorghe Șerban.

                                     

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   349

Tgv. 03.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți                 

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului prof. dr. Florin Mihail Filipoiu

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 03.09.2019, având în vedere:

§  Propunerea înregistrată cu nr. 29088/28.08.2019 de conferire a titlului de cetățean de onoare;

§  Prevederile art. 7 din Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște

§  Prevederile art. 129, alin. (13) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic. Se conferă titlul de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului prof. dr. Florin Mihail Filipoiu.

                                     

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   350

Tgv. 03.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți                 

 

       

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

26.09.2019

 

351.   Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 72/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 51 sc. A, din str. Lăzărică Petrescu”

352.   Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 84/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 50 sc. A, din str. Căpitan Stănică Ilie”

353.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 140/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C4, Bdul. Libertății

354.   Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 148/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe B3, Bdul. Libertății”

355.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară

356.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

357.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

358.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”

359.  Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local - lot 4”

360.  Hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1                   

361.  Hotărâre privind modificarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, aprobat prin HCL nr. 180/2019              

362.  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019

363.  Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire stație de distribuție carburanți, totem publicitar, împrejmuire parțială teren”, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, Tarla 17, P112/3, P112/4, beneficiar: ROM STAR S.R.L.

364.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă cu spații comeciale la parter”, Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 92, Județul Dâmbovița, beneficiari: Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina

365.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 142/27.05.2015 privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 935 m2, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17

366.  Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște asupra unor spații, proprietate publică a municipiului Târgoviște, situate în str. Calea Domnească, nr. 216

367.  Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

368.  Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 17.09.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

369.  Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din data de 17.09.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

370.  Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către actualul chiriaș

371.  Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare ale Direcției de Asistență Socială

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 72/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 51 sc. A, din str. Lăzărică Petrescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 31197/13.09.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 31198/13.09.2019;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 72/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 51 sc. A, din str. Lăzărică Petrescu”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  72/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 51 sc. A, din str. Lăzărică Petrescu”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 51 sc. A, din str. Lăzărică Petrescu”,  astfel:

Valoarea investiției:     631.814,42 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:          503.735,70 lei (exclusiv TVA).

            (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 277.058,70 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată.

 (3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 67.416,33 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună executare.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   351

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 84/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe 50 sc. A, din str. Căpitan Stănică Ilie”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 31195/13.09.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 31196/13.09.2019;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 84/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 50 sc. A, din str. Căpitan Stănică Ilie”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  84/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 50 sc. A, din str. Căpitan Stănică Ilie”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 50 sc. A, din str. Căpitan Stănică Ilie”,  astfel:

Valoarea investiției:       613.496,71 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:             478.801,02 lei (exclusiv TVA).

            (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 276.654,02 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată.

 (3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 71.720,70 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună executare.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                   

Nr.   352

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 140/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C4, Bdul. Libertății”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 31199/13.09.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 31200/13.09.2019;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 140/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C4, Bdul. Libertății”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  140/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C4, Bdul. Libertății”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuințe C4, Bdul. Libertății”,  astfel:

Valoarea investiției:     848.631,12 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:          671.577,03 lei (exclusiv TVA).

            (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 399.218,40 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată.

 (3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 11.635,48 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună executare.”

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   353

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 148/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc de locuințe B3, Bdul. Libertății”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 31201/13.09.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 31202/13.09.2019;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 148/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc B 3, B-dul Libertatii”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  148/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc de locuințe B3, Bdul. Libertății”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe B3, Bdul. Libertății”,  astfel:

Valoarea investiției:     630.901,58 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:          453.254,13 lei (exclusiv TVA).

            (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 163.720,23 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată.

 (3) Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 29.419,53 lei (exclusiv TVA) de la bugetul local și garanții de bună executare.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   354

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente

Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară 

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 30254/06.09.2019;

§ Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 30255/06.09.2019, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară;

§Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 6461/17.12.2018 privind completarea și înlocuirea anexei la Ordinul M.D.R.A.P.  nr. 3407/2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 45/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. d), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 45/13.02.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se aprobă indicatorii economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente - Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară, astfel:

 

Cabinet Stomatologic Nr. 1 - Dr. Ioanovici Dragos

118.466,79 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 2 - Dr. Dionisie Gabriela

146.050,08 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 3 - Dr. Nica Mariana

26.394,20 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 4 - Dr. Nicolescu Ileana

146.740,28 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 5 - Dr. Pencea Cristina

146.740,28 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 6 - Dr. Tudor Bianca, Dr. Serb Andreea

36.695,45 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 7 – Dr. Baiesiu Adriana

26.537,00 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 8 – Dr. Alexe Fabiola

146.287,88 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 9 – Dr. Maniti Sergiu

147.315,94 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 10 – Dr. Cernat Raluca

36.498,49 lei

TOTAL GENERAL

977.726,39 lei

 

 

Art. II Sursa de finanțare a proiectului este Programul Național de Dezvoltare Locală II.

Art. III Celelalte prevederi ale HCL nr. 45/13.02.2017 rămân neschimbate.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   355

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 30645/10.09.2019;

§Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 30646/10.09.2019;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 265/28.07.2019 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”;

§ Devizul general  privind cheltuielile necesare realizării investiției;

§ Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției defalcat pe surse de finanțare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. d), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 265/28.07.2017, privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”, după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2 Târgoviște” cu suma de 180.931,77 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul Național de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   356

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare),

modernizare și echipare Creșa nr. 2”

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 30643/10.09.2019;

§Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 30644/10.09.2019;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”;

§ Devizul general al investiției;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. d), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I H.C.L. nr. 22/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2 Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2 Târgoviște”, astfel:

INDICATORI TEHNICI

CAPACITATI TEHNICE:

 

Regim de înălțime: P+1

Suprafețe creșă existent

P+1E;

 

 

Suprafata construita - parter

285,00 mp;

 

 

Suprafata construita - etaj

278.00 mp;

 

 

Suprafata desfasurata

563.00 mp;

 

 

Suprafata utila - parter

232,15 mp;

 

 

Suprafata utila - etaj

234.20 mp;

 

 

Suprafețe creșa propunere

 

 

 

Suprafața construită - parter

525,55 mp;

 

 

Suprafața construită - etaj

545,70 mp;

 

 

Suprafața desfășurată

1071,25 mp;

 

 

Suprafața utilă - parter

435,16mp;

 

 

Suprafața utilă - etaj

472,11 mp;

 

 

Suprafețe grădiniță

 

 

 

Suprafata construita - parter

691,05 mp;

 

 

Suprafata construita - etaj

670,90 mp;

 

 

Suprafața desfășurată

1.361,95 mp;

 

 

Suprafețe totale

 

 

 

Suprafața construit㠖 parter              

1.216,60mp;

 

 

Suprafața construită - etaj

1.216,60 mp;

 

 

Suprafața desfășurată

 2.433,20 mp;

 

 

Suprafața teren

1968,00 mp;

 

 

P.O.T

C.U.T.

H maxim

26,74%;

0.54;

10.00 m;

 

Suprafețe totale stabilite prin PUZ luând în considerare și grădinița

 

  Suprafețe grădiniță

 

Suprafata construita - parter

691,05 mp;

 

Suprafata construita - etaj

670,90 mp;

 

Suprafața desfășurată

1.361,95 mp;

 

Suprafețe totale

 

 

Suprafața construită - parter

1.216,60mp;

 

Suprafața construită - etaj

1.216,60 mp;

 

Suprafața desfășurată

 2.433,20 mp;

 

Suprafața teren

4228,00 mp;

 

P.O.T       29%;

C.U.T.     0,58;

H maxim 10,00 m;

 

 

 

 

 Înălțimea maximă corp existent

8,93 m;

 

 

 Înălțimea la streașină extindere

6,30 m;

 

 

 Înălțimea maximă extindere

7,90 m;

 

 

 Înălțimea la atic extindere

6,90 m;

 

·                        Procentul de ocupare al terenului (POT) = 26.74%;

·                        Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) = 0,54;

·                        Clasa de importanț㠓II” conform CR0 – 2012;

·                        Categoria de importanță”C” - NORMALĂ conform HGR 766/1997;

·                        Grad de rezistență la foc”III” conform NP 118/1999;

·                        Capacitate cresa - 35 copii împărțiți în trei grupe astfel: o grupă de câte 15 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 3 ani și două grupe de 10 copii cu vârsta sub un an;

·                        Suprafata desfasurata alei pietonale:        108,28 mp;

·                        Suprafata loc de parcare: 537,00 mp;

·                        Suprafața  loc de joacă:  324.12 mp;

·                        Suprafața  spații verzi: 473,05 mp.

INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 2.900.657,27 lei (614.311,76 euro)

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA: 1.932.488,84 lei (409.269,52 euro)

- Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 407.000,00 lei (86.195,94 euro)

š   Curs valutar euro= 4.7218 RON la data de 25.07.2019

š   Durata de realizare:  24 luni, din care 20 luni alocate lucrărilor de construcție.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de     Dezvoltare Locală si Bugetul local.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   357

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”

 

                   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 30742/11.09.2019;

§Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 30743/10.09.2019;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§  Prevederile HCL nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”;

§  Devizul general actualizat al investiției;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. d), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I H.C.L. nr. 370/27.09.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”, după cum urmează:

 

                       I.            Indicatori tehnici:

Ø     Rețea de alimentare cu apa în lungime totală de 1124 ml, astfel:

Ø      

Strada

Conducta/diametru

Lungime

Prisecii

PEID De 110x4.0 mm

L = 84 m

Înfrățirii

PEID De 110x4.0 mm

L = 162 m

Teilor

PEID De 110x4.0 mm

L = 393 m

Pădurii

PEID De 110x4.0 mm

L = 485 m

TOTAL

L = 1124 m

 

§ BRANȘAMENTE INDIVIDUALE LA REȚEAUA DE APA

 

Branșamentele individuale vor avea o lungime de max. 6.0 m și se vor realiza după cum urmează :

-  Pe str. Prisecii și Înfrățirii – 10 buc.

-  Pe str. Teilor – 26 buc.

-  Pe str. Pădurii – 30 buc.

Pe străzile Crângului și Plantelor, toți potențialii consumatori sunt deja racordați la rețelele de distribuție apă existente.

 

Ø    Rețea de canalizare în lungime totală de 3632 ml, astfel:

 

Strada

Conducta/diametru

Lungime

Plantelor

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 427 m

Prisecii

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 173 m

Înfrățirii

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 130 m

Teilor

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 633 m

Pădurii

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 468 m

Crângului

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 1801 m

TOTAL

L = 3632 m

 

·                   RACORDURI INDIVIDUALE PENTRU CONSUMATORI LA COLECTORUL PRINCIPAL DE CANALIZARE

 

Se vor executa racorduri individuale pe fiecare stradă în parte, după cum urmează :

-  Pe strada Plantelor – 33 buc.

-  Pe strada Prisecii si Infratirii – 10 buc.

-  Pe strada Teilor – 36 buc.

-  Pe strada Pădurii – 30 buc.

-       Pe str. Crângului – 70 buc.

 

§   STAȚII DE POMPARE APE UZATE

 

Din cauza declivității terenului, a fost necesar  a se intercala pe traseul rețelei de canalizare 2 stații de pompare a apelor uzate, ambele amplasate pe strada Crângului, astfel:

ü  Stația de pompare SPAU1 va fi echipată cu 1 + 1 electropompe submersibile pentru apă uzată cu încărcări mari având Q = 1,28 l/s, H = 10,00 mCA.

ü Stația de pompare SPAU2 va fi echipată cu 1 + 1 electropompe submersibile pentru apă uzată cu încărcări mari avand Q = 0,64 l/s, H = 10,00 mCA.

 

                        II.              Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

Valoarea totala  3092,531 mii lei      654,365 mii euro

Din care C+M    2452,864 mii lei      519,015 mii euro

 

                         III.         Durata de realizare - 12 luni

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   358

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local - lot 4”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 31895/19.09.2019;

§  Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 31896/19.09.2019;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism (republicată), cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Devizul general al investiției;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local - lot 4”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local - lot 4”, după cum urmează:

                                                          Lei (cu T.V.A.)    Lei (fără T.V.A.)

1.  Valoarea totală a investiției:        4.218.652,826       3.548.202,839

           din care construcții montaj      3.871.208,524       3.253.116,406

                                                        

2.  Eșalonarea investiției:                 Lei (cu T.V.A.)    Lei (fără T.V.A.)               

                                 INV      4.218.652,826      3.548.202,839

                                 C+M     3.871.208,524      3.253.116,406

 

3.  Durata estimată a investiției:         6 luni

4.  Capacități

·        Lungime străzi modernizate                              1.830 m

·        Suprafață străzi modernizate                             7.386 m2

·        Suprafață trotuare modernizate                            663 m2

·        Lungime bordură prefabricată 20x25               3.870 m

·        Lungime bordură prefabricată 10x15                  580 m

·        Aducere la cotă capace cămine/geigere, etc       68 buc.

·        Rețea canalizare unitară                                       DA m

·        Rețea alimentare cu apă                                        DA m

·        Marcaje rutiere                                                      DA km/m2

·        Semne de circulație                                                   21 buc.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   359

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 32160/20.09.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 32161/20.09.2019;

§Prevederile O.G. nr. 43 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. e) și alin. (9), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asocierea unității administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște - prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița - prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, tronsonul format de străzile Petru Cercel și Laminorului, respectiv între km 0+000 (de la Calea București) și km 5+238 (până la Calea Câmpulung).

Art. 2 Se aprobă documentația tehnico - economică și principalii indicatori pentru „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă finanțarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, în următoarele cote:

1.     U.A.T. Municipiul Târgoviște - 30.968.489,60 lei (cu TVA);

2.     Consiliul Județean Dâmbovița - 3.000.000 lei (cu TVA).

Art. 4 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște sau înlocuitorul de drept al acestuia, să semneze contractul de asociere pentru realizarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - lotul 1, cuprins în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local, bugetul de stat și alte surse legal consituite.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   360

Tgv. 26.09.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, aprobat prin H.C.L. nr. 180/28.03.2019

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 32184/20.09.2019;

§Raportul comun nr. 32220/20.09.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de telecomunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de telecomunicații electronice;

§Decizia A.N.C.O.M. nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică;

§Prevederile H.C.L. nr. 180/28.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

         În temeiul art. 139, alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din Regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, aprobat prin H.C.L. nr. 180/28.03.2019, după cum urmează:

 „Art. 1 (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietăți în condițiile prezentului Regulament.

(2) Dreptul de acces pe proprietăți prevăzut la alin. (1) asigură folosința asupra unor imobile proprietate publică sau privată și se exercită în condițiile legii.”

Art. II Anexa 1 „Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces” a Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, este înlocuită cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. III Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, D.A.P.P.P. - Serviciul Rețele locale, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   361

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 32044/20.09.2019;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 32045/20.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 949 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 56 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 " Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal".

·        Majorarea cu suma de 733 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.01 " Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice".

·        Majorarea cu suma de 60 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.23 " Taxa de reabilitare termică".

·        Majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 " Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ".

·        Diminuarea cu suma 80 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Diminuarea cu suma 80 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

           II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 949 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 130 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța națională  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 50  mii lei la titlul " Bunuri și servicii " prin suplimentarea bugetului Politiei Locale .

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 80  mii lei la titlul " Active nefinanciare ".

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 350 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 350  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

§  Majorarea bugetului Direcției Gradina Zoologică cu suma de 50 mii lei.

§  Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 300 mii lei. Pentru derularea sezonului competițional 2019-2020 se aproba credite de angajament în suma de 5.700 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 469 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 613  mii lei la titlul " Bunuri și servicii ", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Rectificarea cu suma de 144 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   362

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire stație de distribuție carburanți, totem publicitar, împrejmuire parțială teren”, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, Tarla 17, P112/3, P112/4,

beneficiar: ROM STAR S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 32097/20.09.2019;

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire stație de distribuție carburanți, totem publicitar, împrejmuire parțială teren”,  Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, Tarla 17, P112/3, P112/4, Beneficiar: ROM STAR S.R.L. nr. 32098/20.09.2019;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire stație de distribuție carburanți, totem publicitar, împrejmuire parțială teren”, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, Tarla 17, P112/3, P112/4, Beneficiar: ROM STAR S.R.L..

Art. 2 Se stabilesc funcțiunea dominantă: IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general, servicii, comerț, Ccr, SV și ID - industrie și depozitare, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 40%; CUTmax = 0,4;  Hmax= 7,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   363

Tgv. 26.09.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință colectivă cu spații comeciale la parter”, Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 92, Județul Dâmbovița,

beneficiari: Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 32142/20.09.2019;

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă cu spații comeciale la parter”, Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 92, Județul Dâmbovița, beneficiari: Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina, nr. 32143/20.09.2019;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6, lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3), lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă cu spații comeciale la parter”, Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 92, Județul Dâmbovița, beneficiari: Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina.

Art. 2 Se stabilesc funcțiunea dominantă: LMu – zonă rezidențială cu clădiri de tip urban P, P+1, P+2 (până la 10 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 40%; CUT = 1,5;  Hmax cornișă = 11,00 m, Hmax coamă = 15,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   364

Tgv. 26.09.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea H.C.L. nr. 142/27.05.2015 privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de

935 mp, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 31504/17.09.2019;

§Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 31505/17.09.2019;

§Prevederile H.C.L. nr. 142/27.05.2015 privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 935 mp, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17;

§Contractul de comodat înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 15176/09.06.2015;

§Extrasele de Carte Funciară nr. 85034 și 85035 Târgoviște;

§Adresa nr. 28758/23.08.2019 a Compartimentului Evidență Patrimoniu din cadrul Direcției Economice;

§Adresa nr. 31411/16.09.2019 a Clubului Sportiv Târgoviște;

§Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 350 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 142/27.05.2015 privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 935 m2, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17, după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște a unui teren, proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, conform planului de amplasament anexat, cu următoarele date și elemente de identificare:

-  Denumire: Teren lot 1, str. Doctor Marinoiu nr. 17, carte funciară 85034, număr cadastral 85034;

-  Adresa: strada Doctor Marinoiu nr. 17, cvartal 5, parcela 2/1; categoria de folosință Cc - curți construcții;

-  Suprafață: 548 m2;

-  Număr inventar: 701156;

-  Valoare inventar: 159.417 lei;

-  Vecinătăți: la Nord - strada doctor Marinoiu, la Est - proprietate particulară, la Sud - teren municipiu număr cadastral 85035, la Vest - teren municipiu și număr cadastral 82990.”

Art. II (1) Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Clubului Sportiv Târgoviște asupra bunului imobil - teren lot 2, în suprafață de 387 m2, înscris în cartea funciară 85035, număr cadastral 85035, situat în Municipiul Târgoviște, strada Doctor Marinoiu nr. 17, având următoarele date de identificare:

- Teren strada doctor Marinoiu nr. 17; cvartal 5, parcela 2/2; categoria de folosință Cc - curți construcții; Vecinătăți: la Nord - lot 1 număr cadastral 85034, la Est - proprietate particulară, la Sud - număr cadastral 81809, la Vest - teren municipiu și număr cadastral 83623; număr de inventar 7013148; valoare aferentă  = 112.580 lei; carte funciară 85035, număr cadastral 85035; suprafață = 387 m2.

(2) Prin Dispoziția Primarului Municipiului Târgoviște se va constitui o comisie în scopul îndeplinirii procedurii de preluare a bunului imobil - teren lot 2.

(3) Bunul imobil - teren lot 2, în suprafață de 387 m2, înscris în cartea funciară 85035, număr cadastral 85035, va trece în administrarea Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat.

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. nr. 142/27.05.2015 se aplică în mod corespunzător.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Administrarea Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

 

                                                                                        

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   365

Tgv. 26.09.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște asupra unor spații, proprietate publică a municipiului Târgoviște,

situate în str. Calea Domnească, nr. 216

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 32190/20.09.2019;

§Raportul comun nr. 32191/20.09.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile H.C.L. nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al Asociației - Grupul de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”, cu modificările și completările ulterioare;

§Adresa Clubului Sportiv Municipal Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 32.023/19.09.2019;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c). alin. 6, lit. a) și art. 297, alin. (1) lit. a din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se constituie dreptul de administrare în favoarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște asupra spațiului Parter 1 (acces pe ușa dinspre Calea Domnească) alcătuit din hol acces și 3 (trei) încăperi, în suprafață utilă de 53 m2, CF 71497 și valoarea de inventar aferentă de 45.195 lei.

    Constituirea dreptului de administrare se face pe perioada derulării proiectului de investiții „Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște” până la recepția la terminarea lucrărilor.

Art. II Art. 1 al HCL  401/27.09.2017 cu modificările ulterioare va avea următorul cuprins:

„Se constituie dreptul de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației- Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”, asupra spațiilor: parter 2 (acces pe ușa dinspre curtea interioară) alcătuit din 1 cameră, 1 încăpere anexă - debara, 1 grup sanitar, cu excepția camerei tehnice și etajul 1 (acces din parter 2) alcătuit din hol acces, 4 camere și 1 grup sanitar, CF 71497, și valoarea de inventar de 167.990 lei.

    Constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit se face pe perioada în care Municipiul Târgoviște își păstrează calitatea de asociat în Asociația - Grupul de Acțiune Local㠄Târgoviștea egalității de șanse”, dar nu mai mult de perioada de implementare a proiectului și perioada de sustenabilitate a acestuia.”

Art. III Celelalte prevederi ale HCL nr. 401/27.09.2017, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. IV Contractul de comodat nr. 33352/29.10.2018 se modifică potrivit prezentelor dispoziții

Art. V Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

     

                  

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   366

Tgv. 26.09.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

  HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§  Referatul de aprobare nr. 32140/20.09.2019;

§  Raportul comun nr. 32141/20.09.2019 al compartimentelor de resort, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Referatul nr. 32164/20.09.2019 al Compartimentului Evidența Patrimoniului și al Serviciului Cadastru privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri immobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarație pe propria răspundere, nr. 32165/20.09.2019 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, data în condițiile art. 289, alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 345/28.08.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 288 și 289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 29 - Strada Berzei, corespunzătoare poziției 10 din HG nr. 1350/2001, 47 - Strada Cloșca, corespunzătoare poziției 191 din HG nr. 1350/2001, 54 - Strada Crișan,

corespunzătoare poziției 5 din HG nr. 1350/2001, 73 - Strada Gheorghe Petrașcu, corespunzătoare poziției 117 din HG nr. 1350/2001, 74 - Strada Gimnaziului, corespunzătoare poziției 46 din HG nr. 1350/2001, 78 - Strada Horia, corespunzătoare poziției 211 din HG nr. 1350/2001, 84 - Strada Iazului, corespunzătoare poziției 120 din HG nr. 1350/2001, 98 - Strada Justiției, corespunzătoare poziției 34 din HG nr. 1350/2001, 119 - Strada Morilor, corespunzătoare poziției 118 din HG nr. 1350/2001, 263 - Trotuare Strada Berzei, corespunzătoare poziției 281din HG nr. 1350/2001, 271 - Trotuare Strada Cloșca, corespunzătoare poziției 323 din HG nr. 1350/2001, 276 - Trotuare Strada Crișan, corespunzătoare poziției 365 din HG nr. 1350/2001, 286 -  Trotuare Strada Gheorghe Petrașcu, corespunzătoare poziției 223 din HG nr. 1350/2001, 287 - Trotuare Strada Gimnaziului, corespunzătoare poziției 260 din HG nr. 1350/2001, 290 - Trotuare Strada Horia, corespunzătoare poziției 221 din HG nr. 1350/2001, 294 - Trotuare Strada Iazului, corespunzătoare poziției 222 din HG nr. 1350/2001, 304 - Trotuare Strada Justiției, corespunzătoare poziției 229 din HG nr. 1350/2001, 318 - Trotuare Strada Morilor, corespunzătoare poziției 320 din HG nr. 1350/2001, 411 - Drum exploatare DE - T9/ P37 , 1885 - Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 15 Târgoviște, 1886 - Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 15 Targoviste, 3017 - Teren Creșa Spiriduș, 3018 - Clădire Creșa Spiriduș, 2727 - Teren aferent Calea Câmpulung, 2762 - Teren aferent Strada Gimnaziului, 2842 -  Teren aferent Strada Soroca, 2967 - Teren Calea Ialomiței nr. 3, 3068 - Teren Piața Mihai Viteazu nr. 1 - CASA SINDICATELOR, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: “402.695,01 lei “,

- la poziția 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: “193.835,77 lei “,

- la poziția 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: “264.544,39 lei “,

- la poziția 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: “105.291,58 lei “,

- la poziția 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.248.567,50 lei “,

- la poziția 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: “245.533,19 lei “,

- la poziția 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: “160.803,77 lei “,

- la poziția 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: “745.848,72 lei “,

- la poziția 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: “142.901,12 lei “,

- la poziția 263 coloana 5 va avea următorul cuprins: “235.245,34 lei “,

- la poziția 271, coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.399,22 lei “,

- la poziția 276, coloana 5 va avea următorul cuprins: “81.359,83 lei “,

- la poziția 286, coloana 5 va avea următorul cuprins: “43.910,49 lei “,

- la poziția 287, coloana 5 va avea următorul cuprins: “329.694,26 lei “,

- la poziția 290, coloana 5 va avea următorul cuprins: “78.333,46 lei “,

- la poziția 294, coloana 5 va avea următorul cuprins: “43.748,22 lei “,

- la poziția 304, coloana 5 va avea următorul cuprins: “399.012,51 lei “,

- la poziția 318, coloana 5 va avea următorul cuprins: “49.930,08 lei “,

- la poziția 411 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DE - Drumuri exploatare; Șoseaua Găești; tarlaua 9, parcela 37; lungime  = 680 metri; suprafața = 5.630 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “385.036 lei“,

- la poziția 1885, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; construcție tip S+P+1E; în suprafață construită de 696 mp, cotă parte din suprafața totală de 960 mp și suprafață desfăsurată de 1862 mp, cotă parte din suprafața totală de 2126 mp, formată din apartament U1, număr cadastral 84562 - C1- U1 (subsol tehnic) în suprafață construită de 227 mp, apartament U3, număr cadastral 84562 - C1- U3 (parter) în suprafață construită de 134 mp, apartament U4, număr cadastral 84562 - C1- U4 (parter) în suprafață construită de 562 mp și apartament U5, număr cadastral 84562 - C1- U5 (etaj) în suprafață construită desfășurată de 939 mp; Carte Funciară nr. 84562“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “982.350 lei“,

- la poziția 1886, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; format din Lot 2 în suprafață de 2012 mp, Carte Funciară nr. 84561, număr cadastral 84561 și cotă parte teren din Lot 3 în suprafață de 1083/1236 mp, Carte Funciară nr. 84562, număr cadastral 84562, suprafață totală = 3095 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “925.200 lei“,

- la poziția 3017, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; Lot 1 în suprafață de 1.674 mp; Vecinătăți: Nord – Strada George Cair număr cadastral 75961, Est – Strada cpt Stănică Ilie număr cadastral 76001, Sud – Lot 2 și 3 și Vest – număr cadastral 75942, Carte Funciară nr. 84560, număr cadastral 84560 și cotă parte teren 153/1236 mp din Lotul 3 număr cadastral 84562, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “535.492 lei“,

- la poziția 3018, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; apartamentul U2 din construcție tip S+P+1E, compus din cabinet asistent social, casa scării, cabinet medical, sală de mese și hol, 2 săli clasă, 2 debarale și  2 grupuri sanitare; suprafața construită = 264 mp, suprafața utilă = 227,28 mp, Carte Funciară nr. 84562, număr cadastral 84562-C1-U2, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “139.280 lei“,

- la poziția 2632, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Oprescu Dumitru nr. 2; cvartal 102, parcela 6; categoria de folosință curti-

construcții; suprafața = 500 mp, Vecinătăți: Nord - număr cadastral 84793, Est – proprietate particulară și număr cadastral 75860, Sud - număr

cadastral 75860 și Vest – teren municipiu și număr cadastral 84793; Carte Funciară nr. 84947 număr cadastral 84947“,

- la poziția 2634, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu; cvartal 106, parcela 23; categoria de folosință curti-construcții; suprafața = 502 mp, Vecinătăți: Nord, Est, Sud și Vest - teren municipiu; Carte Funciară nr. 84948 număr cadastral 84948“,

- la poziția 2727 coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Teren categoria de folosință DR - drum, format din Lot 1.I în suprafață de 25.674 mp, lungime tronson drum 1160 metri, începe din intersecția cu strada Laminorului până la Lacul Priseaca, Carte Funciară nr. 84739 număr cadastral 84739 și Lot 2.I în suprafață de 22.065 mp, lungime tronson drum 1280 metri, începe din lot număr cadastral 84696 Calea  Câmpulung

până la strada Poet Grigore Alexandrescu, Carte Funciară nr. 84695 număr cadastral  84695; suprafața totală = 47.739 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Calea  Câmpulung în lungime totală de 2.440 metri “,

- la poziția 2762 coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Teren categoria de folosință DR - drum, format din lot  în suprafață de 2.172 mp, lungime tronson drum 158 metri, începe din Calea Domnească pâna la număr cadastral 84690 strada Gimnaziului, Carte Funciară nr. 83473 număr cadastral 83473 și Lot 2.I în suprafață de 8.473 mp, lungime tronson drum 612 metri, începe din lot număr cadastral 83473 strada Gimnaziului până la intersecția cu strada Calea Ialomiței și lot strada Gimnaziului număr cadastral 84691, Carte Funciară nr. 84690 număr cadastral  84690; suprafața totală = 10.645 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Gimnaziului, în lungime totală de 770 metri “,

- la poziția 2842 coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Teren categoria de folosință DR - drum, format din Lot 1 în suprafață de 1656 mp, Carte Funciară nr. 83633, număr cadastral  83633 si Lot 2 în suprafață de 1442 mp, Carte Funciară nr. 84007 număr cadastral  84007, suprafața totală = 3.098 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Soroca “,

- la poziția 2967 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință CC - Curți construcții; cvartal 145, parcela 4, 5.1, 5.2; Vecinătăți: Nord – râul Ialomița, Est - teren municipiu, Sud – număr cadastral 82015, CICOM SRL și Vest - CICOM SRL și râul Ialomița; suprafața = 1.292 mp; Carte funciară nr. 84866, număr cadastral 84866 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “83.019 lei“,

- la poziția 3068 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piața Mihai Viteazul nr. 1, teren aferent construcției Casa Sindicatelor, Categoria CC - Curți construcții; cvartal 16; parcela 50; Vecinătăți: Nord – Bd. Libertății, Est – Piața Mihai Viteazul, Sud – Bd. Mircea cel Bătrân, Vest – strada

Poet Grigore Alexandrescu; suprafața = 2.720 mp, Carte funciară nr. 71583, număr cadastral 71583“,

Art. 2. Se aprobă apartamentarea construcției situată în Strada Tineretului nr. 10, cu numărul cadastral 83525 -C1, cu 3 nivele în suprafață construită desfășurată de 2034 mp, în următoarele unități individuale:

-                     83525 - C1- U1 (subsol și parter), în suprafață construită de 52 mp;

-                     83525 - C1- U2 (subsol), în suprafață construită de 44 mp;

-                     83525 - C1- U3 (subsol), în suprafață construită de 56 mp;

-                     83525 - C1- U4 (parter), în suprafață construită de 248 mp;

-                     83525 - C1- U5 (parter), în suprafață construită de 687 mp;

-                     83525 - C1- U6 (etaj), în suprafață construită de 947 mp;

Art. 3. Se aprobă apartamentarea construcției situată în Strada Vasile Voiculescu nr. 4, cu numărul cadastral 83518-C1,  cu 3 nivele în suprafață construită desfășurată de 2053 mp, în următoarele unități individuale:

-                     83518 - C1- U1 (subsol și parter), în suprafață construită de 57 mp;

-                     83518 - C1- U2 (subsol), în suprafață construită de 33 mp;

-                     83518 - C1- U3 (subsol), în suprafață construită de 65 mp;

-                     83518 - C1- U4 (parter), în suprafață construită de 250 mp;

-                     83518 - C1- U5 (parter), în suprafață construită de 693 mp;

-                     83518 - C1- U6 (etaj), în suprafață construită de 955 mp;

Art. 4. Se aprobă apartamentarea construcției situată în Strada Radu cel Mare nr. 23, cu numărul cadastral 83529-C1, cu 3 nivele în suprafață construită desfășurată de 1991 mp, în următoarele unități individuale:

-    83529 - C1- U1 (subsol și parter), în suprafață construită de 64 mp;

-    83529 - C1- U2 (subsol), în suprafață construită de 65 mp;

-    83529 - C1- U3 (parter), în suprafață construită de 247 mp;

-    83529 - C1- U4 (parter), în suprafață construită de 677 mp;

-    83529 - C1- U5 (etaj), în suprafață construită de 938 mp;.

Art. 5 Se aprobă apartamentarea construcțiilor cu numerele cadastrale 84741-C1, 84958-C1, 84948-C1, 84947-C1, 84959-C1, 84952-C1, 84953-C1, 84954-C1, 84955-C1, 84956-C1, 84957-C1, în unități individuale, după cum urmează:

1.                PT Crăițe - Strada Crăițelor nr. 2 B, număr cadastral 84741-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 28 mp, apartament U2, în suprafață construită de 53 mp, apartament U3, în suprafață construită de 75 mp și apartament U4, în suprafață construită de 237 mp.

2.                PT 1 Micro VI -  Strada Benone Georgescu nr. 14, număr cadastral 84958-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 190 mp, apartament U2, în suprafață construită de 33 mp și apartament U3, în suprafață construită de 45 mp.

3.                PT 2 Micro VI -  Strada  Vasile Voiculescu, număr cadastral 84948-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 348 mp, apartament U2, în suprafață construită de 50 mp și apartament U3, în suprafață construită de 25 mp.

4.                Clădire Club Pensionari nr. 1(PT 3 Micro VI) -  Strada doctor Dumitru Oprescu nr. 2, număr cadastral 84947-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 415 mp, apartament U2, în suprafață construită de 50 mp și apartament U3, în suprafață construită de 25 mp.

5.                PT 4 Micro VI -  Strada Basarabiei, număr cadastral 84959-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 360 mp, apartament U2, în suprafață construită de 50 mp și apartament U3, în suprafață construită de 25 mp.

6.                PT 6 Micro VI -  Strada Arcașilor, număr cadastral 84952-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 351 mp, apartament U2, în suprafață construită de 51 mp și apartament U3, în suprafață construită de 26 mp.

7.                 PT 7 Micro VI -  Strada Tudor Vladimirescu( fost Valul Cetății), număr cadastral 84953-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 230 mp, apartament U2, în suprafață construită de 75 mp, apartament U3, în suprafață construită de 52 mp și apartament U4, în suprafață construită de 28 mp.

8.                 PT 1 Micro IV -  Strada Udriște Năsturel nr. 10, număr cadastral 84954-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 352 mp, apartament U2, în suprafață construită de 48 mp și apartament U3, în suprafață construită de 26 mp.

9.                 PT 1 Micro V -  Strada Ion Ghica, număr cadastral 84955-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 149 mp, apartament U2, în suprafață construită de 193 mp, apartament U3, în suprafață construită de 27 mp și apartament U4, în suprafață construită de 65 mp.

10.            PT 1 Ciprian Porumbescu -  Strada Păcii, număr cadastral 84956-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 230 mp, apartament U2, în suprafață construită de 39 mp și apartament U3, în suprafață construită de 40 mp.

11.           PT Nicolae Bălcescu  Micro XI -  Strada căpitan Stănică Ilie nr.11, număr cadastral 84957-C1, în apartament U1, în suprafață construită de 233 mp, apartament U2, în suprafață construită de 76 mp, apartament U3, în suprafață construită de 52 mp și apartament U4, în suprafață construită de 28 mp.

Art. 6. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a pozițiilor: 3686 - Teren Calea Ialomiței – Zona Cartodrom, în suprafață de 432 mp, valoare aferentă 28.080 lei și 3687 - Teren Calea Ialomiței – Zona Cartodrom, în suprafață de 217 mp, valoare aferentă 14.105 lei.

Art. 7. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 HCL nr. 326/29.07.2019 și HCL nr. 345/28.08.2019  se modifică potrivit prezentelor dispoziții.

Art. 9. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 10 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 11 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   367

Tgv. 26.09.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 17.09.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

               Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare  nr. 32147/20.09.2019;

§  Raportul comun nr. 32148/20.09.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ;

§ Procesul Verbal nr. 5 din data de 17.09.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3546/05.12.2018;

§  Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 17.09.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 9 (nouă) locuințe sociale, conform anexei 1 la Procesul verbal nr. 5/17.09.2019.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   368

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din data de 17.09.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie

 pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 32144/20.09.2019;

§Raportul comun nr. 32145/20.09.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Procesul Verbal nr. 5 încheiat în data de 17.09.2019 de către comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3545/05.12.2018;

§Prevederile art. 8, alin (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 17.09.2019 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 10 (zece) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei 2 de la Procesul verbal nr. 5 din data de 17.09.2019.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   369

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către actualul chiriaș

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr.  31371/16.09.2019;

§ Raportul comun nr. 31372/16.09.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;                    

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unei locuințe A.N.L. către actualul titular al contractului de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractul de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   370

Tgv. 26.09.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                                     

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare ale Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.09.2019, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 32749/25.09.2019;

§   Raportul nr. 32.750/25.09.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  OUG nr. 18/2017 privind asistenta medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

§  HG nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

§  HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  HG 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

§  HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unităti de educație timpurie anteprescolară;

§  HG 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;

§  HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistentă medico-socială și personalul care desfasoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

§  Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

§  Ordinului nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

§  Adresa nr. 30703/2019 emisă de Ministerul Educației Naționale, înregistrata la DAS cu nr. 7772/20.05.2019;

§  PV nr. 12289/B/06.06.2019 întâlnire reprezentanți DAS si reprezentantul Sindicatului Valahia;

§  Avizele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

             În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu 01.10.2019 se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ec. Silviu-Gabriel Tănase                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   371

Tgv. 26.09.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion