245.Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

246.Hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului- Direcția Economică (Compartiment Executare Silită)

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.09.2015, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 23782/03.09.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015;

·     OMFP 1661Bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de catre institutiile publice;

·     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 650 mii lei, prin:

·        majorarea cu suma de 308  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 - "Alte Venituri",

·        majorarea cu suma de 250 mii lei a prevederilor la indicatorul  39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului",

·        majorarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - "Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale",

·        majorarea cu suma de 77  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 - " Donatii si sponsorizari ",

·        diminuarea cu suma de 5.367  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·        diminuarea  cu suma de 5.367  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 650 mii lei,prin:

·        Majorarea  cu suma de 2.899 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorități publice ”, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 800 mii lei la titlul Cheltuieli de personal,

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 99  mii lei la titlul Bunuri și servicii în vederea achitării obligațiilor rezultate din sentința civilă nr. 15321/02.07.2015 și din dosarul de executare nr. 8/2015.

ź    Majorarea prevederilor bugetare cu 2.000 mii lei la titlul Transferuri în vederea restituirii la bugetul de stat a sumelor încasate în baza HG nr.  255/2012.

·        Diminuarea cu suma de 200 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “ Ordine publica și siguranța naționala”, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 92 mii lei la titlul Cheltuieli de personal în bugetul aferent Politiei Locale,

ź    Diminuarea prevederilor bugetare cu 60 mii lei la titlul Bunuri și servicii în bugetul aferent Politiei Locale,

ź    Diminuarea prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul Alte cheltuieli în bugetul aferent Primăriei Târgoviște,

ź    Diminuarea prevederilor bugetare cu 32 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Politiei Locale.

·        Diminuarea cu suma de 5.000  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź    Diminuarea  prevederilor bugetare cu 5.000 mii lei la titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

·        Majorarea cu suma de 767  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 139 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, din care pe instituții:

-       majorarea cu suma 57 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Clubului Sportiv Municipal,

-       majorarea cu suma 32 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Direcției Gradina Zoologică,

-       majorarea cu suma 50 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Teatrului  Municipal,

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 698 mii lei la titlul Bunuri și servicii, din care pe instituții:

-       diminuarea cu suma 57 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Clubului Sportiv Municipal,

-       majorarea cu suma 38 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Direcției Gradina Zoologică,

-       majorarea cu suma 77 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Primăriei Târgoviște pentru finanțarea Evenimentului "Zilele Orașului " – ediția 2015,

-       majorarea cu suma 640 mii lei de a prevederilor bugetare aferente bugetului Teatrului  Municipal în vederea organizării Festivalului "Crizantema de Aur",  ediția 2015.

ź    Diminuarea prevederilor bugetare cu 70 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Direcției Gradina Zoologică.

·        Majorarea cu suma de 1.634  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.034 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 600 mii lei la titlul Asistență socială, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·        Majorarea cu suma de 250  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat.

·        Majorarea cu suma de 300  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protectia mediului “, titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Direcției de Salubritate.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                  Bugetul general consolidat al al Municipiului Târgoviște este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

                  Programul de investiții pe anul 2015 rectificat este redat în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă  pe anul 2015 actualizată în mod corespunzător este redat în anexa nr.  5  la prezenta hotărâre.

Devizul Festivalului "Crizantema de Aur",  ediția 2015 este redat în anexa nr.  6  la prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in anul 2015 este redată în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

                  Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

  Nr.   245

  Tgv. 07.09.2015

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului- Direcția Economică (Compartiment Executare Silită)

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.09.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală-Serviciul Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind necesitatea transformării unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului- Direcția Economică (Compartiment Executare Silită);

§ Prevederile HCL nr. 155/25.06.2015 referitoare la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

§ Prevederile art. 107, alin. 2, lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a două posturi în cadrul Direcției Economice - Compartiment Executare Silită, astfel:

-   un post de consilier, grad profesional principal se transformă in post de consilier, grad profesionar superior;

-   un post de consilier, grad profesional asistent se transformă in post de consilier, grad profesionar superior;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală-Serviciul Resurse Umane și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   246

  Tgv. 07.09.2015

 

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

22.09.2015

 

247. Hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2015-2016

  248. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

249. Hotărâre privind parteneriatul dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, ediția a II-a, Târgoviște, în perioada 26-27 septembrie 2015

250. Hotărâre privind aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2015-2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 22.09.2015, având în vedere:

§ Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița nr. 5035/10.07.2015, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20639/03.08.2015;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște privind aprobarea rețelei de unități școlare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2015-2016;

§ Prevederile art. 61, alin. 1 și alin. 2 și art. 95, lit. j din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă rețeaua de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2015-2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI

          arh. Lucian Enache                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

  Nr.   247

  Tgv. 22.09.2015

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 22.09.2015, avand in vedere:

§   Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. nr. 34109/17.09.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 25266 din data de 17.09.2015;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea discilinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari majoritari, cu modificarile și completarile ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., din data de 01.10.2015, ora 1400, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.        

                                                                                                           

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          arh. Lucian Enache                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

       

 

    Nr.   248

     Tgv. 22.09.2015

 

Municipiul Târgoviște                                  Anexa la H.C.L nr. 248/22.09.2015

Consiliul Local                                                                                                                   

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale

a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor 22.09.2015  pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.      Să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015 la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A, conform anexelor la prezentul mandat

 

 

     Pentru   ____X_______       Împotrivă  ____________       Abținere  ___________

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            arh. Lucian Enache                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind parteneriatul dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, ediția a II-a, Târgoviște,

în perioada 26-27 septembrie 2015

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 22.09.2015, având in vedere: 

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind parteneriatul dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, ediția a II-a, Târgoviște, în perioada 26-27 septembrie 2015;

§ Hotărârea nr. 284/28.08.2015 a Consiliului Județean Dâmbovița privind aprobarea asocierii între județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării ediției a II-a a Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, ediția a II-a, Târgoviște, în perioada 26-27 septembrie 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 50.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu” va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri și servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama municipiului Târgoviște acordul de asociere.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETARUL MUNICIPIULUI

          arh. Lucian Enache                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

  Nr.   249

  Tgv. 22.09.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul:

 „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 22.09.2015, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 24991/15.09.2015;

§ Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§ O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

§ Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Contractul de finantare nr. 12.585/27.08.2015 inregistrat la Municipiul Targoviste cu nr. 23.947/04.09.2015

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă reactualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Extindere P+1 Gradinita Nr. 9 Târgoviste”(rest de executat)

Indicatori tehnici:

Regimul de inaltime : P+1.

Suprafata construita: Sc=318,40 mp

Suprafata desfasurata: Sd=636,80 mp

Suprafata utila: Su=515,30 mp

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie: 1.238.352,91  lei       

Art. 2. Sursele de finantare ale proiectului sunt bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice prin „Programul Național de Dezvoltare Locala. 

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Arhitectul Șef al Municipiului Targoviste, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   250

          Tgv. 22.09.2015

         

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.09.2015

 

            251. Hotărâre privind actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015

252. Hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

253. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/24.06.2010 referitoare la instituirea taxelor de acces pentru activitățile sportive, desfășurate în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 și a Stadionului ”Eugen Popescu”

254. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hală producție tevi metalice parter”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar: S.C. METAL PLATING S.R.L. 

255. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire ansamblu de producție industrial: hală producție și depozitare – P, clădire birouri P+2, cladire birouri P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar: S.C. ELIA COM S.R.L. 

256. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1+M”, Târgoviște, T 45, P 643/21, punct Protecția Plantelor, beneficiari: MARUNTELU GHEORGHE SORIN și MARUNTELU GEORGIANA, NIȚĂ ADRIAN, BOLCOS GIGEL, PETRE GEORGE IONUȚ, OPREA MARIUS, ADAM DRAGOȘ LAURENȚIU, SAVU ION și SAVU MARIA, POPA VIOREL EUGEN și DOBRICA DIANA DENISA

257. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spații comerciale: spațiu comercial: electrice și electronice și spațiu comercial: produse alimentare și nealimentare”, Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 53,beneficiar: ARIFOVICI ELIAS DEMIREL ”Întreprindere Individuală”

258. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință”, Târgoviște, Cartier Priseaca, str. Înfrățirii, T 27, P 386/25,

beneficiar: CHITAC GHEORGHE IULIAN

259. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1 - P+2”,  Târgoviște, Tarla 7, P 57/1,  beneficiari: S.C. ACVILA PREST S.R.L, MOCANU SEBASTIAN GEORGE, KURTUHUZ MARCEL CODRUȚ

260. Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște

261. Hotărâre privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște, a imobilului situat în Bdul. Unirii, nr. 28

262. Hotărâre privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Târgoviște a etajului 4 din imobilul situat în Bdul. Unirii, nr. 28

263. Hotărâre privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile compuse din construcții si teren aferent în care își desfășoară activitatea creșele de copii preluate conform H.C.L. nr. 138/2007

264. Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște și a H.C.L. nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

265. Hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriași

 

 

 

 

 

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015;

§ Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

§ Prevederile HCL nr. 155/25.06.2015 referitoare la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

§ Prevederile HCL nr. 156/25.06.2015 referitoare la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

         Art. 1 Se actualizează Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015, conform anexelor I - V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 arh. Lucian Enache                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   251

          Tgv. 30.09.2015

          Red. D.I./2 ex.

 

                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al

Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi,  30.09.2015, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 24339 din data de 09.09.2015;

§ Prevederile art. 17, alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 134/2010;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, prin transformarea unui post vacant, în vederea ocupării prin concurs, după cum urmează:

·         un post de „pompier” în post de „regizor scenă M debutant”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 arh. Lucian Enache                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   252

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 117/24.06.2010 referitoare la instituirea taxelor de acces pentru activitățile sportive, desfășurate în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 și a Stadionului ”Eugen Popescu”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște prin care propune modificarea HCL nr. 117/24.06.2010 referitoare la instituirea taxelor de acces pentru activitățile sportive, desfășurate în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 și a Stadionului ”Eugen Popescu”

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile HCL nr. 117/24.06.2010 referitoare la instituirea taxelor de acces pentru activitățile sportive, desfășurate în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 și a Stadionului ”Eugen Popescu”

§ Prevederile H.C.L. 273/2008 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei art.1 al HCL nr. 117/24.06.2010 referitoare la instituirea taxelor de acces pentru activitățile sportive, desfășurate în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 și a Stadionului ”Eugen Popescu” se modifică va avea următorul cuprins :

         Se aprobă  instituirea taxelor de acces pentru activitățiile sportive, desfășurate în incinta Bazinului de Înot, situat în Municipiul Târgoviște, str. Maior Spirescu, nr.1, după cum urmează:

       Taxe Bazin de Înot

-                adult : 10 ron/zi

-                copii sub 14 ani : 5 ron/zi

-                elevi, studenti sau grup de minim 10 persoane: 7 ron/zi de persoană

-                   instructori sportivi, cu studii de specialitate în domeniu (înot), care vor plati fiecare o taxă de 25 lei/oră/culoar, cu condiția să efectueze minim 10 ore/săptămână.

ABONAMENT

-                200 LEI/LUNĂ ;

-                175 LEI/LUNĂ (pentru abonament încheiat pe 3 luni)

-                150 LEI/LUNĂ (pentru abonament încheiat pe 6 luni)

Art. 2   Celelalte prevederi ale HCL nr. 117/24.06.2010 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusã la îndeplinire de Primar, Club Sportiv Municipal Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   arh. Lucian Enache                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

         Nr.   253

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire hală producție tevi metalice parter”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar: S.C. METAL PLATING S.R.L. 

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hală producție tevi metalice parter”,  Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar: S.C. METAL PLATING S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire hală producție tevi metalice parter”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar: S.C. METAL PLATING S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                 

                                                                                    

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

          Nr.   254

          Tgv. 30.09.2015

                 Red. U.M./3ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire ansamblu de producție industrial: hală producție și depozitare –

 P, clădire birouri P+2, cladire birouri P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște,

str. Laminorului, nr. 52, beneficiar: S.C. ELIA COM S.R.L. 

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire ansamblu de producție industrial: hală producție și depozitare - P, clădire birouri P+2, cladire birouri P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar: S.C. ELIA COM S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire ansamblu de producție industrial: hală producție și depozitare - P, clădire birouri P+2, cladire birouri P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar: S.C. ELIA COM S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                             

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   255

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./3 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1+M”, Târgoviște, T 45, P 643/21, punct Protecția Plantelor, beneficiari: MARUNTELU GHEORGHE SORIN și MARUNTELU GEORGIANA, NIȚĂ ADRIAN, BOLCOS GIGEL, PETRE GEORGE IONUȚ, OPREA MARIUS, ADAM DRAGOȘ LAURENȚIU, SAVU ION și SAVU MARIA, POPA VIOREL EUGEN și DOBRICA DIANA DENISA

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1+M”,  Târgoviște, T 45, P 643/21, beneficiari: MARUNTELU GHEORGHE SORIN și MARUNTELU GEORGIANA, NIȚĂ ADRIAN, BOLCOS GIGEL, PETRE GEORGE IONUȚ, OPREA MARIUS, ADAM DRAGOȘ LAURENȚIU, SAVU ION și SAVU MARIA, POPA VIOREL EUGEN și DOBRICA DIANA DENISA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1+M”,  Târgoviște, T 45, P 643/21, beneficiari: MARUNTELU GHEORGHE SORIN și MARUNTELU GEORGIANA, NIȚĂ ADRIAN, BOLCOS GIGEL, PETRE GEORGE IONUȚ, OPREA MARIUS, ADAM DRAGOȘ LAURENȚIU, SAVU ION și SAVU MARIA, POPA VIOREL EUGEN și DOBRICA DIANA DENISA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

          Nr.   256

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./3 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire spații comerciale: spațiu comercial: electrice și electronice și spațiu comercial: produse alimentare și nealimentare”, Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 53,beneficiar: ARIFOVICI ELIAS DEMIREL ”Întreprindere Individuală”

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spații comerciale: spațiu comercial: electrice și electronice și spațiu comercial: produse alimentare și nealimentare”, Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 53,beneficiar: ARIFOVICI ELIAS DEMIREL ”Întreprindere Individuală”;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire spații comerciale: spațiu comercial: electrice și electronice și spațiu comercial: produse alimentare și nealimentare”, Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 53, beneficiar: ARIFOVICI ELIAS DEMIREL ”Întreprindere Individuală”, fără un nou racord la Bdul. I.C. Brătianu, urmând a se utiliza cel existent.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                               

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   257

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./3 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință”, Târgoviște, Cartier Priseaca, str. Înfrățirii, T 27, P 386/25,

beneficiar: CHITAC GHEORGHE IULIAN

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință”,  Târgoviște, str. Înfrățirii, T 27, P 386/25, beneficiar: CHIȚAC GHEORGHE IULIAN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință”,  Cartier Priseaca, Târgoviște, str. Înfrățirii, T 27, P 386/25, beneficiar: CHITAC GHEORGHE IULIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                 

                         

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   258

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./3 ex.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1 - P+2”,  Târgoviște,

Tarla 7, P 57/1,  beneficiari: S.C. ACVILA PREST S.R.L,

MOCANU SEBASTIAN GEORGE, KURTUHUZ MARCEL CODRUȚ

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1 - P+2”, Târgoviște, Tarla 6, P 57/1, beneficiari: S.C. ACVILA PREST S.R.L, MOCANU SEBASTIAN GEORGE, KURTUHUZ MARCEL CODRUȚ;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1 - P+2”,  Târgoviște, Tarla 6, P 57/1, beneficiari: S.C. ACVILA PREST S.R.L, MOCANU SEBASTIAN GEORGE, KURTUHUZ MARCEL CODRUȚ.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște                                            

                         

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   259

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./3 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 431, alin. 4, art. 461, lit.e din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 190/2013 referitoare la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism, Direcția Tehnică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște                                                                           

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  arh. Lucian Enache                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

          Nr.   260

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită

către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște,

 a imobilului situat în Bdul. Unirii, nr. 28

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având în vedere:

§  Adresa Tribunalului Dâmbovița nr. 6554/A/16.07.2015 ;

§ Raportul de specialitate privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Judecătoria Târgoviște a imobilului, situat în Bdul. Unirii, nr. 28;

§ Dispozițiile art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Ministerului Educației și Cercetăii Științifice, nr. 2052/23.09.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 26312/25.09.2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației și darea în folosintă gratuită către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște a imobilului situat în Bdul. Unirii, nr. 28, compus din cotă parte parter Clădire internat - compusă din 6 încăperi, grup sanitar, hol, casa scării; suprafața=344 mp și etajele 1, 2 și 3, Clădire internat – câte 14 încăperi + grup sanitar + hol + casa scării, pentru fiecare etaj; suprafața desfășurată = 2477 mp, identificat în Fișa bunului imobil cu indicativul C1.

Art. 2 Imobilul se transmite în folosință gratuită pe o perioadă de 40 de luni.

Art. 3 Schimbarea destinației terenului operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale, potrivit dispozițiilor art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, avizul urmând a fi obținut la solicitarea beneficiarului, respectiv Tribunalul Dâmbovița, iar transmiterea se va efectua ulterior prin contract de comodat în care se vor stipula condițiile de folosință.

Art. 4 În evidențele financiar - patrimoniale ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Tribunalului Dâmbovița se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                          

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 arh. Lucian Enache                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

  Nr.   261

  Tgv. 30.09.2015

  Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Târgoviște a etajului 4 din imobilul

situat în Bdul. Unirii, nr. 28

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având în vedere:

§  Adresa Arhiepiscopiei Târgoviștei nr. 1639/13.07.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18439/13.07.2015;

§ Raportul de specialitate privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Târgoviște a etajului 4 al imobilului, situat în Bdul. Unirii, nr. 28;

§ Dispozițiile art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației și darea în folosintă gratuită către Arhiepiscopia Târgoviște a imobilului situat în Bdul. Unirii, nr. 28, compus din etajul 4, Clădire internat – 14 încăperi + grup sanitar + hol + casa scării; suprafața desfășurată = 711 mp, potrivit schiței anexă.

Art. 2 Imobilul se transmite în folosință gratuită pe o perioadă de 30 de ani.

Art. 3 Schimbarea destinației terenului operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale, potrivit dispozițiilor art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, avizul urmând a fi obținut la solicitarea beneficiarului, respectiv Arhiepiscopia Tîrgoviște, iar transmiterea se va efectua ulterior prin contract de comodat în care se vor stipula condițiile de folosință.

Art. 4 În evidențele financiar - patrimoniale ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Arhiepiscopiei Târgoviște se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                   

                                                                                  

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 arh. Lucian Enache                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

  Nr.   262

  Tgv. 30.09.2015

  Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile compuse din construcții si teren aferent în care își desfășoară activitatea creșele de copii preluate conform

H.C.L. nr. 138/2007

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile compuse din construcții si teren aferent în care își desfășoară activitatea creșele de copii preluate conform H.C.L. nr. 138/2007;

§ Referatul Direcției de Asistență Socială nr. 24782/19.09.2015, prin care se solicită dreptul de administrare asupra locațiilor în care funcționează creșele;

§ Prevederile art. 112, alin. (2) din Legea educatiei naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii asistenței sociale, nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§ Prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;

§ Prevederile H.C.L. nr. 109/2002 privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor proprietate publică a municipiului Târgoviște către unitățile de învățământ preuniversitar în care acestea își desfașoară activitatea;

§ Prevederile HCL nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza Municipiului Târgoviște, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 43/31.03.2015 privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra unui teren în suprafață de 2310 mp și a clădirii aferente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra cotelor părți din imobilele în care sunt organizate grupele de creșe ce funcționează în Grădinițele cu program prelungit nr. 2, 13, 14, și 16, compuse din terenuri și construcții, cu destinația de creșe pentru copii, conform Anexei nr. 1, pe durata desfășurării activității de creșă.

Art. 2 Transmiterea bunurilor proprietate publică a Municipiului Târgoviște se va efectua pe bază de protocol, întocmit pentru fiecare unitate de educație timpurie antepreșcolară, în care se vor stipula condițiile de administrare și modul de utilizare al spațiilor comune.

Art. 3 Situația patrimonială a imobilelor aflate în administrarea grădinițelor cuplate cu creșe, se modifică în mod corespunzător, conform Anexei nr. 2.

Art. 4 In evidența patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                                                                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 arh. Lucian Enache                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

         Nr.   263

          Tgv. 30.09.2015

          Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște și a H.C.L. nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1350/2001, modificată și completată de H.G. nr. 1975/2004, H.G. nr. 166/2007, H.G. nr. 1443/2008 și H.G. nr. 543/2011, referitoare la  atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” și art. 119 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică suprafața de 3.500 mp aferentă imobilului proprietate public㠖 Teren Piața Mihai Viteazul (număr inventar 701179), cu suprafața de 8080 mp, conform ultimelor măsurători cadastrale.

Art. 3 În evidența patrimonială se va opera în mod corespunzător, funcție de modificările intervenite.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,        

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

arh. Lucian Enache                                      jr. Chiru Cătălin Cristea   

  

  Nr.   264

  Tgv. 30.09.2015

  Red.U.M./2 ex.

                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat,

către actualii chiriași

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat-Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

             arh. Lucian Enache                                           jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

  Nr.   265

  Tgv. 30.09.2015

  Red. D.I./4 ex.        

 

 

Anexa la HCL nr. 265/30.09.2015

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu locuințele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce vor fi vândute chiriașilor conform prevederilor

                                      Decretului lege nr. 61/1990

 

 

 

 

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Numele și prenumele solicitantului

Adresa

Nr. și data contractului de închiriere

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Legii nr. 61/1990

76/1994

1.

12483/

13.05.2015

PREDA ELENA

Str. Avram Iancu, nr. 12, bl. 23, sc. A, et. 4, ap. 20, M IX, Su=47,05 mp

2 camere

1799a/30.01.2006

1969

8268 lei

2.

22006/18.08.2015

MIHAI CONSTANTIN

Str. Ionel Fernic, nr. 1, bl. 16, sc. B, et. 3, ap. 33, M XI,

Su= 41,33mp

2 camere

14836a/29.07.2005

1975

7406 lei

 

 

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

             arh. Lucian Enache                                          jr. Chiru Cătălin Cristea