230. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

231. Hotarâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgovişte prin Consiliul Local Municipal Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, şi Clubul Sportiv Dracula Târgovişte în vederea organizării Campionatului European de Majorete - ediţia a XVI - a.

232. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

233. Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015

234. Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviste în ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVISTE”

235. Hotarâre privind completarea HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor si impozitelor locale în Municipiul Târgoviste pentru anul 2011

236. Hotarâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul şcolar 2014-2015

237. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

238. Hotarâre privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

239. Hotarâre privind transformarea unui post din cadrul Directiei de Asistentă Socială

240. Hotarâre privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Târgovişte, Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”

241. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 356/27.12.2010 referitoare la aprobarea montării de centrale termice individuale în locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L.

242. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

243. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviste, str. Cretzulescu, nr. 15 beneficiar COSTACHE GABRIELA ADRIANA

244. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 164, beneficiar COTENESCU MARIUS ŞERBAN

245. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, Tarla 44, P630/24, beneficiari: RĂDULESCU ION şi POAMĂ FILOFTEA

246. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviste,  Calea Domnească, nr. 106, beneficiar TUDOSE CRISTIAN

247. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „AMENAJARE MANSARDĂ ŞI TERASE ACOPERITE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”, Târgoviste,  Calea Domnească, nr. 177, beneficiar MARCU VALENTIN şi MARCU GEORGETA pentru S.C. GASTRO PUB S.R.L.

248. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ - TRANSPORTURI”, Târgoviste,  DE 668/8, T 50, P 666/7, beneficiar PICIORANG FLORINA CRISTINA

249. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI ŞI LOCUINŢE P+2+M”, Târgoviste,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 79A, beneficiar BARĂU VALERIU MARIUS

250. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviste,   T 45, P 643/76, beneficiar STANCIU ROXANA MARIA

251. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviste,  str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, beneficiari: BARBU DUMITRU şi BARBU MARIA, MARIN LUCIAN şi MARIN ANDREI

252. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

253. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 17.09.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

254. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

255. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târgoviste

256. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 40/30.01.2014 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către Partida Romilor PRO EUROPA, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga

257. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Târgovişte

258. Hotarâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

259. Hotarâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a unui teren în suprafaţă de 150 mp situat în str. Lăzărică Petrescu

260. Hotarâre privind aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a unui teren în suprafaţă de 1200 mp de pe raza comunei Aninoasa, în vederea funcţionării adăpostului pentru câini fără stăpân

261. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unor imobile aflate în administrarea Directiei de Salubritate

262. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”

263. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 94, în curtea Liceului Teoretic „Petru Cercel”

264. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 17 ani cu posibilitate de prelungire 8 ani şi 6 luni, a spațiului în suprafaţă de 105 mp din PT 2, micro III, Bdul. Constantin Brâncoveanu

265. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi

266. Hotarâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 3988/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 

 

HOTARARE

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.09.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 21684/08.09.2014 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014;

§ Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 99355/22.08.2014 ;

§  Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 103012/02.09.2014 ;

§ Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 103982/04.09.2014 ;

§ Referatul de specialitate nr. 21490/04.09.2014 ;

§ Adresa Teatrului Municipal nr. 21650/08.09.2014;

§ Adresele Clubului Sportiv Municipal nr. 1196 si 1997 din 05.09.2014;

§ Adresa Companiei de Apă Targoviste nr. 13487/03.06.2014;

§ HCL 206/24.07.2014 privind aprobarea Contractului de cesiune de creanţe şi drepturi litigioase încheiat între Nuon Energy România S.R.L. şi Municipiul Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2014 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.110 mii lei, prin:

·                         majorarea  cu suma de 1.294  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor"

·                         majorarea cu suma de 1.391  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06-" Taxe speciale",

·                         majorarea cu suma de 16 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donatii si sponsorizari".

·                         majorarea cu suma de 113 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", 

·                         majorarea cu suma de 160  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - " Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ",

·                         majorarea cu suma de 136  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 - " Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit ",

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 710 mii lei, prin:

·                         Majorarea cu suma de 1.294  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 1.294mii lei.

·                         Majorarea cu suma de 736 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 1.511 mii lei la titlul Bunuri şi servicii, din care pe instituţii:

-   Majorarea prevederilor bugetare cu 86 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Târgovişte, din care 16  mii lei pentru finanţarea revistei acţiunii  "Zilele Oraşului ediţia 2014" şi 70 mii lei pentru finanţarea Campionatului European de Majorete conform acordului de parteneriat încheiat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 650 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Teatrului Municipal

-  Majorarea prevederilor bugetare cu 775 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Clubului Sportiv Municipal

®  Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 775 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe aferente Clubului Sportiv Municipal

·                         Majorarea cu suma de 136  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Combustibili şi energie“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 136 mii lei (Reabilitare termica blocuri)..

·                         Majorarea cu suma de 3.712  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “ Protecţia mediului”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 1.391  mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Târgovişte, în vederea achitării serviciilor de colectare deşeuri.

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 2.321  mii lei la titlulProiecte cu finanţare  din fonduri externe nerambursabile”.

·                         Majorarea cu suma de 920  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 81.02 “Combustibili şi energie“, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 920 mii lei.

·     Diminuarea  cu suma de 3.688  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “ Protecţia mediului”, din care pe titluri:

®  Majorarea prevederilor bugetare cu 1.500  mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Târgovişte,

®  Diminuarea prevederilor bugetare cu 5.188 mii lei la titlulProiecte cu finanţare  din fonduri externe nerambursabile”.

 

Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat, detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

        Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2014 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Programul proiectelor cu finantare nerambursabila pe anul 2014 finantate din bugetul general actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

             Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 62/17.03.2014, HCL nr. 162/17.06.2014, HCL nr. 191/24.06.2014, HCL nr.217/14.08.2014 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

  Nr.   230

  Tgv. 10.09.2014

                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii între Municipiul Târgovişte prin Consiliul Local Municipal Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, şi Clubul Sportiv Dracula Târgovişte în vederea organizării Campionatului European de Majorete - ediţia a XVI - a.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.09.2014, avand in vedere:

§ Adresa nr. 20581/25.08.2014 a Clubului Sportiv Dracula Târgovişte;

§ Raportul de specialitate, nr. 21490/04.09.2014, prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind aocierea Municipiului Târgovişte, prin Consiliul Local Municipal Târgovişte, a Judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi a Clubului Sportiv Dracula Târgovişte, în vederea organizării Campionatului European de Majorete - ediţia a XVI - a;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi  sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asocierea între Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local Municipal Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Clubul Sportiv Dracula Târgovişte în vederea organizării Campionatului European de Majorete - ediţia a XVI a, în perioada 11-14 septembrie 2014 în Piaţa Tricolorului.

Art. 2 Pentru Primarul Municipiului Târgovişte se împuterniceşte viceprimar prof. Ciprian Prisăcaru, să semneze Acordul de asociere, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   231

  Tgv. 10.09.2014

 

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 231/10.09.2014          

 

 

ACORD DE ASOCIERE

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

1. PĂRŢILE

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, cu sediul în Municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, judeţul Dâmboviţa, cod fiscal 4280205, telefon 0245/207602, fax 0245212230,  reprezentat prin conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu – Preşedinte.

CONSILIUL LOCAL MUNCIPAL TÂRGOVIŞTE, cu sediul în Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 1-3, judeţul Dâmboviţa, cod fiscal 4279944, telefon 0245/611222, fax 0245/217951, reprezentat prin prof. Ciprian PrisăcaruPrimar

şi

CLUB SPORTIV DRACULA TÂRGOVIŞTE, cu sediul în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 4, CIF 30537660, telefon 0245/216872  reprezentată prin Adrian Moroianu - preşedinte

au convenit următoarele:

 

2. OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului de asociere îl constituie organizarea Campionatului European de Majorete  - ediţia a XVI a, în perioada 11-14 septembrie 2014.

 

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile CONSILIULUI JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

-  va asigura contribuţia în sumă de 30.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de transport (10.000 lei), masă (10.000 lei) şi cazarea a arbitrilor, staff-ului EMA (European Majorettes Association) şi AMR (Asociaţia de Majorete din România), echipelor tehnice şi de montaj (10.000 lei), urmând ca la finalizarea evenimentului, în funcţie de numărul exact de persoane participante şi facturile/ contractele/ diagramele/ comenzile/ bonurile justificative, să se regularizeze sumele consumate pe fiecare tip de activitate în parte;

- contribuţia va fi acordată pe bază de contract încheiat cu Clubul Sportiv „Dracula” Târgovişte, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.

 

 3.2. Obligaţiile CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE

- va asigura contribuţia în sumă de 70.000 lei pentru amenajarea spaţiului de desfăşurare a evenimentului, organizarea de festivităţii de deschidere şi asigurarea cadourilor pentru invitaţi şi a premiilor pentru participanţi;

 

3.3. Obligaţiile CLUBULUI SPORTIV „DRACULA” TÂRGOVIŞTE

- va asigura contribuţia în sumă de 40.000 lei pentru buna desfăşurare şi organizare a evenimentului;

- depune documentele justificative ce dovedesc modul în care au fost cheltuite fondurile primite de la Consiliul Local Municipal Târgovişte, în valoare de 70.000 lei, în termen de 10 zile calendaristice, după ce s-au utilizat fondurile alocate parţial sau în totalitate.

 

4. DURATA ACORDULUI

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la 15 octombrie 2014.

 

5. CONFIDENŢIALITATE

  Informaţiile cuprinse în prezentul acord sunt publice în condiţiile legii.

 

6. DISPOZIŢII FINALE

6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră.

6.2. Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor precizate în acord.

6.3. Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adiţional la solicitarea oricăreia dintre părţile semnatare, cu acordul celeilalte părţi.

6.4. Prevederile prezentului acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi.

6.5. Prevederile prezentului acord se pot modifica prin act adiţional aprobat de ordonatorul de credite.

 

  Încheiat în 3 (trei) exemplare originale.

 

    CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                   CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

                                                                                                                     TÂRGOVIŞTE

              Preşedinte,                                                                      P. Primar,            

conf. univ. dr.  Adrian Ţuţuianu                                          prof. Ciprian Prisăcaru

                                                                                                      Viceprimar

 

 

        Secretarul judeţului,                                                         Secretarul Municipiului,

      Dr. Ivan Vasile Ivanoff                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                                                    

Director economic,                                                             Director economic,               Ec. Carmen Igescu                                                                          ec. Daniela Popa

 

 

 

                                                                                                          CFP 

 

 Director executiv,                   CLUB SPORTIV DRACULA TÂRGOVIŞTE 

 Jr. Dorina Stoica                                                   Preşedinte,

                                                                          Adrian Moroianu                                                    

     

 

 

            CFP                                                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice din cadrul

              Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliției Locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice şi a unei funcţii contractuale din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile art. 64, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1, art. 144 şi art. 145 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 4, alin. 2, Cap. II din Anexa I a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 41 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a opt funcţii publice din cadrul Poliției Locale, după cum urmează:

v  o funcţie publică de “polițist local, clasa III, grad asistent” se transformă în funcție publică de “polițist local, clasa I, grad asistent”;

v  3 funcții publice de “polițist local, clasa III, grad principal” se transformă în funcții publice de “polițist local, clasa I, grad asistent”;

v  3 funcţii publice de “poliţist local, clasa III, grad superior” se transform în funcţii publice de “polițist local, clasa I, grad asistent”;

v  o funcţie publică de “consilier, clasa I, grad principal” se transformă în funcție publică de “consilier, clasa I, grad superior”.

Art. 2 Se aprobă transformarea unei funcţii contractuale de “secretară” în funcţie contractuală de “referent de specialitate, gradul III”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Tîrgoviște şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   232

  Tgv. 30.09.2014

                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015;

§ Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

         Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015, conform anexelor I - V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa I - Anexa II - Anexa III - Anexa IV - Anexa V

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   233

  Tgv. 30. 09.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviste în

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

”CIVITAS TÂRGOVISTE”

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  30.09.2014 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

§ Prevederile HCL nr. 146 din 30.05.2007 privind aprobarea participării Municipiului Targoviste in calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE "CIVITAS TARGOVISTE";

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§ Prevederile art. 37 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

           

Art. 1 Se desemnează dl. Cristian Daniel Stan, viceprimar al Municipiului Târgoviște, să reprezinte municipiul în ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVISTE”;

Art. 2 Orice alte prevederi contare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cristian Daniel Stan, viceprimar al Municipiului Târgoviste şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

   Nr.   234

         Tgv. 30.09.2014

                                                     

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor si impozitelor locale în Municipiul Târgoviste pentru anul 2011

                                                                             

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 23103 din data de 23.09.2014 întocmit de Serviciul Rețele din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§  Prevederile pct. 3, Anexa 3C din HCL nr. 351/27.12.2010 referitoare la aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2011;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Începând cu data prezentei punctul 3 al Anexei 3C din HCL nr. 351/27.12.2010 referitoare la aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2011 se completează cu sintagma ”înlocuire și sistematizare rețele subteraneși va avea următorul cuprins:

 

3.“Taxa autorizare si reautorizare pentru spargere domeniul public carosabil si trotuar in vederea realizarii bransamentelor, extinderea retelelor subterane, inlocuirea retelelor subterane si racordurile la retelele publice de apa, canalizare, gaze, telefonie, energie electrica, internet, fibra optica - 36 lei/autorizatie

Nota: pentru refacerea zonelor afectate de aceste lucrari se constituie o garantie de buna executie, care se restituie dupa 12 luni de la realizarea lucrarilor – PV de receptie al lucrarii

-pentru persoane fizice

                               Carosabil si trotuar                              187 lei/mp

Teren natural si spatiu verde                  55 lei/mp

-pentru persoane juridice

Carosabil si trotuar                              396 lei/mp

                   Teren natural si spatiu verde                 110 lei/mp

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   235

  Tgv. 30.09.2014

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială,

 în anul şcolar 2014-2015

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 30.09.2014, având in vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea costului mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul şcolar 2014-2015;

§           Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

§           Prevederile art. 70, alin. 1 şi art. 72 din H.G nr.  1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

§           Situaţia beneficiarilor din cadrul Serviciului Creşe în perioada septembrie 2013 –august 2014;

§           Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§           Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul scolar 2014 - 2015, în cuantum de 825 lei, în următoarele cote procentuale:

 

           Venit mediu brut lunar cumulat          Număr copii      Cota procentuală

        al părinţilor/reprezentanţilor legali                                  contribuţie părinţi

 

v                                                                                                                                                                              peste 700 lei                                         un copil                                                                                                                       20%

                                                                     2 sau mai multi copii             10%

v        între 225-699 lei                                    un copil                                      10%

                                                                     2 sau mai multi copii                   5%

v       între 0-224 lei                                        unul sau mai multi copii           0%

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: contribuţiile lunare ale părinţilor sau ale reprezentanţilor legali şi bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   236

         Tgv. 30.09.2014

 

                                                                                

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere în cuantum de 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în

 Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare de întreţinere, la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici „Sfânta Elena”;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 25, alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 din Legea nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu anul 2015, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena», în cuantum de 552,64 lei.

Art. 2 Se menţine contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» la nivelul a 60% din venitul lunar net al asistatului, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere de 552,64 lei.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, Direcţia Economică, Centrul Social pentru Vârstnici «Sfânta Elena» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

  

  Nr.   237

         Tgv. 30.09.2014

                                   

 

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor de asistenţă socială şi stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în

Centrul Social Integrat „Sf. Maria”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 30.09.2014 având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menţinerea contribuţiei lunare din venitul beneficiarilor şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat „Sf. Maria”;

§  Prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

§   Prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 28, 29 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu anul 2015, se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria», la 757 lei.

Art. 2 Contribuţia lunară de întreţinere a persoanei asistate în Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» este de 60% din venitul lunar net pentru persoanele vârstnice şi de 10% din venitul lunar net pentru tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire.

Art. 3 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei lunare de întretinere a persoanelor cu handicap şi a persoanelor fără venituri.

Art. 4 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte., Direcţia Economică, Centrul Social Integrat «Sfânta Maria» Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   238

         Tgv. 30.09.2014

 

 

HOTĂRÂRE

        privind transformarea unui post din cadrul Directiei de Asistentă Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind modificarea statului de funcții prin transformarea postului de sef serviciu financiar, contabil si achizitii publice din cadrul Directiei Economice in postul de executie de inspector specialitate;

§      Prevederile art. 6 alin. 1 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială prin transformarea postului de sef serviciu financiar, contabil si achizitii publice din cadrul Directiei Economice in postul de executie de inspector specialitate.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de de Asistență Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

     Nr.   239

     Tgv. 30.09.2014

 

                                                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Târgovişte, Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”

    

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§                    Adresa Societății Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala Dâmbovița în vederea încheierii unui parteneriat cu Municipiul Târgovişte, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița şi Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea realizării proiectului „Educație pentru viață”;

§                    Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind încheierea unui acord de parteneriat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Dâmbovița, Municipiul Târgovişte, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița şi Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea realizării proiectului „Educație pentru viață”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 17/2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2014;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct.  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Dâmbovița, Municipiul Târgovişte, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița şi Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea realizării proiectului „Educație pentru viață”.

Art. 2 Pentru primarul Municipiului Târgovişte se împuterniceşte viceprimar prof. Ciprian Prisăcaru să semneze Acordul de Parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița şi Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea realizării proiectului „Educație pentru viață”

Art. 3 Se aprobă finanţarea proiectului cu suma de 8.300 euro reprezentând cota de 10,04% aferentă cofinanţării, aceasta urmând fi suportată din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte - capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii și punerea la dispoziție a unui teren cu o suprafață de 2.572 mp situat în incinta Parcului Chindia, conform planurilor anexate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   240

  Tgv. 30.09.2014

                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind revocarea H.C.L. nr. 356/27.12.2010 referitoare la aprobarea montării de centrale termice individuale în locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2014 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniulu Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind revocarea H.C.L. nr. 356/27.12.2010 referitoare la aprobarea montării de centrale termice individuale în locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L;

§      Prevederile H.C.L. nr. 260 - 280/19.09.2013 referitoare la dotarea de centrale termice proprii a blocurilor A.N.L;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 356/27.12.2010 se revocă.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.   

 

  Nr.   241

  Tgv. 30.09.2014

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§  Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 2, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§  Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, de două persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   242

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”,

Târgoviste, str. Cretzulescu, nr. 15

beneficiar COSTACHE GABRIELA ADRIANA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cretzulescu, nr. 15, beneficiar COSTACHE GABRIELA ADRIANA;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cretzulescu, nr. 15, beneficiar COSTACHE GABRIELA ADRIANA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   243

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 164,

beneficiar COTENESCU MARIUS ŞERBAN

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 164, beneficiar COTENESCU MARIUS ŞERBAN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 164, beneficiar COTENESCU MARIUS ŞERBAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   244

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, Tarla 44, P630/24, beneficiari: RĂDULESCU ION şi POAMĂ FILOFTEA

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, Tarla 44, P 630/24, beneficiari: RĂDULESCU ION şi POAMĂ FILOFTEA;

§                Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, Tarla 44, P 630/24, beneficiari: RĂDULESCU ION şi POAMĂ FILOFTEA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   245

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviste,  Calea Domnească, nr. 106,

beneficiar TUDOSE CRISTIAN

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 106, beneficiar TUDOSE CRISTIAN;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 106, beneficiar TUDOSE CRISTIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   246

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„AMENAJARE MANSARDĂ ŞI TERASE ACOPERITE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”, Târgoviste,  Calea Domnească, nr. 177,

beneficiar MARCU VALENTIN şi MARCU GEORGETA

pentru S.C. GASTRO PUB S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „AMENAJARE MANSARDĂ ŞI TERASE ACOPERITE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 177, beneficiar MARCU VALENTIN şi MARCU GEORGETA pentru S.C. GASTRO PUB S.R.L.;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „AMENAJARE MANSARDĂ ŞI TERASE ACOPERITE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 177, beneficiar MARCU VALENTIN şi MARCU GEORGETA pentru S.C. GASTRO PUB S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   247

  Tgv. 30.09.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ - TRANSPORTURI”, Târgoviste,  DE 668/8,

T 50, P 666/7, beneficiar PICIORANG FLORINA CRISTINA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ - TRANSPORTURI”, Târgoviște, DE 668/8, T 50, P 666/7, beneficiar PICIORANG FLORINA CRISTINA;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ - TRANSPORTURI”, Târgoviște, DE 668/8, T 50, P 666/7, beneficiar PICIORANG FLORINA CRISTINA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   248

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI ŞI LOCUINŢE P+2+M”, Târgoviste,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 79A,

beneficiar BARĂU VALERIU MARIUS

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI ŞI LOCUINŢE P+2+M”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 79A, beneficiar BARĂU VALERIU MARIUS;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI ŞI LOCUINŢE P+2+M”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 79A, beneficiar BARĂU VALERIU MARIUS.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   249

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviste,   T 45, P 643/76,

beneficiar STANCIU ROXANA MARIA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, T 45, P 643/76, beneficiar STANCIU ROXANA MARIA;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, T 45, P 643/76, beneficiar STANCIU ROXANA MARIA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   250

  Tgv. 30.09.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”,

Târgoviste,  str. Nicolae Bălcescu, nr. 2,

beneficiari: BARBU DUMITRU şi BARBU MARIA,

MARIN LUCIAN şi MARIN ANDREI

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, beneficiari: BARBU DUMITRU şi BARBU MARIA, MARIN LUCIAN şi MARIN ANDREI;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, beneficiari: BARBU DUMITRU şi BARBU MARIA, MARIN LUCIAN şi MARIN ANDREI.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   251

  Tgv. 30.09.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014

al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri

prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 4 din data de 22.09.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  1997/27.03.2014;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 22.09.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere până la data de 30.09.2015 pentru un număr de 265 solicitări, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 4 din data de 22.09.2014, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   252

  Tgv. 30.09.2014

  LOCAL                                                        

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 17.09.2014

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 6 încheiat în data de 17.09.2014 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1949/21.03.2014;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§      Prevederile O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 1391/2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”edin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 6 din data de 17.09.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în Anexa la Procesul Verbal nr. 6 din data de 17.09.2014, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte dispoziţii contrare prezentei îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   253

  Tgv. 30.09.2014

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 4 din data de 19.09.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2838/14.07.2014;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Dispoziției Primarului nr. 2838/2014 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 19.09.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 15 contracte de închiriere până la data de 30.06.2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 12 locuinţe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă criteriile şi punctajele în vederea repartizării locuinţelor sociale, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   254

  Tgv. 30.09.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joacă

din Municipiul Târgoviste

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparența decizională în administrația publică, republicată;

§  Prevederile H.G. nr. 435/2010 referitoare la regimul de introducere pe piata si exploatare a echipamentelor  pentru agrement;

§  Prevederile O.G. nr. 21/2000 referitoare la gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 2/2001 referitoare la regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 501/2004 pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003;

§  Prevederile Ordinului nr. 4/2006 pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă"

§  Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

§  Prevederile HCL nr. 205/2010 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă de pe raza municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei art.1 din HCL nr. 205/2010 își încetează aplicabilitatea, art. 2 și 3 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. Municipal Construct S.A., Poliția Locală a Municipiului Târgoviște şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   255

  Tgv. 30.09.2014

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 40/30.01.2014 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către Partida Romilor PRO EUROPA, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§           Adresa nr. 19521/08.08.2014 prin care Partida Romilor Pro Europa solicită folosinţa gratuită asupra spaţiului în suprafaţă de 44 mp din PT 3, micro VIII, str. Nicolae Iorga, în vederea extinderii activităţilor prevăzute în H.C.L. nr. 40/30.01.2014;

§           Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 40/30.01.2014 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, către Partida Romilor Pro Europa a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, micro 8, str. Nicolae Iorga;

§           Prevederile O.U.G. nr. 103/2007 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§           Prevederile H.C.L. nr. 40/30.01.2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, către Partida Romilor Pro Europa a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, micro 8, str. Nicolae Iorga;

§           Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§           Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 40/30.01.2014 în sensul corectării suprafeţei de la 285 mp la 329 mp şi a valorii de inventar de la 43.192 lei la 29.340 lei, ca urmare a reevaluării efectuate în baza O.U.G. nr. 103/2007.

Art. 1 va avea următorul cuprins: “ Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, către Partida Romilor Pro Europa, Filiala Dâmboviţa, a spaţiului în suprafaţă de 329 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga, conform planului de amplasament anexat, cu următoarele date şi elemente de identificare:

- Denumire:                                                   spaţiu PT nr. 3, Micro VIII;

- Adresa:                                                        str. Nicolae Iorga;

- Suprafaţă:                                                    329 mp;

- Număr inventar:                                           101057;

- Valoare de inventar:                                     29.340 lei;

 

                    În acest spaţiu vor funcţiona:

             -un centru de formare si reconversie profesionala;

             -un centru care va functiona in sistem after school;

             -o sala media pentru copii;

             -club de recreere pentru cartier;

             -sediu al proiectului “Antreprenoriat social”;

               -o cantina sociala.”

 

Art. 2. Contractul de comodat nr. 3796/11.02.2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 40/30.01.2014 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   256

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgovişte;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;   

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.2, lit.”cdin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică Anexa nr. 1 şi Anexa nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei art. 7 al Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti va avea următorul cuprins:

“Redevenţa este de 2.035 lei şi va fi plătită lunar”.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A și Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   257

  Tgv. 30.09.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile H.C.L. nr. 115/07.06.2013 privind modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile H.C.L. nr. 116/2013 privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 269 - 285 privind dotarea cu centrale proprii a blocurilor A.N.L şi a blocurilor sociale;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şcolar, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Darea în administrare se va efectua pe bază de Proces - verbal încheiat între Municipiul Târgovişte şi fiecare unitate şcolară sau direcţie aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în care vor fi consemnate condiţiile de exploatare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, unităţile şcolare de învăţământ, direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   258

  Tgv. 30.09.2014

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Directiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a unui teren în suprafaţă de 150 mp situat în str. Lăzărică Petrescu

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a unui teren în suprafaţă de 150 mp situat în str. Lăzărică Petrescu;

§ Adresa nr. 19306/06.08.2014 a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea, pe o perioadă determinată, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a unui teren în suprafaţă de 150 mp situat în str. Lăzărică Petrescu, înscris în CF 72857, cu nr. cadastral 72857, cvartalul 211, parcela 11.

 Art. 2. Transmiterea se va efectua pe bază de protocol în care se vor stipula condiţiile și perioada de administrare, în evidența contabilă urmând a se opera în mod corespnzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   259

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a unui teren în suprafaţă de 1200 mp de pe raza comunei Aninoasa, în vederea funcţionării adăpostului pentru câini fără stăpân

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,

30.09.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 1200 mp de pe raza comunei Aninoasa, în vederea funcţionării adăpostului pentru câini fără stăpân;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» şi alin. 5, lit. « a » şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă închirierea de către Direcția de Salubritate, pe o perioadă de un an, a unui teren în suprafaţă de 1200 mp, de pe raza comunei Aninoasa, în vederea funcţionării adăpostului pentru câini fără stăpân.

Art. 2 Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a terenului în suprafaţă de 1200 mp, proprietatea dnei. Sima Elena şi a dlui. Sima Ion, situat pe raza comunei Aninoasa, în vederea funcţionării adăpostului pentru câini fără stăpân”.

Art. 3 Preţul închirierii este de 6000 euro/an pentru suprafaţa de 1200 mp.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

  Nr.   260

  Tgv. 30.09.2014

 

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unor imobile aflate în administrarea Directiei de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate privind scoaterea la licitatie a unor  terenuri, situate în Parcurile Chindia şi Mitropoliei și a unui spatiu în suprafaţă de 15 mp, situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii, bl. 44, parter;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unor imobile aflate în administrarea Direcției de Salubritate, în vederea desfășurării activitatii de comert, în următoarele locații:

I.     PARCUL CHINDIA

-  1 loc, în suprafaţă de 1 mp, situat lângă chioşcul de îngheţată „CICOM” (A1);

-  1 loc , în suprafaţă de 2 mp, situat în zona – Aleea „Alpinariu” (A2);

-  1 loc, în suprafaţă de 6 mp, situat pe aleea principală, în zona restaurantului „Millenium” (A3);

-  1 loc, în suprafata de 7 mp, situat în  zona – Aleea „Alpinariu” (A4);

-  1 loc, în suprafaţă de 8 mp, situat pe aleea principală, în zona restaurantului „Milenium” (A5).

 

II.  PARCUL MITROPOLIEI

-     2 locuri, în suprafaţă de 1 mp fiecare (1 loc - situat lângă locul de joaca pentru copii (A1), 1 loc – situat lângă chioşcul de îngheţată „BETTY ICE” (A2);

-     1 loc, în suprafaţă de 6 mp, situat la intrarea în parc, dinspre Complex „Mondial” - partea stângă (A3).

 

III.   Inchirierea unui spaţiu în suprafaţă de 15 mp, situat în Târgovişte, Bulevardul Unirii, bl. 44, parter.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

 

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 

Pantea Viorel

Diculescu Maria

Bozieru Cosmin

 

Art. 3  Preţul de început al licitaţiei este:      

a)   pentru desfăşurarea activităţii de comerţ - produse nealimentare – 44 lei/mp/lună;

b)   pentru desfăşurarea activităţii de comerţ - produse alimentare     – 17 lei/mp/lună;

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   261

   Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Pantea Viorel

Diculescu Maria

Bozieru Cosmin          

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   262

  Tgv. 30.09.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 94, în curtea Liceului Teoretic „Petru Cercel”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 94, în curtea Liceului Teoretic „Petru Cercel”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 94, în curtea Liceului Teoretic „Petru Cercel”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Pantea Viorel

Diculescu Maria

Bozieru Cosmin          

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   263

  Tgv. 30.09.2014

 

                

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 17 ani cu posibilitate de prelungire 8 ani şi 6 luni, a spațiului în suprafaţă de 105 mp

 din PT 2, micro III, Bdul. Constantin Brâncoveanu

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 17 ani cu posibilitate de prelungire 8 ani şi 6 luni, a spațiului în suprafaţă de 105 mp din PT 2, micro III, Bdul. Constantin Brâncoveanu;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 169/29.03.2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 17 ani cu posibilitate de prelungire de 8 ani şi 6 luni, a spațiului în suprafaţă de 105 mp din PT 2, micro III, Bdul. Constantin Brâncoveanu, în vederea realizării unei tipografii și a unui spațiu de producție publicitară.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Pantea Viorel

Diculescu Maria

Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 15 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   264

  Tgv. 30.09.2014

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Pantea Viorel

Diculescu Maria

Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   265

  Tgv. 30.09.2014

 

                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 3988/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2014, avand in vedere:

§      Adresa Tribunalului Dâmboviţa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 22874/19.09.2014, prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Local că pe rolul instanţei amintite se află dosarul nr. 3988/120/2014 având ca obiect obligarea Consiliului Local la anularea HCL nr. 159/29.05.2014 și 209/14.08.2014 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI

§      Informarea Secretarului Municipiului Târgovişte înregistrată cu nr. 23123/23.09.2014             potrivit căreia nu poate reprezenta Consiliul Local Municipal Târgovişte în instanţă întrucât hotărârile atacate nu poartă viza sa de legalitate;

§      Necesitatea asigurării asistenţei juridice de specialitate în cadrul dosarului în discuţie în cadrul căruia se contestă legalitatea unui act administrativ emis de Consiliul Local Municipal Târgovişte.

§      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

     În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă contractarea serviciilor unui apărător ales, în persoana dlui. Anton Răzvan Florin care reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în cadrul dosarului nr. 3988/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, având ca obiect obligarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la anularea HCL nr. 159/29.05.2014 și HCL nr. 209/14.08.2014 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI.

Art. 2 Preşedintele de şedinţa va semna un contract de asistenţă juridică aferent şi împuternicirea apărătorului ales.

Art. 3 Onorariul apărătorului ales va fi suportat din bugetul Municipiului Târgovişte şi se va situa la nivelul onorariului orientativ minimal stabilit de Baroul Dâmboviţa, pentru fiecare fază procesuală.

Art. 4 Sumele alocate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2014, pentru servicii de asistenţă juridică, se vor suplimenta cu valoarea corespunzătoare onorariului.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   266

  Tgv. 30.09.2014