197. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

198. Hotarâre privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa

199. Hotarâre privind aprobarea proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi asigurarea resurselor financiare

200. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de  15.83 ha  situat în Târgovişte, Şoseaua Găeşti


201. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate

202. Hotarâre privind devierea temporară a traseelor stabilite prin   H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele şi autobuzele de transport rutier de persoane, judeţean si interjudeţean în Municipiul Târgovişte

203. Hotarâre privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgovişte prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011

204. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 206/19.06.2006  referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

205. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 310/29.11.2007  referitoare la aprobarea costurilor eligibile si neeligibile ale investitiei „ Reintroducerea în circuitul turistic a Cetătii de Scaun Târgoviste”- Lotul 2

206. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

207. Hotarâre privind aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece noiembrie 2011- martie 2012

208. Hotarâre privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

209. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua T39, parcela P544/1, beneficiari Mihai Daniel şi Mihai Cristina

210. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4, din data de 27.09.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

211. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului: „Iluminat festiv în Municipiul Târgoviste” si includerea în lista de investitii pe anul 2011

212. Hotarâre privind organizarea unei licitaţii publice pentru vânzarea unor mijloace fixe casate apaţinând Direcţiei de Salubritate

213. Hotarâre privind aprobarea scoaterii din lista de investiţii a obiectivului Modernizarea şi reabilitarea Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret „Mihai Popescu” Târgovişte

214. Hotarâre privind aprobarea acordării de despăgubiri civile dlui. Cruceru Mareş

215. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui număr de două apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

216. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1015 mp situat în Târgovişte, la intrarea în Parcul Chindia, în vederea construirii unei micro - berării

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 16.09.2011, avand in vedere:

§  Adresa S.C.  COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 22535/31.08.2011;

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin (1) a  Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art..36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 27.09.2011 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   197

   Tgv. 16.09.2011

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                 Anexa 1

Consiliul local                                                                                                                                               

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data   27.09.2011 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I. seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.09.2011, pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.     Să aprobe încheierea şi executarea de către Societate a următoarelor contracte de finanţare:

a)      Contractul de credit („Loan Agreement”) care va fi încheiat de Societate în calitate de împrumutant, cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de împrumutător (Contractul de Credit), având ca obiect contractarea unui credit în valoare maximă de 56.400.000 RON (cincizeci şi şase de milioane patru sute de mii RON);

b)      Contractul de asistenţă pentru proiect („Project Support Deed”) ce va fi încheiat între Societate, Municipiul Târgovişte („Municipiul”), Judeţul Dâmboviţa („Judeţul”), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” („IDA”) şi BERD şi care va definii termenii şi condiţiile asistenţei pentru Proiect (astfel cum este definit în proiectul Contractul de Credit) care va fi acordată de către Judeţ, Municipiu şi IDA, astfel cum acest contract va fi agreat între BERD, Societate, Municipiu, Judeţ şi IDA (Contractul de Asistenţă pentru Proiect);

c)      Contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei („Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei”) care va fi încheiat între Societate, BERD şi Banca Proiectului (astfel cum aceasta este definită în proiectul Contractului de Credit) având ca obiect alimentarea, administrarea şi controlul Contului de Rezervă al Serviciului Datoriei (astfel cum acesta este definit în proiectul Contractului de Credit) pentru acoperirea obligaţiilor Societăţii privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit.

(Contractul de Credit, Contractul de Asistentă pentru Proiect şi Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei vor fi denumite în continuare, colectiv „Contractul de Finanţare”)

 

                        Pentru  _____X______           

Împotrivă____________         

Abţinere___________

 

2. Să aprobe proiectul Contractului de Credit

 

Pentru  _____X______           

Împotrivă____________         

Abţinere___________

3. Să aprobe proiectul Contractului de Asistenţă pentru Proiect

 

Pentru  _____X______           

Împotrivă____________         

Abţinere___________

4. Să aprobe proiectul Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei

 

Pentru  _____X______           

Împotrivă____________         

Abţinere___________

5. Să împuternicească pe Directorul General al Societăţii, dl. Radu Cristian Vasilescu, să negocieze forma finală a Contractelor de Finanţare şi să semneze în numele şi pentru Societate fiecare dintre Contractele de Finanţare, precum şi orice modificări şi completări convenite de către părţile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractelor de Finanţare şi /sau pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârii AGEA la Registrul Comerţului şi publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

 

Pentru  _____X______           

Împotrivă____________         

Abţinere___________

 

  Data   16.09.2011

 

 

                                                                                                                                           

HOTARARE

privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 16.09.2011, avand in vedere:

§  Adresa S.C.  COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 22535/31.08.2011;

§  Informarea S.C.  COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A cu privire la contractarea unui credit BERD de către S.C.  COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A, în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzatăîn judeţul Dâmboviţa” – proiect finanţatdin fonduri de coeziune;

§  Prevederile art. 125,  alin (1) a  Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 197/16.09.2011 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.;

§  Prevederile Contractului de Asistenţă pentru Proiect cu Judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Municipiul Târgovişte a Contractului de Asistenţă pentru Proiect cu Judeţul Dâmboviţa, S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A., Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Contractul de Asistenţă pentru Proiect”).

Art. 2 Se aprobă proiectul Contractului de Asistenţă pentru Proiect care urmează a se încheia între Municipiul Târgovişte, S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A., Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului, dl. Gabriel Florin Boriga, să negocieze şi să semneze în numele Municipiului Târgovişte Contractul de Asistenţă pentru Proiect cu Judeţul Dâmboviţa, S.C. Compania de Apă Tărgovişte – Dâmboviţa S.A., Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Asistenţă pentru Proiect.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A., Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte

 

  Nr.   198

  Tgv. 16.09.2011

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi asigurarea resurselor financiare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 16.09.2011 având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi asigurarea resurselor financiare;

§   Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Confort Therm Proiect S.R.L.;

§   Analiza sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice la S.C. Termica S.A. întocmită de Universitatea Valahia din Târgovişte;

§   Prevederile Directivei 2006/32/CE  a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice;

§   Prevederile Legii nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă proiectul „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi asigurarea resurselor financiare

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru etapa I la obiectivul „Sisteme de alimentare individuală (descentralizate) cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”, după cum urmează:

 

            INDICATORI TEHNICI:

Centrale termice – module termice în condensaţie, complet automatízate cu componentele specifice descrise în studiul de fezabilitate.

 

INDICATORI ECONOMICI:

   -Valoare investitie (fără TVA): 32.933.000 lei/7.658.800 euro 

   -Valoare C+M (fără TVA)        : 6.827.000 lei/1.587.700 euro 

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase (imprumuturi, credit furnizor, etc).

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C Termica S.A, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   199

  Tgv. 16.09.2011

 

  

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de  15.83 ha  situat în Târgovişte, Şoseaua Găeşti

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi 16.09.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15,83 ha situat în Târgovişte, Şoseaua Găeşti pentru realizarea unei investiţii având ca rezultat 13 ha de sere şi anexe;

§   Studiul de oportunitate nr. 2 StO 115359/31.08.2011 realizat de S.C. Invest Consulting S.R.L.;

§   Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Târgovişte, Şoseaua Găeşti, prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren agricol în suprafaţă de 15,83 ha situat în Târgovişte, Şoseaua Găeşti, tarla 9, parcelele:P30, P31/1, P31/2 pentru realizarea unei investiţii având ca rezultat 13 ha sere şi anexe.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Tănase Siviu Gabriel

            Răducanu Tudorică

            Liţă Ion

Art. 4 Preţul de început al licitaţiei este de 0,15 euro/mp/an.

Art. 5 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 33/15.02.2007 se revocă.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                              

    Nr.   200

   Tgv. 16.09.2011

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale

Direcţiei de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Tărgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.09.2011 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate;

§       Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008, privind înfiinţarea Direcţiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§    Prevederile H.C.L. nr. 103/26.05.2011 privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de Salubritate;

§     Prevederile art. 26, alin. 2 şi 3 din Legea Cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Salubritate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Salubritate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 136/2010 şi H.C.L. nr. 103/2011, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr. 201

  Tgv.28.09.2011

 

                                                                                                                                         

 

HOTARARE

privind devierea temporară a traseelor stabilite prin   H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele şi autobuzele de transport rutier de persoane, judeţean si interjudeţean în Municipiul Târgovişte

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2011, avand in vedere:

§  Adresele nr. 1077, 662, 2036, 2037, 2233/2011 ale operatorilor de transport;

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Transport  privind  modificarea  H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele şi autobuzele de transport rutier de persoane, judeţean si interjudeţean în Municipiul Târgovişte ;

§  Prevederile HCL nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele şi autobuzele de transport rutier de persoane, judeţean si interjudeţean în Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 302/30.08.2006 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele şi autobuzele de transport rutier de persoane judeţean şi interjudeţean în Municipiul Târgovişte, pe perioada lucrărilor de modernizare şi reabilitare a străzii Laminorului, din cadrul proiectului « Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură a Municipiului Târgovişte »

§   Prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 828/2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători;

§   Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;,

§   Prevederile art. 62 din Ordinul nr. 182/2011 referitoare la  modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007

§  Prevederile O.G. nr. 27/2011 referitoare la transporturile rutiere;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§  Prevederile art..36, alin. 6, lit.”a”, pct. 13 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei,  traseele pe  care  vor  circula  autobuzele  de  transport  rutier  de  persoane, judeţean si  interjudeţean  în  Municipiul  Târgovişte, pe  perioada  lucrărilor de  modernizare  şi  reabilitare  a  strazii  Laminorului, din  cadrul  proiectului “Modernizarea  si  reabilitarea  drumului  de  centură a  Municipiului  Târgovişte”, respectiv, 09.08.2012, se  modifică temporar, după cum urmează:

               « Se stabilesc traseele de circulatie rutiera pe raza Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:  

 

B. TRASEELE  DE  CIRCULATIE  PENTRU  AUTOBUZE

 

1.   Pe  directia  CAMPINA – MORENI – PLOIESTI – OCHIURI – GURA  OCNITEI – I. L. CARAGIALE

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, (statie  PAVCOM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), Sens  Giratoriu, Strada  Petru  Cercel, (statie  Petru  Cercel), Calea  Bucuresti, Calea  Ialomitei (statie  Agentia  Protectia  Mediului), Strada  Gimnaziului, Valea  Voievozilor.

            INTORS: Valea  Voievozilor, Strada  Gimnaziului, Calea  Ialomitei (statie  Agentia  Protectia  Mediului), Calea  Bucuresti, Strada  Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), Sens  Giratoriu, (statie  BIG), Soseaua  Gaesti, B-dul  Unirii, Autogari.

 

2.  Pe  directia  BRASOV – RUNCU – BEZDEAD – GLODENI – VULCANA – SOTANGA – ANINOASA – PUCIOASA

 

A) TARGOVISTE – ANINOASA – PUCIOASA

            DUS: Autogari, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Aleea  Sinaia (statie   DEDEMAN), D.N. 71.

            INTORS: D.N. 71, Aleea  Sinaia (statie  DEDEMAN), B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Autogara (statie  Autogara), B-dul  Unirii, (statie  PAVCOM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), Sens  Giratoriu, Soseaua  Gaesti, B-dul  Unirii, Autogari.

 

 

B) TARGOVISTE – SOTANGA – GOLEASCA

            DUS: Autogari, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Strada  Nicolae  Balcescu, Teis.

            INTORS: Teis, Strada  Nicolae  Balcescu, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), B-dul  Unirii, (statie  PAVCOM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), Sens  Giratoriu, Soseaua  Gaesti,  B-dul  Unirii, Autogari.

 

3.   Pe  directia  CAMPULUNG  MUSCEL – VALENI  DAMBOVITA – PUCHENI – MALU  CU  FLORI – CANDESTI  DEAL – CANDESTI  VALE – PRIBOIU – TATARANI – CAPRIORU – MANESTI – RAUL  ALB – BARBULETU – PIETRARI – SCHEIU – BUTOIU – DRAGAESTI – OLARI – DECINDENI

            DUS: Autogari, Calea  Campulung, Priseaca (statie  Centru), D.N. 72A.

            INTORS: D.N. 72A, Priseaca (statie  Centru), Calea  Campulung, B-dul  Unirii, (statie  PAVCAM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), Sens  giratoriu, Soseaua  Gaesti, B-dul  Unirii, Autogari.

 

4.    Pe  directia  RAMNICU  VALCEA – CORBII  MARI – PICIOR  DE  MUNTE – SUTA  SEACA – SILISTE – RACIU – LUCIENI – COBIA – RANCACIOV – PRODULESTI – GURA  SUTII – SPERIETENI – PIERSINARI

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, (statie  PAVCOM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), Sens  Giratoriu, D.N. 72.

            INTORS: D.N. 72, Sens  Giratoriu, Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), B-dul  Unirii, Autogari.

 

5.    Pe  directia  NICULESTI – BUJOREANCA – DOBRA – BALENI – PLOIESTI – FINTA – BUCSANI – HABENI – COMISANI – LAZURI

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, (statie  PAVCOM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG),  Sens  Giratoriu, Strada  Petru  Cercel, (statie  Petru  Cercel), Calea  Bucuresti,                     D.J. 711.

            INTORS: D.J. 711, Calea  Bucuresti, Strada  Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), (statie  BIG), Sens  Giratoriu, Soseaua  Gaesti, B-dul  Unirii, Autogari.

 

6.   Pe  directia  BUCURESTI (BALENI) – BUCURESTI (RACARI) – ALUNIS – ILVOVENI

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, (statie  PAVCOM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), Sens  Giratoriu, Strada  Petru  Cercel, (statie  Petru  Cercel), Calea  Bucuresti, D.J. 711  sau        D.N. 71.

            INTORS: D.J. 711  sau  D.N. 71, Calea  Bucuresti, Strada  Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), (statie  BIG), Sens  Giratoriu, Soseaua  Gaesti, B-dul  Unirii, Autogari.

 

7.    Pe  directia  TARGOVISTE – VIFORATA – ANINOASA

            DUS: Autogari, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Aleea  Sinaia (statie   DEDEMAN), D.N. 71.

            INTORS: D.N. 71, Aleea  Sinaia (statie  DEDEMAN), B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Autogara (statie  Autogara), B-dul  Unirii, (statie  PAVCOM), Soseaua  Gaesti, (statie  BIG), Sens  Giratoriu, Soseaua  Gaesti, Strada  Col. Dumitru  Baltaretu, Sens  Giratoriu, Strada  Tudor  Vladimirescu, (statie  Policlinica), Calea  Campulung, Autogari.

 

8.  Pe  directiile  TARGOVISTE – TITU  si  TARGOVISTE – VIISOARA – RANCACIOV

            DUS: Autogari, Calea  Campulung, Strada  Tudor  Vladimirescu, Sens  Giratoriu, Strada  Col. Dumitru  Baltaretu, (statie  Monument), Soseaua  Gaesti, (statie  Poarta  nr. 1  C.O.S.), D.N. 72.

            INTORS: D.N. 72, Soseaua  Gaesti (statie  Poarta  nr. 1  C.O.S.), Strada  Col. Dumitru  Baltaretu, Sens  Giratoriu, Strada  Tudor  Vladimirescu, (statie  Policlinica), Calea  Campulung, Autogari.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 293/2005 şi H.C.L. nr. 302/2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, D.A.P.P.P., Poliţia Locală şi pentru comunicare către Poliţia Rutieră şi ARR – Filiala Dâmboviţa se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

               

   Nr.    202

                                               

                                                                                                

H O T Ă R Â R E      

privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgovişte prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.09.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Administrativ  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind înnoirea parcului auto al instituţiei prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011;

§  Prevederile Ordinului nr. 772/31.01.2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 24 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor masuri financiare fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgovişte la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011 – proprietar persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică.

Art. 2 Se aprobă casarea autovehiculului categoria A, marca Dacia, model 1310 TLE, cu numărul de înmatriculare DB 10 PMT, număr de identificare UU1R117Y2914194, anul fabricaţiei 1991, seria cărţii de identitate D, număr 275210, numărul certificatului de înmatriculare 001697641, număr de inventar 200550, valoare de inventar 51 lei.

Art. 3 Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul nou, Fiat Linea, prin Programul naţional de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru anul 2011;

Art. 4. Municipiul Târgovişte solicită o finanţare nerambursabilă de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în sumă de 3.800 lei, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus menţionat, diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou, va fi susţinută din surse proprii ( Bugetul local);

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administativ din cadrul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   203

 Tgv. 28.09.2011

 

 

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 206/19.06.2006  referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 206/19.06.2006  referitoare la la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural;

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§    Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local ", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013;

§    Prevederile H.C.L. nr. 206/2006 referitoare la aprobarea studiului de fezebilitate al proiectului „Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sisteme de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

§    Prevederile H.C.L. nr. 274/27.08.2009 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 206/2006 referitoare la aprobarea studiului de fezebilitate al proiectului „Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sisteme de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 206/19.06.2006  referitoare la proiectul „ Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, după cum urmează:

Art. 1”, va avea următorul cuprins : Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, pentru care se solicită finanțarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

a) rețele de canalizare în lungime totală de 9.340 ml;

b) valoare investiție : 5.353.263 lei din care :

             - C+M – 4.491.621 lei

Art. 2 Celelalte prevedri ale HCL nr. 206/19.06.2011 se aplică în mod corespunzător;

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

   Nr.    204

   Tgv. 28.09.2011

 

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea H.C.L. 310/29.11.2007  referitoare la aprobarea costurilor eligibile și neeligibile ale investiției „ Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”- Lotul 2

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea şi completarea H.C.L. 310/29.11.2007  referitoare la aprobarea  costurilor eligibile și neeligibile ale investiției „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”  - Lotul 2;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§    Prevederile H.C.L. nr. 310/2007 referitoare la aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte” – Lotul 2;

§    Prevederile H.C.L. nr 182/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 310/2007 referitoare la aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte” – Lotul 2;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se modifică şi se completează HCL nr. 310/29.11.2007 referitoare la proiectul „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”- Lotul 2, după cum urmează:

Art. 1 va avea următorul cuprins : Se aprobă costurile eligibile si neeligibile ale investitiei “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste” – Lotul 2, dupa cum urmeaza:

1.      Total cost Proiect – Lot 2 este de 5.239.850,71 euro - exclusiv TVA - (valoarea contractului) - echivalent a 22.232.686,56 lei (exclusiv TVA) - (1 euro = 4,2430 lei – curs BNR din 21.04.2009)

 

 

2. Total costuri eligibile contributie locala : 821.749,73 euro – echivalent a 3.486.684,10 lei (1 euro = 4,2430 lei – curs BNR din 21.04.2009)

3. Total costuri neeligibile contributie locala : 984.285,03 euro – echivalent a 4.176.321,36 lei (1 euro = 4,2430 lei – curs BNR din 21.04.2009). „

Se completează H.C.L. nr. 310/2007 cu următoarele articole:

Art. 2 Se aprobă realizarea proiectului de peisagistică pe Centrul istoric din valoarea totală a proiectului„ Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”- Lotul 2” așa cum este specificată la „art. 1”.

             Art.3 Se aprobă modificarea denumirii părții de proiect prin care se realizează peisagistica Centrului istoric din „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”- Lotul 2”, în „Reintroducerea in circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște - Reabilitare spații publice din centrul istoric peisagistică și sistem integrat control acces cu bolarzi + televiziune cu circuit închis de tip IT”.

Art. 4 Se aprobă indicatori economici aferenți proiectului „Reintroducerea in circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște - Reabilitare spații publice din centrul istoric peisagistică și sistem integrat control acces cu bolarzi + televiziune cu circuit închis de tip IT”, rezultați în urma finalizării proiectului tehnic și anume :

v   Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare totală proiect: 3.063,61 mii  lei, respectiv 721,58 mii euro din care :

                                C+M = 1.864,09 mii, respectiv 439,05 mii euro lei .        

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

   Nr.   205

   Tgv. 28.09.2011

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 24262/23.09.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011;

§   Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

           Majorarea veniturilor totale cu suma de 557 mii lei, prin:

·  majorarea cu suma de 453  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 “Taxe speciale”,

·  majorarea cu suma de 24  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 “ Donatii si sponsorizari”,

·  majorarea cu suma de 80  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 “ Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”,

Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 557 mii lei, prin:

·  Majorarea cu suma de 24 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie”, titlul ”Bunuri şi servicii”

·  Majorarea cu suma de 453 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului” , titlul ”Bunuri şi servicii”, 

·  Majorarea cu suma de 80 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuințe, servicii si dezvoltare publica”, titlul ”Cheltuieli de capital”.

               Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Programul de investiţii pe anul 2011 rectificat este redat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Devizul rectificat al manifestarilor culturale prilejuite de Zilele Oraşului ediţia  2011 este prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                               

   Nr.   206

   Tgv. 28.09.2011

                                                                                         

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece noiembrie 2011- martie 2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind aprobarea unor măsuri de protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei Municipiului Târgovişte care utilizează energie termică în sistem centralizat, în perioada sezonului rece noiembrie 2011- martie 2012;

§         Prevederile art. 7, alin. 2, art. 8, alin. 6-8, art. 33, alin. 1, lit. a din OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Pentru perioada sezonului rece noiembrie 2011 – martie 2012 se acordă un sprijin cumulat care reprezintă 10% din maximul compensarii prevazut la art. 8 alin. 6 din OUG nr. 70/2011, aplicata la contravaloarea energiei termice in sistem centralizat consumate lunar de familiile sau persoane singure ce locuiesc in Municipiul Targoviste.

2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   207

   Tgv. 28.09.2011

 

 

            

H O T Ă R Â R E      

privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor

din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28. 09.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul de Impozite şi Taxe Locale cu privire la acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 125, alin. 2, lit. d din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi ale alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se scutesc de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii persoane fizice şi juridice din Municipiul Târgovişte, care îşi achită integral toate obligaţiile fiscale principale restante către Consiliul Local Municipal Târgovişte, până la data de 15.12.2011, inclusiv.

Art. 2 Scutirea majorărilor de întârziere se va face conform procedurii stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică prin Serviciul de Constatare, Urmărire Impozite şi Taxe Locale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

 Nr.    208

 Tgv. 28.09.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua T39, parcela P544/1, beneficiari Mihai Daniel şi Mihai Cristina

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2011, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare pentru locuinţe” în Municipiul Târgovişte,Cartier Priseaca, tarlaua T39, parcela P544/1, beneficiari Mihai Daniel şi Mihai Cristina

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua T39, parcela P544/1, beneficiari Mihai Daniel şi Mihai Cristina

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                       

   Nr.    209

   Tgv. 28.09.2011

  

 

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4, din data de 27.09.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 27.09.2011 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 231/28.10.2010 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 27.09.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL.

Art.  2 Se aprobă prelungirea termenului pentru 355 contracte de închiriere, pe termen de 2 (doi) ani, respectiv până la data de 30.09.2013, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă efectuarea a 8 (opt) schimburi de locuinţe între titularii de contracte, conform procesului verbal care constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   210

  Tgv. 28.09.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului : „ Iluminat festiv în Municipiul Târgoviște” și includerea în lista de investiții pe anul 2011

 

                Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului : „ Iluminat festiv în Municipiul Târgoviște” și includerea în lista de investiții pe anul 2011;

§  Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

               Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului : „ Iluminat festiv în Municipiul  Târgoviște:

A.   Indicatori tehnici:

                1.       Calea Domneasca

v   In sensul giratoriu aflat la intersectia strazilor Mircea cel Batran cu Calea Domneasca vom amplasa : un obiect tridimensional cu inaltimea de 4 m si amprenta la sol de 1 m ( cu leduri si material mat refractar) inconjurat de jur imprejur de trei stele tridimensionale cu raze asimetrice, led alb cald, diametru de 1.7 m si trei obiecte tridimensionale cu inaltimea de 1.5 m, confectionate din material mat refractar cu insertii de leduri; un grup format din doua obiecte sferice si trei obiecte conice bidimensionale, fabricat din material refractar, cu insertii de leduri ; un obiect sferic bidimensional, fabricat din material refractar, cu inserii de leduri, inaltime 1.5 m, lungime 1.30 m, un obiect sferic bidimensional, fabricat din material refractar, cu inserii de leduri, inaltime 1.00 m, lungime 0.65 m ;

v   Pe stalpii aflati  pe strada Calea Domneasca, pe portiunea de drum aflata intre intersectiile Calea Domneasca – Mircea cel Batran si Calea Domneasca – Libertatii, vom suspenda patru decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa (fiecare decoratiune de 4 m lungime, confectionata din cadru de aluminiu, material mat refractar si insertii de leduri ) si doua decoratiuni bidimenionale pentru stalpi tip panou (fiecare decoratiune are 2.5 m inaltime si este confectionata din cadru de aluminiu, material mat refractar si insertii de leduri)                                                                         

                2.       Inelul Central

v   In parcul aflat in Inelul Central, pe stalpii din fata Complexului comercial Mondial vom suspenda opt decoratiuni bidimensionale tip panou, de 1.4 m inaltime, confectionate din material mat refractar, cu insertii de leduri ;

v   In mini-parculetele aflate in fata fiecarui stalp mai sus mentionat vom amplasa obiecte tridimensionale astfel : pe o fasie de pamant vom amplasa o figurina tridimensionala in forma de Mos Craciun rezemata de un obiect tridimensional in forma de lumanare, ambele fabricate din polirezin viu colorat, inaltime 1.86 m, lungime 1.32 m , pe a doua fasie de pamant vom amplasa un grup format dintr-o figurina tridimensionala in forma de ren si o figurina tridimensionala in forma de elf, fabricat din polirezin viu colorat, inaltime 1.49 m, lungime 1.19 m; pe a treia fasie de pamant vom amplasa un grup format dintr-o figurina tridimensionala in forma de ren si trei figurine tridimensionale in forma de elfi, fabricat din polirezin viu colorat, inaltime 1.36 m, lungime 1.12 m; pe a patra fasie de pamant vom amplasa doua obiecte asimetrice tridimensionale in forma de lumanare, fabricate din polirezin viu colorat, cu becuri in partea superioara;

v   in centrul parcului, pe portiunea aflata intre banci, vom amplasa un brad tridimensional de 11 m inaltime, alcatuit din siruri de leduri, inconjurat de un set cu Nasterea Domnului  in marime mare – 1.40 m inaltime (incluzand Sfantul Iosif, Maica Domnului, Pruncul Iisus si cei 3 magi ), trei figurine tridimensionale in forma de inger, fabricate din material mat refractar cu insertii de leduri, inaltime 2.20 m si trei stele tridimensionale cu raze asimetrice, led alb cald, diametru de 1.7 m

                3.       Libertatii

v   Pe stalpii paraleli de pe strada Libertatii vom suspenda 3 decoratiuni tridimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar pe ambele parti, cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 5 m lungime ; 2 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar , cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 6 m lungime ; 2 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar , cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 5 m lungime;

v   Tot pe stalpii paraleli de pe strada Libertatii vom suspenda 6 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou , fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 2.50 m inaltime si 6 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou , fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 2.20 m inaltime;

                4.       Parc central

v    Pe opt dintre stalpii de pe aleea principala a parcului vom prinde decoratiuni bidimensionale tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 1.40 m inaltime, cu forme diferite, in functie de fiecare sarbatoare ;

v   In centrul aleii principale vom pune un obiect tridimensional conic de 6 m inaltime, cu structura de aluminiu, ghirlanda din material refractar si leduri ,decorat cu funde si obiecte sferice ; un grup format din obiecte sferice bidimensionale si o arcada din fibra de aluminiu, decorate cu material mat refractar ; 3 figurine tridimensionale din polirezin viu colorat, cu inaltimea de 1.10 m;

v   In copacii din jurul aleii principale vom prinde instalatii cu leduri alb cald, pt a lumina parcul si a accentua imaginea nocturna a parcului ;

 

                5.       Strada Poet Grigore Alexandrescu

v   Intre stalpii paraleli aflati intre intersectiile strazilor Poet Grigore Alexandrescu cu Libertatii si Poet Grigore Alexandrescu cu Mircea cel Batran vom suspenda doua decoratiuni bidimensionale  tip traversa, fabricate din material refractar, cu insertii de leduri, de 5 m lungime, cu 14 duze pe fiecare traversa ;

v   Pe stalpii aflati intre intersectiile strazilor Poet Grigore Alexandrescu cu Libertatii si Poet Grigore Alexandrescu cu Mircea cel Batran vom pune 4 decoratiuni tip panou, fabricate din material mat refractar, pe structura de aluminiu, cu insertii de leduri pe toata suprafata, cu inaltimea de 2.3 m, cu cate 4 duze pentru becuri cu led E27 ;

v    In copacii din lateralul strazii, pe portiunea de drum aflata intre intersectiile descrise mai sus, vom bune instalatii fir, cu leduri de diferite culori ;

v   In sensul giratoriu situat la intersectia Strazii poet Grigore Alexandrescu cu Mircea cel Batran vom pune o figurina tridimensionala , fabricata din material sidefat si mat refractar, cu insertii de leduri albe, cu inaltimea de 2.25 m ; trei  obiecte tridimensionale in forma de cutie de cadou, fabricate din material mat refractar de diferite culori, cu insertii de leduri pe toata suprafata , cu inaltimea si latimea de 55 cm, ; trei  obiecte tridimensionale in forma de cutie de cadou, fabricate din material mat refractar de diferite culori, cu insertii de leduri pe toata suprafata , cu inaltimea si latimea de 70 cm ; un con tridimensional  cu inaltimea de 4 m, amprenta la sol de 1 m, fabricat din fibra de aluminiu si material mat refractar, cu insertii de leduri pe toata suprafata ; un grup static format din patru obiecte sferice asimetrice, fabricat din material refractar, cu insertii de leduri , lungime 4.00 m, inaltime 2.10 m; un grup format din doua obiecte sferice si trei obiecte conice bidimensionale, fabricat din material refractar, cu insertii de leduri ; trei figurine tridimensionale din polirezin viu colorat, inaltime 1 m ;

v   Pe stalpii din lateralele sensului giratoriu vom suspenda o decoratiune tip traversa, de 6 m lungime, ce  contine o urare pentru cetatenii municipiului ; doua decoratiuni tip panou, cu inaltimea de 2.5 m, fabricate din fibra de aluminiu si material refractar, cu insertii de leduri pe toata suprafata .

                6.       Bulevardul Independentei

v   Pe stalpii paraleli de pe bulevardul Independentei  vom suspenda 4 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 4 m lungime; 4 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 5 m lungime; 4 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 6 m lungime, cu 22 duze pe fiecare traversa; 4 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 6 m lungime, cu 18 duze pe fiecare traversa

     Tot pe stalpii paraleli de pe bulevardul Independentei vom suspenda 7 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 2.50 m inaltime, 1 m latime; 7 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 2 m inaltime, 1.10 m latime; 7 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 2.3 m inaltime, 1.25 m latime.

                7.       Primaria

v   In parculetul din fata Primariei vom centra un obiect tridimensional conic, cu inaltimea de 6 m, amprenta la sol de 2 m, fabricat din material mat refractar, cu insertii de leduri pe toata suprafata, decorat cu diferite ornamente tridimensionale. In jurul obiectului tridimensional conic vom pune 2 figurine tridimensionale fabricate din material refractar sidefat, bicolor, cu insertii de leduri rosii, cu inaltimea de 2.2 m, amprenta la sol de 1.60 m, 4 figurine tridimensionale fabricate din material refractar sidefat, bicolor, cu insertii de leduri alb cald, cu inaltimea de 2.2 m, amprenta la sol de 1.60 m; doua obiecte tridimensionale in forma de cutie de cadou, fabricate din material mat refractar de diferite culori, cu insertii de leduri pe toata suprafata, cu inaltimea si latimea de 55 cm; doua  obiecte tridimensionale in forma de cutie de cadou, fabricate din material mat refractar de diferite culori, cu insertii de leduri pe toata suprafata, cu inaltimea si latimea de 70 cm; 5 decoratiuni tridimensionale in forma de stea, cu diametrul de 1.7 m, fabricate din fibra de aluminiu, cu insertii de leduri alb cald ;

v   In cel de-al doilea parc din fata Primariei vom pune doua figurine tridimensionale fabricate din polirezin viu colorat, sprijinite de o figurina tridimensionala in forma de stalp, cu inaltimea de 1.86 m si trei figurine tridimensionale fabricate din polirezin viu colorat, amplasate pe o alta figurina tridimensionala, cu inaltimea de 1.36 m;  doua  obiecte tridimensionale cu inaltimea de 1.5 m, confectionate din material mat refractar cu insertii de leduri; doua obiecte sferice fabricate din fibra de aluminiu, material mat refractar, cu insertii de leduri, inaltime 1.50 m, lungime 1.00 m; 3 figurine tridimensionale de diferite forme si culori, special create pentru sarbatori

                8.       Strada Mircea cel Batran

v   Intre stalpii situati intre Strada Calea Domneasca si Casa Sindicatelor vom suspenda 5 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 5 m lungime, 1.65 m inaltime ; 5 decoratiuni bidimensionale pentru strazi tip traversa, fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri si cadru de aluminiu, 5 m lungime, 1.25 m inaltime;

v   Pe stalpii situati intre Strada Calea Domneasca si Casa Sindicatelor vom suspenda 10 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 2.00 m inaltime, 1.10 m latime;

                9.       Bulevardul Tudor Vladimirescu

v   In sensul giratoriu situat la intersectia cu Bulevardul I.C. Bratianu vom amplasa patru obiecte tridimensionale conice, fabricate din material mat refractar bicolor, pe fibra de aluminiu, cu insertii de leduri, inaltime 1 m, diamentru 0.33 m; doua obiecte tridimensionale conice, fabricate din material mat refractar bicolor, pe fibra de aluminiu, cu insertii de leduri, inaltime 1.5 m, diamentru 0.5 m; o figurina tridimensionala din polirezin viu colorat, cu inaltimea de 1.10 m; doua figurine tridimensionale viu colorate fabricate din polirezin, cu inaltimea de 1 m; un grup staic format din patru obiecte sferice asimetrice, fabricat din material mat refractar, cu insertii de leduri, lungime 4 m, inaltime 2.10 m;

v   Pe stalpii aflati pe portiunea de strada dintre Bulevardul I.C. Bratianu si Spitalul Judetean vom suspenda 13 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 1.20 m inaltime, 0.95 m latime; 13  decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri,1.20 m inaltime, 0.60 m latime;

              10.     Bulevardul I.C. Bratianu

v   In sensul giratoriu situat la intersectia cu Bulevardul Regele Carol I vom amplasa cinci obiecte tridimensionale conice, fabricate din material mat refractar bicolor, pe fibra de aluminiu, cu insertii de leduri, inaltime 1 m, diamentru 0.33 m; doua figurine tridimensionale din polirezin viu colorat, cu

inaltimea de 1.10 m; o figurina tridimensionale viu colorata fabricate din polirezin, cu inaltimea de 1 m; doua grupuri formate din cate doua obiecte bidimensionale sferice, inaltimea de 1.50 m, lungimea de 1.90 m, fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri;

v   Pe stalpii situati pe portiunea de strada dintre sensul giratoriu cu Bdul. Regele Carol I si Catedrala vom suspenda 16 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 1.20 m inaltime, 0.95 m latime si din loc in loc, acolo unde vor permite stalpii, vom suspenda 6 traverse fabricate din material mat refractar, cu insertii de leduri pe toata suprafata, inaltime 1.10 m, lungime 5 m ;

              11.     Calea Bucuresti

v   Pe stalpii aflati intre sensurile de mers vom suspenda 6 decoratiuni bidimensionale pentru stalpi tip panou, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 2.50 m inaltime, 1 m latime;

v   In sensul giratoriu vom amplasa 2 obiecte tridimensionale conice, fabricate din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 1 m inaltime, 0.33 m latime; un obiect tridimensional conic fabricat  din material mat refractar bicolor, cu insertii de leduri, 1.5 m inaltime, 0.5 m latime si doua obiecte bidimensionale fabricate din fibra de aluminiu, material refractar bicolor, cu insertii de leduri (cu doua tije din aluminiu pt fixarea in pamant), inaltime 1.50 m, lungime 1.90 m.

 

 

B.  Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

v   Valoare totală investiție: 1.577.032  lei

                   

Art. 2 Se aprobă includerea proiectului „Iluminat festiv în Municipiul Târgoviște” în lista de investiții pe anul 2011.

Art. 3 Sursa de finanţare a proiectului este Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică, Directia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.    211

   Tgv. 28.09.2011

 

 

 HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice pentru vânzarea unor mijloace fixe casate apaţinând Direcţiei de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate privind organizarea unei licitaţii publice cu strigare pentru valorificarea unor mijloace fixe;

§ Prevederile H.C.L. nr. 174/2011 referitoare la casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate;

§ Prevederile H.G. nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5 lit. b şi ale art. 123, alin. 2  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică cu strigare în vederea vânzării a următoarelor mijloace fixe:

Autobasculantă tip ROMAN – nr. înmatriculare DB 04 VWN;

Autospecială tip ROMAN – nr. înmatriculare DB 04 WDX

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Matei Gheorghe

Paraschiv Cornelia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este  pentru autobasculantă tip ROMAN - 11.440 lei şi autospecială tip ROMAN - 7.800 lei şi pasul de strigare va fi de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, Directia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                            

    Nr.    212

   Tgv. 28.09.2011

   

 

 

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea scoaterii din lista de investiţii a obiectivului Modernizarea şi reabilitarea Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret „Mihai Popescu” Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă de îndată, astăzi, 28.09.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind aprobarea scoaterii din lista de investiţii a obiectivului Modernizarea şi reabilitarea Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret „Mihai Popescu” Târgovişte;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 referitoare la aprobarea Listei obiectivelor de investiţii;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Proces verbal predare primire nr. 369/31.03.2008;

§    Proces verbal custodie nr. 702/24.07.2008;

§    Prevederile HCL nr. 54/14.03.2011 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din Lista de investiţii a obiectivului Modernizarea şi reabilitarea Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret „Mihai Popescu” Târgovişte şi valorificarea bunurilor (vânzarea sau utilizarea acestora în cadrul altor investiţii ulterioare), aflate în custodia S.C. Municipal Construct S.A. Târgovişte, de către aceasta, în numele şi pe seama Consiliului Local Muncipal Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C. Municipal Construct S.A. Târgovişte,  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  213

 Tgv. 28.09.2011

 

 

                                                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării de despăgubiri civile dlui. Cruceru Mareş

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§    Cererea dlui. Cruceru Mareş, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 18645/21.07.2011, prin care solicită autorităţii publice locale acordarea unei despăgubiri în sumă de aproximativ 1.705 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii unui copac peste autoturismul Dacia Logan, cu nr. de inmatriculare DB 24 STE, aflat în proprietate sa, ca urmare a fenomenelor meteo înregistrate în data de 20.07.2011;

§    Raportul de specialitate al Serviciului Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea despăgubirilor civile către dl. Cruceru Mareş ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile Legii nr. 481/2004 referitoare la protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 1000 alin.1 din Codul Civil ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 64/2002 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 pe teritoriul Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă despăgubiri în cuantum de 1.705 lei, domnului Cruceru Mareş reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii unui copac peste autoturismul Dacia Logan, cu numărul de inmatriculare DB 24 STE, proprietate personală.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

   Nr.   214

   Tgv. 28.09.2011

 

                                                                                  

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui număr de două apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 28.09.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui număr de două apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui număr de două apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                            

  Nr.  215

  Tgv. 28.09.2011

 

 

                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1015 mp situat în Târgovişte, la intrarea în Parcul Chindia, în vederea construirii unei micro - berării

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa de îndată, astăzi 28.09.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1015 mp situat în Târgovişte, la intrarea în Parcul Chindia, în vederea construirii unei micro - berării;

§   Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 1015 mp situat în Târgovişte, la intrarea în Parcul Chindia, în vederea construirii unei micro - berării, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 68 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                             

    Nr.  216