178. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 40/12.03.2010 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare), ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24%

180. Hotarâre privind aprobarea Programului manisfestărilor prilejuite de Zilele Ceţăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

181. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Constantin Stroe, pentru merite deosebite

182. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  CORNELIU – CRISTIAN IONESCU , pentru merite deosebite

183. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  CĂLIN BURDUŞEL, pentru merite deosebite

184. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  MIHAIL STAN, pentru merite deosebite

185. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  SĂVUICĂ GHEORGHE, pentru merite deosebite

186. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

187. Hotarâre privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate

188. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

189. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Ana George Bogdan

190. Hotarâre privind constatarea demisiei, din funcţia de  viceprimar, a domnului Ana George Bogdan

191. Hotarâre privind alegerea dlui. Motoc Honorius, în funcţia de viceprimar al  Municipiului Târgovişte

192. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domului Iorga Liviu

193. Hotarâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către salariaţii Administraţiei Pieţelor, împotriva H.C.L. nr. 135/28.07.2010

194. Hotarâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către salariaţii Casei de

Cultură „I. Gh. Vasiliu” împotriva H.C.L. 134/28.07.2010 şi a H.C.L. nr. 137/28.07.2010

195. Hotarâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de un număr de 58 de Asociaţii de proprietari, împotriva H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie

196. Hotarâre privind îndreptarea erorilor materiale existente în cuprinsul art. 1  si art. 3 din H.C.L. nr. 134/28.07.2010 referitoare la înfiinţarea Tetrului Municipal Târgovişte, instituţie publică de cultură cu personalitate juridică constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”,Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret ,, Mihai Popescu” şi a Casei Municipale de Cultură „I.G. Vasiliu”, precum şi a celei din curinsul art. 1 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Municipal Târgovişte

197. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul «Teren de fotbal pentru antrenament şi jocuri oficiale, cu suprafaţă artificială», Stadionul Eugen Popescu, str. Justiţiei, nr. 3, Târgovişte

198. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public  zona Păunescu, str. Crângului, cartier Priseaca, Târgovişte »

199. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 190/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Liceul Teoretic « Petru Cercel », ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24%

200. Hotarâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la blocurile de locuinte din Municipiul Targoviste participante în cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice

201. Hotarâre privind aprobarea componenţei Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

202. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

203. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

204. Hotarâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte

205. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a locurilor de joacă de pe raza Municipiului Târgovişte

206. Hotarâre privind  completarea H.C.L. nr. 125/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte

207. Hotarâre privind modificarea şi completarea art. 6 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005

208. Hotarâre modificarea şi completarea H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie

209. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte

210. Hotarâre privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

211. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/05.05.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa

212. Hotarâre privind aprobarea extinderii ariei construite a compartimentului de incendiu aferenta Bazinului de inot acoperit din cadrul proiectului « Complex Turistic de Natatie Targoviste « de la 1800 mp. la 4410,,22 mp.

213. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte – P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. G-ral , I.E. Florescu, nr. 16 A, beneficiar S.C. ABI COM S.R.L.

214. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 302/21.08.2008, referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „ Amenajare terenuri de sport” în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN

215. Hotarâre privind aprobarea   proiectului << Promovarea turistica a Bisericilor de la sfarsit de veac XIX si inceputul secolului XX, dinTargoviste>>

216. Hotarâre privind aprobarea   proiectului  «Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XIV-XV, din Targoviste>> si a cheltuielilor aferente legate de proiect

217. Hotarâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI, din Targoviste>>

218. Hotarâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVII-XVIII, din Targoviste>>

219. Hotarâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste” >>

220. Hotarâre privind aprobarea   proiectului << Promovarea turistica a Manastirilor Vechi din zona Targoviste>>

221. Hotarâre privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a Muzeelor Targovistene >>

222. Hotarâre privind infiintarea  S.C  MUNICIPAL   SECURITY  S.R.L.  avand ca actionar

unic Consiliul Local Municipal Targoviste

223. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

224. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul   „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

                                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 40/12.03.2010 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare), ca urmare a majorării TVA

de la 19% la 24%

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.09.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 40/12.03.2010 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare), ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24% ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 40/12.03.2010 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

§    Prevederile H.G nr. 457/2008 privind privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

§    Prevederile H.G nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§    Prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile H.G nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2, 3, 5, 9 ale H.C.L. nr. 40/12.03.2010 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare), ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24%, după cum urmează :

 

 Art. 2 va avea următorul cuprins :

“Art. 2. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu" si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-     Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 7.1408.726,58 lei din care

            C+M :  4.802.298,71 lei;

Durata de realizare : 17 luni;

-     Capacitati :

- Numar total de clase in corp B dupa reabilitare : 19 sali de clasa si 2 cabinete limbi straine.

- Numar total de clase in corp C dupa reabilitare : 4 sali de clasa, 4 laboratoare IT, 3 cabinete de limbi straine, 1 centru de documentare.

- Extindere corp C : 116,90 mp, 1 sala biblioteca IT.

- Suprafata Teren de sport: 1500 mp, se reabiliteaza prin refacerea stratului de uzura, pentru asigurarea scurgerilor pluviale, se imprejmuieste cu gard de sarma pe stalpi metalici cu inaltimea de 2,00 m, se monteaza cosuri de baschet si se asigura iluminat exterior.”

Art. 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu" cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 7.208.183,08 lei.”

Art. 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 7.208.183,08 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).”

Art. 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. Se aprobă finantarea sumei de 1.385.436,49 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 64/2009.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 40/12.03.2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr. 178

   Tgv. 06.09.2010

     

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului manisfestărilor prilejuite de Zilele Ceţăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 06.09.2010 având în vedere:

§      Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi al devizului manifestărilor;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform  Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

  Nr.  179

  Tgv. 06.09.2010

  

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” doamnei Ileana Sărăroiu , pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,  06.09.2010, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care se propune acordarea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnei Ileana Sărăroiu;

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” doamnei ILEANA SĂRĂROIU, pentru merite deosebite.

 

 Nr.    180

Tgv.  06.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Constantin Stroe, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi,  06.09.2010, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului CONSTANTIN STROE, pentru merite deosebite.

           

 Nr.    181

Tgv.  06.09.2010

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  CORNELIU – CRISTIAN IONESCU , pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi,  06.09.2010, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă „Diploma de Excelenţă”, domnului  CORNELIU – CRISTIAN IONESCU, pentru merite deosebite.

 

 Nr.    182

Tgv.  06.09.2010

 

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  CĂLIN BURDUŞEL, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţa exordinară, astăzi,  06.09.2010, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă „Diploma de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  CĂLIN BURDUŞEL, pentru merite deosebite.

     

 Nr.    183

Tgv.  06.09.2010

 

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  MIHAIL STAN, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţa exordinară, astăzi,  06.09.2010, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă „Diploma de Excelenţă”, domnului  MIHAIL STAN, pentru merite deosebite.

 

 Nr.    184

Tgv.  06.09.2010

 

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenţă”, domnului  SĂVUICĂ GHEORGHE, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţa exordinară, astăzi,  06.09.2010, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă „Diploma de Excelenţă”, domnului  SĂVUICĂ GHEORGHE, pentru merite deosebite.

    

 Nr.    185

Tgv.  06.09.2010

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 07.09.2010, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010,

· Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;

· Legea 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

· Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006 privind finnatele publice locale precum şi pentru stabilirea unor masuri financiare;

· Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;

· HCL 137/28.07.2010 privind reorganizarea prin reducerea funcţiilor publice şi a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Târgovişte;

· HCL 136/28.07.2010 privind desfiinţarea Direcţiei de Grădini Publice ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către Direcţia de Salubritate;

· HCL 135/28.07.2010 privind desfiinţarea Administraţiei Pieţelor ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

· HCL 134/28.07.2010 privind înfiinţarea Teatrului Municipal Târgovişte, instituţie publica de cultura cu personalitate juridica constituita din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ’’Tony Bulandra’’, Teatrului Municipal pentru copii şi tineret ’’Mihai Popescu’’ şi a Casei Municipale de Cultura ’’I.G.Vasiliu’’.

· Adresa DGFP Dâmboviţa NR. 26.162/01.07.2010

· Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

v   Diminuarea creditelor la capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe cu suma de 200 mii lei, din care pe titluri:

o  Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 590 mii lei,

o  Majorarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 390 mii lei.

v   Diminuarea creditelor la capitolul 54.02 Alte servicii  publice generale cu suma de 138 mii lei, din care pe titluri:

o  Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 68 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 70 mii lei.

v   Diminuarea creditelor la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională cu suma de 717 mii lei, din care pe titluri:

o  Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 427 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 97 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul alte cheltuieli cu suma de 125 mii lei

o  Diminuarea creditelor la titlul active nefinanciare cu suma de 68 mii lei

v   Majorarea creditelor la capitolul 65.02 Învăţământ, titlul bunuri şi servicii cu suma de 1.378 mii lei.

v   Diminuarea creditelor la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie cu suma de 2.176 mii lei, din care pe titluri:

o  Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 943 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 1.341 mii lei,

o  Majorarea creditelor la titlul transferuri curente cu suma de 243 mii lei

o  Diminuarea creditelor la titlul active nefinanciare cu suma de 135 mii lei

v   Diminuarea creditelor la capitolul 68.02 Asigurări ţi asistenţă socială cu suma de 224 mii lei, din care pe titluri:

o  Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 642 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 82 mii lei,

o  Majorarea creditelor la titlul asistenţă socială cu suma de 500 mii lei

v   Diminuarea creditelor la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 1.180 mii lei, din care pe titluri:

o  Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 748 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 332 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul active nefinanciare cu suma de 100 mii lei

v   Majorarea creditelor la capitolul 74.02 Protecţia mediului, titlul bunuri şi servicii cu suma de 500 mii lei.

v   Majorarea creditelor la capitolul 84.02 Transporturi, titlul bunuri şi servicii cu suma de 2.757 mii lei.

   Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor publice  finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2010 după cum urmează:

v   Majorarea veniturilor totale  cu suma de 243 mii lei, prin majorarea prevederilor la indicatorul Subventii pentru institutii publice (cod 43.10.09).

v   Majorarea cheltuielilor totale  cu suma de 243 mii lei, titlul 67.10 Cultură, recreere şi religie din care pe titluri:

o  Diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 193 mii lei,

o  Majorarea creditelor la titlul bunuri şi servicii cu suma de 446 mii lei,

o  Diminuarea creditelor la titlul active nefinanciare cu suma de 10 mii lei

   Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului veniturilor   şi   cheltuielile   evidenţiate   în   afara   bugetului   local pe anul 2010 după cum urmează:

v   Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.920 mii lei prin majorarea veniturilor din taxe speciale (cod 36.11.06)

v   Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.920 mii lei, prin majorarea cheltuielilor la capitolul 74.11 Protecţia mediului, subcapitolul 74.11.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor, titlul 20 Bunuri şi servicii 

   Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Programul de investiţii pe anul 2010, rectificat este redat în Anexa 2a ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Programul proiectelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2010 este redat in anexa  2b, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Bugetul institutiilor publice  finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Bugetul veniturilor   şi   cheltuielile   evidenţiate   în   afara   bugetului   local pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în Anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

   Bugetele instituţiilor subordonate Consiliului Local rectificate sunt redate în anexele 5a, 5b şi 5c.

    Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

    Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

            Nr.  186

Tgv. 07.09.2010

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei de  Salubritate, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate  aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate;

§    Prevederile art. 36 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile art. 136/2010 privind desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate;

§    Prevederile H.C.L. 137/2010 privind  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§    Prevederile O.U.G. nr.. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

§    Adresa nr. 17779/12.07.2010a  Institutiei Prefectului prin care se comunica numarul maxim de posturi aplicabil pe unitate administrativ- teritoriala;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se modifica Organigrama si  Statul de Funcţii ale Directiei de  Salubritate aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate, prin  suplimentarea cu 10 posturi contractuale a Serviciului Spatii verzi, supraveghere animale fără stăpân, cimitire după cum urmează:

-       5 posturi de floricultor

-       5 posturi de muncitori necalificaţi

Art. 2  Organigrama si  Statul de Funcţii, ale Directiei de  Salubritate, modificate, constituie anexe la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Salubritate. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.    187

     Tgv  30.09.2010

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

·                     Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010,

·                Adresa DGFP Dâmboviţa NR. .33.134/06.09.2010

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2010 după cum urmează :

I.   Diminuarea veniturilor totale cu suma de 10.372 mii lei, prin:

·    Diminuarea indicatorului Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod  04.02.04 ) cu suma de 23 mii lei;

·    Diminuarea indicatorului Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti (cod 11.02.02) cu suma de 10.406 mii lei,

·    Diminuarea indicatorului Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) cu suma de 38 mii lei,

·    Majorarea prevederilor la indicatorului Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (cod 42.02.34) cu suma de 95 mii lei,

II.                 Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 10.372 mii lei,prin:

·    Diminuarea creditelor la capitolul 65.02 Învăţământ, titlul cheltuieli de personal cu suma de 10.406 mii lei.

·    Majorarea creditelor la capitolul 68.02 Asigurări ţi asistenţă socială, titlul asistenţă socială cu suma de 34 mii lei.

    Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole si titluri  este redat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

    Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

          Nr.   188

          Tgv. 30.09.2010

         

                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal

 al domnului Ana George Bogdan

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 30.09.2010, având in vedere:

§       Demisia dlui. Ana George Bogdan din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub numarul 22672/02.09.2010;

§       Referatul nr. 23674/14.09.2010, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a” si art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. „a” din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte

§       Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Ana George Bogdan.

Art. 2 Începand cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PD-L, ocupat până în prezent de domnul Ana George Bogdan.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauza a prezentei hotărâri, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr. 189

   Tgv. 30.09.2010                                                                                                                     

 

 

H O T A R A R E

privind constatarea demisiei, din funcţia de  viceprimar, a domnului Ana George Bogdan

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010, având in vedere:

§      Prevederile art. 9, alin. 2, lit. „a” Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. „a” din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de demisia din funcţia de viceprimar, a domnului Ana George Bogdan.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor în cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

  

   Nr. 190

   Tgv. 30.09.2010

 

                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea dlui. Motoc Honorius, în funcţia de viceprimar al  Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§                     Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dluiMotoc Honorius în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte;

§                     Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 244/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ConsiliuluiLocal Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. unic Se alege dl. Motoc Honorius  în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte.

 

Nr.     191

Tgv.  30.09.2010

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al domului Iorga Liviu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi,30.09.2010, având in vedere:

§          Adresa Partidului Democrat Liberal inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 24611/24.09.2010 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domului Iorga Liviu, aflata pe pozitia nr. 18 in lista cu supleanti a Partidului Democrat Liberal, de la alegerile locale  din data de 01.06.2008;

§          Declaratia domnului Iorga Liviu de acceptare a mandatului de consilier municipal in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§          Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iorga Liviu

§          Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§          Prevederile art. 31 si 33 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 20 / 2008;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste, valideaza mandatul de consilier municipal din partea PD-L, al domnului Iorga Liviu .

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.     192

Tgv.  30.09.2010

                                                                                                                

 

H O T A R A R E

privind respingerea plângerii prealabile formulate de către salariaţii Administraţiei Pieţelor, împotriva H.C.L. nr. 135/28.07.2010

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,30.09.2010, având în vedere:

§   Contestaţia salariaţilor Administraţiei Pieţelor prin care solicită revocarea H.C.L 135/28.07.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 22150/ 28.08.2010;

§   Raportul de specialitate al  Serviciului Contencios Juridic prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind respingerea plângerii prealabile formulate de către salariaţii Administraţiei Pieţelor împotriva H.C.L. nr. 135/28.07.2010 ;

§   Prevederile H.C.L. nr.135/28.07.2010 referitoare la desfiintarea Administraţiei Pieţelor  ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, şi preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Administrare a Patrimoniului Public si Privat  ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se respinge ca neîntemeiată, plângerea formulată de către salariaţii  Administraţiei Pieţelor, împotriva H.C.L 135/28.07.2010, referitoare la desfiinţarea Administratiei Pietelor  ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, şi preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Administrare a Patrimoniului Public si Privat,

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

  Nr.    193

  Tgv. 30.09.2010

                                                                                                                                                                

H O T A R A R E

privind respingerea plângerii prealabile formulate de către salariaţii

Casei de Cultură „I. Gh. Vasiliu” împotriva H.C.L. 134/28.07.2010

şi a H.C.L. nr. 137/28.07.2010

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,30.09.2010, având în vedere:

§   Contestaţia salariaţilor Casei de Cultură “I. Gh. Vasiliu” prin care solicită revocarea H.C.L 134/28.07.2010 şi a H.C.L. nr. 137/28.07.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 21400/ 19.08.2010;

§   Raportul de specialitate al  Serviciului Contencios Juridic prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind respingerea plângerii prealabile formulate de către salariaţii  Casei de Cultură “I. Gh. Vasiliu” împotriva H.C.L. 134/28.07.2010 şi a H.C.L. nr. 137/28.07.2010;

§   Prevederile H.C.L. nr. 134/28.07.2010 referitoare la înfiinţarea Tetrului Municipal Târgovişte, instituţie publică de cultură cu personalitate juridică constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”,Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret ,, Mihai Popescu” şi a Casei Municipale de Cultură „I.G. Vasiliu”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 137/28.07.2010 referitoare la  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de către salariaţii  Casei de Cultură “I. Gh. Vasiliu” împotriva H.C.L 134/28.07.2010 referitoare la înfiinţarea Tetrului Municipal Târgovişte, instituţie publică de cultură cu personalitate juridică constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”,Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret ,, Mihai Popescu” şi a Casei Municipale de Cultură „I.G. Vasiliu” şi a H.C.L. nr. 137/28.07.2010 referitoare la  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                   

  Nr.    194

  Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea plângerii prealabile formulate de un număr de 58 de Asociaţii de proprietari, împotriva H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,30.09.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Serviciului Contencios Juridic prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind respingerea plângerii prealabile formulate de  un număr de  58 de Asociaţii de proprietari, împotriva H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie;

§   Prevederile H.C.L. nr. 108/24.06.2010 privind aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie;

§   Prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

§   Prevederile Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 30 alin(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 8 alin. (2) lit.i din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară nr. 11/15.06.2010;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de un număr de 58 de Asociaţii de proprietari, împotriva H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie .

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

             Nr.    195

  Tgv. 30.09.2010

 

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor materiale existente în cuprinsul art. 1  si art. 3 din H.C.L. nr. 134/28.07.2010 referitoare la înfiinţarea Tetrului Municipal Târgovişte, instituţie publică de cultură cu personalitate juridică constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”,Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret ,, Mihai Popescu” şi a Casei Municipale de Cultură „I.G. Vasiliu”, precum şi a celei din curinsul art. 1 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Municipal Târgovişte

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,30.09.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Serviciului Contencios Juridic prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind respingerea plângerii prealabile formulate de către salariaţii  Casei de Cultură “I. Gh. Vasiliu” împotriva H.C.L. 134/28.07.2010 şi a H.C.L. nr. 137/28.07.2010;

§   Prevederile art. 20 din O.G. nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata prin Lg. nr. 353/2007;

§   Prevederile H.C.L. nr. 134/28.07.2010 referitoare la înfiinţarea Tetrului Municipal Târgovişte, instituţie publică de cultură cu personalitate juridică constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,,Tony Bulandra”,Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret ,, Mihai Popescu” şi a Casei Municipale de Cultură „I.G. Vasiliu”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale existente în art.1 al H.C.L. nr. 134/28.07.2010, precum şi a celei existente în art. 1 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Municipal Târgovişte, în sensul înlocuirii sintagmei (“comasare prin reorganizare”) cu aceea de “comasare prin fuziune”.

            În preambulul H.C.L. nr. 134/28.07.2010, O.G. nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, va fi înlocuită de O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, astfel cum a fost modificată si aprobată prin Legea nr. 269/2009

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale existente în art.3 al H.C.L. nr. 134/28.07.2010,  în sensul ca finantarea activitatii Teatrului Municipal Targoviste se realizeaza din venituri proprii , din subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul autoritatilor locale ale Municipiului Targoviste, precum si din alte surse prevazute de lege, iar Managerul General va fi ordonator tertiar de credite pentru aceste categorii de venituri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic, Teatrul Municipal Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                              

  Nr.    196

  Tgv. 30.09.2010

 

                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul «Teren de fotbal pentru antrenament şi jocuri oficiale, cu suprafaţă artificială», Stadionul Eugen Popescu, str. Justiţiei, nr. 3, Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul «Teren de fotbal pentru antrenament şi jocuri oficiale, cu suprafaţă artificială», Stadionul Eugen Popescu, str. Justiţiei, nr. 3, Târgovişte;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului «Teren de fotbal pentru antrenament şi jocuri oficiale, cu suprafaţă artificială », Stadionul Eugen Popescu, str. Justiţiei, nr. 3, Târgovişte , după cum urmează:

 Indicatori tehnici:

§           Terenul pentru care se propune realizarea acestei investiţii aparţine domeniului public al Municipiului Târgovişte şi este în administrarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§           Terenul are suprafaţa de 5824 mp;

§           Alcătuirea constructivă:

Pentru realizarea gazonului sintetic se va reface fundaţia pentru susţinerea bazei de aşezare a covorului sintetic urmărindu-se realizarea unui drenaj corespunzator şi a unei pante pe întreaga suprafaţă de 1%. Materialele ce vor fi utilizate sunt materiale de umplutură, drenaj cu diferite dimensiuni granulometrice în straturi succesive şi strat de egalizare.

Covorul sintetic este un gazon monofilament, din polietilenă, având înălţimea firului de 50 mm şi o grosime totală de 62 mm, corespunde noilor norme europene în vigoare EN 15330, stratul suport fiind realizat din căptuşeală dublă din polipropilenă dublată de căptuşeală cu celulă deschisă stabilizată pentru a rezista razelor ultraviolete, acoperită cu latex.

            Indicatori economici (Valori fără TVA):

   - Valoare investiţie: 1.455.673,00 RON

   - Valoare C+M      : 1.322.430,00 RON:

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

   Nr. 197

   Tgv. 30.09.2010

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public  zona Păunescu, str. Crângului, cartier Priseaca, Târgovişte »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public zona Păunescu, str. Crângului, cartier Priseaca, Târgovişte»  ;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public zona Păunescu, str. Crângului, cartier Priseaca, Târgovişte» , după cum urmează:

 Indicatori tehnici:

Pentru loturile existente se solicită asigurarea unei puteri instalate Pi = 10 kw/Pmabs = 8 kw

§  nr. case/ consumatori: 22

 

§  Tipul consumatorului: consumatori casnici, monofazaţi;

§  Puterea instalată: Pi = 220 kW;

§  Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 176 kW;

§  Factorul de putere: cos p = 0,92.

            Iluminat public aerian se va realize pe str. Crângului (zona Păunescu), inclusiv  în dreptul proprietarilor

§  nr. corpuri de iluminat: 20

§  Tipul corpului de iluminat : vapori de sodiu 150 W

§  Puterea instalată: Pi = 3 kW;

§  Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 3 kW;

§  Factorul de putere: cos p = 0,92.

Ptotală instalată = Pi case + Pi ilum. public = 220 + 3 = 223 kw

Ptotală max. abs. = P max. abs.case + P max. abs.ilum. public = 176 + 3 = 179 kw

 

            Indicatori economici:

   - Valoare totală investiţie: 250.051,10 lei (inclusiv TVA)

   - Valoare C+M      : 237.762,56 lei din care :

·       A.e.e. consumatori casnici – 22 case: 145.080,00 lei

·       Iluminat public: 92.682,56 lei

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 198

   Tgv. 30.09.2010

 

   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 190/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Liceul Teoretic « Petru Cercel », ca urmare a majorării TVA

de la 19% la 24%

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

 

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 190/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Liceul Teoretic « Petru Cercel », ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24%;

§   Prevederile H.C.L. nr. 190/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§   Prevederile H.G nr. 457/2008 privind privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

§    Prevederile H.G nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§    Prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile H.G nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifica  H.C.L. nr. 190/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Liceul Teoretic « Petru Cercel », ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24% după cum urmează :

„Art.2” va avea urmatorul cuprins: „Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel" stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), dupa cum urmeaza:                                                                                                              - Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 6.970.069 lei din care

    C+M : 5.176.077 lei;

     Defalcata pe următoarele obiective de investiţii:

   ,, Reabilitarea si modernizarea Liceului Teoretic Petru Cercel"   (DALl)

        Valoare, inclusiv TVA= 4.003.273 lei, din care C+M= 2.909.179 lei

   „Extinderea Liceului Teoretic Petru Cercel" (SF)

Valoare, inclusiv TVA= 2.966.795 lei, din care C+M= 2.266.899 lei

-   Durata de implementare : 16 luni, din care aferentă C+M – 12 luni

             Capacitati :

            1. pentru cladire reabilitata( DALI ):

-     Regim de inaltime cladire reabilitata- P+1E

-            Suprafata construita reabilitata – Sc= 998,23 mp ( din DALI)

-            Suprafata desfasurata reabilitata- Sd= 1.996,44 mp ( din DALI)

-            Suprafata utila totala reabilitata –Su= 1.600,29 mp (din DALI)

 2. pentru teren de sport reabilitat ( DALI ):

-     Suprafata totala teren sport- 490,00mp

     -     Suprafata efectiva teren sport-  364,00mp                                 

     -     Lungime imprejmuire- 98,00ml

     -    Instalaţie nocturnă de iluminat – 6 stalpi

     -     Numar gradene- 1modul-56persoane

3. pentru corpul de cladire nou construit ( SF ) :

-            Regim de inaltime cladire noua –P, P+1E

-            Hmax cornisa= 6 ,70 mp

-            Suprafata nou construita –Sc= 763,18 mp (din SF)

-            Suprafata desfasurata- Sd= 994,13 mp (din SF)

-            Suprafata utila totala –Su= 934,11 mp (din SF)

 

“Art. 3” va avea urmatorul cuprins: Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel" cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 7.018.965,16 lei.

“Art. 5” va avea următorul cuprins: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 7.018.965,16 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

“Art. 6” va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 109.559,71 lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

“Art. 7” va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea  din bugetul local a sumei de 193.770,00 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile neelegibile ale proiectului.

 “Art. 8” va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea sumei de 1.347.425,83 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferenta  cheltuielilor eligibile, conform OUG 64/2009.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 190/27.04.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                            

   Nr. 199

   Tgv. 30.09.2010

  

                                                                                                                                                                                                              

   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la blocurile de locuinte din Municipiul Targoviste participante în cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la blocurile de locuinte din municipiul Targoviste participante in cadrul Programului national multianual privind cresterea performantei energetice ;

§       Prevederile OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu modificarile si completarile ulterioare ;

§    Prevederile HG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale;

§       Prevederile OUG 34/2006 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare

§       Prevederile HG 925/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice

§       Prevederile Normelor metodologice  de aplicare a OUG 18/2009 privind cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică  H.C.L. nr. 259/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 59 sc. A+ B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 28”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009 după cum urmează :

            „Art.1” va avea urmatorul cuprins: Se aprobă „indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 59 sc. A+ B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 28”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie performanta energetic

-termo-hidroizolare terasa

-termoizolare placa peste subsol

-interventii instalatii termice

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.497.479 Ron/361.894 Euro

Valoare C+M:  1.407.494 Ron/340.147 Euro

 

Art. 2. Se modifică  H.C.L. nr. 260/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 56 sc. A+ B, Aleea Radu Gioglovan, Asociatia de proprietari nr. 228”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009 după cum urmează :

            „Art.1” va avea urmatorul cuprins: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 56 sc. A+ B, Aleea Radu Gioglovan, Asociatia de proprietari nr. 228”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie performanta energetic

-termo-hidroizolare terasa

-termoizolare placa peste subsol

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.543.893 Ron/373.110 Euro

Valoare C+M:  1.440.227 Ron/348.058 Euro

 

Art .3 Se modifică  H.C.L. nr. 267/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 70, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 110”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009 după cum urmează :

            „Art.1” va avea urmatorul cuprins: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 70, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 110”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie performanta energetic

-termo-hidroizolare terasa

-termoizolare placa peste subsol

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.462.451 Ron/348.203 Euro

Valoare C+M:  1.242.135 Ron/295.747 Euro

 

Art. 4 Se modifică  H.C.L. nr. 268/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 42, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 196”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009 după cum urmează :

            „Art.1” va avea urmatorul cuprins: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 42, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 196”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie performanta energetic

-termo-hidroizolare terasa

-termoizolare placa peste subsol

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.381.079 Ron/328.828 Euro

Valoare C+M:  1.171.669 Ron/278.969 Euro

 

Art. 5 Se modifică  H.C.L. nr. 273/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A+B, Str. Bucovinei, Asociatia de proprietari nr. 20”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009 după cum urmează :

            Art.1” va avea urmatorul cuprins: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A+ B, Str. Bucovinei, Asociatia de proprietari nr. 20”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie performanta energetic

-termo-hidroizolare terasa

-termoizolare placa peste subsol

-interventii instalatii termice

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.707.110,65 Ron/402.212,53 Euro

Valoare C+M:  1.497.607,52 Ron/352.851,48 Euro

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   200

   Tgv. 30.09.2010

                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate nr. 1030/22.07.2010 al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte - prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea componenţei Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 69/2000  - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 9, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă componenţa Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte după cum urmează :

-       preşedinte : prof. Iugulescu Ciprian – preşedinte CSM Târgovişte ;

-       vicepreşedinte : ec. Sima Alexandra – vicepreşedinte CSM Târgovişte ;

-       secretar :Dobă Marius – administrator în cadrul CSM Târgovişte ;

-       Babeu Pavel   - reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

-       Adiohos Andreea - reprezentantul Primarului Municipiului Târgovişte :

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Club Sportiv Municipal Târgovişte, membrii Consiliului ce se va constitui şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    201

  Tgv. 30 .09.2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§    Înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 4888070/24.08.2010, înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 22068/27.08.2010,;

§    Prevederile art. 64 alin.2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile art. 125 alin. 1 din  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 515/2008 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului ;

§    Prevederile H.C.L. 137/2010 privind  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§    Prevederile Legii 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste după cum urmează:

-        transformarea unui post de consilier, clasa I, grad principal, treapta 1 în post de „consilier, clasa I, grad superior, treapta 3”.

-        transformarea unui post de consilier, clasa I, grad asistent, treapta 1 în post de „consilier, clasa I, grad principal, treapta 3”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 515/2008 şi 137/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

          Nr.   202

          Tgv. 30.09.2010

         

                                                                                                                                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte;

§   Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 485070/19.07.2010, înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 18981/26.07.2010, prin care se aprobă transformarea unui post din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

§   Prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 1/2005  privind infiintarea “Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor” al Municipiului Targoviste;

§   Prevederile H.C.L. 137/2010 privind  reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 14, din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§   Prevederile art. 1, alin. 2 din Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

-         transformarea unui post de referent, clasa III, grad superior, treapta 1” în post de „consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 2”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1/2005 şi 137/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   203

   Tgv. 30.09.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 H O T A R A R E

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 30.09.2010, avand in vedere:

§   Adresa nr. 1377/20.09.2010 înregistrată la Primăria Târgovişte sub numărul 24185/20.09.2010 a Direcţiei de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte ;

§   Raportul de specialitate al D.C.E.G. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte

§       Prevederile art. 1, alin. 2, din O.U.G. nr. 1/2010, privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar ;

§       Prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data de 15.11.2010 se aprobă organigrama, statul de functii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte, conform anexelor  1, 2 şi  3  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,  Directia de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

      Nr.   204

      Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a locurilor de joacă de pe raza Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.C.E.G.  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă de pe raza Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile HCL nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordinate CLM Targoviste ;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr. 477/2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 referitor la normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 64 din 29.03.2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Prevederile art 36, alin. 2, lit. „c”  din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă de pe raza Municipiului Târgovişte, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Consiliul Local, in conformitate cu legislatia in vigoare, isi insuseste lucrarile executate si bunurile achizitionate pentru amenajarea locurilor de joaca din Municipiul Târgovişte, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Consiliul Local aprobă amplasamnetele şi execuţia viitoarelor locuri de joacă, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare, in masura in care Consiliul Local are resursele financiare necesare si cu aprobarea Consiliului Local .

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Construcţii Edilitar Gospodăreşti Târgovişte  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

            

 Nr.  205

 Tgv. 30.09.2010

                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind  completarea H.C.L. nr. 125/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P - Biroul Transport prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind completarea H.C.L. nr. 125/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte;

§    Prevederile art. 13 din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

§    Prevederile art. 6 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 265/2007, aprobate prin O.M.I.R.A. nr. 356/2007;

§    Prevederile H.C.L. nr. 125/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste;

§    Prevederile H.C.L. nr. 88/2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă  completarea  H.C.L. nr. 125/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte , cu urmatoarele prevederi:

            La art. 42 se introduc urmatoarele taxe:

            - punctul 2, lit.e) -  taxa certificat cazier conduita profesională selecţie RENT CAR  -  60 lei/document;

            - punctul 3, lit. e) - ) taxa certificat cazier conduită profesională selecţie autovehicule transport  marfă -   60 lei/document;

            -   lit. c)  - taxa certificat cazier conduită profesională selecţie personae dispecerat  taxi  -  60 lei/document.

   Art. 43 va avea urmatorul continut:

             Taxele  prevazute  la  art. 42  constituie  surse  de  venituri  la  bugetul  local, exceptand  cele  prevazute  la  punctele  1 ; 2 ; 3 si  4, alineatele  c)  si  d), şi e) care  sunt  destinate  pentru  plata  Comisiei  de  selectie  taxi, constituita  prin  dispozitia  Primarului, comisie  care  pregateste  si  analizeaza  documentele  depuse  la  autoritatea  de  autorizare  in  vederea  autorizarilor  si  a  prelungirii  valabilitatii  acestora.

      Taxele  respective  nu  se  vor  restitui  in  cazul  suspendarii  sau  anularii  autorizatiilor, din  culpa  transportatorilor.

Art. 2 Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte, asa cum a fost completat, face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 125/2008  si H.C.L. nr. 88/2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica,  D.A.P.P.P., Biroul Transport, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

            

   Nr.    206

   Tgv. 30.09.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea art. 6 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 2372/22.09.2010 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte - prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea şi completarea art. 6 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005;

§        Adresa nr. 15152/15.06.2010 emisă de către Consiliul Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.Lnr. 179/2005 (Republicată)  privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte ;

§        Prevederile H.C.L. 136/2010 privind desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea art. 6 din Actul  Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005, prin adăugarea la obiectul de activitate a următoarelor activităţi :

- 3832 „RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE”

- 4311 „LUCRĂRI DE DEMOLARE A CONSTRUCŢIILOR”

- 4622 „COMERŢ CU RIDICAT AL FLORILOR ŞI AL PLANTELOR”

- 4677 „COMERŢ CU RIDICAT AL DEŞEURILOR ŞI RESTURILOR”

-4776 „COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL FLORILOR, PLANTELOR ŞI SEMINŢELOR;COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL ANIMALELOR DE COMPANIE ŞI A HRANEI PENTRU ACESTEA, ÎN MAGAZINE SPECIALIZATE”

- 4789 „COMERŢ CU AMĂNUNTUL PRIN STANDURI, CHIOŞCURI ŞI PIEŢE AL ALTOR PRODUSE”

- 8121 „ACTIVITĂŢI GENERALE DE CURĂŢENIE A CLĂDIRILOR”

- 8122 „ACTIVITĂŢI SPECIALIZATE DE CURĂŢENIE”

- 8129 „ALTE ACTIVITĂŢI DE CURĂŢENIE”

- 8130 „ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ”

            Actul Constitutiv reactualizat al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

                                                                            

   Nr.  207

   Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T A R A R E

modificarea şi completarea H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 30.09.2010, având în vedere:

§    Iniţiativa Primarului Municipiului Târgovişte , exprimată în expunerea de motive, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub numărul 23953/16.09.2010 ;

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, - Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie

§    Prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 108/24.06.2010 privind aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie ;

§    Raportele de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 4, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2, lit. din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 108/24.06.2010, referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie, după cum urmează:

    Art. 2  va avea urmatorul cuprins:

          In cazul persoanelor fizice care detin mai multe proprietati, taxa de habitat cu destinatia speciala de salubrizare se datoreaza doar pentru proprietatea la care declara ca are locuinta de domiciliu/ resedinta (locuinta secundara, alta decat cea principala) si pentru locuintele inchiriate unor persoane fizice.

    „ Persoanele fizice care locuiesc în imobile închiriate, concesionate date în administrare sau în folosinţă, proprietate a instituţiilor publice datorează taxa de habitat.

    Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care deţin în proprietate imobile a căror destinaţie iniţială a fost locuinţă, vor depune în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotătâri, la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, o copie a contractului încheiat cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse.

    Pentru persoanele fizice, pensionare cu un venit sub 600 lei/luna, care locuiesc singure şi nu deţin mai multe proprietăţi, se stabileşte taxa de habitat în cuantum de 8 lei/lună. Diferenţa va fi suportată din bugetul Consiliului Local Municipal Târgovişte. 

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 108/24.06.2010, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Economica,  S.C. SUPERCOM S.A.,  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

  Nr.  208

  Tgv. 30.09.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010, avand în vedere:

§       Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care propune iniţierea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Targoviste;

§      Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§      Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale, datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte, unei persoane fizice, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

               

Nr.    209

 Tgv.  30.09.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 134/2010 privind ,infiintarea Tetrului Municipal Targoviste,  institutie publica de cultura cu personalitate juridica constituita din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” si a Casei Municipale de Cultura ,, I.G. Vasiliu”

§       Prevederile O.U.G.  nr. 189/2008 privind  managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public aprobată cu modificări prin Legea nr 269/2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36 alin. 3 lit. “b” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Teatrul Municipal Târgovişte, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Regulamentul de .Organizare si Desfasurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Manager al Teatrului Municipal Targoviste conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3  Se aproba comisia de concurs in urmatoarea componenta:

1.     Calin Mocanu – directorul Teatrului „Tandarica” – Bucuresti;

2.     George Ivascu – directorul Teatrului „Metropolis” Bucuresti;

3.     Victor Ioan Frunza – regizor, profesor asociat U.N.A.T.C.;

4.     Nicu Mandrea – regizor, decanul Facultatii de Teatru (U.N.A.T.C.);

5.     Valerica Nitu – jurist,  sef Serviciu Relatii Externe Relatii cu Publicul

6.     Alina Dumbrava – consilier la Cabinetul Primarului Municipiului Targoviste

Membrii de rezerva :  Mihai Malaimare – directorul Teatrului Masca – Bucuresti

                             Constantin Chiriac- Directorul Teatrului Sibiu

                              Ada Hausvater – Director Teatru National „Mihai Eminescu” Timisoara

                              Mihai Maniutiu – regizor, prof.univ. Facultatea de Teatru Cluj

                               Stanca Silvia – jurist, Serviciul Control Informatii Publice Autoritate Tutelara

             Art. 4 Se aproba comisia de contestatii in urmatoarea componenta:

1.      Delia Mucica – prof. Univ. Dr. Legislatie si management cultural

2.      Elena Manole – specialist management MCPN

3.      Rujoiu Daniela – jurist, Serviciu Juridic Primaria Targoviste

               Membrii de rezerva :  Roxana Ionescu – avocat

                                                Lidia Chiran – avocat, specialist legislatie culturala MCPN

                                                Eusebiu Petrescu – jurist, Serviciu Juridic Primaria Targoviste

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Teatrul Municipal Targoviste  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.    210

     Tgv  30.09.2010

                                                                                                            

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 79/05.05.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 79/05.05.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 4 (AP4) „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”.

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 79/05.05.2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa, dupa cu urmeaza :

            „Art.3” va avea urmatorul cuprins: Se aprobă valorile totale ale proiectului, cheltuielile eligibile si neeligibile conform devizului general, după cum urmează :

       Valoarea totala a proiectului:                                 65.162.513,93  lei, din care:

 Valorea neeligibila a proiectului, din care:                              26.260.686,60   lei:

     - cheltuieli neeligibile:                                                         13.658.977,92    lei

     - TVA ( aferent cheltuieli eligibile si neeligibile):                 12.601.708,68   lei

 Valorea eligibila a proiectului

               - cheltuieli eligibile:                                                  38.901.826,71  lei   

 

  

 Contributie proprie in proiect, din care:                            27.038.723,14  lei

-                      contributia solicitantului la cheltuielile eligibile (2%):         778.036,53  lei    

-                      contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile:         13.658.977,92   lei

-                      TVA (aferent cheltuieli eligibile si neeligibile):                12.601.708,68  lei. 

 

„Art.4” va avea urmatorul cuprins :Se aprobă contributia propriei din costurile eligibile in valoare de 778.036,53 (2%) lei aferente proiectului „Imbunatatirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile in municipiul Targoviste”, Judetul Dambovita”.

„Art.5” va avea urmatorul cuprins : Se aprobă costurile neeligibile in valoare de 12.601.708,68lei, reprezentand TVA,  aferente proiectului „Imbunatatirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile in municipiul Targoviste”, Judetul Dambovita”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 79/2010, aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 211

   Tgv.30.09.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea extinderii ariei construite a compartimentului de incendiu aferenta Bazinului de inot acoperit din cadrul proiectului « Complex Turistic de Natatie Targoviste « de la 1800 mp. la 4410,,22 mp.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea extinderii ariei construite a compartimentului de incendiu aferenta Bazinului de inot acoperit din cadrul proiectului « Complex Turistic de Natatie Targoviste » de la 1800 mp. la 4410,,22 mp. ;

§   Prevederile Legii 231/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ;

§   Prevederile P118-99 „ Norma metodologica din 6 mai 2009 ( Norma metodologica din 2009) de avizare si autorizare privind securitatea  la incendiu si protectia civila;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1 Se aproba extinderea ariei construite a compartimentului de incendiu aferenta Bazinului de inot acoperit din cadrul proiectului « Complex Turistic de Natatie Targoviste » de la 1800 mp. la 4410,22 mp., conform Notei nr. 2 aferenta tabelului 3.2.4 din Normativul P118-99.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   212

   Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte – P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. G-ral , I.E. Florescu, nr. 16 A, beneficiar S.C. ABI COM S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,30 09.2010, având in vedere:

·       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte – P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. G-ral , I.E. Florescu, nr. 16 A, beneficiar S.C. ABI COM S.R.L. .;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. pentru „Bloc locuinte – P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. G-ral , I.E. Florescu, nr. 16 A, beneficiar S.C. ABI COM S.R.L.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

               Nr. 213

   Tgv.30.09 2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 302/21.08.2008, referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „ Amenajare terenuri de sport” în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,30 09.2010, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind modificarea H.C.L. nr. 302/21.08.2008, referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „ Amenajare terenuri de sport” în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN.

§       Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 302/21.08.2008, referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „ Amenajare terenuri de sport” în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 214

   Tgv.30.09 2010

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ..................../................

 

 

     Pentru o mai buna organizare a spatiului, se propune amenajarea incintei pentru 2 terenuri de sport pentru minifotbal, baschet, handbal si tenis; cladire pentru vestiare si 1 constructie , cu regim de inaltime P+1 – centru de recreere si agrement . Cladirea P+1 va cuprinde spatii pentru piscina, sauna, fittnes, spatii anexe specifice functiunii.

   Pentru vizitatori, in limitele incintei, s-au prevazut 11 locuri de parcare.

Accesul se realizeaza direct din str. Laminorului.

Instalatiile si echipamentele aferente ansamblului se vor realiza prin extindere si racordarea la retelele existente pe str. Laminorului.

Sistematizarea pe verticala a incintei va rezolva colectarea si evacuarea apelor meteorice la colectorul stradal.

Indicii de densitate a construirii propusi prin P.U.Z avizat prin H.C.L.  302/21.08.2010 – POT= 79,22%.

Indicii de densitate a     construirii propusi prin noua documentatie P.U.Z. – POT = 88,63% din care 26,22 lei si parcaje si 11,36% zona verde. CUT propus – 0,68.

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   proiectului << Promovarea turistica a Bisericilor de la sfarsit de veac XIX si inceputul secolului XX, dinTargoviste>>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect << Promovarea turistica a Bisericilor de la sfarsit de veac XIX si inceputul secolului XX, din Targoviste>>

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă   proiectul <<  Promovarea turistica a Bisericilor de la sfarsit de veac XIX si inceputul secolului XX, din Targoviste>> si a cheltuielilor aferente legate de proiect, pentru  urmatoarele activitati:

 a)  Activitati privind elaborarea si realizarea materialelor publicitare care sa faca   cunoscut la nivel national aceste edificii si care sa aiba si impact asupra publicului ( potentiali turisti sau vizitatori ) in speranta dezvoltatii durabile a unui turism urban in orasul Targoviste. Ca si activitati principale referitor la aceasta categorie, mentionam: elaborarea unor Ghiduri turistice referitor la Biserica Lemnului, Biserica Sf. Nifon( Sarbi), Biserica Izvorul Tamaduirii- Oborul Vechi, Biserica Sf. Imparati si Cuvioasa ( Priseaca), Sinagoga si Biserica Catolica Sf. Francisc din Assisi ; elaborarea unor albume foto care sa cuprinda toate obiectivele acestor edificii; elaborarea de pliante,  postere; constructie pagina web.

b)  A doua categorie se refera la organizarea de evenimente/ manifestatii ( expozitii turistice ) sau participarea la targuri de turism pentru , ca prin intermediul materialelor publicitare deja realizate , sa fie atrasi turistii sa viziteze aceste impresionante monumente istorice ce sunt descris mai jos.

Art. 2. Se aprobă  indicatorii proiectului,  dupa cum urmeaza :

a)                  Indicatori de realizare imediata

-                       realizarea a 6 ghiduri turistice cu Bisericile  sec. XIX-XX din  Targoviste

            3000buc  format tiparit; 3000 buc format digital ( DVD), din care:

1)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital – Biserica Lemnului

2)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Nifon

3)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Izvorul Tamaduirii

4)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Imparati si Cuvioasa

5)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Sinagoga

6)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Catolica

-                      realizarea unui album foto – Bisericile sec. XIX- XX din Targoviste

            600 buc format tiparit ; 3000 buc format digital ( DVD)

1)                                                                                                 100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Lemnului

2)                                                                                                 100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Nifon

3)                                                                                                 100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Izvorul Tamaduirii

4)                   100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Imparati si Cuvioasa

5)                                                                                                 100 buc format tiparit; 500 buc format digital – Sinagoga

6)                   100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Catolica Sf. Francisc din Assisii

-                      realizarea de pliante – Bisericile targovistene de la sfarsitul de veac XIX si inceputul secolului XX

            6000 buc format tiparit

-                      realizarea de postere : 60 buc format tiparit

-                      constructia si realizarea unei pagini web- Bisericile targovistene de la sfarsitul de veac XIX si inceputul secolului XX

-                      organizarea unei expozitii turistice

b)                      indicatori economici  

 

I

Valoarea totală in lei  a proiectului, din care :

991752,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

799800,00

c.

TVA

191952,00

II

Contribuţia proprie în proiect este de 2%, din care :

15996,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15996,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

0,00

III

TVA*

191952,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 98%

783804,00

 

Art. 3 Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar finantarea se va realiza  conform  Planului  Operational Regional – Axa 5, Domeniul major de interventie 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare , in scopul cresterii atractivitatii Targovistei ca destinatie turistica.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

              

   Nr. 215

   Tgv. 30.09.2010

 

                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   proiectului  «Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XIV-XV, din Targoviste>> si a cheltuielilor aferente legate de proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect <<Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XIV-XV, din Targoviste>>

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă   proiectul << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XIV-XV, din Targoviste>> si a cheltuielilor aferente legate de proiect, pentru  urmatoarele activitati:

a)        activitati privind elaborarea si realizarea materialelor publicitare care sa faca cunoscut la nivel national aceste edificii si care sa aiba si impact asupra publicului ( potentiali turisti sau vizitatori ) in speranta dezvoltatii durabile a unui turism urban in orasul Targoviste. Ca si activitati principale referitor la aceasta categorie, mentionam: elaborarea unor Ghiduri turistice referitor la Biserica Cretulescu, Biserica Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul, Biserica Stelea Veche, Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavril si Biserica Geartoglu ; elaborarea unor albume foto care sa cuprinda toate obiectivele acestor edificii; elaborarea de pliante, harti turistice, postere; constructie pagina web.

b)       A doua categorie se refera la organizarea de evenimente/ manifestatii ( expozitii turistice ) sau participarea la targuri de turism pentru , ca prin intermediul materialelor publicitare deja realizate , sa fie atrasi turistii sa viziteze aceste impresionante monumente istorice ce sunt descris mai jos.

Art. 2. Se aprobă  indicatorii proiectului,  dupa cum urmeaza :

b)  Indicatori de realizare imediata

-      realizarea a 5 ghiduri turistice cu Bisericile Medievale sec. XIV-XV din  Targoviste

            2500buc  format tiparit; 2500 buc format digital ( DVD), din care:

1)  500 buc format tiparit; 500 buc format digital – Biserica Cretulescu

2)  500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul

3)  500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Stelea Veche

4)  500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavril

5)  500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Geartoglu

-      realizarea unui album foto – Bisericile medievale sec. XIV-XV din Targoviste

            1000 buc format tiparit ; 2500 buc format digital ( DVD)

1)  200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Cretulescu

2)  200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul

3)  200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Stelea Veche

4)  200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavril

5)  200 buc format tiparit; 500 buc format digital – Biserica Geartoglu

-      realizarea de pliante – Bisericile Medievale sec. XIV-XV din Targoviste

            5000 buc format tiparit

-      realizarea de postere : 50 buc format tiparit

-      constructia si realizarea unei pagini web- Bisericile Medievale sec. XIV-XV din Targoviste

-      organizarea unei expozitii turistice

c)    indicatori economici  

 

___________

I

_________________________________________

Valoarea totală  in lei a proiectului, din care :

____________________________

977430,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

788250,00

c.

TVA

189180,00

II

Contribuţia proprie în proiect este de 2%, din care :

15765,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15765,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

0,00

III

TVA*

189180,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 98%

772485,00

 

Art. 3 Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar finantarea se va realiza  conform  Planului  Operational Regional – Axa 5, Domeniul major de interventie 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare , in scopul cresterii atractivitatii Targovistei ca destinatie turistica.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 216

   Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI, din Targoviste>>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect << Promovarea turistica a Bisericilor  Medievale sec. XVI,  din Targoviste>>

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul  <<Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI, din Targoviste >> si a cheltuielilor aferente legate de proiect, pentru  urmatoarele activitati:

c)                                                                                                                                                                                              Activitati privind elaborarea si realizarea materialelor publicitare care sa faca cunoscut la nivel national aceste edificii si care sa aiba si impact asupra publicului ( potentiali turisti sau vizitatori ) in speranta dezvoltatii durabile a unui turism urban in orasul Targoviste. Ca si activitati principale referitor la aceasta categorie, mentionam: elaborarea unor Ghiduri turistice referitor la Mitropolia Targoviste ( Inaltarea Domnului), Biserica Sf. Nicolaie Andronesti, Biserica Alba ( Sf. Trei Ierarhi) si Biserica Sf. Gheorghe ( Suseni)  ; elaborarea unor albume foto care sa cuprinda toate obiectivele acestor edificii; elaborarea de pliante, harti turistice, postere; constructie pagina web.

d)                                                                                                                                                                                             A doua categorie se refera la organizarea de evenimente/ manifestatii ( expozitii turistice ) sau participarea la targuri de turism pentru , ca prin intermediul materialelor publicitare deja realizate , sa fie atrasi turistii sa viziteze aceste impresionante monumente istorice ce sunt descris mai jos.

Art. 2. Se aprobă  indicatorii proiectului,  dupa cum urmeaza :

c)                   Indicatori de realizare imediata

-                      realizarea a 4 ghiduri turistice cu Bisericile Medievale sec. XVI din  Targoviste

            2000buc  format tiparit; 2000 buc format digital ( DVD), din care:

1)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital – Mitropolia Targovistei

2)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Nicolaie Andronesti

3)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Alba

4)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Gheorghe (Suseni)

-                      realizarea unui album foto – Bisericile medievale sec. XVI din Targoviste

            800 buc format tiparit ; 2000 buc format digital ( DVD)

1)                                                                                                 200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Mitropolia Targoviste

2)                   200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Nicolaie Andronesti

3)                                                                                                 200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Alba

4)                   200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Gheorghe ( Suseni)

-                      realizarea de pliante – Bisericile Medievale sec. XVI din Targoviste

            4000 buc format tiparit

-                      realizarea de postere : 40 buc format tiparit

-                      constructia si realizarea unei pagini web- Bisericile Medievale sec. XVI din Targoviste

-                      organizarea unei expozitii turistice

b) indicatori economici  

 

I

Valoarea totală in lei a proiectului, din care :

878974,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

708850,00

c.

TVA

170124,00

II

Contribuţia proprie în proiect este de 2%, din care :

14177,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

14177,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

0,00

III

TVA*

170124,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 98%

694673,00

 

Art. 3 Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar finantarea se va realiza  conform  Planului  Operational Regional – Axa 5, Domeniul major de interventie 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare , in scopul cresterii atractivitatii Targovistei ca destinatie turistica.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

              

   Nr. 217

   Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a Bisericilor

Medievale sec. XVII-XVIII, din Targoviste>>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect << Promovarea turistica a Bisericilor  Medievale sec. XVII-XVIII,  din Targoviste>>

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă   proiectul  <<Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVII-XVIII, din Targoviste >> si a cheltuielilor aferente legate de proiect, pentru  urmatoarele activitati:

e)           activitati privind elaborarea si realizarea materialelor publicitare care sa faca cunoscut la nivel national aceste edificii si care sa aiba si impact asupra publicului ( potentiali turisti sau vizitatori ) in speranta dezvoltatii durabile a unui turism urban in orasul Targoviste. Ca si activitati principale referitor la aceasta categorie, mentionam: elaborarea unor Ghiduri turistice referitor la Biserica Targului, Biserica Sf. Dumitru Buzinca, Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Biserica Stolnicului, Biserica Sf. Atanasie si Chiril si Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa ; elaborarea unor albume foto care sa cuprinda toate obiectivele acestor edificii; elaborarea de pliante,  postere; constructie pagina web.

f)           A doua categorie se refera la organizarea de evenimente/ manifestatii ( expozitii turistice ) sau participarea la targuri de turism pentru , ca prin intermediul materialelor publicitare deja realizate , sa fie atrasi turistii sa viziteze aceste impresionante monumente istorice ce sunt descris mai jos.

Art. 2. Se aprobă  indicatorii proiectului,  dupa cum urmeaza :

d)                  Indicatori de realizare imediata

-                       realizarea a 6 ghiduri turistice cu Bisericile Medievale sec. XVII-XVIII din  Targoviste

            3000buc  format tiparit; 3000 buc format digital ( DVD), din care:

1)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital – Biserica Targului

2)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Dumitru Buzinca

3)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena

4)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Stolnicului

5)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Atanasie si Chiril

6)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa

-                      realizarea unui album foto – Bisericile medievale sec. XVII-XVIII din Targoviste

            600 buc format tiparit ; 3000 buc format digital ( DVD)

5)                   100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Targului

6)                                                                                                 100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Dumitru - Buzinca

7)                   100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Imparati Constantin si Elena

8)                                                                                                 100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Stolnicului

9)                                                                                                 100 buc format tiparit; 500 buc format digital – Biserica Sf. Atanasie si Chiril

10)                   100 buc format tiparit; 500 buc format digital- Biserica Sf. Nicolaie Simuleasa

-                      realizarea de pliante – Bisericile Medievale sec. XVII-XVIII din Targoviste

            6000 buc format tiparit

-                      realizarea de postere : 60 buc format tiparit

-                      constructia si realizarea unei pagini web- Bisericile Medievale sec. XVII-XVIII din Targoviste

-                      organizarea unei expozitii turistice

b) indicatori economici  

 

I

Valoarea totală  in lei a proiectului, din care :

991752,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

799800,00

c.

TVA

191952,00

II

Contribuţia proprie în proiect este de 2%, din care :

15996,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15996,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

0,00

III

TVA*

191952,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 98%

783804,00

 

Art. 3 Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar finantarea se va realiza  conform  Planului  Operational Regional – Axa 5, Domeniul major de interventie 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare , in scopul cresterii atractivitatii Targovistei ca destinatie turistica.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 218

   Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   proiectului  << Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste” >>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect << Promovarea turistica a monumentului de importanta nationala „ Curtea Domneasca din Targoviste” >>

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul  << Promovarea turistica a monumentului de importanta nationala „ Curtea Domneasca din Targoviste” >> si a cheltuielilor aferente legate de proiect,  prin crearea unui brand turistic national, care va contribui la valorificarea potentialului cultural-istoric, la imbunatatirea imaginii localitatii si la stimularea cresterii economice a Municipiului Targoviste prin turism.

Produsul turistic promovat prin acest proiect consta in elaborarea de studii istorice intocmite de experti atestati MCPN (Legea 422/2001 ) care sa conduca in final la elaborarea unei Enciclopedii turistice a Curtii Domnesti din Targoviste si a altor materiale publicitare (albume foto; brosuri; pliante; carti postale; postere;harti turistice; constructie pagina web, etc., care vor fi folosite pentru promovarea brandului turistic creat prin organizarea de evenimente si misiuni; participarea la targuri si expozitii in tara; activitati de marketing direct (distributie fluturasi publicitari, scrisori personalizate, distributie pliante); marketing prin internet; insertii publicitare in presa, etc.

Art. 2. Se aprobă  indicatorii proiectului,  dupa cum urmeaza :

e)                  Indicatori de realizare imediata

-                       realizarea Enciclopediei turistice „Curtea Domneasca din Targoviste”

            500buc  format tiparit; 2000 buc format digital ( DVD)

-                      realizarea unui album foto – Curtea Domneasca din Targoviste

            500 buc format tiparit ; 2000 buc format digital ( DVD)

-                      realizarea de pliante – Curtea Domneasca din Targoviste

            3000 buc format tiparit

-                      realizarea de harti turistice : 1) – harta turistica a orasului Targoviste- 500buc format tiparit

                                                            2) – harta turistica Curtea Domneasca- 500 buc format tiparit

-                      realizarea de postere : 50 buc format tiparit

-                      realizarea de bannere : 4 buc

-                      constructia si realizarea unei pagini web- Curtea Domneasca din Targoviste

-                      organizarea unei expozitii turistice

-                      participarea la un targ de turism national cu stand propriu de prezentare

b) indicatori economici  

 

I

Valoarea totală in lei  a proiectului, din care :

998510,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

-

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

805250,00

c.

TVA

193260,00

II

Contribuţia proprie în proiect este de 2%, din care :

16105,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

16105,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

-

III

TVA*

193260,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 98%

789145,00

 

 

Art. 3 Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, iar finantarea se va realiza  conform  Planului  Operational Regional – Axa 5, Domeniul major de interventie 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare , in scopul cresterii atractivitatii Targovistei ca destinatie turistica.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

           

   Nr. 219

   Tgv. 30.09.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   proiectului << Promovarea turistica a Manastirilor Vechi din zona Targoviste>>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect << Promovarea turistica a Manastirilor Vechi din zona Targoviste>>

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul << Promovarea turistica a Manastirilor Vechi din zona Targoviste>>  si a cheltuielilor aferente legate de proiect, pentru  urmatoarele activitati:

g)                                                                                                                                                                                             Activitati privind elaborarea si realizarea materialelor publicitare care sa faca cunoscut la nivel national aceste edificii si care sa aiba si impact asupra publicului ( potentiali turisti sau vizitatori ) in speranta dezvoltatii durabile a unui turism urban in orasul Targoviste. Ca si activitati principale referitor la aceasta categorie, mentionam: elaborarea unor Ghiduri turistice referitor la Manastirea Dealu, Manastirea Stelea, Manastirea Viforata, Manastirea Nucet si Manastirea Bunea ; elaborarea unor albume foto care sa cuprinda toate obiectivele acestor edificii; elaborarea de pliante, harti turistice, postere; constructie pagina web.

h)                                                                                                                                                                                             A doua categorie se refera la organizarea de evenimente/ manifestatii ( expozitii turistice ) sau participarea la targuri de turism pentru , ca prin intermediul materialelor publicitare deja realizate , sa fie atrasi turistii sa viziteze aceste impresionante monumente istorice ce sunt descris mai jos.

Art. 2. Se aprobă  indicatorii proiectului,  dupa cum urmeaza :

f)                    Indicatori de realizare imediata

-                      realizarea a 5 ghiduri turistice cu manastirile vechi din zona Targoviste

            2500buc  format tiparit; 2500 buc format digital ( DVD), din care:

1)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital – Manastirea Dealu

2)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Stelea

3)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Viforata

4)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Nucet

5)                   500 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Bunea

-                      realizarea unui album foto – manastirile medievale din zona Targoviste

            1000 buc format tiparit ; 2500 buc format digital ( DVD)

11)               200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Dealu

12)                                                                                             200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Stelea

13)               200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Viforata

14)                                                                                             200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Nucet

15)               200 buc format tiparit; 500 buc format digital- Manastirea Bunea

-                      realizarea de pliante – Manastirile Vechi din zona Targoviste

            5000 buc format tiparit

-                      realizarea de postere : 50 buc format tiparit

-                      constructia si realizarea unei pagini web- Manastirile Vechi din zona Targoviste

-                      organizarea unei expozitii turistice

b) indicatori economici