Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

253. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

254. Hotarâre privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste incepand cu data de 01.01.2008

255. Hotarâre privind acordarea subventiei aferente anului 2007 catre

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

256. Hotarâre privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

257. Hotarâre privind stabilirea valorii reale la 31.07.2007, a activului net corectat si a actiunilor la S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – Dambovita, pe baza Raportului de evaluare a activului net corectat, elaborate conform reglementarilor legale

258. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului Consiliului de Administratie al

S.C. COMPANIA DE APA Targoviste - Dambovita

259. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.

260. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu Firma”, in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 1A, beneficiar S.C. HILLARY S.R.L.

261. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, str. Soarelui, nr. 45F1, 45F2, 45F3, 45F4, beneficiari Avramescu Marian, Vladuca Bogdan Izvoras, Panait Dragos, Petrescu Dragos

262. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru SHOWROOM SPATII VANZARE, DEPOZITARE SI RACORDURI LA UTILITATI, in Municipiul Targoviste, str. Magrini, nr. 16-18, beneficiari S.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L. Bucuresti

263. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SEDIU FIRMA SI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII” in Municipiul Targoviste, Str. Smardan, nr. 16, beneficiar

S.C. CONCRET CONSTRUCT S.R.L.

264. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru HALA SI SOPRON RECICLARE MATERIALE PLASTICE SI CARTON in Municipiul Targoviste, Zona Industriala Targoviste Sud, (Str. Laminorului), beneficiar MANEA BEATRICE

265. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru EXTINDERE INTRAVILAN SI LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiari Ionescu Daniel si Valcu Georgeta

266. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Liceului de Muzica si Arte Plastice “Balasa Doamna”, pentru amenajare spatiu comercial

267. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a doua spatii in suprafata de 8 m.p. fiecare, situate in incinta Grupului Scolar “Constantin Brancoveanu”, pentru amenajarea unor spatii comerciale

268. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in suprafata de 15 m.p. situat in str. Ana Ipatescu, in incinta “Colegiului Constantin Carabela”, pentru amenajare spatiu comercial

269. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire, a 7 (sapte) sali de clasa in suprafata de 39,5 m.p. fiecare, situate in incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gura de Aur” pentru desfasurarea activitatii de invatamant postliceal

270. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pana la 31 decembrie 2008, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Spitalului Manastirea Dealu, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila in sistem GSM

271. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet medical, in suprafata de 75,52 m.p., pentru o perioada de  5 ani, situat in Municipiul Targoviste , Cartier Priseaca, Strada Stupilor nr. 3

272. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 11(unsprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

273. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

274. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

275. Hotarâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Tehnice

276. Hotarâre privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

277. Hotarâre privind aprobarea asocierii cu Universitatea Valahia Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii si sustinerii Casei Franceze “Maison De France” la Targoviste

278. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 3(trei) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

279. Hotarâre privind deplasarea domnului consilier Vasiliu Teodor in Santarem - Portugalia, in perioada 15 – 21 octombrie 2007, pentru a participa la manifestarile romanesti ocazionate de Festivalul National de Gastronomie

280. Hotarâre privind constituirea Comisiei municipale de analiza a oportunitatii de construire a unor parcari supraterane sau subterane pe raza Municipiului Targoviste

281. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din 13.09.2007 incheiat in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale”

282. Hotarâre privind aprobarea Proceselor - verbale nr.  3, 4 din data de 09.08.2007, respectiv 13.09.2007 incheiate in urma sedintelor Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L

283. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30.000 lei echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru inscrierea echipei in Campionatul National – Divizia A, ed. 2007 - 2008

284. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii octombrie 2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§          Solicitarile Scolii Generale Mihai Viteazul, Colegiului National Constantin Cantacuzino, Colegiului Economic Ion Ghica, Grupului Scolar Voievodul Mircea şi Grupului Scolar Electrotehnic Spiru Haret privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007

§         Contractele de grant nr .5085/07.06.2007, nr. 5096/07.06.2007, nr, 5084/07.06.2007, 5086/07.06.2007 si nr, 5089/07.06.2007

§         HG 617/2007 privind  repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul MECT, pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 43/29,03,2007 ; H.C.L. nr. 77/29,03,2007 ; H.C.L. nr. 88/28/04,2007 ; H.C.L. nr. 127/30,05,2007 ; H.C.L. nr.  192/24.07.2007 ; H.C.L. nr. 249/29.08.2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea nr.215/2001 – republicata,  privind Administraţia Publică Locală,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

1.      Majorarea veniturilor totale cu suma de 280 mii lei, prin majorarea prevederilor la indicatorul 42.02 Subventii de la bugetul de stat

2.      Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 280 mii lei, din care pe capitole : 

-   diminuarea creditelor bugetare la Capitolul 51,02 Autoritati Executive, titlul I cheltuieli de personal  cu suma de 550 mii lei ;

-   diminuarea creditelor bugetare la Capitolul 55,02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, titlul III Dobânzi  cu suma de 300 mii lei ;

-    Majorarea creditelor la capitolul 65.02 ‘’Invatamant’’ cu suma de 1.050, din care pe titluri :

o       majorarea creditelor la titlul II cheltuieli materiale cu suma de  850 mii lei.

o       majorarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de capital  cu suma de 200 mii lei 

-    Majorarea creditelor bugetare la Capitolul 70,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica cu suma de 80 mi lei, din care pe titluri :

o       diminuarea creditelor bugetare la titlul I cheltuieli de personal  cu suma de 400 mii lei ;

o       majorarea creditelor bugetare la titlul II cheltuieli materiale cu suma de 400 mii lei ;

o       majorarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de capital  cu suma de 80 mii lei 

Bugetul local rectificat este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Programul de investitii rectificat este redat in anexa3.

Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

-    Majorarea veniturilor totale cu suma de 182 mii lei

-    Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 182 mii lei,  din care pe capitole :

o       Majorarea creditelor bugatare la capitolul 68.02 ‘’Invatamant’’ cu suma de 182 mii lei, din care pe titluri ;

§         Majorarea creditelor bugetare la titlul II cheltuieli materiale materiale cu suma de 126 mii lei 

§         Majorarea creditelor bugetare la titlul X active nefinanciare cu suma de 56 mii lei 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile rectificat este redat in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 6/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    253

Tgv. 28.09.2007

 

H O T A R A R E

privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste

incepand cu data de 01.01.2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul comun de specialitate al Directiei Economice – Impozite si Taxe si al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste incepand cu data de 01.01.2008, si supunerea acestuia dezbaterii publice conform Legii nr. 52 / 2003;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 247 din cuprinsul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

§   Prevederile H.G. nr. 1514 / 25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

§   Prevederile H.C.L. nr. 93 / 2002 privind aprobarea zonelor de impozitare si categoriilor de folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul Municipiului Targoviste in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

§   Prevederile H.C.L. nr. 9 / 1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

§   Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008, se delimiteaza zonele de impozitare ale Municipiului Targoviste, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 H.C.L. nr. 93 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare

        

Nr.    254

Tgv. 28.09.2007

 

 

 H O T A R A R E

privind acordarea subventiei aferente anului 2007 catre

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitateta adoptarii unei hotarari privind acordarea subventiei aferente anului 2007 catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile O.G. nr. nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

·        Prevederile H.G. nr. 828 / 2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

·        Prevederile Legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

·        Prevederile Legii nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public local

·        Prevederile H.C.L. nr. 39/2007 privind imputernicirea reprezentantilor utoritatii executive municipale pentru semnarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Parteneriat Public – Privat nr. 265 / 2005;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba acordarea subventiei in suma de 111.554 lei, aferenta perioadei 01 ianuarie – 30 iunie 2007, catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, reprezentand: “diferente de tarif pentru transportul public de calatori pe raza Municipiului Targoviste”.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, Directia Economica, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    255

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA” S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 149/2007 (republicata sub numarul 190 in data de 24.07.2007), privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A., dupa cum urmeaza:

Se insereaza la articolul 10 un nou paragraf:

Paragraful 9 va avea urmatorul continut:

« 9) Pentru realizarea de catre autoritatile locale a prevederilor art.8 alin 1, se  va proceda la cumpararea  de actiuni si /sau la participarea la majorarea de capital social  astfel:

      - Achizitionarea de actiuni ale societatii la valoarea rezultata din calculul activului net contabil corectat, evaluat conform normelor legale, la care se adauga taxele si impozitele stabilite de actele normative referitoare la astfel de tranzactii.

      Sumele rezultate din vanzarea actiunilor vor fi utilizate de actionar pentru majorarea contributiei  proprii,  la marirea capitalului social al companiei.

      - Participarea la majorarea capitalului social numai cu active utile companiei , in vederea realizarii scopului si obiectivelor prevazute in actul constitutiv. Activul va fi tranzactionat corespunzator valorii reale a actiunilor socetatii. » 

Art. 2  Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 (republicata sub numarul 190 in data de 24.07.2007), se aplica in mod corespunzator .

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, conducerea Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.  si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.    256

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea valorii reale la 31.07.2007, a activului net corectat si a actiunilor la S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – Dambovita, pe baza Raportului de evaluare a activului net corectat, elaborate conform reglementarilor legale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitateta adoptarii unei hotarari privind stabilirea valorii reale la 31.07.2007, a activului net corectat si a actiunilor la S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – Dambovita, pe baza Raportului de evaluare a activului net corectat, elaborate conform reglementarilor legale;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 190 / 24.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se stabileste activul net contabil corectat la data de 31.07.2007, al S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – Dambovita S.A., la valoarea de 12.238.251 lei.

Art. 2 Se stabileste valoarea reala a unei actiuni a S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – Dambovita, la 5,7149 lei / actiune, conform Raportului de evaluare a activului net corectat, ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, Directia Economica, S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – Dambovita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    257

Tgv. 28.09.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului Consiliului de Administratie al

S.C. COMPANIA DE APA Targoviste - Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului  prin  care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Regulamentului Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA Targoviste - Dambovita;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 149/02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA, modificata si completata ulterior prin H.C.L. nr. 189 / 24.07.2007;

§         Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. c, din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1, din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 258

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    259

Tgv. 28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu Firma”, in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 1A, beneficiar S.C. HILLARY S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu Firma”, in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 1A, beneficiar S.C. HILLARY S.R.L.

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Sediu Firma”, in Municipiul Targoviste, str. Arsenalului, nr. 1A, beneficiar S.C. HILLARY S.R.L..

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    260

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, str. Soarelui, nr. 45F1, 45F2, 45F3, 45F4, beneficiari Avramescu Marian, Vladuca Bogdan Izvoras, Panait Dragos, Petrescu Dragos

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, str. Soarelui, nr. 45F1, 45F2, 45F3, 45F4, beneficiari Avramescu Marian, Vladuca Bogdan Izvoras, Panait Dragos, Petrescu Dragos

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, str. Soarelui, nr. 45F1, 45F2, 45F3, 45F4, beneficiari Avramescu Marian, Vladuca Bogdan Izvoras, Panait Dragos, Petrescu Dragos

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    261

Tgv. 28.09.2007

 

 

 H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru SHOWROOM SPATII VANZARE, DEPOZITARE SI RACORDURI LA UTILITATI, in Municipiul Targoviste, str. Magrini, nr. 16-18, beneficiari S.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L. Bucuresti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru SHOWROOM SPATII VANZARE, DEPOZITARE SI RACORDURI LA UTILITATI, in Municipiul Targoviste, str. Magrini, nr. 16-18, beneficiari S.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L. Bucuresti;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru SHOWROOM SPATII VANZARE, DEPOZITARE SI RACORDURI LA UTILITATI, in Municipiul Targoviste, str. Magrini, nr. 16-18, beneficiari S.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L. Bucuresti

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

     

Nr.    262

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SEDIU FIRMA SI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII” in Municipiul Targoviste, Str. Smardan, nr. 16, beneficiar

S.C. CONCRET CONSTRUCT S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat „SEDIU FIRMA SI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII” in Municipiul Targoviste, Str. Smardan, nr. 16, beneficiar S.C. CONCRET CONSTRUCT S.R.L;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „SEDIU FIRMA SI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII” in Municipiul Targoviste, Str. Smardan, nr. 16, beneficiar S.C. CONCRET CONSTRUCT S.R.L.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    263

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru HALA SI SOPRON RECICLARE MATERIALE PLASTICE SI CARTON in Municipiul Targoviste, Zona Industriala Targoviste Sud, (Str. Laminorului), beneficiar MANEA BEATRICE

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru HALA SI SOPRON RECICLARE MATERIALE PLASTICE SI CARTON in Municipiul Targoviste, Zona Industriala Targoviste Sud, (Str. Laminorului), beneficiar MANEA BEATRICE

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru HALA SI SOPRON RECICLARE MATERIALE PLASTICE SI CARTON in Municipiul Targoviste, Zona Industriala Targoviste Sud, (Str. Laminorului), beneficiar MANEA BEATRICE

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    264

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru EXTINDERE INTRAVILAN SI LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiari Ionescu Daniel si Valcu Georgeta

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru EXTINDERE INTRAVILAN SI LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiari Ionescu Daniel si Valcu Georgeta

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru EXTINDERE INTRAVILAN SI LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiari Ionescu Daniel si Valcu Georgeta

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    265

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Liceului de Muzica si Arte Plastice “Balasa Doamna”, pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Liceului de Muzica si Arte Plastice “Balasa Doamna”, pentru amenajare spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Liceului de Muzica si Arte Plastice “Balasa Doamna”, pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Grozavu Gabriel

2.      Vasiliu Teodor

3.      Briceag Paul

4.      Tutuianu Ioan

5.      Dragan Sebastian

6.      Pana Nicolae

7.      Stanescu Iulian

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.     266

Tgv.  28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a doua spatii in suprafata de 8 m.p. fiecare, situate in incinta Grupului Scolar “Constantin Brancoveanu”, pentru amenajarea unor spatii comerciale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a doua spatii in suprafata de 8 m.p. fiecare, situate in incinta Grupului Scolar “Constantin Brancoveanu”, pentru amenajarea unor spatii comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui doua spatii in suprafata de 8 m.p. fiecare,++ situate in incinta Grupului Scolar “Constantin Brancoveanu”, pentru amenajarea unor spatii comerciale, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1. Grozavu Gabriel

2. Vasiliu Teodor

3. Briceag Paul

4. Tutuianu Ioan

5. Dragan Sebastian

6. Pana Nicolae

7. Stanescu Iulian

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                    

Nr.     267

Tgv.  28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in suprafata de 15 m.p. situat in str. Ana Ipatescu, in incinta “Colegiului Constantin Carabela”, pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in suprafata de 15 m.p. situat in str. Ana Ipatescu, in incinta “Colegiului Constantin Carabela”, pentru amenajare spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in suprafata de 15 m.p. situat  in str. Ana Ipatescu, in incinta “Colegiului Constantin Carabela”, pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1. Grozavu Gabriel

2. Vasiliu Teodor

3. Briceag Paul

4. Tutuianu Ioan

5. Dragan Sebastian

6. Pana Nicolae

7. Stanescu Iulian

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. nr. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                    

Nr.    268

Tgv.  28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire, a 7 (sapte) sali de clasa in suprafata de 39,5 m.p. fiecare, situate in incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gura de Aur” pentru desfasurarea activitatii de invatamant postliceal

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 7 (sapte) sali de clasa in suprafata de 39,5 m.p. fiecare, situate in incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gura de Aur” pentru desfasurarea activitatii de invatamant postliceal;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada 1 an cu posibilitate de prelungire, a 7 (sapte) sali de clasa in suprafata de 39,5 m.p. fiecare, situate in incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gura de Aur pentru desfasurarea activitatii de invatamant postliceal, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Salile de curs vor fi folosite numai dupa terminarea orelor de curs desfasurate in cadrul Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gura de Aur”.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1. Grozavu Gabriel

2. Vasiliu Teodor

3. Briceag Paul

4. Tutuianu Ioan

5. Dragan Sebastian

6. Pana Nicolae

7. Stanescu Iulian

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. nr. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                  

Nr.    269

Tgv.  28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pana la 31 decembrie 2008, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Spitalului Manastirea Dealu, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila in sistem GSM

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pana la 31 decembrie 2008, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Spitalului Manastirea Dealu, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila in sistem GSM;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Spitalului Manastirea Dealu, pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila in sistem GSM

 Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este pana la 31 decembrie 2008, cu posibilitate de prelungire.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1. Grozavu Gabriel

2. Vasiliu Teodor

3. Briceag Paul

4. Tutuianu Ioan

5. Dragan Sebastian

6. Pana Nicolae

7. Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   270

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet medical, in suprafata de 75,52 m.p., pentru o perioada de  5 ani, situat in Municipiul Targoviste , Cartier Priseaca, Strada Stupilor nr. 3

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ prin care se sustine necesitateta adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet medical, in suprafata de 75,52 m.p., pentru o perioada de 5 ani, situat in Municipiul Targoviste , Cartier Priseaca, Strada Stupilor nr. 3;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

·    Prevederile H.C.L. nr. 314 / 2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

·    Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului cu destinatie de cabinet medical, in suprafata de 75,52 m.p., pentru o perioada de 5 ani, situat in Municipiul Targoviste , Cartier Priseaca, Strada Stupilor nr. 3, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.       Grozavu Gabriel

2.      Vasiliu Teodor

3.      Briceag Paul

4.      Tutuianu Ioan

5.      Dragan Sebastian

6.      Pana Nicolae

7.      Stanescu Iulian

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.     271

Tgv.  28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 11(unsprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;
 • Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;
 • Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;
 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 11 (unsprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    272

Tgv. 28.09.2007                               

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§         Adresa nr. 1542/11.09.2007 a Teatrului Municipal “Tony Bulandra” inregistratata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 18911/11.09.2007;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar, respectiv promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste prin transformarea unor posturi vacante, dupa cum urmeaza:

·        1 post actor debutant in actor gradul V, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional

·        1 post de muncitor calificat sudor IV in muncitor calificat sudor VI

·        1 post de muncitor calificat croitor V in muncitor calificat croitor VI

·        1 post de maestru sunet M I in muncitor calificat sudor electrician sonorizare VI

·        1 post de administrator M I in inspector de specialitate S debutant

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

    

Nr.   273

Tgv. 28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii

ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.09.2007, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Socialat;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Prevederile O.G. nr. 10 /2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor 2 si 3 la Legea nr. 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru personae care ocupa functii de demnitate publica;
 • Prevederile O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale
 • Prevederile H.G. nr. 430 / 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor;
 • Prevederile H.C.L. nr. 38 / 15.02.2007 privind aprobarea noii organigrame si  statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Directiei de Asistenta Sociala prin transformarea unui post de referent III in referent specialitate.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 38/2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

Nr.    274

Tgv. 28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Tehnice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Tehnice;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 8 si 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

·        Prevederile H.C.L. nr. 230/2007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului;

·        Prevederile H.C.L. 28 / 15.02.2007 privind reactualizarea R.O.F. ale Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Tehnice, care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2  Prevederile H.C.L. nr. 28/2007 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, Directia Tehnica, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    275

Tgv. 28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 28.09.2007, avand in vedere:

·                    Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

·                    Prevederile Legii nr. 92/2007 a Serviciilor de Transport Local ;

·                    Prevederile Legii nr. 38/2003 referitoare la transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare ;

·                    Prevederile O.G.nr. 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice ;

·                    Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare ;

·                    Prevederile Legii nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localitatilor ;

·                    Prevederile Legii nr.  51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice ;

·                    Prevederile H.G. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice ;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 231 / 29.08.2007 privind aprobarea modificarii organigramei si  statului de functii al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

§                     Prevederile art. 36 alin 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare,.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 231/ 29.08.2007 privind modificarea organigramei si statului de functii al Directiei de Admnistrare a Patrimoniului Public si Privat se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipilui Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    276

Tgv. 29.08.2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea asocierii cu Universitatea Valahia Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii si sustinerii Casei Franceze “Maison De France” la Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin  care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea asocierii cu Universitatea Valahia Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii si sustinerii Casei Franceze “Maison De France” la Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul cpnsiliului Local Municipal Targoviste,
 • Adresa nr. 7769/12.09.2007 a Universitatii Valahia Targoviste privind aprobarea asocierii  cu Consiliul Local Municipal Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii si sustinerii Casei Franceze “Maison De France” la Targoviste
 • Prevederile H.C.J. Dambovita privind  aprobarea asocierii cu Universitatea Valahia Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste in vederea infiintarii si sustinerii Casei Franceze “Maison De France” la Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „e” si alin. 7 lit. „a” din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1, din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba asocierea cu Universitatea Valahia Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii si sustinerii Casei Franceze “Maison De France” la Targoviste.

Art. 2 Sediul provizoriu al Casei Franceze “Maison De France” va fi la Casa personalului Didactic – fosta Scoala nr. 4, pana la identificarea unei alte locatii.

Art. 3 Cheltuielile legate de infiintarea si sustinerea Casei Franceze “Maison De France” vor fi suportate in cote egale de 16.850 lei fiecare, de catre Consiliul Local Municipal Targoviste, Universitatea Valahia Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita.

Art. 4  Se imputernicesc pentru semnarea actelor de asociere dl. Primar, ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabil si Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare.  

 

Nr.   277

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 3(trei) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 3 persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 2republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 3 persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    278

     Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea domnului consilier Vasiliu Teodor in Santarem - Portugalia, in perioada 15 – 21 octombrie 2007, pentru a participa la manifestarile romanesti ocazionate de Festivalul National de Gastronomie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind deplasarea domnului consilier Vasiliu Teodor in Santarem - Portugalia, in perioada   15 – 21 octombrie 2007 pentru a participa la manifestarile romanesti ocazionate de Festivalul National de Gastronomie;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, alin. 9 din Legea 215 / 2001, republicata

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publică Locală,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea domnului consilier Vasiliu Teodor in Santarem - Portugalia, in perioada 15 – 21 octombrie 2007, pentru a participa la manifestarile romanesti ocazionate de Festivalul National de Gastronomie.

Art. 2 Contravaloarea transportului, diurnei si a cheltuielilor necesare perfectarii documentelor, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, persoanele care fac parte din delegatie si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   279

Tgv. 28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea Comisiei municipale de analiza a oportunitatii de construire a unor parcari supraterane sau subterane pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

·        Scrisoarea de intentie inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 19166 / 14.09.2007 a societatii Vesta Property Developments;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 ali. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “c” precum si art. 45 pct. 6 din Legea nr. 215 / 2001 republicata in urma modificarilor aduse prin Legea nr. 286 / 2006

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „e”  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se constituie Comisia municipala de analiza a oportunitatii de construire a unor parcari supraterane sau subterane pe raza Municipiului Targoviste.

In aceasta comisie municipala sunt desemnati sa faca urmatorii consilieri municipali:

1.      Pana Nicolae

2.      Ilie Valentin

3.      Olaru Marin

4.      Fratila Cezar

5.      Radulescu Nicolae

6.      Georgescu Mugurel

7.      Stanescu Iulian

8.      Vasiliu Teodor

9.      Diculescu Maria

10. Dragan Sebastian

Art. 2 Amplasamentele identificate vor fi supuse spre analiza si aprobare Consiliului Local Municipal Targoviste intr-o sedinta viitoare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii comisiei constituite, Arhitectul Sef, Directia Tehnica - Birou Cadastru, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    280

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din 13.09.2007 incheiat in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din 13.09.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale constituite conform Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata;
 • Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 republicata;
 • Dispozitiile art. 36 lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Procesul Verbal nr. 3 din 13.09.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    281

Tgv. 28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Proceselor - verbale nr.  3, 4 din data de 09.08.2007, respectiv 13.09.2007 incheiate in urma sedintelor Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L

 

Consiliul Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.09.2007, avand in vedere:

 • Procesele verbale nr. 3, 4 din data de 09.08.2007, respectiv 13.09.2007 incheiate in urma sedintelor Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr. 962/2001 - privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – modificata si completata;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administraţia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Procesele verbale nr. 3, 4 din data de 09.08.2007, respectiv 13.09.2007 incheiate in urma sedintelor Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L, care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia sociala de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. – Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     282

Tgv.  28.09.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30.000 lei

echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru inscrierea echipei in Campionatul National – Divizia A, ed. 2007 - 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.08.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30.000 lei echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru inscrierea echipei in Campionatul National – Divizia A, ed. 2007 - 2008;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 30.000 lei echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru inscrierea echipei in Campionatul National – Divizia A, ed. 2007 - 2008.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din Bugetul Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    283

Tgv. 28.09.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii octombrie 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

-             Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-                Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-            Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Coroliu Nicolae, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii octombrie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Coroliu Nicolae si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    284

Tgv. 28.09.2007