313. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

314. Hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

315. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6 persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

316. Hotarâre privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 1.000 lei/persoana, pentru cei 28 de salariati disponibilizati de la S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., domiciliati in Municipiul Targoviste

317. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.540 lei numitei Manea Lacramioara, din Municipiul Târgoviste, Strada I.L. Caragiale nr. 1, pentru participarea fiicei sale, Manea Mihaela, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice „Doamna Balasa” Targoviste – sectia pian, la concursul international de muzică clasica „Lorenzo Perosi” – Tortona, Italia, in perioada 01.11.2006 – 05.11.2006

318. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Constructii de locuit si introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 7117 m.p.” in Municipiul Targoviste, D.N. 72A – Cartier Priseaca, beneficiar S.C. Horfi Inginerie

319. Hotarâre privind constituirea „Comisiei Consultative a Municipiului Targoviste in vederea garantarii si promovarii drepturilor copilului, prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si in vederea protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor”, conf. Legii nr. 272/2004

320. Hotarâre privind infiintarea Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu”

321. Hotarâre privind desemnarea presedintelui Consiliului Local Municipal Targoviste pentru sedinta ordinara din luna octombrie

Aviz nr.7 privind numarul, suprafetele si locatiile punctelor de precolectare deseuri menajere solide de pe raza Municipiului Targoviste in vederea implementarii proiectului „Reabilitarea colectarii, transportului, tratarii si depozitarii deseurilor solide in Judetul Dambovita”

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2006, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Contabilitate prin care se propune adoptarea unei hotarari privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006;
 • Adresa C.J. Dambovita nr. 7404/21.09.2006 ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.G. nr. 1262/13.09.2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unitati administrativ-teritoriale ;
 • Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanţelor publice locale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2006, H.C.L. nr. 107/30.03.2006 si H.C.L. nr. 134/27.04.2006 privind rectificarea bugetului pe anul 2006; H.C.L. nr. 172/30.05.2006
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. “a”  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 4.560 mii lei, prin majoarea urmatorilor indicatori bugetari :

1.      majorarea  indicatorului  ‘’Sume defalcate din din TVA pt echilibrarea bugetelor locale ’’ in suma de 700 mii lei

2.      majorarea  indicatorului   ‘’Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor’’ (cod 11.02.02) cu suma de 3.860 mii lei ;

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 4.560 mii lei,  din care pe capitole :

1. majorarea creditelor la capitolul 51.02 AUTORITATI PUBLICE cu 700 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de personal -  majorarea creditelor cu  800 mii lei

- cheltuieli materiale -  diminuarea cu suma de 100 mii lei

2. majorarea creditelor la capitolul 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA cu 501 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de personal -  majorarea creditelor cu  suma 521 mii lei

- cheltuieli de capital diminuarea creditelor cu suma de 20 mii lei

3. majorarea creditelor la capitolul 65.02 INVATAMANT cu suma de 3.864 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de personal majorarea creditelor cu suma de 3.860 mii lei

- cheltuieli materiale diminuarea cu suma de 200 mii lei

- cheltuieli de capital majorarea  creditelor cu suma de 204 mii lei

4. diminuarea creditelor la capitolul 66.02 SANATATE cu suma de 38 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli materiale diminuarea cu suma de 8 mii lei

- asistenta sociala diminuarea  creditelor cu suma de 30 mii lei

5. majorarea creditelor la capitolul 67.02 CULTURA cu 100 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli materiale - majorarea cu suma de 100 mii lei

6.  diminuarea creditelor la capitolul 68.02 ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA cu suma de 35 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli de capital diminuarea creditelor cu suma de 35 mii lei

7. diminuarea creditelor la capitolul 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA cu suma de 1.581 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli materiale diminuarea cu suma de 1.141 mii lei

- cheltuieli de capital diminuarea  creditelor cu suma de 440 mii lei

8. diminuarea creditelor la capitolul 74.02 PROTECTIA MEDIULUI  cu suma de 80 mii lei, din care pe titluri :

- cheltuieli materiale diminuarea cu suma de 100 mii lei

- cheltuieli de capital majorarea  creditelor cu suma de 20 mii lei

9. majorarea creditelor la capitolul 81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE cu suma de 1.129 mii lei, din care pe titluri :

- subventii majorarea creditelor cu suma de 1.684 mii lei

- cheltuieli de capital diminuarea cu suma de 555 mii lei

            Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

            Programul de investitii rectificat este redat in anexa 2

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 cu completarile si modificarile ulterioare,  se aplică în mod corespunzător.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

               

Nr.    313

Tgv. 28.09.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09. 2006, avand in vedere:

-     Rapoartele serviciilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste ;

-     Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal completata si modificata prin Legea nr. 343/2006;

-     Prevederile H.G. nr. 44/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

-     Prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

-     Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-     Prevederile H.C.L. nr. 93/2002 privind aprobarea zonelor de impozitare  si  categoriilor de folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul municipiului Targoviste in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pe anul 2003 si H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

-     Prevederile art. 38, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006 ;

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2007, conform anexelor 1,2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Directia Gradini Publice, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare .

 

Nr.   314

Tgv. 28.09.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6 persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.09.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor sprijine financiare unui numar de 6 persoane din municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare unui numar de 6 persoane fizice din Municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    315

Tgv. 28.09.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 1.000 lei/persoana, pentru cei 28 de salariati disponibilizati de la S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., domiciliati in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.09.2006 avand in vedere:

-         Initiativa d-lui consilier Teodor Vasiliu privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 1.000 lei/persoana, pentru cei 28 de salariati disponibilizati de la S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., domiciliati in Municipiul Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se prezinta situatia persoanelor disponibilizate de la S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., domiciliati in Municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un ajutor financiar in cuantum de 1.000 lei/persoana, pentru cei 28 de salariati disponibilizati de la S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A., domiciliati in Municipiul Targoviste, aflati in dificultate financiara, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    316

Tgv. 28.09.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.540 lei numitei Manea Lacramioara, din Municipiul Târgoviste, Strada I.L. Caragiale nr. 1, pentru participarea fiicei sale, Manea Mihaela, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice „Doamna Balasa” Targoviste – sectia pian, la concursul international de muzică clasica „Lorenzo Perosi” – Tortona, Italia, in perioada 01.11.2006 – 05.11.2006

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astăzi, 28.09.2006, având in vedere:

-         Solicitarea înaintata de numita Manea Lacramioara privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.540 lei numitei Manea Lacramioara, din Municipiul Târgoviste, Strada I.L. Caragiale nr. 1, pentru participarea fiicei sale, Manea Mihaela, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice „Doamna Balasa” Targoviste – sectia pian, la concursul international de muzica clasica „Lorenzo Perosi” – Tortona, Italia, in perioada 01.11.2006 – 05.11.2006; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 3.540 lei, numitei Manea Lacramioara, din Municipiul Târgoviste, Strada I.L. Caragiale nr. 1, pentru participarea fiicei sale, Manea Mihaela, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice „Doamna Balasa” Targoviste – sectia pian, la concursul international de muzica clasica „Lorenzo Perosi” – Tortona, Italia, in perioada 01.11.2006 – 05.11.2006.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   317

Tgv. 28.09.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Constructii de locuit si introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 7117 m.p.” in Municipiul Targoviste, D.N. 72A – Cartier Priseaca, beneficiar S.C. Horfi Inginerie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2006, avand in vedere:

-                    Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Constructii de locuit si introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 7117 m.p.” in Municipiul Targoviste, D.N. 72A – Cartier Priseaca, beneficiar S.C. Horfi Inginerie;

-                    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-    Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Constructii de locuit si introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 7117 m.p.” in Municipiul Targoviste, D.N. 72A – Cartier Priseaca, beneficiar S.C. Horfi Inginerie.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    318

Tgv. 28.09.2006

 

H O T A R A R E

privind constituirea „Comisiei Consultative a Municipiului Targoviste in vederea garantarii si promovarii drepturilor copilului, prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si in vederea protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor”, conf. Legii nr. 272/2004

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astăzi, 28.09.2006, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S prin care se propune adoptarea unei hotarari privind desemnarea membrilor „Comisiei Consultative a Municipiului Targoviste in vederea garantarii si promovarii drepturilor copilului, prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si in vederea protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor”, conf. Legii nr. 272/2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 272/2006 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

-         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 si 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba constituirea „Comisiei Consultative a Municipiului Targoviste in vederea garantarii si promovarii drepturilor copilului, prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si in vederea protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor”, conf. Legii nr. 272/2004, in urmatoarea componenta:

1.      Preot Adrian Rada – secretar eparhial, Arhiepiscopia Targoviste

2.      Dr. Popescu Marta – medic, Colegiul Medicilor Dambovita;

3.      Subinsp. Eftimie Mihai – Politia Municipiului Targoviste

4.      Prof. psih. Rodica Curelea – Inspectoratul Scolar Dambovita

5.      Ec. Misu Ionel – om de afaceri

6.      General (r) Pana Nicolae - consilier local

7.      Ing. Ilie Valentin - consilier local

8.      Ref. spec. Vintilescu Cristina – D.A.S. , secretarul comisiei.

Art. 2 Durata mandatului membrilor comisiei este pe perioada mandatului Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, D.A.S., membrii comisiei constituite si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    319

Tgv. 28.09.2006

 

 

H O T A R A R E

privind infiintarea Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2006, avand in vedere:

§         Initiativa d-lui cons. Vasiliu Teodor prin care se propune adoptarea unei hotarari privind infiintarea Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu”;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se sustine initiativa d-lui cons. Vasiliu Teodor;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

 • Prevederile art. 38 alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2007, se infiinteaza Teatrul Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste, cu sediul la Casa de Cultura a Municipiului Targoviste „I. Gh. Vasiliu”.

Art. 2 Directorul interimar va fi desemnat prin Dispozitia Primarului.

Demersurile necesare infiintarii institutiei vor fi facute de catre directorul interimar in colaborare cu directiile si serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 3 Cu aceeasi data, se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, organigrama, numarul de personal si statul de functii al Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu”, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 Art. 4 In Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste ce va fi aprobat pentru anul 2007, va fi inclusa si suma de 800.000 lei RON, necesara functionarii acestei institutii .

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Economica – Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    320

Tgv. 28.09.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui Consiliului Local Municipal Targoviste pentru sedinta ordinara din luna octombrie

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.09.2006, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Stanescu Iulian, in calitate de presedinte al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru sedinta ordinara din luna octombrie.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Stanescu Iulian si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    321

Tgv. 28.09.2006

 

 

Aviz

privind numarul, suprafetele si locatiile punctelor de precolectare deseuri menajere solide de pe raza Municipiului Targoviste in vederea implementarii proiectului „Reabilitarea colectarii, transportului, tratarii si depozitarii deseurilor solide in Judetul Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2006, avand in vedere :

 • Referatul D.A.P.P.P. privind numarul, suprafetele si locatiile punctelor de precolectare deseuri menajere solide de pe raza Municipiului Targoviste in vederea implementarii proiectului „Reabilitarea colectarii, transportului, tratarii si depozitarii deseurilor solide in Judetul Dambovita”;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

A V I Z E A Z A 

 

stabilirea unui numar de 732 de amplasamente, in suprafata totala de 6944 m.p., pentru infiintarea punctelor de precolectare deseuri menajere solide de pe raza Municipiului Targoviste in vederea implementarii proiectului „Reabilitarea colectarii, transportului, tratarii si depozitarii deseurilor solide in Judetul Dambovita”, conform planurilor de situatie care fac parte integranta din prezentul aviz.

Pe aceste amplasamente vor fi instalate un numar de 1678 de containere pentru deseuri menajere, respectiv 1678 containere pentru deseuri recilabile, distribuite conform listei anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

 

Nr.    7

Tgv. 28.09.2006