HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Târgoviște – partener

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.08.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Târgoviște – partener;

§Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional  Regional 2014-2020, cu completările și modificările ulterioare;

§Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC 7 regiuni, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;

§Prevederile art. 36, alin. (7) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) și f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Târgoviște – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădinița cu program prelungit nr. 9 mun. Târgoviște, județ Dâmbovița", în cuantum de 794709.98 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Municipiul Târgoviște.

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Târgoviște, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 15894.2 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădinița cu program prelungit nr. 9 mun. Târgoviște, județ Dâmbovița" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155.

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului "Grădinița cu program prelungit nr. 9 mun. Târgoviște, județ Dâmbovița", pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155,  în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului "Grădinița cu program prelungit nr. 9 mun. Târgoviște, județ Dâmbovița" în vederea implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA” cod Mysmis 125155 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște, dacă este cazul.

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă viceprimarul, Direcția Managementul Proiectelor si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                     

                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Ciprian Paul PATIC                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  289

Tgv. 13.08.2018

Redactat 4 ex.

cons. Safta Simona

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.08.2018

 

290.      Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea a II-a, august 2018

291.      Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

292.      Hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

293.      Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/Învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1

294.      Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/Învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1.

295.      Hotărâre privind aprobarea investiției ,,Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași– tronson 1, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

296.      Hotărâre privind aprobarea investiției ,,Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași– tronson 2, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

297.      Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiții „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a patru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”

298.      Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

299.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 23/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

300.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

301.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

302.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 268/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

303.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 90/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

304.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 91/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

305.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița-Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

306.      Hotărâre privind modificarea HCL nr. 97/13.03.2017 referitoare la privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița-Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

307.      Hotărâre privind revocarea HCL nr. 267/27.07.2018

308.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire Service Auto”, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 7, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea AGROTRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L.

309.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire”, str. Gimnaziului, nr. 20B, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DOBRE DANIELA

310.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Desființare parțială locuință C1, extindere locuință C1”, str. Calea Ploiești, nr. 100, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DUMITRU ION

311.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință plurifamilială P+3, cu spații de birouri la parter”, str. Gral. Matei Vlădescu, nr. 7A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ENACHE IULIA

312.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M”, str. Calea București, nr. 84, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar GHERGU NICUȘOR-FLORIN

313.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren”, str. Dâmboviței, nr. 11, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar PETRE CONSELIA

314.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1+M, garaj, foișor și împrejmuire teren”, T9, P50/5,Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari PODARU PETRE ȘI PODARU MĂDĂLINA-CLARA

315.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere hală și construire spațiu comercial”, Aleea Sinaia, nr. 8, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ROMSERV INVEST S.R.L.

316.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere Centru comercial cu două tronsoane noi, construcții cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică”, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea STE&CO IMOBILIARE S.R.L.

317.      Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casării a bunului imobil „Garaj-Colegiul Național Constantin Carabella”

318.      Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște și administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița și administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, a bunului imobil teren în suprafață de 172 mp, situat în Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 12

319.      Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc investițiile de extindere a rețelei de canalizare menajeră și a retelei de distribuție apă pe strada Sârbilor și a rețelei de canalizare pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște 

320.      Hotărâre hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

321.      Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 21.08.2018  al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

322.      Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din data de 21.08.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

323.      Hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 4 din data de 21.08.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

324.      Hotărâre privind oportunitatea închirierii imobilului situat în Târgoviște, str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu – Voinești”

325.      Hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 5 ani, a 18 terenuri în suprafață totală de 18 mp, situate pe raza Municipiului Târgoviște

326.      Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, a unui teren în suprafață de 15 m2, situat în Municipiul Târgoviște, intrare Parc Mitopolie, cvartal 16, parcela 44

327.      Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște pentru organizarea „Cupei Chindia” la baschet masculin , categoriile U15 și U16, în perioada 31 august-2 septembrie 2018

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea a II-a, august 2018

              

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 3/09.08.2018 al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 256/28.07.2017 privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 215/14.08.2014;

§ Prevederile HCL nr. 65/20.02.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2018;     

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea a II-a, august 2018, a proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 Nr.  290

 Tgv. 28.08.2018

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion                      

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

    HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Vasile-Laurențiu Niță și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  291

Tgv. 28.08.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                   

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                    

Consiliul Local                                                  

                                               Anexa 1 la H.C.L. nr. 291/28.08.2018

                  

                                                                                    

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare

 a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, VASILE - LAURENȚIU NIȚĂ să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să înceteze mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

 

Pentru _____X_______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

2.  Să desemneze membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru un mandat de 4 ani de la data numirii în funcție, urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011 și a întocmirii listei scurte, după cum urmează:

 

1.     Tăbârcă Corneliu

2.     Chițulescu Corneliu

3.     Trifan Mihai

4.     Vasile Claudiu-Ionuț

5.     Olaru Marin

6.     Șerban Marian

7.     Dinu Paul

 

Pentru _____X_______  Împotrivă__________    Abținere________

   

3.  Să aprobe forma contractului de mandat pe care îl va încheia Compania de Apă cu membrii Consiliului de Administrație care include și cuantumul remunerației fixe a administratorilor, conform anexei la prezentul mandat.

 

Pentru _____X_______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

4.  Să semneze în numele și pe seama societății contractul de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație

 

Pentru _____X_______  Împotrivă__________    Abținere________    

 

        

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                            

    Consiliul Local            

                                               Anexa 2 la H.C.L. nr. 291/28.08.2018

                                                                           

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare

 a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, VASILE - LAURENȚIU NIȚĂ să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe prelungirea termenului de subscriere prevăzut în hotărârea nr. 19 din 18.10.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. până la 31.12.2018

 

Pentru ______X______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

2.  Să verifice modul de subscriere și plată al acțiunilor emise în baza hotărârii nr. 19 din 18.10.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 30.06.2018, dată care constituie sfârșitul perioadei de subscriere.

 

Pentru _______X_____  Împotrivă__________    Abținere________  

 

3.  Să aprobe majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și plătite în baza hotărârii nr. 19 din 18.10.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv cu suma de 453.100,000 lei, reprezentând contravaloarea a 453.100 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu pe acțiune, la care se adaugă o primă de emisiune de 7,605 lei pe acțiune, totalul primelor de emisiune fiind de 3.445.825,505 lei, acțiuni și prime de emisiune subscrise și plătite de acționari, conform anexei care face parte integrantă din prezentul mandat.

 

Pentru ______X______  Împotrivă__________    Abținere________    

 

 

4.  Să actualizeze și să semneze în numele și pe seama acționarilor Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., urmare a majorării de capital, precum și în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

 

Pentru _______X_____  Împotrivă__________    Abținere________    

 

 

 

                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 25474/21.08.2018 privind rectificarea creditelor interne pe anul 2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2018 după cum urmează :

I.       Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.976 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 1.976 mii lei a prevederilor la indicatorul 41.07.02 “Sume aferente creditelor interne“.

 

           II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.976 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 1.976 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.07 “Transport si comunicații“, din care pe titluri:

 

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.976 mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe".

 

Art. 2 Bugetul creditelor interne al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat este redat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Programul de investiții pe anul 2018 cu finanțare din bugetul creditelor interne (titlul 71 - Active nefinanciare) este redat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Paul-Ciprian Patic                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  292

Tgv. 28.08.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE

MATEI BASARAB DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu,

Apel de proiecte nr. 1

         

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale “Matei Basarab” din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă cererea de finanțare „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MATEI BASARAB DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MATEI BASARAB DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, rezultată în urma evaluării  în cuantum de 22.223.977,79 lei (inclusiv TVA) (douazecisidouamilioanedouasutedouazecisitreimiinouasutesaptezecisisapteleisisaptezecisinouadebani), din care valoare eligibilă 22.223.977,79 lei (inclusiv TVA) si valoare totală neeligibilă 0 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 446.701,94, reprezentând cofinanțarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MATEI BASARAB DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MATEI BASARAB DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviște să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tirgoviste.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  293

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului“ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI VITEAZUL” DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu,

Apel de proiecte nr. 1

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu,Apel de proiecte nr. 1;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, rezultata in urma evaluarii  în cuantum de 18.496.227,26 lei (inclusiv TVA) (optsprezecemilioanepatrusutenouazecisisasemiidouasutedouazecisisapteleisi-douazecisisasebani), din care valoare eligibila 18.496.227,26 lei (inclusiv TVA) si valoare totala neeligibila 0 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie in proiect a 0 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 369.924,54 reprezentând cofinanțarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviște să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tirgoviste.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Tîrgoviște. 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  294

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 1 , localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§      Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită  implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 1, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§       Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 1 , localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§       Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§       H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§       H.G. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale;

§       Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 1, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 1, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției Strada Fluierasi – tronson 1, in lungime de 123 ml este de 20.836,90 lei cu TVA, defalcata astfel:

o  416,50 lei cu TVA – investitie suportata de ENGIE Romania SA;

o  20.420,40 lei cu TVA – investitie suportata de Municipiul Targoviste.

o  tarifele de racordare si acord acces la sistemul de distributie in valoare de 71,40 lei cu TVA, se vor achita într-o singură tranșă, înainte de demararea lucrărilor.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  295

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 2, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§      Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 2, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§       Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 2, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§       Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§       H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§       H.G. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale;

§       Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 2, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fluierași, tronson 2, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște,

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției Strada Fluierasi – tronson 2, in lungime de 166 ml este de 34.283,90 lei cu TVA, defalcată astfel:

o   19.487,44 lei cu TVA – investitie suportata de ENGIE Romania SA;

o   14.796,46 lei cu TVA – investitie suportata de Municipiul Targoviste.

o   tarifele de racordare si acord acces la sistemul de distributie in valoare de 71,40 lei cu TVA, se vor achita intr-o singura transa, inainte de demararea lucrarilor.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  296

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor

cu energie electrică prin achiziția a 4 (patru) stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiyare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

                                                        HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, după cum urmează:

·      Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

 

Valoarea totală a investiției

Valoare

(lei fără TVA)

TVA

(lei)

Valoare

(lei cu TVA)

Total general

1.036.846,49

196,540,73

1.233.387,22

Din care C+M

220.141,33

41.826,85

261.968,18

·      Indicatori minimali, respectiv indicatori de perfomanț㠖 elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu normativele și reglementările tehnice în vigoare.

    Stațiile de încărcare vor fi prevăzute cu cabluri sertizate cu mufe Chademo și CCS-Combo 2, astfel fiind compatibile cu vehiculele electrice CHAdeMO, Nissan Leaf, Mitsubishi iMiEV iar mufa CCS-Combo 2 este potrivită pentru automobilele precum BMW I-3, Smart, Hyanday Ioniq.

    Stația de încărcare 50 kW este combinată cu un conector CHAdeMO. Incărcătorul stație este unul rapid, de tip SETecDC și este alcătuit din module de încărcare, monitor, contor inteligent integrabil și aplicații de telegestiune și verificare metrologică, ecran HMI, modul de comunicare, conector de încărcare, gestionare și dulap. Stația de încărcare oferă proprietarilor de vehicule electrice posibilitatea de a încărca mașina în siguranță și într-un mod rapid. O mașină electrică tipică, cu acumulator de 24 kW, poate fi încărcată în aproximativ 20 de minute pentru a se obține până la 80% din capacitatea acesteia.

    Caracteristicile stației de încărcare sunt următoarele:

-      tehnologie de comunicare soft, cu o eficiență de până la 95%

-      gestionarea datelor și opțiunea de contorizare

-      măsuri de siguranță încorporate

-      interfață ușor de utilizat

-      monitorizare și asistență la distanță de comunicații wireless

Stațiile de încărcare vor avea următoarele date energetice: puterea totală instalată este de 50 kW, puterea totală maxim simultan absorbita de 50 kW, factorul de putere 1, iar tensiunea de utilizare de 400 V curent alternativ. Consumatorul este de tip redresor comandat. Temperatura de funcționare este cuprinsă între -25o și + 50o, iar răcirea se face prin ventilație forțată. Stațiile  de încărcare vor fi prevăzute și cu funcții de protecție, precum protecție la scurt circuit, protecție la supraîncălzire, la supratensiune, la căderi de tensiune, dar și la întrerupere comunicații.

·Indicatori financiari, socio-economici, de impact, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

          

Valoarea totală

a investiției

Valoare

(lei fara TVA)

Valoare

(lei cu TVA)

Total general

1.036.846,49

1.233.387,22

Din care C+M

220.141,33

261.968,18

    Stații instalate: 4 buc

    Număr tipuri conectori cablu încărcare: minim 2 tipuri

    Putere totală instalată: 50 Kw / stație încărcare

    Capacitate de încărcare:  minim 2 încărcări/oră/stație încarcare

·                Durata  estimată de execuție a obiectivului de investiții: 9 luni

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local al Municipiului Târgoviște și bugetul Agenției Fondului pentru Mediu (contract de finanțare nerambursabilă Nr. 170N/28.12.2017, valoare maximă = 630.000 lei – reprezentând 71,73 % din valoarea cheltuielilor eligibile).

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  297

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”- faza Studiu de fezabilitate;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”- faza Studiu de fezabilitate ”, după cum urmează:

 

Indicatori  tehnici:

         -Lungime retea distributie apa                                               Ltotală = 611 ml

         din care:

 

         -str. Nicolae Balcescu                                                            L= 514 ml

         -conducta PEID PE100 SDR 27,6  Pn 6at, De 110 x4mm    L= 497 ml

-conducta OL , Dn 100 mm                                                   L=   17 ml

-str. Soarelui                                                               

          -conducta PEID PE100 SDR 27,6  Pn 6at, De 63 x2,3mm   L=   97 ml

                  

         -Statie de hidrofor  (pe  str. Nicolae Balcescu)                                1 buc

 

         Investitia propusa va deservi cca. 120 de locuitori

    

     Indicatori economici:

 

Denumire cheltuieli

Fara TVA  (lei)

Inclusiv TVA  (lei)

Valoarea totala investitie

337.295,97

400.939,68

din care Constructii + Montaj

211.735,39

251.965,11

 

Durata de executie a proiectului

           Durata de realizare a investiției este de 8 luni, din care 4 luni alocate lucrarilor de construcții montaj.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  298

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                              

    

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020

§  Prevederile H.C.L. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

§  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 23/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13” astfel:

                   Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA: 6.570.000,00 lei

(1.412.508,00 euro), din care:

- Constructii montaj (C+M), inclusiv TVA:  5.049.795,00 lei (1.085.674,00 euro).

- Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 605.805,00 lei (130.244,00   euro).

    Curs valutar  la data de 06.06.2018: 1 euro = 4.6513 lei.

 

2. Durata de realizare (luni): 21 luni.

 

Capacități (în unități fizice și valorice):

 

Dimensiuni constructie

Cresa

Regim de inaltime

Stehnic+ P+1E

Suprafata construita

  876,26 mp

Suprafata constr. desfasurata

1327,22 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

II

 

P.O.T = 32%

C.U.T = 0,59

 

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  299

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020

§  Prevederile H.C.L. nr. 267/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 267/28.07.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează de la bugetul local obiectivul de investiție “Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Creșa nr. 13” cu suma de 182.703,00, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  300

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 24/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind modificarea H.C.L. nr. 24/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020

§ Prevederile H.C.L. nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 24/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

      „Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14” astfel:

                   Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA: 4.578.979,00 lei (982.782,00 euro), din care:

- Constructii montaj (C+M), inclusiv TVA:  3.353.580,00 lei (719.776,00 euro).

- Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 498.973,00 lei

(107.094,00 euro).

    Curs valutar  la data de 08.03.2018: 1 euro = 4.6592 lei.

 

2. Durata de realizare (luni): 21 luni.

          

                   Capacitati (in unitati fizice si valorice):

 

Dimensiuni constructie

Cresa

Regim de inaltime

Stehnic+ P+1E

Suprafata construita

  493,89 mp

Suprafata constr. desfasurata

907,47 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

II

 

P.O.T = 23%

C.U.T = 0,46

 

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  301

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020

§  Prevederile H.C.L. nr. 268/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 268/28.07.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează de la bugetul local obiectivul de investiție “Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Creșa nr. 14” cu suma de 122.233,00 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  302

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex. / jr. Diana Ion                      

                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște,
Județ Dâmbovița
”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 25656/22.08.2018;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, modificată prin H.C.L. nr. 407/19.10.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. (d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 90/13.03.2017, modificată si completată prin H.C.L. nr. 407/19.10.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 3.690.220,52 lei, din care:

 

- constructii montaj (C+M):             2.004.600,22 lei.

 

2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA:

 

- Anul I:       3.111.392,61 lei /            1.684.538,00 lei

 

 

AN

An1

lei

Total

3.111.392,61

C+M

1.684.538,00

euro

Total

682352,87

C+M

369432,43

 

        

         3. Durata de realizare (luni): 12 luni;

 

 

 

      Capacitati (in unitati fizice si valorice):

 

Dimensiuni constructie

Gradinita

Regim de inaltime

S+P+1E

Lungime

57,21 m

Latime

34,99 m

H streasina

  +8,93 m

H maxim Coama

+8,23 m

Suprafata construita

  962,00 mp

Suprafata constr. desfasurata

2134,25 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

         Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

Reducerea consumului de energie  cu minim 25%.

         Art. II Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local.

         Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  303

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 25658/22.08.2018;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.CL. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, modificată prin H.C.L. nr. 408/19.10.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 91/13.03.2017, modificată si completată prin H.C.L. nr. 408/19.10.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțeaza de la bugetul local obiectivul de investiție “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma de 50.519,92 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  304

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea

clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 25655/22.08.2018;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.CL. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, modificată prin H.C.L. nr. 409/19.10.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 96/13.03.2017, modificată și completată prin H.C.L. nr. 409/19.10.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 3.591.126,05 lei, din care:

 

- constructii montaj (C+M):             2.368.881,83 lei.

 

2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA:

 

- Anul I:       3.021.249,18 lei /               1.990.657,00 lei

 

AN

An1

lei

Total

3.021.249,18

C+M

1.990.657,00

euro

Total

662.583,70

C+M

436.566,74

 

 

1.     Durata de realizare (luni): 12 luni;

 

2.     Capacitati (in unitati fizice si valorice):

 

Dimensiuni constructie

Gradinita

Suprafata teren

4.922 mp

Regim de inaltime

S+P+1E

Supraf.constr. subsol

305,95 mp

Supraf.constr. parter

976,00 mp

Supraf.constr. etaj

930,55 mp

Supraf.desf

1906,55 mp

Supraf.constr.desf

2.212,50 mp

Hmax streasina

+8,80 m zona de acees in pod;

+6,49 m zona de pod

Hmax coama

+9,50 m zona de acees in pod

+8,58 m zona de pod

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

      Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

Reducerea consumului de energie  cu minim 25%.

         Art. II Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local.

         Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  305

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 97/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează de la bugetul local obiectivul de investiție „Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor publice din Municipiul Targoviste - Grădinița cu program prelungit nr. 15, Târgoviște, Județul Dambovița” cu suma de 56.407,23 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  306

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr. 267/27.07.2018

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 25804/23.08.2018 privind revocarea H.C.L. nr. 267/27.07.2018;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

§ Prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 144/27.04.2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 267/27.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște,jud. Dâmbovița, beneficiar Județul Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 267/27.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște,jud. Dâmbovița, beneficiar Județul Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

   Nr.  307

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

 

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire Service Auto”, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 7, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiar Societatea AGROTRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire Service Auto”, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 7, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea AGROTRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire Service Auto”, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 7, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea AGROTRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 30, funcțiunea dominantă: IS - zonă de instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 0,60 Nr. niv. max. P+1E, Hmax =7,0m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  308

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire”,

 str. Gimnaziului, nr. 20B, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DOBRE DANIELA-GABRIELA

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire”, str. Gimnaziului, nr. 20B, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DOBRE DANIELA-GABRIELA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire”, str. Gimnaziului, nr. 20B, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DOBRE DANIELA-GABRIELA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: L-locuințe individuale pe lot și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 1,05, Nr. niv. max. S+P+1, Hmax =6,0-8,0m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  309

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desființare parțială locuință C1, extindere locuință C1”,

 str. Calea Ploiești, nr. 100, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DUMITRU ION

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Desființare parțială locuință C1, extindere locuință C1”, str. Calea Ploiești, nr. 100, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DUMITRU ION;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Desființare parțială locuință C1, extindere locuință C1”, str. Calea Ploiești, nr. 100, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DUMITRU ION.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 24, funcțiunea dominantă: L-zona rezidențială cu clădiri de tip urban și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,70, Nr. niv. max. P+M, Hmax cornișă =5,0m, Hmax coamă =8,0m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  310

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință plurifamilială P+3, cu spații de birouri la parter”, str. Gral. Matei Vlădescu, nr. 7A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ENACHE IULIA

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință plurifamilială P+3, cu spații de birouri la parter”, str. Gral. Matei Vlădescu, nr. 7A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ENACHE IULIA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință plurifamilială P+3, cu spații de birouri la parter”, str. Gral. Matei Vlădescu, nr. 7A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ENACHE IULIA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 6, funcțiunea dominantă: LI-zona rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri și următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 1,6 Nr. niv. max. P+3E, Hmax =17,0m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.           

 

 

                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ing. Paul-Ciprian Patic                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  311

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, str. Calea București, nr. 84, Târgoviște,

jud. Dâmbovița, beneficiar GHERGU NICUȘOR-FLORIN

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M”, str. Calea București, nr. 84, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar GHERGU NICUȘOR-FLORIN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, str. Calea București, nr. 84, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar GHERGU NICUȘOR-FLORIN.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 25, funcțiunea dominantă: L-locuire și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,70, Nr. niv. max. P+M, Hmax =9,0m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  312

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren”,

str. Dâmboviței, nr. 11, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar PETRE CONSELIA

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren”, str. Dâmboviței, nr. 11, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar PETRE CONSELIA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren”, str. Dâmboviței, nr. 11, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar PETRE CONSELIA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: LI-zona pentru locuințe individuale și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,7; Nr. niv. P+M, Hmax =8,0m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  313

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1+M, garaj, foișor și împrejmuire teren”, T9, P50/5,Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari PODARU PETRE ȘI PODARU MĂDĂLINA-CLARA

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1+M, garaj, foișor și împrejmuire teren”, T9, P50/5,Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari PODARU PETRE ȘI PODARU MĂDĂLINA-CLARA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1+M, garaj, foișor și împrejmuire teren”, T9, P50/5,Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari PODARU PETRE ȘI PODARU MĂDĂLINA-CLARA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 36, funcțiunea dominantă: L- locuire și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,90; Nr. niv. S+P+1+M, Hmax. cornișă=9,0m, Hmax. coamă=12m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  314

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere hală și construire spațiu comercial”,

Aleea Sinaia, nr. 8, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ROMSERV INVEST S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere hală și construire spațiu comercial”, Aleea Sinaia, nr. 8, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ROMSERV INVEST S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere hală și construire spațiu comercial”, Aleea Sinaia, nr. 8, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ROMSERV INVEST S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 30, funcțiunea dominantă: Zonă mixtă I - zonă de unități industriale, depozite și transport și IS - zonă pentru instituții și servicii publice și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 0,70; se propune realizarea unui corp de clădire P+2E, Hmax =12,0m și extinderea unei hale H max. 7,0m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr. 315

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Centru comercial cu două tronsoane noi, construcții cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică”, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea STE&CO IMOBILIARE S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere Centru comercial cu două tronsoane noi, construcții cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică”, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea STE&CO IMOBILIARE S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere Centru comercial cu două tronsoane noi, construcții cu destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică”, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea STE&CO IMOBILIARE S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 7, funcțiunea dominantă: Zonă IS - zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 1,0; Nr. niv. maxim P-P+1

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  316

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                          

 

 HOTĂRÂRE

         privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casării a bunului imobil „Garaj - Colegiul Național Constantin Carabella”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casării a bunului imobil „Garaj-Colegiul Național Constantin Carabella”;

§Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr. 25069/14.08.2018;

§Adresa nr. 3777/13.08.2018 a Consiliului de Administrație al Colegiului Național Constantin Carabella;

§Prevederile art. I. 2 ale OUG nr. 30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995;

§Prevederile art. (2) ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, poziția 827;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, a bunului imobil „Garaj-Colegiul Național Constantin Carabella”, situat în str. Locotenent Pârvan Popescu, nr. 58, având următoarele date de identificare:

·     construcție tip P, suprafață=158 mp, Carte Funciară nr. 77033, număr cadastral 7947;

·     număr de inventar 1001194, an PIF 1972

·     valoare de inventar 10.420 lei

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  317

Tgv. 28.08.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște și administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița și administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, a bunului imobil teren în suprafață de 172 mp,

situat în Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 12

                                             

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de Specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu;

§  Adresa  nr. 29043/07.12.2017 a Consiliului Județean Dâmbovița;

§  Prevederile art. 9, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 118/24.04.2003 referitoare la darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a suprafetei de 130 mp teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in str. Nicolae Iorga langa fosta filiala a Bancii Agricole, catre Consiliul Judetean Dambovita, Filiala Sapard;

§  Prevederile H.C.L. nr. 181/26.06.2003 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 118/24.04.2003 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, a suprafetei de 130 mp teren ce apartine domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in str. N. Iorga (langa fosta filiala a Bancii Agricole), catre Consiliul Judetean Dambovita- Filiala Sapard;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), și art. 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște și administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița și administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unui teren cu destinația curți construcții, în suprafață de 172 mp, situat în Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 12, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu valoare aferentă 50.413 lei. 

Art.2 Se declară de interes public județean suprafața de teren de 172 mp, prevăzută la art. 1.

Art.3 Transmiterea se va efectua pe bază de protocol, ce se va încheia între cele două instituții.

Art.4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Începând cu data prezentei, HCL nr. 118/24.04.2003 și HCL nr. 181/26.06.2003 își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  318

Tgv. 28.08.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc investițiile de extindere a rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor și a rețelei de canalizare pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște 

          

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.08.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu;

§  Prevederile art. 858 din Codul Civil;

§  Prevederile Anexei 3-lit. b) și c) din Normele tehnice de aplicare ale Legii nr. 213/1998, aprobate prin HG nr. 548/1999;

§  Prevederile art. 1, art. 24 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009;

§  Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31457/11.10.2017, 31458/11.10.2017 și nr. 25097/08.08.2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), și art. 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc investiția „Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, „Extinderea rețelei de canalizare menajeră în sistem divisor și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor - branșamente II, din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc investiția „Reparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște- Pachet 1–Revizie Proiect“ – canalizare strada Gimnaziului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă transmiterea ca bunuri de retur, către Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Apa Dâmbovița”, în baza unui Proces – verbal ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009, a bunurilor prevăzute în anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se actualizează în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului, Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  319

Tgv. 28.08.2018

Redactat 4 ex.

jr. Diana Ion                    

                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.08.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea pozițiilor: 134 - Strada Petru Cercel, corespunzătoare poziției 67 din H.G. nr. 1350/2001, 325 - Trotuare Strada Petru Cercel, corespunzătoare poziției 277 din H.G. nr. 1350/2001, 2819 - Teren aferent Strada Petru Cercel, 667 - Clădire post TRAFO și racord electric - Grădina Zoologică, corespunzătoare poziției 547 din H.G. nr. 1350/2001 și 668 - Teren Grădina Zoologică, corespunzătoare poziției 548 din H.G. nr. 1350/2001, 2532 - Teren Strada Nicolae Iorga și 2569 - Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân - Magazin Muntenia, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea București în Calea Ploiești; lungime = 150 metri; suprafața = 1050 mp, Carte Funciară nr. 83753 număr cadastral 83753“

- la poziția 325, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 300 metri; suprafața = 788 mp, Carte Funciară nr. 83753 număr cadastral 83753“

- la poziția 2819, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum, Lotul 3 în suprafață de 1838 mp din Calea București în Calea Ploiești, ocupată de elementele constructive ale străzii Petru Cercel, lungime carosabil 150 metri, Carte Funciară nr. 83753 număr cadastral 83753 “

- la poziția 667, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gradina Zoologică; Parc Chindia; suprafața clădire = 5 mp, Carte Funciară nr. 84318 număr cadastral 84318“

- la poziția 668, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Domnească nr. 171 B; Parc Chindia; Vecini: Nord - număr cadastral 76004, Est - număr cadastral 83740, Sud – teren municipiu și Vest – proprietăți particulare numere cadastrale 83478, 70965, 3152, 3936, 4979, 82830, 83506, teren municipiu, număr cadastral 76006; suprafața = 40.672 mp, Carte Funciară nr. 84318 număr cadastral 84318“ iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.067.200 lei“

- la poziția 2532, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria CP