ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

07.08.2017

 

294. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 330/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 126/30.06.2016

295. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 333/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 4 – Aleea Trandafirilor, în fața blocului 8, scara A, B, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 129/30.06.2016

296. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 334/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 5 – strada Păcii, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 130/30.06.2016

297. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 337/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 8 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 133/30.06.2016

298. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

299. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

300. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Cartier Priseaca - etapa II

301. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”

302. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 330/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 126/30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință extraordinară astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 330/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 126/30.06.2016;

§  Proiectul tehnic revizuit  nr. 1057/2017 – „Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Arcașilor, micro VI, Lot 1, 39 (în spatele blocului), scara A, B și C, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§  Deviz general actualizat;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 330/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 126/30.06.2017 privind completarea HCL nr. 330/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L nr. 330/18.12.2015, completată prin H.C.L. nr. 126/30.06.2016, astfel:

“INDICATORI TEHNICI

            CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 1 026 mp

Ø Pavaj alei din dale autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 4 buc.

-       Căsuță persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  3 buc.

-       Tobogan – 1 buc.

-       Complex de joac㠖 1 buc.

-       Balansoar cu 2 locuri -1 buc.

-       Carusel tip platform㠖 1 buc.

-       Foișor din lemn – 1 buc.

-       Ramă groapă de nisip – 1 buc.

-       Suport steag – 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 12 buc.

-       Stâlp de iluminat – 15 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasă bordurată pe stâlpi metalici în fundații izolate beton inclusiv porțile și soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.

 

INDICATORI FINANCIARI:

 

Valoarea totală a investiției: 298.751 lei (fără TVA)           355.402 lei (cu TVA)

din care C+M:                       173.118 lei (fără TVA)            206.010 lei (cu TVA)

 

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului: bugetul local.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   294

Tgv. 07.08.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

 

      

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 333/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 4 – Aleea Trandafirilor, în fața blocului 8, scara A, B, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 129/30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință extraordinară astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 333/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 4 – Aleea Trandafirilor, în fața blocului 8, scara A, B, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 129/30.06.2016;

§  Proiect nr. 1060/2017 – „Amenajare loc de joacă pentru copii, Aleea Trandafirilor, Lot 4, Bl. 8 (în fața blocului), scara A, B, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§  Deviz general actualizat;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 333/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în fața blocului 8, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 129/30.06.2017 privind privind completarea H.C.L nr. 333/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în fața blocului 8, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L nr. 333/18.12.2015, completată prin H.C.L. nr. 129/30.06.2016, astfel:

“INDICATORI TEHNICI

            CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 993 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 5 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Cocoș cu arc – 2 buc.

-       Carusel tip platformă -1 buc.

-       Complex joac㠖 1 buc.

-       Ramă groapă cu nisip – 1 buc.

-       Foișor lemn – 1 buc.

-       Suport steag – 1 buc.

-       Coș de gunoi – 5 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 7 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasă bordurată pe stalpi metalici în fundații izolate beton inclusiv porțile și soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.

 

INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției: 238.014 lei (fără TVA)           283.159 lei (cu TVA)

din care C+M:                       147.904 lei (fără TVA)            176.006 lei (cu TVA)

 

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului: bugetul local.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. George-Florin Ionete                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   295

Tgv. 07.08.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

 

      

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 334/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 5 – strada Păcii, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 130/30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință extraordinară, astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 334/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 5 – strada Păcii, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 130/30.06.2016;

§  Proiect nr. 1061/2017 – „Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Păcii, Lot 5, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§  Deviz general actualizat;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 334/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 130/30.06.2017 privind privind completarea H.C.L nr. 334/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L nr. 334/18.12.2015, completată prin H.C.L. nr. 130/30.06.2016, astfel:

“INDICATORI TEHNICI

            CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 478 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Leagăn persoane cu dizabilitați – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  1 buc.

-       Tobogan simplu – 1 buc.

-       Tobogan dublu – 1 buc.

-       Carusel tip paltform㠖 1 buc.

-       Ramă groapă cu nisip – 1 buc.

-       Suport steag – 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 6 buc.

-       Stâlp de iluminat – 6 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Panou plasă bordurată pe stalpi metalici în fundații izolate beton inclusiv porțile și soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø Instalație de iluminat cu panou solar.

 

INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției: 139.264 lei (fără TVA)        165.664 lei (cu TVA)

din care C+M:                          91.649 lei (fără TVA)        109.062 lei (cu TVA)

 

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului: bugetul local.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   296

Tgv. 07.08.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

 

      

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 337/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 8 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 133/30.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință extraordinară astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 337/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 8 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 133/30.06.2016;

§  Proiect tehnic tevizuit nr. 1064/2017 – „Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Vlad Țepeș și strada Cpt. Stănică Ilie, Lot 8, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§  Deviz general actualizat;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 337/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 133/30.06.2017 privind privind completarea H.C.L nr. 337/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L nr. 337/18.12.2015, completată prin H.C.L. nr. 133/30.06.2016, astfel:

“INDICATORI TEHNICI

            CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø  Suprafață parc amenajat (Sa) = 1 563 mp

Ø  Pavaj alei din dale autoblocante.

Ø  Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-           Leagăn cu două scaune – 2 buc.

-           Balansoar – 2 buc.

-           Căsuță persoane cu dizabilități – 2 buc.

-           Cocoș cu arc –  2 buc.

-           Tobogan – 1 buc.

-           Coș de gunoi – 4 buc.

-           Banc㠖 8 buc.

-           Stalp de iluminat – 10 buc.

-           Carusel tip platform㠖 1 buc.

-           Delfin pe arc – 1 buc.

-           Complex de joac㠖 1 buc.

-           Aparat fitness 6 posturi -1 buc.

-           Foișor lemn – 1 buc.

-           Ramă groapă cu nisip – 1 buc.

-           Suport steag – 1 buc.

Ø  Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø  Panou plasă bordurată pe stalpi metalici in fundatii izolate beton inclusiv porțile și soclu continuu beton lungime 180 ml.

Ø  Instalație de iluminat cu panou solar.

 

INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției: 313.180 lei (fără TVA)           372.564lei (cu TVA)

din care C+M:                       211.367 lei (fără TVA)            251.527 lei (cu TVA)

 

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului: bugetul local.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   297

Tgv. 07.08.2017                        

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

 

        

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a actualizării Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție;

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I";

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I", defalcat pe sursa de finantare: bugetul de stat si buget local;

§ Devizul general pentru lucrările rest de executat necesare realizării obiectivului de innestiție "REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I", defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, după caz;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile art. 9, alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 66/31.03.2016 privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 47/13.02.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 185/30.05.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a actualizarii Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, astfel:

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici după cum urmează:

        Indicatori tehnici:

        Rețeaua stradală (str. Constantin Brâncoveanu - artera paralelă, Justiției, Iazului, Morilor, Horia, Cloșca, Crișan, Berzei, Gheorghe Pătrașcu și Gimnaziului) care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 3.389,5 ml, suprafață carosabil 26.671 mp și suprafață trotuar 10.899 mp.

Lucrările care stau la baza investiției sunt:

Ø  Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ø  Rectificări ale pantelor transversale;

Ø  Reparații în zona locurilor de parcare;

Ø  Frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ø  Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător;

Ø  Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ø  Lucrări privind siguranța circulației;

Ø  Asigurarea scurgerii apelor;

Ø  Adaptarea gurilor de canal, răsuflatorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

                     Durata de executie a proiectului este de 18 luni.

        Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š       Valoare investiție: 3.366.116,69 lei.

C+M: 3.008.574,12 lei.”

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   298

Tgv. 07.08.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

 

             

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I";

§ Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I", defalcat pe sursa de finantare: bugetul de stat si buget local

§ Devizul general pentru lucrările rest de executat necesare realizării obiectivului de innestiție "REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I", defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, după caz;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile art. 9, alin. 1și 2 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile H.C.L. nr. 46/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se cofinanțează obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, cu suma de 817.888,80 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. George-Florin Ionete                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   299

Tgv. 07.08.2017                        

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

        

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Cartier Priseaca - etapa II

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea  documentației tehnice și a indicatorilor pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Cartier Priseaca - etapa II”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile Ordinului 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Cartier Priseaca - etapa II”, după cum urmează:

1.    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):

Valoarea totală: 4962,901 mii  lei 1088,950 mii euro

Din care C+M:  4302,867  mii lei           944,128 mii euro

 

2.      Eșalonare investiție (fără TVA):

Anul I                          389.368 mii lei                  85,434 mii euro

Anul II                       2062,176 mii lei               452,479 mii euro

Anul III                     1725,312 mii lei               378,565 mii euro

 

3.       Durata de realizare - 36 luni.        

 

Suprafața totală ce urmează a fi ocupată definitiv este de 30.168 mp, după cum urmează:

§  str. Teilor ramura 1: lungime 180 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,75 m;

§  str. Teilor ramura 2: lungime 540 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Oilor: lungime 238 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Dâmboviței: lungime 705 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m - șanțuri pereate existente;

§  str. Soarelui ramura 1: lungime 310 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Stupilor: lungime 410 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m - șanțuri pereate existente;

§  str. Înfrățirii ramura 1: lungime 525 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Înfrățirii ramura 2: lungime 280 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Înfrățirii ramura 3: lungime 165 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Prisecii ramura 1: lungime 350 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Prisecii ramura 2: lungime 147 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m;

§  str. Soarelui: lungime 150 m, parte carosabilă 4,00 m, acostamente 2x0,50 m.

 

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul de stat, bugetul local și alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

       

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ec. George-Florin Ionete                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   300

Tgv. 07.08.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște  - rest de executat”, prin modificarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, defalcat pe sursa de finanțare: bugetul de stat și buget local;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"

§ Prevederile Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Devizul general recalculat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște  - rest de executat”;

§ Devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște  - rest de executat”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște  - rest de executat”;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște  - rest de executat”, prin modificarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, defalcat pe sursa de finanțare: bugetul de stat și buget local.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

š   Valoarea investiției:                                1.153.576,30 lei

š   Bugetul de stat:                                       1.026.507,65 lei

š   Bugetul local:                                              127.068,65 lei

š   Valoarea investiție rest de executat:         609.697,56 lei

š   Valoare C+M rest de executat:                 491.504,43 lei

š   Finanțare de la bugetul de stat:                578.854,22 lei

š   Finanțare de la bugetul local:                     23.843,34 lei

                                     

Art. 2. Sursele de finantare ale proiectului sunt bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   301

Tgv. 07.08.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 07.08.2017, având în vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 23540/.04.08.2017 privind    rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2017 după cum urmează :

I.     Majorarea veniturilor totale cu suma de 600 mii lei, prin:

§  Majorarea cu suma de 10 mii lei a prevederilor la indicatorul 15.02.01 "Impozit pe spectacole".

§  Majorarea cu suma de 18 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 "Alte impozite si taxe".

§  Majorarea cu suma de 362 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 "Alte venituri".

§  Majorarea cu suma de 210 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului".

§  Diminuarea cu suma de 210 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local".

§  Diminuarea  cu suma de 210 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”.

 

            II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 600 mii lei, prin:

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 600 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 600  mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care:

* 550 mii lei pentru organizarea Zilelor Orașului ediția 2017,

                         * 50 mii lei sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Târgoviște.

 

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   302

Tgv. 07.08.2017                       

  Redactat 2 ex.

  jr. Mariana Ungureanu

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

31.08.2017

 

303. Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului FLORIN-DAN GEORGESCU, pentru merite deosebite

304. Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE - POST - MORTEM” domnului NICULAE CIUPERCĂ, pentru merite deosebite

305. Hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița și Municipiul Castellon de la Plana din Spania

306. Hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

307. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate

308. Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea a II-a, august 2017  

           309. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

310. Hotărâre privind aprobarea și avizarea documentelor utilizate în cadrul procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului de Administrație la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

311. Hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Municipal Construct S.A., pentru perioada 2017 - 2021

312. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 273/28.07.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Fundătura Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște"

313. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște - zona Parc Chindia”

314. Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște”

315. Hotărâre privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

316. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 43, Priseaca, beneficiar: DOBRA GHEORGHE și DOBRA GABRIELA

317. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 32 C, beneficiar: ENACHE SARMIS și ENACHE FLORINA

318. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 92, beneficiar: ION LIVIU și ION CAMELIA VIHELMINA

319. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Cernăuți, nr. 14 K, beneficiar: NIȚU SEBASTIAN CĂTĂLIN

320. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință unifamilială P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 A, beneficiar: OPRESCU VIRGIL CIPRIAN și OPRESCU SABINA ALEXANDRA

321. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 37, beneficiar: RADU ANA și RADU AURELIAN IOSIF

322. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Radu de la Afumați, nr. 87, beneficiar: ȘTEFAN FLORIN

323. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 44, beneficiar: S.C. BEDA IMPEX S.R.L

324. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 41, beneficiar: S.C. CONTAS SERV S.R.L.

325. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hotel P+2E și piscină”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. SCAPINO COM S.R.L.

326. Hotărâre privind închirierea imobilului clădire situat în str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”

327. Hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Târgoviște, pentru perioada 01.09.2017 - 31.12.2017

328. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 18.08.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

329. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

330. Hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

331. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

332. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 25,67 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

333. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

334. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu, zona Dealu Mare

335. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 14,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, zona Stație Taxi

336. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 262, în curtea Școlii Gimnaziale nr. 2, „I.Al. Brătescu-Voinești”

337. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 71

338. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 7,5 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Libertății - în spatele Filialei ACR Dâmbovița, adiacent bl. C4

339. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 17 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Eroilor, adiacent Pieței Bucegi

340. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

341. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, parcela 74

342. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 31 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, parcela 74

343. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 183 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Laura Stoica, nr. 19, Cartier Sagricom

344. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 234 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Calea București, nr. 108, Cartier Matei Voievod, în fața Unității 21 S.C. Alimentara S.A.

345. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 338/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Lot 9 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”, completată prin H.C.L. nr. 134/30.06.2016

346. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 340/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Lot 11– B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște,” completată prin H.C.L. nr. 136/30.06.2016

347. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 342/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Lot 13– B-dul. Unirii, micro VI, în spatele blocului 72, municipiul Târgoviște,” completată prin H.C.L. nr. 138/30.06.2016

348. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

           

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului FLORIN-DAN GEORGESCU,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 25964 din data de 29.08.2017;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

            Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului FLORIN- DAN GEORGESCU, pentru merite deosebite.

                                                                                

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                         

Nr. 303

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE -

POST - MORTEM” domnului NICULAE CIUPERCĂ,

 pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 25964 din data de 29.08.2017;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE - POST-MORTEM” domnului NICULAE CIUPERCĂ, pentru merite deosebite.    

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                    

Nr. 304

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul Târgoviște,

județul Dâmbovița și Municipiul Castellon de la Plana din Spania

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe prin care se propune aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița și Municipiul Castellon de la Plana din Spania;

§  HCL nr. 374/29.09.2005 privind acordul referitor la stabilirea de relații de înfrățire cu Primăria Orașului Castellon de la Plana-Spania;

§ Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 23315/02.08.2017;

§ Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/1657 din data de 18.08.2017 și înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 25332 din data de 23.08.2017;

§  Prevederile art. 41 din Legea privind tratatele nr. 590/2003;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 16, 36, alin. 2, lit. “e” și alin. 7, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de Cooperare dintre Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița și Municipiul Castellon de la Plana din Spania.

          Conținutul Acordului este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Acordului din partea municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Relații Externe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

Nr. 305

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare

al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

           

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 42 din OUG nr. 80/2013 referitoare la taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG 51/2008 referitoare la ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 14/30.01.2017 referitoare la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică și se completează regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr. 306

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                                                      

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și

 a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate

 

           

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Salubritate;

§ Prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 254/28.07.2017 referitoare la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 307

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local,

sesiunea a II-a, august 2017

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având in vedere:

§ Procesul verbal nr. 3/21.08.2017  al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, republicat în baza HCL nr. 256/28.07.2017;

§ Prevederile HCL nr. 114/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                            

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea a II-a, august 2017, a proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 308

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

             

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§  Referatul S.C. Municipal Construt S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 24372/16.08.2017;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§ Prevederile Legii nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§ Prevederile HG nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile Ordinului nr. 20/2016 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 166/2017 principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr. 309

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                                          Anexa la HCL nr. 309/31.08.2017

Consiliul Local                                                                                                                   

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

     Pentru  ______X______     Împotrivă____________    Abținere___________    

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și avizarea documentelor utilizate în cadrul procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului de Administrație

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Prevederile HCL nr. 18/2017 referitoare la achiziționarea serviciilor unui expert independent pentru recrutrarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local;

§ Contractul de servicii nr. 9095/27.03.2017 încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;

§  Adresa Secretarului Municipiului Târgoviște nr. 17121 din data de 09 iunie 2017;

§  Prevederile HCL nr. 137/27.04.2017 referitoare la constituirea comisiei de selecție a administratorilor S.C. Municipal Construct S.A.;

§  Prevederile HCL nr. 174/30.05.2017 referitoare la reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§  Planul de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A ;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

     În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scrisoarea de așteptări utilizată în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se avizează matricea consiliului de administrație, profilul consiliului de administrație și profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, Comisia de selecție a candidaților, S.C. Municipal Construct S.A. Târgoviște și pentru comunicare Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ing. Paul-Ciprian Patic                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 310

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa 3 la HCL nr. 310/31.08.2017

Consiliul Local                                                                                                                   

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1.    Să aprobe matricea consiliului de administrație, profilul consiliului de administrație și profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

 

  Pentru  _____X_______    Împotrivă____________    Abținere___________    

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ing. Paul-Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Municipal Construct S.A., pentru perioada 2017 - 2021

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Municipal Construct S.A., pentru perioada 2017 - 2021;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§ Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 174/30.05.2017 referitoare la reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Municipal Construct S.A.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Municipal Construct S.A., pentru perioada 2017 - 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Construct S.A., Consiliul de Administrație al societății și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 311

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 273/28.07.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Fundătura Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea HCL nr. 273/28.07.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Fundătura Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;â

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile HCL nr. 273/28.07.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Fundătura Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică titlul obiectivului de investiție aprobat prin HCL nr. 273/28.07.2017, astfel:

     „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”.

Art. 2 Se modifică Nota conceptuală pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se modifică Tema de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 312

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște - zona Parc Chindia”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște - zona Parc Chindia”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;â

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște - zona Parc Chindia”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște - zona Parc Chindia”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursa de finanțare a obiectivului: bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 313

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.C.L. nr. 140/27.04.2017 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște”;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul: „Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște”, conform variantei 2 a Studiului de Fezabilitate, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

 

·       147 camere video pentru exterior cu rezoluție de 5 Mpixel;

·       50 stâlpi metalici pentru instalarea camerelor;

·       cutie de conexiune și alimentare cu energie electrică în construcție anti-vandal pentru fiecare cameră;

·       10,7 km cablu alimentare cu energie și cablu portant;

·       68,6 km de cablu optic cu 4 fire necesare transmiterii imaginilor captate de camerele video către dispecerat;

·       Dispeceratul ce se dorește a fi construit la sediul Poliției Locale și care va include următoarele echipamente:

o    6 echipamente NVR;

o    Monitor LCD;

o    Switch-uri cu porturi de fibră optică și de cupru;

o    Patch panel-uri;

o    UPS 5000VA, cu baterii suplimentare;

o    Rack 42 U;

o    3 stații de lucru cu calculator.

 

Indicatori economici:

 

-       Valoarea totală cu TVA este de 2.081.132,00 lei, din care construcții montaj 316.190,00 lei;

 

-       Durata de realizare: 12 luni;

-       Număr de locuri de muncă create în faza de operare – 2.

 

Art. 3 Finanțarea obiectivului se realizează de la bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 314

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

                 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 

Consiliul  Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§ Adresa Ocolului Silvic Târgoviste nr. 6311/07.07.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20740 din data de 10.07.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aplicarea prevederilor HG nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

§ Prevederile art. 5, 6, 45 și 47 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 31.08.2016, aprobat prin H.G. nr. 617/2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 76/28.02.2017 privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea volumului de masă lemnoasă, aprobat prin H.C.L. nr. 76/28.02.2017 ( 485 mc), cu un volum de 290 mc produse de igienă, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valorificarea volumului de masă lemnoasă, respectiv 290 mc, rezultat din igenizare.

            Valorificarea se va efectua de către Direcția Silvică-Dâmbovița, în calitate de administrator, în baza contractelor de administrare nr. 2766/04.04.2013 și nr. 6398/19.03.2015.

Art. 3 Prețul de valorificare calculat de către administrator în baza metodologiei de calcul aprobată în condițiile legii, exprimat în lei/mc, volum brut fără TVA, este prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică, Direcția Silvică Dâmbovița, Ocolul Silvic Târgoviște și pentru comunicare Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            ing. Paul-Ciprian Patic                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

Nr. 315

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 43, Priseaca, beneficiar: DOBRA GHEORGHE și

DOBRA GABRIELA

 

        Consiliul  Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru  „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 43, Priseaca, beneficiar: DOBRA GHEORGHE și DOBRA GABRIELA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Înfrățirii, nr. 43, Priseaca, beneficiar: DOBRA GHEORGHE și DOBRA GABRIELA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 28, funcțiunea dominantă: LMr1 - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 15%; CUT = 0,30; locuință P+1, RH max. admis = 10,0 m (streașină), garaj S+P, RH max. admis = 4,0 m (streașină) .

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                               

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 316

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște,

str. Luceafărului, nr. 32 C, beneficiar: ENACHE SARMIS și

ENACHE FLORINA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 32 C, beneficiar: ENACHE SARMIS și ENACHE FLORINA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Luceafărului, nr. 32 C, beneficiar: ENACHE SARMIS și ENACHE FLORINA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 25, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 30%; CUT = 0,60; locuință P+M, RH max. admis = 8,0 m (coamă).

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                         

                                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 317

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 92, beneficiar: ION LIVIU și

ION CAMELIA VIHELMINA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 92, beneficiar: ION LIVIU și ION CAMELIA VIHELMINA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 92, beneficiar: ION LIVIU și ION CAMELIA VIHELMINA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 19, funcțiunea dominantă: LC - zonă locuințe colective și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUT = 1,5; regim de înălțime S+P+2E+M, RH max. = 11,0 m (streașină), RH max. = 15,0 m (coamă).

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                          

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 318

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Cernăuți, nr. 14 K, beneficiar: NIȚU SEBASTIAN CĂTĂLIN

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru  „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Cernăuți, nr. 14 K, beneficiar: NIȚU SEBASTIAN CĂTĂLIN;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Cernăuți, nr. 14 K, beneficiar: NIȚU SEBASTIAN CĂTĂLIN.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 20, funcțiunea dominantă: LMu - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT = 0,7; locuință P+1, RH max. = 8,0 m (streașină) și 10,0 m (coamă), garaj - parter, RH max. = 3,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                                                                                             

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 319

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință unifamilială P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 A, beneficiar: OPRESCU VIRGIL CIPRIAN și OPRESCU SABINA ALEXANDRA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință unifamilială P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 A, beneficiar: OPRESCU VIRGIL CIPRIAN și OPRESCU SABINA ALEXANDRA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință unifamilială P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 A, beneficiar: OPRESCU VIRGIL CIPRIAN și OPRESCU SABINA ALEXANDRA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT = 0,56; nr. niv. maxim admis = P+M, RH max. admis = 6,0 m (streașină) și 8,0 m (coamă).

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                         

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 320

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 37, beneficiar: RADU ANA și RADU AURELIAN IOSIF

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 37, beneficiar: RADU ANA și RADU AURELIAN IOSIF;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 37, beneficiar: RADU ANA și RADU AURELIAN IOSIF.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 11, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT = 1,05; locuință P+1, RH max. admis = 10,0 m (coamă).

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                         

                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 321

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire spațiu comercial P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște,

str. Radu de la Afumați, nr. 87, beneficiar: ȘTEFAN FLORIN

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire spațiu comercial P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Radu de la Afumați, nr. 87, beneficiar: ȘTEFAN FLORIN;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial P+M și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Radu de la Afumați, nr. 87, beneficiar: ȘTEFAN FLORIN.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 26, funcțiunea dominantă propusă: IS –zona instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT max = 50%; CUT = 1,0; nr. niv. = P+M, RH maxim admis = 8,0 m (streașină), Rhmax admis=10,0 m (coamă).

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

Nr. 322

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor,

nr. 44, beneficiar: S.C. BEDA IMPEX S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 44, beneficiar: S.C. BEDA IMPEX S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 44, beneficiar: S.C. BEDA IMPEX S.R.L..

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 33 și următorii indicatori urbanistici: POT max = 50%; CUT = 1,0; nr. niv. = P- P+1E, H maxim cornișă = 12,0 m, H maxim coamă=15,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.          

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

Nr. 323

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 41, beneficiar: S.C. CONTAS SERV S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 41, beneficiar: S.C. CONTAS SERV S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hală industrială”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 41, beneficiar: S.C. CONTAS SERV S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 37 și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUT = 0,8; nr. niv. = P+1E, H maxim cornișă= 9,0 m, H max coamă=12,50m

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

Nr. 324

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire hotel P+2E și piscină”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. SCAPINO COM S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hotel P+2E și piscină”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. SCAPINO COM S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hotel P+2E și piscină”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. SCAPINO COM S.R.L..

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 39, funcțiunea dominantă propusă: IS – zonă instituții publice și servicii de interes general (ISt- construcții pentru turism) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT max = 1,0; nr. niv. = P+2E, H maxim cornișă= 12,0 m, H max coamă=15,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

Nr. 325

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea imobilului clădire situat în str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimomiului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind închirierea imobilului situat în str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”;

§  Procesul - verbal al comisiei de negociere, constituită prin H.C.L. nr. 285/28.07.2017;

§  Prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 285/28.07.2017 privind oportunitatea închirierii imobilului situat în Târgoviște, str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea imobilului clădire în suprafață de 135 mp, situat în Târgoviște, strada N. Filipescu, nr. 37, în vederea desfășurării activității Școlii „I. Al. Brătescu – Voinești, începând cu data de 01.09.2017 până la data de 30.06.2018.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze contractul de închiriere a imobilului clădire în suprafață de 135 mp, situat în Târgoviște, strada N. Filipescu, nr. 37, în vederea desfășurării activității Școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

Nr. 326

Tgv. 31.08.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                       

HOTĂRÂRE

privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Târgoviște, pentru perioada 01.09.2017 - 31.12.2017

 

   Consiliul  Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartimenul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe, pentru perioada 01.09.2017 - 31.12.2017;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile O.U.G nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr.  962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. “a”, pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1 Se aprobă cota de 0,8% aplicată la valoarea de înlocuire destinată administratorilor locuințelor pentru administrare, întreținere și reparații curente, precum și pentru reparații capitale.

Art. 2 Se aprobă cota de 0,5% aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, care constituie venit al administratorilor locuințelor și se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art. 3 Se modifică cuantumul chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenția Națională pentru  Locuințe , pentru perioada 01.09.2017 - 31.12.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 327

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 18.08.2017

al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

            Consiliul  Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 3 încheiat în data de 18.08.2017 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 3776/25.07.2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Prevederile HCL nr. 193/30.05.2017 referitoare la aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 05.05.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

                                                           HOTĂRÂRE :              

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 și anexa acestuia din data de 18.08.2017 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 3 din data de 18.08.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 HCL nr. 193/30.05.2017 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 328

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2017

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 2 din data de 13.07.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1331/09.05.2017;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 13.07.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 228 contracte de închiriere până la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea a 7 (șapte) locuințe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

      

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Paul-Ciprian Patic                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr. 329

Tgv. 31.08.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                       

HOTĂRÂRE

privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 2638 Teren Strada Ion Ciorănescu, 1849 PT1 Micro XI - Strada Ion Ciorănescu, 2476 Teren Strada Transilvaniei - blocurile 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 63 , 3588 Teren Strada Transilvaniei aferent Punct termic nr. 5, 1839 PT5 Micro VI - Strada Transilvaniei, 2908 Teren aferent Aleea profesor Radu Gioglovan, 2690 Teren aferent Bulevardul Independenței, 2702 Teren aferent Strada 9 Mai, 2704 Teren aferent Strada Alecu Văcărescu, 2711 Teren aferent Strada Alexandru Ioan Cuza, 2712 Teren aferent Strada Alexandru Vlahuță, 2713 Teren aferent Strada Ana Ipătescu, 2716 Teren aferent Strada Avram Iancu, 2717 Teren aferent Strada Barbu Lăutaru, 2719 Teren aferent Strada Bastionului, 2720 Teren aferent Strada Berzei, 2724 Teren aferent Strada Bărăției, 2725 Teren aferent Strada Calafat, 2726 Teren aferent Calea București, 2728 Teren aferent Calea Domneasca, 2729 Teren aferent Calea Ialomitei, 2735 Teren aferent Strada Cloșca, 2736 Teren aferent Strada Cocorilor, 2739 Teren aferent Strada Cooperației, 2741 Teren aferent Strada Cretzulescu, 2742 Teren aferent Strada Crișan, 2744 Teren aferent Strada Crângului, 2745 Teren aferent Strada Crăițelor, 2750 Teren aferent Strada Duiliu Zamfirescu, 2752 Teren aferent Strada Ecoului, 2753 Teren aferent Strada Elena Văcărescu, 2754 Teren aferent Strada Fluierași, 2755 Teren aferent Strada Fructelor, 2760 Teren aferent Strada George Enescu, 2761 Teren aferent Strada Gheorghe Petrașcu, 2763 Teren aferent Strada Grădinari, 2766 Teren aferent Strada Horia, 2768 Teren aferent Strada I.C. Vissarion, 2769 Teren aferent Strada Ialomiței, 2771 Teren aferent Strada Iancu Văcărescu, 2773 Teren aferent Strada Ienăchiță Văcărescu, 2775 Teren aferent Strada Înfrățirii, 2776 Teren aferent Strada Intrarea Ciocârliei, 3153 Teren aferent Strada Intrarea Tudorică Popescu, 2780 Teren aferent Strada Ion Creangă, 2783 Teren aferent Strada Ion Luca Caragiale, 2784 Teren aferent Strada Ion Neculce, 2788 Teren aferent Strada Lămâiței, 2789 Teren aferent Strada Legumelor, 2790 Teren aferent Strada Liliacului, 2795 Teren aferent Strada Macilor, 2796 Teren aferent Strada Magrini, 2797 Teren aferent Strada Matei Basarab, 2803 Teren aferent Strada Miron Costin, 2805 Teren aferent Strada Morilor, 2907 Teren aferent Strada Nicolae Radian, 2812 Teren aferent Strada Nicolae Văcărescu, 2814 Teren aferent Strada Nistrului, 2817 Teren aferent Strada Oltului, 2821 Teren aferent Strada Plugarilor, 2823 Teren aferent Strada Popa Șapcă, 2824 Teren aferent Strada Porumbeilor, 2830 Teren aferent Strada Radu Popescu, 2831 Teren aferent Strada Radu Vărzaru Armașu, 2836 Teren aferent Strada Răsăritului, 2839 Teren aferent Strada Smaranda Gheorghiu, 2842 Teren aferent Strada Soroca, 2843 Teren aferent Strada Stelea, 2844 Teren aferent Strada Stoica Ludescu, 2845 Teren aferent Strada Stupilor, 2846 Teren aferent Strada Suseni, 2847 Teren aferent Strada Sârbilor, 2848 Teren aferent Strada Tabaci, 2856 Teren aferent Strada Udrea Bălcescu, 2858 Teren aferent Strada Urmuz, 2860 Teren aferent Strada Vasile Alecsandri, 2863 Teren aferent Strada Vasile Florescu, 2869 Teren aferent Strada Zorilor, 2870 Teren aferent Strada arhitect Gheorghe Pintea, 2874 Teren aferent Strada colonel Stan Zătreanu, 2876 Teren aferent Strada căpitan Ion Constantinescu, 2896 Teren aferent Strada maior Ion Alexandrescu, 2899 Teren aferent Strada mitropolit Antim Ivireanu, 2903 Teren aferent Strada poet Grigore Alexandrescu, 2904 Teren aferent Strada preot Toma Georgescu, 2905 Teren aferent Strada profesor Alexandru Vasilescu , 2909 Teren aferent Strada profesor Valerică Dumitrescu, 2912 Teren aferent Strada Seimeni, 2914 Teren aferent Șoseaua Găești, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 2638, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CTER - Dotări termoficare; cvartal 208; parcela 41; Vecinătăți: Nord - strada Ion Cioranescu număr cadastral 75989 și bloc 40, Est - număr cadastral 75989, Sud - număr cadastral 75989, Vest - strada Ion Cioranescu număr cadastral 75989,   suprafața = 596 mp, Carte Funciară nr. 83644, număr cadastral 83644”

- la poziția 1849, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată; suprafața = 419 mp, Carte Funciară nr. 83644, număr cadastral 83644” iar coloana 5  va avea următorul cuprins: “55.262 lei”

- la poziția 2476, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 107, parcele 1, 10, 17, 19, 23, 34, 51, suprafața = 26.146 mp, Carte Funciară nr. 83511, număr cadastral 83511”

- la poziția 3588, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei, Micro 6, aferent Punct termic nr. 5, suprafață  = 842 mp, Carte Funciară nr. 83512, număr cadastral 83512”

- la poziția 1839, coloana 3 va avea următorul cuprins: “StradaTransilvaniei; punct termic construit din zidărie portantă acoperit cu terasă hidroizolată; Suprafața construită = 351 mp, Carte Funciară nr. 83512, număr cadastral 83512”

- la poziția 2690, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 31.815 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “9324976 “,

- la poziția 2908, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2824 mp; Carte funciară nr. 83673, număr cadastral 83673 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “827.714 lei“,

- la poziția 2702, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 4890 mp Carte Funciară nr. 83757 număr cadastral 83757 si Lotul 2 în suprafață de 1531 mp Carte Funciară nr. 83754 număr cadastral 83754; suprafața totală = 6421 mp; “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.433.259 “,

- la poziția 2704, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 758 mp; Carte funciară nr. 83531, număr cadastral 83531 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “222.170 lei“,

- la poziția 2711, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4360 mp; Carte funciară nr. 83755, număr cadastral 83755 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.277.916 “,

- la poziția 2712, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1217 mp; Carte funciară nr. 83734, număr cadastral 83734 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “356.702 lei“,

- la poziția 2713, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4646 mp; Carte funciară nr. 83738, număr cadastral 83738 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.361.743 “,

- la poziția 2716, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4822 mp; Carte funciară 83671 număr cadastral 83671 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.413.328 lei“,

- la poziția 2717, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3387 mp; Carte funciară 83690 număr cadastral 83690 “,

- la poziția 2719, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 992 mp; Carte funciară nr. 83550, număr cadastral 83550 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “290.755 lei“,

- la poziția 2720, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 5339 mp; Carte funciară nr. 83663, număr cadastral 83663 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.564.861 lei“,

- la poziția 2724, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 6227 mp; Carte Funciară nr. 83606, număr cadastral 83606 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.825.134 lei“,

- la poziția 2725, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; ; suprafața = 8258 mp; Carte Funciară nr. 83728, număr cadastral 83728 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.452.253 lei“,

- la poziția 2726 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 54.840 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “16.073.604 “,

- la poziția 2728 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 67.178 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “19.689.872 “,

- la poziția 2729 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 46.477 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “8173445 “,

- la poziția 2735, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DS - Străzi, ulițe; suprafața = 1482 mp; Carte Funciară nr.  83625, număr cadastral  83625 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “260.623 lei“,

- la poziția 2736, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DS - Străzi, ulițe; suprafața = 833 mp;  Carte Funciară nr. 83624 număr cadastral 83624 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “146.491 lei“,

- la poziția 2739, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; ; suprafața = 10189 mp; Carte Funciară nr. 83725 număr cadastral 83725 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.791.836 lei“,

- la poziția 2741, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3296 mp; Carte Funciară nr. 83662 număr cadastral 83662 “,

- la poziția 2742, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lot 1 în suprafață de 545 mp  Carte Funciară nr. 83602 număr cadastral 83602 și Lot 2 în suprafață 1267 mp Carte Funciară nr. 83632 număr cadastral 83632 ;  suprafața totală  = 1812 mp“,

- la poziția 2744, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 43940 mp ; Carte Funciară nr. 83719 număr cadastral 83719 “,

- la poziția 2745, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4170 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.222.227 “,

- la poziția 2750, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1888 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “553.372 “,

- la poziția 2753, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1314 mp; Carte Funciară nr. 83672 număr cadastral 83672 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “385.133 lei“,

- la poziția 2754, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum;  suprafața = 4587 mp; Carte Funciară nr. 83751 număr cadastral  83751 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “806.670 lei“,

- la poziția 2755, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; ; suprafața = 3254 mp; Carte Funciară nr. 83745 număr cadastral 83745 “,

- la poziția 2760, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1532 mp; Carte Funciară nr. 83660 număr cadastral 83660 “,

- la poziția 2761, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 932 mp; Carte Funciară nr. 83643 număr cadastral 83643 “,

- la poziția 2763, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 1264 mp Carte Funciară nr. 83600 număr cadastral 83600 si Lotul 2 în suprafață de 4291 mp Carte Funciară nr. 83599 număr cadastral 83599; suprafața totală = 5555 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “976.902 lei“,

- la poziția 2766, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1737 mp; Carte Funciară nr. 83668 număr cadastral  83668 “,

- la poziția 2768, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 546 mp; Carte Funciară nr. 83785 număr cadastral 83785 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “160.032 “,

- la poziția 2769, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3.758 mp“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “257.008 “,

 - la poziția 2771, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 951 mp; Carte Funciară nr. 83521 număr cadastral 83521 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “278.737 lei“,

- la poziția 2773, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2796 mp; Carte Funciară nr. 83669 număr cadastral 83669 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “819.507 lei“,

- la poziția 2775, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 1833 mp Carte Funciară nr. 83648 număr cadastral 83648, Lotul 2 în suprafață de 5719 mp Carte Funciară nr. 83703 număr cadastral 83703 și Lotul 3 în suprafață de 4981 mp Carte Funciară nr. 83685 număr cadastral 83685; suprafața totală = 12.533  mp;  “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “857.132 lei“,

- la poziția 2776, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 165 mp; Carte Funciară nr. 83701număr cadastral  83701 “,

- la poziția 3153, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1109 mp; Carte Funciară nr. 83722 număr cadastral  83722 “,

- la poziția 2780, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 808 mp; Carte Funciară nr. 83664 număr cadastral 83664 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “236.825 lei“,

- la poziția 2783, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3187 mp; Carte Funciară nr. 83581 număr cadastral 83581 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “934.110 lei“,

- la poziția 2784, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1495 mp; Carte Funciară nr. 83720 număr cadastral  83720 “,

- la poziția 2788, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; ; suprafața = 5980 mp; Carte Funciară nr. 83743 număr cadastral 83743“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “408.972 lei“,

- la poziția 2789, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 1530 mp Carte Funciară nr. 83650 număr cadastral  83650 și Lotul 2 în suprafață de 4449 mp Carte Funciară nr. 83598 număr cadastral 83598; suprafața totală = 5979  mp“,

- la poziția 2790, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 209 mp; Carte Funciară nr. 83626 număr cadastral 83626 “,

- la poziția 2795, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 541mp; Carte Funciară nr. 83674 număr cadastral  83674 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “158.567 lei“,

- la poziția 2796, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 7628 mp; Carte Funciară nr. 83748 număr cadastral  83748 “,

- la poziția 2797, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 9639 mp; Carte Funciară nr. 83749 număr cadastral  83749 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “2.825.190 lei“,