ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

12.08.2016

 

189. Hotărâre privind  aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 31.08.2016.

190. Hotărâre privind  aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - cod SMIS 1098  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 31.12.2018

191. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului  Târgoviște pe anul 2016

192. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Constantin Carabella” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

193. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

194. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

195. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul de Arte Bălașa Doamna” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

196. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

197. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare   Locală

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 31.08.2016.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 12.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor  nr. 22701/10.08.2016  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 31.08.2016;

§ Prevederile actului adițional nr. 6 la contractul de finanțare nr. 1413/26.03.2011 privind realizarea proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” cod SMIS  14788;

§ Prevederile art. 41, alin 1 și 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:“(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională; (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. 2 al art.49 din legea mai sus amintită -”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții.”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 31.08.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Complex turistic de natație Târgoviște” – cod SMIS 14788,  cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 1413/26.11.2011.

      Art. 2 Cheltuielile necesare finalizării proiectului se suportă din  prevederile bugetare aprobate în bugetul anului 2016.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  189

 Tgv. 12.08.2016

 Red. P.D./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - cod SMIS 1098  și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 31.12.2018

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 12.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 22702/10.08.2016 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” – cod SMIS 1098 și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării proiectului până la data de 31.12.2018;

§ Prevederile contractului de finanțare nr. 26/03.02.2009 privind realizarea proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”. – cod SMIS 1098;

§ Prevederile art. 41, alin. 1 și 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională; (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de in vestiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin. 2 al art.49 din legea mai sus amintită - ”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții.”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă data de 31.12.2018, ca dată limită de finalizare a proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - cod SMIS 1098 cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, conform contractului de finanțare nr. 26/03.02.2009.

Art. 2 Se aprobă introducerea în  programul  de investiții pe anii 2016, 2017 și 2018  a  proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” - cod SMIS 1098 , contract de finațare  nr. 26/03.02.2009.

Art. 3 Se aprobă valoarea de 74.198.049,80 lei, valoare estimată necesară finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată de 74.198.049,80 lei  va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Târgoviște în anii 2016, 2017 și 2018.

Art 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel - Cristian Stan,  să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 26/03.02.2009, în numele Municipiului Târgoviște.

      Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  190

 Tgv. 12.08.2016

 Red. P.D./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 12.08.2016, având în vedere:

·    Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 22700/10.08.2016 privind rectificarea bugetului Municipiului Târgoviște pe anul 2016;

·    Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H OTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul  2016 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 1425,40  mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 30 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 “Impozit pe teren de la persoane fizice”,

·      Majorarea cu suma de 29 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.03 “Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare”,

·      Majorarea cu suma de 396 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50 “Alte amenzi, penalități și confiscări”,

·      Majorarea cu suma de 14 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.31 “Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică”,

·      Majorarea cu suma de 19 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 “Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”,

·      Majorarea cu suma de 937,40 mii lei a prevederilor la indicatorul 43.02.30 “Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale”.

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1425,40 mii lei, prin:

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 937,40 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, titlul “Alte transferuri”,

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 455 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 455 mii lei la titlul ”Bunuri și servicii”, din care 55 mii lei pentru finanțarea Festivalului de Folclor, ediția 2016 și 400 mii lei pentru finanțarea Zilelor Orașului, ediția 2016

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 33 mii lei la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe”, din care pe titluri:

ź  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 33 mii lei la titlul ”Cheltuieli de capital - Alte active fixe”.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre.

            Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiții pe anul 2016 modificat este redat în anexa nr. 4 care face parte prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  191

 Tgv. 12.08.2016

 Red. P.D./2 ex.

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Constantin Carabella” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.08.2016, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 22820/10.08.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Colegiul Național Constantin Carabella” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 628.050 lei (TVA inclus).

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Colegiul Național Constantin Carabella” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 628.050 lei (TVA inclus).

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  192

 Tgv. 12.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.08.2016, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 22821/10.08.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 207.000 lei (TVA inclus).

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 207.000 lei (TVA inclus).

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  193

 Tgv. 12.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.08.2016, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 22822/10.08.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 226.910 lei (TVA inclus).

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 226.910 lei (TVA inclus).

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  194

 Tgv. 12.08.2016

 Red. U.M./2 ex. 

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul de Arte Bălașa Doamna” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.08.2016, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 22819/10.08.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Liceul de Arte Bălașa Doamna” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 119.850 lei (TVA inclus).

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Liceul de Arte Bălașa Doamna” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 119.850 lei (TVA inclus).

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  195

 Tgv. 12.08.2016

 Red. U.M./2 ex.                                                                                      

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.08.2016, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 22823/10.08.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 981.200 lei (TVA inclus).

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 981.200 lei (TVA inclus).

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  196

 Tgv. 12.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.08.2016, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 22824/10.08.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 687.000 lei (TVA inclus).

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 687.000 lei (TVA inclus).

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

 Nr.  197

 Tgv. 12.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

18.08.2016

 

198. Hotărâre privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”

199. Hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru asociat al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Asociația „Casa Franceză/ Maison de France”

200. Hotărâre privind aprobarea Parteneriatului și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul POCU „Municipiul Târgoviște – O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată”

201. Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul școlar 2016-2017

202. Hotărâre privind stabilirea contribuției beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu

203. Hotărâre privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște

204. Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității, ca obligație stabilită de către insțantele de judecată

205. Hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante de către organul fiscal local, contribuabililor din municipiul Târgoviște

206. Hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul  2015

207. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015

208. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2016

209.Hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială”

210. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P, garaj, foișor, anexă și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Crizantemei, T 7, P 7/293, beneficiar:  NEGREI SPIRIDON

211. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Reabilitare și schimbare destinație clădiri existente C 2, C 3 și C 4 și construire hale industriale și anexe”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 2, beneficiar: S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

212. Hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și orașul Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova

213. Hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și municipiul Gorce Petrov - Skopje din Republica Macedonia

214. Hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din municipiul Târgoviște,                                          județul Dâmbovița”

215. Hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcției de Salubritate

216. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 5 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

217. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

218. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Școlar “Nicolae Ciorănescu”

219. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării până la data de 01.01.2041, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 14 B

220. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării până la data de 01.11.2019, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32

221. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 90 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu (fosta Udriște Năsturel), nr. 64B

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea documentului strategic “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”;

§ Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020 - Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;

§ Prevederile art. 461 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 372/2005 referitoare la performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006;

§ Prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 332/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale;

§ Prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 121/2014 referitoare la eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 349/2005 referitoare la depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1661/2008 referitoare la aprobarea Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010;

§ Prevederile H.G. nr. 445/2009 referitoare la evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 994/2013 referitoare la aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 referitoare la protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 82/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  198

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind renunțarea la calitatea de membru asociat al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Asociația „Casa Franceză/ Maison de France”

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartiment Relații Externe prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind renunțarea la calitatea de membru asociat al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Asociația „Casa Franceză/ Maison de France”;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. VI. Componența asociației, lit. „c”, pct. „b” din Statutul Asociației „Casa Francez㔠Târgoviște;

§ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița, nr. 217/14.07.2016 privind renunțarea la calitatea de asociat al județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în Asociația „Casa Francez㔠Târgoviște;

§ Prevederile HC.L. nr. 277/28.09.2007 privind aprobarea asocierii cu Universitatea „Valahia”Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița în vederea înființării și susținerii Casei Franceze „Maison de France” la Târgoviște;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 1 și alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se renunță la calitatea de membru asociat al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Asociația „Casa Franceză/ Maison de France”.

Art.   2 Începând cu data prezentei se revocă H.C.L. nr. 277/28.09.2007.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Relații Externe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.  199

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Parteneriatului și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul POCU „Municipiul Târgoviște – O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată”

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.08.2016, având in vedere: 

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială - Serviciul Strategii, Proiecte, Achiziții prin care se propune aprobarea Parteneriatului și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul POCU „Municipiul Târgoviște – O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată”;

§ Prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4, obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate”;

§ Prevederile Legii nr. 362/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

§ Prevederile H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

§ Prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

§  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creșterea economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;

§ Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;

§ Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, și ale Regulamentului (UE, EUROATOM)  nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Parteneriatul între Asociația Educo - Educație pentru grupuri vulnerabile, Municipiul Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”, Grădinița nr. 15 Târgoviște și S.C. Power Tech IT Services S.R.L. în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4, obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze acordul de parteneriat.

Art. 3 Se împuternicește Directorul Adjunct, jr. Marcela Iordache, în calitate de reprezentant legal al Direcției de Asistență Socială a municipiului Târgoviște, să semneze acordul de parteneriat cu liderul Asociației Educo - Educație pentru grupuri vulnerabile.

Art. 4 Se aprobă indicatorii economici ai proiectului și cotele de cofinanțare, după cum urmează:

- Municipiul Târgoviște - valoare buget- 1.946.714,88 lei, reprezentând 436.258,18 euro ( 1 euro = 4,4623 lei, curs valutar aferent lunii aprilie) din care cofinanțare – 38.934,30 lei (8.725,16 euro)  reprezentând 2 %.

                - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște - valoare buget - 7.601.273,28 lei, reprezentând  1.703.442,91 euro ( 1 euro = 4,4623 lei, curs valutar aferent lunii aprilie) din care cofinanțare – 152.025,47 lei (34.068,86 euro)  reprezentând 2 %.

Art. 5 Se aprobă cofinanțarea privind implicarea în proiect a următoarelor unități școlare, parți ale parteneriatului, în cadrul proiectului:

- Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” –17.582,82 lei (3.940,30 euro) –  reprezentând 2 % din totalul de 879.140,95 lei (197.015,21 euro);

-  Grădinița nr. 15 Târgoviște – 17.305,54 lei (3.878,17euro) –  reprezentând 2 %  din totalul de 865.276,96 lei (193.908,29 euro).

Art. 6 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: Uniunea Europeană: 85%, Guvernul României: 13%, solicitant și parteneri: 2%.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.  200

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./6 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială,

 în anul școlar 2016-2017

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.08.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea costului mediu de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul școlar 2016-2017;

§ Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 70, alin. 1 și art. 72 din H.G nr.  1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§ Situația beneficiarilor din cadrul Serviciului Creșe în perioada iunie 2015 - iulie 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul scolar 2016 - 2017, în cuantum de 1369 lei/copil/lună, cuantumul alocației zilnice de hrană la suma de 13 lei/zi și valoarea contribuției părinților în următoarele cote procentuale:

Venit mediu brut lunar cumulat       Număr copii        Cota procentuală           lei/zi/copil

 al părinților/reprezentanților legali                              contribuție părinți

 

v peste      700 lei                                un copil                                20%                      13   lei

                                                     2 sau mai multi copii                     10%                         6,5 lei

v între 225-699 lei                               un copil                              10%                          6,5 lei

                                                       2 sau mai multi copii                    5%                        3,27 lei

v între     0-224 lei                                un copil                               5%                         3,27 lei

                                                          2 sau mai multi copii                2,5%                       1,63 lei

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: contribuțiile lunare ale părinților sau ale reprezentanților legali și bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

  Nr.  201

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind stabilirea contribuției beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea contribuției beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu;

§  Legea Asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 10 și art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 319/18.12.2015 privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.09.2016 se aprobă plata contribuției beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu, după cum urmează:

·        Pentru persoanele care au venituri până la 1000 lei/persoană - serviciul este gratuit;

·         Pentru persoanele care au venituri între 1001 - 1500 lei/persoană și:

o     Gradul I de dependență -  15% din valoarea contribuției (38 lei);

o     Gradul II de dependență - 10% din valoarea contribuției (26 lei);

o     Gradul III de dependență -  5% din valoarea contribuției (13 lei);

·         Pentru persoanele care au venituri între 1501 - 2000 lei/persoană și:

o    Gradul I de dependență -  30% din valoarea contribuției (77 lei);

o    Gradul II de dependență - 20% din valoarea contribuției (51 lei);

o    Gradul III de dependență -10% din valoarea contribuției (26 lei);

·        Pentru persoanele care au venituri peste 2001 lei/persoană, indiferent de gradul de dependență, contribuția va fi de 50% din contribuția lunară stabilită (128 lei).

Art. 2 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 283/28.07.2005 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Îcepând cu data de 01.09.2016 angajații Direcției de Asistență Socială care își desfășurau activitatea la Centrul social pentru bătrâni își vor desfășura activitatea în cadrul Serviciului Cantina de Ajutor Social.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   202

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități la transportul public de călători

în municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Adresa nr. 26451/14.07.2016, înregistrată la Casa Județeană de Pensii cu nr.  24033/14.07.2016;

§ Adresa S.C. A.I.T.T. S.R.L., înregistrată la Direcția de Asistență Socială cu nr. 26442/14.07.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 17, alin. 1, lit. „o” din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea privind Administratia Publica Locala, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.10.2016 se aprobă acordarea de facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în tichete de călătortie cu două călatorii/zi, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei.

Art. 2 Începând cu data de 01.10.2016 se aprobă acordarea de facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în abonamente lunare cu două călătorii/zi, în cuantum de 78 lei/lună - TVA inclus, elevilor din cartierul Priseaca și cartierul Sagricom, ce urmează învățământul preuniversitar, cu condiția ca aceaștia să nu beneficieze de transportul școlar organizat de Primăria Municipiului Târgoviște.

Art. 3 Începând cu data de 01.10.2016 se aprobă acordarea de facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în 50% din prețul unui abonament lunar cu două călătorii/zi, în cuantum de 78 lei/lună - TVA inclus, studenților Universității „Valahia” Târgoviște.

            Începând cu data de 01.10.2016 Universitatea Valahia Târgoviște va acorda studenților facilități pentru mijloacele de transport public de călători, constând în 50% din prețul unui abonament lunar cu două călătorii/zi, conform acordului de parteneriat ce urmează a se încheia între Universitatea Valahia, Municipiul Târgoviște și S.C. A.I.T.T. S.R.L. și care va fi supus aprobării consiliului local.

Art. 4 Se aprobă Procedura privind acordarea legitimațiilor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul privind acordarea legitimațiilor de călătorie către pensionarii din Municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Până la data de 01.10.2016 vor fi întocmite și supuse aprobării Consiliului Local Municipal Târgoviște proceduri și regulamente privind acordarea de facilități pentru elevii din cartierul Priseaca și cartierul Sagricom și pentru studenții Universității „Valahia” Târgoviște.

Art. 7. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își incetează aplicabilitatea.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, S.C. A.I.T.T. S.R.L. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.    203

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./4 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității, ca obligație stabilită de către insțantele de judecată

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală -  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanțele de judecată;

§ Prevederile art. 43 alin. 3 și 4 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

§ Prevederile art. 2, art. 16, 17, 19 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, 

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care se pot presta activități în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanțele de judecată, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Modalitatea de executare a muncii neremunerate în folosul comunității se raportează  la prevederile Legii nr. 253/2013 și la Ordonanța Guvernului nr. 55/2002.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă persoanele desemnate din cadrul: Direcției de Salubritate, Direcției Gradina Zoologică, Direcției de Asistență Socială, Centrului rezidențial de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adapost „Sfanta Maria”, Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, Adăpostului de noapte „Speranța”, Cantinei de Ajutor Social și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   204

 Tgv. 18.08.2016

 Red. S.S./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante de către organul fiscal local,

 contribuabililor din municipiul Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul de Impozite și Taxe Locale prin care se propune aprobarea modelului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată pentru contribuabilii din municipiul Târgoviște;

§ Prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b”, alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante de către organul fiscal local, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Serviciul de Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   205

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară)

al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul  2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2015;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 10/2015 referitoare la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2015 și a indicatorilor de performanță economică;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Raportul privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   206

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 11.791/19.04.2016 privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2015 și notele explicative la situațiile financiare la data de 31.12.2015;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2013 privind finanțele publice locale;

§ Prevederile art. 36 alin. 2,  lit. „b” și alin. 4,  lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45 alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 31.12.2015, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E și 1F care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe și interne la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă conturile de execuție aferente instituțiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște, conform anexelor 3, și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă  situațiile financiare la data de 31.12.2015 (Bilanț la 31.12.2015, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2015, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2015, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2015 - Bănci, Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31.12.2015, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice la 31.12.2015, Situatia  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2015, Situația activelor fixe amortizabile la 31.12.2015, Situația activelor fixe neamortizabile la 31.12.2015, Plăți restante la 31.12.2015, Contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor, Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2015, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2015).

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   207

 Tgv. 18.08.2016

 Red. P.D./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2016

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 22840/11.08.2016 privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2016;

§ Prevederile art 49 alin. 12 și alin. 13 din Legea nr. 273/2010 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 30.06.2016, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   208

 Tgv. 18.08.2016

 Red. P.D./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și refuncționalizare clădire existentă -Centru integrat de instruire si consiliere pentru copii romi, în vederea amenajării sediu administrativ Direcția de Asistență Socială;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 21/26.01.2016 referitoare la trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

Prevederile HCL nr. 22/26.01.2016 referitoare la includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 33/26.02.2015 referitoare la darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a unui teren în suprafață de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Petru Cercel, nr. 27;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b și ale alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii investiției din ”Extindere și refuncționalizare clădire existentă -Centru integrat de instruire si consiliere pentru copii romi” în ”Amenajare Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială, strada Petru Cercel, nr. 27”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Amenajare Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială, strada Petru Cercel, nr. 27” astfel:

 Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 4.510.748,32 lei

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 3.169.809,94 lei

- Valoare Dotări și Active necorporale,  inclusiv TVA: 774.951,60   lei

Durata de realizare: 12 luni

  Art. 3 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local.

  Art. 4 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își incetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   209

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință P, garaj, foișor, anexă și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Crizantemei, T 7, P 7/293,

beneficiar:  NEGREI SPIRIDON

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P, garaj, foișor, anexă și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Crizantemei, T 7, P 7/293, beneficiar:  NEGREI SPIRIDON;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P, garaj, foișor, anexă și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Crizantemei, T 7, P 7/293, beneficiar:  NEGREI SPIRIDON.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 Nr.   210

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„Reabilitare și schimbare destinație clădiri existente C 2, C 3 și C 4 și construire hale industriale și anexe”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 2,

beneficiar: S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Reabilitare și schimbare destinație clădiri existente C 2, C 3 și C 4 și construire hale industriale și anexe”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 2, beneficiar: S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Reabilitare și schimbare destinație clădiri existente C 2, C 3 și C 4 și construire hale industriale și anexe”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 2, beneficiar: S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

       

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   211

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./3 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind încheierea Acordului de cooperare între

municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și

orașul Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova

 

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe prin care se propune inițierea și perfectarea unui Acord de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și orașul Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova;

§  Adresa primarului orașului Căușeni înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 14728 din data de 18.05.2016;

§ Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2/1922 din data de 19.07.2016 și înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 21215 din data de 22.07.2016;

§  Prevederile art. 41 din Legea privind tratatele nr. 590/2003;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 15, alin. 1, 16, 36, alin. 2, lit. “e” și alin. 7, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și orașul Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova.

          Conținutul Acordului este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Acordului din partea municipiului Târgoviște .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Relații Externe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   212

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind încheierea Acordului de cooperare între

municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și

municipiul Gorce Petrov - Skopje din Republica Macedonia

 

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe prin care se propune inițierea și perfectarea unui Acord de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și municipiul Gorce Petrov - Skopje din Republica Macedonia;

§  Adresa primarului municipiului Gorce Petrov - Skopje înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18507 din data de 27.06.2016;

§ Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/3093 din data de 07.07.2016 și înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20597 din data de 15.07.2016;

§  Prevederile art. 41 din Legea privind tratatele nr. 590/2003;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 15, alin. 1, 16, 36, alin. 2, lit. “e” și alin. 7, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și municipiul Gorce Petrov - Skopje din Republica Macedonia.

          Conținutul Acordului este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Acordului din partea municipiului Târgoviște .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Relații Externe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   213

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din municipiul Târgoviște,

                                         județul Dâmbovița”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a obiectivului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 546 din Codul Civil al României, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L nr. 176/2009 privind aprobarea Planului Integrat de dezvoltare urbană, precum și angajamentul ferm de implementare a acestuia și a tuturor proiectelor componente pentru care se solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional, inclusiv prin asigurarea resurselor materiale, umane și financiare necesare pentru implementarea  Planului Integrat;

§ Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nr. 18874/30.06.2016

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a obiectivului „Dotare cu echipamente pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” în valoare totală de 2.522.511,99 lei, compus din bunurile prevăzute în Lista de inventariere nr. 1, Lista de inventariere nr. 2 și Lista echipamentelor ce alcătuiesc sistemul de monitorizare, anexate.

Art. 2. Se aprobă modificarea datelor pentru imobilul Cladire Scoala nr. 12 înscris la poziția 1784 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 1784, înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 468 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada general Ion Emanoil Florescu nr. 8; construcție tip S+ P+ 3E din zidărie, învelitoare din țiglă; suprafață construită = 459 mp; suprafața desfășurata = 3287 mp”

- la poziția 1784, înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 468 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.848.937”

- la poziția 1784, înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 468 din HG nr. 1350/2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 156/29.05.2014; OUG 30/14.04.2000; inclus în Cartea funciară 22250 număr cadastral 11427”.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște cu bunurile prevăzute în  anexa nr. 1.

Art. 4. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Poliția Locală Târgoviște asupra bunurilor prevăzute în  anexa nr. 1.

Art. 5. Transmiterea dreptului de administrare se va efectua pe bază de protocol, Lista de inventariere nr. 1, Lista de inventariere nr. 2 și Lista echipamentelor ce alcătuiesc sistemul de monitorizare, constituind anexe la protocol.

Art. 6. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                     

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   214

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul

Direcției de Salubritate

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimonial Direcției de Salubritate;

§  Prevederile Legii Contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

§  Prevederile H.G. nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

§  Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 966/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

§  Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „ și cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcției de Salubritate, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a Direcției de Salubritate a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar menționate în anexă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   215

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafață de 5 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 5 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia - zona Foișor Fanfară, partea stângă, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 5 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia - zona Foișor Fanfară, partea stângă, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Nicolae Ana - Maria

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate,  comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   216

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Parcul Chindia

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia - zona foișoare, aleea spre locurile de joacă pentru copii - în partea dreaptă, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia - zona foișoare, aleea spre locurile de joacă pentru copii - în partea dreaptă, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Nicolae Ana - Maria

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate,  comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   217

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Școlar “Nicolae Ciorănescu”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Târgoviște str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Școlar “Nicolae Ciorănescu”, în vederea desfășurării activității de comerț (produse de birotică și papetărie) și prestări servicii - xerox;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Târgoviște str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Școlar “Nicolae Ciorănescu”, în vederea desfășurării activității de comerț (produse de birotică și papetărie) și prestări servicii - xerox.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Nicolae Ana - Maria

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 32 lei/mp/lună.

Pe perioada vacanțelor școlare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 Nr.   218

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării până la data de 01.01.2041, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Bdul. I.C.Brătianu, nr. 14 B

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 14 B, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării până la data de 01.01.2041, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 14 B, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Nicolae Ana - Maria

Rădulescu Cătălin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.   

                             

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   219

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării până la data de 01.11.2019, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32 (cvartal 99, parcela 20);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării până la data de 01.11.2019, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32 (cvartal 99, parcela 20).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Nicolae Ana - Maria

Rădulescu Cătălin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.   

                              

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   220

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 90 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu (fosta Udriște Năsturel), nr. 64B

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi, 18.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 90 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Ctin. Brâncoveanu (fosta Udriște Năsturel), nr. 64B, în vederea extinderii spațiului comercial existent;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui teren în suprafață de 90 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Ctin. Brâncoveanu (fosta Udriște Năsturel), nr. 64B, (cvartal 42, parcela 36), în vederea extinderii spațiului comercial existent.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Nicolae Ana - Maria

Rădulescu Cătălin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.   

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Ciprian Prisăcaru                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 Nr.   221

 Tgv. 18.08.2016

 Red. U.M./2 ex.

 

 

 

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

29.08.2016

 

222. Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului BOGDAN SUCEAVĂ, pentru merite deosebite

223. Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului MARIN CÂRCIUMARU, pentru merite deosebite

224. Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului VĂDUVA GHEORGHE, pentru merite deosebite

225. Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE - POST - MORTEM” domnului NECULAE-ALEXANDRU BORIGA, pentru merite deosebite

226. Hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2016 a obiectivului de investiții ”Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Târgoviște”

227. Hotărâre privind modificarea HCL 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”

228. Hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, Sucursala Târgoviște în sumă de 65.000.000 lei pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”   

229. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

230. Hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște și devizul acestora

                                                                                                                   

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului BOGDAN SUCEAVĂ,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 29.08.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 24121 din data de 25.08.2016;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului BOGDAN SUCEAVĂ, pentru merite deosebite.

    

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   222

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.

                                                                                                                   

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului MARIN CÂRCIUMARU,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 29.08.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 24121 din data de 25.08.2016;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului MARIN CÂRCIUMARU, pentru merite deosebite.

    

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

                          

 Nr.   223

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.

                                                          

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului VĂDUVA GHEORGHE,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 29.08.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 24121 din data de 25.08.2016;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului VĂDUVA GHEORGHE, pentru merite deosebite.

    

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

                                      

 Nr.   224

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE -

POST - MORTEM” domnului NECULAE-ALEXANDRU BORIGA,

 pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 29.08.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 24121 din data de 25.08.2016;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE - POST-MORTEM” domnului NECULAE-ALEXANDRU BORIGA, pentru merite deosebite.

    

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

                                      

 Nr.   225

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.

                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2016 a obiectivului de investiții ”Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 29.08.2016, având în vedere:

1.    Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 23920/24.08.2016 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2016 a obiectivului de investiții ”Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Târgoviște”;

2.    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 16, alin. 1, 17 din Legea nr. 24/2007 referitoare la reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 referitoare la achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și d, alin. 4, lit. f si alin. 6, lit. a, pct. 9 din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2016 și finanțarea din bugetul local a obiectivului de investiții ”Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Târgoviște”.

      Art. 2 Valoarea estimată a cheltuielilor este de 900.000,00 lei inclusiv TVA.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

 Nr.  226

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.

                                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară astăzi, 29.08.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 23913/23.08.2016 privind modificarea HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale Domeniul de intervenție 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructii/ reabilitarea șoselelor de centură;

§ Instructiune nr. 92 a AM POR;

§ Prevederile HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”;

§ Prevederile HCL nr. 362/2008 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” și a Proiectului Tehnic revizuit pentru acest obiectiv;

§ Prevederile HCL nr. 58/28.03.2013 referitoare la modificarea HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2  lit. b și alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, HCL nr. 359/2007 și HCL nr. 362/2008 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”, COD SMIS 1098, se modifică astfel:

 

            Art. 2 din HCL nr. 359/12.12.2007, respectiv art. 1 din HCL nr. 362/25.09.2008  vor avea următorul cuprins:

 

Indicatori tehnici:

Lungimea drumului de centura: 13,808 km

Indicatori economici:

„Valoarea totală a bugetului proiectului (inclusiv TVA) este de 93.772.964,60 lei

Din această valoare a fost deja plătită de către MDLPL suma de 742.278,00 lei (exclusiv TVA) consultantului care a întocmit Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic si Detaliile de execuție, deci suma necesară derulării proiectului (inclusiv TVA) va fi de 92.980.686,60 lei”

     

            Art. 2  din HCL nr. 362/ 25.09.2008  va avea următorul cuprins:

“Se aprobă proiectul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” și finanțarea acestuia din bugetul local, cu un procent de 96% din suma precizată la art. 2, respectiv cu o suma de 89.261.459,14 lei (inclusiv TVA), structurată dupa cum urmează:

-                     Se aprobă finanțarea cu valoarea contribuției proprii in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului – 264.055,76 lei;

-                     Se aprobă finanțarea cu valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (exclusiv TVA si plata consultantului conform prevederilor HG nr. 811/2006) – 60.740.557,60 lei;

-         Se aprobă finanțarea cu valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate, care a fost alocată de la bugetul local până la rambursarea de către Autoritatea de Management a POR – 12.938.732,28 lei, conform legislatiei în vigoare, respectiv Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 – Axa prioritară 2, Domeniul major de interventie 2.1;

-         Se aprobă finanțarea cu valoarea TVA stabilită conform prevederilor legale și aferentă tuturor cheltuielilor proiectului, care va fi suportată integral de la bugetul local.”

      Art. 5  din HCL nr. 362/ 25.09.2008  va avea urmatorul cuprins:

“Se aprobă Documentația tehnică de execuție pentru obiectivul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Targoviste”, revizuită în anul 2008, respectiv Proiectul tehnic și Detaliile de execuție, Documentația tehnică de execuție întocmită pentru lucrări rest de executat – PT revizuit 2013 și Documentația tehnică de execuție întocmită pentru lucrări rest de executat – PT revizuit 2016”

Art. 2 Prevederile art. 1, 6 si 7 ale HCL nr. 359/12.12.2007 și art. 3, 4 si 6 ale HCL nr. 362/25.09.2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea                   

 

 

 Nr.   227

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.

                                                                                                                  

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, Sucursala Târgoviște în sumă de 65.000.000 lei pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”   

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 29.08.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 24165/26.08.2016 întocmit de Direcția Economică;

§ Prevederile H.C.L. nr. 125/30.06.2016 referitoare la aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”;   

§ Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată conform dispozițiilor legale și având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște în sumă de 65.000.000 lei, pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”, până la data de 31.12.2018.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   228

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 29.08.2016 având în vedere:

§ Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 24169/26.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează :

           Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 3.333 mii lei, prin:

·  Majorarea cu suma de 47 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice"

·  Majorarea  cu suma de  150  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București"

·  Majorarea cu suma de 29 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.03 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare"

·  Majorarea cu suma de 3.029 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50 "Alte amenzi, penalități si confiscări"

·  Majorarea cu suma de 78  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 "Donații și sponsorizări";

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 3.333  mii lei, prin:

·  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 150 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, titlul “Cheltuieli de personal“

·  Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.778 mii lei la capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź      Majorarea prevederilor bugetare cu 1.778  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care:

Ø  Majorarea prevederilor bugetare la  titlul " Bunuri și servicii" in bugetul Teatrului Municipal cu suma  de 700 mii lei pentru organizarea Festivalului de Crizantema de Aur- ediția 2016;

Ø  Majorarea prevederilor bugetare la  titlul " Bunuri și servicii" in bugetul Clubului Sportiv Municipal cu suma de 1.000 mii lei,

Ø  Majorarea prevederilor bugetare la  titlul " Bunuri și servicii" in bugetul Primăriei  cu suma de 78 mii lei pentru finanțarea Zilelor Orașului ediția 2016 .

·  Majorarea cu suma de 1.405  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 - “Asistenta Socială“, din care pe titluri:

ź      Majorarea prevederilor bugetare cu 1.000 mii lei la titlul " Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistenta Socială,

ź      Majorarea  prevederilor bugetare la titlul " Asistenta Sociala" cu suma de 405 mii lei, aferente bugetului Direcției de Asistenta Socială.

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

          Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 Nr.   229

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.P./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște și devizul acestora

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 29.08.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște, precum și al devizului manifestărilor;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” și alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște, conform  Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.   

  

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  230

 Tgv. 29.08.2016

 Red. D.I./2 ex.