ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

14.08.2015

 

225.Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

226.Hotărâre privind revocarea HCL nr. 202/30.07.2015 și aprobarea Procesului Verbal nr. 2 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 14.08.2015, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 21434/11.08.2015 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015;

·     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.128 mii lei, prin:

·        majorarea  cu suma de 78,66  mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.04 - " Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ".

·        majorarea  cu suma de 2.760  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București  ".

·        majorarea  cu suma de 173,34 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 - " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ".

·        majorarea cu suma de 18 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice", 

·        majorarea cu suma de 44 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului",

·        majorarea cu suma de 13 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale",

·        majorarea cu suma de 41 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 - " Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit ".

·        diminuarea cu suma de 940 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·        diminuarea cu suma de 940 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

 

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 3.128 mii lei,prin:

·        Diminuarea cu suma de 1.973 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 “ Alte servicii publice generale ”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea prevederilor bugetare cu 300 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, reprezentând diminuarea sumelor alocate pentru plata idemnizațiilor membrilor comisiilor de votare.

ź  Diminuarea prevederilor bugetare cu 1.673 mii lei la titlul Rambursări de credite.

·        Diminuarea cu suma de 45 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “ Ordine publica și siguranța naționala”, din care pe titluri:

ź  Diminuarea prevederilor bugetare cu 45 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe, din care pe instituții:

-       Diminuarea prevederilor bugetare cu 45 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Politiei Locale.

·        Majorarea cu suma de 2.830  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź           Majorarea prevederilor bugetare cu 2.760 mii lei la titlul Cheltuieli de personal.

ź           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 70 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe

·        Majorarea cu suma de 2.037 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź           Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.500 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului CSM .

ź           Majorarea prevederilor bugetare cu 537 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Primăriei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de Zilele Orașului, ediția 2015.

·        Majorarea cu suma de 1.115  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź           Majorarea  prevederilor bugetare cu 300 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ź           Majorarea  prevederilor bugetare cu 815 mii lei la titlul Bunuri și servicii, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·        Diminuarea cu suma de 836  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

ź           Majorarea prevederilor bugetare cu 13 mii lei la titlul Bunuri și servicii, sumă destinată achitării obligațiilor ce revin municipiului pentru agentul constator conform contractului asistență pentru  proiect încheiat în data de 30.09.2011 între UATM Târgoviște, UAT Județul Dâmbovița, SC Compania de Apa Târgoviște Dâmbovița, ADI Apa Dâmbovița și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

ź           Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cu suma de 890 mii lei , respectiv diminuarea sumelor alocate în bugetul local pentru finanțarea obiectivului Complex turistic de natație.

ź           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 41 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe,.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                  Bugetul general consolidat al al Municipiului Târgoviște este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

                  Programul de investiții pe anul 2015 rectificat este redat în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă  pe anul 2015 actualizată în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5  la prezenta hotărâre.

                  Prevederile H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2015, se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

  Nr.   225

  Tgv. 14.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr. 202/30.07.2015 și aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședință extraordinară, astăzi, 14.08.2015, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 2 încheiat în data de 10.08.2015 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1371/25.05.2015;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 373/2015 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se revocă HCL nr. 202/30.07.2015 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.07.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

Art. 2 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prețurile sunt calculate în euro și vor fi achitate în lei la cursul euro al B.N.R. din data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru

 

 

comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                 

  Nr.   226

  Tgv. 14.08.2015

 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

31.08.2015

 

227.Hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviste, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008

228.Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale survenite în redactarea art. 4 din HCL nr. 226 din 14.08.2015 si in Procesul Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

229.Hotărâre privind transformarea unui post de execuție vacant din cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară

230.Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

231.Hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții 232.Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială,  în anul școlar 2015-2016

233.Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”,  Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 20, beneficiar: BRĂDEANU ȘTEFAN ADRIAN

234.Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște, strada Cernăuți, nr. 14 H,  beneficiar: BROTEA VALENTIN

235.Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște, strada Dâmboviței, nr. 64 B,  beneficiar: STROE STELIAN

236.Hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Gib Constantin, nr. 50, către dna. Popa Adina Ionela, conform Legii nr. 15/2003

237.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Școlar “Ion Heliade Rădulescu”

238.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 121 mp, situat în Municipiul Târgoviște, la intersecția străzii Laminorului cu Calea Câmpulung

239.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului ANDREI KEMENICI, pentru merite deosebite

240.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului CORNELIU CONSTANTIN DINU, pentru merite deosebite

241.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului HONORIUS MOȚOC, pentru merite deosebite

242.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE POST - MORTEM” domnului VICTOR SANDA, pentru merite deosebite

243.Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE - POST - MORTEM” doamnei ELENA VĂCĂRESCU, pentru merite deosebite

244.Hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște și devizul acestora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

al Consiliului Local Municipal Târgoviste, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Târgoviște privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§ Prevederile Capitolului III, Secțiunii a 3-a ”Procedura de vot” din HCL 244/16.07.2008 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 132 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviste

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 57 al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviste după cum urmează:

              Art. 57. - (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau vot electronic.

(3) Votul electronic în sistem computerizat se exprimă prin utilizarea consolei aferentă fiecărui consilier, apăsând pe butonul "da", "nu" sau "abținere".

(4) Consilierul local care, deși prezent în sală la lucrările ședinței consiliului local, nu-și exprimă votul în nici una din variantele ”da”, ”nu” sau”abținere”, va fi luat în calcul la stabilirea tipului de majoritate potrivit art. 45 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar votul va fi contabilizat din oficiu la ”abțineri”.

(5) Distribuția votului pentru fiecare consilier se poate afișa în sala de ședință la solicitarea expresă a președintelui imediat după afișarea rezultatului votului, urmând ca în cuprinsul procesului verbal al ședinței să fie menționată distribuția votului pentru toate proiectele de hotărâre ce au adoptate/respinse, folosindu-se votul electronic”.

(6) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită modalitate.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviste rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă consilierii locali, Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         Nr.   227

          Tgv. 31.08.2015

 

 

           

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor materiale survenite în redactarea art. 4 din HCL nr. 226 din 14.08.2015 si in Procesul Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat privind îndreptarea erorilor materiale survenite în redactarea art. 4 din HCL nr. 226 din 14.08.2015 si in Procesul Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

§ Prevederile HCL nr. 226 din 14.08.2015 referitoare la revocarea HCL nr. 202/30.07.2015 și aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.;

§ Prevederile Ordinului nr. 373/2015 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale survenite în redactarea HCL nr. 226

din 14.08.2015 și in Procesul Verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., dupa cum urmeaza:

-    art. 4 din HCL nr. 226 din 14.08.2015, va avea urmatorul continut:

,, valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015 este de 1.691,29 lei/mp inclusiv T.V.A.” si se stabilește anual, în conformitate cu prevederile legislatiei in materie”.

-   ultimul alineat din  procesul verbal nr. 2 din data de 10.08.2015 la pozitia chiriasei

SAMFIRESCU CRISTINA ELENA:  rata lunara pentru  perioada de 25 de ani este de 420 lei, suma ce se compune din:  rata credit de 286 lei si rata dobanda de 134 lei.

Art. 2 Celelalte prevederi ale  HCL nr. 226 din 14.08.2015 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3   Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

          Nr.   228

          Tgv. 31.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post de execuție vacant din cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind necesitatea transformării unui post de execuție vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară, în unul de nivel inferior, respectiv de consilier, clasa I, grad profesional debutant;

§ Prevederile art. 107, alin. 2, lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară a unui post de execuție vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală-Serviciul Resurse Umane și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

          Nr.   229

          Tgv. 31.08.2015

                                  

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, nr. 22268/20.08.2015, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 68 alin. 2 și art. 107, alin. 2, lit. “a” și lit. b, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§ Procesul verbal final al examenului de promovare în clasă a funcționarului public;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în clasă, a unei funcții publice de ”referent clasa III, grad profesional superior” în funcție publică de ”consilier, clasa I, grad profesional asistent”.

Art. 2 Se aprobă transformarea unor funcții publice vacante în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, după cum urmează:

-   o funcție publică de consilier, grad profesional superior” se transformă în funcție publică de “consilier, clasa I, grad profesional principal” în cadrul Serviciul Rețele Locale

-   o funcție publică de “consilier, clasa I, grad profesional superior” se transformă în funcție publică de “consilier, clasa I, grad profesional ”debutant” în cadrul Serviciului Financiar-Economic.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

          Nr.   230

          Tgv. 31.08.2015

                             

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi,  31.08.2015 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială;

§  Prevederile art. 113, alin. 2 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

§  Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

§  Prevederile HCL nr. 94/28.05.2013 privind modificarea HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înființării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgoviște, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.09.2015 se reorganizează Direcția de Asistență Socială ca direcție în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 2 Începând cu aceeași dată se aprobă regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Personalul angajat în cadrul Direcției de Asistență Socială la data prezentei va fi reîncadrat începând cu data de 01.09.2015 potrivit organigramei și statului de funcții aprobate prin prezenta.

Art. 4 Începând cu data prezentei, HCL nr. 272/10.08.2009 precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

          Nr.   231

          Tgv. 31.08.2015

          Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială,

 în anul școlar 2015-2016

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.08.2015, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea costului mediu de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul școlar 2015-2016;

§ Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 70, alin. 1 și art. 72 din H.G nr.  1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§ Situația beneficiarilor din cadrul Serviciului Creșe în perioada septembrie 2014 –august 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul scolar 2015 - 2016, în cuantum de 1231 lei/copil/lună și valoarea contribuției părinților în următoarele cote procentuale:

Venit mediu brut lunar cumulat       Număr copii      Cota procentuală  lei/zi/copil

 al părinților/reprezentanților legali                            contribuție părinți

 

v  peste 700 lei                                   un copil                            20%               12 lei

                                                     2 sau mai multi copii                 10%                 6 lei

v  între 225-699 lei                             un copil                          10%                   6 lei

                                                         2 sau mai multi copii               5%                3 lei

v  între     0-224 lei                                  un copil                         5%                3 lei

                                                         2 sau mai multi copii              2,5%            1,5 lei

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: contribuțiile lunare ale părinților sau ale reprezentanților legali și bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

          Nr.   232

          Tgv. 31.08.2015

         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”,  Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 20, beneficiar: BRĂDEANU ȘTEFAN ADRIAN

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”,  Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 20, beneficiar: BRĂDEANU ȘTEFAN ADRIAN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Nicolae Dobrin, nr. 20, beneficiar: BRĂDEANU ȘTEFAN ADRIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

          Nr.   233

          Tgv. 31.08.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște,

strada Cernăuți, nr. 14 H,  beneficiar: BROTEA VALENTIN

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște, strada Cernăuți, nr. 14 H, beneficiar: BROTEA VALENTIN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire teren”, Târgoviște, strada Cernăuți, nr. 14 H, beneficiar: BROTEA VALENTIN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

       

       Nr.   234

          Tgv. 31.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște,

strada Dâmboviței, nr. 64 B,  beneficiar: STROE STELIAN

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște, strada Dâmboviței, nr. 64 B, beneficiar: STROE STELIAN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”,  Târgoviște, strada Dâmboviței, nr. 64 B, beneficiar: STROE STELIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                 

                Nr.   235

          Tgv. 31.08.2015

          

HOTĂRÂRE

privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. Gib Constantin, nr. 50, către dna. Popa Adina Ionela, conform Legii nr. 15/2003

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședinta ordinară, astăzi, 31.08.2015, avand in vedere:

§ Solicitarea dnei. Popa Adina Ionela înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 19876 din data de 27.07.2015;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind vânzarea directă a terenului atribuit în folosință, conform Legii nr. 15/2003, dnei. Popa Adina Ionela;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuințe, proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de evaluare întocmit de S.C. Real S.R.L. din care a rezultat un preț al terenului de 13,8 euro/mp ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a terenului, în suprafață de 235 mp, situat în str. Gib Constantin, nr. 50 către dna. Popa Adina Ionela, conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un preț de 13,8 euro/mp.

Art. 2 Primarul Municipiului Târgoviște va desemna un funcționar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

    Nr.   236

          Tgv. 31.08.2015

         

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Școlar “Ion Heliade Rădulescu”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.08.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Școlar “Ion Heliade Rădulescu”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Școlar “Ion Heliade Rădulescu”, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

Dobândă Ion

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 32 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   237

  Tgv. 31.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 121 mp, situat în Municipiul Târgoviște, la intersecția străzii Laminorului cu Calea Câmpulung

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.08.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 121 mp, situat în Municipiul Târgoviște, la intersecția dintre str. Laminorului cu Calea Câmpulung, în vederea amenajării unui spațiu pentru fast-food;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 121 mp, situat în Municipiul Târgoviște, la intersecția dintre str. Laminorului cu Calea Câmpulung, în vederea amenajării unui spațiu pentru fast-food, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Rădulescu Cătălin

Dobândă Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 42 lei/mp/an-zona a III-a.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                                     

                       

  Nr.   238

  Tgv. 31.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului ANDREI KEMENICI, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 22862 din data de 25.08.2015;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului ANDREI KEMENICI, pentru merite deosebite.

    

 

         Nr.   239

          Tgv. 31.08.2015

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului CORNELIU CONSTANTIN DINU,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 22862 din data de 25.08.2015;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului CORNELIU CONSTANTIN DINU, pentru merite deosebite.

    

         Nr.   240

          Tgv. 31.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE”

domnului HONORIUS MOȚOC,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 22977 din data de 26.08.2015;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului HONORIUS MOȚOC, pentru merite deosebite.

                                                                                                                              

          Nr.   241

          Tgv. 31.08.2015

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE -

POST - MORTEM” domnului VICTOR SANDA,

 pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:;

§  Raportul de specialitate nr. 22862 din data de 25.08.2015;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE - POST-MORTEM” domnului VICTOR SANDA, pentru merite deosebite.

    

          Nr.   242

          Tgv. 31.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE -

POST - MORTEM” doamnei ELENA VĂCĂRESCU,

 pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.08.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 22862 din data de 25.08.2015;

§  Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de onoare, a Diplomei de excelență și de onoare sau de prieten al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE - POST-MORTEM” doamnei ELENA VĂCĂRESCU, pentru merite deosebite.

    

          Nr.   243

          Tgv. 31.08.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de

 Zilele Cetății Târgoviște și devizul acestora

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.08.2015 având în vedere:

§  Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște, precum și al devizului manifestărilor;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” și alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște, conform  Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.   

  

          Nr.   244

          Tgv. 31.08.2015