209. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI

210. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

211. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

212. Hotarâre privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

213. Hotarâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A., urmare a cererii de demisie înaintată de  către domnul Gheorghe Pătrascu Vasile

214. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

215. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului regimului finantărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviste, alocate pentru activitătile nonprofit de interes local

216. Hotarâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

217. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

218. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Târgovişte

219. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviste pentru scoaterea din functiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

220. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 5A, pentru amenajare scară, rampă pentru persoane cu dizabilităti si cale de acces

221. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei statii de telefonie mobilă în sistem GSM

222. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire 12 ani şi 6 luni, a unui teren agricol în suprafaţă de 2 ha, situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, în vederea realizării unei investiţii -  fabrică de confecţii

223. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului MIHAI CIMPOI, pentru merite deosebite

224. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului GHEORGHE TEODOR BÂTE, pentru merite deosebite

225. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCAJE, ANEXE ȘI SISTEMATIZAREA TERENULUI”, Târgoviste, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.

226. Hotarâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Directia de Asistentă Socială Târgoviste si dra. Mincă Laura Florentina

227. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

228. Hotarâre privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

229. Hotarâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 74249 în imobilele cu numerele cadastrale 74327 și 74328

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 14.08.2014, având in vedere:

§      Adresa Partidului Poporului Dan-Diaconescu înregistrată la Primăria Târgoviște cu nr. 7545 din data de 25.03.2014 prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Local Municipal Târgovişte excluderea din cadrul Partidului Poporului-Dan Diaconescu a dlui. Păunescu Mihai-Andrei;

§      Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§      Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai Andrei, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   209

         Tgv. 14.08.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcţii publice din cadrul

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind examenul organizat în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut, a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat;

§  Prevederile art. 64 alin. 2 și art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Procesele verbale finale ale examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a promovării în grad profesional, a patru funcţii publice de ”consilier, clasa I, grad profesional principal” în funcţii publice de ”consilier, clasa I, grad profesional superior”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   210

  Tgv. 14.08.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei si a statului de functii

ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat privind modificarea organigramei și a statului de funcții, prin înființarea unui post de casier la Compartimentul Casierie;

§ Prevederile HCL nr. 137/28.07.2010 referitoare la reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§ Prevederile HCL nr. 378/16.12.2013 referitoare la aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de functii ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, prin înființarea unui post de casier, personal contractual, în cadrul Compartimentului Casierie.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   211

  Tgv. 14.08.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Politiei Locale a Municipiului Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare;

§  Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 29, alin. 1 din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată;

§   Prevederile HCL nr. 164/26.07.2013 referitoare la aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013;

§  Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 28987/2014;

§  Avizul nr. 19417/03.08.2014 al Comisiei  Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgoviște;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de functiisi a regulamentului de organizare si functionare ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, conform anexelor I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

         

  Nr.   212

  Tgv. 14.08.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Târgoviste

în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A., urmare a cererii de demisie înaintată de  către domnul Gheorghe Pătrascu Vasile

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§  Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub nr.  18811/01.08.2014, prin care domnul Gheorghe Pătrașcu Vasile solicita Consiliului Local Municipal Targoviste sa ia act de demisia sa din calitatea de reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în Societatea Comercială „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A., cu sediul in Targoviste, B-dul I.C. BRATIANU, nr. 50, jud. Dambovita, CUI 10084149;

§  Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A, urmare a cererii de demisie inaintate de domnul Radu Mihai POPA;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de demisia domnului Gheorghe Pătrașcu Vasile din calitatea de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 2 Se desemnează  dl. CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 514357, CNP 1891104152517, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 6/28.01.2013 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.  213

  Tgv. 14.08.2014

 

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 29.08.2014, ora 1100, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 29.08.2014, ora 1200, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   214

  Tgv. 14.08.2014

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. 214/14.08.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data  29.08.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui _______ şi ________, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 19.08.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.

        Pentru  ____x______               Împotrivă____________       Abţinere___________

 

2.    Să aprobe rectificarea Programului de Investitii din Surse Proprii al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.

                 Pentru  ____x______     Împotrivă____________       Abţinere___________

 

3.    Să aprobe rectificarea Planului anual al achizitiilor publice al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, valabil pentru anul 2014.

                 Pentru  ___x_______     Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

            ing. Pavel Babeu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 2 la HCL nr.  214/14.08.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data  29.08.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui _______ şi ________, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 19.08.2014 pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

             1.Să aprobe înființarea următoarelor puncte de lucru:

 

1.   Punct de lucru Targoviste - Sediul 2, situat in Targoviste, str. Nicolae Filipescu, nr.49, jud. Dambovita;

 Pentru  ____x______             Împotrivă____________    Abţinere___________

 

2.   Punct de lucru  Statia de tratare apa Targoviste - Sud  -  Laborator  apa potabila Targoviste, situat in Targoviste, str. Gaesti, jud. Dambovita;

Pentru  ____x_____           Împotrivă____________   Abţinere___________

 

3.   Punct de lucru Statia de Epurare ape uzate Targoviste Sud - Laborator Apa Uzata, situat in Targoviste str. Calea Ploiesti, jud. Dambovita;

Pentru  _____x_____        Împotrivă__________  Abţinere___________

 

4.   Punct de lucru Statia de tratare apa Pucioasa - Laborator Apa Potabila  Pucioasa,  situat in Pucioasa, str. Debarcader, nr.1, jud. Dambovita;

Pentru  _____x_____        Împotrivă__________ Abţinere___________

 

5.   Punct de lucru Statia de Epurare Pucioasa, situat in loc. Pucioasa, Aleea Zefirului,  jud. Dambovita;

Pentru  ____x______        Împotrivă_________    Abţinere___________

 

6.   Punct de lucru Statia de epurare Fieni-Laborator de apa uzata Fieni, situat in loc. Fieni, str. Industriei, nr.4, jud. Dambovita;

Pentru  _____x_____        Împotrivă_________    Abţinere___________

 

7.   Punct de lucru Statia de epurare Titu - Laborator de Apa Uzata Titu, situat in localitatea Titu, nr.156 A, jud. Dambovita;

Pentru  _____x_____        Împotrivă_________   Abţinere___________

 

8.   Punct de lucru Statia de apa Titu,  situat in localitatea  Titu, str. Baiului, nr 22, jud. Dambovita;

Pentru  _____x_____        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

9. Punct de lucru Statia de apa Bana,  situat in loc. Moreni,  jud. Dambovita, tarla 21, parcelele 414,415 si 416;

       Pentru  ____x______        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

10. Punct de lucru Statia de epurare Moreni, situat in loc. Moreni, jud. Dambovita, tarlaua 89, parcela nr. 3938, nr. 3939 si nr.3923;

       Pentru  ____x______        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

11. Punct de lucru Statia de apa Parc - Laborator de apa Potabila Gaesti, situat in loc. Gaesti, str. 13 Decembrie, Parcul Central, jud. Dambovita;

       Pentru  ____x______        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

12. Punct de lucru Statie de tratare si pompare Arges, situat pe mal stang al raului Arges loc. Gaesti;

       Pentru  ____x______        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

13. Punct de lucru Statia de Epurare Gaesti - Laborator de apa uzata Gaesti situat in loc. Gaesti, str. Robanesti, jud. Dambovita;

       Pentru  ____x______        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

14. Punct de lucru Statia pompare SP1,  situat in Gaesti str. Robanesti, jud. Dambovita;

       Pentru  _____x_____        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

15. Punct de lucru Statie de apa Hulubesti, situat in com. Hulubesti,  jud. Dambovita;

       Pentru  _____x_____        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

16. Punct de lucru  Bazine acumulare Priseaca, situate  in Targoviste, loc. Priseaca, jud. Dambovita;

       Pentru  _____x_____         Împotrivă____________    Abţinere___________

 

17. Punct de lucru Statie de Pompare Dragomiresti Sud, situata in  com.. Dragomiresti, jud. Dambovita;

       Pentru  _____x_____        Împotrivă____________    Abţinere___________

 

18. Punct de lucru Statia de Pompare Dragomiresti Nord, situat in com. Dragomiresti, jud. Dambovita;

                   Pentru  _____x_____       Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului regimului finantărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviste,

alocate pentru activitătile nonprofit de interes local

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.08.2014 având în vedere:

§      Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul;

§      Prevederile Legii nr. 350/2005 referitoare la regimul finanţării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) şi d), din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

             

  Nr.   215

  Tgv. 14.08.2014

 

     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 14.08.2014 având în vedere:

§      Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi al devizului manifestărilor;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform  Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

  Nr.   216

  Tgv. 14.08.2014

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 19077/05.08.2014 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014;

·   Referatul nr. 19403/07.08.2014 privind aprobarea programului si devizului privind organizarea activităţilor de Ziua Orasului editia 2014.

·   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2014 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 710 mii lei, prin:

·        majorarea cu suma de 350  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50-" Alte venituri".

·        majorarea cu suma de 360   mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06-" Taxe speciale",

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 710 mii lei,prin:

·        Majorarea cu suma de 350 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

®    Majorarea prevederilor bugetare cu 350 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Târgovişte, în vederea finanţării cheltuielilor ocazionate de zilele oraşului.

·        Majorarea cu suma de 360 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “ Protecţia mediului”, din care pe titluri:

®    Majorarea prevederilor bugetare cu 360 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Târgovişte, în vederea achitării serviciilor de colectare deşeuri.

      Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat, detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

                    Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 62/17.03.2014,  HCL nr. 162/17.06.2014, HCL nr. 191/24.06.2014 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.  217

  Tgv. 14.08.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§      Adresa S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18711 din data de 31.07.2014;

§ Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgovişte;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;   

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.2, lit.”cdin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se completeaza Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, incheiat intre Municipiul Târgovişte si SC Municipal Construct SA, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, în sensul includerii in lista bunurilor de retur, a bunului proprietate publică - Punct termic PT 1 Ciprian Porumbescu.

Art. 2 Datele de identificare ale bunului transmis sunt urmatoarele:

- Denumire:      Punct termic PT 1 Ciprian Porumbescu;

- Adresa:         Strada Păcii, cartier CFR;

- Elemente descriptive:  construcţie tip P, din zidărie BCA, cu acoperiş tip terasa bitumată; suprafaţa = 303 mp;

- Numar inventar                     102341;

- Valoare:                               61.357 lei.

- An PIF :                                1992

- Codul de clasificare: 1.6.5.

- Durata normala:                    24 ani

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A și Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   218

Tgv. 14.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

Republicată în temeiul art. 1 al

 

 

 

 

 

 

HCL nr. 218/14.08.2014

 

 

ANEXA 1

 

LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista bunurilor de retur, bunuri publice transmise cu titlu gratuit in administrarea delegatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nr. inv.

Cod clasif.

Denumire mijloc fix

An PIF

Luna PIF

Dur. norm.

Val.Inv.

Val. ramasa

Val. amort. lunara

1

1206

1.6.4.

PAVILION ADMIN 1/2 parter

2008

5

60

167892

160994

209

SEDIU I.C.BRATIANU NR.38 -126mp

1975

4

60

225792

225792

252

2

1207

1.5.14

HALA II

2008

5

24

251000

225260

780

3

1208

1.5.14

HALA I

2008

5

24

358160

321431

1113

4

1209

1.1.1.1

STATIE SPALATORIE AUTO si DECANTOR

2008

5

42

518374

488047

919

5

1210

1.1.2

ATELIER TAMPLARIE

2008

5

24

42587

38231

132

6

1211

1.5.3

MAGAZIE ELECTRICIENI

2008

5

36

5986

5590

12

7

1212

1.6.4

CABINA POARTA

2008

5

60

5359

5128

7

8

1213

1.1.2.1

PISTA FIERARI BETONISTI

2008

5

12

5993

4772

37

9

1214

1.8.7

RETELE CANALIZARE

2008

5

48

13699

13006

21

10

1215

1.9.2.2

RACORD TERMOFICARE

2008

5

24

3323

2993

10

11

1216

1.8.6

RETELE APA

2008

5

36

6657

6195

14

12

1218

1.6.3.2

IMPREJMUIRE

2008

5

30

44741

41078

111

13

1217

1.1.5.1

DRUMURI SI PLATFORME BETONATE

2008

5

36

37927

35320

79

14

1032

1.1.2.1

BARACA TIP SEF ECHIPA

1997

3

1

1853

0

0

15

1033

1.1.2.1

BARACA TIP SEF ECHIPA

1997

3

1

1691

0

0

16

1034

1.1.2.1

BARACA TIP SEFECHIPA

1997

3

1

1691

0

0

17

1035

1.1.2.1

BARACA TIP SEF ECHIPA

1997

3

1

1691

0

0

18

1049

1.1.2.1

BARACA TIP SEF ECHIPA

1997

8

1

3548

0

0

19

1050

1.1.2.1

BARACA TIP SEF ECHIPA

1997

8

1

3548

0

0

20

1137

1.1.2.1

BARACA METALICA

1999

11

3

3810

485

53

21

1146

1.1.2.1

BARACA METALICA

2000

12

4

2963

742

34

22

1147

1.1.2.1

BARACA METALICA

2000

12

4

2.233

571

25

23

1162

1.1.2.1

BARACA METALICA

2001

9

5

4334

1412

46

24

1163

1.1.2.1

BARACA METALICA

2001

9

5

4334

1412

46

25

1164

1.1.2.1

BARACA METALICA

2001

9

5

4334

1412

46

26

1230

1.1.2

LINIE DE PRODUCTIE

2009

10

24

176877

168093

549

27

700929

 

TEREN BAZA PRODUCTIE- DOMENIUL PUBLIC

 

 

 

4770474

4770474

2000

28

1108

1.1.5.1

POLIGON PREFABRICAT

1993

2

21

0

0

0

29

102341

1.6.5.

PUNCT TERMIC PT 1 CIPRIAN PORUMBESCU

1992

1

24

61.357

61.357

0

 

 

 

TOTAL

 

 

 

6.732.228

6.518.438

6495

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviste pentru scoaterea din functiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§ Adresa nr. 18.313/28.07.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. ;

§ Anexa  nr. 33 la Normele tehnice de aplicare a Legii 213/1998 aprobate prin HG nr. 548/1999 - litera c);

§ Prevederile HG nr. 1350/2001 referitoare la atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/2009;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunurilor cuprinse în lista anexată, componente ale Statiei epurare ape uzate Targoviste Nord, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării.

Art. 2 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, incheiat intre Municipiul Targoviste si S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. se modifica corespunzator, în sensul eliminarii din lista de inventar a bunurilor casate.

Art. 3 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. va proceda la scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, în evidenţa contabilă şi patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   219

  Tgv. 14.08.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 5A, pentru amenajare scară, rampă pentru persoane cu dizabilităti si cale de acces

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 5A, pentru amenajare scară, rampă pentru persoane cu dizabilități și cale de acces;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 5A, pentru amenajare scară, rampă pentru persoane cu dizabilități și cale de acces, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Păunescu Andrei

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 52 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   220

Tgv. 14.08.2014

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Păunescu Andrei

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 40.000 euro/an, respectiv 8,33 euro/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   221

Tgv. 14.08.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire 12 ani şi 6 luni, a unui teren agricol în suprafaţă de 2 ha, situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, în vederea realizării unei investiţii -  fabrică de confecţii

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.08.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren agricol în suprafaţă de 2 ha, situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, în vederea realizării unei investiţii - fabrică de confecţii de damă;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Târgoviște, Șoseaua Găesti, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire de 12 ani şi 6 luni, a unui teren agricol în suprafaţă de 2 ha, situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, Tarla 9, parcele: P 31/1 - parţial şi P 31/2 - parţial, în vederea realizării unei investiţii - fabrică de confecţii, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Păunescu Andrei

Diculescu Maria

Art. 4 Preţul de început al licitaţiei este de 0,34 euro/mp/an.

Art. 5 Durata de realizare a investiţiei va fi de 4 ani de la data dobândirii concesiunii.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

 Nr.   222

 Tgv.  14.08.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE”

domnului MIHAI CIMPOI, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.08.2014, având in vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 19105 din data de 05.08.2014;

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului MIHAI CIMPOI, pentru merite deosebite.

     

   Nr.   223

   Tgv. 14.08.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE”

domnului GHEORGHE TEODOR BÂTE, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 14.08.2014, având in vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 19502 din data de 08.08.2014;

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului GHEORGHE TEODOR BÂTE, pentru merite deosebite.

 

   Nr.   224

   Tgv. 14.08.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCAJE, ANEXE ȘI SISTEMATIZAREA TERENULUI”,  

Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E,

beneficiar S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCAJE, ANEXE ȘI SISTEMATIZAREA TERENULUI”,  Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „ CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, ACCESE CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCAJE, ANEXE ȘI SISTEMATIZAREA TERENULUI”, Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   225

   Tgv. 14.08.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Directia de Asistentă Socială Târgoviste si dra. Mincă Laura Florentina

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.08.2014, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Târgoviște și dra. Mincă Laura Florentina;

§  Prevederile Acordului de Parteneriat nr. 26169 din 14.08.2014;

§  Prevederile Secțiunii 1, art. 53, alin. 2 din Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 3 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Târgoviste si dra. Mincă Laura Florentina având ca obiect finalizarea proiectului pilot ”Casa Romă”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă finanțarea proiectului cu suma de 19.675 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   226

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.08.2014, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 29.08.2014, ora 1100, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   227

  Tgv. 29.08.2014

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. 227/29.08.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 29.08.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 19.08.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.    Să revizuiască Planul de Administrare, astfel încât acesta să cuprindă rezultatele prognozate, care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat

 

                 Pentru  ____x______     Împotrivă____________       Abţinere___________

 

2.    Să aprobe clauzele contractului de mandat, încheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie al  SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA

 

                 Pentru  ____x______     Împotrivă____________       Abţinere___________

 

3.  Să împuternicească pe dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru în calitate de reprezentant legal al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,  sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie

 

         Pentru  ____x______     Împotrivă____________    Abţinere___________

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinară, astăzi, 29.08.2014, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al S.C. Municipal Construct S.A privind asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”;

§    Prevederile Legii nr. 351/2001 referitoare la amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

§    Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 11, alin. 1 și 2, art. 12, art. 13 și art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.

           (2) Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița și comuna Dragomireşti din județul Dâmbovița se asociază sub forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică pentru dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice locale.

           (3) Asociația va fi constituită pe durată nedeterminată, prin libera asociere a membrilor fondatori, respectiv unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale documentelor de înființare ale asociației.

  Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă participarea municipiului Târgoviște cu suma de 20.000 lei la constituirea patrimoniului social initial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, stabilit a fi în cuantum de 25.000 lei.

     (2) Cotizația anuală se stabilește prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 4 Se aprobă ca sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” să fie în Târgoviște, str. Revoluţiei,  nr. 1- 3, județul Dâmbovița.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar prof. Ciprian Prisăcaru să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” și să reprezinte municipiul Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 6 Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului Târgoviște în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”: Pătraşcu Eugen, Babeu Pavel și Bozieru Cosmin Petruţ.

Art. 7 H.C.L. nr. 188/24.07.2014 se revocă.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. Municipal Construct S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

      Nr.  228

      Tgv.  29.08.2014

 

 

ANEXA NR.1 la H.C.L. nr. 228/29.08.2014

 

 

ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂBOVIŢA”

 

Art. 1 Subscrisele unităţi administrativ teritoriale:

1. MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE - unitate administrativ - teritorială şi persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 1-3, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130011, cod fiscal 4279944, reprezentată prin P.PRIMAR – prof. CIPRIAN PRISĂCARU, desemnat de Consiliul Local Municipal Târgovişte, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte nr. 228, adoptată în şedinţa din data de 29.08.2014.

2. COMUNA DRAGOMIRESTI - unitate administrativ teritorială şi persoană juridică de drept public, cu sediul în comuna  Dragomiresti, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 137210,  cod fiscal 4344627 reprezentată prin PRIMAR – ec. VLADULESCU DRAGOS, desemnat de Consiliul Local Dragomiresti  prin Hotărârea Consiliului Local Dragomiresti nr. 100 adoptată în şedinţa din  data de 28.08.2014.

ne exprimăm voinţa de a ne asocia în vederea constituirii ca subiect de drept a asociaţiei ce va avea denumirea de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EFICIENTA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TARGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”. Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justiţiei.

Art. 2 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EFICIENTA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIRESTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” este o structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţată în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, coroborate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 351/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată.

Art. 3 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EFICIENTA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIRESTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, denumită în continuare Asociaţie se înfiinţează ca asociaţie de dezvoltare intercomunitară, formată din unităţile autorităţilor publice locale TÂRGOVIŞTE şi DRAGOMIRESTI, asociate în scopul dezvoltării durabile a unităţilor administrativ - teritoriale care alcătuiesc asociaţia şi a întregii zone limitrofe acestora prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal şi regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii publice locale.

Art. 4 Sediul Asociaţiei se afla în Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 1-3, judeţul Dâmboviţa

Art. 5 Asociaţia este constituită pe durată nelimitată de timp.

Art. 6 Patrimoniul Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 25.000 lei şi este constituit prin contribuţia integrală a membrilor fondatori, aceştia contribuind astfel: Municipiul Târgovişte cu suma de 20.000 lei şi comuna  Dragomiresti. cu suma de 5.000 lei.

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei.

Art. 7 Asociaţia se organizează şi funcţionează în conformitate cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, coroborate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale altor reglementări interne sau internaţionale aplicabile, precum şi în conformitate cu prevederile Statutului propriu, alăturat la prezentul act constitutiv.

Art. 8. Asociaţia are următoarele organe de conducere, de administrare şi control:

Organele Asociaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzorul.

1.    Adunarea Generala este organul de conducere si este formată din totalitatea reprezentantilor desemnati ai membrilor fondatori şi asociaţi.

2. Administrarea Asociaţiei este asigurată de un Consiliu Director, care va fi compus din 3 - 5 membri:

Pătraşcu Eugen - C.I., seria …., nr. ……, domiciliat în Târgovişte, str. …………….., nr. …., bl. …., ap. …..

Babeu Pavel - C.I., seria ….., nr. ….., domiciliat în Târgovişte, str. …..…..….., nr. …..

Bozieru Cosmin Petruţ - C.I., seria ….., nr. ….., domiciliat în Târgovişte, str. …..…..…..….., nr. ….., bl. ….., ap. …..

Marian Titu - Vasile - C.I., seria ….., nr. …..….., domiciliat în …..…..…..

Ivaşcu Marian - C.I., seria ….., nr. ….., domiciliat în …..…..…..…..…..…..…..…..…..

 

Conform art. 6 din O.G. nr.26/2000 se trece componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei (date de indentifîcare din CI/BI).

       3.Controlul activităţii economico - financiare va fi efectuat de un Cenzor, ales de Adunarea Generală. Cenzorul Asociaţiei a fost desemnat în persoana d-lui. GÎJU GEORGE CIPRIAN - C.I. seria ….., nr, ….., domiciliat în Târgovişte, str. …..….., nr ….., bl. …..6, sc. ….., ap. …...

Art. 9. Noi, membrii fondatori, împuternicim ca, în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, pe dl. PĂTRAŞCU EUGEN - C.I., seria ….., nr. ….., domiciliat în Târgovişte, str. …..…..….., nr. ….., bl. ….., ap. …...

Prezentul Act constitutiv face parte integrantă din Statutul Asociaţiei şi a fost redactat în 2 exemplare, autentificat de __________________________________.

 

SEMNATURI:

 

Membri fondatori

MUNICIPIULUI TARGOVISTE, reprezentat prin P.PRIMAR

Prof. CIPRIAN PRISĂCARU

 

COMUNA DRAGOMIRESTI, reprezentata prin PRIMAR

Ec. DRAGOŞ VLĂDULESCU

 

 

 

ANEXA NR.2 la H.C.L. nr. 228/29.08.2014

 

STATUTUL

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTRECOMUNITARĂ „EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC, TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DAMBOVITA”

 

 

ARTICOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE. DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU

 

1.         Se constituie "ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EFICIENTA ENERGETICA- ILUMINAT PUBLIC, TARGOVISTE - DRAGOMIRESTI, JUDEŢUL DAMBOVITA” (denumită în continuare Asociaţie), în conformitate cu Art.l din Actul Constitutiv.

2.         Asociaţia este o structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică şi de utilitate publică, prin efectul legii, înfiinţată în temeiul dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi Legea nr.351/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată.

3.        La Asociaţie pot adera alte unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

4.        Sediul Asociaţiei este în Târgovişte, str. Revoluţiei nr. 1-3, judeţul Dâmboviţa,

 

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional şi internaţional, putând deschide sucursale, înfiinţa filiale, în ţară şi în străinătate, în vederea realizării scopului său.

 

     Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza Hotărârii Consiliului Director.

 

ARTICOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

A.       SCOPUL ASOCIAŢIEI

     Asociaţia are ca scop DEZVOLTAREA DURABILĂ, EFICIENŢA ENERGETICĂ ŞI ILUMINAT PUBLIC LOCAL la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociaţia şi a întregii zone limitrofe acestora prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal şi regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii publice locale.

     Asociaţia are ca misiune stimularea şi sprijinirea creşterii prosperităţii zonei şi a bunăstării cetăţenilor acesteia.

 

B.        OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

1.        Dezvoltarea durabilă a întregii zone metropolitane şi a tuturor unităţilor administrativ teritoriale care compun Asociaţia;

2.         Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de iluminat public stradal, ornamental - ambiental, telecomunicaţii şi energie a unităţilor administrative teritoriale care compun Asociaţia şi a întregii zone adiacente;

3.         Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor comunitare de utilităţi publice: de iluminat public de eficienţă energetică şi sisteme de încălzire şi producere şi furnizare energie termică în sisteme locale, de administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale;

4.     Dezvoltarea economică integrată;

5.     Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;

6.     Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale, conform standardelor europene;

7.     Administrarea eficientă şi integrată a potenţialului de care dispune zona;

8.     Inlăturarea disparităţilor dintre localităţi în condiţiile indicatorilor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea 351/2001;

9.   Atragerea de noi investiţii si creşterea accesului la resurse;

10.    Dezvoltarea de proiecte şi programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

11.    Elaborarea de strategii, programe, studii şi anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă populaţia şi diferitele categorii de cetăţeni din zona metropolitană;

12.    Promovarea de soluţii integrate şi eficiente în vederea construcţiei de locuinţe sociale, participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţire a nivelului general de trai;

13.    Promovarea investiţiilor private şi publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane şi a unităţilor administrativ teritoriale care o compun;

14.    Creşterea siguranţei circulaţiei, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii şi a diferitelor comportamente de risc în rândul populaţiei din unităţile administrativ teritoriale care compun Asociaţia;

15.    Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile dezvoltării economice durabile, având la baza, eficienţa energetică, economisirea de resurse energetice şi protecţia mediului, precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică;

16.     Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.

 

ARTICOLUL III

DURATA DE FUNCŢIONARE

 

Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.

 

ARTICOLUL IV

PATRIMONIUL INIŢIAL

 

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul patrimonial în valoare de 25.000 lei constituit din contribuţiile integral în bani, ale membrilor fondatori.

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Patrimoniul Asociaţiei va fi dezvoltat prin donaţii, subvenţii, contribuţii, cotizaţii, legate, bunuri mobile şi imobile, fonduri obţinute din ţară şi străinătate de la persoane fizice sau juridice, organizaţii, din activităţi proprii şi prin orice alte mijloace legale. Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru organizarea şi susţinerea activităţilor desfăşurate de Asociaţie în concordanţă cu scopul şi obiectivele acesteia, O parte din fonduri vor primi o altă destinaţie, precum: achiziţionarea de dotări pentru Asociaţie, plata salariilor personalului angajat, etc.

 

ARTICOLUL V

CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI

 

Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

1.   Concret, veniturile Asociaţiei provin din:

a)    cotizaţiile şi contribuţiile unităţilor administrativ - teritoriale membre ale Asociaţiei, precum şi eventualele taxe de înscriere, care se achită din bugetele locale ale acestora în valoarea stabilită de Adunarea Generală şi în limitele aprobate cu această destinaţie de consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

b)    dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

c)     dividendele societăţilor comerciale înfiinţate în asociaţie;

d)    venituri realizate din activităţi economice directe;

e)    donaţii, sponsorizări sau legate;

f)      dreptul preferenţial la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale, având în vedere statutul de utilitate publică al Asociaţiei.

g)    alte venituri prevăzute de lege.

Asociaţia are dreptul să refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii care contrazic scopul şi obiectivele Asociaţiei.

Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de art. II din prezentul Statut.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi vizează realizarea scopului ei.

2.        Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

a)     drepturile băneşti ale aparatului tehnic, a cenzorului şi ale colaboratorilor Asociaţiei;

b)    procurări de rechizite şi furnituri de birou, echipamente, baza materială;

c)    chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

d)    cazare, masă, transport;

e)      pentru plata utilităţilor: apă, canal, salubritate, energie electrică, termică şi gaze naturale;

f)     alte cheltuieli.

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.

Salariile şi alte drepturi băneşti ale aparatului tehnic şi cenzorului Asociaţiei se stabilesc în limitele statului de funcţii şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea, din disponibilităţile existente.

3.         Exerciţiul economico - financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului an în care exerciţiul economico -financiar începe la data constituirii Asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.

 

ARTICOLUL VI

COMPONENŢA ASOCIAŢIEI

 

Asociaţia este compusă din membri fondatori şi membri activi.

Membrii Asociaţiei sunt exclusiv unităţile administrativ - teritoriale ca persoane juridice de drept public, care recunosc şi aplică prezentul statut.

Unităţile administrativ - teritoriale care au constituit Asociaţia sau care aderă ulterior la aceasta îşi păstrează integral toate drepturile şi obligaţiile conferite de Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

Principiile care stau la baza funcţionării Asociaţiei sunt:

· respectarea autonomiei unităţilor administrativ - teritoriale care compun Asociaţia;

· dezvoltarea durabilă integrată a întregii zone;

· dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ - teritoriale;

· subsidiaritatea, prin participarea populaţiei în procesul luării deciziilor;

· parteneriatul;

· transparenţa decizională.

 

A.  Membrii fondatori

Unităţile administrativ - teritoriale care se înscriu în Asociaţie înainte ca acesta să fie înregistrată in Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei competente teritorial sunt considerate membrii fondatori. Membrii fondatori semnează, prin autorităţile locale reprezentative, actul constitutiv şi statutul asociaţiei.

 

B.  Membrii activi

1. Poate deveni membru al Asociaţiei orice unitate administraţiv - teritorială din judeţul Dâmboviţa, care se află în zona de conurbaţie a Asociaţiei. Procedural, solicitantul trebuie să îşi manifeste în scris opţiunea de înscriere, semnată şi parafată, cererea sa urmând a se aproba dacă se întruneşte votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director. Cererile vor fi însoţite de o recomandare a unuia dintre membrii Asociaţiei.

2.      Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc prin:

a)    încetarea existenţei persoanei juridice;

b)    renunţarea la calitatea de membru. Orice membru al Asociaţie se poate retrage oricând, pe baza Hotărârii Consiliului Local, cu condiţia să comunice decizia în scris Consiliului Director, fară a solicita să i se retumeze contribuţiile sau alte pretenţii materiale sau băneşti;

c)    excluderea din Asociaţie. Consiliu Director poate hotărî cu majoritate de voturi (majoritate calificată) excluderea unui membru din asociaţie în următoarele situaţii:

·  prin comportament sau atitudine ce aduce atingere morala Asociaţiei;

·  foloseşte prerogativele statutare în interes personal;

·  acţionează în scopul defăimării de orice fel a Asociaţiei, a membrilor săi şi a activităţii acesteia;

·   încalcă disciplina financiară impusă de legislaţia în vigoare;

·  aduce prejudicii materiale şi financiare Asociaţiei;

·  angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept.

Membrul Asociaţiei exclus nu va putea pretinde restituirea taxei de înscriere sau a donaţiilor făcute anterior Asociaţiei.

 

            ARTICOLUL VII

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

 

1.    Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi statutare:

a)   să participe la activităţile, proiectele şi programele Asociaţiei;

b)   să folosească dotările materiale ale asociaţiei conform misiunii acesteia;

c)    sa poarte însemnele şi emblema asociaţiei;

d)   să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;

e)   să beneficieze de toate formele de apărare şi sprijin de care dispune asociaţia;

f)să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;

g)   să conteste hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director şi să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susţinuţi prin semnături de 1/3 din membri;

h)    să renunţe la calitatea de membru printr-o adresă scrisă adresată Consiliului Director. Cererea de renunţare la calitatea de membru al Asociaţiei va trebui să fie însoţită de hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă retragerea unităţii administrativ - teritoriale respective din Asociaţie;

i)     sa beneficieze de baza de date şi informaţiile asociaţiei;

j)     să fie consultaţi în toate problemele de interes ale zonei;

k)   să solicite şi să primească sprijin pentru probleme ce ţin de activitatea zonei;

l)     să fie informaţi asupra programelor şi proiectelor de dezvoltare a zonei.

 

2.    Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii statutare:

a)   să cunoască şi să accepte Statutul Asociaţiei şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

b)   să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

c)    să nu angajeze asociaţia în nici o activitate fară mandat din partea Consiliului Director sau al Adunării Generale;

d)   să plătească o cotizaţie/contribuţie anuală în valoarea stabilită de către Adunarea Generală;

e)   să evite sau să se abţină de la comentarii sau intervenţii publice de natură a produce  prejudicii Asociaţiei.

 

3.    Reprezentantul asociatului care, într-o anumită problema supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Reprezentantul asociatului care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fară votul său nu s-ar fi putut obţine majoritate cerută.

 

ARTICOLUL VIII

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

 ATRIBUŢII

 

Asociaţia are următoarele organe de conducere, administrare şi control:

a)        Adunarea Generală;

b)        Consiliul Director;

c)         Cenzorul.

A.  Adunarea Generală - este organul de conducere, alcătuit din membrii fondatori şi ceilalţi membri care aderă la Asociaţie ulterior înfiinţării.

     Adunarea Generală a Asociaţiei se întruneşte cel puţin o dată pe an (de regulă în primul trimestru al anului), în adunare ordinară şi, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară.

Convocarea Adunării Generale Ordinară se face de către Consiliul Director.

Convocarea Adunărilor Generale Extraordinare se poate face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.

Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi, respectiv Hotărârile Adunării Generale luându-se de asemenea cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Adunarea Generală îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   Stabilirea strategiei generale, a obiectivelor şi a programelor asociaţiei;

b)   Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;

c)    Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, în condiţiile legii;

d)   Alegerea şi revocarea cenzorului;

e)   Modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei;

f)     Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;

g)   Stabilirea bunurilor rămase după lichidare;

h)   Stabileşte cotizaţiile, contribuţiile şi taxele de înscriere pentru membri Asociaţiei;

i)     Orice altă atribuţie prevăzută de lege.

Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 

B.  Consiliul Director

Consiliul Director este compus din 5 membri, astfel: 3 reprezentanţi ai municipiului TÂRGOVIŞTE şi 2 reprezentanţi ai comunei DRAGOMIREŞTI.

Pentru asigurarea reprezentării decizionale uniforme a unităţilor administrative membre, Consiliul Director are următoarea structură:

Preşedinte, Secretar şi membri.

Mandatul Preşedintelui Asociaţiei este de 2 (doi) ani.

Preşedintele şi Secretarul Asociaţiei sunt aleşi prin vot, de către Consiliul Director, dintre membrii acestuia. Consiliul Director se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este nevoie, în întruniri periodice şi speciale, întrunirile Consiliului vor fi convocate de către preşedinte, sau de către jumătate din membrii Consiliului, prin trimiterea unei înştiinţări în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul întrunirii, către toţi membrii Consiliului, cu cel puţin 2 zile înaintea unei astfel de întruniri.

Consiliul Director deliberează în mod valabil, în  prezenta majorităţii membrilor săi (jumatate plus unu din totalul membrilor) şi poate lua hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenti. Membrii Consiliului pot participa la întrunirile acestuia, după ce au fost înştiinţaţi despre şedinţă, prin intermediul aparatului tehnic al Consiliului Director. Se consideră valabilă comunicarea prin orice mijloc de comunicare, chiar şi telefonic sau e-mail.

Consiliul Director adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, în caz de balotaj, votul Preşedintelui este decisiv.

Pentru conformitate si opozabilitate faţă de terţi, hotărârile Consiliului Director sunt semnate de către Preşedintele Asociaţiei.

Hotărârile adoptate se consemnează în procesul verbal de şedinţă şi se înregistrează într-un registru special, de către secretarul Asociaţiei.

Consiliul Director gestionează activitatea Asociaţiei, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită.

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

·  avizează şi aprobă studii, prognoze, programe, proiecte, planuri de acţiune şi strategii de dezvoltare economico - socială şi de mediu, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii, precum şi participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, putând apoi, în condiţiile legii, să le supună aprobării consiliilor locale/judeţean al unităţilor administrativ -teritoriale care compun Asociaţia;

·  înfiinţează în condiţiile legii instituţii, societăţi comerciale şi servicii publice;

·  stabileşte procedura de aplicare a sancţiunilor şi modalitatea practică de soluţionare a eventualelor neînţelegeri intervenite între doi sau mai mulţi membri ai asociaţiei;

·  numeşte şi revocă managerul general al Asociaţiei;

·  aprobă la propunerea managerului general al Asociaţiei organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului tehnic al Asociaţiei;

·  realizează proiectele şi programele Asociaţiei şi contribuie la realizarea proiectelor şi programelor unităţilor administrativ-teritoriale componente;

·  asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale;

·  aprobă, la propunerea managerului general al Asociaţiei planul anual de activitate al aparatului tehnic al Asociaţiei;

·  încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; administrează patrimoniul asociaţiei şi conduce activităţile acesteia;

·  alte atribuţii conform Statutului, Regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale şi dispoziţiile legale în materie.

La şedinţele Consiliului Director pot participa şi alte persoane fizice şi juridice, la invitaţia oricăreia dintre membrii Consiliului Director.

Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei. Acesta prezidează reuniunile Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.

Pentru reprezentarea Asociaţiei în activitatea curentă a acesteia, Preşedintele şi/sau Consiliul Director va putea mandata un alt membru al Consiliului Director sau Managerului general al Asociaţiei, precizând sfera, durata şi limitele competenţelor conferite.

După aderarea de noi membri, prevederile referitoare la Consiliul Director vor putea fi modificate.

 

C.    Cenzorul este desemnat de Adunarea Generală şi are următoarele atribuţii:

·  Verifică evidenţa contabilă şi supraveghează activitatea financiară a Asociaţiei.

·  Verifică modul de realizare al veniturilor, respectiv modul de efectuare al cheltuielilor Asociaţiei.

·  Prezintă anual Adunării Generale raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

 

ARTICOLUL IX

MANAGERUL GENERAL ŞI APARATUL TEHNIC AL ASOCIAŢIEI

 

Managerul general al Asociaţiei este numit de Preşedintele Asociaţiei, în baza hotărârii Consiliului Director.

Criteriile şi procedura de numire pentru funcţia de manager general al Asociaţiei se aprobă anterior de către Consiliul Director.

Preşedintele şi Consiliul Director poate delega managerului general atribuţii potrivit prezentului statut sau potrivit legii.

Managerul general al Asociaţiei are în principal următoarele atribuţii:

a)   să pună în executare hotărârile Consiliului Director, ale Adunării Generale, precum şi dispoziţiile Preşedintelui Asociaţiei, în limitele conferite de prezentul Statut, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare precum şi de prevederile legale;

b)   să elaboreze proiectul de buget al Asociaţiei şi să-l propună spre aprobare Consiliului Director;

c)    să elaboreze Organigrama, Statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului tehnic al Asociaţiei şi să le propună aprobării Consiliului Director;

d)   să angajeze, în urma unei selecţii, personalul Aparatului tehnic al Asociaţiei, în baza organigramei şi   a statului de funcţii aprobate de catre Consiliul Director;

e)   să asigure executia bugetului de venituri si cheltuieli, sa aprobe programul anual de achizitii publice al Asociaţiei şi să coordoneze derularea procedurilor de achiziţii în cadrul Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale în materie;

f)     să întocmească referate şi să le supună aprobării Consiliului Director sau Adunării Generale, după caz;

g)   să conducă şi să coordoneaze activitatea Aparatului executiv al Asociaţiei;

h)   alte atribuţii conform Statutului, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director.

 

ARTICOLUL X

REGULAMENTUL INTERN

 

Regulamentul intern este adoptat cu votul majorităţii membrilor Asociaţiei.

Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei, cât şi modul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei şi a aparatului tehnic al acesteia.

 

ARTICOLUL XI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

1.    Asociaţia se dizolvă:

a)   de drept;

b)   prin hotărâre judecătorească;

c)    prin hotărârea Adunării Generale;

d)   în alte situaţii prevăzute de lege.

a)  Asociaţia se dizolvă de drept:

·  prin realizarea, sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

·  imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care potrivit statutului, adunarea generală sau consiliul director trebuia constituit;

reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de  3 luni.

 

b)   Prin hotărâre judecătorească, le cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

·       scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

·       realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare opiniei publice;

·       urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

·       a devenit insolvabilă.

2.    In cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

3.    Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

4.    Întregul activ al Asociaţiei va fi transmis, după lichidare, către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare - primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit a data ulterioară.

5.    Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei în Registru.

6.    După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

7.    Dacă în termen de 30 zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei si ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de orice obligaţii.

8.    Asociaţia încetează să existe la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

ARTICOLUL XII

MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAŢIEI

 

1.     Modificarea statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registru asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.

2.     Cererea de înscrierea a modificării va fi însoţită de Hotărârea Adunării Generale, iar în cazul modificării sediului, de Hotărârea Consiliului Director.

3.     Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află vechiul sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflate la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se afla noul sediu.

4.     Având în vederea statutului său de utilitate publică, dobândit prin efectul legii Asociaţia are obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului.

 

ARTICOLUL XIII

DISPOZIŢII FINALE

 

1.     Reprezentarea Asociaţiei în raporturile cu terţii, persoane fizice sau juridice, se face de către Preşedintele Consiliului Director, pe baza împuternicirii Consiliului Director.

2.     Asociaţia va avea ştampilă, siglă şi însemne proprii.

3.     În realizarea scopurilor propuse, Asociaţia intră în relaţii cu organizaţii, organisme, instituţii, societăţi comerciale sau civile, din ţară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat cu acestea.

4.     Litigiile care privesc Asociaţia se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

5.    Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a prezentului statut urmează a fi comunicată organelor de drept.

6.     Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.

 

 

SEMNĂTURI:

Membrii fondatori

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE reprezentat prin P.PRIMAR  

Prof. CIPRIAN PRISĂCARU

 

 

COMUNA DRAGOMIRESTI reprezentată prin PRIMAR

Ec. DRAGOŞ VLĂDULESCU

 

 

 

ANEXA nr. 1

 

La Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EFICIENŢA ENERGETICĂ -ILUMINAT PUBLIC, TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI,  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

 

 

 

Patrimoniul iniţial de la data constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC, TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, reflectă un aport valoric, respectiv:

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                      20.000 lei

 

COMUNA DRAGOMIREŞTI                        5.000 lei

 

                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 74249

în imobilele cu numerele cadastrale 74327 și 74328

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 29.08.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, cu numărul cadastral 74249 în imobilele cu numerele cadastrale 74327 și 74328;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, actualizat în februarie 2012;

§  Prevederile Legii nr. 7/1996  a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

§  Prevederile Ordinului nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară;

§  Adresa nr. 6843/14.08.2014, transmisă de Autoritatea Națională pentru Turism,  înregistrata la Municipiul Targoviste cu nr. 19913/14.08.2014;

§  Certificatul de urbanism nr. 489/18.08.2014;

§  Extras carte funciară şi incheiere pentru imobilul cu nr. cadastral 74249;

§  Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 74249;

§  Referat admitere dezmembrare imobil 16207/15.03.2012;

§  Plan de amplasament – propunere dezlipire;

§  Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 74327;

§  Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 74328;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, cu număr cadastral 74249, în suprafata totală de 9260 mp, în:

·      lot 1 cu nr. cadastral 74327 în suprafaţă de 9060 mp;

·      lot 2 cu nr. cadastral 74328 în suprafaţă de 200 mp, conform documentelor cadastrale enumerate mai sus, atașate la prezenta hotărâre;

Art. 2 Se împuternicește pentru semnarea actelor de dezmembrare la Biroul Notarial, dl. Viceprimar prof. Ciprian Prisăcaru, P.Primar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

         

  Nr.   229

  Tgv. 29.08.2014