181. Hotarâre privind completarea HCL nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 10.06.2012

182. Hotarâre privind completarea HCL nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 10.06.2012

183. Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA» şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA»

184. Hotarâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în datele de 28.07.2012 si  09.08.2012

185. Hotarâre privind acordarea de despăgubiri civile persoanelor prejudiciate în urma fenomenelor meteorologice din data de 09.08.2012

186. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/13.04.2012 referitoare la oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcoliiI. Al. Bratescu-Voinesti

187. Hotarâre privind identificarea măsurilor de redresare a activităţii S.C. TERMICA S.A

188. Hotarâre privind restructurarea contractuală prin transfer de active RCTA a pachetului contractual din cadrul Proiectului de “Cogenerare Municipală Târgovişte”

189. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 330/21.08.2008 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

190. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 170/10.07.2012 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte

191. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stoica Sorin

192. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al d-nei DICULESCU MARIA

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea HCL nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 10.06.2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.08.2012, avand in vedere:

§  Sentinţa civilă nr. 2574 pronunţată în data de 01.08.2012 de Tribunalul Dâmboviţa în Dosarul nr. 5670/120/2012, irevocabilă;

§  Prevederile H.C.L. nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali aleşi în urma scrutinului din data de 10.06.2012;

§  Procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 31 alin. 5 şi ale art. 311 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se validează mandatul dlui. IANCU AVRAM consilier ales în urma scrutinului din data de 10.06.2012 pe lista Partidulului Poporului – Dan Diaconescu.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 171/10.07.2012 se completează în mod corespunzător.

                                                                                                                       

Nr.   181

Tgv. 14.08.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea HCL nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 10.06.2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.08.2012, avand in vedere:

§  Sentinţa civilă nr. 2572 pronunţată în data de 01.08.2012 de Tribunalul Dâmboviţa, în dosarul nr. 5737/120/2012, irevocabilă;

§  Prevederile H.C.L. nr. 171/10.07.2012 referitoare la validarea mandatelor de consilieri municipali aleşi în urma scrutinului din data de 10.06.2012;

§  Procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 31 alin. 5 şi ale art. 311 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se validează mandatul dlui. NECULĂESCU ZOTIC CĂTĂLIN, consilier ales în urma scrutinului din data de 10.06.2012 pe lista Partidulului Poporului – Dan Diaconescu.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 171/10.07.2012 se completează în mod corespunzător.

                                               

Nr.   182

Tgv. 14.08.2012

 

 

            H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA» şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinară, astăzi, 14.08.2012, având in vedere:

§  Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA» nr. 17907/26.07.2012 şi adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA» nr. 21629/06.08.2012 ;

§  Prevederile art. 14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA» ;

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA»

§  Prevederile art. 37 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

             În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se împuterniceşte dl. jr. Gabriel Florin Boriga, Primarul Municipiului Târgovişte, să reprezinte interesele Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA» şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA».

Art. 2 În situaţia în care adunarile generale ale asociaţilor vor hotărâ asupra unora dintre atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 8, alin. 2, lit. a), h), i) şi j), la art. 9, alin. 1, lit. b), la art. 9, alin. 2, lit. a), d) şi g), la art. 9, alin. 3 şi la art. 32, alin. 2 şi alin. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare reprezentarea intereselor municipiului va fi condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea Consiliului Local, în condiţiile tezei ultime a dispoziţiilor alin. 5 ale art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIŢA», Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA» şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 

Nr.   183

Tgv. 14.08.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în datele de 28.07.2012 si  09.08.2012

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă extraordinară, astăzi, 14.08.2012, având în vedere:

·    Rapoartele de interventie ale S.V.S.U. Targoviste, respectiv Procesele Verbale incheiate la fata locului de catre I.S.U. Dambovita;

·    Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în zilele de 28.07.2012 si 09.08.2012;

·    Prevederile art. 18, alin.1 şi 2 din  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “a” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·    Dispozitiile H.C.L. nr. 38 / 27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2012 ;

·    Devizul estimativ al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Targoviste.

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executării reparaţiilor la acoperişurile urmatoarelor blocuri de locuinte, afectate de fenomenele meteorologice înregistrate in zilele de 28.07.2012 şi 09.08.2012, pe raza Municipiului Târgovişte:

1.        Bloc 34, sc. E, str. Radu Popescu, Micro 4

2.        Bloc 34, sc. D, str. Radu Popescu, Micro 4

3.        Bloc 34, sc. A, str. Radu Popescu, Micro 4

4.        Bloc 44, sc. D, str. Unirii, Micro 6

5.        Bloc O3, str. Independentei

6.        Bloc O1, sc. D, str. Calea Bucuresti

Art. 2 Reparaţiile vor fi efectuate de către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe bază de deviz întocmit în urma notelor de comandă înaintate de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la solicitarea expresă, temeinic justificată, a asociaţiilor de proprietari ale căror acoperişuri au fost afectate.

Art. 3 Costul reparaţiilor se efectuează la un preţ maxim de 31,81 euro/mp, sume ce vor fi suportate din bugetul local de la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională, subcapitolul  61.02.05 Protecţie civilă.

             Depăşirea acestuia nu se poate efectua decât pe seama şi cheltuiala asociaţiilor de proprietari.

Art. 4 În şedinţa ordinară a lunii septembrie, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. va prezenta spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgovişte, devizul final al lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice din zilele de 28.07.2012 si 09.08.2012.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, S.C. Municipal Construct S.A., Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   184

   Tgv. 14.08.2012

  

                                                                                            

H O T Ă R Â R E

privind acordarea de despăgubiri civile persoanelor prejudiciate în urma fenomenelor meteorologice din data de 09.08.2012

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.08.2012, având în vedere:

§    Cererile dlor. Toma Marian, Radu Dănuţ, Stănescu Bogdan Constantin şi Mihai Constantin, prin care solicită autorităţii publice locale acordarea unor despăgubiri, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat ca urmare a prăbuşirii unor acoperişuri peste autoturismele, proprietate personală, ca urmare a fenomenelor meteorologice înregistrate în data de 09.08.2012;

§    Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea despăgubirilor civile către dnii. Toma Marian, Radu Dănuţ, Stănescu Bogdan Constantin şi Mihai Constantin;

§    Prevederile art. 18, alin 1 şi 2 din Legea nr. 481/2004 referitoare la protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă plata despăgubirilor în cuantum de 8.490,17 lei, domnului Toma Marian reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii acoperişului blocului nr. 34, str. Radu Popescu, peste autoturismul Opel Astra, cu numărul de inmatriculare DB 07 AKZ, proprietate personală.

Art. 2 Se aprobă plata despăgubirilor în cuantum de 14.057,84 lei, domnului Radu Dănuţ reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii acoperişului blocului nr. 34, str. Radu Popescu peste autoturismul Dacia Logan, cu numărul de inmatriculare DB 93 BKA, proprietate personală.

Art. 3 Se aprobă plata despăgubirilor în cuantum de 8.656,20 lei, domnului Stănescu Bogdan Constantin reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii acoperişului blocului nr. 44, str. Bucovinei peste autoturismul Opel Vectra, cu numărul de inmatriculare DB 65 WWA, proprietate personală.

Art. 4 Se aprobă plata despăgubirilor în cuantum de 3.254,00 lei, domnului Mihai Constantin reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii acoperişului blocului nr. 34, str. Radu Popescu peste autoturismul Dacia Break 1410, cu numărul de inmatriculare DB 07 COL, proprietate personală.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   185

Tgv. 14.08.2012

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 139/13.04.2012 referitoare la oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii

şcoliiI. Al. Bratescu-Voinesti

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.08.2012, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de de Administrare a Patrimomiului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”;

§      Adresele Şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti” din Târgovişte nr. 1385/14.03.2012 şi nr. 219/19.03.2012, adresate Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa şi Primăriei Municipiului Târgovişte, prin care solicită sprijinul pentru găsirea unei locaţii adecvate desfăşurării activităţii şcolare;

§      Prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 139/13.04.2012 referitoare la oportunitatea închirierii spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I.Al.Brătescu - Voineşti”;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 139/2012 după cum urmează:

Art. 1 va avea următorul cuprins:

„ART.1 Se aprobă constituirea unei comisii care să negocieze închirierea imobilului din Târgovişte, strada N. Filipescu, nr. 37, pentru o perioadă de 1 an în vederea desfăşurării activităţii Şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”.

Art. 2 va avea următorul cuprins:

„ART. 2 Prin Dispoziţia Primarului se va numi comisia de negociere a preţului închirierii formată reprezentanţi ai executivului şi următorii consilieri:          

Babeu Pavel

Diaconu Diana Elena

Tutuianu Ioan

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 139/13.04.2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

        

     Nr.    186

    Tgv. 14.08.2012

    

H O T Ă R Â R E

privind identificarea măsurilor de redresare a activităţii

S.C. TERMICA S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 21.08.2012, având în vedere:

§      Referatul S.C. TERMICA S.A prin care se prezintă planul de măsuri privind redresarea economică în  vederea furnizării serviciilor de încălzire şi apă caldă către populaţie;

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „b” şi alin. 6, pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. “b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se constituie o comisie de negociere, care în termen de 10 zile să negocieze cu potenţiali investitori posibilitatea de dezvoltare, eficientizare şi redresare a activităţii S.C. TERMICA S.A.

Din comisia de negociere vor face parte următorii consilieri:

v     Ţuţuianu Ioan

v     Babeu Pavel

v     Dumitrescu Claudiu

v     Pătraşcu Eugen

v     Enache Lucian

v     Păunescu Mihai Andrei

Art. 2 În termen de 10 zile, Direcţia Economică urmează să identifice surse de finanţare care să contribuie la redresarea economică a S.C. TERMICA S.A

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Termica S.A., Direcţia Economică, membrii comisiei de negociere şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    187

  Tgv.  21.08.2012

 

 

                                                    

H O T Ă R Â R E

privind restructurarea contractuală prin transfer de active RCTA a pachetului contractual din cadrul Proiectului de

“Cogenerare Municipală Târgovişte”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 21.08.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind restructurarea contractuală prin transfer de active RCTA a pachetului contractual din cadrul Proiectului de “Cogenerare Municipală Târgovişte”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă restructurarea contractuală prin transfer de active RCTA a pachetului contractual din cadrul Proiectului de “Cogenerare Municipală Târgovişte”.

Art. 2 Se mandatează domnul jr. Gabriel Florin BORIGA, în calitate de Primar al Municipiului Targoviste, si domnul ing. Marius CONSTANTINESCU, in calitate de Administrator Public al Municipiului Targoviste, ca reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Târgovişte, pentru ca, în numele şi pe seama Municipiului Târgovişte, să semneze acest acord.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Administratorul Public, conducerea S.C. Termica S.A., Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.    188

  Tgv.  21.08.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 330/21.08.2008 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi 21.08.2012, având în vedere:

§   Prevederile H.C.L. nr. 152/2007 privind aprobarea modificării Actului Constituitiv al S.C. TERMICA S.A.;

§   Expunerea de motive întocmită de 9 consilieri USL;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 330/21.08.2008 astfel:

Se desemnează ca reprezentanţi ai Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. următoarele persoane:

v   ŢÎCŞA BOGDAN

v   MIRIŢĂ PETRE

v   HOSSU VALENTIN TIBERIU

Începând cu data prezentei se revocă din funcţie persoanele desemnate prin HCL nr. 330/2008 şi HCL nr. 348/2010 în calitate de reprezentanţi ai Municipiului Târgovişte in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Termica S.A, respectiv domnii: Costache Marian Ilarie, Petrescu Mircea şi Goglea Gheorghe.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 330/2008 se aplică în mod corespunzător

Art.3  Prevederile HCL nr. 348/2010 îsi încetează aplicabilitatea.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentanţii Municipiului Târgovişte in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.    189

     Tgv.  21.08.2012

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 170/10.07.2012 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.08.2012, avand in vedere:

§   Sentinţa civilă nr. 2574/01.08.2012 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa prin care este invalidat mandatul dlui. Bozieru Cosmin Petruţ;

§   Prevederile art. 4 alin. 2 şi 3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008;

§   Prevederile HCL nr. 170/10.07.2010 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 31, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se înlocuieşte dl. Bozieru Cosmin Petruţ membru în Comisia de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte, cu dl. Păunescu Mihai Andrei.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 170/10.07.2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    190

 Tgv.  29.08.2012

 

                                                                                                                    

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stoica Sorin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 29.08.2012, având in vedere:

§    Demisia dlui. Stoica Sorin din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 21760 din data de 08.08.2012;

§    Raportul de specialitate nr. 21760/08.08.2012 întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stoica Sorin.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea USL, ocupat până în prezent de domnul Stoica Sorin.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    191

   Tgv. 29.08.2012

  

                                                                                                                    

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal

al d-nei DICULESCU MARIA

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 29.08.2012, având in vedere:

§   Adresa Uniunii Social Liberale înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 22077 din data de 13 august 2012, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Diculescu Maria, aflată pe pozitia nr. 11 în lista cu supleanţi a Uniunii Social Liberale, de la alegerile locale din data de 10.06.2012;

§    Raportul de specialitate nr. 21760/08.08.2012, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Demisia dlui. Stoica Sorin înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 21760/08.08.2012

§    Declaraţia dnei. Diculescu Maria de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Diculescu Maria;

§    Prevederile art. 31, alin. 3 şi art. 33 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte validează mandatul de consilier municipal din partea USL, al dnei. DICULESCU MARIA.

Art. 2 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale, va fi următoarea:

 

1.      Pătraşcu Eugen – USL –(comisie de bază)

2.      Diculescu Maria - USL

3.      Liţă Ion - PDL–(comisie de bază)

4.      Dumitrescu Claudiu - PDL

5.      Păunescu Mihai Andrei  PP-DD

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    192

Tgv.  29.08.2012