177. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de Specialitate ale Primarului Municipiului Târgovişte

178. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

179. Hotarâre privind aprobarea devizului total al lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice din data de 20.07.2011

180. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgovişte”

181. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

182. Hotarâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

183. Hotarâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 46.000.000 lei de la BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE  SA

184. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui număr de două apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

185. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 12.08.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

186. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 10.08.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

187. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a şase terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate de cafea

188. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 81, etaj 1

189. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, adiacent bl. 8, sc. C, în vederea realizării unei copertine în faţa spaţiului comercial

190. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 65,58 mp situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor – zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru producţie şi comercializare produse de patiserie - cofetărie

191. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” doamnei ELENA GABRIELA UDREA, pentru merite deosebite

192. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului BĂILĂ SORIN - LIVIU, pentru merite deosebite

193. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului POPESCU GHEORGHE, pentru merite deosebite

194. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului OPREA CONSTANTIN CODRUŢ, pentru merite deosebite

195. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului DUNU ALEXANDRU IOAN, pentru merite deosebite

196. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  PÂRVULESCU ALEXANDRU , pentru merite deosebite

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de Specialitate ale Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tărgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.08.2011 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 900239/17.08.2011;

§  Prevederile art. 112, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;   

§  Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                 

§  Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” şi alin. (3), lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.09.2011 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane şi Asigurarea Calitaţii şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tărgovişte.

  Nr.   177

  Tgv. 31.08.2011

 

                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte;

§  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 900239/17.08.2011;

§  Prevederile art. 112, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;   

§  Prevederile Legii nr. 13/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§  Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” şi alin. (3), lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 . Începând cu data de 01.09.2011 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  178

   Tgv. 31.08.2011

 

  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului total al lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice din data de 20.07.2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A prin care se propune aprobarea devizului total al lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice din data de 20.07.2011;

§      Prevederile art. 4 al H.C.L. nr. 146/21.07.2011 referitoare la acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în seara zilei de 20.07.2011

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit d şi alin. 6, lit. „a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă devizul lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice din data de 20.07.2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. Municipal Construct S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    179

  Tgv. 31.08.2011

                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Tărgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 31.08.2011 având în vedere :

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgovişte”;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi criteriile de realizare a acestora;

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§   Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgovişte”, după cum urmează:

 

            INDICATORI TEHNICI:

Situatia propusa pentru reteaua de canalizare:

-reteaua de canalizare se va realiza din conducte de policlorura de vinil (conducte PVC-KG) datorita rapiditatii in executie, costurilor reduse, dar si a rezistentei mari la uzura.

-extinderea propusa pentru preluarea apelor menajere este de tip divizor si anume preia numai apele uzate menajere ce corespund incarcarilor impuse de NTPA 002/2005;

 - tronsonul care urmeaza a se extinde colecteaza apa uzata menajera si o tranziteaza pana in statia de pompare “SPAU”, de unde este pompata in reteaua de canalizare existenta pe aceeasi strada care incepe din apropierea casei cu nr. 62 si care are panta spre Calea Bucuresti.

-numarul de consumatori care urmeaza a fi deserviti de reteaua de canalizare proiectata este de 165;

-se vor monta 26 buc. camine de capat, camine de trecere si camine de schimbare de directie;

-pe Str. Sarbilor se va monta o statie de pompare (SPAU 1), formata din 2 pompe(una activa si una de rezerva), care va permite colectarea apei menajere si pomparea acesteia in reteaua de canalizare existente de pe aceeasi strada;

-amplasamentul retelei de canalizare menajera va fi in axul drumului;

Situatia propusa pentru reteaua de apa:

-reteaua de alimentare cu apa se va realiza din polietilena de inalta densitate(tevi de PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, D=110 mm), datorita rapiditatii in executie dar si a costurilor reduse de realizare;

-conducta de distributie apa potabila va fi pozata pe partea stanga a strazii in sensul de mers de la intersectia strazii Calea Bucuresti cu Str. Sarbilor spre capatul strazii Sarbilor;

-numarul de consumatori care urmeaza a fi deserviti de reteaua de apa proiectata este de 165;

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 443 610,00 lei 

   -Valoare C+M      : 356 957,00 lei 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   180

  Tgv. 31.08.2011

            

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de orddinară, astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

·      Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  şi al ministrului finanţelor publice nr.172/2429/2011, pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor  şi al ministrului finanţelor publice nr.7/57/2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2011.

·      Ordinul  Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 178/2011 privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2011, conform OG 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat.

·      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 22.119/26.08.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011,

·      Solicitărea nr. 4459/18.07.2011 înaintată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind rectificarea bugetului propriu,

·      Solicitărea nr. 22117/26.08.2011 înaintată de Teatrul Municipal privind rectificarea bugetului propriu şi aprobarea devizului şi bugetului manifestărilor ocazionate de Zilele Municipiului Târgovişte

·      Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

·      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.910 mii lei, prin:

·      majorarea cu suma de 177  mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 “Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”,

·      majorarea cu suma de 150  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 “Taxe speciale”,

·      majorarea cu suma de 283  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 ““Alte venituri”,

·      majorarea cu suma de 1.300 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.32 “ Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili”.

 

Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 1.910 mii lei,prin:

·      Majorarea  cu suma de 32 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 54.02. “ Alte servicii publice generale”, Subcapitolul 54.02.10 ” Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor”, titlul ”Bunuri şi servicii”. 

·      Majorarea cu suma de 460 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie”, din care pe titluri:

o                  Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Bunuri şi servicii” cu suma de 160 mii lei, sumă cu care se majorează cheltuielile cu bunuri şi servicii ale Primăriei Municipiului Targoviste .

o                  Majorarea prevederilor bugetare la titlul ” Transferuri intre unitati ale administratiei publice” cu suma de 300 mii lei.

·      Majorarea cu suma de 118 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului” , titlul ”Bunuri şi servicii”, 

·      Majorarea cu suma de 1.300 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 81.02 “ Combustibili si energie”, titlul ”Subvenţii”

·      Diminuarea  cu suma de 500 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02. “ “ Locuinţe, servicii si dezvoltare publica”, titlul ”Cheltuieli de personal”

·      Majorarea  cu suma de 500 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02. “ “ Locuinţe, servicii si dezvoltare publica”, titlul ”Bunuri şi servicii”.

     

     

Art. 2  Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor publice  finantate  din venituri proprii si subventii pe anul 2011 după cum urmează :

· Majorarea veniturilor totale cu suma de 300 mii lei, prin majorarea prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru instituţii publice cu aceeaşi sumă.

· Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 300 mii lei, prin majorarea cu aceeaşi sumă a creditelor bugetare  la capitolul 67.10 Cultura, recreere si religie, titlul bunuri şi servicii.

 

   Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

    Programul rectificat al manifestarilor  culturale pe anul 2011 derulate de către Teatrul Municipal este cuprins în anexa nr. 3.

 

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   181

  Tgv. 31.08.2011

   

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 31.08.2011 având în vedere:

§      Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi al devizului manifestărilor;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform  Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

 

  Nr.   182

  Tgv. 31.08.2011

           

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile

interne in valoare de 46.000.000 lei de la

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE  SA

 

       În temeiul prevederile art. 36, alin. (2) şi alin. (4), lit. „b” , ale art. 45, alin. 2, art. 63, alin.1, lit. „c” şi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”,alin.3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii,

Luând acte de :

a)   Referatul de aprobare prezentat de catre primarul Municipiului Targoviste in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 21880/24.08.2011

b)   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 21880/24.08.2011

c)        Rapoartul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;     

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico – economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 420/09.11.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natatie Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului, prevăzută în anexa la prezenta

Consiliulu Local al Municipiului Târgovişte adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei de la BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE  SA, cu o maturitate  de 13 ani.

Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Targoviste se asigura integral plata:

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;

   b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

   c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 4. Garantarea finantarii rambursabile contractate de la BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE  SA se asigura integral din veniturile proprii ale bugetului local

Art. 5.  – (1) Pe intreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Târgovişte următoarele date:

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completari ale acesteia;

   b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgovişte;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

   e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

   f) plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizează in prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste cu semnarea contractului de credit intre Municipiul Targoviste si BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE  SA

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târgovişte

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Târgovişte, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Târgovişte şi prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro

 

  Nr.   183

  Tgv. 31.08.2011

            

                                               

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui număr de două apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui număr de două apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui număr de două apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                            

  Nr.  184

  Tgv. 31.08.2011

        

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal din data de 12.08.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

§   Procesul Verbal încheiat la data de 12.08.2011 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L.;

§   Prevederile Hotărârii nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6 pct.19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal din data de 12.08.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                            

  Nr.   185

  Tgv. 31.08.2011           

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 10.08.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Compartimentului Fondul Locativ din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 10.08.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 232/28.10.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” ,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din 10.08.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă anularea unui număr de două repartiţii şi a unui schimb de locuinţă, conform procesului verbal.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de şase locuinţe sociale provenite din recuperări, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    186

 Tgv. 31.08.2011

 

                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a şase terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate de cafea

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

§    Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a şase terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate de cafea;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a şase terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate de cafea.

Amplasamentele propuse pentru scoaterea la licitaţie în vederea închirierii sunt situate în următoarele locaţii:

1.    Şoseaua Găeşti, zona BIG, lângă chioşcul de covrigi;

2.    Str. Ion Ghica, lângă locul de joacă pentru copii, micro V;

3.    Parcul Mitropoliei, lângă locul de joacă pentru copii;

4.    Parcul Mitropoliei, lângă chioşcul de îngheţată BETTY ICE;

5.    Parcul Chindia, lângă chioşcul de îngheţată CICOM;

6.    Piaţa Bucegi, la intrarea în piaţă.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 40 lei/mp/lună zona I (pentru locaţiile de la punctele 3,4,5,6) şi de 35 lei/mp/lună zona II (pentru locaţiile de la punctele 1,2).

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    187

    Tgv. 31.08.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 81, etaj 1

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.08.2011, având în vedere:

§    Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 81, etaj 1;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 81, etaj 1.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.     188

    Tgv. 31.08.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, adiacent bl. 8, sc. C, în vederea realizării unei copertine în faţa spaţiului comercial

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 31.08.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, adiacent bl. 8, sc. C, în vederea realizării unei copertine în faţă spaţiului comercial;

§   Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, adiacent bl. 8, sc. C, în vederea realizării unei copertine în faţa spaţiului comercial, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 42 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                             

   Nr.   189

   Tgv. 31.08.2011

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 65,58 mp situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor – zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru producţie şi comercializare produse de patiserie - cofetărie

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 31.08.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 65,58 mp situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor – zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru producţie şi comercializare produse de patiserie - cofetărie;

§   Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 65,58 mp situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor – zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru producţie şi comercializare produse de patiserie - cofetărie.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Liţă Ion

Paraschiv Cornelia

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                             

   Nr.   190

   Tgv. 31.08.2011

           

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” doamnei ELENA GABRIELA UDREA, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  31.08.2011, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” doamnei ELENA GABRIELA UDREA, pentru merite deosebite.

 

 Nr.    191

Tgv.  31.08.2011

           

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului BĂILĂ SORIN - LIVIU, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  31.08.2011, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului BĂILĂ SORIN - LIVIU, pentru merite deosebite.

     

 Nr.    192

Tgv.  31.08.2011

                       

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului POPESCU GHEORGHE, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  31.08.2011, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului POPESCU GHEORGHE, pentru merite deosebite.

     

 Nr.    193

Tgv.  31.08.2011

                       

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului OPREA CONSTANTIN CODRUŢ,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  31.08.2011, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului OPREA CONSTANTIN CODRUŢ, pentru merite deosebite.

     

Nr.    194

Tgv.  31.08.2011

 

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului DUNU ALEXANDRU IOAN,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,  31.08.2011, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului DUNU ALEXANDRU IOAN, pentru merite deosebite.

 

Nr.    195

Tgv.  31.08.2011

           

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  PÂRVULESCU ALEXANDRU , pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  31.08.2011, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic Se conferă „Diploma de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  PÂRVULESCU ALEXANDRU, pentru merite deosebite.

 

Nr.    196

Tgv.  31.08.2011