171. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul: „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

     172. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

     173. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul    Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

     174. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 189/27.04.2009 referitoare la  aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare), ca urmare a majorării majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

     175. Hotarâre     privind modificarea HCL nr.188/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului

„Consolidare, Reabilitare, Extindere si Modernizare-Scoala cls. I-VIII CORESI, din Municipiul Targoviste, judeţul Dâmboviţa si asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinantare)

     176. Hotarâre privind  modificarea H.C.L. nr. 308/27.08.2009, în sensul schimbării titlului studiului de fezabilitate din  ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa”.

     177. Hotarâre privind  includerea in domeniul public al municipiului Târgoviste  a unui teren in suprafata de 1973 mp. situat in Calea Domneasca nr. 216

 

                                                                

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 10.08.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 % ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”;

§      Prevederile OUG nr.58/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare (majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%);

§      Prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifica  HCL 179 din data de 26.03.2009, referitor la proiectul  : Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %, după cum urmează :

„Art.3”va avea urmatorul cuprins „Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 75.804.429,76 lei.”

„Art. 5” va avea următorul cuprins :  Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița””, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 75.804.429,76 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

„Art. 9” va avea următorul cuprins : Se aprobă finanțarea sumei de 14.531.111,57 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform O.U.G 64/2009.”

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 179 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.    171

   Tgv.  10.08.2010

                                                                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E                                                                                                                                                                          

privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Județul Dâmbovita” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 10.08.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 % ;

§      Prevederile HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Județul Dâmbovita”;

§      Prevederile OUG nr.58/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare (majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%);

§      Prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL 180 din data de 26.03.2009 referitor la proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %, după cum urmează:

„Art.3” va avea urmatorul cuprins:  Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuti în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 69.893.929,75 lei.

„Art. 5” va avea următorul cuprins : „Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița””, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 69.893.929,75 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

„Art. 9” va avea următorul cuprins : „Se aprobă finanțarea sumei de 13.397.833,13 lei reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform O.U.G. 64/2009.

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 180 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.    172

   Tgv.  10.08.2010

 

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul    Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

                                                                   

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 10.08.2010, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul ”Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 % ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 175/2009 privind aprobarea proiectului : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§      Prevederile OUG nr.58/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare (majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%);

§      Prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifica  HCL 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul  „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %, după cum urmează : 

     

            „Art.3” va avea urmatorul cuprins : Se aprobă proiectul „ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în studiul de oportunitate, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 3.392.503,63 lei.”

            Art. 5” va avea urmatorul cuprins:Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului„ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 3.392.503,63 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

             „Art. 9” va avea urmatorul cuprins:„ Se aprobă finanțarea sumei de 655.974,90 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”,  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform O.U.G 64/2009.

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 175 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                     

   Nr.  173

   Tgv. 10.08.2010

                                                                                                     

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 189/27.04.2009 referitoare la  aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare), ca urmare a majorării majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 10.08.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 189/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Constantin Cantacuzino’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare), ca urmare a majorării majorării T.V.A. de la 19% la 24 %;

§   Prevederile H.C.L. nr. 189/27.04.2009 referitoare la  aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare),

§      Prevederile OUG nr.58/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare (majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%);

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§      Prevederile HG nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§  Prevederile O.U.G nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§      Prevederile O.U.G 64 / 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§  Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 189/27.04.2009 privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Constantin Cantacuzino" ca urmare a majorării majorării T.V.A. de la 19% la 24 % după cum urmează:

          “Art. 2” va avea următorul cuprins: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul Art National Constantin Cantacuzino" stabiliţi prin Documentaţia tehnico-economică (Studiul de fezabilitate şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) stabiliţi după evaluarea eligibilităţii proiectului de către ADR Sud Muntenia, după cum urmează:

-                     Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 13.756.565 lei din care

C+M :  11.106.390 lei

-       Durata de implementare: 16 luni din care pentru C+M: 12 luni;

- Capacitati :

- Regim de inaltime cladire reabilitare – P+2+M;

- Hmax cornisa= 11,20 m;

- Suprafata construita reabilitata –Sc= 1.060,35 mp (din DALI) din care aferenta mansardei= 1.060,35 mp

- Suprafata desfasurata reabilitata - Sd= 4.241,40 mp ( din DALI) din care aferenta mansardei  = 1.060,35 mp           

- Suprafata utila totala reabilitata -  Su= 3.712,10 mp (din DALI) din care aferenta mansardei  = 932,80 mp 

- Numar sali de clasa reabilitate: 22

- Numar laboratoare reabilitate: 8

- Numar Sali de clasa nou construite in urma mansardarii=10

- Regim de inaltime cladire noua- P+2+M

- Hmaxcornisa=10,90 mp

- Suprafata nou construita –Sc= 423,70 mp (din SF)

- Suprafata desfasurata     - Sd= 1.584,70 mp (din SF)

- Suprafata utila totala      - Su= 1.364,10 mp (din SF)

- Numar sali de clasa construite: 12

- Numar laboratoare =1

- Biblioteci construite = 1”

          „Art. 3” va avea următorul cuprins: Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Constantin Cantacuzino" cu indicatorii tehnico–economici prevazuti in Documentatia tehnico - economică, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 13.840.476,17 lei.”

          „Art. 5” va avea următorul cuprins : Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Constantin Cantacuzino", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 13.840.476,17 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).”

          „Art. 6” va avea următorul cuprins : Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 217.376,76 lei reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

          „Art. 7”  va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 315.372,90 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

          „Art. 8” va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea sumei de 2.656.265,46 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Constantin Cantacuzino" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 64/2009.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 189/27.04.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 174

  Tgv. 10.08.2010

                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

     privind modificarea HCL nr.188/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului

„Consolidare, Reabilitare, Extindere si Modernizare-Scoala cls. I-VIII CORESI, din Municipiul Targoviste, judeţul Dâmboviţa si asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta de îndată, astăzi, 10.08.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr.188/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului „Consolidare, Reabilitare,Extindere si Modernizare-Scoala cls. I-VIII CORESI, din Municipiul Targoviste, judeţul Dâmboviţa si asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinantare);

§      Solicitarea AM POR/ADR SUD-MUNTENIA privind incadrarea anumitor cheltuieli din bugetul proiectului;

§      Prevederile OUG nr.58/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare (majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%);

§      Prevederile H.C.L. 188/27.04.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, Reabilitare, Extindere si Modernizare-Scoala cls. I-VIII CORESI, din Municipiul Targoviste, judeţul Dâmboviţa si asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinantare);

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului aferent Domeniul Major de Intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, Programul Operaţional Regional 2007-2013;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

 Art. 1 Se modifica  HCL 188 din data de 27.04.2009, referitoare la aprobarea proiectului „Consolidare,Reabilitare,Extindere si Modernizare-Scoala cls. I-VIII CORESI, din Municipiul Targoviste, judeţul Dâmboviţa si asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinantare), după cum urmează:

        „Art.2”va avea urmatorul cuprins : Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” stabiliti prin sdocumentatia tehnico-economica (faza proiect tehnic), dupa cum urmeaza:

§                    Valoarea totala (INV), inclusiv TVA, 11.722.219 lei, din care C+M= 9.013.658 lei, defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

§                    Consolidare, reabilitare si modernizare scoala si sala de sport (DALI):     6.639.840 lei, din care C+M=  5.129.800 lei

§                    Extindere scoala si sala de sport (SF): 5.082.379 lei, din care C+M= 3.883.858 lei

§                    Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I : 11.722.219  lei / 9.013.658 lei

§                    Durata de realizare : 12  luni;

§                    Capacitati:

ü                 Consolidare, reabilitare si modernizare scoala:

·                    Regim de inaltime P+1E

·                    Suprafata construita Sc=1481,21mp

·                    Suprafata desfasurata Sd=2937,12mp

·                    Suprafata utila totala Su=2459,36mp

ü                 Consolidare, reabilitare si modernizare sala de sport:

·                    Regim de inaltime P+1E

·                    Suprafata construita Sc=605,27mp

·                    Suprafata desfasurata Sd=744,71mp

·                    Suprafata utila totala Su=669,62mp

ü                 Reabilitare teren de sport

·                    Suprafata reabilitata =448mp

ü                 Extindere scoala:

·                    Regim de inaltime P+1E

·                    Hmax cornisa=+8,36m

·                    Suprafata construita Sc=502,08 mp

·                    Suprafata desfasurata Sd=1.040,60 mp

·                    Suprafata utila totala Su= 796,16 mp

ü                 Extindere sala de sport:

·                    Regim de inaltime P+1E

·                    Hmax cornisa=+6,50m

·                    Suprafata construita Sc=65,71 mp

·                    Suprafata desfasurata Sd=132,79 mp

·                    Suprafata utila totala Su=116,47 mp”

·                     

         „Art. 3 va avea următorul cuprins: Se aproba proiectul “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 11.790.225,15 lei inclusiv TVA.”

         „Art. 5 va avea următorul cuprins: Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare, in valoare totala de 11.790.225,15 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

         „Art. 6 va avea următorul cuprins:  Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 187.151,44 lei  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2,01 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

         „Art. 7 va avea următorul cuprins :Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 216.100,00 lei reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

         „Art. 9 va avea următorul cuprins :Se aproba finantarea sumei de 2.263.108,48 lei, reprezentand TVA aferenta cheltuielilor proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr.188/27.04.2009, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   175

Tgv. 10.08.2010

                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea H.C.L. nr. 308/27.08.2009, în sensul schimbării titlului studiului de fezabilitate din  ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa”.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 10.08.2010, având in vedere:

§       Adresa S.C Compania de Apă   Târgovişte-Dâmboviţa S.A înregistrată la Primăria  Municipiului Târgovişte sub numărul 18358/19.07.2010 ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 308/27.08.2009 privind punerea la dispoziţia proiectului ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia  ;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 308/27.08.2009 în sensul schimbării titlului studiului de fezabilitate din ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia în „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa”.

Art. 2 Conţinutul şi celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 308/27.08.2009, ramân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

   Nr.   176

   Tgv. 10 .08.2010

 

                                                                       ANEXA 1 la H.C.L. nr. 176/10.08.2010

 

Obiecte de investitii cuprinse in proiectul  Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa”,  pentru care este necesara emiterea documentelor care sa ateste proprietatea publica asupra terenurilor afectate de investitii.

 

- Reabilitarea aductiune Dragomiresti  Nord-Priseaca

- Statie noua de pompare ape uzate pe Calea Bucuresti (SP1)

-Modernizare si extindere statie epurare ape uzate Targoviste Sud

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                        Ing. Stănescu Iulian                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 1973 mp, situat în Calea Domnească, nr. 216

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 26.08.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 1973 mp, situat în Calea Domnească, nr. 216;

§      Prevederile H.C.L. nr. 141/28.07.2010 privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a suprafeţei de 184 mp, situată în str. Calea Domnească, nr. 216 B;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a următoarelor suprafeţe de teren:

v   Teren str. Calea Domnească, nr. 216, cvartalul 5/94, parcela 72.1, în suprafaţă de 1664 mp;

v   Teren str. Calea Domnească, nr. 216, cvartalul 5/94, parcela 72.2, în suprafaţă de 125 mp;

v   Teren str. Calea Domnească, nr. 216, cvartalul 5/94, parcela 72.3, în suprafaţă de 184 mp.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.    177

   Tgv. 26.08.2010