Home - Consiliul Local - Hotarāri ale Consiliului

218. Hotarāre privind aprobarea metodologiei de deconectare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Targoviste

219. Hotarāre privind aprobarea majorarii cheltuielilor indirecte ale  S.C. ECO-SAL S.A 2005 Targoviste cu un procent de 1%

 

H O T A R A R E

privind aprobarea metodologiei de deconectare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 08.08.2007, avand in vedere:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. privind aprobarea metodologiei de deconectare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Targoviste;

§         Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. d si alin. 6 lit. a, pct. 14 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1, din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba metodologia de deconectare de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Targoviste, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, S.C. TERMICA S.A., Asociatiile de Proprietari din Municipiul Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    218

Tgv. 08.08.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea majorarii cheltuielilor indirecte ale  S.C. ECO-SAL S.A 2005 Targoviste cu un procent de 1%

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 08.08.2007, avand in vedere:

·        Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. b, din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1, din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba majorarea cheltuielilor indirecte ale S.C. ECO-SAL S.A 2005 Targoviste, cu un procent de 1%, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., S.C. ECO-SAL S.A. 2005 Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    219

Tgv. 08.08.2007