285. Hotarâre privind declararea Cartierului Priseaca zona periurbana a Municipiului Targoviste

286. Hotarâre privind desemnarea presedintelui Consiliului Local Municipal Targoviste pentru sedinta ordinara din data de 30.08.2006

287. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

288. Hotarâre privind unele masuri de recuperare a debitelor de la persoanele fizice, chiriași in apartamentele proprietatea municipiului Targoviste

289. Hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de dezinsectie, dezinfecție si deratizare efectuate de către S.C. ECO-SAL 2005 S.A

290. Hotarâre privind prețul local de referinta pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Targoviste prin sistem centralizat, produsa de S.C. TERMICA S.A. Targoviste

291. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 12 (douasprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

292. Hotarâre privind aprobarea punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor cămine de casa, conform Legii nr. 15/2003

293. Hotarâre privind aprobarea in forma finala a criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de priorități in soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. si repartizarea acestora tinerilor, in vederea închirierii

294. Hotarâre privind actualizarea listei spatiilor cu destinația de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează a fi vândute conform Legii nr. 236/2006

295. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 306/2005 de stabilire a cuantumului indemnizației lunare pentru membrii comisiei municipale de vânzare a spatiilor cu destinație de cabinete medicale conform O.U.G. nr. 110/2005

296. Hotarâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in administrarea Consiliului Judetean Dambovita a Dispensarului nr. 4 Sarbi – Strada Petru Cercel nr. 1 si a terenului aferent acestuia

297. Hotarâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste

298. Hotarâre privind stabilirea traseelor pentru tractoarele destinate executarii lucrarilor agricole

299. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2004,00 mp pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Stoica Petre si Ionescu Pompiliu Lucian

300. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 12.857,00 mp pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Zarioiu Elena, Ghiuzan I. Neculai si Ion Laurentiu

301. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 400/2005 referitoare la P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.

302. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste, conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 1525/03.04.2006

303. Hotarâre privind respingerea plângerii prealabile a Uniunii Sindicale FNSSR – Filiala Dâmbovița privind modificarea Regulamentului pentru organizarea si efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi, cu referire la culoarea masinilor de taxi

304. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de Specialitate prin infiintarea Cabinetului Primarului

305. Hotarâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal „Mânăstirea Dealu”

306. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unor persoane fizice din municipiul Targoviste

307. Hotarâre privind respingerea proiectului de hotarare referitor la schimbarea denumirii Strazii « Suseni » in Strada « Sf. Mucenic Gheorghe - Suseni », in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste din luna iunie 2006

308. Hotarâre privind deplasarea unei delegații a autorității publice municipale la Chișinău (Republica Moldova), in perioada 12 – 15 octombrie 2006

309. Hotarâre privind acordarea „Diplomei de Excelenta” unor familii din Municipiul Targoviste, pentru 50 de ani de casnicie, cu ocazia Zilelor Municipiului Targoviste

310. Hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local Municipal Targoviste, având in vedere prevederile Legii nr. 286/2006

311. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement

312. Hotarâre privind presedintelui de sedinta pe perioada lunii septembrie 2006

Aviz nr. 6 privind obținerea licenței auto pentru mijloacele de transport mărfuri obținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A

 

 

H O T A R A R E

privind declararea Cartierului Priseaca zona periurbana

a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 01.08.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind declararea Cartierului Priseaca zona periurbana a Municipiului Targoviste;
 • Prevederile Regulamentului de Urbanism al Municipiului Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 206/2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Reabilitare infrastructura in zona periurbana Cartier Priseaca, Municipiul Targoviste – sistem de canalizare”;
 • Prevederile O.G. nr. 7/2006 precum si a Ghidului de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural si periurban;

§         Dispozitiile art. 38  lit. “f” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se declara Cartierul Priseaca, zona periurbana a Municipiului Targoviste, conform prevederilor Regulamentului de Urbanism al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    285

Tgv. 01.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui Consiliului Local Municipal Targoviste pentru sedinta ordinara din data de 30.08.2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Radulescu Nicolae, in calitate de presedinte al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru sedinta ordinara din data de 30.08.2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Radulescu Nicolae si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    286

Tgv. 30.08.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2006, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006;

§         Ordinul Ministerului Finentelor Publice nr. 16611/2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primate sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 5132/17.07.2006 ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanțelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgoviște pe anul 2006, H.C.L. nr. 107/30.03.2006 si H.C.L. 134/27.04.2006 privind rectificarea bugetului pe anul 2006; H.C.L. 172/30.05.2006

§         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr.215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 192,35 mii lei, prin majorarea cu suma de 192,35 mii lei  a sumelor prevazute la  indicatorului 37.02 ‘’Transferuri voluntare,  altele decat subventiile ‘’, subcapitolul 37.02.01 ‘’Donatii si sponsorizari’’

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 192,35 mii lei, prin ;

majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie’’,subcapitolul 67.02.50 ‘’ Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei’’, titlul ‘’Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 192,35 mii lei ;

       Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

       Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli  corespunzator  donatiilor si sponsorizarilor primite in luna august 2006 este redata in anexa 2 conform OMFP 16611/2003.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgoviște pe anul 2006 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Nr.    287

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind unele masuri de recuperare a debitelor de la persoanele fizice, chiriași in apartamentele proprietatea municipiului Targoviste

 

                    Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința ordinara, astăzi, 30.08.2006, având in vedere:

-          Adresa nr. 15312/2006 a R.A.G.C. Targoviste privind unele masuri de recuperare a debitelor de la persoanele fizice, chiriași in apartamentele proprietatea municipiului Targoviste

-          Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste – jr. Vasile Avanu, privind unele masuri de recuperare a debitelor de la persoanele fizice, chiriași in apartamentele proprietatea municipiului Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 28 pct. 3 din cuprinsul Legii nr. 416/2006 modificata si completata ulterior

-          Dispozițiile art. 38 pct. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se stabilesc urmatoarele masuri de recuperare a debitelor de la persoanele fizice, chiriași in apartamentele proprietatea Municipiului Targoviste:

§         Esalonarea tuturor datoriilor chiriasilor beneficiari de ajutoare sociale, pe o perioada de 4 (patru) ani care sa fie retinute in cuantum de pana la 1/3 din venitul minim garantat lunar, conform prevederilor art. 28  pct. 3 din Legea nr. 416/2006 modificata si completata ulterior, de catre Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, care la randul sau, va vira aceste sume catre R.A.G.C. Targoviste;

§         Pentru chiriasii care refuza esalonarea sau nu platesc factura curenta, R.A.G.C. Targoviste, cu acordul Asociatiei de Proprietari / Locatari, va trece la debransari individuale, evitandu-se oprirea livrarii apei la nivel de scara.  R.A.G.C. Targoviste va asigura alimentarea cu apa de la cismelele stradale pentru persoanele debransate;

§         Constituirea unei comisii mixte formata din salariati ai Primariei si ai R.A.G.C. Targoviste, care sa se deplaseze in teren in vederea debransarii de la reteaua de apa si canalizare a orasului, a chiriasilor apartamentelor proprietatea Municipiului Targoviste, rau platnici;

§         Inainte de debransare, se va proceda la intocmirea si inaintarea de somatii comune (R.A.G.C. Targoviste si Primaria Municipiului Targoviste), tuturor restantierilor.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., R.A.G.C. Targoviste, membrii comisiei ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    288

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de dezinsectie, dezinfecție si deratizare efectuate de către S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de deratizare si dezinfecție efectuate de către S.C. ECO-SAL 2005 S.A.;
 • Anexa cu calculul facut pe baza cheluielilor S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003;
 • Prevederilor O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubritate a localitatilor;

§         Prevederile art. 38, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. «a» din Legea nr 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aproba tarifele pentru serviciile de dezinsectie, dezinfecție si deratizare efectuate de către S.C. ECO-SAL 2005 S.A, in raporturile cu Primaria Targoviste, dupa cum urmeaza:

DEZINSECTIE

100 m3

2,45 LEI (FARA T.V.A.)

DERATIZARE

100 m2

1,45 LEI (FARA T.V.A.)

In raporturile cu tertii preturile vor fi stabilite prin negociere.

Anexele cu calculele tarifelor pentru serviciile de dezinsectie, dezinfecție si deratizare efectuate de către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    289

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind prețul local de referinta pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Targoviste prin sistem centralizat, produsa de S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind prețul local de referinta pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Targoviste prin sistem centralizat, produsa de S.C. TERMICA S.A. Targoviste, pe anul 2007;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;
 • Adresa A.N.R.E. nr. 2975/10.08.2006, catre Primarul Municipiului Targoviste in legatura cu determinarea pretului local de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba Prețul Local de Referinta (PLR) pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Targoviste, prin sistem centralizat, produsa de S.C. TERMICA S.A. Targoviste,  la valoarea de 140,00 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., incepand cu data de 01.09.2006.

Art.  2   Diferenta dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatiei si Pretul Local de Referinta (PLR) se asigura de la bugetul local, potrivit prevederilor art.4 din OG nr.36/2006.

Art.  3   Prevederile H.C.L. nr. 361/29.09.2005 privind pretul local al energiei termice furnizate populatiei municipiului Targoviste in sistem centralizat isi inceteaza aplicabilitatea la data de 31.08.2006.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    290

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 12 (doisprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 12 (doisprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    291

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor cămine de casa, conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea punctajelor propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, modificata si completata ulterior ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 66/30.03.2006 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§         Prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Targoviste nr. 2807/2006 privind constituirea Comisiei Municipale de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003 ;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba punctajele propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003.

Art. 2 Pe baza punctajelor, se repartizeaza 15 loturi camin de casa persoanelor cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Cele 15 amplasamente sunt identificate in planul de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 3  Atribuirea loturilor camin de casa se va face pe baza de contract.

Contractul – cadru este cel prevazut in Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadstru Imobiliar, D.A.P.P.P., membrii Comisiei de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    292

Tgv. 30.08.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea in forma finala a criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de priorități in soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. si repartizarea acestora tinerilor, in vederea închirierii

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 30.08.2006, având in vedere:

-   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, privind aprobarea in forma finala a criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de priorități in soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. si repartizarea acestora tinerilor in vederea închirierii;

-         Avizul favorabil nr. 2384/DGDC/01.08.2006, al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului;

-         Rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 4 ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.G. nr. 592/2006 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

           Art.1 Se aproba in forma finala criteriile restrictive si cele de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de priorități in soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. si repartizarea acestora tinerilor in vederea închirierii, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba lista cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Economica, Serviciul Juridic si Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare si executare.     

 

Nr.    293

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind actualizarea listei spatiilor cu destinația de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează a fi vândute conform Legii nr. 236/2006

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astãzi 30.08.2006, având in vedere:

-   Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste – jr. Vasile Avanu, privind actualizarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Targoviste cu destinația de cabinete medicale care urmeazã a fi vândute in conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2006 ;

-         Lista spatiilor cu destinația de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfãsoarã activitãti conexe actului medical;

-         Rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 4 ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata  a statului sau a unității administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

           Art.1 Se actualizează lista spatiilor cu destinația de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, proprietate privata a municipiului Târgoviște, care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 236/2006, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Lista spatiilor cu destinația de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical va fi afișata  la sediul Consiliului Local Municipal si publicata pe site-ul Primăriei si in mass-media locala prin grija Secretarului municipiului Targoviste.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Economica si Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare si executare.     

 

Nr.    294

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 306/2005 de stabilire a cuantumului indemnizației lunare pentru membrii comisiei municipale de vânzare a spatiilor cu destinație de cabinete medicale conform O.U.G. nr. 110/2005

 

                    Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința ordinara, astăzi, 30.08.2006, având in vedere:

-   Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste – jr. Vasile Avanu, privind revocarea H.C.L. nr. 306/2005;

-         Rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile  art. 6, alin. 7 din Legea nr. 236/2006 privind aprobarea O.U.G. Nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata  a statului sau a unității administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical;

-         Dispozițiile art. 38 pct. 3 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

        Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se revoca H.C.L. nr. 306/2005 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru membrii comisiei municipale de vânzare a spatiilor cu destinație de cabinete medicale conform O.U.G. nr. 110/2005

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Economica, membrii comisiei si Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    295

Tgv. 30.08.2006

 

H O T A R A R E

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in administrarea Consiliului Judetean Dambovita a Dispensarului nr. 4 Sarbi – Strada Petru Cercel nr. 1 si a terenului aferent acestuia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006, avand in vedere:

-         Initiativa comisiilor de specialitate nr. 2 si 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 281/2003;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 281/2003 privind trecerea unor bunuri imobile, proprietatea publica a judetului, din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.J. nr. 68/14.07.2006 pentru modificarea si completarea H.C.J. nr. 85/2005 privind aprobarea listei spatiilor medicale din proprietatea privata a judetului Dambovita, care urmeaza a fi vandute;

-         Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

        In temeiul art.46, alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba trecerea din administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in administrarea Consiliului Judetean Dambovita a Dispensarului nr. 4 Sarbi – Strada Petru Cercel nr. 1, in suprafata construita de 193 mp, si a terenului aferent de 796 mp, an constructie 1965, valoare de inventar 261.700.000 lei ROL, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea - primirea se va face pe baza unui Proces verbal semnat de reprezentantii legali ai celor doua parti.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 281/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul municipiului pentru comunicare.


Nr.    296

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si prevederile Listei orientative din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobata prin H.G. nr. 548/1999;

-          Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita

-          Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste;

-          Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea nr 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste, conform Listelor de inventariere anexate care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Bunurile cuprinse in Listele de inventariere anexate vor fi date spre administrare dupa cum urmeaza:

1.      Gestiunile : Spatii verzi si Parcuri – in administrarea Directiei Gradini Publice care va proceda la inregistrarea acestora in evidentele acestora in evidentele contabile cu obligativitatea de a le intretine si amenaja corespunzator;

2.      Gestiunea: Locuri de joaca pentru copii – in administarea Directiei Edilitar Gospodaresti care va proceda la inregistrarea acestora in evidentele contabile ci obligativitatea de a le intretine si amenaja corespunzator.

3.      Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat, in vederea casarii, a Statiei de semaforizare – 8, valoare de inventar de 4.171 lei (pozitia 11 din Lista de inventariere – Semafoare de circulatie).

Componentele rezultate din demontare urmand a fi folosite ca piese de schimb pentru statiile existente.

Art. 3  Predarea – primirea gestiunilor in cauza se va efectua prin protocol de catre comisii constituite prin Dispozitia Primarului, in baza listelor de inventar anexate.

Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 se aplica in mod corepsunzator.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, comisiile constituite, D.A.P.P.P., Directia Economica, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    297

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea traseelor pentru tractoarele destinate executarii lucrarilor agricole

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.08.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea traseelor pentru tractoarele destinate executarii lucrarilor agricole;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 113 lit. „d” din Legea nr. 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Prevederile art. 8 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002 privind regimul juridic al contraventiilor;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se stabilesc urmatoarele trasee rutiere, pe raza Municipiului Targoviste, pentru tractoarele destinate executarii lucrarilor agricole:

 1. Cartier Matei Voievod (Sarbi) – Calea Ploiesti – Calea Bucuresti – Calea Ialomitei – Strada Gimnaziului – Strada Magrini – Aleea Manastirea Dealu – Aleea Sinaia – Bulevardul Eroilor – Strada Campulung – Cartier Priseaca.
 2. Cartier Priseaca – Strada Campulung – Strada Laminorului – Strada Petru Cercel – Calea Ploiesti – Cartier Matei Voievod

Art. 2 Tractoarele sunt obligate sa respecte regulile de circulatie stabilite de legislatia in vigoare, iar nerespectarea traseelor de circulatie se sanctioneaza, conform prevederilor art. 8 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, cu amenda contraventionala de la 200 lei la 800 lei.

Art. 3 Sanctionarea contravenientilor se va efectua de catre personalul imputernicit de catre Primarul Municipiului Targoviste in colaborare cu Serviciul Politiei Rutiere, iar amenzile aplicate se vor achita la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul D.A.P.P.P.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Serviciul Politiei Rutiere si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    298

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2004,00 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Stoica Petre si Ionescu Pompiliu Lucian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2004,00 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Stoica Petre si Ionescu Pompiliu Lucian;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2004,00 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Stoica Petre si Ionescu Pompiliu Lucian.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    299

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 12.857,00 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Zarioiu Elena, Ghiuzan I. Neculai si Ion Laurentiu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 12.857,00 m.p.  pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Zarioiu Elena, Ghiuzan I. Neculai si Ion Laurentiu;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 12.857,00 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari Zarioiu Elena, Ghiuzan I. Neculai si Ion Laurentiu.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    300

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 400/2005 referitoare la P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 400/2005 referitoare la P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 400/2005 privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se modifica H.C.L. nr. 400/2005 astfel:

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

“Se aproba P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si garaje P+2+M” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Ialomitei nr. 180, beneficiar S.C. DURLA SERVICE S.R.L.”.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

 Nr.   301

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste, conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 1525/03.04.2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006, avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste, conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 1525/03.04.2006;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Decizia Curtii de Apel Ploiesti nr. 1525/03.04.2006;

-    Prevederile H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste;

-    Prevederile O.G.  nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004 privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public    local  de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-    Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-    Prevederile art. 38 alin 6 lit. „a” pct. 13 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se modifica si completeaza  H.C.L. nr. 293/2005, referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste, conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 1525/03.04.2006, dupa cum urmeaza:

 

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins :

 « Se stabilesc traseele de circulatie rutiera pe raza Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:  

 

A.  TRASEELE  DE  CIRCULATIE  PENTRU  MICROBUZE

 

1.       Pe  directia  TARGOVISTE – BUCURESTI

DUS:  Autogari,  B-dul  Unirii, Strada Garii (punct de imbarcare zona Gara Sud), Strada Col. Dumitru Baltaretu, Sens Giratoriu, Strada Col. Dumitru Baltaretu, Soseaua Gaesti, Sens Giratoriu BIG, str. Petru Cercel (punct de imbarcare Petru Cercel), Calea  Bucuresti, D.J. 711 sau D.N. 71.

INTORS: D.N. 71 sau D.J. 711, Calea Bucuresti, str. Petru Cercel (punct de debarcare Petru Cercel), Sens Giratoriu BIG, Soseaua Gaesti, Strada Col. Dumitru Baltaretu, Strada Garii (punct de debarcare zona Gara Sud), B-dul Unirii,  Autogari.

 

2.      Pe  directia  TARGOVISTE – MORENI - PLOIESTI

 

DUS: Autogari, Sens Giratoriu, B-dul Eroilor (punct de imbarcare “Halta Teis”), Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu, Strada Magrini, Valea Voievozilor.

INTORS: Valea Voievozilor, Strada Magrini, Aleea Manastirea Dealu, Aleea Sinaia, B-dul Eroilor (punct de debarcare “Halta Teis”), Sens Giratoriu, Autogari.

 

3.       Pe directia TARGOVISTE  – ANINOASA - PUCIOASA  -  SINAIA – BRASOV

                 DUS:  Autogari, Sens Giratoriu, B-dul Eroilor (punct de  imbarcare “Halta Teis”), Calea Domneasca (punct de imbarcare Finante Publice), Sens Giratoriu, Strada Mihai Bravu, Aleea Sinaia (punct de imbarcare - Transformator), D.N.71.

                 INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (punct de debarcare - Transformator), Strada Mihai Bravu, Sens Giratoriu, Calea Domneasca (punct de debarcare Finante Publice),  B-dul Eroilor (punct de debarcare “Halta Teis”), Sens Giratoriu, Autogari.

 

4                    Pe directia TARGOVISTE – TEIS – SOTANGA – PUCIOASA

DUS: Autogari, Sens Giratoriu, B-dul Eroilor (punct de imbarcare Halta Teis), Strada Nicolae Balcescu – Teis

INTORS: Teis, Strada Nicolae Balcescu, B-dul Eroilor (punct de debarcare Halta Teis), Sens Giratoriu, Autogari

 

 

5.                  Pe directia TARGOVISTE – GAESTI

DUS: Autogari, B-dul Unirii, Strada Garii, Strada Col. Dumitru Baltaretu, Sens Giratoriu, Strada Col. Dumitru Baltaretu (punct de imbarcare zona Monument) Soseaua Gaesti (punct de imbarcare COS- poarta nr. 1), D.N. 72.

              INTORS: D.N. 72, Soseaua Gaesti (punct de debarcare COS – poarta nr. 1),  Strada Col. Dumitru Baltaretu (punct de debarcare zona Monument), Strada Garii, B-dul Unirii, Autogari.

 

6.       Pe directia TARGOVISTE –  VOINESTI – CETATENI - CAMPULUNG MUSCEL

                   DUS: Autogari, Sens Giratoriu, Calea Campulung (punct  de  imbarcare Sala  Polivalenta), Priseaca  (punct de imbarcare - Centru), D.N. 72A.

                  INTORS: D.N. 72 A, Priseaca (punct de debarcare - Centru), Calea Campulung (punct de debarcare - Sala Polivalenta), Sens  Giratoriu, Autogari.

 

7.        Pe directia TARGOVISTE – MANASTIREA DEALU

                DUS: Autogari, B-dul Eroilor (punct de imbarcare - Halta Teis), Aleea Sinaia (punct de imbarcare I.L.F.), Aleea Manastirea Dealu, Spitalul  Manastirea Dealu (capat de traseu).

               INTORS: Spital Manastirea Dealu (capat de traseu), Aleea Manastirea Dealu, Aleea Sinaia (punct de debarcare I.L.F.), B-dul Eroilor (punct de debarcare Halta - Teis), Autogari.

 

      Cursele  de  transport  de  persoane   cu   microbuze   care   circula   in   regim   de tranzit   nu  au  puncte  de  imbarcare  –  debarcare  pe  raza  municipiului  Targoviste.

8.       Pe  directia  TARGOVISTE  -  VIFORATA  - ANINOASA  :

     DUS: Autogari, B- dul  Unirii   sau   Eroilor, Sens  Giratoriu, str. C – tin Brancoveanu ( punct     de      imbarcare     Piata    “ 2   Brazi “ ), str.   Mihai     Bravu ,  Aleea      Sinaia   ( punct    de imbarcare  I.L.F. ), D.N. 71.

    INTORS: D.N. 71, Aleea    Sinaia   (punct   de   debarcare  I.L.F. ), str. Mihai   Bravu , str.   C – tin     Brancoveanu ( punct    de    debarcare  Piata  “ 2  brazi ), Sens    Giratoriu , B –dul  Unirii  sau  Eroilor, Autogari.

9.    Pe  directiile  TARGOVISTE  -  VACARESTI – PIERSINARI – PRODULESTI   TITU  si  TARGOVISTE  -  VIISOARA  –  RANCACIOV : 

DUS : Autogari, B – dul  Unirii   sau  Eroilor, Sens    Giratoriu, Calea    Campulung , str. Tudor  Vladimirescu, str. Col. D. Baltaretu ( punct  de  imbarcare  Monument ), Soseaua  Gaesti ( punct  de  imbarcare  poarta  nr. 1 C.OS. ) , D.N.72.

INTORS: D.N. 72, Soseaua  Gaesti ( punct  de  debarcare  poarta  nr. 1C.O.S. ),  str. Col. D. Baltaretu, str.   Tudor    Vladimirescu ( punct    de    debarcare   Policlinica ), Calea  Campulung, Sens  Giratoriu, B – dul Unirii  sau  Eroilor, Autogari.

 

B. TRASEELE  DE  CIRCULATIE  PENTRU  AUTOBUZE

 

1. Pe directia CAMPINA – MORENI – PLOIESTI – OCHIURI – GURA OCNITEI – I. L. CARAGIALE

          DUS: Autogari, Calea Campulung, str. Laminorului (statii ROMLUX, S.A.R.O. si BIG), Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, Calea Ialomitei (statie Agentia Protectiei Mediului), Strada Gimnaziului, Valea  Voievozilor.

          INTORS: Valea Voievozilor, Strada Gimnaziului, Calea  Ialomitei (statie Agentia Protectiei Mediului),  Calea Bucuresti, Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Strada Laminorului (statii BIG, S.A.R.O. si ROMLUX), Calea Campulung, Autogari.

 

2. Pe directia BRASOV – RUNCU – BEZDEAD – GLODENI – VULCANA – SOTANGA – ANINOASA – PUCIOASA

 

A) TARGOVISTE – ANINOASA - PUCIOASA

             DUS: Autogari, B-dul Eroilor (statie Halta Teis), Aleea Sinaia (statie Transformator), D.N. 71.

             INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (statie Transformator), B-dul Eroilor (statii Halta Teis si Autogara), Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu BIG, Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

 

B) TARGOVISTE – SOTANGA – GOLEASCA

DUS: Autogari, B-dul Eroilor (statie Halta Teis), Strada Nicolae Balcescu, Teis.

INTORS***: Teis, Strada Nicolae Balcescu, B-dul Eroilor (statie Halta Teis) Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu BIG, Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

*** Valabil pentru navetisti numai intre orele 0600 – 0800, pentru schimbul I; intre orele 1400 – 1600 pentru schimbul II; intre orele 2200 – 2400 pentru schimbul III si intre orele 1800 – 2000 pentru schimbul de 12 ore.

Pentru celelalte curse, se respecta traseul de pe relatia DUS.

 

3. Pe directia CAMPULUNG MUSCEL – VALENI DAMBOVITA – PUCHIENI – MALU CU FLORI – CANDESTI DEAL – CANDESTI VALE – PRIBOIU – TATARANI – CAPRIORU – MANESTI – RAUL ALB – BARBULETU – PIETRARI – SCHEIU – BUTOIU – DRAGAESTI – OLARI – DECINDENI.

            DUS: Autogari, str. Calea Campulung, Priseaca (statie Centru), D.N. 72 A.

            INTORS***: D.N. 72 A, Priseaca (statie Centru), str. Calea Campulung, str. Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu - BIG, str. Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX) , Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

*** Valabil pentru navetisti numai intre orele 0600 – 0800, pentru schimbul I; intre orele 1400 – 1600 pentru schimbul II; intre orele 2200 – 2400 pentru schimbul III si intre orele 1800 – 2000 pentru schimbul de 12 ore.

Pentru celelalte curse, se respecta traseul de pe relatia DUS.

 

4. Pe directia RAMNICU VALCEA – CORBII MARI – PICIOR DE MUNTE – SUTA SEACA – SILISTE – RACIU – LUCIENI – COBIA – RANCACIOV – PRODULESTI – GURA SUTII – SPERIETENI – PIERSINARI.

             DUS: Autogari, Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Soseaua Gaesti, D.N. 72.

             INTORS: D.N. 72, Soseaua Gaesti, Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sensul Giratoriu, Autogari.

 

5. Pe directia NICULESTI – BUJOREANCA – DOBRA – BALENI – PLOIESTI - FINTA – BUCSANI – HABENI – COMISANI – LAZURI

DUS: Autogari, Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, D.J. 711.

INTORS: D.J. 711, Calea Bucuresti, Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel),  Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

 

6. Pe directia BUCURESTI (BALENI) – BUCURESTI (RACARI) – ALUNIS – ILFOVENI

DUS: Autogari, Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, D.J. 711 sau D.N. 71.

INTORS: D.N. 71 sau D.J. 711, Calea Bucuresti, Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Calea Campulung, Autogari.

7.   Pe   directia  TARGOVISTE  - VIFORATA – ANINOASA :

             DUS: Autogari, B – dul  Eroilor ( statie  Halta  Teis  ), Aleea  Sinaia ( statie  I.L.F. ) , D.N. 71.

             INTORS: D.N. 71, Aleea  Sinaia ( statie  I.L.F. ), B- dul  Eroilor ( statie  Halta  Teis ) Autogara  ( statie  Autogara ), str. Calea    Campulung, str.   Laminorului  ( statii   ROMLUX, SARO , si  BIG ), Sens   Giratoriu,  Soseaua   Gaesti, str. Col.  D. Baltaretu, Sens     Giratoriu,   str.  Tudor    Vladimirescu ( statie     Policlinica ), Calea    Campulung, Autogari.

 8.      Pe  directiile     TARGOVISTE    -    TITU    si   TARGOVISTE   -   VIISOARA   -  RANCACIOV :

              DUS: Autogari,  str.  Calea   Campulung, str.   Tudor  Vladimirescu, Sens  Giratoriu, str. Col. D. Baltaretu ( statie   Monument ),   Soseaua   Gaesti  ( statie   poarta   nr.  1  C.O.S. ) , D.N. 72.

              INTORS : D.N. 72, Soseaua    Gaesti  ( statie    poarta    nr. 1   C.O.S. ) , str.  Col. D. Baltaretu, Sens     Giratoriu,  str.  Tudor     Vladimirescu  ( statie      Policlinica ),  str.    Calea  Campulung , Autogari.»

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 293/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Pe perioada lucrarilor de consolidare si aparare a infrastructurii Podului Teis, circulatia microbuzelor si autobuzelor de transport calatori, pe directiile Targoviste – Aninoasa si Targoviste – Viforata, se va realiza pe traseul stabilit prin H.C.L. nr. 430/21.12.2005.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.,  Birou Control Primar si Relatii cu Publicul, Serviciul Contencios Juridic, Politia Rutiera Targoviste, A.R.R. – filiala Dambovita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.    302

Tgv. 30.08.2006

 

H O T A R A R E

 privind respingerea plângerii prealabile a Uniunii Sindicale FNSSR – Filiala Dâmbovița privind modificarea Regulamentului pentru organizarea si efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi,

 cu referire la culoarea masinilor de taxi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006, avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 255/2003 referitoare la aprobarea R.O.F. a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Targoviste, a criteriilor de selectie a operatorilor taxi si taximetristilor independenti precum si a numarului maxim de autorizatii destinate pentru desfasurarea activitatii de taximetrie;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile H.C.L. nr. 255/2003 privind aprobarea R.O.F. a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Targoviste, a criteriilor de selectie a operatorilor taxi si taximetristilor independenti precum si a numarului maxim de autorizatii destinate pentru desfasurarea activitatii de taximetrie;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile art. 27, lit. “e” Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;

-    Prevederile art. 38 alin 6 lit. „a” pct. 13 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge plângerea prealabila a Uniunii Sindicale FNSSR – Filiala Dâmbovița privind modificarea Regulamentului pentru organizarea si efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi, cu referire la culoarea masinilor de taxi.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Serv. Retele Local Transport si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    303

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de Specialitate prin infiintarea Cabinetului Primarului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

o             Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de Specialitate prin infiintarea Cabinetului Primarului;

o             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o      Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 modificata si completata;

o      Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publicã Localã,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de Specialitate prin infiintarea Cabinetului Primarului, cu un numar maxim de 5 posturi, dupa cum urmeaza:

1.      consilier gradul IA – 2 posturi;

2.      consilier gradul I – 1 post;

3.      referent de specialitate gradul III – 1 post

4.      referent grad debutant

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    304

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal „Mânăstirea Dealu”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal „Mânăstirea Dealu”;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 186, alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

§         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 3 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 si alin. 4 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal „Mânăstirea Dealu” urmatoarele persoane:

1.      dr. Dobanda Ion

2.      ing. Nicoara Calin

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Spitalul Municipal „Mânăstirea Dealu”, reprezentantii desemnati si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    305

Tgv. 30.08.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unor persoane fizice din municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor sprijine financiare unor persoane din municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare unui numar de 7 persoane fizice din Municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    306

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea proiectului de hotarare referitor la schimbarea denumirii Strazii « Suseni » in Strada « Sf. Mucenic Gheorghe - Suseni », in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste din luna iunie 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006, avand in vedere:

-    Plangerea prealabila privind respingerea proiectului de hotarare referitor la schimbarea denumirii Strazii « Suseni » in Strada « Sf. Mucenic Gheorghe - Suseni », in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste din luna iunie 2006;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile art. 38 alin 5 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge plangerea prealabila privind respingerea proiectului de hotarare referitor la schimbarea denumirii Strazii « Suseni » in Strada « Sf. Mucenic Gheorghe - Suseni », in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste din luna iunie 2006.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    307

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unei delegații a autorității publice municipale la Chișinău (Republica Moldova), in perioada 12 – 15 octombrie 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

o             Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind deplasarea unei delegații a autorității publice municipale la Chișinău (Republica Moldova), in perioada 12 – 15 octombrie 2006;

o             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o             Rezultatul votului secret initiat in plenul sedintei ordinare;

o      Prevederile art. 38 lit. „x” din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publicã Localã,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba deplasarea unei delegații a autorității publice municipale la Chișinău (Republica Moldova), in perioada 12 – 15 octombrie 2006.

Art.2 Membrii delegatiei precum si conducatorul auto, vor fi desemnati in timp util, prin dispozitia domnului primar al Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu.

Din delegatie vor face parte si urmatorii reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Targoviste:

1.      Diculescu Maria

2.      Dragan Sebastian

Art.3 Contravaloarea transportului, diurnei si taxele auto vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    308

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea „Diplomei de Excelenta” unor familii din Municipiul Targoviste, pentru 50 de ani de casnicie, cu ocazia Zilelor Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste, prin care se propune acordarea cu ocazia Zilelor Municipiului Targoviste, a „Diplomei de Excelenta pentru 50 de ani de casnicie”;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 8 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se confera „Diploma de Excelenta” pentru 50 de ani de casnicie unui numar de 30 de familii de pe raza Municipiului Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,  Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste – Birou Stare Civila,  Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    309

Tgv. 30.08.2006

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local Municipal Targoviste, având in vedere prevederile Legii nr. 286/2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.08.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste ca urmare a modificarii Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale;

-         Rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 286/2006 privind modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale;

-         Prevederile art. 38 pct. 3 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

        In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste. Conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Regulamentul de organizare si functionare este prezentat in forma finita prin renumerotarea articolelor si introducerea modificarilor surventite conform Legii nr. 286/2006 de modificare a Legii nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale .

Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Comisiile de specialitate ale Consiliului Local, Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local si Secretarul municipiului pentru comunicare.


Nr.    310

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

o             Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement;

o             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o             Prevederile H.C.L. nr. 47/26.02.2004 privind infiintarea “Serviciului Public pentru Sport, Turism,Tineret si Agrement” ca serviciu public de interes local, modificata si completata prin H.C.L. nr. 4/2005, 142/2005, 235/2005, 9/2006;

o      Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publicã Localã,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement prin trecerea postului de administrator de la timp partial (4 ore/zi) la norma intreaga (8 ore/zi).

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/2004 se aplica in mod corespunzator.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    311

Tgv. 30.08.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii septembrie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.08.2006, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Pana Nicolae, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii septembrie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Pana Nicolae si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    312

Tgv. 30.08.2006

 

 

 

A V I Z

privind obținerea licenței auto pentru mijloacele de transport mărfuri obținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.08.2006, avand in vedere referatul d-lui director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, precum si prevederile art. 38 alin. 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

A V I Z E A Z A :

 

Depunerea documentatiei necesare pentru extinderea obiectului principal de activitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste cu domeniul „Transport de marfuri - COD CAEN 6024”,

Extinderea obiectului de activitate se face in vederea obtinerii licentei de transport pentru societate si a copiilor conforme pentru autovehiculele acesteia de la Autoritatea Rutiera Romana, in baza Ordonantei nr. 109/2005 si a Ordinului Ministrului Transportului nr. 1987/2005.

 

Nr.    6

Tgv. 30.08.2006