HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament”

în Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 16.07.2019, având în vedere:

§  Referatul nr. 23585/11.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de specialitate nr. 23586/12.01.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Prevederile HCL nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Devizul general actualizat;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște, aprobați prin HCL nr. 5/12.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

         INDICATORI TEHNICI:

           CAPACITĂȚI TEHNICE:

         Suprafata teren = 31957.00 m².

         Suprafata amenajata teren de antrenament = 9543.00 m²

         Suprafata construita tribuna = 300.00 m²

         Nr. Locuri in tribuna = 300 locuri

         Nr. proiectoare sistem de iluminat = 104 lampi

         Lungime imprejmuire teren de fotbal = 382.06 ml

         Suprafata alee acces = 30.00 m²

         Dotari:

         Banci de rezerva - 2 bucati;

         Porti de fotbal - 2 bucati;

         Scaune gradene - 300 bucati;

 

         INDICATORI FINANCIARI:

     Valoarea totală a investiției:  2.348.122,10 lei (fără TVA)

                                                     2.789.769,70 lei (cu TVA)

din care C+M:                         2.151.006,35 lei (fără TVA)                                                              

                                                      2.559.697,56 lei (cu TVA)

 

Durata de executie a obiectivului de investitie este de 9 luni (proiectare+executie).

Art. 2  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   294

Tgv. 16.07.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                               

             

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea H.C.L. nr. 337/27.10.2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova-Moreni-Gura Ocniței-Răzvad-Ulmi-Târgoviște-Comișani-Bucșani-Băleni-Dobra-Finta–Bilciurești-Cojasca-Cornești-Butimanu-Niculești-limită județ Ilfov"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 16.07.2019, având în vedere:

§  Referatul nr. 23319/10.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de specialitate nr. 23.324/10.07.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional  Regional 2014-2020;

§  Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020;

§  Prevederile H.C.L. nr. 337/27.10.2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței

- Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov";

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. e) și alin. (9), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. f), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică Acordul de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 337/27.10.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan în vederea semnării Acordului de parteneriat dintre Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni, prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre, în vederea implementării și finanțării proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra –

Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov".

Art. 3. Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   295

Tgv. 16.07.2019

Redactat 4 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

29.07.2019

 

296.Hotărâre privind stabilirea ordinii în care viceprimarii Municipiului Târgoviste vor exercita calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Târgoviște  

297.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 40, Scarile A si B)

298.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 12 ICMD)

299.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 11/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc K)

300.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 64, Scările A si B)

301.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 54)

302.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Blocurile F1 si F2)

303.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 57, Scarile A si B)

304.Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

305.Hotărâre privind aprobarea delimitării cartierelor de pe raza Municipiului Târgoviște și atribuirea denumirilor aferente acestora

306.Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Salubritate

307.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

308.Hotărâre privind stabilirea indemnizației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație al societății ECO - SAL 2005 S.A.

309.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții

310.Hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019

311.Hotărâre privind relocarea activităților Creșei nr. 16 din Municipiul Târgoviște în vederea realizării obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16 din Târgoviște”

312.Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 122/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H1, Bdul. Mircea cel Bătrân”

313.Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 123/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H2, Bdul. Mircea cel Bătrân”

314.Hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Prisecii, localitatea Priseaca, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

315.Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat in Piața Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de Cultură a Sindicatelor) în Centru cultural multifuncțional”

316.Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Șoseaua Găești”

317.Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. Gar㔠în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea de investiții: 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR/2017/4/4.2/1

318.Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”

319.Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire baza sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement “Crizantema”), Municipiul Targoviste”

320.Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire baza sportiva TIP 2, Clubul Sportiv Scolar Targoviste, Str. Locotenent Major Liviu Dragomirescu, nr. 2B, Municipiul Targoviste”

321.Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

322.Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Reconversia și refunctionalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I" în conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

323.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II"

324.Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 12.07.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

325.Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din data de 12.07.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

326.Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

327.Hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreținere și a Metodologiei de Organizare și Funcționare a Compartimentului educație timpurie din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul scolar 2019-2020

 

                                                

HOTĂRÂRE

   privind stabilirea ordinii în care viceprimarii Municipiului Târgoviste vor exercita calitatea de înlocuitor de drept

      al Primarului Municipiului Târgoviște  

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 23857/15.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Prevederile H.C.L. nr. 101/30.03.2017 privind alegerea dnei. Ilie Monica Cezarina în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște

§Prevederile H.C.L. nr. 102/30.03.2017 privind alegerea dlui. Rădulescu Cătălin  în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Procesul verbal încheiat în urma numărării voturilor ;

§Prevederile art. 129, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 152, alin. (4) și art. 163 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se desemnează ca primul înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Târgoviște domnul Cătălin Rădulescu - viceprimar al Municipiului Târgoviște.

Art. 2. În situația în care domnul Cătălin Rădulescu - viceprimar al Municipiului Târgoviște, în calitate de primul înlocuitor de drept, nu poate îndeplini atribuțiile aferente funcției de Primar al Municipiului Târgoviște, acestea vor fi exercitate de doamna Monica-Cezarina Ilie - viceprimar al Municipiului Târgoviște.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, doamna viceprimar prof. Monica Cezarina ILIE, domnul viceprimar jr. Cătălin RĂDULESCU și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   296

Tgv. 29.07.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

             

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 40, Scarile A si B)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25270/24.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 40, Scarile A si B);

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 40, Scarile A si B) ca urmare a revizuirii documentației tehnico-economice: Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, Devizul general defalcat pe fiecare componentă, Proiect tehnic și detalii de execuție, Audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   297

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 12 ICMD)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25272/24.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 12 ICMD);

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 12 ICMD) ca urmare a revizuirii documentației tehnico-economice: Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, Devizul general defalcat pe fiecare componentă, Proiect tehnic și detalii de execuție, Audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         ing. Paul-Ciprian Patic                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   298

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 11/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc K)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25280/24.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 11/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc K);

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

 

 

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc K) ca urmare a revizuirii documentației tehnico-economice: Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, Devizul general defalcat pe fiecare componentă, Proiect tehnic și detalii de execuție, Audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   299

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 64, Scările A si B)

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25278/24.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 64, Scarile A si B);

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 64, Scarile A si B) ca urmare a revizuirii documentației tehnico-economice: Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, Devizul general defalcat pe fiecare componentă, Proiect tehnic și detalii de execuție, Audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,- și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         ing. Paul-Ciprian Patic                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   300

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 54)

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25274/24.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 54);

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 54) ca urmare a revizuirii documentației tehnico-economice: Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, Devizul general defalcat pe fiecare componentă, Proiect tehnic și detalii de execuție, Audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         ing. Paul-Ciprian Patic                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   301

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Blocurile F1 si F2)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25282/24.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Blocurile F1 si F2);

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Blocurile F1 si F2) ca urmare a revizuirii documentației tehnico-economice: Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, Devizul general defalcat pe fiecare componentă, Proiect tehnic și detalii de execuție, Audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         ing. Paul-Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   302

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2”

 (Bloc 57, Scarile A si B)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25276/24.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 57, Scarile A si B);

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2” (Bloc 57, Scarile A si B) ca urmare a revizuirii documentației tehnico-economice: Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție, Devizul general defalcat pe fiecare componentă, Proiect tehnic și detalii de execuție, Audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   303

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25612/26.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare și modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”, după cum urmează:

a)      indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata în lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- valoarea totala a investitiei: 27.153.425,40 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 5.115.624,60 lei, insumand 32.269.050,00 lei cu

T.V.A., respectiv 5.701.506,66 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 1.074.146,87 lei, insumand 6.775.653,53 euro cu T.V.A.;

- din care valoarea C+M este de 17.931.400,00 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 3.406.966,00 lei, insumand 21.338.366,00 lei cu T.V.A., respectiv 3.765.123,36 euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 715.373,44 euro, insumand 4.480.496,80 euro cu T.V.A..

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice în vigoare:

1. Suprafata construita la sol                     Ac=6672,02mp

2. Suprafata construita desfasurata        Acd=10765,73mp

3. Regim de inaltime                                     P/P+2E

4. Numar locuri de parcare                        250 locuri;

5. Numar spectatori                                                 8257;

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata în luni: 10 luni.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          ing. Paul-Ciprian Patic                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   304

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea delimitării cartierelor de pe raza Municipiului Târgoviște și atribuirea denumirilor aferente acestora

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§  Referatul nr. 23156/09.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de specialitate nr. 23157/09.07.2019 al compartimentului de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

§  Avizul nr. 97/01.07.2017 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Dâmbovița;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă delimitarea cartierelor de pe raza Municipiului Târgoviște și atribuirea denumirilor aferente acestora, după cum urmează:

§  Cartierul Matei Basarab - fostul Microraion 2 și fostul Microraion 3;

§  Cartierul Radu cel Mare - fostul Microraion 4;

§  Cartierul Constantin Brâncoveanu - fostul Microraion 5;

§  Cartierul Tudor Vladimirescu - fostul Microraion 6;

§  Cartierul Mircea cel Bătrân - Zona Central㠖 cuprinzând sectorul de la str. Constantin Brâncoveanu până la Școala Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, mergând până la Casa Sindicatelor și Piața Mihai Viteazul;

§  Cartierul Mihai Viteazul - fostul Microraion 8 și fostul Microraion 9;

§  Cartierul Vlad Țepeș - fostul Microraion 11;

§  Cartierul Petru Cercel - fostul Microraion 12.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Serviciul Taxe și Impozite, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   305

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§  Referatul nr. 24803/22.07.2019 aprobat de Primarul Municipiului Târgoviște;

§  Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activității S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   306

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 24330/17.07.2019;

§  Raportul de specialitate nr. 24668/19.07.2019 al Direcției Administrație Publică Locală;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 254/27.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. ;

§  Prevederile art. 14 alin. (1), lit. k) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Municipal Construct S.A.;

§  Prevederile Hotărârii A.G.A. Municipal Construct S.A. nr. 25/06.06.2019 privind aprobarea listei de investiții și sursele de finanțare ale acestora;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Mihai – Silviu Sandu, și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   307

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

Anexa  la HCL nr. 307/29.07.2019

                                                                                                                                             

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. MIHAI - SILVIU SANDU, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.            Să aprobe încheierea unui contract de leasing financiar cu CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND ZO.O - SUCURSALA ROMANIA IFN, în valoare de 71.000 euro (la care se adaugă T.V.A.), pentru o perioadă de 60 luni și un avans de 15%,  în vederea achiziționării unui BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 428F2.

Pentru semnarea Contractului de leasing va fi mandatat directorul general al Municipal Construct S.A., ec. Mihail STANCIU.

Garantarea obligațiilor de plată asumate prin contractul de leasing se va face cu 12 bilete la Ordin în alb.

 

    Pentru  _____X_______   Împotrivă_________  Abținere_________    

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea indemnizației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație al societății ECO - SAL 2005 S.A.

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 24898/17.07.2019;

§Raportul de specialitate nr. 24955/19.07.2019;

§Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările uletrioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu luna august 2019, se stabilește indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO - SAL 2005 S.A. la valoarea de 1300 lei brut/ședință, dar nu mai mult de o ședință/lună.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, membrii Consiliului de Administrație, ECO - SAL 2005 S.A. și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   308

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi 29.07.2019, având în vedere:

§ Referatul nr. 24766/19.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.  24782/22.07.2019  pentru modificarea H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării a unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALA ROMANA în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții;

§ Prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALA ROMANA în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică articolul 1 din H.C.L. nr. 291/27.06.2019 după cum urmează:

"Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALA ROMANA, cu o maturitate de 148 luni."

Art. 2. Se modifică articolul 2 din H.C.L. nr. 291/27.06.2019 după cum urmează:

"Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru finanțarea realizarii următoarelor obiective de investitii: "

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiții                        

 Suma alocată (mii lei)

1

Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște, conform HCL nr. 304/29.07.2019

20.000

2

Lista blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performantei energetice în anul 2019, conform HCL nr.  499/21.12.2018

1.500

3

Modernizare si reabilitare drumuri de interes local in Municipiul Târgoviște - Lot 3, conform HCL nr. 361/26.09.2018

4.000

4

Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, conform HCL nr. 206/29.06.2018

7.800

5

Reabilitarea și modernizare Piața Revoluției din  Târgoviște, județul Dâmbovița conform HCL nr. 235/30.05.2019

2.400

6

Reabilitare și modernizare Parcul Mitropoliei din  Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, conform HCL nr. 234/30.05.2019

6.300

7

Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște, conform HCL nr. 163/28.03.2019.

23.000

TOTAL

65.000

 

 

Lista de obiectivelor menționate mai sus se poate modifica și completa cu aprobarea Consiliului Local, ori de câte ori este necesar, banca urmând să fie notificată în acest sens. "

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 291/27.06.2019 rămăn neschimbate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Târgoviște și Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   309

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019

 

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§ Referatul nr. 24940/22.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 24941/22.07.2019  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

§ Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 132/19.07.2019;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 1.100/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 1.100/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019, după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.100 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 1.100 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.05" - Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean".

           II.  Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.100  mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 1.100 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transporturi“, din care pe titluri:

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii cu suma de 500 mii lei, pentru finanțarea lucrărilor privind întreținerea și reparația străzilor si drumurilor.

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Subvenții cu suma de 600 mii lei, în vederea asigurării resurselor financiare conform HCL nr. 495/21.12.2018.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică - Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   310

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind relocarea activităților Creșei nr. 16 din Municipiul Târgoviște în vederea realizării obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16 din Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 22828/05.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul de specialitate  nr. 23222/09.07.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Contractul de execuție lucrări nr. 5564/18.02.2019;

§Ordinul de începere a lucrărilor;

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. s) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16 din Târgoviște”, a activităților Creșei nr. 16 din Municipiul Târgoviște în incinta Grădiniței nr. 16, situată în Municipiul Târgoviște, strada Radu cel Mare nr. 21, Județul Dâmbovița.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

                               

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   311

Tgv. 29.07.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 122/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc H1, Bdul. Mircea cel Bătrân”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 23317/10.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul de specialitate nr. 23320/10.07.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 122/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 1, str. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  122/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Reabilitare termică bloc H1, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H1, Bdul. Mircea cel Bătrân”,  astfel:

Valoarea investiției:     669.409,80 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:              540.833,13 lei (exclusiv TVA)

            (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 242.643,95 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări suplimentare din proiectul tehnic revizuit.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   312

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 123/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

     ,,Reabilitare termică bloc H2, Bdul. Mircea cel Bătrân”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 23.318/10.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul de specialitate nr. 23321/10.07.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 123/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 2, str. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  123/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Reabilitare termică bloc H2, Bdul. Mircea cel Bătrân”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,, Reabilitare termică bloc H2, Bdul. Mircea cel Bătrân”,  astfel:

Valoarea investiției:     349.302,60 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:              305.634,53 lei (exclusiv TVA)

            (2) Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 122.981,21 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată, reprezentând lucrări suplimentare din proiectul tehnic revizuit.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   313

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Prisecii,  localitatea Priseaca, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 23238/09.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul de specialitate nr. 23239/09.07.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§Decizii A.N.R.E., reglementări tehnice și standard de performanță în vigoare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§        Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Prisecii, localitatea Priseaca, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Prisecii, localitatea Priseaca, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției (strada Prisecii, în lungime de 66 m.l.) este de 13.817,09 lei cu TVA, defalcată astfel:

       4.187,61 lei cu TVA - investiție suportată de ENGIE România S.A.

       9.629,48 lei cu TVA - investiție suportată de Municipiul Târgoviște.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

          

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   314

Tgv. 29.07.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat in Piața Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de Cultură a Sindicatelor) în Centru cultural multifuncțional”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§   Referatul nr. 23.578/11.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§   Raportul de specialitate nr.  23579/11.07.2019  al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat in Piața Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de Cultură a Sindicatelor) în Centru cultural multifuncțional”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat in Piața Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de Cultură a Sindicatelor) în Centru cultural multifuncțional”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   315

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Șoseaua Găești”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§   Referatul nr. 23846/15.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de specialitate nr. 23847/15.07.2019 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Șoseaua Găești”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Șoseaua Găești”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   316

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. Gar㔠în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea de investiții: 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR/2017/4/4.2/1

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§   Referatul nr. 24802/22.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§   Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcți, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR/2017/4/4.2/1;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare a proiectului „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. Gar㔠în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr.1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. Gar㔠în cuantum de 7.080.721,49 lei (inclusiv T.V.A.) (șapte milioane optzeci de mii șapte sute douăzeci și unu lei și patruzeci și nouă bani), din care valoare totală eligibilă 7.080.721,49 (inclusiv T.V.A.) și valoarea totală neeligibilă 0 lei;

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 141.614,43 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Amenajare parc public de agrement și loisir U.M. Gar㔠pentru implementarea acestuia în condiții optime se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul jr. Daniel-Cristian STAN, Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   317

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul  de investiții „Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 25132/23.07.2019;

§   Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 din  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea serviciilor unui expert pentru întocmirea unui raport de evaluare care să stabilească valoarea de piață a imobilului teren în suprafață totală de 2076 m2 , identificat prin N.C. nr. 3694 și N.C. 3695.

Art. 4 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   318

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,

a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire baza sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement “Crizantema”), Municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§   Referatul nr. 25025/23.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§   Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.”S.A.;

§  Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Targoviște, județul Dambovița, aflat în proprietatea Municipiului Targoviște, în suprafață de 17.000 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 75589, nr. topo 75589, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Construire baza sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement “ Crizantema”), municipiul Targoviste”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Targoviște, județul Dambovita a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Targoviște, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Targoviște se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   319

Tgv. 29.07.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire baza sportiva TIP 2, Clubul Sportiv Scolar Targoviste, Str. Locotenent Major Liviu Dragomirescu, nr. 2B, Municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§   Referatul nr. 25028/23.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§   Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.”S.A.;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Targoviste, județul Dambovita, aflat în proprietatea Municipiului Targoviste, în suprafață de 1.508 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 84773, nr. topo 84773, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții „Construire baze sportive tip 2” „Construire baza sportiva TIP 2, Clubul Sportiv Școlar Targoviste, Str. Locotenent Major Liviu Dragomirescu, nr. 2B, Municipiul Targoviste”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Targoviste, județul Dambovita a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Targoviste, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Targoviste se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   320

Tgv. 29.07.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 25030/23.07.2019;

§   Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiza tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR/2017/4/4.2/1;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare “AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4.2, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr.1.

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) “AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA”  în cuantum de 1.420.152,73 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 1.420.152,73 (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 0 lei (inclusiv TVA).

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile), cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 28.403,06 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului “AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA”.

Art 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviste, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   321

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Reconversia și refunctionalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I" în conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 25032/23.07.2019;

§   Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate si sanătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiza tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR/2017/4/4.2/1;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare "Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr.1.

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) "Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I" în cuantum de 11.664.120,67 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 11.664.120,67 (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 0 lei (inclusiv TVA).

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile), cât și contribuția de 35,28% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4.114.813,02 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului "Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I".

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I" pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviste să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   322

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

   pentru modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 25112/23.07.2019;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II"

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și alin (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se reactualizează indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 267/13.10.2015, pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii,

zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II" - 146 unități locative, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea de la bugetul municipiului Târgoviște (conform devizului general) în valoare totală (inclusiv TVA) de 2.557.316,65 lei, din care C+M – 2.151.530,81 lei este destinată cheltuielilor pentru:

-            Amenajarea terenului

-            Proiectare și asistență tehnică pentru utilități (studii teren, avize, acorduri și autorizații, proiectare și asistență tehnică)

-            Investiția de bază

o   Rețele apă potabilă

o   Rețele canalizare menajeră

o   Retele gaze redusă presiune

o   Rețele electrice  joasă tensiune 0.4kV

o   Drumuri, platforme alei

o   Rețele iluminat public

-         Alte cheltuieli (organizare de șantier, comisioane, cote, taxe, cheltuieli diverse și neprăvăzute).

Art. 3  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   323

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 12.07.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

               Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§ Referatul nr. 24366/17.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 24367/17.07.2019;

§ Procesul Verbal nr. 4 din data de 12.07.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3546/05.12.2018;

§ Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 12.07.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 13 (treisprezece) locuințe sociale, conform anexei 1 la Procesul verbal nr. 4/12.07.2019.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   324

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din data de 12.07.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie

 pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§Referatul nr. 24369/17.07.2019 al Primarului Municipiului Târgoviște;

§Raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului nr. 24370/17.07.2019;

§Procesul Verbal nr. 4 încheiat în data de 12.07.2019 de către comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3545/05.12.2018;

§Prevederile art. 8, alin (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 12.07.2019 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 8 (opt) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei 2 de la Procesul verbal nr. 4 din data de 12.07.2019.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   325

Tgv. 29.07.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 59 Strada Câmpului, 63 Strada Dâmboviței, 73 - Strada Gheorghe Petrașcu, 140 Strada Prisecii, 156 Strada Soarelui, 304 - Trotuare Strada Justiției, 438 - Front captare și stație pompare Lazuri – Văcărești, 439 - Teren - Front captare si stație pompare Lazuri – Văcărești, 455 - PT 6 Micro VI Compania de Apă, 464 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro IV, 466 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro V, 468 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro VI, 469 Spațiu Stație hidrofor PT 2 - Micro VI, 470 Spațiu Stație hidrofor PT 3 - Micro VI, 471 -Spațiu Stație hidrofor PT 4 Micro VI, 473 - Spațiu Stație hidrofor PT 6 Micro VI, 474 -Spațiu Stație hidrofor PT 7 Micro VI, 483 - Spațiu Stație hidrofor PT Nicolae Bălcescu - Micro XI, 490 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 Ciprian Porumbescu  - Cartier CFR, 1798 - Spațiu PT1 Micro VI, 1800 - Spațiu PT1 Micro V - Strada Ion Ghica, 1802- Spațiu PT 7 Micro VI - Strada Valul Cetății, 1831 - PT1 Micro IV - Strada Udriste Năsturel, 1836 PT2 Micro 6 - Strada Vasile Voiculescu, 1837- Clădire Club Pensionari nr. 1, 1838- PT4 Micro VI - Strada Basarabiei, 1850 - PT Nicolae Bălcescu - Micro XI, 1857 - PT 1 Ciprian Porumbescu  Cartier CFR - Strada Păcii, 2009 – Teren - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 2033 - Cămin nefamiliști nr. 1, 2041 - Teren aferent Cămin nefamiliști nr. 1, 2420 - Teren Strada Neagoe Basarab - zona Calea ferată, 2623 -Teren Strada Tudor Vladimirescu, 2625 - Teren PT 1 Micro IV, 2628 - Teren Strada Ion Ghica, 2630 - Teren Strada Arcașilor CT 6, 2631 - Teren Strada Basarabiei, 2632 - Teren Strada doctor Oprescu Dumitru nr. 2, 2633 - Teren Strada doctor Benone Georgescu nr. 14, 2634 -Teren Bulevardul Unirii 2636 - Teren Strada Păcii, 2639 - Teren Strada Stănică Ilie nr. 11, 2825 - Teren aferent Strada Prisecii, 2933 - Teren Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, 2934 - Clădire Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, 3066 - Teren Strada Gării nr. 3, 3606 - Teren Strada Gării nr. 3, 3611- Teren Strada Gării nr. 5, 3810 - Teren Strada doctor Marinoiu nr. 17, 3811 - Teren Strada doctor Marinoiu nr. 17, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: “430.249,20 lei“

- la poziția 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: “657.937,75 lei“

- la poziția 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: “542.591,94 lei“

- la poziția 156, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.335.116,07 lei“

- la poziția 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: “65.679,58 lei “,

- la poziția 304, coloana 5 va avea următorul cuprins: “176.370,51 lei “,

- la poziția 438, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Front captare și stație pompare Ulmi“,  coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Ulmi; compus din Clădire stație pompe în suprafață de 309 mp, Bazin apă 1 în suprafață de 287 mp, Bazin apă 2 în suprafață de 1241 mp, Bazin neutralizare în suprafață de 9 mp, post transformare, rețele, stații tehnologice și echipamente; Carte Funciară nr. 73620; număr cadastral 73620“

- la poziția 439, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren - Front captare si stație pompare Ulmi“,  coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Ulmi; aferent front captare si stație pompare, foraje și drum de acces în suprafață de 20.733 mp din care 8.332 mp aferent frontului de captare intabulat în Cartea Funciară nr. 73620; număr cadastral 73620“

- la poziția 464, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Udriște Năsturel nr.10; suprafața = 48 mp Carte Funciară nr. 84954; număr cadastral 84954-C1-U2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.400 lei“,

- la poziția 455, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Arcașilor ; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 351 mp; Carte funciară 84952 număr cadastral 84952- C1-U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 39.488 lei“

- la poziția 466, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ghica; suprafața = 65 mp, Carte Funciară nr. 84955; număr cadastral 84955-C1-U4“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.237,50 lei“,

- la poziția 468, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Benone Georgescu nr.14; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 45 mp, Carte funciară 84958 număr cadastral 84958- C1-U3“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 6.075 lei“

- la poziția 469, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 50 mp, Carte funciară 84948 număr cadastral 84948- C1-U2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 5.625 lei“

- la poziția 470, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Oprescu Dumitru nr. 2; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 50 mp, Carte funciară 84947 număr cadastral 84947 - C1 - U2“ , iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.625 lei“

- la poziția 471, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 50 mp; Carte funciară 84959 număr cadastral 84959- C1-U2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.625 lei“

- la poziția 473, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Arcașilor ; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 51 mp; Carte funciară 84952 număr cadastral 84952- C1-U2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 5.738 lei“

- la poziția 474, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tudor Vladimirescu ; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 75 mp; Carte funciară 84953 număr cadastral 84953 - C1-U2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 15.188 lei“

- la poziția 483, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada căpitan Stănică Ilie nr. 11; suprafața = 76 mp Carte Funciară nr. 84957; număr cadastral 84957-C1-U2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.680 lei“,

- la poziția 490, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Păcii; suprafața = 40 mp, Carte Funciară nr. 84956; număr cadastral 84956-C1-U3 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.100 lei“,

- la poziția 1798, coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT1 Micro VI - Strada Benone Georgescu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Benone Georgescu nr. 14; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 190 mp, Carte funciară 84958 număr cadastral 84958 - C1-U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 25.110 lei“

- la poziția 1800, coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT1 Micro V - Strada Ion Ghica“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ghica; Structura din elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton și acoperiș tablă, suprafața = 342 mp; compusă din 2 apartamente: apartament U1 în suprafață de 149 mp, Carte Funciară nr. 84955; număr cadastral 84955-C1-U1 și apartament U2 în suprafață de 193 mp, Carte Funciară nr. 84955; număr cadastral 84955-C1-U2“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “52.566 lei“,

- la poziția 1802, coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT 7 Micro VI “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tudor Vladimirescu ; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața = 258 mp; compusă din apartament U1 în suprafață de 230 mp, Carte funciară 84953 număr cadastral 84953 - C1- U1 și apartament U4  în suprafață de 28 mp, număr cadastral 84953 - C1- U4“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 51.043 lei“

- la poziția 1831, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Udriște Năsturel nr. 10; construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 352 mp, compusă din 2 încăperi și un coș de fum, Carte Funciară nr. 84954; număr cadastral 84954-C1-U1“,

- la poziția 1836, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 348 mp, Carte funciară 84948 număr cadastral 84948 - C1 - U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 38.249 lei“

- la poziția 1837, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Oprescu Dumitru nr. 2; construcție P+M, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită parter = 349 mp, suprafață mansardă = 66 mp, suprafață desfașurată = 415 mp ; Carte funciară 84947 număr cadastral 84947- C1-U1“,

- la poziția 1838, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 360 mp; Carte funciară 84959 număr cadastral 84959 - C1-U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “80.217 lei“

- la poziția 1850, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stănică Ilie nr. 11; structură din elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton, acoperiș tip terasă bitumată, suprafață construită = 285 mp, compusă din 2 apartamente: apartament U1 în suprafață de 233 mp, Carte Funciară nr. 84957; număr cadastral 84957-C1-U1 și apartament U3 în suprafață de 52 mp, Carte Funciară nr. 84957; număr cadastral 84957-C1-U3 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “50.041 lei“,

- la poziția 1857, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Păcii; construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 230 mp, Carte Funciară nr. 84956; număr cadastral 84956-C1-U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.504 lei“

- la poziția 2009, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, lot 1 aferent Liceului Tehnologic Nicolae Ciorănescu, categoria de folosință CC-Curți construcții, Vecinătăți: Nord – Piața 1 Mai, Est - teren municipiu, Sud – numerele cadastrale 84771, 84772 , Vest – Universitatea Valahia, strada locotenent Stancu Ion, enclavă lotul 2 număr cadastral 84946, suprafața = 20.328 mp; Carte funciară nr.84945 număr cadastral 84945, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.952.648 lei“,

- la poziția 2033, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Laminorului nr. 16 E; clădire cărămidă tip P+4E, cu subsol tehnic și mansardă; suprafața construită = 659 mp, suprafața desfășurată = 3.295 mp; 83 unități locative; Carte Funciară nr. 77212; număr cadastral 77212; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.496.971 lei“,

- la poziția 2041, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Laminorului nr. 16 E, categoria CC - Curți construcții, Vecinătăți: Nord – numerele cadastrale 1308/1, 71730 și teren municipiu, Est - teren municipiu, Sud – număr cadastral 83863, Vest – SC Wisconsin Turning System, suprafața = 1812 mp; Carte Funciară nr. 77212; număr cadastral 77212“,

- la poziția 2420, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DR- drum; cvartal 203; parcela 7; suprafața = 2.350 mp; Carte funciară nr. 84892 număr cadastral 84892, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 156/29.05.2014, Ordonanța nr. 43/28.08.1997“,

- la poziția 2625, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Udriște Năsturel nr. 10, Categoria de folosință CC- curți construcții, cvartal 42; parcelele 18 și 19, suprafața = 496 mp, Vecinătăți: Nord, Est, Sud și Vest - teren municipiu; Carte Funciară nr. 84954; număr cadastral 84954“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “145.377 lei“,

- la poziția 2623, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 7 Micro VI“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tudor Vladimirescu; cvartal 31, parcela 74; categoria de folosință CC curți-construcții; suprafața = 408 mp; Vecinătăți: Nord - număr cadastral 78938, Est, Sud și Vest - teren municipiu; Carte funciară 84953 număr cadastral 84953“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “119.585 lei“

- la poziția 2628, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren PT1 Micro V“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ghica, Categoria de folosință CC - curți construcții, cvartal 83; parcela 13; suprafața = 863 mp; Vecinătăți: Nord, Est, Sud - teren municipiu și Vest – număr cadastral 81424; Carte Funciară nr. 84955; număr cadastral 84955“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “252.945 lei“,

- la poziția 2630, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 6 Micro VI “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Arcașilor; cvartal 99, parcela 64; categoria de folosință CC curți-construcții; suprafața = 507 mp, Carte Funciară nr. 84952, număr cadastral 84952“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.602 lei“

- la poziția 2631, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 4 Micro VI “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei; cvartal 101, parcela 39; categoria de folosință CC curți-construcții; suprafața = 505 mp, Carte Funciară nr. 84959, număr cadastral 84959“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “82.800 lei“

- la poziția 2632, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Club Pensionari nr. 1“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Oprescu Dumitru nr. 2; cvartal 102, parcela 6; categoria de folosință curti-construcții; suprafața = 500 mp, Vecinătăți: Nord - număr cadastral 84793, Est – proprietate particulară și număr cadastral 75860, Sud - număr cadastral 75860 și Vest – teren municipiu și număr cadastral 84793; Carte Funciară nr. 84947 număr cadastral 84957“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “146.550 lei“

- la poziția 2633, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT1 Micro VI “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Benone Georgescu nr.14; cvartal 105, parcela 35; categoria de folosință curti-construcții; suprafața = 268 mp, Vecinătăți: Nord – strada Benone Georgescu, Est - număr cadastral 76606 , Sud - număr cadastral 84500 și 77061 și Vest - strada Benone Georgescu; Carte Funciară nr. 84958 număr cadastral 84958“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “78.551 lei“

- la poziția 2634, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT2 Micro VI“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu; cvartal 106, parcela 23; categoria de folosință curti-construcții; suprafața = 502 mp, Vecinătăți: Nord, Est, Sud și Vest - teren municipiu; Carte Funciară nr. 84948 număr cadastral 84958“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “147.136 lei“

- la poziția 2636, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 1 Ciprian Porumbescu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Păcii, Categoria de folosință CC- curți construcții, cvartal 193; parcela 4, suprafața = 342 mp, Vecinătăți: Nord, Est, Sud și Vest - teren municipiu; Carte Funciară nr. 84956; număr cadastral 84956“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “100.240 lei“,

- la poziția 2639, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stănică Ilie nr. 11; Categoria de folosință CC- curți construcții, cvartal 212; parcela 16; Vecinătăți: Nord, Est, Sud și Vest - teren municipiu; suprafața = 389 mp, Carte Funciară nr. 84957; număr cadastral 84957“,

- la poziția 2825 coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Teren categoria de folosință DR - drum, format din lot în suprafață de 4653 mp, lungime tronson drum 391 metri, Carte Funciară nr. 82888 număr cadastral 82888 și lot în suprafață de 7.517 mp, lungime tronson drum 770 metri, Carte Funciară nr. 85031 număr cadastral 85031, suprafața totală = 12.170 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Prisecii în lungime totală de 1161 metri“,

- la poziția 2933, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, cvartal 14, parcela 26; Categoria de folosință CC - curți construcții, Vecinătăți: Nord – numerele cadastrale 10554 și 8623, Est – proprietăți particulare, Sud, Vest – teren municipiu și proprietăți particulare, suprafața = 1431 mp, Carte Funciară nr. 85025, număr cadastral 85025“,

- la poziția 2934, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, construcție tip P+1E, suprafața construită = 285 mp, suprafața desfășurată = 563 mp, Carte Funciară nr. 85025, număr cadastral 85025“,

- la poziția 3066, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 55; Vecinătăți: Nord – număr cadastral 83557, Est, Sud, Vest – SNCFR, suprafața = 721 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “211.325 lei“

- la poziția 3606, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 54; Vecinătăți: Nord și Vest – număr cadastral 83557 Est – număr cadastral 75925, Sud – număr cadastral 75925 și 76019, suprafața = 77.00 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.569 lei“

- la poziția 3611, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 48; Vecinătăți: Nord, Sud, Vest – teren municipiu, Est – teren municipiu și număr cadastral 76383, suprafața = 614 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “179.963 lei“

- la poziția 3810, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Marinoiu nr. 17; cvartal 5; parcela 2/1; Categoria CC - Curți construcții; Vecinătăți: Nord – strada doctor Marinoiu, Est – proprietate particulară, Sud – teren municipiu, Vest – teren municipiu și număr cadastral 82990, suprafața = 548 mp, Carte Funciară nr. 85034, număr cadastral 85034“,

- la poziția 3811, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada doctor Marinoiu nr. 17; cvartal 5; parcela 2/2; Categoria CC - Curți construcții; Vecinătăți: Nord – teren municipiu Lot 1, Est – proprietate particulară, Sud – număr cadastral 81809, Vest – teren municipiu și număr cadastral 83623, suprafața = 387 mp, Carte Funciară nr. 85035, număr cadastral 85035“,

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alipirea imobilelor - Teren - Stadionul Municipal Eugen Popescu, în suprafață de 34.434 mp, număr cadastral 84769, Teren Strada Justiției în suprafață de 785 mp, Carte Funciară nr. 74998, număr cadastral 10323 și Teren Strada Justiției în suprafață de 718 mp, Carte Funciară nr. 75091, număr cadastral 10317,  rezultând suprafața de 35.937 mp.

Art. 4 Se aprobă alipirea imobilelor - terenuri, având categoria de folosință DR - drum, lot în suprafață de 6.336 mp, număr cadastral  82895 și lot în suprafață de 1.181 mp, număr cadastral 84827, rezultând suprafața de 7.517 mp, număr cadastral 85031.

Art. 5 Se aprobă alipirea imobilelor - Teren Strada Herța, în suprafață de 282 mp și Teren aferent Strada Herța, în  suprafață de 3470 mp, număr cadastral 83469,  rezultând suprafața de 3.752 mp.

Art. 6 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a pozițiilor: 1544 - Loc de joacă pentru copii 2 - Parc Chindia, valoare aferentă 2.298 lei, 1833 - Spațiu Punct termic PT1 Micro 5 - Strada Ion Ghica, valoare aferentă 23.543 lei, 1835 - Spațiu Punct termic PT1 Micro 6, Strada Benone Georgescu, valoare aferentă 10.420 lei, 1841 - Spațiu Punct termic PT 7 Micro 6 - Strada Valul Cetății, valoare aferentă 23.543 lei și 2641 – Teren aferent CT Vile, valoare aferentă 53.813 lei.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr. 324/30.09.2009 privind darea în folosință gratuită către Universitatea „Valahia” Târgoviște a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, situate în Bdul Unirii, nr. 24-26 se revocă.

Art. 8 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 9 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 10  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   326

Tgv. 29.07.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu de întreținere și a Metodologiei de Organizare și Funcționare a Compartimentului educație timpurie din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul scolar 2019-2020

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019,având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 25035/23.07.2019;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea costului mediu de întreținere și a Metodologiei de Organizare și Funcționare a Compartimentului educație timpurie din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul scolar 2019-2020;

§ Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 70, alin. 1 și art. 72 din H.G nr.  1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§ Prevederile Legii nr. 201/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației;

§ Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 1/2011 privind legea educatiei cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 292/2011 privind  asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare

§ Prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă costul mediu de întreținere pentru copiii care frecventează Creșele din Municipiul Targoviste din cadrul Direcției de Asistență Socială în anul școlar 2019-2020, în cuantum de 2.325 lei/copil/luna, cuantumul alocației zilnice de hrană în suma de 14 lei/zi și valoarea contribuției părinților în următoarele cote procentuale:

 

Venit mediu brut lunar cumulat al parintilor/ reprezentamtilor legali

 

Numar copii

Cota procentuala contributie

parinti

Lei/zi/copil

peste 700 lei

un copil

 

2 sau mai multi copii

13%

 

8%

14 lei

 

9 lei

intre 225-699 lei

un copil

 

2 sau mai multi copii

8%

 

5%

9 lei

 

6 lei

intre 0-224 lei

un copil

2 sau mai multi copii

5%

 

2.5%

6 lei

 

3 lei

 

Art. 2 Contribuțiile părinților/reprezentanților legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și pentru care au aprobate planuri de servicii vor fi suportate de Consiliul Local.

Art. 3 Se aprobă Metodologia de organizare și funcționare a Seviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: contribuțiile lunare ale părinților sau ale reprezentanților legali și bugetul local.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        ing. Paul-Ciprian Patic                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   327