ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

13.07.2017

 

249. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Be You și Municipiul Târgoviște, prin Direcția Complex Turistic de Natație, în vederea organizării evenimentului  „Be You 3x3 Challenge 2017”, în perioada 17 iulie - 09 august 2017

250. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în vederea organizării concursului „Educație Rutieră-Educație pentru viață”- etapa națională, în perioada 17-20 iulie 2017

251. Hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită Județ Ilfov”

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Asociația Be You și Municipiul Târgoviște, prin Direcția Complex Turistic de Natație,

în vederea organizării evenimentului  „Be You 3x3 Challenge 2017”,  în perioada 17 iulie - 09 august 2017

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.07.2017, având în vedere:

§ Adresa Asociației Be You, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20217 din data de 05.07.2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Asociația Be You și Municipiul Târgoviște, prin Direcția Complex Turistic de Natație, în vederea organizării evenimentului  „Be You 3x3 Challenge 2017”, sub egida Federației Internaționale de Baschet, în perioada 17 iulie - 09 august 2017.

Art. 2 Se împuternicește Administratorul General al Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   249

Tgv. 13.07.2017                        

  Redactat 3 ex.

  jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în vederea organizării concursului „Educație Rutieră-Educație pentru viață”- etapa națională, în perioada 17-20 iulie 2017

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.07.2017, având în vedere:

§ Adresa Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18344 din data de 19.06.2017;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în vederea organizării concursului „Educație Rutieră-Educație pentru viață”- etapa națională, în perioada 17-20 iulie 2017.

Art. 2 Cheltuielile cu materialele necesare pentru promovarea culturală și sportivă a municipiului Târgoviște, pentru toți participanții, se asigură din bugetul municipiului Târgoviște, capitolului 65.02- Învățământ, titlul II – Bunuri și servicii și nu vor depăși cuantumul total de 16 mii lei.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște,  jr. Daniel-Cristian Stan,  să semneze Acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   250

Tgv. 13.07.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită Județ Ilfov”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 13.07.2017, având în vedere:

§ Adresa Consiliului Județean Dâmbovița - Direcția Programe Europene nr. 16749/07.07.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20524 din data de 07.07.2017;

§ Prevederile HCL nr. 114/25.04.2016 referitoare la  transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție;

§ Prevederile H.C.L. nr. 337/27.10.2016 referitoare la aprobarea Acordului de  parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”, cu modificările și completările ulterioare aduse prin HCL nr. 164/16.05.2017 și HCL nr. 217/06.06.2017)

§ Prevederile art. 36, alin. 7, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit f din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică Acordul de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, să semneze Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

     

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   251

Tgv. 13.07.2017                       

  Redactat 3 ex.

  jr. Diana Ion

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.07.2017

 

252. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Mîndrilă Nicolae

253. Hotărâre privind premierea absolvenților cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoția 2017

254. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

255. Hotărâre privind modificarea organigramei și  regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Complex Turistic de Natație

256.Hotărâre privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

257.Hotărâre privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016

258. Hotărâre privind asocierea dintre Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării a celei de-a IV-a ediții a Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, în perioada 07-10 septembrie 2017

259. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

260. Hotărâre privind aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”

      261. Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

            262. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2017

263. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

264. Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul școlar 2017-2018 și a Metodologiei de organizare și funcționare  a Serviciului Creșe

265. Hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”

266. Hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

267. Hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 13”

268. Hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 14”

269. Hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”

270. Hotărâre privind aprobarea parteneriatuluiîn cadrul proiectului „PAS-Promovarea Antreprenoriatului de Succes în Regiunea Sud-Muntenia”- POCU/82/3/7/ precum și a cofinanțării de 2% aferentă solicitantului (liderului de parteneriat), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște

271. Hotărâre privind aprobarea parteneriatuluiîn cadrul proiectului „EU-SPER”-dezvoltarea integrată comunității marginalizate „ROMLUX”- POCU/137/4/1/ precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului de parteneriat), UAT Târgoviște și partenerilor Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Gradinița cu Program Prelungit Nr. 15

272. Hotărâre privind aprobarea parteneriatului, în cadrul proiectului „Municipiul Târgoviște - O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată!” - POCU/137/4/2/ precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului de parteneriat), UAT  Târgoviște și partenerilor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Gradinița cu Program Prelungit nr. 15

273. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/31.03.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște"

274. Hotărâre privind aprobarea proiectului de investiție ”Extindere rețea gaze naturale, Cartier Priseaca - străzile Crângului și Pădurii, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

275. Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște

276. Hotărâre privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”

277. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe S+P+5”, municipiul Târgoviște, str. Arcașilor, nr. 2 A, beneficiar: S.C. CENTRAL MORENI S.R.L.

278. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1E+M”, municipiul Târgoviște, tarla 44, parcela 628/8, beneficiar: IUBU DANIEL

279. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire REEA BOUTIQUE HOTEL D+P+1+M”, municipiul Târgoviște, str. poet Grigore Alexandrescu, nr. 26, beneficiar: S.C. IVAN GRUP S.R.L.

280. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Realizare Bază Sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 58, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

281. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire depozit materiale de construcții - parter”, municipiul Târgoviște, str. Calea București, nr. 167, beneficiar: S.C. NEGOESCU BRÎNDUȘ S.R.L.

282. Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 5 (cinci) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare

283. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a unui teren în suprafață de 1301 mp

284. Hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

285. Hotărâre privind oportunitatea închirierii imobilului situat în Târgoviște, str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”

286. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 6 ani, a unui teren în suprafață de 4 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Grădinii Zoologice, Calea Domnească, nr. 171B

287. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,56 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

288. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,38 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

289. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 75 mp, situat în municipiul Târgoviște,

str. Mr. Alexandrescu, cvartal 15, parcela 130

290. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 15 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, parcela 74

291. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, parcela 74

292. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, parcela 74

293. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, parcela 74

 

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Mîndrilă Nicolae

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017 având in vedere:

§ Demisia dlui. Mîndrilă Nicolae din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 19454 din data de 29.06.2017;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 și ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Muncipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Mîndrilă Nicolae.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Național Liberal, ocupat până în prezent de domnul Mîndrilă Nicolae.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   252

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind premierea absolvenților cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoția 2017

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017,  având in vedere:

§ Raportul de specialitate privind premierea absolvenților din învățământul preuniversitar din școlile târgoviștene, care au promovat cu nota 10 examenele de absolvire din sesiunea iunie-iulie 2017;

§ Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se premiază cu suma de 2000 lei net/elev următorii elevi absolvenți ai școlilor și ai liceelor/colegiilor din municipiul Târgoviște care au promovat examenul de evaluare națională/bacalaureat, promoția 2017, cu media 10:

Avram Ștefania - Școala Gimnazial㠄Coresi”

Niculae Bianca Maria - Școala Gimanzial㠄Matei Basarab”

Pințoiu Cristiana Cosmina - Școala Gimnazial㠄Mihai Viteazul”

Zepiși Andrei Laurențiu - Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”

Borcea Rareș Ioan - Colegiul Național „Constantin Carabella”

Grigore Beatrice Maria - Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare capitolul 65.02- Învățământ, titlul II – Bunuri și servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   253

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

           

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții

ale Direcției de Salubritate

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§ Prevederile art. 36, anexa VIII, cap. II, lit. A, pct. IV din Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activității S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” și alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   254

Tgv. 28.07.2017                        

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și  regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Complex Turistic de Natație

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare;

§  Prevederile HCL nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „d” si alin. 6, lit. „a”, pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Complex Turistic de Natație, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   255

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

 

              Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție a solicitărilor referitoare la finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

§ Prevederile Legii nr. 350/2005 referitoare la regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 215/14.08.2014 referitoare la  aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se completează Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, în sensul introducerii Capitolului X - Căi de atac, care va avea următorul conținut:

 

“1. Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu o anumita documentatie de solicitare a finanțării sau contract de finantare și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezentul Regulament.

2. Actele sau deciziile nelegale care determină încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi atacate pe cale administrativă si in justitie.

3. Forma de atac pe cale administrativă a actelor și deciziilor nelegale, care determină încălcarea prevederilor prezentului Regulament, este contestația. Contestația trebuie formulată în scris in termen de 5 zile de la data publicarii sau comunicarii actului sau deciziei invocată ca nelegală. Documentul prevăzut mai sus trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestație în temeiul prezentului Regulament, să facă referire la actul sau la decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatorul, precum și modul în care acesta așteaptă să fie rezolvat cazul în speță. Contestațiile înaintate pe cale administrativă vor fi soluționate de către o comisie desemnată de Primar, prin dispoziție.

4. Pentru fiecare contestație, Comisia are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestației.

5. Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Dâmbovița. Sub sancțiunea decăderii, acțiunea în justiție trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, de la data expirării perioadei de soluționare a contestațiilor.”

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/2014, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate, regulamentul fiind republicat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de evaluare și selecție și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                                                                                                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                                                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   256

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Comisiei de evaluare și selecție constituită prin  Dispoziția Primarului nr. 2695/05.09.2016;

§  Prevederile HCL nr. 164/29.07.2016 referitoare la aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, cu modificările și completările uletrioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se completează Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016, în sensul introducerii Capitolului X - Căi de atac, care va avea următorul conținut:

 

“1. Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu o anumita documentatie de solicitare a finanțării sau contract de finantare și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezentul Regulament.

2. Actele sau deciziile nelegale care determină încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi atacate pe cale administrativă si in justitie.

3. Forma de atac pe cale administrativă a  actelor și deciziilor nelegale, care determină încălcarea prevederilor prezentului Regulament, este contestația. Contestația trebuie formulată în scris in termen de 5 zile de la data publicarii sau comunicarii actului sau deciziei invocată ca nelegală. Documentul prevăzut mai sus trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestație în temeiul prezentului Regulament, să facă referire la actul sau la decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatorul, precum și

modul în care acesta așteaptă să fie rezolvat cazul în speță. Contestațiile înaintate pe cale administrativă vor fi soluționate de către o comisie desemnată de Primar, prin dispoziție.

4. Pentru fiecare contestație, Comisia are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestației.

5. Acțiunea în justiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Dâmbovița. Sub sancțiunea decăderii, acțiunea în justiție trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, de la data expirării perioadei de soluționare a contestațiilor.”

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016, rămân neschimbate, regulamentul fiind republicat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Comisia de evaluare și selecție și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   257

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște,

în vederea organizării a celei de-a IV-a ediții

a Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, în perioada 07-10 septembrie 2017

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având in vedere: 

§   Cererea Fundației Culturale „Ion Dolănescu”, înregistrată cu nr. 20986 din data de 12.07.2017;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind asocierea dintre Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării a celei de-a IV-a ediții a Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, în perioada 07-10 septembrie 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Centrul Județean de Cultură și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea organizării a celei de-a IV-a ediții a Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu”, în perioada 07-10 septembrie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 30.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului de Folclor ”Ion Dolănescu” va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri și servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama municipiului Târgoviște acordul de asociere.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   258

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

 la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                                                                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   259

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

               Anexa 1 la HCL nr. 259/28.07.2017

                                                                                                         

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 253/27.09.2016, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe înființarea punctului de lucru situat în comuna Finta, sat Gheboaia, str. Bisericii, f.n., jud. Dâmbovița

 

 

   Pentru  ______X_____          Împotrivă____________       Abținere___________

 

                                                                                                                                                                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița,

 în perioada 2014-2020”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Adresa S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 24104/20.07.2017 prin care se solicită Consiliului Local Municipal Târgoviște aprobarea cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița” în perioada 2014-2020;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice privind aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița”, în perioada 2014-2020;

§ Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitoare la finanțale publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 759/2007 referitoare la regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Hotărârea ADI nr. 214/16.03.2017 – Master Plan actualizat la luna martie 2017;

§ Hotărârea ADI nr. 215/16.03.2017 referitoare la aprobarea Listei de Investiții Prioritare;

§ Oportunitatea finanțării „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” din fonduri europene nerambursabile;

§ Ghidul solicitantului pentru POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor; Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                            

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă, în principiu, asigurarea cofinanțării „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, cu suma de 1.100.272 lei, reprezentând contribuția Unității Administrativ Teritoriale Târgoviște în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente Unității Administrativ Teritoriale Târgoviște, respectiv 55.013.618,37 lei, echivalent euro: 12.088.514 din valoarea eligibilă estimată a proiectului, astfel:

-          8.174.767 EURO – valoare investiții

-          3.913.747 EURO – valoare echipamente + dotări.

Art. 2 Se aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște a sumei prevăzute în art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 După întocmirea Studiului de fezabilitate și aprobarea noilor indicatori tehnico - economici ai proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, Consiliul Local Municipal Târgoviște va emite o nouă hotărâre prin care se va aproba cofinanțarea.

Art. 4 Începând cu data prezentei, HCL nr. 142/27.04.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Apa Dâmbovița”, Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

 

                                                                                                                                                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   260

Tgv. 28.07.2017                        

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea

Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi, 28.07.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Procesul verbal înregistrat la Primaria Municipiului Târgoviște sub nr. 22242 din 24.07.2017, din care rezultă îndeplinirea condiției de consultare a organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate și a reprezentanților salariaților ce nu fac parte din sindicat, cu privire la stabilirea salariilor;

§  Prevederile art.11 alin. (1) - (2) și alin. (4), coroborat cu prevederile anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) și b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01 iulie 2017 salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

Art. 2 În perioada 01.07.2017 - 31.08.2017 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar.

Art. 3 Prin execepție de la prevederile art. 2, sporul pentru activitatea de control financiar preventiv și majorarea salariilor personalului nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se aplică în condițiile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.07.2017.

Art. 4 Nivelul salariilor de bază calculat potrivit noilor coeficienți se determină prin înmulțire cu valoarea salariului minim garantat în plată și se acordă în plată începând cu data de 01.09.2017.

Art. 5 Începând cu data de 01.09.2017 nu se mai acordă sporul de 15% condiții vătămătoare.

            Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare urmează să se acorde în condițiile prevăzute la litera B, art. 1 a capitolului I din anexa VIII și litera I art. 1 a capitolului II din anexa VIII la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 6 În situația în care în urma aplicării coeficienților stabiliți potrivit dispozițiilor art. 1 din prezenta hotărâre, cuantumul brut al salariului lunar este mai mic decât nivelul acordat pentru luna august 2017, se menține în plată acesta din urmă, până când prin creșterile salariale succesive ale salariului minim garantat în plată prin înmulțirea cu coeficientul respectiv se va depăși acest nivel.

Art. 7 Potrivit dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Primarul Municipiului Târgoviște va stabili prin dispoziție nivelul (gradul I sau gradul II) funcțiilor de conducere prevăzute în anexa II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 8 Prezenta hotărăre se aduce la îndeplinire de: Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Salubritate, Direcția de Asistență Socială, Poliția Locală Târgoviște, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei  Târgoviște și se afișează pe site-ul Primariei Municipiului Târgoviște, la panoul de afișaj urmând a se comunica în condițiile legii: Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Locală - Serviciul Resurse Umane, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște mai sus enumerate.

 

                                                                                                                                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   261

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2017

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 21701/20.07.2017 privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2017;

§ Prevederile art. 49 alin. 12 și alin. 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 30.06.2017, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuție a bugetului creditelor interne întocmit la data de 30.06.2017, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   262

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 22245/24.07.2017 privind    rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Adresa Universității „Valahia” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 21754/19.07.2017;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2017 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.269 mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 1.612 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 " Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ".

·     Majorarea cu suma de 293 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 " Alte impozite si taxe ".

·     Majorarea cu suma de 8 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.02 " Taxe extrajudiciare de timbru ".

·     Majorarea cu suma de 21 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 " Donații si sponsorizări ".

·     Majorarea cu suma de 335 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 " Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ".

·     diminuarea cu suma de 333  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·     diminuarea  cu suma de 333  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.269 mii lei, prin:

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 169 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive si legislative  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 300  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" in vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării aparatului propriu al Primăriei.

ü Rectificarea cu suma de 131 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți – Secțiunea de funcționare.

·     Virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 55.02 "Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi" prin :

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 100  mii lei la titlul " Bunuri și servicii".

ü Diminuarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor bugetare la titlul " Dobânzi" .

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 711 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 750  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" in vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

ü Rectificarea cu suma de 39 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 219 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 219  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", prin:

* majorarea cu suma de 19  mii lei a prevederilor la acest titlu în bugetul Clubului Sportiv Municipal,

* majorarea cu suma de 100  mii lei a prevederilor la acest titlu în bugetul Direcției Complex Turistic de Natație,

*majorarea sumelor destinate finanțării Festivalului Dracula cu suma de 40 mii lei,

*participarea Municipiului Târgoviște la Festivalul Dolănescu cu suma de 30 mii lei,

*Organizarea festivităților ocazionate de Ziua Imnului 30 mii lei

·     Majorarea cu suma de 362 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 398 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 2 mii lei la titlul " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială în vederea înființării grupului de Inițitivă Locala (GAL),

ü Rectificarea cu suma de 38 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·      Majorarea cu suma de 58 a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", credite destinate cheltuielilor cu iluminatul public.

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 80 mii lei la titlul " Alte cheltuieli ", credite destinate asigurării cotizației la ADI Civitas Dâmbovița:

ü Rectificarea cu suma de 222 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·      Majorarea cu suma de 750 a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 750 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care 350 mii lei majorare în bugetul aferent Direcției de Salubritate și 400 mii lei în bugetul propriu pentru cheltuieli privind mediul.

·      micșorarea cu 10 mii lei a sumelor alocate pentru Evenimentul Zilele Europei.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investitii rectificat in mod corespunzator este redat in anexele 4a, 4b si 4c.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   263

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială,

 în anul școlar 2017-2018

și a Metodologiei de organizare și funcționare  a Serviciului Creșe

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea costului mediu de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul școlar 2017 - 2018 și a Metodologiei de organizare și funcționare  a Serviciului Creșe;

§ Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 70, alin. 1 și art. 72 din H.G nr.  1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§ Situația beneficiarilor din cadrul Serviciului Creșe în perioada iulie 2016 - iunie 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, în anul școlar 2017 - 2018, în cuantum de 1959 lei/copil/lună, cuantumul alocației zilnice de hrană în suma de 14 lei/zi și valoarea contribuției părinților în următoarele cote procentuale:

 

Venit mediu brut lunar cumulat al părinților/ reprezentanților legali

 

 

Număr copii

 

Cotă procentuală contribuție parinti

 

 

Lei/zi/copil

 

peste 700 lei

un copil

15%

14 lei

2 sau mai multi copii

10%

9 lei

 

între 225 - 699 lei

un copil

10%

 9 lei

2 sau mai mulți copii

5%

5 lei

 

între 0 - 224 lei

un copil

5%

5  lei

2 sau mai mulți copii

2.5%

 2 lei

 

Art. 2 Contribuțiile părinților/reprezentanților legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și pentru care au aprobate planuri de servicii vor fi suportate de Consiliul Local.

Art. 3 Se aprobă Metodologia de organizare și funcționare a Seviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: contribuțiile lunare ale părinților sau ale reprezentanților legali și bugetul local.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   264

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

 etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. „d”din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se finanțează de la bugetul local cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în sumă de 68.613,21 lei, reprezentând: consultanță, supraveghere lucrări, comisioane, taxe, cote, costul creditului, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”.

Consiliul Local Târgoviște își asumă orice eventuală cheltuială legală suplimentară, aparută în legatură cu realizarea obiectivului de investiție, care nu se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   265

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

„Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 42/13.02.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște»;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se finanțează de la bugetul local cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în sumă de 10.317,00 lei, reprezentând: supraveghere lucrări, comisioane, taxe, cote, costul creditului, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”.

Consiliul Local Târgoviște își asumă orice eventuală cheltuială legală suplimentară, aparută în legatură cu realizarea obiectivului de investiție, care nu se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   266

Tgv. 28.07.2017                        

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 13”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 13”;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se finanțează de la bugetul local cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în sumă de 234.443,00 lei, reprezentând: organizarea procedurilor de achiziție, consultanță, asistență tehnică proiectant, supraveghere lucrări, comisioane, taxe, cote, costul creditului, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 13”.

Consiliul Local Târgoviște își asumă orice eventuală cheltuială legală suplimentară, aparută în legatură cu realizarea obiectivului de investiție, care nu se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   267

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 14”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 14”;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se finanțează de la bugetul local cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în sumă de 155.483,00 lei, reprezentând: organizarea procedurilor de achiziție, consultanță, asistență tehnică proiectant, supraveghere lucrări, comisioane, taxe, cote, costul creditului, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 14”.

Consiliul Local Târgoviște își asumă orice eventuală cheltuială legală suplimentară, aparută în legatură cu realizarea obiectivului de investiție, care nu se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   268

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală,

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investitii „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se finanțează de la bugetul local cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în sumă de 234.855,99 lei, reprezentând: organizarea procedurilor de achiziție, consultanță, asistență tehnică proiectant, supraveghere lucrări, comisioane, taxe, cote, costul creditului, pentru obiectivul de investitii „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”.

Consiliul Local Târgoviște își asumă orice eventuală cheltuială legală în plus aparută în legatură cu realizarea obiectivului de investiție, care nu se finanțează de la bugetul de stat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   269

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatuluiîn cadrul proiectului

„PAS-Promovarea Antreprenoriatului de Succes în Regiunea Sud-Muntenia”- POCU/82/3/7/ precum și a cofinanțării de 2%

aferentă solicitantului (liderului de parteneriat),

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea parteneriatuluiîn cadrul proiectului „PAS-Promovarea Antreprenoriatului de Succes în Regiunea Sud-Muntenia”- POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanăprecum și a cofinanțării de 2% aferentă solicitantului (liderului de parteneriat), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște

§  Prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ” România Start Up Plus”,  AP 3/ PI 8.iii/ OS 3.7.

§  Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, lit. „d” și alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 2 lit, d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă parteneriatul dintre Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște și S.C. PNEUMA VISION S.R.L. în cadrul proiectului „PAS-Promovarea Antreprenoriatului de Succes în Regiunea Sud-Muntenia”- POCU/82/3/7/.

       Art. 2 Se aprobă cofinanțarea de 2% pentru Direcția de Asistență Socială a          Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

 

 

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului*    [lei]

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

 

12.814.844,29

S.C. PNEUMA VISION S.R.L.

1.736.375,28

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

14.551.219,57

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Organizația         

 

                                      Contribuția

 

Direcția de Asistenta Sociala

79.740,25 lei

 

 

Art. 3  Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

Art. 4 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Bugetul Local.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                          

                                                                                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   270

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatuluiîn cadrul proiectului

„EU-SPER”-dezvoltarea integrată comunității marginalizate „ROMLUX”- POCU/137/4/1/ precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului de parteneriat), UAT Târgoviște și partenerilor Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino,

Gradinița cu Program Prelungit Nr. 15

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea parteneriatuluiîn cadrul proiectului „EU-SPER”-dezvoltarea integrată comunității marginalizate „ROMLUX”- POCU/137/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului de parteneriat), UAT Târgoviște și partenerilor Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Gradinița cu Program Prelungit Nr. 15

§  Prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ” România Start Up Plus”,  AP 3/ PI 8.iii/ OS 3.7. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”,  AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1 ;

§  Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, lit. „d” și alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 2 lit, d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă parteneriatul dintre UAT Târgoviște, (lider de parteneriat), Direcția de Asistență Socială, Grădința cu program prelungit nr. 15, Asociația PARTNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Colegiul Național Contantin Cantacuzino, Asociația Târgoviște spre Europa, S.C. Intratest S.A., în cadrul proiectului „EU-SPER”-dezvoltarea integrată comunității marginalizate „ROMLUX””- POCU/137/4/1/.

Art. 2 Se aprobă cofinanțarea de 2% pentru UAT Târgoviște, (lider de parteneriat), Direcția de Asistență Socială, Colegiul Național Contantin Cantacuzino,  Grădința cu program prelungit nr. 15, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, după cum urmează:

 

Organizația

 

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului*    [lei]

MUNICIPIUL TARGOVISTE

9,300,590.74

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

2,519,185.72

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15

933,140.58

Asociația PartNet – parteneriat pentru dezvoltarea durabila

2,501,445.27

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO

1,459,660.12

Asociația Târgoviște spre Europa

1,076,553.06

S.C. INTRATEST. S.A.

1,400,211.68

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

19,190,787.17

 

                              Organizația                             

                                     Contribuția

MUNICIPIUL TARGOVISTE

185,924.16  lei

0, 97%

Direcția de Asistenta Sociala

50,384.19 lei

0,26%

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15

18,662.82 lei

0,10%

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO

29,193.20 lei

0,15%

                                                                             

      

       Art. 3  Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

Art. 4 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Bugetul Local.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   271

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

                                                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului, în cadrul proiectului

„Municipiul Târgoviște - O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată!” - POCU/137/4/2/ precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului de parteneriat), UAT  Târgoviște și partenerilor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Gradinița cu Program Prelungit nr. 15

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea parteneriatului în cadrul proiectului „Municipiul Târgoviște - O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată!” - POCU/137/4/2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non-rome) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -rome) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului de parteneriat), UAT  Târgoviște și partenerilor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Gradinița cu Program Prelungit nr. 15 ;

§  Prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2. ;

§  Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, lit. „d” și alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 2 lit, d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă parteneriatul dintre UAT Târgoviște, (lider de parteneriat), Asociația PARTNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Direcția de Asistență Socială, Colegiul Național Contantin Cantacuzino, Grădința cu program prelungit nr. 15, în cadrul proiectului „Municipiul Târgoviște - O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată!”- POCU/137/4/2/.

Art. 2 Se aprobă cofinanțarea de 2% pentru UAT Târgoviște, (lider de parteneriat), Direcția de Asistență Socială, Colegiul Național Contantin Cantacuzino,  Grădința cu program prelungit nr. 15, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, după cum urmează:

 

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului*    [lei]

MUNICIPIUL TARGOVISTE

5.690.304,64

ASOCIATIA PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA

6.029.178,98

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

2.195.971,29

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO

941.717,59

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15

533.476,56

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

15.390.649,06

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizația         

 

Contribuția

 

 

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Valoarea contribuției (în lei)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

113.806,10

0,007%

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

43.919,43

0,002%

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO

 

18.834,35

0,001%

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15

10.669,53

0,0007%

      

Art. 3  Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

Art. 4 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și Bugetul Local.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   272

Tgv. 28.07.2017                        

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 125/31.03.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea HCL nr. 125/31.03.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile HCL nr. 125/31.03.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică titlul obiectivului de investiție aprobat prin HCL nr. 125/31.03.2017, astfel:

     „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Fundătura Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”.

Art. 2 Se modifică Nota conceptuală pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Fundătura Maior Coravu, Ileana Sărăroiu,  Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se modifică Tema de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Fundătura Maior Coravu, Ileana Sărăroiu,  Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   273

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de investiție ”Extindere rețea gaze naturale, Cartier Priseaca - străzile Crângului și Pădurii, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită  implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe străzile Crângului și Pădurii, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției ”Extindere rețea gaze naturale, Cartier Priseaca-străzile Crângului și Pădurii, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§  Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§ Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale;

§  Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție ”Extindere rețea gaze naturale, Cartier Priseaca, străzile Crângului și Pădurii, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2  Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința S.C Distrigaz Sud Rețele investiția ”Extindere rețea gaze naturale, Cartier Priseaca, străzile Crângului și Pădurii, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție .

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării prin încheierea unui contract de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție între S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5  Se aprobă intrarea în patrimoniul operatorului, cu drept de proprietate și cu titlu gratuit, a obiectivului rezultat în urma investiției.

Art. 6 Valoarea totală estimată a investiției de 371.414,47 lei cu TVA și cotele de cofinanțare:

Ø  Municipiului Târgoviște – 363.986,49 lei cu TVA

Ø  ENGIE România S.A –    7.427,98 lei cu TVA

Art. 7 Taxa de racordare și acord acces la sistemul de distribuție gaze naturale va fi comunicată ulterior de către operatorul de servicii și va fi suportată din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   274

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

 pentru Municipiul Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea documentului strategic „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 431, alin. 4, art. 461, lit.e din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

§ Programul Operațional Regional 2014-2020, Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                      

                                                                                                                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   275

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 4 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană

 a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea documentului strategic “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 461 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

§ Programul Operațional Regional 2014-2020, Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                                                                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   276

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 4 ex.

jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire bloc de locuințe S+P+5”, municipiul Târgoviște,

str. Arcașilor, nr. 2 A, beneficiar: S.C. CENTRAL MORENI S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire bloc de locuințe S+P+5”, municipiul Târgoviște, str. Arcașilor, nr. 2 A, beneficiar: S.C. CENTRAL MORENI S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe S+P+5”, municipiul Târgoviște, str. Arcașilor, nr. 2 A, beneficiar: S.C. CENTRAL MORENI S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă: Llu - zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri (peste la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUT = 2,5; nr. niv. = S+P+5E, H maxim = 18,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   277

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1E+M”, municipiul Târgoviște, tarla 44, parcela 628/8,

 beneficiar: IUBU DANIEL

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1E+M”, municipiul Târgoviște, tarla 44, parcela 628/8, beneficiar: IUBU DANIEL;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință S+P+1E+M”, municipiul Târgoviște, tarla 44, parcela 628/8, beneficiar: IUBU DANIEL.

Art. 2 Se stabilește funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT = 1,5; nr. niv. = S+P+1E+M, H max. cornișă = 7,50 m și H max. Coamă = 10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   278

Tgv. 28.07.2017                        

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire REEA BOUTIQUE HOTEL D+P+1+M”, municipiul Târgoviște,

str. poet Grigore Alexandrescu, nr. 26, beneficiar: S.C. IVAN GRUP S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire REEA BOUTIQUE HOTEL D+P+1+M”, municipiul Târgoviște, str. poet Grigore Alexandrescu, nr. 26, beneficiar: S.C. IVAN GRUP S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire REEA BOUTIQUE HOTEL D+P+1+M”, municipiul Târgoviște, str. poet Grigore Alexandrescu, nr. 26, beneficiar: S.C. IVAN GRUP S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 2, funcțiunea dominantă: IS - zonă instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40,43%; CUT = 1,61; regim de înălțime P+1E - D+P+1E - D+P+1E+M, H maxim admis = 8,0 m (streașină) și 12,0 m (coamă), iar pentru corpul P+1 - Hmax. streașină = 6,0 m.

Art. 3 Este permisă folosirea exclusivă a parcelei pentru toate utilizările necesare funcționării construcției.

            Este interzisă orice tip de activitate care creează disconfort vecinătăților.

Art. 4 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   279

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Realizare Bază Sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 58,

beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Realizare Bază Sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 58, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Realizare Bază Sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 58, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 10, funcțiunea dominantă: IS - zonă instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 1; nr. niv. = P - P+1, H max. cornișă = 13,0 m și H max. coamă = 16,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   280

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire depozit materiale de construcții - parter”, municipiul Târgoviște,

str. Calea București, nr. 167, beneficiar: S.C. NEGOESCU BRÎNDUȘ S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire depozit materiale de construcții - parter”, municipiul Târgoviște, str. Calea București, nr. 167, beneficiar: S.C. NEGOESCU BRÎNDUȘ S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire depozit materiale de construcții - parter”, municipiul Târgoviște, str. Calea București, nr. 167, beneficiar: S.C. NEGOESCU BRÎNDUȘ S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 24, funcțiunea dominantă: IS - zonă instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT max = 25%; CUT = 0,5; nr. niv. maxim admis = P+1E.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   281

Tgv. 28.07.2017                       

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 5 (cinci) loturi cămine de casă,

conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 5 (cinci) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare și anularea atribuirii unui număr de 5 loturi cămine de casă;

§ Procesele Verbale din data de 26.05.2017 și din data de 13.07.2017 ale Comisiei municipale de analiză și propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuințe, proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi cămin de casă) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003;

§ Prevederile H.C.L. nr. 197/2008 privind modificarea H.C.L. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003.

§ Prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Târgoviște nr. 1343/10.05.2017 privind actualizarea Comisiei municipale de analiză și propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§ Procesele Verbale din data de 26.05.2017 și din data de 13.07.2017 ale Comisiei municipale de analiză și propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1  Se revocă atribuirea unui număr de 5 (cinci) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 5 (cinci) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   282

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”,

a unui teren în suprafață de 1301 mp

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Adresa nr. 21861/20.07.2017 prin care Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului pe al cărui amplasament sunt construite biserica și anexele aferente;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a unui teren în suprafață de 1301 mp;

§ Prevederile art. 1 și art. 3, alin. 2 din Legii nr. 239/2007 reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§ Prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L nr. 196/18.12.1997 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției a suprafeței de 1000 mp pentru construirea unei biserici între strada Câmpulung și strada Constantin Brâncoveanu;

§ Prevederile H.C.L. nr. 48/22.02.2000 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției a terenului în suprafață de 376 mp, teren situat în Târgoviște, la intersecția str. C. Brâncoveanu și Câmpulung, Parohiei Sf. Arhangheli Mihail și Gavril;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică și se actualizează datele pentru imobilul Teren Calea Câmpulung nr. 104 - înscris la pozița 3058 in Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște după cum urmează:

- la poziția 3058, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren strada Constantin Brâncoveanu nr. 83“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință CC - Curți construcții; cvartal 88, parcela 112/1; vecinătăți:  Nord- strada Constantin Brâncoveanu, Est – proprietate Safta Gheorghe și SC Claudia SRL, Sud- Calea Câmpulung, Vest- Calea Câmpulung; suprafața = 1301 mp“.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a bunului imobil Teren strada Constantin Brâncoveanu nr. 83, ce se identifică conform planului de situație anexat cu următoarelor date:

- Denumirea bunului:                          Teren strada Constantin Brâncoveanu nr. 83;

- Adresa și amplasament:                   strada Constantin Brâncoveanu nr. 83; categoria de folosință CC - curți construcții; cvartal 88, parcela 112/1; vecinătăți:  Nord- strada Constantin Brâncoveanu, Est – proprietate Safta Gheorghe și SC Claudia SRL, Sud- Calea Câmpulung, Vest- Calea Câmpulung;

- Suprafața:                                         1301 mp;

- Număr inventar:                               700948;

- Valoare de inventar:                         389.530 lei.

Art. 3 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a poziției 3058 corespunzătoare bunului imobil cu număr de inventar 700948.

Art. 4 Se aprobă transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a bunului imobil - Teren strada Constantin Brâncoveanu nr. 83, în suprafață de 1301 mp, identificat conform datelor  prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Imobilul se transmite pe bază de protocol și va fi folosit ca incinta parohială pentru organizarea ceremoniilor bisericești, Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” respectând dispozițiile Legii nr. 239/2007.

Art. 6 Începând cu data prezentei, HCL nr. 196/18.12.1997 și HCL nr. 48/22.02.2000 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public si privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul evidența patrimoniului public și privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.  283

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

             

HOTĂRÂRE

privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 1589 Piața Tricolorului ce corespunde poziției 471 din HG nr.1350/2001, 1758 Clădire Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat ce corespunde poziției 855 din HG nr.1350/2001, 1759 Teren aferent Clădire Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat, 2253 Teren Piața Tricolorului, 395 Drum de exploatare DE 376/9 (Strada Crizantemei) ce corespunde poziției 1804 din HG nr.543/2011, 2696 Teren aferent Calea Ploiești, 2697 Teren aferent Strada Cernauti, 2700 Teren aferent Strada 10 Mai, 2703 Teren aferent Strada Agricultori, 2705 Teren aferent Aleea Coconilor, 2706 Teren aferent Aleea Grivița,  2710 Teren aferent Strada Alexandru Ilie, 2721 Teren aferent Strada Boerescu Zaharia, 2727 Teren aferent Calea Campulung, 2730 Teren aferent Strada Camil Petrescu, 2740 Teren aferent Strada Costache Olăreanu, 2743 Teren aferent Strada Cronicarilor, 2745 Teren aferent Strada Crăițelor, 2746 Teren aferent Strada Curcubeului, 2757 Teren aferent Strada Gabriel Popescu, 2774 Teren aferent Strada Industriei, 2777 Teren aferent Strada Intrarea Teiș, 2802 Teren aferent Strada Milioara, 2807 Teren aferent Strada Negustorilor, 2808 Teren aferent Strada Nicolae Bălcescu, 2809 Teren aferent Strada Nicolae Dobrin, 2826 Teren aferent Strada Prutului, 2834 Teren aferent Strada Revoluției, 2850 Teren aferent Strada Tighina, 2858 Teren aferent Strada Urmuz, 2893 Teren aferent Strada locotenent major Dragomirescu Liviu, 2906 Teren aferent Strada profesor Cornel Popa, 2929 Clădire Creșa nr. 8 Prichindel, 3157 Teren Creșa nr. 8 Prichindel, 1897 Clădire nr. 2 cu etaj - Grădinița Raza de Soare Târgoviște ce corespunde poziției 836 din HG nr.1350/2001, 1899 Clădire grădiniță - Grădinița Raza de Soare Târgoviște ce corespunde poziției 714 din HG nr.1350/2001, 1900 Teren - Grădinița Raza de Soare Târgoviște ce corespunde poziției 674 din HG nr.1350/2001,

 înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 1589, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ Piața Tricolorului ”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Platou Prefectură, Piața Tricolorului; paviment între bulevardul Libertății și bulevardul Mircea cel Bătrân; suprafața = 8385 mp; înscris în Cartea funciară 83562 număr cadastral 83562 ”; iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 409.607“;

- la poziția 1758, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Revoluției nr. 2; clădire din cărămidă S+P+1E, învelitoare țiglă; suprafața construită = 275 mp; suprafața desfășurată = 729 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 224.353 “;

- la poziția 1759, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției nr. 2; categoria de folosință - curți construcții; vecinătăți: Nord – teren municipiu, Sud – teren municipiu, Est – Strada Revoluției, Vest – teren municipiu; suprafața = 323 mp ”;

- la poziția 2253, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Piața Tricolorului nr. 2A; vecinătăți: la Nord – bulevardul Libertății, la Sud – bulevardul Mircea cel Bătrân, la Est – număr cadastral 5104, teren municipiu, număr cadastral 3250 și 3251, la Vest – număr cadastral11245, număr cadastral 1421, teren municipiu, număr cadastral 1873/2/1 și 1873/2/2; suprafața = 9.260 mp, Cartea funciară 83562 număr cadastral 83562 ”; iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 2.714.106 “;

- la poziția 2929, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E + Subsol tehnic = 188 mp; suprafața construită = 188 mp; suprafața construită desfășurată =  376 mp; Carte funciară 83553 număr cadastral 83553 ”;

- la poziția 3157, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; categoria de folosinta CC – curți construcții; vecinătăți: Nord- teren municipiu Lot 1 număr cadastral 83552, Est- teren municipiu, Sud- teren alee municipiu, Vest- teren municipiu Lot 1 număr cadastral 83552; suprafața  = 1136 mp, Carte funciară 83553 număr cadastral 83553”;

- la poziția 1897, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E + Subsol tehnic = 93 mp; suprafața construită = 370 mp; suprafața desfășurată = 740 mp, Carte funciară 83552 număr cadastral 83552 ”;

- la poziția 1899, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E + Subsol tehnic = 1026 mp; suprafața construită = 1115 mp; suprafața desfășurată = 2141 mp, Carte funciară 83552 număr cadastral 83552 ”;

- la poziția 1900, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; categoria de folosință CC – curți construcții; vecinătăți: Nord- teren municipiu si număr cadastral 10738, Est- teren municipiu, Sud- teren municipiu Lot 2  număr cadastral 83553, teren alee municipiu si număr cadastral 8817, Vest- strada Virgil Draghiceanu; suprafața  = 5.473 mp, Carte funciară 83552 număr cadastral 83552 ”,

- la poziția 395, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren aferent strada Crizantemei “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2829 mp ”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 124.377 “;

- la poziția 2696, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 20.080 mp, Lotul 2 în suprafață de 11.127 mp, suprafața totală =  31.207 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 5.497.033 “;

- la poziția 2697, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 5.359 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 942.433 “;

- la poziția 2700, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3.218 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 943.196 “;

- la poziția 2703, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1.140 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 77.964 “;

- la poziția 2705, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4.955 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.452.26 “;

- la poziția 2706, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1.243 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 364.324 “;

- la poziția 2710, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; se compune din: suprafața = 1.092 mp si suprafața = 1369 mp număr cadastral 1703/3; suprafața totală = 2.461 mp“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 168.308 “;

- la poziția 2721, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 6630 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.943.253 “;

- la poziția 2727, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 33.134 mp și Lotul 2 în suprafață de 37.552 mp; suprafața totală = 70.686 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 12.430.133 “;

- la poziția 2730, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 646 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 189.342 “;

- la poziția 2740, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 6.111 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 417.930 “;

- la poziția 2743, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4.358 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 766.398 “;

- la poziția 2745, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 6.437 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.886.685 “;

- la poziția 2746, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 894 mp și Lotul 2 în suprafață de 2.054 mp; suprafața totală = 2.948 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 201.614 “;

- la poziția 2757, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1.393 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 408.288 “;

- la poziția 2774, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 1.433 mp și Lotul 2 în suprafață de 3.715 mp; suprafața totală = 5.148 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 905.327 “;

- la poziția 2777, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafata = 1275 mp carte funciara 75742 ”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 87.196 “;

- la poziția 2802, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2.387 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 699.630 “;

- la poziția 2807, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 868 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 254.410 “;

- la poziția 2808, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 18.630 mp, Lotul 2 în suprafață de 6.261 mp, Lotul 3 în suprafață de 1.273 mp, Lotul 4 în suprafață de 958 mp număr cadastral 76009; suprafața totală =  27.122 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.536.880 “;

- la poziția 2809, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; se compune din: suprafața = 357 mp număr cadastral 7622,  suprafața = 50 mp număr cadastral 10315, suprafața = 696 mp număr cadastral 10324, suprafața = 655 mp număr cadastral 10318, suprafața = 2.388 mp număr cadastral 7917 și suprafața = 622 mp; suprafața totală = 4.768 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “838.500“;

- la poziția 2826, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; se compune din: suprafața = 5.165 mp și suprafața = 3000 mp număr cadastral 76073; suprafața totală = 8.165 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.435.897 “;

- la poziția 2834, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10.866 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 3.184.825“;

- la poziția 2850, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; se compune din: suprafața = 1.296 mp și suprafața = 2324 mp număr cadastral 76073; suprafața totală = 3620 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 636.611 “;

- la poziția 2858, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1.351 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 395.978 “;

- la poziția 2893, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 4.934 mp, Lotul 2 în suprafață de 1.014 mp și Lotul 3 în suprafață de 1.476 mp; suprafața totală = 7.424 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 2.175.974“;

- la poziția 2906, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; se compune din: suprafața = 868 mp și suprafața = 17.902 mp Carte Funciară 75037 număr cadastral 10757; suprafața totală = 18,770 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.283.680“.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea poziției 3077 Teren Piața Tricolorului aferent Centru Național de Informare Turistică, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   284

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                          

Anexă la Hotărârea nr. 284/28.07.2017

 

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

Poz. înreg.

 

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3599

 

 

 

 

 

1.3.7.2.

Trotuare Strada Vidin

Asfaltate;

suprafața = 624 mp;

2016

115.378,47

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998; Proces verbal recepție nr. 8282/17.03.2016 Proces verbal nr. 16293/31.05.2016

3600

1.3.7.2.

Trotuare Strada Smârdan

Asfaltate; suprafața = 396 mp;

2016

73.220,96

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998; Proces verbal recepție nr. 8282/17.03.2016; Proces verbal nr. 16293/31.05.2016                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind oportunitatea închirierii imobilului situat în Târgoviște, str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Adresa Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu - Voinești” Târgoviște, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 8204/20.03.2017;

§ Procesul verbal nr. 18/14.03.2017 al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu - Voinești” Târgoviște;

§ Raportul de specialitate al Direcției de de Administrare a Patrimomiului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind oportunitatea închirierii spațiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfășurarea activității școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”;

§ Prevederile Legii a educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă constituirea unei comisii care să negocieze închirierea imobilului în suprafață de 135 mp, din Târgoviște, strada N. Filipescu, nr. 37, pentru o perioadă de un an școlar, începând cu data de 01.09.2017 până la data de 30.06.2018, în vederea desfășurării activității Școlii „I. Al. Brătescu – Voinești”.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de negociere a prețului închirierii și a condițiilor acesteia.

     Din comisie vor face parte și următorii consilieri:                                                         

Ilie Monica - Cezarina

Patic Paul - Ciprian

Gherghescu Constantin

Art. 3 După încheierea negocierilor, forma finală a contractului de închiriere va fi supusă spre aprobare consiliului local.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

                                                                                                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   285

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 3 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 6 ani, a unui teren în suprafață de 4 mp, situat în municipiul Târgoviște,

în incinta Grădinii Zoologice, Calea Domnească, nr. 171B

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 6 ani, a unui teren în suprafață de 4 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Grădinii Zoologice, Calea Domnească, nr. 171B, în vederea comercializării de suveniruri pentru promovarea de imagine a colecției de animale din Grădina Zoologică;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de perioadă de 6 ani, a unui teren în suprafață de 4 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Grădinii Zoologice, Calea Domnească, nr. 171B, în vederea comercializării de suveniruri.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Joița Ion

Bugyi Alexandru

Bercu Adrian Gheorghe

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 100 lei/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   286

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

                                                         

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,56 mp, situat în municipiul Târgoviște,

în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,56 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul nr. 20, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,56 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul nr. 20, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Joița Ion

Bugyi Alexandru

Bercu Adrian Gheorghe

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   287

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,38 mp, situat în municipiul Târgoviște,

în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.07.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,38 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul nr. 26, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,38 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul nr. 26, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Joița Ion

Bugyi Alexandru

Bercu Adrian Gheorghe

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   288

Tgv. 28.07.2017                       

 Redactat 2 ex.

 jr. Mariana Ungureanu

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 75 mp, situat în municipiul Târgoviște,

str. Mr. Alexandrescu, cvartal 15, parcela 130