ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

13.07.2016

 

 

140. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

141. Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune, încheiat în baza HCL nr. 165/26.03.2009 referitoare la aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Asociația de Investitori Transport Târgoviște S.R.L.

 

                                                   

 

  HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.07.2016, având în vedere:

·    Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 19839/08.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

·    Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. STZ484/01.06.2016,

·    Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2016 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 5.303  mii lei, prin:

·            Majorarea  cu suma de  2.242  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02-" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București "

·            Majorarea cu suma de 165 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice",

·            Majorarea cu suma de 1.749 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50 " Alte amenzi, penalitatea și confiscări",

·            Majorarea cu suma de 166 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32 " Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare",

·            Majorarea cu suma de 90 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 " Donații și sponsorizări",

·            majorarea cu suma de 28  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

·            majorarea cu suma de 544 mii lei a prevederilor la indicatorul  39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului",

·            majorarea cu suma de 33 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - "Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale",

·            Majorarea  cu suma de 286  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 - " "Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit"

·            diminuarea cu suma de 1.260 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·            diminuarea  cu suma de 1.260 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

 

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 5.303  mii lei, prin:

·                   Majorarea cu suma de 2.064 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 51.02 " Autorități publice". din care pe titluri:

ź    Majorarea prevederilor bugetare cu 2.031  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", reprezentând sume necesare achitării obligațiilor ce decurg din Dosarul nr. 3879/120/2013/a17.

ź    Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 33 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe

·                   Diminuarea cu suma de 560 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 “ Alte servicii publice generale ”, din care pe titluri:

ź    Diminuarea prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul Cheltuieli de personal, reprezentând diminuarea sumelor alocate pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de votare.

ź    Diminuarea prevederilor bugetare cu 160  mii lei la titlul " Bunuri și servicii".

·            În cadrul capitolului 55.02 "Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi" evidențierea distinctă a dobânzilor și comisioanelor aferente creditelor contractate, respectiv:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 235  mii lei la titlul " Bunuri și servicii".

ź    Diminuarea prevederilor bugetare cu 235  mii lei la titlul " Dobânzi".

·            Majorarea cu suma de 2.532  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 2.242 mii lei la titlul Cheltuieli de personal.

ź    Majorarea prevederilor bugetare cu 283  mii lei la titlul " Bunuri și servicii",

ź    Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 7 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe

·            Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 40 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, titlul ”Proiecte cu finanțare  din fonduri externe nerambursabile”

·            Majorarea cu suma de 1.476 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 800 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ź    Majorarea  prevederilor bugetare cu 676 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·            Diminuarea cu suma de 269  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică și locuințe“, din care pe titluri:

ź    Majorarea prevederilor bugetare cu 100 mii lei la titlul "Bunuri și servicii",

ź    Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cu suma de 895 mii lei ,

ź    Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 526 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe,

·            Majorarea cu suma de 100 a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 "Mediu și ape", titlul "Bunuri și servicii" în vederea angajării serviciilor de aviotratamente.

  Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

            Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiții pe anul 2016 modificat  este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă  rectificată în mod corespunzător este redată în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donațiilor și/sau sponsorizărilor primite in anul 2016 este redată în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

 

        Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.  140

Tgv. 13.07.2016

Red. D.P./2 ex           

        

                                                                        

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea contractului de concesiune, încheiat în baza

HCL nr. 165/26.03.2009 referitoare la aprobarea încheierii

Actului Adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște

și S.C. Asociația de Investitori Transport Târgoviște S.R.L.

 

 

                  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară, astăzi 13.07.2016, având în vedere:

§ Prevederile art. 13 ale Contractului de concesiune nr. 12799/01.06.2009, încheiat în baza HCL nr. 165/26.03.2009 referitoare la aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Asociația de Investitori Transport Târgoviște S.R.L.

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui act aditional la Contractul de concesiune nr. 12799/01.06.2009 dintre Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. A.I.T.T. S.R.L., ca urmare a aprobării H.C.L. nr. 165/26.03.2009, în sensul înlăturării din cadrul acestuia a anexei nr. 5 privind situația parcărilor aparținând drumului public date în concesiune la S.C. A.I.T.T. S.R.L. și predării acestora către Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se împuternicește pentru semnarea actului aditional primarul municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Compartimentul Evidența Patrimoniului, S.C. A.I.T.T. S.R.L și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         Cosmin-Petruț Bozieru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

Nr.   141

Tgv. 13.07.2016

Red. D.I./2 ex

                                                                                      

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al dlui. Ghinescu Adrian

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§ Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Ghinescu Adrian;

§ Prevederile art. 31, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completarile ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 123/28.06.2016 referitoare la aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște<

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Național Liberal, al dlui. GHINESCU ADRIAN.         .

Art. 2 Începând cu data prezentei, dl. GHINESCU ADRIAN va deveni membru al comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, HCL nr. 123/28.06.2016 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște completându-se în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

         

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

Nr.  142

 Tgv. 29.07.2016

 

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Marin Sebastian Valentin

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§ Demisia dlui. Marin Sebastian Valentin din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 21052 din data de 21.07.2016;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 și ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Muncipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Marin Sebastian Valentin.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea PNL, ocupat până în prezent de domnul Marin Sebastian Valentin.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  143

 Tgv. 29.07.2016

                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al dnei. Mocanu Livia

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 143/29.07.2016 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Marin Sebastian Valentin;

§  Adresa Partidului Național Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 21052 din data de 21.07.2016 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Mocanu Livia- pozitia nr. 9 în lista cu supleanți a Partidului Național Liberal, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Mocanu Livia;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

        În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Național Liberal, al dnei. MOCANU LIVIA.        

Art. 2 Începând cu data prezentei, dna. MOCANU LIVIA va deveni membru al comisiei de specialitate nr 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț, HCL nr. 123/28.06.2016 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște modificându-se în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  144

 Tgv. 29.07.2016

                                                                                     


 

HOTĂRÂRE

privind premierea absolvenților cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoția 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi,  29.07.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate privind premierea absolvenților din învățământul preuniversitar din școlile târgoviștene, care au promovat cu nota 10 examenele de absolvire din sesiunea iunie-iulie 2016;

§ Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se premiază cu suma de 2000 lei net/elev următorii elevi absolvenți ai școlilor și ai liceelor din municipiul Târgoviște care au promovat examenul de evaluare națională/bacalaureat, promoția 2016, cu media 10:

Grozavu I.G. Andra- Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște

Cănuță G. Andrei Mihai –  Școala Gimnazial㠔Coresi” Târgoviște

Dumitru M. Stefan Rareș – Școala Gimnazial㠔Coresi” Târgoviște

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare capitolul 65.02- Învățământ, titlul II – Bunuri și servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  145

 Tgv. 29.07.2016

 

                                                                          

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții

ale Direcției de Salubritate

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§ Prevederile art. 26 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 43, alin. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activității S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  146

 Tgv. 29.07.2016

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea a trei funcții publice vacante din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, 

Direcția Administrație Publică Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a trei funcții publice vacante în cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară și Compartiment Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari;

§ Prevederile art. 107, alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispoziția Primarului, nr. 4445/03.11.2015;

§ Dispoziția Primarului, nr. 1274/01.04.2015:

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a trei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcția Administrație Publică Locală, după cum urmează:

v transformarea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional  principal;

v transformarea unei funcții publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional  asistent;

v transformarea unei funcții publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional  principal.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală-Serviciul Resurse Umane și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

                      

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  147

 Tgv. 29.07.2016

 

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind transformarea a trei funcții publice din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, 

ca urmare a promovării

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a trei funcții publice în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, ca urmare a promovării, în cadrul Direcției Economice, Direcției Tehnice și Direcției Urbanism;

§ Prevederile art. 64 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă, ca urmare a promovării, transformarea unor funcții publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste (Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Urbanism), după cum urmează :

            3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal, se transformă în posturi de  consilier, clasa I, grad profesional  superior.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală-Serviciul Resurse Umane și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.   148

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea a patru funcții publice din cadrul

Poliției Locale a Municipiului Târgoviste, 

ca urmare a promovării

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a patru funcții publice în cadrul Poliției Locale;

§ Prevederile art. 64 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă, ca urmare a promovării, transformarea a patru funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Tîrgoviște, după cum urmează :

      două posturi de polițist local, clasa III, grad profesional principal, se transformă în posturi de polițist local, clasa III, grad profesional superior;

     un post de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, se transformă în post de polițist local, clasa I, grad profesional principal;

            un post de polițist local, clasa I, grad profesional principal, se transformă în post de polițist local, clasa I, grad profesional superior;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

                                              

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.   149

 Tgv. 29.07.2016

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare

ale Direcției Complex Turistic de Natație

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare;

§ Prevederile H.C.L nr. 28/05.02.2016 referitoare la înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „d” și alin. (6), lit. “a”, lit.6 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică organigrama Direcției Complex Turistic de Natație, conform anexei 1 și regulamentul de organizare și funcționare, conform anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

 Nr.   150

 Tgv. 29.07.2016

 

                             

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de zi “Arlechino”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Adresa Ministerului Municii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, nr. 285/18.04.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de zi “Arlechino”;

§ Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4 din H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică statul de funcții, organigrama și  regulamentul de organizare și funcționare ale Directiei de Asistența Socială, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu aceeași dată se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi “Arlechino”, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Centrul de zi “Arlechino” și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

         

                                                                                    

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  151

 Tgv. 29.07.2016

 

                                                                                  

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016;

§ Prevederile art. 35, art. 40, alin. 1 și art. 42,  alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 316/18.12.2015 referitoare la aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și  alin.6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de la 250 la 260 și diminuarea numărului indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap grav de la 750 la 740.

Art. 2 Începând cu data prezentei, HCL nr. 316/18.12.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  152

 Tgv. 29.07.2016

 

                                        

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de organizare și functionare a Serviciului creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Metodologiei de organizare și functionare a Serviciului creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§ Prevederile art. 6 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

§ Prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§ Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare și funcționare a Serviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei, HCL nr. 193/30.07.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

          

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  153

 Tgv. 29.07.2016

 

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică

la nivelul municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 28, alin 1 și alin. 2 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 30/31.01.2011 privind înființarea Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§ Sentința civilă nr. 2686 din data de 22.06.2016 a Judecătoriei Târgoviște privind validarea alegerii în funcția de primar al municipiului Târgoviște a dlui. Stan Daniel-Cristian;

§ Prevederile HCL nr. 119/28.06.2016 referitoare la constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se reorganizează Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgoviște, în urmatoarea componență:

 1.     primarul municipiului Târgoviște - jr. Daniel-Cristian Stan- președinte

2.     comisar șef Claudiu Adrian Antofie- Poliția mun. Târgoviște - membru

3.     colonel Gheorghe Dinu - director executiv Poliția Locala - membru                   

4.     secretarul municipiului Targoviste- jr. Chiru Cătălin Cristea - membru

5.     consilier local Rădulescu Cătălin - membru                                                      

6.     consilier local Bugyi Alexandru - membru

7.     consilier local Prisăcaru Ciprian - membru

 Art. 2 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 257/26.09.2012 cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                      

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  154

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de analiză și repartizare a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune alcătuirea comisiei de analiză și repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 119/28.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a,  pct. 17 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiză și repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L, urmatorii consilieri municipali:

1.      Păunescu Mihai - Andrei

2.      Rădulescu Cătălin

3.      Oprescu Virgil Ciprian

4.   Cucui Ion

5.   Ghinescu Adrian

6.   Bercu Adrian Gheorghe.

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului vor fi nominalizați ceilalți reprezentanți în comisia de analiză și repartizare a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ, Direcția Administrație Publică Locală și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                  

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  155

 Tgv. 29.07.2016

 

 

                                                                                      

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune alcătuirea comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 119/28.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 19 și lit. e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

                                                                                                          

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale, următorii consilieri municipali:

1.    Păunescu Mihai - Andrei

2.    Rădulescu Cătălin

3.    Oprescu Virgil Ciprian

4.    Nicolae Ana - Maria

5.    Ion Neli

6.    Tănase Silviu - Gabriel

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului vor fi nominalizați ceilalți reprezentanți în comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ, Direcția Administrație Publică Locală și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                          

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   156

 Tgv. 29.07.2016

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă,

conform Legii nr. 15/2003

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciul Cadastru prin care se propune desemnarea a doi consilieri locali, membri ai comisiei de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1, alin. 2 din Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, aprobate prin H.G. nr. 896/2006;

§ Prevederile H.C.L. nr. 119/28.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 1 și alin. 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

                                                                                                          

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, următorii consilieri municipali:

1.   Vlăducă Oana - Silvia

2.   Mocanu Livia

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului vor fi nominalizați ceilalți reprezentanți în comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, Direcția Urbanism- Serviciul Cadastru, Direcția Administrație Publică Locală și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                          

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  157

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. 52/2000

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciul Cadastru prin care se propune desemnarea a doi consilieri locali, membri ai comisiei de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 52/2000;

§ Prevederile H.C.L. nr. 119/28.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. 52/2000 privind concesionarea directă a suprafeței sau vânzarea fără licitație publică a terenurilor cotă - parte indiviză, societăților comerciale care dețin în proprietate spații cu altă destinație decât cea de locuință în blocurile de locuințe din municipiul Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 1 și alin. 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

                                                                                                          

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia de negociere a prețului pentru terenurile cotă - parte indiviză, ce urmează a fi concesionate direct sau vândute fără licitație societăților care dețin în proprietate spații cu altă destinație decât cea de locuință, următorii consilieri municipali:

1.   Ilie Monica Cezarina

2.   Mîndrilă Nicolae

Art. 2 Prin Dispoziția Primarului vor fi nominalizați ceilalți reprezentanți în comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 52/2000.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Administrație Publică Locală și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  158

 Tgv. 29.07.2016

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Urbanism prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

§ Prevederile art. 2, alin. 1, lit.“b” din Regulamentul din 04.08.2005 privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 119/28.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 121/28.06.2016 privind alegerea doamnei Holban Georgeta  - Carmen în funcția de viceprimar al  municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 122/28.06.2016 privind alegerea domnului Bozieru Cosmin - Petruț în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se desemnează dna. Holban Georgeta - Carmen, viceprimar al Municipiului Târgoviște, membru în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art. 2 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dna. Holban Georgeta - Carmen, Direcția Urbanism - Serviciul Cadastru și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  159

 Tgv. 29.07.2016

 

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmbovița»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Apa Dâmbovița»;

§ Prevederile art. 14 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmbovița»;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se împuternicește dl. Bozieru Cosmin Petruț, viceprimar al Municipiului Târgoviște să reprezinte interesele Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «APA DÂMBOVIȚA» .

Art. 2 În situația în care adunarea generală a asociaților va hotărî asupra unora dintre atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de art. 8, alin. 2, lit. a), h), i) și j), la art. 9, alin. 1, lit. b), la art. 9, alin. 2, lit. a), d) și g), la art. 9, alin. 3 și la art. 32, alin. 2 și alin. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea intereselor municipiului va fi condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea Consiliului Local, în condițiile tezei ultime a dispozițiilor alin. 5 ale art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Bozieru Cosmin Petruț, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmbovița» și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

           

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  160

 Tgv. 29.07.2016

 

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind desemnarea viceprimarului, dl. Bozieru Cosmin Petruț, ca reprezentant al U.A.T Municipiul Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Hotărârea A.D.I nr. 165/2015 privind aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Actul Constitutiv și Statutul asociației;

§ Prevederile H.G. nr. 742/2014 referitoare la modificarea anexelor 2 și 4 la H.G.  nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru și Statutului-cadru ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează viceprimarul Municipiului Târgoviște, dl. Bozieru Cosmin Petruț, ca reprezentant al U.A.T Municipiul Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se acordă mandat special domnului Bozieru Cosmin Petruț reprezentant al U.A.T. Municipiul Târgoviște, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, să voteze în Adunarea Generală hotărârile privind:

§ dizolvarea și lichidarea Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

§ aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

§ elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv consultarea operatorilor;

§ elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare, prestare a serviciilor și a altor acte normative locale, referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini - cadru și a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

§ stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

§ aprobarea stabilirii ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente;

§ elaborarea și aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice, prin utilizarea principiului planificării strategice multianuale;

§ stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

§ aprobarea, stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;

§ refuzul în condiții justificate a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operatori, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol să solicite avizul autorităților de reglementare competente;

§ rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și organizarea unor noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora (dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să se asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați);

§ elaborarea și aprobarea în termen de 6 luni (de la data luării deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor sau primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat) a unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

§ prelungirea o singură dată a duratei contractului de delegare a gestiunii pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială (49 ani) cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani,

   Nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Bozieru Cosmin Petruț.

Art. 5 Secretarul U.A.T. Municipiul Târgoviște va comunica prezenta hotărâre Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

 

           

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  161

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în

Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

 

 

             Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

§  Prevederile HCL nr. 146 din 30.05.2007 privind aprobarea participării Municipiului Targoviste în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE "CIVITAS TÂRGOVIȘTE";

§  Prevederile H.C.L. 122/28.06.2016 privind alegerea domnului Bozieru Cosmin - Petruț în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

           

Art. 1 Se desemnează dna. Holban Georgeta - Carmen, viceprimar al Municipiului Târgoviște, să reprezinte municipiul în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

Art. 2 Orice alte prevederi contare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dna. Holban Georgeta - Carmen, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Civitas Târgoviște » și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                      

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  162

 Tgv. 29.07.2016

 

                                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție a solicitărilor referitoare la finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

§  Prevederile Legii nr. 350/2005 referitoare la regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 98/2016 referitoare la achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

§  Prevederile HCL nr. 215/14.08.2014 referitoare la  aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, modificată prin HCL nr. 81/29.04.2015 ;

§  Prevederile HCL nr. 119/28.06.2016 referitoare la constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se completează punctul E, capitolul I- Dispoziții Generale, cu subpunctul 16, astfel:

”16. La finalul exercițiului bugetar, autoritatea finanțatoare, prin compartimentul de specialitate, are obligația întocmirii unui raport cu privire la contractele de finațtare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului.

       Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, precum si pe site-ul propriu al autoritatii finantatoare.”

Art. 2 Se aprobă modificarea punctului 1, capitolul IV Organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare și selecție, al Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014, astfel:

”1. Evaluarea și selecția solicitărilor se va face de către comisia de evaluare și selecție stabilită de Primar.”

Art. 3 La capitolul VII „Procedura privind derularea contractului de finanțare” OUG 34/2006 se înlocuiește cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Se completează punctul 5, capitolul IX- Sancțiuni, cu ,,Anexa 6-Model contract de finanțare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/2014 și modificat prin HCL nr.  81/29.04.2015 rămân neschimbate, regulamentul fiind republicat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Pe mandatul actualului Consiliu Local al Municipiului Târgoviște  în comisia stabilită de primarul municipiului prin dispoziție, conform art. 2 - capitolul IV din Regulamentul mai sus menționat, vor fi desemnați și următorii consilieri locali: Păunescu Mihai - Andrei, Rădulescu Cătălin și Prisăcaru Ciprian.”

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  163

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște,

alocate pentru activități nonprofit de tineret

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activități nonprofit de tineret;

§  Prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de tineret, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pe mandatul actualului Consiliu Local al Municipiului Târgoviște în comisia stabilită de primarul municipiului prin dispoziție, conform art. 2 - capitolul IV din Regulamentul mai sus amintit, vor fi desemnați și următorii consilieri locali: Bercu Adrian Gheorghe, Păunescu Mihai - Andrei și Rădulescu Cătălin.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  164

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă

 al municipiului Târgoviște (PAED)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Târgoviște (PAED);

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 372/2005 referitoare la performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006;

§ Prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 332/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale;

§ Prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 121/2014 referitoare la eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 349/2005 referitoare la depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1661/2008 referitoare la aprobarea Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010;

§ Prevederile H.G. nr. 445/2009 referitoare la evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 994/2013 referitoare la aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 referitoare la protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 82/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Târgoviște (PAED), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   165

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015

ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile art. 11, lit. „a” și „e” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 194, alin. 1, lit. „a” și ale art. 1961, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2015 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

 

                                              

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  166

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  la

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexele 1și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   167

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                          Anexa 1 la HCL nr. 167/29.07.2016

Consiliul Local                                                                                                                    

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010, exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.    aprobe Raportul Administatorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în perioada 01.01.2015-31.12.2015

   Pentru  ____X_____            Împotrivă____________       Abținere___________

2.    Să aprobe situațiile financiare ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2015, care cuprind Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note Explicative

Pentru  ____X______           Împotrivă____________       Abținere___________

3.    Să aprobe propunerea de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la 31.12.2015.

  Pentru  ____X______           Împotrivă____________       Abținere___________

4.    Să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat de societate cu auditorul financiar BDO Audit SRL

     Pentru  _____X_____         Împotrivă____________       Abținere___________                                                                            

5.    Să aprobe numirea BDO Audit SRL, reprezentată legal de dl. George Stancu, ca auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2015, pentru un mandat de 1 an.

  Pentru  ____X______           Împotrivă____________       Abținere___________                                                                           

6.    Să numească până la sfârșitul mandatului, respectiv până la data de 30.05.2018, pe dl. TRIFAN MIHAI, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

   Pentru  ____X_____            Împotrivă____________       Abținere___________

7.    Să numească până la sfârșitul mandatului, respectiv până la data de 30.05.2018, pe dl. FERARIU IOAN, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

Pentru  _____X_____           Împotrivă____________       Abținere___________

8.    Să numească președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în persoana dlui. OLARU MARIN

  Pentru  _____X_____           Împotrivă____________       Abținere___________

9.    Se împuternicește dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru, în calitate de reprezentant legal al acționarului majoritar al societății în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A., semneze în numele și pe seama societații contractul de mandat anexat, cu dl. Trifan Mihai și dl. Ferariu Ioan, membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A.

     Pentru  ____X______         Împotrivă____________       Abținere___________

                                                                             

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                    Anexa 2 la HCL nr. 167/29.07.2016

Consiliul Local                                                                                                                    

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare a

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010, exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.      aprobe modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. , conform anexei la prezentul mandat

Pentru  ____X_____         Împotrivă____________       Abținere___________

 

2.      Să aprobe înființarea unui punct de lucru în localitatea Pucioasa, str. Garofiței, județ Dâmbovița, nr. cadastral 70021;

Pentru  ____X_____         Împotrivă____________       Abținere___________

 

3.      Să aprobe desființarea punctului de lucru din localitatea Pucioasa, nr. 118 bis și subsol, etaj 1, jud. Dâmbovița;

Pentru  ____X_____         Împotrivă____________       Abținere___________

 

4.      Să desființeze punctul de lucru din localitatea Fieni, str. ing. Aurel Rainu, nr. 67, jud. Dâmbovița

      Pentru  ____X_____         Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor ce vor fi percepute de către

Direcția Complex Turistic de Natație

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției  Complex Turistic de Natație prin care se propune aprobarea tarifelor ce vor fi percepute de Direcția Complex Turistic de Natație;

§   Prevederile H.C.L nr. 28/05.02.2016 referitoare la înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă tarifele ce vor fi percepute de către Direcția Complex Turistic de Natație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Taxele privind închirierea de terenuri și spații în cadrul Complexului Turistic de Natație vor fi cele aprobate prin H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016, Complexul Turistic de Natație fiind încadrat zona I.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusã la îndeplinire de Primar, Direcția Complex Turistic de Natație, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

                                                          

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.   168

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

·     Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 21290/25.07.2016  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

·     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul  2016 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 527  mii lei, prin:

·           Majorarea cu suma de 411mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice",

·           Majorarea cu suma de 84 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.02 " Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare",

·           Majorarea cu suma de 9 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32.03 " Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de functionare ",

·           Majorarea cu suma de 23 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 " Donații și sponsorizări",

·           majorarea cu suma de 247  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"

·           majorarea  cu suma de 247  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

 

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 527  mii lei, prin:

 

·           Majorarea cu suma de 23  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ź      Majorarea prevederilor bugetare cu 19 mii lei la titlul " Bunuri și servicii",

ź      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 4 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe

·           Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 504 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ź      Majorarea prevederilor bugetare cu 177 mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în bugetul aferent Direcției Complex turistic de natație

ź      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 327 mii lei la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe în bugetul aferent Direcției Complex Turistic de Natație

 

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

       Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

       Programul de investiții pe anul 2016 modificat  este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

       Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donațiilor și/sau sponsorizărilor primite in anul 2016 este redată în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Contencios Juridic și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 Nr.  169

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumire unui drum de acces

din zona străzii Calea Ialomiței – Baza de Agrement

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona străzii Calea Ialomiței – Baza de Agrement;

§ Prevederile art. 2 lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Dispozițiile art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada APUSULUI, drumului de acces DE 7/394, care începe din strada Calea Ialomiței și se înfundă în Iazul Morilor, cu o lungime de 910 m, identificat conform planului anexat.

Imobilele de pe strada APUSULUI vor fi incluse in zona de impozitare B.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnică, Serviciul Taxe și Impozite, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  170

 Tgv. 29.07.2016

 

 

                                                                          

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință colectivă P+2”, municipiul Târgoviște,

Str. prof. Cornel Popa, nr. 67, beneficiar:  S.C. ERVISTAR INVEST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință colectivă P+2”, municipiul Târgoviște, Str. prof. Cornel Popa, nr. 67, beneficiar:  S.C. ERVISTAR INVEST S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință colectivă P+2”, municipiul Târgoviște, str. prof. Cornel Popa, nr. 67, beneficiar:  S.C. ERVISTAR INVEST S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

           

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  171

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire centru comercial”, municipiul Târgoviște,

Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar:  S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire centru comercial”, municipiul Târgoviște, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar:  S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire centru comercial”, municipiul Târgoviște, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar:  S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  172

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință P+M, împrejmuire teren și garaj”, municipiul Târgoviște,

Str. Crizantemei, (T 26, P 376/31), nr. 15, beneficiar:  GHEOLDUS GHEORGHE și GHEOLDUS ROZICA LILIANA

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M, împrejmuire teren și garaj”, municipiul Târgoviște, Str. Crizantemei, (T 26, P 376/31), nr. 15, beneficiar:  GHEOLDUS GHEORGHE și GHEOLDUS ROZICA LILIANA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M, împrejmuire teren și garaj”, municipiul Târgoviște, Str. Crizantemei, (T 26, P 376/31), nr. 15, beneficiar:  GHEOLDUS GHEORGHE și GHEOLDUS ROZICA LILIANA.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                    

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  173

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„Lotizare teren pentru construire locuințe”, municipiul Târgoviște,

Cartier Priseaca, T 51, P 677/3, beneficiar: KELTZ AUREL CONSTANTIN

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe”, municipiul Târgoviște, Cartier Priseaca, T 51, P 677/3, beneficiar: KELTZ AUREL CONSTANTIN;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe”, municipiul Târgoviște, Cartier Priseaca, T 51, P 677/3, beneficiar: KELTZ AUREL CONSTANTIN.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  174

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„Construire hală producție parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște,

str. Laminorului, T25, P 338/16, P 338/17, P338/18,

beneficiar: S.C. TRISTAR STEEL S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hală producție parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, T25, P 338/16, P 338/17, P338/18, beneficiar: S.C. TRISTAR STEEL S.R.L;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire hală producție parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, T25, P 338/16, P 338/17, P338/18, beneficiar: S.C. TRISTAR STEEL S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  175

 Tgv. 29.07.2016

 

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„Construire hală parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște,

Aleea Sinaia, nr. 5, beneficiar: S.C. SENECOM S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hală parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 5, beneficiar: S.C. SENECOM S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire hală parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 5, beneficiar: S.C. SENECOM S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  176

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietate publică a municipiului Târgoviște - Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Elena și Cantina de ajutor social

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Adresa Direcției de Asistență Socială înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 13218/05.05.2016;

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietate publică a municipiului Târgoviște - Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta - Elena și Cantina de ajutor social

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea și actualizarea datelor pentru imobilele înscrise la pozițiile 1777 - Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități adulți, 1778 - Clădire Centrul Social Sfânta Elena și 1780 - Clădire Cantina Ajutor Social și centru minori, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 1777, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.6.2. “

- la poziția 1777, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități - Direcția Asistență Social㠓

- la poziția 1778, corespunzătoare poziției nr. 1050 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Elena -  Direcția Asistență Social㠓

- la poziția 1778, corespunzătoare poziției nr. 1050 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Bulevardul IC Brătianu nr. 62; bloc 31 C parter; Micro XII; suprafața utilă = 278,55 mp “

- la poziția 1778, corespunzătoare poziției nr. 1050 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 200.972 “

- la poziția 1780, corespunzătoare poziției nr. 1052 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Cantina de ajutor social - Direcția Asistență Social㠓

- la poziția 1780, corespunzătoare poziției nr. 1052 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Tudor Vladimirescu nr. 1; Micro VI; clădire zidărie compusă din subsol S = 269 mp + cotă parter = 197 mp din clădire  D+P+1E, suprafața totală  =  466 mp “

 Art. 2 Se aprobă transmiterea pe bază de protocol a dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilelor proprietate publică a municipiului Targoviște - Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Elena și Cantina de ajutor social, având datele de identificare și destinațiile înscrise în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  177

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unei cote-părți din terenul și clădirea Grădiniței nr. 15,

 str. George Cair, nr. 10

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§  Adresa Direcției de Asistență Socială înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu  nr. 20515/14.07.2016;

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unei cote-părți din terenul și clădirea Grădiniței nr. 15, situată în str. George Cair, nr. 10;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. 1252/2012 referitoare la aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

§ Prevederile HCL nr. 109/2002 referitoare la darea în administrare a terenurilor și clădirilor proprietate publică a municipiului Târgoviște către unitățile de învățământ preuniversitar în care acestea își desfășoară activitatea;

§ Prevederile HCL nr. 138/2007 preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza Municipiului Târgoviște, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea datelor pentru imobilele Clădire Grădinița cu program prelungit nr. 15 Târgoviște și Teren Grădinița cu program prelungit nr. 15 Târgoviște, înscrise la poziția 1885 și poziția 1886 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 1885, înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 691 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada George Cair nr. 10; construcție tip S+P+1E; suprafața construită = 701 mp; suprafața desfășurată =  2.523 mp “

- la poziția 1885, înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 691 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.362.420 lei “

- la poziția 1886, înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 671 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada George Cair nr. 10; cvartal 210; parcela 1; suprafața = 3.008 mp “

 - la poziția 1886, înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 671 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “931.800 lei “.

Art. 2 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște prin atribuirea unor poziții de înregistrare imobilelor teren și construcție, conform planului anexat și datele de identificare prevăzute în  anexa nr. 1.

Art. 3 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra bunurilor imobile teren și construcție, conform planului anexat și datele de identificare prevăzute în  anexa nr. 1, cu destinația creșă pentru copii.

Art. 4 Transmiterea bunurilor către Direcția de Asistență Socială se va efectua pe bază de protocol, în care se vor stipula condițiile de administrare și modul de utilizare al spațiilor comune, in suprafata utila de 191 mp.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  178

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra unei suprafețe de 38 mp, teren proprietate publică a municipiului Târgoviște din Calea București, nr. 3 A

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§  Adresa S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 16319/31.05.2016;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra unei suprafețe de 38 mp, teren proprietate publică a municipiului Târgoviște din Calea București,  nr. 3 A;

§ Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra unei suprafețe de 38 mp teren proprietate publică a municipiului Târgoviște, necesar realizării instalației electrice de racordare pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului „Locuințe colective P + 3 dezvoltator SC FEROVIA INSTALAȚII SRL” din strada Calea București nr. 3A, conform documentației anexate.

Art. 2. SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște va exercita dreptul de uz și servitute asupra terenului, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

              

                                                                                 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  179

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

                                                            

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 861, art. 863 lit. e)  si lit. f) și art. 866 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea unor bunuri în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Se aprobă atribuirea unor poziții de înregistrare pentru o serie de bunuri incluse în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, a următoarelor poziții:

- poziția 355  corespunzătoare bunului imobil Trotuare strada aviator Negel;

- poziția 1770  corespunzătoare bunului imobil Clădire gospodărie anexă la cantină - Schela Petroliera;

- poziția 1812 corespunzătoare bunului Imobil fosta Policlinică II Zonală Sud;

- poziția 1813 corespunzătoare bunului imobil Clădire fosta secție O.R.L.;

- poziția 1814 corespunzătoare bunului imobil Împrejmuire aferentă clădire fosta Secție O.R.L.;

- poziția 1815 corespunzătoare bunului imobil Clădire fosta magazie O.R.L. (Serviciul Ortooptic);

- poziția 1816 corespunzătoare bunului imobil corespunzătoare bunului imobil Clădire fosta magazie depozitare O.R.L.;

- poziția 1817 corespunzătoare bunului imobil Teren aferent clădire fosta Secție O.R.L;

- poziția 1818 corespunzătoare bunului imobil Teren aferent imobil fosta Policlinică II Zonală Sud;

- poziția corespunzatoare numarului de inventar 200721 Fosă septică biologică Planimhoff; 

- poziția corespunzatoare numarului de inventar 102423 Împrejmuire incintă Policlinică II Zonală Sud;

- poziția 1830  corespunzătoare bunului imobil Punct termic PT 2 - Micro III;

- poziția 1840  corespunzătoare bunului imobil Punct termic PT 6 - Micro VI;

- poziția 1843  corespunzătoare bunului imobil Punct termic PT 3 - Micro VIII;

- poziția 1854  corespunzătoare bunului imobil Punct termic PT 4 - Micro XII;

- pozitia 2227 corespunzătoare bunului imobil Teren Sagricom S4;

- poziția 2546  corespunzătoare bunului imobil Teren Strada Revoluției - blocurile C;

- poziția 2561 corespunzătoare bunului imobil Teren bulevardul Libertății - Casa Sindicatelor;

- poziția 2635  corespunzătoare bunului imobil Teren Strada Transilvaniei;

Art. 4 Pozițiile 625 Platou Târg Săptămânal, 626 Grup sanitar Târg săptămânal, 1432 Parcare strada maior Oprescu Adrian blocurile 23 si 25, 1765 Clădire Primărie Corp B, 1794 Teren Baza de producție  Municipal Construct, 1820 Casa de Cultură a Municipiului, 1823 Teren Casa de Cultură, 2254 Teren Piata Mihai Viteazul, 2367 Teren bulevardul Eroilor nr. 13 blocul C5, 2369 Teren strada locotenent Dragomirescu Liviu nr. 3  blocul C2, 2370 Teren bulevardul Eroilor nr.15 blocul C4, 2397 Teren bulevardul Unirii nr. 32 blocurile 72 si 73, 2409 Teren Calea București - strada Crăițelor - Calea Ialomiței, 2942 Loc de joacă pentru copii strada maior Oprescu Adrian, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, se modifică după cum urmează:

- la poziția 625 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 468 din HG nr. 1350/2001, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.9.”

- la poziția 625 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 468 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Calea Ialomiței nr. 7; amenajare și extindere parcări din care suprafață zonă materiale construcții și cereale = 1750 mp; suprafața totală = 8240 mp “

- la poziția 625 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 468 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 12.532,67 “

- la poziția 626 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 469 din HG nr. 1350/2001, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.8.”

- la poziția 626 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 469 din HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Birou administrativ și grup sanitar Târg săptămânal ”

- la poziția 626 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 469 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Incintă Târgul săptămânal (Oborul), Calea Ialomiței nr. 7; construcție metalică tip P, din panouri sandwich, compusă din 2 camere birouri cu hol și  3 compartimente grupuri sanitare; suprafața = 28 mp ”

- la poziția 626 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 469 din HG nr. 1350/2001, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ 2013 ”

- la poziția 1432 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 606 din HG nr. 1350/2001, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. ”

- la poziția 1432 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 606 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Parcare Micro 3, cvartalul delimitat de străzile preot Toma Georgescu, maior Oprescu Adrian și maior Spirescu, între blocurile 21-22 – 23 – 24 – 25; asfaltată, 99 locuri parcare, 16 bănci lemn; suprafața = 3.683 mp ”

- la poziția 1432 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 606 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 689.658,57 ”

- la poziția 1765 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 857 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Revoluției nr. 3; clădire  din cărămidă P+ 2E; suprafața construită = 276 mp; suprafața desfășurată = 828 mp “

- la poziția 1765 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 857 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 623.216,82 “

- la poziția 1794 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Radu de la Afumați nr. 7; categoria CC - Curți construcții; cvartal 203, parcela 24.1; suprafața = 15.381 mp “

- la poziția 1794 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 4.614.300 “

- la poziția 1794 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ HCL nr. 156/29.05.2014; Carte funciară 72598 număr cadastral 72598 “

- la poziția 1820 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 1045 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Casa Fusea - Pârvulescu “

- la poziția 1823 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, corespunzătoare poziției 1046 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Casa Fusea - Pârvulescu “

- la poziția 2254 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria CC – Curti constructii; cvartal 16; parcela 49 și parcela 51; suprafața = 8080 mp; “

- la poziția 2254 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 2.424.000 “

- la poziția 2254 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ HCL nr. 156/29.05.2014; HCL nr. 264/30.09.2015; Carte funciară 82547 număr cadastral 82547 “

- la poziția 2367 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 54; parcela 26; suprafața = 2281 mp “

- la poziția 2367 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 684.300 “

- la poziția 2369 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 54; parcela 35; suprafața = 878 mp “

- la poziția 2369 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 263.400 “

- la poziția 2370 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 54; parcela 38; suprafața = 2604 mp “

- la poziția 2370 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 781.200 “

- la poziția 2397 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 97; parcela 33; suprafața = 6695 mp “

- la poziția 2397 înscrisă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 2.008.500 “

- la poziția 2409 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 156; parcela 1; suprafața = 7155 mp “

- la poziția 2409 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 2.400.797 “

- la poziția 2942 înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 14.047,97 “

Art. 5 Se aprobă darea în administrare către Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat a  bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1.

Art. 6 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                     

 

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  180

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil,

 situat în str. Calea Domnească, nr. 95 A

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI - pentru Parohia “Sf. Gheorghe” a unui bunului imobil Hala 7 Noiembrie, situat în str. Calea Domnească, nr. 95 A;

§  Adresa nr. 2180 din data de 11.07.2016, prin care ARHIEPISCOPIA TARGOVISTE, solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra construcției deținute în comodat și utilizată de Parohia Sf. Gheorghe;

§  Prevederile art. 1 și art. 4 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§  Prevederile H.C.L. nr. 94/28.02.2008 privind trecerea imobilului “HALA 7 NOIEMBRIE” situat în Calea Domnească nr. 95 A, pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru maxim încă 10 ani, din administrarea Direcției Administrația Piețelor în administrarea D.A.P.P.P. și darea lui în folosință gratuită către Arhiepiscopia Targoviște, Parohia “Sf. Gheorghe”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea fără plată din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei, pentru Parohia “Sf. Gheorghe”, a bunului imobil Hala 7 Noiembrie, cu următoarele date de identificare :

- Denumirea bunului:                                     Hala 7 Noiembrie;

- Adresa:                                            strada Calea Domnească nr. 95A;

- Suprafața construită:                     44 mp (conform ultimelor măsurători);

- Număr inventar:                            1007164;

- Valoare de inventar:                                  9.000 lei.

Art. 2 Imobilul se va transmite prin protocol și va fi folosit pentru consiliere spirituală și misiune creștină, bibliotecă și arhivă, cancelarie, organizarea praznicelor de hram și adunărilor parohiale.

Art. 3 Arhiepiscopia Targoviștei va respecta dispozițiile art. 4 din Legea nr. 239/2007.

Art. 4 Începând cu data prezentei, HCL nr. 94/28.02.2008 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Partimoniului Public și Privat, Arhiepiscopia Târgoviștei și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  181

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§ Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A., nr. 20938/20.07.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi;

§ Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înființarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Se completează capitolul II, art. 1 -Servicii  de  intretinere  a  spatiilor  verzi  în  perioada  de vegetație- din Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011, cu următoarele activități:

- Semanat gazon;

- Montat  gazon  rulou;

- Erbicidat;

- Cosit  mecanic  cu  trimar  sau  mașina  de  gazon;

- Taiat  inflorescente  la  trandafiri;

- Asezat folie  în  forme;

- Pus piatra  în  forme;

- Confectionat  figurine  din  OB  sau  PC   și  completate  cu  ghivece,  plante  mozaic 

Art. 2 Se adaugă la capitolul II, art. 1 din Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011, următoarele activități:

Servicii de întreținere și exploatare a instalațiilor de aspersie

            Predarea-primirea sistemelor se va face după identificarea în teren pe bază de proces-verbal încheiat între delegatar și delegat.

Art. 3 Anexa 1 referitoare la “Lista bunurilor de retur, publice, transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului aferente serviciului delegat” și Anexa 4 referitoare la „Lista bunurilor mobile și imobile proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale”, ale contractului de delegare a gestiunii aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire

Nr. inventar

Valoare

Amortizare lunară

1

ARO DB - 15 - DSC

23211005

14.980,00

-

2

AUTOSPECIALĂ VCJ

21242007

71.153,00

-

3

AUTOSPECIALĂ VCR

21242008

72.310,00

-

4

AUTOTURISM FIAT

23211015

45.898,70

759,00

5

CLĂDIRE ZID

1640181

104.400,00

-

6

CENTARLĂ TERMICĂ IMMER GAS - EOLO MAIOR

2117301612

3.532,60

36,80

7

CALORIFER 220/600

2116501594

1.445,88

-

8

CALORIFER 220/600

2116501595

1.445,88

-

9

CALORIFER 220/600

2116501596

1.445,88

-

10

CALORIFER 220/600

2116501597

1.445,88

-

11

CALORIFER 300/1000

2116501598

1.472,43

-

12

CALORIFER 300/1000

2116501599

1.472,43

-

13

CALORIFER 600/680

2116501600

1.493,01

-

14

CALORIFER 600/680

2116501601

1.493,01

-

15

CALORIFER C 22 600/1458

2116501602

2.145,76

-

16

CALORIFER C 22 600/1458

2116501603

2.145,76

-

17

CALORIFER C 22 600/1628

2116501604

2.373,75

-

18

CALORIFER C 22 600/1628

2116501605

2.373,75

-

19

COPIATOR CANON

32101593

2.743,90

-

20

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

33501558

7.093,59

73,89

21

TEREN RIVERAN SEDIULUI SOCIETĂȚII

1240 mp (500 mp + 740 mp)

 

1.240,00

0,00

 

TOTAL

 

344.105,21

869,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArArt. 4 Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Contractul de delegare a  gestiunii, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011, cu următoarele poziții:

- Sens  Giratoriu  I. C. BRATIANU - B-DUL INDEPENDENTEI (Compania  de  Apă);

- Sens  Giratoriu  I. C. BRATIANU - Str.  Lt. STANCU ION;

- Sens  Giratoriu CALEA BUCURESTI;

- Sens  Giratoriu str.  Col. BALTARETU – B-dul UNIRII (AGIP- Pod  Combinat);

- Sens Giratoriu B-dul TUDOR VLADIMIRESCU– CALEA CAMPULUNG (Troita);

Art. 5 Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011 se va republica, potrivit modificărilor și completărilor prezentei.

Art. 6 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Se împuternicește primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIȘTE și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  182

 Tgv. 29.07.2016

 

 

                                                                           

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de administrare a unui autoturism, către Direcția de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind transferul cu titlu gratuit a unui autoturism marca Dacia Logan Ambition către Direcția de Salubritate;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de predare-primire nr. 1514 din data de 22.03.2016 încheiat între Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și Primăria Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște 

§ Prevederile art. 124 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de administare a mijlocului fix, proprietatea Municipiului Târgoviște, autoturism Dacia Logan Ambition, serie șasiu UU1LSDABH32392279, serie motor UA 15026 către Direcția de Salubritate.

Art. 2 Transmiterea se va efectua pe bază de proces–verbal de predare-primire, încheiat între Primăria Municipiului Târgoviște și Direcția de Salubritate, în care se vor menționa caracteristicile de identificare ale vehiculului și documentele acestuia, precum și starea tehnică a acestuia.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  183

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind participarea Direcției de Salubritate la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind necesitatea aprobării achiziției a două autoturisme prin Programul de reînoire a parcului auto pentru anul 2016;

§  Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 966/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

§  Prevederile Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea Direcției de Salubritate  la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2016 – proprietar instituție publică.

Art. 2 Se aprobă casarea a două autovehicule cu următoarele date de identificare:

·      categoria de folosință autoturism, marca Dacia, cu numărul de înmatriculare DB 04 PMT, număr de identificare UU1R11711S2343360, anul fabricației 1995, înmatriculată prima dată în România la data de 03.07.1995, seria cărții de identitate B 211058, numărul certificatului de înmatriculare D00273614B, număr de inventar 23211798, valoare de inventar 990,34 lei;

·      categoria de folosință autoutilitară N1, marca ARO, cu numărul de înmatriculare DB 03 SFS, număr de identificare UU3SPS5004009, anul fabricației 1999, înmatriculată prima dată în România la data de 13.07.1999, seria cărții de identitate E 827870, numărul certificatului de înmatriculare D00274094B, număr de inventar 2322101546, valoare de inventar 64.011,35 lei.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea a două autovehicule prin Programul național de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2016.

Art. 4 Direcția de Salubritate  solicită o finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, în sumă de 6.500 lei, pentru fiecare autoturism, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric electronic, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculelor uzate mai sus menționate, diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a noilor autovehicule, va fi susținută din surse proprii (Bugetul Direcției de Salubritate pentru anul 2016).

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

                     

 

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  184

 Tgv. 29.07.2016

 

                      

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu în suprafață de 30 mp, cu destinația sediu partid, situat în municipiul Târgoviște,

Bdul. Unirii, bl. 44, parter

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu în suprafață de 30 mp, cu destinația sediu partid, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, bl. 44, parter;

§  Prevederile art. 26, alin. 1 - 4 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Anexei 5 h din H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu în suprafață de 30 mp, cu destinația sediu partid, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, bl. 44, parter.

Art. 2 Repartizarea se face pe bază de contract încheiat între Direcția de Saluritate și Partidul Mișcarea Populară - Organizația Dâmbovița, pe o perioadă de 2 ani, fără posibilitate de prelungire, chiria fiind de 1 leu/mp/lună.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

       

 

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  185

 Tgv. 29.07.2016

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 7,03 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II (modul nr. 2), Municipiul Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 7,03 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II (modul nr. 2), Municipiul Târgoviște pentru activitate de producție, servicii și comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 7,03 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II (modul nr. 2), Municipiul Târgoviște, pentru activitate de producție, servicii și comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Vlăducă Oana - Silvia

Erich Agnes - Terezia

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 14 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  186

 Tgv. 29.07.2016

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 25 ani, a unui teren silvic în suprafață de 900,21 mp,

situat în zona Priseaca, municipiul Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 25 ani, a unui teren silvic în suprafață de 900,21 mp, situat în zona Priseaca, municipiul Târgoviște pentru amplasarea unui tronson din conducta de gaze care face parte din proiectul ”Deviere conductă gaze, SRM Teiș, distribuitor Distigaz-Parc 3 Dragomirești;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 25 ani, a teren silvic în suprafață de 900,21 mp, (tarla  38, parcela 516/1/1) situat în zona Priseaca, municipiul Târgoviște pentru amplasarea unui tronson din conducta de gaze care face parte din proiectul ”Deviere conductă gaze, SRM Teiș, distribuitor Distigaz-Parc 3 Dragomirești.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Vlăducă Oana - Silvia

Erich Agnes - Terezia

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 22 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  187

 Tgv. 29.07.2016

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare și nealimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui spațiu în suprafață de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare și nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ion Neli

Vlăducă Oana - Silvia

Erich Agnes - Terezia

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 92 lei/mp/an (zona III).

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.   

                              

                                                                                             

                                                                                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                         Cosmin-Petruț Bozieru                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 Nr.  188

 Tgv. 29.07.2016