185. Hotarâre privind premierea absolvenţilor cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviste,  promoţia 2014

186. Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

187. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 142/29.05.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste cu judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita si comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVISTE”

188. Hotarâre privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

189. Hotarâre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte cu suma de 499.800 lei şi modificarea Actului Constitutiv al societăţii

190. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2014

191. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

192. Hotarâre privind modificarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2015

193. Hotarâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă dnei. Rogojina Maria Luissa în vederea achizitionarii tratamentului de specialitate

194. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 89, beneficiar S.C. EUROMOB PROD S.R.L.

195. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M, CU PARCĂRI LA SUBSOL, SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI LOCUINŢE LA ETAJ”, Târgoviste, Bdul. Unirii, nr. 9 A, beneficiar VOICU NICOLAE

196. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, GARAJ, FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19 B beneficiari MIU DANIELA şi MIU MIHAI

197. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Ds+P+1E,  cu TERASĂ, GARAJ ŞI  FOIŞOR”, Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 38 – 40 beneficiar FALCĂ ANTONIO VALENTIN şi FALCĂ ROXANA IOANA

198. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 09.07.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

199. Hotarâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

200. Hotarâre privind transmiterea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat către Direcția de Asistență Socială a PT 2, micro VIII, str. Gabriel Popescu si a PT 3, micro VI, str. Dr. Oprescu Dumitru

201. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 650 mp, situat în str. Laminorului, nr. 99 C

202. Hotarâre privind darea în administrarea Directiei de Asistentă Socială a obiectivului ”Centru integrat de instruire si consiliere pentru copiii romi – Târgoviste

203. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

204. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”

205. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în spatele blocului 11 D din str. Ctin. Brâncoveanu, în vederea amenajării unei constructii provizorii

206. Hotarâre privind aprobarea Contractului de cesiune de creanţe şi drepturi litigioase încheiat între Nuon EnergyRomânia S.R.L. şi Municipiul Târgovişte

207. Hotarâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

208. Hotarâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte si Municipiul Târgoviste în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 3879/120/2013/a12 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 

           

H O T A R A R E

privind premierea absolvenţilor cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviste,  promoţia 2014

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§   Raportul de specialitate nr. 16473/08.07.2014 privind premierea absolvenților din învățământul preuniversitar din școlile târgoviștene, pentru excelență la examenele din sesiunea iunie-iulie 2014;

§   Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se premiază cu suma de 1200 lei net/elev următorii elevi absolvenți ai școlilor din municipiul Târgoviște care au promovat examenul de evaluare națională, promoția 2014, cu media 10:

Alexandru Ionuț Ghiculescu – Șc. Alexandru Brătescu Voinesti

Daiana Maria Tăbârcă – Liceul de arte ”Bălasa Doamna”

Alin Constantin Căprăroiu – Șc. Matei Basarab

Art. 2 Se premiază cu suma de 1800 lei net/elev următorii elevi absolvenți ai liceelor din municipiul Târgoviște care au promovat examenul de bacalaureat, promoția 2014, cu media 10:

Ioan Liviu Neagu – C.N. ”Ienăchită Văcărescu”

Alexandru Dinu – C.N. ”Ienăchită Văcărescu”

Elena Andreea Dulamă   C.N. ”Ienăchită Văcărescu”

Erica Oprea – C.N. ”Constantin Carabella”

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare capitolul 65.02- Învățământ, titlul II – Bunuri și servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   185

  Tgv. 24.07.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§  Demisia reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, dl. Gabriel Florin Boriga, înregistrată la Municipiul Târgoviște cu nr. 16294 din data de 04.07.2014;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 127/2010 privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 162/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se desemnează dl. Baicu Adrian ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 184/27.06.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă dl. Baicu Adrian si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                

  Nr.   186

  Tgv. 24.07.2014

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 142/29.05.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste cu judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita si comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVISTE”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§    Raportul Direcției Administrație Publică Locală privind modificarea H.C.L. nr. 142/29.05.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”;

§    Prevederile Ordinului Prefectului nr. 89/19.06.2014 privind constatarea încetării mandatului Primarului Municipiului Târgovişte, domnul Boriga Gabriel Florin;

§    Prevederile HCL nr. 164/20.06.2014 privind desemnarea dlui. Ciprian Prisăcaru, viceprimar al Municipiului Târgovişte, pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

§    Prevederile H.C.L. nr. 142/29.05.2014 privind asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”;

§    Prevederile Legii nr. 351/2001 referitoare la amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 11, alin. 1 și 2, art. 12, art. 13 și art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 5 al H.C.L. nr. 142/29.05.2014 în sensul reprezentării municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţilor de către domnul viceprimar Ciprian Prisăcaru, precum şi pentru semnarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIŞTE”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 142/2014 rămânând neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Viceprimarul Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   187

  Tgv. 24.07.2014

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al S.C. Municipal Construct S.A privind asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”;

§    Prevederile Legii nr. 351/2001 referitoare la amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

§    Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 11, alin. 1 și 2, art. 12, art. 13 și art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.

           (2) Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița și comuna Aninoasa din județul Dâmbovița se asociază sub forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică pentru dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice locale.

           (3) Asociația va fi constituită pe durată nedeterminată, prin libera asociere a membrilor fondatori, respectiv unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale documentelor de înființare ale asociației.

  Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă participarea municipiului Târgoviște cu suma de 20.000 lei la constituirea patrimoniului social initial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, stabilit a fi în cuantum de 25.000 lei.

     (2) Cotizația anuală se stabilește prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 4 Se aprobă ca sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” să fie în Târgoviște, str. Revoluţiei,  nr. 1- 3, județul Dâmbovița.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar prof. Ciprian Prisăcaru să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” și să reprezinte municipiul Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 6 Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului Târgoviște în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - ANINOASA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”: Pătraşcu Eugen și Babeu Pavel.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. Municipal Construct S.A, Arhitectul Șef al Municipiului şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

      Nr.   188

      Tgv.  24.07.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H O T A R A R E

privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte cu suma de 499.800 lei şi modificarea Actului Constitutiv al societăţii

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 499.800 lei;

§  Prevederile art. 7 și 8, alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin 2,  lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte cu suma de 499.800 lei, prin emisiune de 49.980 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare, rezultând un capital social de 500.000 lei divizat în 50.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art. 2 Se mandatează dl. Andrei Gheorghe, directorul S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum si de a efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Art. 3 Începând cu data prezentei art. 7 din Actului Constitutiv al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte se modifică și va avea următorul cuprins:

 Art. 7. (1) Societatea deține un capital social subscris în valoare de 500.000 lei.

(2) Capitalul social se divide în 50.000 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare și aparțin asociatului unic în totalitate.

            Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L., Direcţia Economică şi, pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   189

  Tgv. 24.07.2014

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 24.07.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 17447/17.07.2014 privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2014;

§ Prevederile art 49, alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 30.06.2014, conform anexelor 1 A şi 1 B  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local la data de 30.06.2014, conform anexelor 2 A şi 2 B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor interne la data de 30.06.2014, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   190

  Tgv. 24.07.2014

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

·   Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 75712/76527/24.06.2014 privind diminuarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor;

·   Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.

·   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 17448/17.07.2014 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014;

·   Solicitarea Coralei Pro Musica Gheorghe Dimancea nr. 10899/05.05.2014

·   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2014 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 9.165 mii lei, prin:

·        majorarea cu suma de 3.063  mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.02-" Cote defalcate din impozitul pe venit".

·        diminuarea  cu suma de 204  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02-" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti ",

·        majorarea cu suma de 57  mii lei a prevederilor la indicatorul 15.02.01-" Impozit pe spectacole",

·        majorarea cu suma de 1.223  mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.50-" Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati",

·        majorarea cu suma de 179  mii lei a prevederilor la indicatorul 30.02.08-" Alte venituri din proprietate",

·        majorarea cu suma de 4.500  mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.50-" Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati" prin preluarea veniturilor bugetate la indicatorul 33.10.50,

·        majorarea cu suma de 89  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50-" Alte amenzi, penalitati si confiscari"

·        majorarea cu suma de 8  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donaţii si sponsorizări"

·        diminuarea cu suma de 1316 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

·        majorarea cu suma de 1316 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

·        majorarea cu suma de 19 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", 

·        majorarea cu suma de 147 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului",

·        majorarea cu suma de 82 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - " Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ",

·        majorarea cu suma de 2 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.34 - "Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri",

              II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 9.165 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 600  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranţă naţională“, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 100 mii lei,  prin majorarea cu 100 mii lei a cheltuielilor cu bunuri si servicii aferente bugetului Serviciului pentru situaţii de urgenţă.

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Active financiare - fixe cu suma de 500 mii lei în vederea majorarii capitalului social al SC MUNICIPAL SECURITY SRL.

·        Majorarea cu suma de 5.346  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 226 mii lei.

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 4.770 mii lei, 

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 350 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 1.418 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 1.418 mii lei, din care pe instituţii:

v  Majorarea prevederilor bugetare cu 1.300 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Clubului Sportiv Municipal

v  Majorarea prevederilor bugetare cu 118 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Targoviste, din care 28 mii lei pentru finantarea revistei "Litere" si 45 mii lei pentru restaurarea bustului lui Grigore Alexandrescu ŞI 45 mii lei pentru acordarea de sprijin finnaciar Coralei Pro Musica Gheorghe Dimancea.

·        Majorarea cu suma de 202  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asigurări şi Asistenţă Socială“, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenţă Socială  cu suma de 2 mii lei.

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 200 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 1.544   mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 820 mii lei, din care pe instituţii:

v  Majorarea prevederilor bugetare cu 420 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

v  Majorarea prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Targoviste,

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 650  mii lei, din care pe instituţii:

v  Majorarea prevederilor bugetare cu 30 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

v  Majorarea prevederilor bugetare cu 620 mii lei la titlul Bunuri şi servicii în bugetul aferent Primăriei Targoviste,

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active financiare  cu suma de 74  mii lei, în vederea suplimentării sumelor destinate majorării capitalului social al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA:

·        Majorarea cu suma de 55   mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “ Transport şi comunicatii”, titlul Bunuri şi servicii.

      Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 după cum urmează :

I.    Diminuarea veniturilor totale cu suma de 4.500 mii lei, prin:

·        Diminuarea  cu suma de 4.500  mii lei a prevederilor la indicatorul 33.10.50-" Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati" prin preluarea acestor venituri în bugetul local la indicatorul 33.02.50-" Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati",

II. Diminuarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 4.500 mii lei, prin:

·        Diminuarea cu suma de 4.500  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.10 “Învăţământ“, din care pe titluri:

Ř      Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 430 mii lei prin preluarea acestor cheltuieli în bugetul local la capitolul 65.02  “Învăţământ“ , titlul Cheltuieli de personal. 

Ř      Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 4.070 mii lei  prin preluarea acestor cheltuieli în bugetul local la capitolul 65.02  “Învăţământ“ , titlul Bunuri şi servicii

      Art. 3 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat, detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 1A şi 1B ce fac parte din prezenta hotărâre.

                    Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 2A şi 2B ce fac parte din prezenta hotărâre.

                    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2014 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul proiectelor cu finantare nerambursabila pe anul 2014 finantate din bugetul general actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5 ce face parte din prezenta hotărâre.

Sinteza proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum şi altor facilitati si instrumente postaderare este prezentată în anexa nr. 6.

                    Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 62/17.03.2014 şi HCL nr. 162/17.06.2014 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.  191

  Tgv. 24.07.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 25/28.02.2013 referitoare la mărirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav de la 140 de posturi la 400 de posturi şi micşorarea numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav de la 850 la 600;

§      Procesul verbal de control, nr. 11205/11.06.2014;

§   Prevederile art. 35, art. 40, alin. 1 şi art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” şi  alin.6, lit. “a” pct.2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2015, numărul posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se măreşte de la 140 la 400 de posturi, iar numărul indemnizaţiilor acordate persoanelor cu handicap grav se micşorează de la 850 la 600.

Art. 2 Sursa de finanţare este bugetul local al anului 2015.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   192

  Tgv. 24.07.2014

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui ajutor material de urgenţă dnei. Rogojina Maria Luissa în vederea achizitionarii tratamentului de specialitate

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§      Cererea dnei. Rogojina Maria Luissa nr. 16112/02.07.2014 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru procurarea tratamentului de specialitate (ZELBORAF);

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui ajutor de urgenţă, dnei. Rogojina Maria Luissa în vederea achizitionarii tratamentului de specialitate – ZELBORAF;

§      Prevederile art. 28, alin. 2 din Legea  416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Prevederile HG. nr. 50/2011 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Începând cu data prezentei se acordă un ajutor material de urgenţă în valoare de 8500 lei/ săptămână, dnei. Rogojina Maria Luissa în vederea achizitionarii tratamentului de specialitate - ZELBORAF. Ajutorul material se acordă până la introducerea tratamentului în lista medicamentelor compensate de Casa de Asigurări de Sănătate, dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2014.

Art. 2 Suma acordată va fi suportată din bugetul Direcției de Asistență Socială.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   193

  Tgv. 24.07.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER”,

Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 89, beneficiar S.C. EUROMOB PROD S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 89, beneficiar S.C. EUROMOB S.R.L.;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 89, beneficiar S.C. EUROMOB PROD S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   194

   Tgv. 24.07.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M, CU PARCĂRI LA SUBSOL, SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI LOCUINŢE LA ETAJ”,

Târgoviste, Bdul. Unirii, nr. 9 A, beneficiar VOICU NICOLAE

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M, CU PARCĂRI LA SUBSOL, SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI LOCUINȚE LA ETAJ”, Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 9 A, beneficiar VOICU NICOLAE;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M CU PARCĂRI LA SUBSOL, SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI LOCUINȚE LA ETAJ”, Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 9 A, beneficiar VOICU NICOLAE.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   195

   Tgv. 24.07.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, GARAJ, FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19 B

beneficiari MIU DANIELA şi MIU MIHAI

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, GARAJ, FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19 B, beneficiari MIU DANIELA şi MIU MIHAI;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1, GARAJ, FOIŞOR ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19 B, beneficiari MIU DANIELA şi MIU MIHAI.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   196

   Tgv. 24.07.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Ds+P+1E,  cu TERASĂ, GARAJ ŞI  FOIŞOR”, Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 38 - 40

beneficiar FALCĂ ANTONIO VALENTIN şi FALCĂ ROXANA IOANA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Ds+P+1E, cu TERASĂ, GARAJ ŞI  FOIŞOR”, Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 38 - 40, beneficiar FALCĂ ANTONIO VALENTIN ŞI FALCĂ ROXANA IOANA;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Ds+P+1E, cu TERASĂ, GARAJ ŞI  FOIŞOR”, Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 38 - 40, beneficiar FALCĂ ANTONIO VALENTIN ŞI FALCĂ ROXANA IOANA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   197

   Tgv. 24.07.2014

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 09.07.2014

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 5  încheiat în data de 09.07.2014 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1949/21.03.2014;

§      Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§      Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§      Prevederile H.G. nr. 389/2010 referitoare la modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§      Prevederile H.G. nr. 502/2013 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

§      Prevederile Ordinului nr. 2401/2013 referitoare la stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”edin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 09.07.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   198

   Tgv. 24.07.2014

  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009,

aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§  Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. nr. 32399/25.10.2013;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009;

§  Prevederile H.C.L. nr. 348/2007 privind afilierea Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia Intercomunitară „ Apa Dâmboviţa”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 316/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional;

§  Prevederile H.C.L. nr. 91/28.04.2011 privind concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 86 mp aferent Punctului Termic PT 4, Micro XII, către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 359/07.11.2013 privind încetarea contractului de concesiune înregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999;

§  Prevederile H.C.L. nr. 399/16.12.2013 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, în sensul includerii în lista bunurilor concesionate către SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, a restului de suprafață disponibilă de 142 mp din PT 4 micro 12, proprietate publică a municipiului Târgoviște, situat în strada 8 Martie şi a restului de suprafață disponibilă de 50 mp din PT 6, micro 6, proprietate publică a municipiului Târgoviște, situat în strada Arcaşilor.

Art. 2 S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA  va înregistra unitar toată suprafaţa de 228 mp din punctul termic PT 4, Micro 12, la valoarea aferentă de 35.910 lei şi toată suprafaţa de 351 mp din punctul termic PT 6, micro 6, la valoarea aferentă de 39.487,50 lei.

Art. 3 Transmiterea celor două suprafeţe, către SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, se va efectua prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmboviţa”, în baza unui proces – verbal, ca act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, încheiat în baza HCL nr. 348/2007 şi HCL nr. 316/2009.

Art. 4 Începând cu data prezentei, HCL nr. 91/28.04.2011 şi H.C.L. nr. 399/16.12.2013 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică, S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   199

 Tgv.  24.07.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat către Direcția de Asistență Socială a PT 2, micro VIII, str. Gabriel Popescu si a PT 3, micro VI, str. Dr. Oprescu Dumitru

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în administrare a PT 2, micro 8, str. Gabriel Popescu și a PT 3, micro 6, str. Dr. Oprescu Dumitru către Direcția de Asistență Socială;

§ Adresa nr. 23564/17.07.2014 a Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Direcţiei de Asistenţa Socială, a următoarelor puncte termice, proprietate publică a Municipiului Targovişte:

1) Punct termic PT 2 Micro VIII - strada Gabriel Popescu, construcţie tip P, din zidărie BCA, cu acoperiş tip terasa bitumată; suprafaţa = 352  mp; nr. inventar 101033; valoare = 31.680 lei.

        2) Punct termic PT 3 Micro VI - strada doctor Dumitru Oprescu; construcţie tip P, din zidărie BCA, cu acoperiş tip terasa bitumată; suprafaţa = 352 mp; nr. inventar 101035; valoare =  39.600 lei.

Art. 2. Transmiterea are în vedere înfiinţarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a unor Cluburi ale pensionarilor şi se va efectua prin protocol în care se vor stipula condiţiile de administrare, în evidența contabilă urmând a se opera în mod corespnzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  200

  Tgv. 24.07.2014

 

 

 H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 650 mp, situat în str. Laminorului, nr. 99 C

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§ Adresa S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 14384/13.06.2014, prin care se solicită folosinţa gratuită a suprafeţei de 650 mp, teren aferent Staţiei de reglare gaze de sector SRS Cartier Priseaca, pe toată durata de funcţionare şi exploatare a obiectivului;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren proprietatea publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 650 mp, situate în str. Laminorului, nr. 99 C;

§ Prevederile Legii nr. 123/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a terenului aferent Staţiei de reglare gaze SRS Cartier Priseaca, în suprafaţă de 650 mp, situat în strada Laminorului nr. 99 C, cvartal 93, parcela 43, număr cadastral 1509/1, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 Terenul proprietate publică a Municipiului Târgovişte, se atribuie pe toată durata de funcţionare şi exploatare a Staţiei de reglare gaze SRS Cartier Priseaca, în vederea înfiinţării unui branşament electric, durată pe care S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. va avea acces necondiţionat la instalaţii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   201

  Tgv. 24.07.2014

 

 

 H O T Ă R Â R E

privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a obiectivului ”Centru integrat de instruire și consiliere pentru copiii romi – Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§ Adresa nr. 15323 din data de 25.06.2014 a Direcției de Asistență Socială ;

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind trecerea în patrimoniul Direcției de Asistență Socială a obiectivului ”Centru integrat de instruire și consiliere pentru copiii romi – Târgoviște;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. Se aprobă  darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a obiectivului ”Centru integrat de instruire și consiliere pentru copiii romi – Târgoviște, situat în str. Petru Cercel, nr. 27, în vederea finalizării lucrărilor de execuție și utilizării spațiilor nou create pentru activități de asistență socială.

Art. 2. Transmiterea se va efectua prin protocol în care se vor stipula condiţiile de administrare, în evidența contabilă urmând a se opera în mod corespnzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcția Tehnică, Direcția de Asistență Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   202

  Tgv. 24.07.2014

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” , în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

   Păunescu Andrei

   Albu Andrei

   Georgescu Alen

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

         ing. Rodica Bănescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

       

     Nr.   203

     Tgv.  24.07.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

   Păunescu Andrei

   Albu Andrei

   Georgescu Alen

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună.

          Pe perioada vacanțelor școlare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.   204

     Tgv.  24.07.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în spatele blocului 11 D din str. Ctin. Brâncoveanu, în vederea amenajării unei constructii provizorii

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în spatele blocului 11 D din str. Ctin. Brâncoveanu, în vederea amenajării unei construcții provizorii;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în spatele blocului 11 D din str. Ctin. Brâncoveanu, în vederea amenajării unei construcții provizorii, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pantea Viorel

   Păunescu Andrei

   Albu Andrei

   Georgescu Alen

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 68 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   205

 Tgv.  24.07.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de cesiune de creanţe şi drepturi litigioase încheiat între Nuon EnergyRomânia S.R.L. şi Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate AL Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind preluarea de către Municipiul Târgovişte a creanţelor Nuon Energy România S.R.L. în insolvenţa S.C. TERMICA S.A.;

§      Prevederile art. 1566 - 1592, 1503 şi 1505 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Proiectul de Cogenerare Municipală Târgovişte din data de 30.09.2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. TERMICA S.A.;

§      Contractul de Leasing Financiar Modificat care şi-a încetat executarea la 31.12.2012;

§      Prevederile H.C.L. nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active încheiat între Municipiul Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă contractul de cesiune de creanţe şi drepturi litigioase împreună cu accesoriile acestora de la Nuon Energy România S.R.L., către Municipiul Târgovişte, debitor cedat fiind S.C. TERMICA S.A.

Art. 2 Preluarea creanţelor se va efectua în condiţiile prevăzute în contractul de cesiune de creanţe şi drepturi litigioase ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru semnarea contractului de cesiune de creanţe şi drepturi litigioase se împuterniceşte primarul Municipiului Târgovişte, viceprimar Prisăcaru Ciprian.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   206

  Tgv. 24.07.2014

 

                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, avand in vedere:

§      Adresa Tribunalului Dâmboviţa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 15902/01.07.2014, prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Local că pe rolul instanţei amintite se află dosarul nr. 2603/120/2014 având ca obiect obligarea Consiliului Local la anularea HCL nr. 159/29.05.2014 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI

§      Informarea Secretarului Municipiului Târgovişte înregistrată cu nr. 17485/17.07.2014 potrivit căreia nu poate reprezenta Consiliul Local Municipal Târgovişte în instanţă întrucât hotărârea atacată nu poartă viza sa de legalitate;

§      Necesitatea asigurării asistenţei juridice de specialitate în cadrul dosarului în discuţie în cadrul căruia se contestă legalitatea unui act administrativ emis de Consiliul Local Municipal Târgovişte.

§      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

     În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă contractarea serviciilor unui apărător ales, în persoana  dlui. ANTON RĂZVAN FLORIN care reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în cadrul dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, având ca obiect obligarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la anularea HCL nr. 159/29.05.2014 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI.

Art. 2 Preşedintele de şedinţa va semna un contract de asistenţă juridică aferent şi împuternicirea apărătorului ales.

Art. 3 Onorariul apărătorului ales va fi suportat din bugetul Municipiului Târgovişte şi se va situa la nivelul onorariului orientativ minimal stabilit de Baroul Dâmboviţa, pentru fiecare fază procesuală.

Art. 4 Sumele alocate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2014, pentru servicii de asistenţă juridică, se vor suplimenta cu valoarea corespunzătoare onorariului.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   207

Tgv.  24.07.2014

 

                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte si Municipiul Târgoviste în litigiul care face obiectul Dosarului

nr. 3879/120/2013/a12 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2014, avand in vedere:

§      Adresa Tribunalului Dâmboviţa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 17573/18.07.2014, prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Local că pe rolul instanţei amintite se află dosarul nr. 3879/120/2013/a12 având ca obiect angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006;

§      Raportul de specialitate nr. 17788/22.07.2014 întocmit de Biroul Juridic;

§      Prevederile art. 793 (teza a II-a) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile art. 21, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Necesitatea asigurării asistenţei juridice de specialitate în cadrul dosarului în discuţie în cadrul căruia se solicită angajarea răspunderii patrimoniale a Consiliului Local Municipal Târgoviște și a Municipiului Târgoviște, în sensul suportării integrale și în solidar de către aceste autorități a pasivului S.C. TERMICA S.A.;

     În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă contractarea serviciilor unui apărător ales, în persoana  dlui. Grigorescu Eduard - Michael care reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte și Municipiul Târgoviște în cadrul dosarului nr. 3879/120/2013/a12 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, având ca obiect angajarea răspunderii patrimoniale a Consiliului Local Municipal Târgoviște și a Municipiului Târgoviște, în sensul suportării integrale și în solidar de către aceste autorități a pasivului S.C. TERMICA S.A

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Târgovişte să încheie un contract de asistenţă juridică, care nu va depăşi cuantumul de 20.000 lei, sumă ce va reprezenta onorariul dlui. Grigorescu Eduard - Michael.

Onorariul apărătorului ales va fi suportat din bugetul Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Sumele alocate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2014, conform H.C.L. nr. 17/30.01.2014, pentru asistenţă juridică, se suplimentează cu suma de 20.000 lei.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   208

 Tgv.  24.07.2014