152. Hotarâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea  Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

153. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

154. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

155. Hotarâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

156. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei pentru Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa

157. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

158. Hotarâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. Municipal Construct S.A. Târgovişte

159. Hotarâre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu suma de 202.050 lei

160. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

161. Hotarâre privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2013 cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat

162. Hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

163. Hotarâre privind aprobarea accesului public la investitia „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”

164. Hotarâre privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013

165. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

166. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

167. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului Comitetului de Înfrăţire al Municipiului Târgovişte şi a Memorandumului de Intenţie privind cooperarea între Primăria Corbetta şi Primăria Municipiului Târgovişte

168. Hotarâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

169. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

170. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2013

171. Hotarâre privind aprobarea costului mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul şcolar 2013-2014

172. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială ca urmare a promovarilor şi aprobarea suplimentării bugetului pentru acordarea acestora

173. Hotarâre privind încheierea Acordului de Parteneriat dintre Asociaţia “Palestra” Târgovişte şi Municipiul Târgovişte şi acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 lei asociaţiei în vederea desfăşurării evenimentului „Sport în cartier - Târgovişte 2013”

174. Hotarâre privind achiziţionarea a 200 de exemplare din volumul bilingv „Basarabii de Târgovişte”

175. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 24.07.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

176. Hotarâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării „PIAŢA 1 MAI”

177. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunurilor imobile „Clădire atelier şi clădire w.c - Şcoala Vasile Cârlova”

178. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 20 de spaţii comerciale în suprafaţă de 20 mp, fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, în incinta oborului, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

179. Hotarâre privind aprobarea cofinanţării şi a parteneriatului pentru proiectul „De la şcoala competitivă la economia durabilă - tehnici inovative pentru creşterea inserţiei elevilor de la liceu pe piaţa muncii”

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea  Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, 09.07.2013, având în vedere:

·  Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în Societatea Comercială „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A, cu sediul in Targoviste, B-dul I.C. BRATIANU, nr. 50, jud. Dambovita, CUI 10084149;

·  Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind revocarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. urmare a cererii de demisie înaintate de dl. Radu Mihai Popa ;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Targoviste, începând cu data prezentei, revocă din calitatea de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. pe dl. GHEORGHE - PĂTRAŞCU VASILE.

Art. 2 Se desemnează dna. CÎRSTEA CONSTANŢA, legitimat cu C.I. seria D.D, nr. 573002, CNP 2570105150378, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 3 Se împuterniceşte dna. CÎRSTEA CONSTANŢA să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A în data de 12.08.2013, orele 10, cu următoarea ordine de zi:

1.Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A;

2.Numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, conform mandatului ce va fi încredinţat prin hotărârea Consiliului Local;

3.Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

Art. 4 H.C.L. nr. 6/28.01.2013 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., dna. CÎRSTEA CONSTANŢA şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

             

 Nr.   152

 Tgv. 09.07.2013

                                                                                                               

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.07.2013, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 152/09.07.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;  

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 12.08.2013 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte să încheie contractul de mandat dintre Municipiul Târgovişte şi dna Cîrstea Constanţa, în care să se stabilească o remuneraţie lunară pentru participarea la şedinţele AGOA şi AGEA, ce nu va depăşi 10% din salariul directorului S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dna Cîrstea Constanţa şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   153

   Tgv. 09.07.2013

  

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                    Anexa 1

Consiliul local                                                                                                                         

 

                                                         PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 12.08.2013

a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 152/09.07.2013, dna Cîrstea Constanţa,  posesor al C.I. seria DD nr. 573002 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.08.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să revoce membrii Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.Să numească, pentru un mandat de 4 ani, următorii membri ai Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

1.      CIULEI TOMIŢĂ

2.      FOLESCU IOAN

3.      HACK EDUARD FLORENTIN

4.      IACOB CONSTANTIN CIPRIAN

5.      MARIUŢAN ALEXANDRU

6.      PONORICĂ ION

7.      SIMION ADRIAN

 

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

3. Să numească preşedintele Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. in persoana dlui. MARIUŢAN ALEXANDRU

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR MUNICIPIU,

             prof. Prisăcaru Ciprian                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor

pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.07.2013, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat, Direcţia Economică şi, pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   154

   Tgv. 09.07.2013

 

 

ANEXĂ LA H.C.L. nr. 154/09.07.2013

 

Regulamentul de acordare a burselor

pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Pot aplica pentru această bursă elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat care studiază în municipiul Târgovişte şi îndeplinesc condiţiile prezentului regulament.

Art. 2. Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

 

CAPITOLUL II – CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR

 

Art. 3 Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din ciclurile gimnazial şi liceal, numite în continuare burse, sunt: burse municipale de performanţă şi burse municipale de merit.

Art. 4 Bursele municipale de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a)    Au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale denumit în continuare MEN, conform Calendarului Olimpiadelor Naţionale pentru anul şcolar trecut.

b)    S-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile internaţionale conform Calendarului activităţilor de pregătire şi selecţie a loturilor pentru participarea la olimpiadele internaţionale.

Art. 5 Bursele municipale de merit se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial sau liceal, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial sau liceal, conform următoarelor criterii:

a)     media generală de cel puţin 9.85 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv primul semestru al anului şcolar pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial sau liceal;

b)    nici una dintre medii să nu fie sub 9;

c)    să totalizeze sub 10 absenţe nemotivate pe semestru.

 

CAPITOLUL III - DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 6 Bursele se acordă în fiecare an şcolar, lunar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat.

Art. 7 Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp.

Art. 8 Unităţile şcolare vor întocmi lunar situaţia centralizată a elevilor beneficiari ai acestor burse şi vor solicita Primarului Municipiului Târgovişte să vireze sumele necesare prin intermediul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte.

Art. 9 Plata efectivă a acestor burse se va efectua în luna anterioară celei pentru care s-a propus plata de către compartimentele economice ale unităţilor şcolare, direct către elev sau reprezentantul legal al acestuia în funcţie de decizia fiecărei unităţi şcolare.

Art. 10 Conducerile unităţilor şcolare vor răspunde direct şi nemijlocit de corectitudinea datelor colectate în ceea ce priveşte atât îndeplinirea criteriilor de acordare cât şi asupra modului de efectuare a plăţii.

Art. 11 Sumele necesare acordării acestor burse se prevăd anual în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, cu această destinaţie.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR MUNICIPIU,

      prof. Prisăcaru Ciprian                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului burselor

pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.07.2013, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte;

§      H.C.L. nr. 154/09.07.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă, pentru anul şcolar 2013 - 2014, cuantumul burselor municipale acordate elevilor din ciclul gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte, după cum urmează:

a)                Burse municipale de performanţă - 200 lei;

b)                Burse municipale de merit - 50 lei;

Art. 2 Angajarea la plată a sumelor necesare acordării burselor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri se face din Bugetul Local de la Capitolul 65.10 - Învăţământ.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   155

      Tgv. 09.07.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei

pentru Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.07.2013, având in vedere:

§   Adresa Bibliotecii „Ion Heliade Rădulescu” nr. 277/24.05.2013 solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei pentru organizarea Simpozionului Naţional „Contribuţii la conceptul de istorie a cărţii şi bibliotecilor”;

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 5000 lei pentru Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu”, în vederea organizării Simpozionului Naţional „Contribuţii la conceptul de istorie a cărţii şi bibliotecilor”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 5.000 lei, Bibliotecii „Ion Heliade Rădulescu”, în vederea organizării Simpozionului Naţional „Contribuţii la conceptul de istorie a cărţii şi bibliotecilor”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   156

  Tgv. 09.07.2013

                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 09.07.2013, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal prin care se aduce la cunoştinţă hotărârea Comisiei Judeţene pentru Integritate, Statut şi Litigii;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 10738 din data de 12.04.2013;

§   Dosarul nr. 2053/120/2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§   Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   157

  Tgv. 09.07.2013

   HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii

ale S.C. Municipal Construct S.A. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.07.2013, având în vedere:

§Adresa S.C. Municipal Construct S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 16441/05.07.2013;

§Nota de fundamentare întocmită de S.C. Municipal Construct S.A.;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei S.C. Municipal Construct S.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea statului de funcţii al S.C. Municipal Construct S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Construct S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                   

  Nr.   158

  Tgv. 11.07.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

H O T A R A R E

 privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu suma de 202.050 lei

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.07.2013, având in vedere:

§Adresa S.C. Municipal Construct S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 16441/05.07.2013;

§Nota de fundamentare întocmită de S.C. Municipal Construct S.A.;

§  Prevederile art. 36, alin 2,  lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT  S.A. Târgovişte cu suma de 202.050 lei, reprezentând 20.205 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 10 lei.

Art. 2 Se aprobă suplimentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT  S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează dl. Olaru Mihai, director general, să efectueze toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea prezentei hotărâri precum şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, S.C. Municipal Construct S.A. Târgovişte, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    159

  Tgv. 11.07.2013

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.07.2013, având în vedere:

§      Prevederile HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile HCL nr. 82/25.04.2013 referitoare la modificarea contractului de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 58/2011;

§      Extras din procesul verbal de constatare nr. 16413 din data de 05.07.2013 încheiat de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Dâmboviţa în perioada 13.05.2013-05.07.2013;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se completează Anexa 1 la contractul la contractul de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.R.L., aprobat prin HCL nr. 58/2011 astfel:

   “Teren – str. Radu de la Afumaţi nr. 7, suprafaţa 15.478 mp, valoare 4.770.474 lei – redevenţă 2000 lei”

Art. 2 Se completează Anexa 6, pct. 1 la contractul la contractul de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.R.L., aprobat prin HCL nr. 58/2011, după cum urmează:

   „Manopera orară – 11,72 lei (tarif ce include taxele şi impozitele ce intră în obligaţia angajatului)”, la care se adaugă contribuţia angajatorului la bugetele publice.

Art. 3 Se modifică valoarea totală a redevenţei prevăzută la art. 7 din contractul de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.R.L., de la 4243 lei la 6243 lei.

Art. 4 HCL nr. 58/2011 şi HCL nr. 82/2013 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. Municipal Construct S.R.L., Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

            Nr.   160

  Tgv. 11.07.2013

 

 

           

H O T A R A R E

privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2013

cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinară, astăzi, 11.07.2013, având in vedere:

§   Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se premiază cu suma de 2000 lei/elev, elevii absolventi ai liceelor din municipiul Târgoviste, care au promovat examenul de bacalaureat, promotia 2013, cu media 10.

Art. 2 Situatia elevilor beneficiari prevăzuti la art. 1 va fi solicitată Inspectoratului Scolar Dâmbovita.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare capitolul 67.02- Cultură, Recreere-Religie.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă: Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.    161

  Tgv. 11.07.2013

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public

al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.07.2013 având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 67/13.04.2010 privind aprobarea și instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița ”, precum și asigurarea resurselor financiare pentru proiect;

§        Prevederile H.C.L. nr. 50/12.03.2010 privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte a unor drumuri de exploatare;

§        Prevederile H.G. nr. 543/2011 - Anexa nr. 2 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§        Prevederile H.G. nr. 1350/2001, modificată şi completată de H.G. nr. 1975/2004, H.G. nr. 166/2007 şi H.G. 543/2011, referitoare la  atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§        Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 17802/19.07.2013;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea următoarelor poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, atestat prin HG nr. 1350/2001 modificată si completată de HG nr. 1975/2004, HG nr. 166/2007 si HG nr. 543/2011, după cum urmează:

 

- la poziţia 1796 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “

- la poziţia 1796 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltat; începe din DN 72 A până în DE 655; 1 podeţ cu 3 tuburi DN 800, 3 indicatoare circulaţie; lungime = 376 metri; suprafaţa = 2.220 mp “

- la poziţia 1796 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 217.655 “

- la poziţia 1796 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ HCL nr. ; Carte funciară 78548, număr cadastral 78548 “

 

- la poziţia 1797 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “

- la poziţia 1797 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltat; începe din DE 637 şi se continuă spre teritoriul comunei Şotanga până la limita administrativă municipiu; 3 podeţe cu câte 1 tub DN 800, 6 indicatoare circulaţie; lungime = 1.387 metri; suprafaţa = 8.274 mp “

- la poziţia 1797 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 788.982 “

- la poziţia 1797 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. ; Carte funciară 78540, număr cadastral 78540“

 

- la poziţia 1798 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “

- la poziţia 1798 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltat; începe din strada Înfrăţirii până în DE 471; 3 podeţe cu câte 1 tub DN 800, 1 indicator circulaţie; lungime 164 metri; suprafaţa = 948 mp. “

- la poziţia 1798 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 114.741 “

- la poziţia 1798 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. ; Carte funciară 78508, număr cadastral 78508 “

 

- la poziţia 1799 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “

- la poziţia 1799 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ asfaltat; începe din DE 446 până în DE 477; 4 podeţe cu câte 1 tub DN 800, 1 indicator circulaţie; lungime 704 metri; suprafaţa = 4188 mp. “

- la poziţia 1799 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 421.602 “

- la poziţia 1799 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. ; Carte funciară 78550, număr cadastral 78550 “

 

- la poziţia 1800 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “

- la poziţia 1800 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltat; începe din DE 471 până la limita administrativă municipiu; 3 podeţe cu câte 1 tub DN 1000, 1 podeţ cu 1 tub DN 800, 4 indicatoare circulaţie; lungime 1068 metri; suprafaţa = 6378 mp. “

- la poziţia 1800 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 626.315 “

- la poziţia 1800 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. ; Carte funciară 78507, număr cadastral 78507 “

 

- la poziţia 1801 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. 

- la poziţia 1801 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltat; începe din strada Prisecii  până la limita administrativă municipiu; 1 podet cu 1 tub DN 1000, 1 podeţ cu 4 tuburi DN 1000, 5 podeţe cu câte 1 tub DN 800, 2 indicatoare circulaţie; lungime 1601 metri; suprafaţa = 9582 mp. 

- la poziţia 1801 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 955.573,53 

- la poziţia 1801 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. ; Carte funciară 78556, număr cadastral 78556 “

 

- la poziţia 1802 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “

- la poziţia 1802 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltat; începe din DC 403 până în DE 596; 3 podeţe cu câte 1 tub DN 800, 2 indicatoare circulaţie ; lungime 1255 metri; suprafaţa = 7488 mp. “

- la poziţia 1802 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 715.911 “

- la poziţia 1802 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. ; Carte funciară 78555, număr cadastral 78555 “

 

- la poziţia 1803 din HG nr. 543/2011, coloana 1 va avea următorul cuprins: “ 1.3.7.2. “

- la poziţia 1803 din HG nr. 543/2011, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltat; începe din DE 576 până în DE 655; 2 podeţe cu câte 2 tuburi DN 800, 3 indicatoare circulaţie; lungime 450 metri; suprafaţa = 2652 mp. “

- la poziţia 1803 din HG nr. 543/2011, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 266.489 “

- la poziţia 1803 din HG nr. 543/2011, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. ; Carte funciară 78576, număr cadastral 78576 “

 

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  162

  Tgv. 26.07.2013

 

 

                                             

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea accesului public la investitia „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.07.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind aprobarea accesului public la investitia „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”;

§ Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltareainfrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii ”sub-măsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   H.G. nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;

§   Prevederile Contractului de finantare nr. C125a011031600016/28.10.2010 cu anexele si actele aditionale aferente ;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă accesul public la investitia finantată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, măsura 125 a, fără perceperea de taxe pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea investitiei „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

             Nr.   163

  Tgv. 26.07.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.07.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013;

§ Prevederile art. 1-3 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

§ Adresa nr. 25290/2013 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici de luare la cunostintă a verificării numărului de posturi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste precum si din cadrul institutiilor publice subordonate;

§ Avizul nr. 25968/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a si alin. 3, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se mentine numărul de 129 posturi pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, aprobat prin HCL nr. 177/31.08.2011.

Art. 2 Se aprobă numărul de 59 posturi pentru Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat, conform organigramei si statului de functii prevăzute in Anexa 1A si 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mentine numărul de 30 posturi pentru Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Târgoviste, aprobat prin HCL nr. 178/31.08.2011.

Art. 4 Se mentine numărul de 106 posturi pentru Politia Locală a Municipiului Târgoviste, aprobat prin HCL nr. 92/28.05.2013.

Art. 5 Se aprobă numărul de 33 posturi pentru Directia Grădina Zoologică, conform organigramei si statului de functii prevăzute in Anexa 2A si 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă numărul de 234 posturi pentru Directia de Salubritate, conform organigramei si statului de functii prevăzute in Anexa 3A si 3B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă numărul de 71 posturi pentru Teatrul Municipal Târgoviste, conform organigramei si statului de functii prevăzute in Anexa 4A si 4B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă numărul de 22 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Târgoviste, conform organigramei si statului de functii prevăzute in Anexa 5A si 5B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se mentine numărul de 2 posturi pentru Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Târgoviste, aprobat prin HCL nr. 137/28.07.2010.

Art. 10 Se mentine numărul de 544 posturi pentru Directia de Asistentă Socială, aprobat prin HCL nr. 93/28.05.2013.

Art. 11 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 12 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 Nr.   164

 Tgv. 26.07.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei

ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.07.2013, având in vedere:

§        Adresa înregistrată la Consiliul Local Targoviste sub nr. 13571/31.05.2013 prin care ASOCIATIA FOLCLORICA “FIR DE DOR”, solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea participării la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013;

§      Expunerea de motive a unui grup de 7 consilieri municipali prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei, „ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013;

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 15.000 lei, „ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA - HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc în perioada 21-25 august 2013.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Recreere si Religie.  

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   165

  Tgv. 26.07.2013

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 18921/26.07.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013,

§      HCL nr. 159/11.07.2013 privind majorarea capitalului social sl SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA

§      HCL 114/07.06.2013 privind modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013

§      HCL 116/07.06.2013 Hotarâre privind demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare

§      Solicitarea Arhiepiscopiei Targoviştei nr. 16026/01.07.2013

§      Adresa Clubului Sportiv Municipal nr. 18170/25.07.2013

§      Solicitarea Asociaţiei "Palestra" nr. 17190/12.07.2013

§      Solicitarea Asociaţiei "Club Sportiv Respect Gym" nr. 17885/17.07.2013

§      Solicitarea PFA Ghinea Octavian  nr. 18448/29.07.2013,

§      Solicitarea AITT nr. 16195/03.07.2013

§      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2013 după cum urmează :

v   Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.683 mii lei, prin:

·      majorarea cu suma de 800 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 -"Impozit pe profit de la agenţi economici";  

·       majorarea cu suma de 1.062 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 - "Alte impozite şi taxe";

·      majorarea cu suma de 156 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50 " Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise";

·      majorarea cu suma de 321 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50 -  " Alte amenzi, penalitati si confiscari ";

·      majorarea cu suma de 440 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 -  " Alte venituri "; 

·      majorarea cu suma de 176 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice";

·      majorarea cu suma de 409 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului";

·      majorarea cu suma de 295 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 -  " Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit ";

·      majorarea cu suma de 24 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.34 "Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri";

·      majorarea cu suma de 585 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local";

·      diminuarea  cu suma de 585 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local".

v      Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 3.683 mii lei,prin:

·      Majorarea cu suma de 510  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autoritatea publice şi acţiuni externe“, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 450 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea cu 100 mii lei a fondurilor destinate cheltuielilor de postă/telefon/comunicaţii; suplimentarea cu 200 mii lei a sumelor necesare cheltuielilor de deplasare a personalului la cursurile de pregătire profesională, suplimentarea cu 100 mii lei a sumelor destinate informării populaţiei, suplimentarea cu 50 mii lei a cheltuielilor pentru reparaţii;

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 60 mii lei;

·      Majorarea cu suma de 1.520  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, titlul Cheltuieli de capital.

·      Majorarea cu suma de 2.264   mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 2.564 mii lei,  din care:

§      1.600 mii lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Clubului Sportiv Municipal;

§      964 mii mii lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Primăriei pentru finanţarea următoarelor acţiuni acţiuni:

§      550 mii lei pentru organizarea Zilelor Oraşului;

§      50 mii lei pentru finanţarea proiectului "Sport în cartier"  iniţiat de Asociaţia "Palestra"; 

§      55 mii lei pentru finanţarea programului iniţiat de Asociaţia "Club Sportiv Respect Gym";

§      25 mii lei sprijin financiar acordat Asociaţiei de Turism Chindia;

§      60 mii lei realizarea Proiectului "Rondul de noapte al spectacolelor independente";

§      45 mii lei realizarea Proiectului "Şcoala o şansă pentru toţi";

§      35 mii lei realizarea Proiectului "Toamna Cetăţii";

§      42 mii lei realizarea Proiectului "Uniţi şi Fraţi sub tricolor";

§      52 mii lei realizarea Proiectului "Investeşte în performanţă, investeşte în viitor";

§      50 mii lei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de Ziua Sf. Nifon;

Ř   Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 300 mii lei.

·     Majorarea cu suma de 41  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asistenţă socială  cu suma de 24 mii lei;

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 17 mii lei.

·     Majorarea cu suma de 719  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 400 mii lei în vederea suplimentării sumelor destinate cheltuielilor cu iluminatul public;

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 319 mii lei.

·     Majorarea cu suma de 326  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 240 mii lei în vederea efectuării de tratamente aviochimice pentru combaterea insectelor şi deratizare/dezinsecţie contra rozătoarelor;

Ř   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 86 mii lei.

·     Diminuarea cu suma de 1.797 mii lei a prevederilor bugetare la la capitolul 81.02 “Combustibili şi energie”, titlul Cheltuieli de capital – Active financiare  . Cu suma de 2.000  mii lei se diminuează suma aprobată prin HCL nr. 3/2013 pentru majorarea capitalului social al SC Termica SA.

·     Majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 ”Transporturi”, titlul Subvenţii

Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 la prezenta hotărâre.

Programul de investirii pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Programul proiectelor cu finanţare nerambursabilă  pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

        Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

   Nr.   166

  Tgv. 30.07.2013

  

                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului Comitetului de Înfrăţire

al Municipiului Târgovişte şi a Memorandumului de Intenţie privind cooperarea între Primăria Corbetta şi Primăria Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului Comitetului de Înfrăţire al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” şi alin. 7, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul Comitetului de Înfrăţire al Municipiului Târgovişte, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Memorandumul de Intenţie privind cooperarea între Primăria Corbetta şi Primăria Municipiului Târgovişte, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze Memorandumul de Intenţie privind cooperarea între Primăria Corbetta şi Primăria Municipiului Târgovişte.

Art. 4 Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comitetul de Înfrățire, următorii consilieri locali:

Păunescu Andrei

Ţuţuianu Ioan

Dumitrescu Claudiu

Georgescu Alen 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   167

  Tgv. 30.07.2013

  

 

                                                                                Anexa 1 la HCL nr.  167/30.07.2013

 

 

Regulamentul Comitetului de Înfrăţire al Municipiului Târgovişte

 

 

Art. 1. Comitetul de Înfrăţire are rolul de:

a)      Programare, organizare şi coordonare a diferitelor iniţiative menite a face funcţionale activităţile legate de înfrăţire, promovate de Primăria Municipiului Târgovişte, împreună cu toate instituţiile teritoriale ale altor primării europene, pe baza hotărârilor locale;

b)      Participare la diferite iniţiative cetăţeneşti, în special prin implicarea asociaţiilor, organizaţiilor non guvernamentale, grupurilor sociale, a şcolilor, cluburilor etc., care activează în domeniile: economic, cultural, social, sportiv, şcolar, ş.a.

Sediul Comitetului de Înfrăţire este stabilit la Primăria Municipiului Târgovişte.

 

Art. 2. Comitetul de Înfrăţire are ca obiectiv responsabilitatea pentru alegerea, direcţionarea şi folosirea fondurilor de înfrăţire, coordonând şi implicând în acest sens diferitele componente ale comunităţii locale.

 

Art. 3. Comitetul de Înfrăţire este alcătuit din:

a)       Primar sau un delegat al acestuia;

b)      Administrator public;

c)       2 (doi) membri nominalizaţi de către primar;

d)      Reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal (câte unul din partea fiecărui grup politic);

e)       2 (doi) reprezentanţi ai şcolilor;

f)        Un reprezentant ONG, desemnat de Consiliul Local Municipal.

 

În cadrul primei sale şedinţe, Comitetul de Înfrăţire va proceda la alegerea unui Preşedinte şi a unui Secretar cu atribuţii în întocmirea proceselor verbale. Comitetul de Înfrăţire contribuie la îndeplinirea activităţilor pentru care a fost creat, având în vedere iniţiativele şi colaborarea cu asociaţiile, fundaţiile, categoriile profesionale, şcolile etc., prezente pe teritoriul municipiului.

 

Durata: Comitetul de Înfrăţire va fi reînnoit la fiecare alegere a unui nou Consiliu Local.

 

ART. 4. Căderea din drepturi a unuia sau a mai multor membri ai Comitetului de Înfrăţire va avea loc:

a)      Prin demisie;

b)      Prin mai mult de 3 (trei) absenţe consecutive, fără o justificare întemeiată

 

Art. 5. Comitetului de Înfrăţire îi revine punerea în aplicare a programului de iniţiative aprobate de Consiliul Local Municipal în legătură cu înfrăţirea, în special:

a)      Întreţinerea raporturilor cu Comitetele de Înfrăţire ale localităţilor înfrăţite cu Municipiul Târgovişte;

b)      Colaborarea la programul activităţilor în cazul unor sărbători speciale (de exemplu aniversări ale înfrăţirilor etc.)

c)       Participarea activă la punerea în practică a spiritului înfrăţirii, în special la primirea în familii a oaspeţilor străini.

 

Art. 6. Toate deciziile Comitetului de Înfrăţire vor fi luate cu majoritatea celor prezenţi, iar în cazul egalităţii de voturi, va prevala votul Preşedintelui.

În funcţie de subiectele discutate, invitaţia de a participa la şedinţele Comitetului de Înfrăţire va putea fi adresată şi consilierilor, reprezentanţilor asociaţiilor, fundaţiilor, categoriilor profesionale, instituţiilor, şcolilor etc., care vor participa fără drept de vot.

 

Art. 7. Preşedintele convoacă şi conduce şedinţele Comitetului de Înfrăţire, semnează corespondenţa şi alte documente ale Comitetului de Înfrăţire, supraveghează şi controlează respectarea principiilor şi prevederilor stabilite prin prezentul Regulament al Comitetului de Înfrăţire.

            În prima şedinţă a Comitetului de Înfrăţire, Preşedintele nominalizează un vicepreşedinte, care îi va prelua atribuţiile în caz de absenţă motivată.

 

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

§   Prevederile H.G nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;

§   Prevederile Ordinului nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

§   Prevederile H.C.L. nr. 249/2008 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 157/28.07.2011 privind aprobarea schimbării clasificării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte din serviciu voluntar de categoria I, în serviciu voluntar categoria a III – a şi modificarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu  modificarile şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 14 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte, după cum urmează :

« Şeful S.V.S.U. al Municipiului Târgovişte îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii. În această calitate are următoarele atribuţii :

·       De pregătire a populaţiei cu privire la modul de comportare în caz de inundaţii;

·       De cunoaştere locală a hazardului şi a riscului la inundaţii;

·       De cunoaştere a planului de apărare şi a celui de evacuare;

·       De furnizare a sprijinului pentru inventarierea pagubelor la nivelul Municipiului Târgovişte;

·       De organizare periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care îl prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;

·       De întocmire a planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din acest planuri din care au fost excluse informațiile confidențiale pe pagina de internet a municipiului Târgoviște ;

·       De centralizare a datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase și întocmirea și transmiterea rapoartelor ;

·       De afișare în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice precum si semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației .

Art. 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte se va republica potrivit prezentelor modificări, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru situaţii de Urgenţă, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

·   Compartimentul Prevenire : număr specialişti prevenire - se reduce de la 30 membri la 20 membri ;

·   Echipa de intervenţie incendii : 10 servanţi, se transformă în Grupă de Intervenţie Incendii - 4 echipaje cu 13 servanţi ;

·   Echipa Cercetare – Căutare : de la 10 membri la 5 membri;

·   Echipa Deblocare – Salvare : 10 membri, se transformă în Grupa Deblocare – Salvare,  2 echipe cu 15 membri;.

·   Se înlocuiește Echipa Sanitară (din lipsă de voluntari calificați) cu Dispecerat, format din angajați S.C. Municipal Security S.A – fără contract de voluntar .

· Numărul de membri ai S.V.S.U. se reduce de la 110 membri la 94 de membri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   168

  Tgv. 30.07.2013

  

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice din cadrul

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat ca urmare a promovării în clasă;

§   Prevederile art. 68, alin. 2 şi art. 107, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§   Prevederile Ordinului nr. 4763/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.932/2009;

§   Procesul verbal final al examenului de promovare în grad profesional;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a promovării în clasă, după cum urmează:

v  transformarea unei funcţii publice de „referent, clasa III, grad profesional superior” în funcţie publică de „consilier, clasa I, grad profesional asistent”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   169

  Tgv. 30.07.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 30.07.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 18169/25.07.2013 privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2013;

§ Prevederile art 49, alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 30.06.2013, conform anexelor 1 a si 1 b  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local lla data de 30.06.2013, conform anexelor 2 a si 2 b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor interne la data de 30.06.2013, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   170

  Tgv. 30.07.2013

 

 

                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială,

 în anul şcolar 2013-2014

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 30.07.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea costului mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul şcolar 2013-2014;

§   Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 70, alin. 1 şi art. 72 din H.G nr.  1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

§   Situaţia beneficiarilor din cadrul Serviciului Creşe în perioada iunie 2012 – mai 2013;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul scolar 2013 - 2014, în cuantum de 701 lei, în următoarele cote procentuale:

 

           Venit mediu brut lunar cumulat          Număr copii      Cota procentuală

        al părinţilor/reprezentanţilor legali                                   contribuţie părinţi

 

v   peste 700 lei                                                    un copil                                   20%

                                                                     2 sau mai multi copii                       10%

v   între 225-699 lei                                              un copil                               10%

                                                                     2 sau mai multi copii                    5%

v   între 0-224 lei                                        unul sau mai multi copii                   0%

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: contribuţiile lunare ale părinţilor sau ale reprezentanţilor legali şi bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   171

  Tgv. 30.07.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială ca urmare a promovarilor şi aprobarea suplimentării bugetului pentru acordarea acestora

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 30.07.2013 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială ca urmare a promovărilor şi aprobarea suplimentării bugetului pentru acordarea acestora;

§ Prevederile art. 26, alin. 3, 4, 5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Procedura de stabilire a conditţilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante;

§ Lista salariaţiilor Direcţiei de Asistenţă Socială care se încadrează pentru promovare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

                                                                                            

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială ca urmare a promovărilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă suplimentarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială ca urmare a promovărilor, cu suma de 34.500 lei/lună, din care 7.500 lei/lună reprezinta contributia angajatorului.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   172

  Tgv. 30.07.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind încheierea Acordului de Parteneriat dintre Asociaţia “Palestra” Târgovişte şi Municipiul Târgovişte şi acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 lei asociaţiei în vederea desfăşurării evenimentului

„Sport în cartier - Târgovişte 2013”

       

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având in vedere:

§  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 17190/12.07.2013  prin care Asociaţia „Palestra” Târgoviște propune un parteneriat cu Primăria Municipiului Târgovişte şi solicită un sprijin financiar în valoare de 50.000 lei în vederea desfăşurării proiectului „Sport în cartier - Târgovişte”;

§  .Adresa înregistrată la Primăria Municipiului sub nr. 17389/15.07.2013 prin care Asociaţia “Palestra” Târgovişte prezintă detalierea necesarului pentru care a solicitat cei 50.000 lei;

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 50.000 lei pentru Asociaţia „Palestra” Târgovişte, în vederea desfăşurării proiectului „Sport în cartier - Târgovişte 2013”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct.  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Asociația „Palestra” Târgoviște, Municipiul Târgoviște, Poliția Municipiului Târgoviște, Inspectoratul Şcolar Județean Dâmbovița, Direcția pentru Sport și Tineret Dâmbovița și Universitatea Valahia Târgoviște, în vederea desfăşurării proiectului „Sport în cartier - Târgovişte 2013”.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, să semneze Acordul de Parteneriat cu Asociaţia “Palestra” Târgovişte.

Art. 3 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 50.000 lei, Asociaţiei „Palestra” Târgovişte în vederea desfăşurării proiectului „Sport în cartier - Târgovişte 2013”.

Art. 4 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

Nr.   173

Tgv. 30.07.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind achiziţionarea a 200 de exemplare din volumul bilingv

 „Basarabii de Târgovişte”

    

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având in vedere:

§   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 17046/11.07.2013  a Societății Scriitorilor Târgovişteni;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind achiziţionarea a 200 de exemplare din volumul bilingv (română - engleză) - „Basarabii de Târgovişte”, cu o valoare de 7.800 lei (39 lei/exemplar);

§ Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă achiziţionarea a 200 de exemplare din volumul bilingv (română - engleză) „Basarabii de Târgovişte”, cu o valoare de 7.800 lei (39 lei/exemplar).

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   174

  Tgv. 30.07.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 24.07.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 3 din data de 24.07.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  6615/08.11.2012;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 24.07.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 32 unităţi locative ANL din recuperări până la data de 30.04.2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   175

  Tgv. 30.07.2013

 

 

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării „PIAŢA 1 MAI”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării „PIAŢĂ 1 MAI”;

§  Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 22/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă întocmirea studiului de oportunitate în vederea concesionării „PIAŢA 1 MAI”.

Art. 2 Efectuarea studiului se va realiza după alocarea în bugetul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a resurselor financiare necesare acestei operaţiuni, pe calea rectificarii bugetare, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

               

  Nr.   176

  Tgv. 30.07.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunurilor imobile „Clădire atelier şi clădire w.c - Şcoala Vasile Cârlova”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§         Adresa nr. 434/07.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 12200/15.05.2013 prin care Şcoala Vasile Cârlova solicită scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor imobile Clădire atelier şi clădire w.c”;

§         Procesul - verbal al Consiliului de Administraţie al Şcolii Vasile Cârlova, din data de 07.05.2013

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunurilor imobile „Clădire atelier şi clădire w.c - Şcoala Vasile Cârlova ”;

§         Prevederile din HG nr. 548/1999 referitoare la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§         Prevederile H.G. nr. 1350/2001 referitoare la atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa - poziţiile 838 şi 840 din Anexa 4;

§         Prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor dministrative-teritoriale;

§         Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§           Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile „Clădire atelier şi clădire w.c - Şcoala Vasile Cârlova”, situate în Calea Domnească, nr. 184, corespunzătoare poziţiilor 838 şi 840 din Anexa 4 la HG nr. 1350/2001, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, cu următoarele elemente de identificare:

 

1.    CLĂDIRE ATELIER

·      Construcţie din cărămidă tip P,  în suprafaţă de 52 mp;

·       număr de inventar 1001055, an PIF 1969;

·      Valoare de inventar 9.000 lei, conform ultimei reevaluări (2011)

 

2.    CLĂDIRE W.C

·      Construcţie din cărămidă tip P,  în suprafaţă de 45 mp;

·       număr de inventar 1001056, an PIF 1936;

·      Valoare de inventar 7.794 lei, conform ultimei reevaluări (2011)

In evidenţa contabilă a D.A.P.P.P.se va opera în mod corespunzător.

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   177

  Tgv. 30.07.2013

                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 20 de spaţii comerciale în suprafaţă de 20 mp, fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, în incinta oborului, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 20 de spaţii comerciale în suprafaţă de 20 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, în incinta oborului, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 20 de spaţii comerciale în suprafaţă de 20 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, în incinta oborului, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Moţoc Honorius

Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                 

 

  Nr.   178

  Tgv. 30.07.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cofinanţării şi a parteneriatului pentru proiectul

„De la şcoala competitivă la economia durabilă - tehnici inovative pentru creşterea inserţiei elevilor de la liceu pe piaţa muncii”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 30.07.2013, având în vedere:

§      Oportunitatea de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

§      Cererea de proiecte nr. 161/iunie 2013;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 In vederea derulării proiectului “De la şcoala competitivă la economia durabilă - tehnici inovative pentru creşterea inserţiei elevilor de liceu pe piaţa muncii” ce urmează a fi propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Târgovişte, Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcarescu, Grupul Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu”, Asociaţia „Târgovişte pentru Europa” şi Asociaţia InoVitaVerde.

Art. 2 Se aprobă finanţarea proiectului cu suma de 9.285 lei reprezentând cota de 2% aferentă cofinanţării, aceasta urmând fi suportată din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte - Capitolul 65.02. - Învăţământ.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcarescu, Grupul Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   179

  Tgv. 30.07.2013