170. Hotarâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte

171. Hotarâre privind validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 10.06.2012

172. Hotarâre privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgovişte

173. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada iulie 2012

174. Hotarâre privind aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

175. Hotarâre privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2012 cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat

176. Hotarâre privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

177. Hotarâre privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

178. Hotarâre privind modificarea anexei la HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

179. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor staţii de semaforizare

180. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în şedinţă de constituire, astăzi, 10.07.2012, avand in vedere:

§  Propunerile formulate de consilierii locali pentru constituirea Comisiei de validare;

§  Prevederile art. 4 alin. 2 şi 3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008;

§  Prevederile art. 31, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. unic Se alege pentru întreaga durată a mandatului Consiliului Local Municipal Târgovişte, Comisia de validare compusă din 2 membrii USL, 2 membrii PDL şi un membru PP – DD, după cum urmează:

 

        1.  Babeu Pavel - presedinte

       

        2.  Stan Daniel Cristian - secretar

 

        3.  Bozieru Cosmin Petrut - membru

 

        4.  Prisacaru Ciprian - membru

 

        5.  Radulescu Catalin - membru

 

                                                                      

Nr.    170

Tgv. 10.07.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 10.06.2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de constituire, astăzi, 10.07.2012, avand in vedere:

§  Procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte privind validarea mandatelor de consilieri municipali aleşi în urma scrutinului din data de 10.06.2012;

§  Prevederile art. 7, alin. 2 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008;

§  Prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completarile ulterioare;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 şi 5, art. 33 si art. 59 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

    Art. unic În urma scrutinului din data de 10.06.2012 se validează mandatele următorilor consilieri:

 

1.      ALBU ANDREI BOGDAN – Uniunea Social Liberală                            

2.      BABEU PAVEL – Partidul Democrat Liberal

3.      BĂNESCU RODICA – Uniunea Social Liberală

4.      BOZIERU COSMIN PETRUT- Partidul Poporului – Dan Diaconescu

5.      CIOACĂ NICOLAE GABRIEL– Partidul Democrat Liberal

6.      DIACONU DIANA ELENA – Uniunea Social Liberală

7.      DOBÂNDĂ ION - Partidul Poporului – Dan Diaconescu

8.      DUMITRESCU CLAUDIU – Partidul Democrat Liberal

9.      ENACHE LUCIAN – Uniunea Social Liberală

10.  GEORGESCU ALEN – Uniunea Social Liberală

11.  LIŢĂ ION – Partidul Democrat Liberal

12.  MOCANU LIVIA – Partidul Democrat Liberal

13.  MOŢOC HONORIUS – Partidul Democrat Liberal

14.  PATRASCU EUGEN- Uniunea Social Liberală

15.  PAUNESCU MIHAI ANDREI- Partidul Poporului – Dan Diaconescu

16.  PRISĂCARU CIPRIAN – Partidul Democrat Liberal

17.  RĂDUCANU TUDORICĂ – Partidul Democrat Liberal

18.  RĂDULESCU CĂTĂLIN – Uniunea Social Liberală

19.  STAN DANIEL CRISTIAN – Uniunea Social Liberală

20.  STOICA SORIN – Uniunea Social Liberală

21.  ŢUŢUIANU IOAN – Uniunea Social Liberală

                                                          

Nr.    171

Tgv. 10.07.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit  în şedinţă de constituire, astăzi, 10.07.2012, avand in vedere:

§      Procesul verbal al Comisiei de validare a mandatelor de consilieri municipali;

§      Prevederile H.C.L nr. 171 din data de 10.07.2012 privind validarea mandatelor de consilieri municipali;

§      Prevederile art. 8, alin. 6 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008;

§      Prevederile art. 34, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. unic Începând cu data de 10.07.2012 se declară legal constituit Consiliul Local Municipal Târgovişte, având următoarea componenţă:

 

1.      ALBU ANDREI BOGDAN – Uniunea Social Liberală                                  

2.      BABEU PAVEL – Partidul Democrat Liberal

3.      BĂNESCU RODICA – Uniunea Social Liberală

4.      BOZIERU COSMIN PETRUŢ- Partidul Poporului – Dan Diaconescu

5.      CIOACĂ NICOLAE GABRIEL– Partidul Democrat Liberal

6.      DIACONU DIANA ELENA – Uniunea Social Liberală

7.      DOBÂNDĂ ION - Partidul Poporului – Dan Diaconescu

8.      DUMITRESCU CLAUDIU – Partidul Democrat Liberal

9.      ENACHE LUCIAN – Uniunea Social Liberală

10. GEORGESCU ALEN – Uniunea Social Liberală

11. LIŢĂ ION – Partidul Democrat Liberal

12. MOCANU LIVIA – Partidul Democrat Liberal

13. MOŢOC HONORIUS – Partidul Democrat Liberal

14. PĂTRAŞCU EUGEN- Uniunea Social Liberală

15. PĂUNESCU MIHAI ANDREI -Partidul Poporului – Dan Diaconescu

16. PRISĂCARU CIPRIAN – Partidul Democrat Liberal

17. RĂDUCANU TUDORICĂ – Partidul Democrat Liberal

18. RĂDULESCU CĂTĂLIN – Uniunea Social Liberală

19. STAN DANIEL CRISTIAN – Uniunea Social Liberală

20. STOICA SORIN – Uniunea Social Liberală

21. ŢUŢUIANU IOAN – Uniunea Social Liberală

                                                                      

Nr.    172

Tgv. 10.07.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada iulie 2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de constituire, astăzi, 10.07.2012, având în vedere:

§      Prevederile art. 9, alin. 4 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008;

§      Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează domnul consilier Motoc Honorius  în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii iulie 2012.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul consilier Motoc Honorius şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                          

Nr.    173

Tgv. 10.07.2012

 

 

            H O T A R A R E

privind aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta de constituire, astăzi, 10.07.2012, având in vedere:

§     Propunerile formulate de consilierii din toate formaţiunile politice privind numarul, denumirea si componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§     Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§     Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, numarul, denumirea si componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, va fi urmatoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

 

1.      Pătraşcu Eugen – USL –(comisie de bază)

2.      Stoica Sorin - USL

3.      Liţă Ion - PDL–(comisie de bază)

4.      Dumitrescu Claudiu - PDL

5.     _______   PP-DD

     

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

 

1.   Enache Lucian -  USL

2.  Ţuţuianu  Ioan  USL

3.   Babeu Pavel -  PDL

4.  Cioacă Nicolae Gabriel - PDL

5.  _______   PP-DD

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.   Bănescu Rodica - USL

2.  Georgescu Alen - USL

3.  Răducanu Tudorică - PDL

4.  Liţă Ion - PDL

5.  _______   PP-DD

 

 

COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, munca si protectie sociala, sportive si de agrement

 

1.   Albu Andrei Bogdan - USL

2.  Diaconu Diana Elena - USL

3.  Pătraşcu Eugen - USL

4.  Moţoc  Honorius -  PDL

5.  Prisăcaru Ciprian -PDL

 

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

1.   Stan Daniel Cristian -  USL

2.   Rădulescu  Cătălin - USL

3.   Mocanu  Livia - PDL

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   174

Tgv. 10.07.2012

 

 

H O T A R A R E

privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2012

cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 23.07.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2012 cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat;

§   Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Ca urmare a promovării examenului de bacalaureat cu media 10 se premiază  cu suma de 2000 lei/ elev, următoarele eleve:

- ANDRA OSTAFIE

- OANA IRIMESCU

Art. 2 Suma va fi asigurată din rezerva Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012, capitolul educaţie-cultură-sport.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă: Primarul, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

      Nr.   175

Tgv. 23.07.2012

 

 

            H O T A R A R E

privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 23.07.2012, având in vedere:

§      Propunerile formulate de consilierii din toate formaţiunile politice privind numarul, denumirea si componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§      Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§      Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei se completează H.C.L. nr. 174/10.07.2012 după cum urmează:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

1.     Pătraşcu Eugen – USL

2.     Stoica Sorin - USL

3.      Liţă Ion - PDL

4.      Dumitrescu Claudiu - PDL

5.      Păunescu Mihai Andrei  PP-DD

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

1. Enache Lucian -  USL

2. Ţuţuianu  Ioan  USL

3. Babeu Pavel -  PDL

4. Cioacă Nicolae Gabriel - PDL

5. Bozieru Cosmin Petruţ   PP-DD

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.  Bănescu Rodica - USL

2.  Georgescu Alen - USL

3.  Răducanu Tudorică - PDL

4.  Liţă Ion - PDL

5.  Dobândă Ion   PP-DD

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 174/10.07.2012 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   176

Tgv. 23.07.2012

 

 

    H O T Ă R Â R E

privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.07.2012, având în vedere:

§       Procesele verbale ale comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii d-lor Ţuţuianu Ioan şi Dobândă Ion în funcţiile  de viceprimari ai Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§       Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. unic Începând cu data prezentei se aleg domnii ŢUŢUIANU IOAN şi DOBÂNDĂ ION în funcţiile de viceprimari ai Municipiului Târgovişte.

Nr.   177

Tgv. 23.07.2012

                                                                                             

 

      H O T A R A R E
privind modificarea anexei la HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei,
pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă ordinară, astăzi, 23.07.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Econimice prin care se propune modificarea anexei la HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte;

§   Aprobarea „Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 3”, conform H.C.L. nr. 168/24.05.2012

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 2 şi alin. 4, lit. b, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 165/2011 după cum urmează:

Art. 2 va avea următorul cuprins:

“Prin dispoziţia Primarului se va constitui o comisie de negociere, din care vor face parte şi următorii consilieri:

ec. Pătraşcu Eugen

jr. Liţă Ion

Art. 3 va avea următorul cuprins “Străzile a căror reparaţie capitală va fi finanţată din credit sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 168/24.05.2012”.

 Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 165/28.07.2011 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 40/2012 se revocă.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.    178

           Tgv.  23.07.2012

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte

a unor staţii de semaforizare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.07.2012, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor staţii de semaforizare;

§       Prevederile Anexei nr. 3 lit. „g” din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobate prin H.G. nr. 548/1999;

§       Procesele verbale de recepţie a trei staţii de semaforizare, având ca locaţii: DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA DAMBOVITA - nr. 712/05.07.2011, SC MECHEL SA -  nr. 574/30.05.2011; SC DIANA SRL - nr. 4781/29.07.2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a următoarelor staţii de semaforizare:

a)       Semafor comandă pietonala Direcţia Muncii – strada Tudor Vladimirescu, 4 corpuri semafor auto cu led, 4 corpuri semafor pietonal cu led, tablou comandă cu microprocesor; valoare de inventar = 25.047,67 lei;

b)      Semafor comandă pietonala Mechel – Şoseaua Gaeşti, 4 corpuri semafor auto cu led, 4 corpuri semafor pietonal cu led, tablou comandă cu microprocesor; valoare de inventar = 25.047,67 lei;

c)       Semafor comandă pietonală magazin Diana – strada Constantin Brancoveanu, 4 corpuri semafor auto cu led, 4 corpuri semafor pietonal cu led, tablou comanda cu microprocesor; valoare de inventar = 25.047,67 lei;

Art. 2 Bunurile vor fi înregistrate în evidenţa contabilă a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care va proceda la administrarea acestora.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

 Nr.  179

 Tgv. 23.07.2012

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.07.2012, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 19.982/16.07.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

· Adresele Clubului Sportiv Municipal nr. 20056/17.07.2012 şi nr. 20069/17.07.2012;

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.681 mii lei, prin:

· majorarea cu suma de 465  mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 - "Alte impozite şi taxe";

· majorarea cu suma de 1.216  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 - "Alte venituri";

            Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 1.681 mii lei,prin:

· Majorarea cu suma de 1.681 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 67.02 “Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

o    Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri şi servicii  cu suma de 2.000 mii lei;

o     Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital cu suma de 319 mii lei,   Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr. 1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Programul de investiţii pe anul 2012 rectificat este redat în anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   180

  Tgv   26.07.2012