145. Hotarâre pentru aprobarea aplicării la „Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti”,  asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului: „Transport nepoluant  prin realizarea de piste pentru biciclişti în Municipiul Târgovişte”

146. Hotarâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în seara zilei de 20.07.2011

147. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 164/28.07.2010 şi aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte – Reparaţii capitale pe Calea Bucureşti şi Calea Domnească”

148. Hotarâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului

„Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”

149. Hotarâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local Municipal Târgovişte de 10% din valoarea proiectului “Campanie pentru sănătate”

150. Hotarâre privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

150. Hotarâre privind modificarea componenţei Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală

151. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

152. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

153. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

154. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

155. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

156. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Pieţelor şi al Târgului săptămânal din Municipiul Târgovişte

157. Hotarâre privind aprobarea schimbării clasificării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte din serviciu voluntar de categoria I, în serviciu voluntar categoria a III – a şi modificarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

158. Hotarâre privind aprobarea prestării de servicii contra cost către persoane fizice şi juridice din sectorul de competenţă, de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

159. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 129/28.07.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom-Târgovişte (case pentru tineret Legea nr. 15/2003 şi blocuri ANL)»

160. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 193/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Paul Bănică din Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

161. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 341/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte”

162. Hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008

163. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

164. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2011

165. Hotarâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

166. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 2 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

167. Hotarâre privind aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect”

168. Hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

169. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI DEPOZIT” în Municipiul Târgovişte, Calea Ploieşti, nr. 19, beneficiari PETCUT CORNEL şi PETCUT LIDIA

170. Hotarâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru marcarea intrărilor în Municipiul Târgovişte

171. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 20.06.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

172. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

173. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani  cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei suprafeţe de 4 mp din incinta recepţiei bazinului de înot, pentru comercializare articole necesare participării la activităţile sportive

174. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate  în patrimonial Direcţiei de Salubritate

175. Hotarâre privind aprobarea angajamentului de a sustine dezvoltarea si elaborarea  Planului de Actiune pentru Energie Durabilă, a schitelor de proiect si a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea acordului cadru între Consiliul Federal Elvetian si Guvernul României, precum si a documentelor subsecvente ale acestui acord

176. Hotarâre privind aprobarea angajamentului de a aloca resursele financiare pentru consultanti si pentru proiectele pentru care se solicită finantare, sub rezerva selectării candidaturii

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea aplicării la „Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti”,  asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului : „Transport nepoluant  prin realizarea de piste pentru biciclişti în Municipiul Târgovişte”.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă de îndată, astăzi, 21.07.2011, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei   TOTAL  pistă biciclisti pe  Calea Campulung si strada Tehnice prin care se propune aprobarea aplicării la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului: „Transport nepoluant  prin realizarea de piste pentru biciclişti în Municipiul Târgovişte”.

§      Prevederile O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. 114/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului;

§      Prevederile H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii  şi lucrări de investiţii;

§      Ordinul nr. 66/N/2000 pentru aprobarea specificaţiei tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural;

§      Prevederile H.C.L. nr. 272/16.07.2008 privind atribuirea denumirii de strada prof. Cornel Popa unei străzi nou create în municipiul Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L. nr. 74/29.03.2007 privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Directiei Administrarea Patrimoniului Public si Privat, a drumurilor de exploatare DE 47 si DE 55;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4 lit. „a” şi „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă aplicarea la „Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti” şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului: „Transport nepoluant  prin realizarea de piste pentru biciclişti în Municipiul Târgovişte”.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

§      90% - din valoarea eligibilă a proiectului de la Administratia Fondului pentru Mediu, respectiv 1.899,00 mii lei ;

§      10% - din valoarea eligibilă a proiectului de la Bugetul Local, respectiv 211,00 mii lei,  la care se adaugă TVA, respectiv 506,40 mii lei

Art. 3 Se aprobă punerea la dispoziţie, pentru realizarea proiectului, a terenurilor în suprafaţă totală de 8.175 mp, aprobate prin HG 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, document ce atestă regimul juridic al terenului din municipiul Târgoviste, HCL nr. 272/16.07.2008 şi H.C.L  nr. 74/29.03.2007.

Art. 4 Se aprobă numirea doamnei ing. Cerasela PARASCHIVA ca responsabil de proiect din partea Municipiului Târgovişte;

Art. 5 Se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivul: „Transport nepoluant  prin realizarea de piste pentru biciclişti în municipiul Târgovişte”;

Art. 6  Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului „Transport nepoluant  prin realizarea de piste pentru biciclişti în municipiul Târgovişte” după cum urmează:

1.          Indicatori tehnici:

 

TOTAL LUNGIME PISTE : 10.900 ml

              LĂTIME SENS : 0,75ml

             SUPRAFATĂ : 8.175 mp

    din care:

§      Calea Câmpulung : de la sensul giratoriu Sala Polivalentă până la Unitatea Militară 02492 (DN 72A)

-        reabilitare trotuar, partea stângă, sens dus-întors;

§      Calea Crângului : de la Unitatea Militară 02492 ( DN 72A) până la limita cu pădurea Priseaca - reabilitare trotuar, partea stângă, sens dus –întors;

 

§      Crângului : 4.000 ml

§      Strada Nicolae Bălcescu: de la Halta Teiș până la limita administrativă a Municipiului Târgovişte ( Teis)- reabilitare trotuar partea stângă , sens dus ; partea dreaptă, sens întors ;

 

TOTAL  pistă biciclisti pe  strada Nicolae Bălcescu : 2.000 ml

§      Parcul Chindia : intrare parc până la zona Râu Ialomita ( strada Cornel Popa) – până la Podul Mihai Bravu – înfiintare trotuar, alei distincte, sen dus-întors ;

 

TOTAL  pistă biciclisti Parc Chindia si strada Cornel Popa : 2.000 ml

§      Podul Mihai Bravu : Aleea Sinaia până la sensul giratoriu cu Aleea Mânăstirea Dealu  – reabilitare trotuar, partea dreaptă, sens dus-întors ;

 

TOTAL  pistă biciclisti Podul Mihai Bravu si Aleea Sinaia: 900 ml

§      Aleea Mânăstirea Dealu : de la sensul giratoriu  cu Aleea Sinaia până la Calea Ferată Târgovişte Nord (limita administrativă a Municipiului Târgoviste), înființare trotuar partea dreaptă, sens dus-întors;

 

TOTAL  pistă biciclisti Aleea Mânăstirea Dealu : 2.000 ml

 

2.          Indicatori economici:

§      Valoare investitie (eligibile și TVA): 2.616,40 mii lei

§      C+M : 2.455,20 mii lei

 

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

    Nr.   145

    Tgv. 21.07.2011

  

 

                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în seara zilei de 20.07.2011

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă de îndată, astăzi, 21.07.2011, având în vedere:

§      Informarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

§       Prevederile art. 18, alin.1 şi 2 din  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit d şi alin. 6, lit. „a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în seara zilei de 20.07.2011, pe raza Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Reparaţiile vor fi efectuate de către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe baza de deviz întocmit în urma notelor de comandă înaintate de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la solicitarea expresă, temeinic justificată, a asociaţiilor de proprietari ale căror acoperişuri au fost afectate.

Art. 3 Costul reparaţiilor se efectuează la un preţ maxim de 45 euro/mp, sume ce vor fi suportate din bugetul local de la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională, subcapitolul  61.02.05 Protecţie civilă.

             Depăşirea acestuia nu se poate efectua decât pe seama şi cheltuiala asociaţiilor de proprietari.

Art. 4 În şedinţa ordinară a lunii august S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. va prezenta spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgovişte devizul total al lucrărilor executate la blocurile avariate în urma fenomenelor meteorologice din data de 20.07.2011.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, S.C. Municipal Construct S.A., Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

       

   Nr.    146

   Tgv. 21.07.2011

                                                                       

                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 164/28.07.2010 şi aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte – Reparaţii capitale pe Calea Bucureşti şi Calea Domnească”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă de îndată, astăzi, 21.07.2011, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 164/28.07.2010 şi aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte – Reparaţii capitale pe Calea Bucureşti şi Calea Domnească”;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;

§      Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§      Prevederile H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii  şi lucrări de investiţii;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. 34/2006;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/30.09.2009 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici (total deviz) pentru obiectivul « Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte » (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brâncoveanu) ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 164/28.07.2010 privind modificarea si completarea H.C.L.326/30.09.2009 si aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE SI RANFORSARE STRAZI IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, Reparatii Capitale pe Calea Bucuresti si Calea Domneasca;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4 lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 164/28.07.2010, proiectele tehnice şi  indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte – Reparaţii capitale pe Calea Bucureşti şi Calea Domnească”, după cum urmează:

 

CALEA BUCURESTI

Indicatori Tehnici

L strada=1682 ml

S parte carosabila=28856 mp 

S strazi lat., parcari, statii=2246 mp   

              

  Structura rutiera propusa :

        - frezarea stratului asfaltic pentru crearea suprafetelor necesare preluarii denivelarilor se va realiza pe o suprafata cuprinsa intre 30 – 35 % din intreaga suprafata a partii carosabile si asternerea unui strat de legatura BAPC 25;

        -  realizarea unui covor asfaltic din beton asfaltic tip BAPC 16 de 4 cm grosime, dupa ce in prealabil au fost executate reparatiile si frezarile necesare si preluarea denivelarilor;

            Pentru zonele pe care a fost introdusa reteaua de canalizare ( intre intersectia DN 71 Trgoviste (Ulmi) –Bucuresti, cu DJ 711 (Ulmi) –Bujoreanca si Linia de centura (Str. Petru Cercel ) pe lungimea de 1244 m, este necesara refacerea sistemului rutier cu urmatoarea alcatuire:

-4 cm strat uzura beton BAPC 16;

-geogril pentru impiedicarea transmiterii fisurilor pe latimea de 2,20 m;

-6  cm strat de binder AB 2;

-21 cm piatra sparta amestec optimal;

-30 cm fundatie din balast.

     

Indicatori Economici (valori fara TVA)

C+M=2.153.278,10 lei

 

CALEA DOMNEASCA

Indicatori Tehnici

L strada=3350 ml

S parte carosabila=50036 mp (inclusiv parcari , statii autobuz, taxi, strazi laterale)

 

   Structura rutiera propusa :

 -frezarea stratului asfaltic pentru crearea suprafetelor necesare preluarii denivelarilor si inlaturarea asfaltului puternic degradat si asternerea unui strat de legatura AB2;

 -realizarea unui covor asfaltic din beton asfaltic tip BAPC 16 de 4 cm grosime, dupa ce in prealabil au fost executate reparatiile si frezarile necesare si preluarea denivelarilor.

 

Pentru zonele locale unde capacitatea portanta este redusa se impune refacerea sistemului rutier avand urmatoarea alcatuire:

-4 cm strat de uzura beton asfaltic BA PC16;

-6 cm strat de legatura binder AB2;

-25 cm piatra sparta amestec optimal;

-30 cm fundatie din balast;

-10 cm strat de forma din balast cu rol izolant, anticapilar drenant

 

Indicatori Economici

C+ M = 2.374.949 lei -valoare fara TVA

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 164/28.07.2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

            

    Nr.  147

    Tgv. 21.07.2011

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului

„Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.07.2011, având in vedere:

§         Adresa Primăriei Municipiului Târgovişte înregistrată cu nr. 17738/12.07.2011;

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului „Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”;

§         Planul de acţiune privind proiectul „Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului „Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze Acordul de Parteneriat în vederea implementării proiectului „Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

           Nr.    148

           Tgv.  28.07.2011

          

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local Municipal Târgovişte de 10% din valoarea proiectului “Campanie pentru sănătate”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 28.07.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local Municipal Târgovişte de 10% din valoarea proiectului “Campanie pentru sănătate”;

§  Contractul de finanţare nr. 2632/12.05.2011 încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială şi Agenţia Naţională pentru Romi – Guvernul Romaniei;

§   Anexa 1 – Cererea de finantare proiect “Campanie pentru sanatate”;

§   Anexa 3 – Bugetul Proiectului;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6, lit. „a”, pct. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu  modificarile şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă contribuţia Consiliului Local Municipal Târgovişte de 10% din valoarea proiectului “Campanie pentru sănătate”.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt :

v   Buget local – 10% din valoarea proiectului – 1875 lei;

v   Crucea Roşie Dâmboviţa – 10% din valoarea proiectului – 1875 lei;

v   Agenţia Naţională pentru romi – 80%  din valoarea proiectului – 15000 lei .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                            

    Nr.   149

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

H O T Ă R Â R E

privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică

la nivelul Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.07.2011, având in vedere:

§   Prevederile art. 28, alin (1) şi alin.(2) din Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale;

§   Prevederile H.C.L. nr. 30/31.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 73/2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 119 din data de 23.06.2011 privind constarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stănescu Iulian;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte va avea următorea componenţă:

1.      Primar Municipiul Târgovişte - jr. Gabriel Florin Boriga - preşedinte

2.      Şef Poliţia  Municipiului Târgovişte - comisar Claudiu Adrian Antofie  - membru

3.      Director executiv Poliţia Locală - colonel Dinu Gheorghe - membru                   

4.  Secretarul Municipiului Târgovişte - jr. Chiru Cătălin Cristea - membru

5.    Consilier local Tănase Silviu Gabriel - membru                                                      

6.    Consilier local Babeu Pavel – membru

7.    Consilier local Matei V. Gheorghe - membru

Art. 2 Art. 1 al  HCL nr. 73 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

           Nr.    150

           Tgv.  28.07.2011

          

 

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenţei Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea componenţei Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;

§     Prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§     Prevederile art. 1, alin. 4 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§    Prevedrerile H.C.L. nr. 119/23.06.2011 privind constatarea incetarii  de drept, a mandatului de consilier municipal, al domnului Stănescu Iulian;

§    Prevederile HCL nr. 484/2008 referitoare la constituirea Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;

§    Prevederile HCL nr. 229/28.10.2010 privind modificarea HCL nr. 484/2008 referitoare la constituirea Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, Comisia municipală pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, va avea următoarea componenţă:

prof. Honorius Moţoc – viceprimar – preşedinte

ing. Cerasela Paraschiva – consilier - secretar

prof. Matei V. Gheorghe - consilier municipal- membru

ec. Păunaş Maria Roxana -consilier municipal- membru

ec. Diculescu Maria - consilier municipal- membru

jr. Paraschiv Cornelia - consilier municipal- membru

Art. 2 Art. 1 al H.C.L. nr. 484/2008, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

     Nr.  151

     Tgv. 28.07.2011

    

 

                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate

al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tărgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.07.2011 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;    

§  Prevederile HCL nr. 31/31.01.2011 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte si a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a modificărilor intervenite prin înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;     

§  Procesele verbale finale de promovare în grad profesional organizate la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§  Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se modifică statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 19 posturi de funcţionari publici, după cum urmează:

- opt posturi de „consilier, clasa I, grad asistent” în posturi de „consilier, clasa I, grad principal”

- şapte posturi de „consilier, clasa I, grad principal” în posturi de „consilier, clasa I, grad superior”

- un post de „consilier juridic, clasa I, grad asistent”, în post de „consilier juridic, clasa I, grad principal”

- două posturi de „consilier juridic, clasa I, grad principal” în post de „consilier juridic, clasa I, grad superior”

-un post de „referent, clasa III, grad asistent”, în post de „referent, clasa III, grad principal”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 31/2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane şi Asigurarea Calitaţii şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tărgovişte.

                

  Nr.   152

  Tgv. 28.07.2011

 

                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 137/2010 referitoare la reorganizarea prin reducerea functiilor publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§   Procesul – verbal nr. 15411/17.06.2011 al concursului de promovare în grad profesional organizat la nivelul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

v   transformarea a două posturi de „consilier, clasa I, grad asistent” în posturi de „consilier, clasa I, grad principal”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 137/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   153

   Tgv. 28.07.2011

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul DAPPP prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al DAPPP prin transformarea a şase funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional;

§   Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 137/2010 referitoare la reorganizarea prin reducerea functiilor publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§   Procesele – verbale nr. 3945 şi 3946 ale concursului de promovare în grad profesional organizat la nivelul DAPPP;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prin transformarea a şase funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional, după cum urmează:

v   transformarea a două posturi de „consilier, clasa I, grad profesional principal” în posturi de „consilier, clasa I, grad profesional superior”.

v   transformarea a patru posturi de „consilier, clasa I, grad profesional asistent” în posturi de „consilier, clasa I, grad profesional principal”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 137/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane din cadrul DAPPP şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   154

   Tgv. 28.07.2011

 

                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei si a statului de funcţii

ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L.;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 102/2011 privind suplimentarea numărului de posturi la S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, în vederea executării unor noi contracte de prestări servicii în domeniul pazei şi a protecţiei perrsoanelor;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, prin desfiinţarea a 3 posturi (şef serviciu logistică, contabil, armurier) şi înfiinţarea altor 3 posturi (consilier juridic, secretară, sef grupă dispecerat-intervenţie).

                        Organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L.  Târgovişte sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   155

   Tgv. 28.07.2011

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Pieţelor şi al Târgului săptămânal din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Serviciul Pieţe prin care se susţine necesitatea aprobării unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Pieţelor şi al Târgului săptămânal din Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile cap. IV, art. 9, alin. 2 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

§  Prevederile art. 8, alin. 1, lit. f şi o din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 2 ale  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Proces verbal de afişare a Regulamentului de Funcţionare al Pieţelor şi al Târgului săptămânal din Municipiul Târgovişte pe site-ul Primăriei Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu  modificarile şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu  modificarile şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Funcţionare al Pieţelor şi al Târgului săptămânal din Municipiul Târgovişte, conform anexelor 1 – 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat– Serviciul Pieţe, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                             

    Nr.   156

   Tgv. 28.07.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea schimbării clasificării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte din serviciu voluntar de categoria I, în serviciu voluntar categoria a III – a şi modificarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea schimbării clasificării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte din serviciu voluntar de categoria I, în serviciu voluntar categoria a III – a şi modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 212/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

§  Prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr. 718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

§  Prevederile Ordinului Ministerului Internelor şi şi Reformei Administrative, nr. 195/2007, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

§  Prevederile Ordinului 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§  Prevederile Ordinului nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;

§  Prevederile H.C.L. nr. 249/2008 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu  modificarile şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă schimbărea clasificării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte din serviciu voluntar de categoria I, în serviciu voluntar categoria a III – a.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2, alin. 2 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte.

                         Alin. (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciul de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte se constituie potrivit legii, în Municipiul Târgovişte, în subordinea Consiliului Local şi făcând parte din structura organizatorică a acestuia.

Activitatea serviciului este coordonată de către Primarul Municipiului Târgovişte .

             Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte se clasifică din punct de vedere al componentei preventive şi de dotare, ca serviciu de categoria a III-a - având în formaţia de intervenţie grupe de interventie, dintre care una încadrează o autospecială pentru stingerea incendiilor şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri (OMAI  718 /  2005, modificat şi completat cu OMIRA 195 / 2007, art. 11, pct 1. lit. c. şi pct. 2 ).

            Sediul serviciului este în Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 6, iar remiza cu autospeciala de intervenţie, autofurgoneta de transport materiale şi baza materială a S.V.S.U. al Municipiului Târgovişte, în str. Justiţiei nr. 13 .

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2, alin. 4 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte.

                         Alin. (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Serviciul poate executa intervenţii şi la nivelul altor localităţi, precum si pentru operatori economici, în baza unui contract încheiat cu aceştia .”

Art. 4 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte se va republica potrivit prezentelor modificări.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                     

   Nr.   157

   Tgv. 28.07.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prestării de servicii contra cost către persoane fizice şi juridice din sectorul de competenţă, de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea ca Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte să presteze servicii contra cost către orice persoană fizică sau juridică din sectorul de competenţă;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr. 718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

§  Prevederile Ordinului Ministerului Internelor şi şi Reformei Administrative, nr. 195/2007, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

§  Prevederile Ordinului 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§  Prevederile Ordinului nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu  modificarile şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu  modificarile şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă prestarea de servicii contra cost, către persoane fizice şi juridice din sectorul de competenţă, de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă calculul prestaţiilor pentru serviciile în domeniul situaţiilor de urgenţă conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modelul de contract de prestări servicii conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

        

   Nr.   158

   Tgv. 28.07.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 129/28.07.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom-Târgovişte

(case pentru tineret Legea nr. 15/2003 şi blocuri ANL)»

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 129/28.07.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier SagricomTârgovişte (case pentru tineret, Legea15/2003 şi blocuri A.N.L.) »;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§    Prevederile H.G. nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 129/28.07.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier SagricomTârgovişte (case pentru tineret, Legea15/2003 şi blocuri A.N.L.)» ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici ai obiectivului «Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom – Târgovişte (case pentru tineret Legea 15/2003 şi blocuri A.N.L., aprobaţi prin art. 1 al H.C.L. nr. 129/28.07.2010, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

 

Alimentare energie electrica Blocuri ANL(Etapa II si Etapa III):

·        nr. blocuri: 22 din care:

·        nr. consumatori: 283

·        Tipul consumatorului: consumatori casnici;

·        Puterea instalată: Pi = 1736,20 kW;

·        Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 1390 kW;

·        Factorul de putere: cos p = 0,92.

 

            Lucrări pe taxa de racordare (intra in gestiunea SDEE Targoviste)

 

· LES j.t., traseu in lungime de 2180 ml, 2 circuite in bucla, alimentate din posturile de transformare in anvelopa de beton proiectate si un 1 circuit din PTAB 136 cu inchidere in PTAB 135;

· Montare firide tip E3 pe peretele exterior al fiecarui bloc;

· Realizare coloane electrice între firida E3 şi FDCP;

· Montare FDCP – firida de distributie pentru contorizare şi protecţie la parterul fiecarui bloc. FDCP-urile vor fi echipate cu proteţie diferenţială, suprasarcină, scurtcircuit şi supratensiune. In FDCP-uri se vor monta contoarele pentru: consumatorii casnici si iluminat spatii comune;

· Montare BMPT – bloc de masura si protectie trifazat – pentru centrala termina si receptoarele ALA.

 

Locuinte pentru tineri conform Legii 15/2003

·        nr. case/ consumatori: 42

·        Tipul consumatorului: consumatori casnici;

·        Puterea instalată: Pi = 420 kW;

·        Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 336 kW;

·        Factorul de putere: cos p = 0,92.

 

 Lucrări pe taxa de racordare (intra in gestiunea SDEE Targoviste)

 

·         LES j.t., traseu in lungime de 1370 ml, 2 circuite in bucla, alimentate din postul de transformare in anvelopa de beton proiectat

·          Montare cutie de distributie pentru masura si protectie pentru 2 abonati monofazici CDMPM la limita de proprietate (21 buc.)

 

            Iluminat public: Varianta II din SF:SUBTERAN

•nr. corpuri de iluminat: 107

•Tipul corpului de iluminat : ca vapori de sodiu 100 W

•Puterea instalată: Pi = 10,7 kW;

•Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 10,7 kW;

•Factorul de putere: cos p = 0,92.

 

  Lucrări beneficiar (raman proprietatea Primariei Targoviste)

 

· Retea de iluminat public realizata pe stalpi SI 9, linie electrica subterana cu pozare cablu j.t.tip ACYABY 3x50+25 mmp, traseu 3190 ml.

· LES j.t., traseu repartizat astfel:

v   Str.Silviu Stanculescu: 1300 ml (45 stalpi j.t.) pe partea stanga a DJ 711, in directia Comisani, cu montare masura BMPT 16 A la PTAB 136 existent si punct de aprindere pe primul stalp de iluminat public.

v   Str. Gib Constantin : 700 ml (23 stalpi j.t.), pe partea stanga, cu montare masura BMPT 16 A la PTAB 134 existent si punct de aprindere pe primul stalp de iluminat public.

v   Str.Laura Stoica si Prof. Victor Oprescu: 520 ml (18 stalpi j.t.), cu montare masura BMPT 16 A la PTAB 2 propus si punct de aprindere pe primul stalp de iluminat public.

 

 

 

v   Zona blocuri proiectate : 670 ml (23 stalpi j.t.), cu montare masura BMPT 16 A la PTAB 1 propus si punct de aprindere pe primul stalp de iluminat public.

· Montare corpuri de iluminat 100 W (109 buc.)  

 

 Capacităţile fizice ale instalaţiilor electrice proiectate sunt:         

         LES 0,4 kV: L = 3550 ml (a.e.e. blocuri si case )

         LEA 0,4 kV: L = 3190 ml sau LES 0,4 kV= 3190 ml pentru iluminatul public, realizat cu montare 109 stalpi

         Montare firide de distributie tip E3: 22 buc

         Montare firide de distribuţie şi contorizare pe palier (F.D.C.P.): 32 buc

         Montare BMPT  - ALA= 22 buc. si BMPT – centrale termice=22 buc.

         Montare cutii de distributie pentru masura si protectie : 21 buc.

         Montare BMPT  - iluminat public: 4 buc.

         Montare corpuri de iluminat: 109 buc.

 

            Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

   -Valoare investitie: 2.439.241,00 lei

 

   -Valoare C+M      : 2.326.218,00 lei, din care :

 

Ř   A.e.e. consumatori casnici – cartier locuinte ptr.tineret (42 case): 320.764,40 lei

Ř   A.e.e. consumatori casnici – blocuri (22 buc.) si iluminat public : 1.422.032,31 lei

Ř   Iluminat public: 583.421,28 lei, din care:

v     Str. Silviu Stanculescu : 313.949,02 lei

v     Str. Gib Constantin: 166.779,86 lei

v     Str.Laura Stoica si str.Prof.Victor Oprescu: 102.692,41 lei

 

        Preţurile sunt la nivelul lunii august 2010 ( 1 Euro = 4,237 lei/ 03.08.2010)

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 129/28.07.2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

   

   Nr.  159

   Tgv. 28.07.2011

 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 193/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Paul Bănică din Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

 

Consiliul Local Municipal Tărgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.07.2011 având în vedere :

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 193/2009 referitoare la aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Paul Bănică din Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi criteriile de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului aferent Domeniului Major de Intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, Programul Operaţional Regional 2007-2013;

§   Prevederile HCL nr. 193/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Paul Bănică din Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect;

§   Prevederile HCL nr. 122/2010 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 193/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. H.C.L. nr. 193/27.04.2009 se modifică după cum urmează:

Art. 3 va avea urmatorul cuprins:

Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Scoala cu clasele I-VIII Paul Banică din Municipiul Târgovişte" cu indicatorii tehnico–economici prevazuti in documentatia tehnico-economică, care fac parte integrantă din proiect si o valoare totala de 8.387.395,99 lei, inclusiv TVA.

Art. 6 va avea urmatorul cuprins:

 Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 131.057,65 lei fără TVA  reprezentând contribuţia proprie în procent de 2,01% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 va avea urmatorul cuprins:

Se aprobă finanţarea suplimentară de la bugetul local a sumei de 228.922,70lei fără TVA. Astfel contributia proprie totala la cheltuielile neeligibile ale proiectului este in suma de 283.935,25 lei.

Art. 8  va avea urmatorul cuprins:

Se aproba finantarea sumei de 1.600.591,00 lei, reprezentand TVA aferanta cheltuielilor proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica din Municipiul Targoviste” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile , conform O.G. 29/2007.

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 193/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare),  rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   160

  Tgv. 28.07.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 341/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte”

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi 28.07.2011, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 341/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul “ Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte” ;

§   Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§   Prevederile H.G nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G nr. 34/2006 ;

§   Prevederile H.G nr. 417/28.04.2010 privind finanţarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităţi de cult, unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului - Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile H.C.L. nr. 341/10.12.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “ Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte”

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor economici şi completarea indicatorilor tehnici ai obiectivului “Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte”, aprobati prin HCL nr. 341/2010

Art. 1 al HCL 341/2010 va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte” după cum urmează:

              

            INDICATORI TEHNICI:

1.    AMPLASAMENT-Calea Ploiesti, Nr. 87, Targoviste, Jud. Dambovita

2.    SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI:

             Terenul pe care este amplasat Caminul Cultural are o suprafata de 1188 mp si apartine domeniului public al Municipiului  Targoviste, avand categoria de folosinta:curti-constructii.

3.         SUPRAFATA CLADIRII:

   Caminul Cultural are o suprafata desfasurata de 574 mp fiind o constructie din zidarie tip P.

4.         SITUATIA PROPUSA

  Conducerea “Caminului Cultural Matei Voievod” impreuna cu reprezentantii Primariei Targoviste, au analizat situatia existenta si problemele cu care se confrunta administratorii caminului, motiv pentru care s-au stabilit lucrarile necesare in vederea  reabilitarii obiectivului de mai sus:

-reparatii acoperis, burlane, jgheaburi;

-inlocuire tamplarie exterioara (PVC cu geam termopan);

-compartimentare usoara - grupuri sanitare pentru public;

-compartimentari usoare parter si etaj(rigips);

-inlocuit parchet scena si montaj suporti pentru dotari scena(scripeti cortina, decoruri, lumini si boxe);

-finisaje exterioare si interioare(reparatii, tencuieli, vopsitorii, gletuire sală spectacol);

- execuţia tavanului fals dintr-un material uşor conform dispoziţiei proiectantului.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv  TVA)

 

   -TOTAL DEVIZ GENERAL: 334.423,00 lei 

 -TOTAL C+M      : 298.153,00 lei 

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 341/10.12.2010 se aplică în mod corespunzător.      

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

               Nr.   161

Tgv. 28.07.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.07.2011, având în vedere:

§   Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 12243/13.05.2011;

§   Adresa Poliţiei Municipiului Târgovişte nr. 548388 din data de 16.06.2011;

§   Prevederile art. 7, lit. „h” şi 43 alin.4 din  Legea nr. 155/2010 privind Politia Locala;

§   Prevederile H.C.L. nr. 332/2008 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. I. Începând cu data prezentei Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008, se modifică după cum urmează:

Capitolul DEFINIŢII din partea introductivă va avea următorul cuprins:

Locurile sau zonele nepermise sunt cele definite de art. 142 şi 143 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. 4 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Activitatea de ridicare se poate desfasura permanent, in toate zilele lucratoare sau nelucratoare, aceasta inregistrandu-se in “Registrul de evidenta a activitatii de ridicare” ce se va completa si pastra la sediul operatorului.

In situatii de urgenta, pentru asigurarea unor masuri de ordine publica prilejuite de adunari publice, vizite oficiale, intervenţii la avariile sistemelor de furnizare a serviciilor de utilităţi, la solicitarea Politiei Romane sau a societăţilor furnizoare ale serviciilor respective se pot ridica si alte vehicule, ce vor fi restituite proprietarilor, fara a li se percepe taxe si fara a li se aplica sanctiuni, daca autovehicului se afla intr-o zona fara restrictii privind oprirea, stationarea sau parcarea.”

Art. 6 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Constatarea contraventiei privind stationarea neregulamentara se efectueaza in mod direct de catre politistul local sau agentul constatator al Politiei Municipale Targoviste – Biroul Rutier. In vederea realizarii unui probatoriu corespunzator se va efectua filmare cu camera video sau fotografiere cu aparat foto digital (care sa ateste data si ora), de catre lucratorii operatorului desemnat de Primaria Municipiului Targoviste de a desfasura activitatile de ridicare, transportare si depozitare a autovehiculelor, numit in continuare operator, cel putin o imagine sau un cadru care sa surprinda momentul in care se consuma contraventia, respectiv peste durata de 5 minute.

Inregistrarile video/foto se pastreaza la sediul operatorului timp de minimum 6 luni de la data constatarii contraventiei, pe suport magnetic, iar in cazul salvarii pe suport electronic, CD sau DVD, timp de minimum 1 an.”

La art. 7 va fi introdus un nou alineat si va avea urmatorul continut:

“Seful Biroului Rutier stabileste zonele pe raza Municipiului Targoviste, in baza dispozitiei zilnice (tabelul posturilor) aprobat de conducerea Politiei Municipiului Targoviste, precum si lucratorii de politie rutiera care actioneaza pentru ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar. Seful Biroului Rutier poate efectua schimbari in aceasta planificare daca situatia operativa impune acest lucru, consemnand despre aceasta in buletinul posturilor, dupa ce in prealabil prezinta situatia conducerii Politiei Municipiului Targoviste.”

Dupa art.7 se adauga:

Activitati premergatoare

Art. 71. Lucratorul de politie rutiera desemnat sa execute astfel de activitati, se prezinta la sediul Politiei Municipiului Targoviste – Birul Rutier, la ora stabilita in tabelul posturilor, este instruit si impreuna cu un agent din cadrul Politiei Locale care va avea asupra sa si dispozitiile de ridicare, se deplaseaza la sediul operatorului, cu autovehicul din dotarea Biroului Rutier sau Politiei Locale, de unde preia lucratorii acestuia, cu platforma destinata ridicarilor, dupa care se deplaseaza impreuna pe traseul de competenta.

Operatorul va asigura suportul tehnic pentru inregistrarea contraventiilor privind stationarile neregulamentare si camera video/aparatul foto, cu acumulator incarcat si acumulator de rezerva.”

Art. 13 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Lucratorul de politie rutiera, agentul Politiei Locale Targoviste si lucratorii operatorului se deplaseaza pe traseul de responsabilitate iar acestia din urma filmeaza video sau fotografiaza autovehiculele oprite neregulamentar pe un sector de drum, indicate de politistul local dupa care asteapta in zona timp de 5 minute. Pentru conducatorii auto care se prezinta la autovehicule in acest interval de timp, de pana la 5 minute, lucratorul de politie rutiera sau politistul local va lua masuri de sanctionare pentru savarsirea contraventiei de “OPRIREA NEREGULAMENTARA”.

Dupa trecerea celor 5 minute, reprezentantii operatorului filmeaza/fotografiaza din nou sectorul de drum respectiv, iar pentru autovehiculele stationate neregulamentar, politistul local dispune masura ridicarii, prin solicitarea autospecializatei dotate cu dispozitiv special si completarea la fata locului a dispozitiei de ridicare pe care o contrasemneaza si politistul rutier (Anexa nr. 2) in cazul in care masura este dispusa de politistul local.

Dispozitia de ridicare prevazuta in anexa 2 poarta antetul institutiei din care face parte agentul de politie care dispune ridicarea.

Se interzice filmarea/fotografierea autovehiculelor stationate neregulamentar, solicitarea autospecializatei dotata cu dispozitiv special si emiterea dispozitiei de ridicare (verbal) numai de catre lucratorul operatorului sau agentul Politiei Locale Targoviste, in lipsa lucratorului de politie rutiera.

Dispozitia de ridicare se completeaza numai de catre lucratorul politiei locale dupa sosirea autospecializatei dotate cu dispozitiv special, instalarea dispozitivelor si ridicarea autovehiculelor pe platforma.

Conducatorul autovehicului stationat neregulamentar va fi sanctionat pe loc pentru abaterea constatata sau va fi indrumat direct la sediul operatorului, pentru efectuarea formalitatilor de restituire a autovehicului ridicat, i se vor aduce la cunostinta dispozitiile legale incalcate, masurile prevazute de acestea, sanctiunile ce-i sunt aplicabile, modalitatea de restituire a autovehiculului ridicat si posibilitatea legala de a fi sanctionat, in lipsa, in termen de 6 luni de la constatarea contraventiei, in baza declaratiei pe propria raspundere, completata la sediul operatorului.

Operatorul impreuna cu politistul local verifica vizual din exterior, atât exteriorul cât şi interiorul autovehiculului, dupa care completeaza procesul verbal de ridicare conform rubricatiei (anexa nr.3).”

Art. 14 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Dupa completarea dispozitiei de ridicare de catre politistul local, lucratorul de politie rutiera transmite prin statia radio de emisie receptie la Dispeceratul I.P.J. Dambovita si la ofiterul de serviciu al Politiei Municipiului Targoviste data si ora emiterii dispozitiei, locul de unde a fost ridicat autovehicului, marca si numarul de inmatriculare al acestuia, seria dispozitiei de ridicare, gradul, numele si prenumele. Aceste date vor fi consemnate de catre dispecer intr-un registru special constituit, care se pastreaza la dispecerat. Cu aceeasi ocazie operatorul, impreuna cu politistul local, completeaza un proces verbal de ridicare (anexa nr.3)”.

Dupa art.14 se adauga:

“Art.141. Echipa desemnata sa actioneze pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor privind stationarea neregulamentara se deplaseaza la sediul operatorului unde lucratorul de politie rutiera sau politie locala procedeaza la sanctionarea conducatorului auto, in prezenta acestuia sau in lipsa, in baza declaratiei tip completata de conducatorul auto sau proprietarul de drept (anexa nr.4).

Lucratorul de politie rutiera sau politie locala au obligatia sa verifice completarea declaratiei tip, pentru fiecare autovehicul restituit si sa ia masuri de sanctionare contraventionala a conducatorului auto conform O.U.G. nr. 195/2002, republicata, si a regulamentului de aplicare al acesteia, in termen de 6 luni de la constatarea contraventiei si ridicarea vehiculului. De regula, sanctiunile contraventionale sunt aplicate contraventientilor in aceiasi zi in care a fost constatat fapta si s-a dispus masura ridicarii vehiculului stationat neregulamentar, de catre politistul local care a dispus masura ridicarii sau de care politistul rutier care l-a insotit.

Politistul local sau politistul rutier care dispune ridicarea autovehiculului va raspunde de intocmirea procesului verbal de contraventie pentru conducatorul auto in cauza, in toate situatiile pentru care s-a dispus aceasta masura, in termen de maxim 6 luni”.

Art. 15 se revocă.

Art. 16 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Personalul operatorului cu atributii pe linia incasarii taxei de restituire a autovehiculului ridicat are obligatia de a nu restitui proprietarului de drept, detinatorului, utilizatorului sau conducatorului autovehiculului ridicat fara completarea declaratiei tip (anexa nr.4), in afara cazului in care acesta prezinta proces verbal de constatare a contraventiei, intocmit in teren de lucratorul de politie rutiera sau politie locala, pentru fapta prezentata in dispozitia de ridicare. Copiile dispozitiilor de ridicare si celelalte documente rezultate din activitatea de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar se arhiveaza la sediul operatorului unde se pastreaza cel putin un an, iar copiile documentelor la structura din domeniul circulatiei de la Politia Locala.

Autovehiculul este restituit doar daca detinatorul prezinta urmatoarele:

- dovada achitarii taxelor legale de restituire;

- declaratia scrisa cu privire la persoana care a stationat neregulamentar autovehiculul pentru care s-a dispus ridicarea, cu toate rubricile completate.

Operatorul va efectua copii ale urmatoarelor documente: permis de conducere, certificat de inmatriculare, carte de identitate a conducatorului auto, ce se vor arhiva la sediul operatorului si vor fi pastrate timp de un an, iar la solicitarea politistului local sau politistului rutier le va pune la dispozitia acestora.

In situatia in care persoana care a stationat neregulamentar autovehiculul pentru care s-a dispus ridicarea, din motive obiective nu a putut prezenta documentele de mai sus, restituirea autovehicului se va face numai in prezenta politistul rutier din cadrul Politiei Municipiului Targoviste, care va proceda personal la identificarea si audierea contravenientului, dupa care acesta va fi sanctionat contraventional de politistul rutier sau cel local”.

 

La art. 18 se adauga 2 alineate si vor avea urmatorul continut:

“La iesirea din serviciu, lucratorul de politie rutiera va intocmi raport de activitate tip, in care va mentiona obligatoriu componenta echipei in care a actionat, intervalul orar si itinerariul utilizat, precum si numarul autovehiculelor ridicate.

Activitatile vor fi evaluate de seful Biroului Rutier, inlocuitorul acestuia sau agentul-sef de schimb si mentionate in tabelul posturilor. Aceeasi activitate va fi desfasurata si de catre politistul local care a actionat in ziua respectiva, rezultatele acestuia vor fi analizate de catre seful Biroului Circulatie din cadrul Politiei Locale a municipiului Targoviste.”

Art. 27 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Operatorul raspunde de  eventualele avarii produse vehiculului ridicat, in cadrul activitatii de mai sus, este obligat sa filmeze/fotografieze, din exterior, exteriorul si interiorul habitaclului in momentul ridicarii si sa restituie vehicului ridicat impreuna cu toate bunurile din interior, in aceiasi stare in care a fost ridicat”.

Art. 34 se revocă.

Art. II. Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008, cu modificările şi completările ulterioare se republică potrivit prezentei.

Art. III. Începând cu data prezentei, HCL nr. 96/2011 referitoare la modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar se revocă.

Art. IV. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Transport, Poliţia Locală a Municipiului Targoviste, Poliţia Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   162

  Tgv. 28.07.2011

                                                                                                                                                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 18818./25.07.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011;

§   Solicitările direcţiilor subordonate Consiliului Local privind rectificarea bugetelor proprii;

§   Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.175 mii lei, prin:

· majorarea cu suma de 308  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02 “Taxe speciale”,

· majorarea cu suma de 465  mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02 “Venituri din valorificarea unor bunuri”,

·majorarea cu suma de 366  mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.12 “ Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit”,

·majorarea cu suma de 36 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.34 “ Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”.

Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 1.175 mii lei,prin:

·    Diminuarea  cu suma de 50 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 54.02. “ Alte servicii publice generale”, Subcapitolul 54.02.10 ” Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor”, titlul ”Cheltuieli de personal”. 

·    Diminuarea  cu suma de 900 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 61.02. “Ordine publică şi siguranţă naţională”, Subcapitolul 61.02.03.04 ”Poliţie comunitară”, titlul ”Cheltuieli de personal”. 

·    Majorarea cu suma de 1.745 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ” , titlul ”Bunuri şi servicii”. 

·    Majorarea cu suma de 1.260 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie”, din care pe titluri:

o   Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Bunuri şi servicii” cu suma de 500 mii lei, sumă cu care se majorează cheltuielile cu bunuri şi servicii ale Clubului Sportiv Municipal.

o   Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Cheltuieli de capital” cu suma de 760 mii lei.

·      Diminuarea cu suma de 504 mii lei  a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asigurări şi asistenţă socială” , titlul ”Bunuri şi servicii”.  din care pe titluri:

o     Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul ”Cheltuieli de personal”cu suma de 877 mii lei,

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Asistenţă socială” cu suma de 373 mii lei,

·      Diminuarea cu suma de 624 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul ”Cheltuieli de capital”,

·      Majorarea cu suma de 308 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Învăţământ” , titlul ”Bunuri şi servicii”, 

·      Diminuarea cu suma de 60 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transporturi”, titlul ”Cheltuieli de capital”

·      Diminuarea  cu suma de 600 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 51.02. “ Autoritati publice si actiuni externe”, titlul ”Cheltuieli de personal”

·     Majorarea  cu suma de 600 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 51.02. Autoritati publice si actiuni externe”, titlul ”Bunuri şi servicii”.l.        

  

            Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele 1A, 1B şi 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Programul de investitii pe anul in curs rectificat in mod corespunzator este redat in anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.    163

 Tgv.  28.07.2011

          

 

                                                                       

     HOTĂRÂRE

         privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.07.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 18817./25.07.2011 privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2011;

§  Prevederile art 49 alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 30.06.2011, conform anexelor 1a si 1b  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul de stat la data de 30.06.2011, conform anexelor 2a si 2b care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor externe si interne la data de 30.06.2011, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.    164

 Tgv.  28.07.2011

 

                                                                                               

H O T A R A R E
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei,
pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 19949/26.07.2011 prin care se propune aprobarea începerii de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în suma de 8.000.000 lei pentru pentru finantarea unor lucrari de investitii pentru reabilitarea străzilor din Municipiul Târgovişte;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b,  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                  În temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, pe o perioada de 48 luni din care 36 luni perioada de gratie si 12 luni perioada de rambursare.

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului se va constitui o comisie de negociere, din care vor face parte şi următorii consilieri:

Vasiliu Emilian Teodor

Liţă Ion

Art. 3 Lista străzilor a căror reparaţie capitală va fi finanţată din credit este redată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  comisia constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    165

Tgv.  28.07.2011

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 2 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, avand în vedere:

§       Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicita adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§      Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§      Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale, datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte, de un numar de 2 persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 Nr.     166

 Tgv.  28.07.2011

           

                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului

Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

precum si a cheltuielilor legate de proiect”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgovișteprecum și a cheltuielilor legate de proiect”;

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Naționale de Informare și promovare Turistică;

§    Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§    Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Locuințelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă proiectul Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste si  a cheltuielilor legate de proiect.

Art. 2 Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „ Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”, în conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia în vigoare în valoare totală de 626.051,20 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 3 Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 9.020,00 lei reprezentând contributia proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 4 Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 53.880,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”.

Art. 5 Se aprobă finantarea sumei de 30.000 lei din bugetul local pe anul 2011, sumă ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislatiei în vigoare, restul sumei urmând a fi asigurate din bugetul anului 2012.

Art. 6 Se aprobă finantarea sumei de 121.171,20 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”, din bugetul    local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform O.U.G nr. 64/2009.

Art. 7 Se aprobă finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului.

Art. 8 Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de întretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioadă de cel putin 5 ani după darea în exploatare de către Municipiul Târgoviste.

Art. 9 Proprietatea constructiei Centrului de informare turistică si natura activitătii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioadă de cel putin 5 ani după finalizare, perioadă în care se va asigura exploatarea si întretinerea sa.

Art. 10 Pe durata pregătirii si implementării proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale în domeniul egalitătii de sanse, nediscriminării, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 11 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

                

             Nr.   167

   Tgv. 28.07.2011

  

                                     

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgovișteprecum și a cheltuielilor legate de proiect”;

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Naționale de Informare și promovare Turistică;

§    Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§    Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Locuințelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnico-econmică pentru obiectivul „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”.

Art. 2 Se aprobă proiectul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgovișteși indicatorii tehnici ai obiectivului după cum urmează:

Indicatori tehnici :

Constructia propusa va avea un regim de inaltime parter si va avea fuctiunea de centru local de informare si promovare turistica cu program de minim 7 ore/zi, șapte zile pe saptamana.

Dimensiunile construcţiei:

v          Raza = 4,40 m

v          Suprafaţa amprentei construcţiei la sol = 60,00 mp

v          Suprafaţa utilă a construcţiei = 51,50 mp

v          Hmax cornişă = 4,15m

v          Hmax coamă= 7,40 m

Centrul de informare turistică va avea următoarele spaţii:

v          spatiu standuri Su= 10,0 mp

v          spatiu informare Su= 33,50 mp

v          vestiare depozitare Su= 5,50 mp

v          grup sanitar Su= 3,50 m

 

 

 

Fiind o constructie destinata publicului, centru de informare si promovare turistica, va fi dotat cu mobilier si echipamente necesare unei activitati corespunzatoare pentru promovarea turismului, cat si cu toate utilitatile necesare unui confort termic si de siguranta și anume:

 

A.     LISTA DE UTILAJ

Energie regenerabila – Panouri fotovoltaice

NR.

CRT.

CARACTERISTICI UTILAJ

 

U/M

 

CANTITATE

 

1

Modul fotovoltaic PVL 68

Dimensiuni: L x l: 2,88 x 0,385 m

S = 1,11mp, Iradiere: 500 kw/h 

buc

8

2

Invertor

buc

1

3

Comutator

buc

1

4

Accesorii electrice

buc

8

5

Accesorii montaj

buc

8

 

B.     LISTA MINIMĂ DE DOTĂRI INTERIOARE

NR. CRT.

DENUMIRE PRODUS

U/M

CANTITATE

1

Masă rotundă

buc

1

2

Scaun

buc

6

3

Scaun ergonomic

buc

2

4

Telefon

buc

1

5

Stand pliante

buc

2-4

6

Calculator

buc

2

7

Monitor touch-screen

buc

1

8

Imprimantă multifuncţională

buc

1

9

Hartă turistică

buc

1

10

Suport mobil pentru  flipchart

buc

1

11

Jaluzele

mp

40

12

Coş gunoi

buc

2

13

Aparat aer condiţionat 12000 BTU

(Unitare internă şi externă pentru fiecare)

buc

2

14

Plasma FULLHD, diagonala 101 cm

buc

1

15

Fax multifuncţional

buc

1

16

Camera infraroşu

buc

2

17

Senzor de mişcare

buc

3

18

Senzor fum

buc

1

19

Sirena antiefracţie

buc

1

20

Senzor magnetic pentru uşă şi fereastră

buc

3

21

Aspirator cu spălare

buc

1

22

Trusă fixă de prim ajutor

buc

1

23

Stingător P6

buc

2

24

Infochioşc

Buc

1

 

 

 

 

 

C.     LISTA MINIMĂ DE DOTĂRI EXTERIOARE

(elemente de identitate vizuală)

NR. CRT.

DENUMIRE PRODUS

U/M

CANTITATE

1

 

Firmă luminoasă logo România, cu respectarea prevederilor Manualului de Brand (Secţiunea Culorile)

 

buc

 

 

1

 

2

Firmă luminoasă “CENTRUL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ”, cu respectarea prevederilor Manualului de Brand (Secţiunea Culorile)

buc

1

3

Logo România volumetric (realizat din acelaşi material din care este izolat peretele, cu lumină interioară, dimensiune orientativă 3x2m), fără slogan

buc

1

4

Catarg 8m aluminiu (inclusiv pânza imprimată cu brandul de ţară)

buc

1

5

Bornă (material care să reziste la intemperii,  max. 80 cm înălţime şi luminate interior)

buc

2

6

Geam sablat (acces principal)

buc

2

 

 

D.           LISTA DE UTILAJ 

                                                               Instalaţii termice

NR. CRT.

CARACTERISTICI UTILAJ

U/M

CANTITATE

1

Microcentrală electrică încalzire şi producere a.c.c.

Q = 8kw, Putere absorbită

treapta I   – 2,6kw

treapta II  – 5,3kw

treapta III – 8kw

Tensiune 230V

cu vas de expansiune încorporat V = 6 l

Secţiune conductor 3 x 6

Dimensiuni: 660 x 380 x 175

Montaj pe perete

buc

1

2

Cronotermostat digital cu comandă la distanţă

buc

1

3

Supapă de siguranţă

buc

2

4

Filtru impurităţi Ř 1"

buc

1

 

 

Indicatori economici :

 

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE ( Lei)

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

626.051,20

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

53.880,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

451.000,00

c.

TVA

121.171,20

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

62.900,00

a.

Contribuţia solicitantului la chelt eligibile

9.020,00

b.

Contribuţia solicitantului la chelt neeligibile

53.880,00

III

TVA

121.171,20

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

441.980,00

 

 

                 Durata de implementare a proiectului este de 12 luni

 

 

 

Art. 3 Se aprobă proiectul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în Documentația tehnico-economică, care face parte integrantă din proiect cu o valoare totală de 626.051,20 lei.

Art. 4 Se aprobă depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – Târgoviște” , în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 5 „ Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Art. 5 Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – Târgoviște”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 626.051,20  lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 6 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 9.020,00 lei  reprezentând contribuția proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 53.880,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – Târgoviște”.

Art. 8 Se aprobă finanțarea sumei de 30.000 lei din bugetul local pe anul 2011, sumă ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislației în vigoare, restul sumelor urmând a fi asigurate din bugetul anului 2012.

Art. 9 Se aprobă finanțarea sumei de 121.171,20 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – Târgoviște”  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform O.U.G nr. 64/2009.

Art. 10 Se aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului.

Art. 11 Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de întreținere și funcționare a obiectivului de investiții pe o perioadă de cel puțin 5 ani după darea în exploatare de către Municipiul Târgoviște.

Art. 12 Proprietatea construcției Centrului de informare turistică și natura activității pentru care s-a acordat finanțare vor fi menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare, perioadă în care se va asigura exploatarea și întreținerea sa.

Art. 13 Pe durata pregătirii și implementării proiectului se vor respecta prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și ajutorului de stat.

Art. 14 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

   Nr.   168

   Tgv. 28.07.2011

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI DEPOZIT” în Municipiul Târgovişte,

Calea Ploieşti, nr. 19,

beneficiari PETCUT CORNEL şi PETCUT LIDIA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI DEPOZIT” în Municipiul Târgovişte, Calea Ploieşti, nr. 19, beneficiari PETCUT CORNEL şi PETCUT LIDIA;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI DEPOZIT” în Municipiul Târgovişte, Calea Ploieşti, nr. 19, beneficiari PETCUT CORNEL şi PETCUT LIDIA.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 5 locuri de parcare, platformă carosabilă pentru manevre de întoarcere şi lucrări de peisagistică.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.   169

   Tgv. 28.07.2011

  

                                                            

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru marcarea intrărilor în Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru marcarea intrărilor în Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 138/2010 privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea unor elemente de semnalistica pentru monumentele istorice şi la intrările în Municipiul Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă amplasarea a şapte elemente de semnalistică pentru marcarea intrărilor în Municipiul Târgovişte pe străzile: Calea Bucureşti, str. Gimnaziului, Aleea Mănăstirii Dealu, Aleea Sinaia, str. Nicolae Bălcescu, Calea Câmpulung, Şoseaua Găeşti.

Art. 2 Lucrările necesare amplasării elementelor de semnalistică se vor realiza numai după obţinerea autorizaţiei de construire, care va fi însoţită de toate avizele şi aprobările legale.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

        

  Nr.  170

  Tgv. 28.07.2011

 

                                                                                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 20.06.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 20.06.2011 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 231/28.10.2010 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din 20.06.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL.

Art.  2 Se aprobă prelungirea termenului pentru 3 contracte de închiriere, până la data de 30.09.2011, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 16 unităţi locative A.N.L., provenite din recuperări, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   171

  Tgv. 28.07.2011

 

 

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§   Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§   Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   172

    Tgv. 28.07.2011

 

 

                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani  cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei suprafeţe de 4 mp din incinta recepţiei bazinului de înot, pentru comercializare articole necesare participării la activităţile sportive

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.07.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte privind concesionarea a unei suprafaţeţe de 4 mp din incinta recepţiei bazinului de înot, pentru comercializare articole necesare participării la activităţile sportive;

§   Prevederile HCL nr. 116/2010 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 314/21.08.2008 referitoare la aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei suprafeţe de 4 mp din incinta recepţiei bazinului de înot, pentru comercializare articole necesare participării la activităţile sportive

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de  36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                            

               Nr.  173

   Tgv. 28.07.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate  în patrimoniul

Direcţiei de Salubritate

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al unor mijloace fixe şi casarea acestora precum si a altor mijloace fixe ce aparţin Direcţiei de Salubritate;

§      Prevederile Legii Contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

§      Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

§      Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii;

§      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor mijloace mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate: jardiniere alpinariu - Parc Chindia, bănci picior metal cu rezemătoare - Parc Chindia şi autobasculantă VWN.

Art. 2 Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                                    

   Nr.   174

   Tgv. 28.07.2011

 

ANEXA la H.C.L. nr. 174/28.07.2011

 

Lista mijloacelor fixe ce urmează a fi casate

 

Denumire mijloc fix

Nr. inventar

Valoare

Data punerii în folosinţă

OBSERVAŢII

 

Clădire cimitir CENTRAL

 

1640096

 

100,00

 

----------------

Domeniul privat

Amortizat complet

 

Clopot SUSENI

 

31401590

 

0,14

 

----------------

Domeniul privat

Amortizat complet

 

Jardiniere alpinariu parc CHINDIA

1680190 -

1680258

69 buc.

 

1.500,00

 

Ianuarie 2001

 

Domeniul privat

 

Bănci picior metal cu rezemătoare parc CHINDIA

1680259 -

1680391

133 buc.

 

19.200,00

 

Decembrie 2003

 

Domeniul privat

 

Autobasculantă VWN

 

23223034

 

6.040,00

 

Mai 1988

Domeniul privat

Amortizată complet

 

Automăturătoare WDX

 

21242035

 

3.840,00

 

Iunie 1991

Domeniul privat

Amortizat complet

 

Plug frontal

21242002

21242003

0,00

Februarie 2000

Domeniul privat

Amortizat complet

TOTAL

 

30.680,14

 

 

 

 

                                     

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea angajamentului de a sustine dezvoltarea si elaborarea  Planului de Actiune pentru Energie Durabilă, a schitelor de proiect si a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea acordului cadru între Consiliul Federal Elvetian si Guvernul României, precum si a documentelor subsecvente ale acestui acord

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea angajamentului de a susține elaborarea  Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, a schițelor de proiect și a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea acordului cadru între Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României, precum  și a documentelor subsecvente ale acestui acord;

§    Prevederile Ghidului Candidatului pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – „Imbunătățirea mediului inconjurător”, Programul de Cooperare Elvețiano - Roman vizand reducerea disparităților economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 1065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;

§    Memorandul de înțelegere dintre Consiliul Federal Elvețian și Consiliul Uniunii Europene;

§    Acord de delegare de atribuții intre Ministerul Finanțelor Publice, in calitate de Unitate Națională de Coordonare si Ministerul Administrației si Internelor, in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 – Imbunătățirea mediului inconjurător din cadrul „Programului de Cooperare Elvețiano – Roman vizand reducerea disparităților economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse”, perfectat la 25.03.2011.;

§    Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

§    Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă angajamentul de a susține dezvoltarea și elaborarea  Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, a schițelor de proiect și a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea acordului cadru între Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României, precum  și a documentelor subsecvente ale acestui acord.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

          Nr.   175

          Tgv. 28.07.2011

 

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea angajamentului de a aloca resursele financiare pentru consultanti si pentru proiectele pentru care se solicită finantare, sub rezerva selectării candidaturii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea angajamentului de a aloca resursele financiare pentru consultanți și pentru proiectele pentru care se solicită finanțare, sub rezerva selectării candidaturii;

§   Prevederile Ghidului Candidatului pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – „Imbunătățirea mediului inconjurător”, Programul de Cooperare Elvețiano - Roman vizand reducerea disparităților economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 1065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;

§    Memorandul de înțelegere dintre Consiliul Federal Elvețian și Consiliul Uniunii Europene;

§    Acord de delegare de atribuții intre Ministerul Finanțelor Publice, in calitate de Unitate Națională de Coordonare si Ministerul Administrației si Internelor, in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 – Imbunătățirea mediului inconjurător din cadrul „Programului de Cooperare Elvețiano – Roman vizand reducerea disparităților economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse”, perfectat la 25.03.2011.;

§    Prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

§    Prevederile Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă angajamentul de a aloca resursele financiare pentru consultanți și pentru proiectele pentru care se solicită finanțare,  sub rezerva selectării candidaturii;

Art. 2 Se aprobă alocarea în procent de 15% din totalul cheltuielilor eligibile, maxim 7.800 euro.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

               

   Nr.   176

   Tgv. 28.07.2011