127. Hotarâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

128. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., din data de  10.08.2010

129. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom – Târgovişte ( case pentru tineret, Legea 15/2003 şi blocuri A.N.L.)  »

130. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Județul Dâmbovita”

131. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

132. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 189/27.04.2009 referitoare la  aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

133. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de investiţii „ Iluminat public Parc Chindia Târgovişte”

134. Hotarâre privind infiintarea Tetrului Municipal Targoviste,  institutie publica de cultura cu personalitate juridica constituita din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” si a Casei Municipale de Cultura ,, I.G. Vasiliu”

135. Hotarâre privind desfiintarea Administratiei Pietelor  ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Administrare a Patrimoniului Public si Privat 

136. Hotarâre privind desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate

137. Hotarâre privind reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste

138. Hotarâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru monumente istorice şi la intrările în Municipiul Târgovişte

139. Hotarâre privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A.

140. Hotarâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, modificată şi completată şi a H.C.L. nr. 207/2006

141. Hotarâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a suprafeţei de 184 mp, situată în str. Calea Domnească, nr. 216 B

142. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a imobilului compus din teren şi construcţii ce a aparţinut fostului Spital „ Mănăstirea Dealu, în vederea dezvoltării unor centre de îngrijire a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap şi a copiilor cu probleme sociale

143. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui număr de 5 apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

144. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Municipiul Târgovişte, Micro III, str. Maior Spirescu, nr. 7, bl. 23 B, parter

145. Hotarâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „Ion Heliade Radulescu” Targoviste, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter

146. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării, a spaţiului, în suprafaţă de 44,40 mp, cu destinaţia de locuinţă, din imobilul naţionalizat, situat în Municipiul  Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 5-7

147. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a terenului în suprafaţă de 140 mp., situat în str. Calea Domnească, zona Casei de Cultură

148. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire de 6 luni a terenului în suprafaţă de 3 mp., situat în Parcul Mitropoliei – intrarea principală dinspre Complexul „Mondial”

149. Hotarâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 2,25 mp., situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală

150. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 11 amplasamente din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale

151. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 20 de terenuri din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale

152. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 3 mp., situat în incinta Şcolii nr. 5 „Coresi” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

153. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani , a unui teren în suprafaţă de 110 mp, situat în zona adiacentă proprietăţii de la nr. 38, str. Matei Basarab, pentru amenajare spaţiu verde

154. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. Colonel Băltăreţu – adiacent nr. 21 A, în vederea amenajării unei terase pentru alimentaţie publică

155. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 49,20 mp, situat în Bdul. Independenţei – între Magazinul Muntenia şi Bl. 6 PP, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

156. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în b-dul T.Vladimirescu – adiacent bl. 4A, sc. A, ap. 2, în vederea amenajării unei scări de acces, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi şi alee de acces la cabinetul stomatologic

157. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 cu privire la scoaterea la licitatie publica în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile

158. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

159. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

160. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 16.06.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

161. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 02.06.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

162. Hotarâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

163. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 si aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte, (CONSTANTIN BRÂNCOVEANU)

164. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L.326/30.09.2009 si aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE SI RANFORSARE STRAZI IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, Reparatii Capitale pe Calea Bucuresti si Calea Domneasca

165. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte

166. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Reabilitare şi mansardare P.T.  E” imobil birouri Impozite şi Taxe »

str. Maior Eugen Brezişeanu, Târgovişte

167. Hotarâre privind aprobarea modificării si completării anexei la HCL 425/24.11.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne in valoare de 10.000.000 lei de la BCR SA

168. Hotarâre privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA

169. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/29.06.2010 referitoare la aprobarea procurării unor materiale necesare amenajarii imobilului proprietatea Municipiului Târgovişte, din str. I.E. Florescu, nr. 8, aflat în administrarea comună a Consiliului Local Municipal Târgovişte şi a Politiei Municipiului Targoviste

170. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 448/28.10.2008,  in sensul completarii contractului de concesiune nr. 44/01.06.2009, prin act aditional a obiectului de activitate cu: „Realizare Centru de consiliere si formare pentru diferite categorii de persoane”

 

                                                    

H O T Ă R Â R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 09.07.2010, având in vedere:

§       Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 40 din Constituţia României;

§       Prevederile Decretului 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;

§       Prevederile art. 17, 36, alin. 7, lit. „a” şi 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă iniţierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte.

Art. 2  Se mandatează dl. jr. Gabriel Florin Boriga, Primarul Municipiului Târgovişte ca, în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal Târgovişte, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte.

Art. 3 Forma finală a Actului Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte va fi supusă aprobării Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art.4  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, a camerei nr. C4, în suprafaţă de 72 mp., din incinta Stadionului Municipal „Eugen Popescu” din Târgovişte, situat în str. Justiţiei, nr.3, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, pentru stabilirea sediului social al Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte.

Art. 5  Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

 

Nr.   127

Tgv. 09.07.2010

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., din data de  10.08.2010

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, avand in vedere:

§  Prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Târgovişte în  S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art.18, alin. 3 din Actul Constitutiv al Societăţii al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§  Prevederile Hotărârii nr. 18/08.02.2010 a  Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art. 21, alin.1, şi respectiv art.36, alin. 2, lit.”a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       In temeiul art.45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. din data de 10.08.2010, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 la prezenta.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte,  reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   128

   Tgv. 28.07.2010

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local                                                                                                                                                                                                                                                         Anexa I

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 10.08.2010 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.08.2010, pentru punctele de pe ordinea de zi, asa cum au fost detaliate în proiectul de hotărâre al A.G.E.A. ( Anexa 1 A), ce urmează a fi adoptat în şedinţa din data de mai sus, astfel:

1.    Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri şi Celtuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A, pentru anul 2010, cu anexele aferente;

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

2.    Să apobe rectificarea Obiectivelor şi Criteriilor de Performanţă, anexă la contractul de mandat al Directorului General, Directorului Tehnic şi Directorului Comercial, conform Bugetului de Venituri şi Celtuieli, pe anul 2010 (rectificat);

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

3.    Să desemneze un nou membru al Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, urmare a demisiei dnei. Matei Florina;

 

Pentru  _____X______    Împotrivă____________          Abţinere___________

 

Data   28.07.2010

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

        ing. Stănescu Iulian                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom – Târgovişte ( case pentru tineret, Legea 15/2003 şi blocuri A.N.L.)  »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier SagricomTârgovişte (case pentru tineret, Legea15/2003 şi blocuri A.N.L.)  »  ;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului « Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom – Târgovişte ( case pentru tineret Legea 15/2003 şi blocuri A.N.L.)  » , după cum urmează:

 

 Indicatori tehnici:

Alimentare energie electrica Blocuri ANL(Etapa II si Etapa III):

§         nr. blocuri: 22 din care:

§         nr. consumatori: 283

§         Tipul consumatorului: consumatori casnici;

§         Puterea instalată: Pi = 1736,20 kW;

§         Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 1390 kW;

§         Factorul de putere: cos p = 0,92.

            Lucrări pe taxa de racordare (intra in gestiunea SDEE Targoviste)

·       LES j.t. , traseu in lungime de 2180 ml, 2 circuite in bucla, alimentate din posturile de transformare in anvelopa de beton proiectate si un 1 circuit din PTAB 136 cu inchidere in PTAB 135;

·       Montare firide tip E3 pe peretele exterior al fiecarui bloc;

·       Realizare coloane electrice între firida E3 şi FDCP;

·       Montare FDCP – firida de distributie  pentru contorizare şi protecţie la parterul fiecarui bloc. FDCP-urile vor fi echipate cu proteţie diferenţială, suprasarcină, scurtcircuit şi supratensiune. In FDCP-uri se vor monta contoarele pentru: consumatorii casnici si iluminat spatii comune;

·       Montare BMPT – bloc de masura si protectie trifazat – pentru centrala termina si receptoarele ALA.

Locuinte pentru tineri conform Legii 15/2003

§         nr. case/ consumatori: 42

§         Tipul consumatorului: consumatori casnici;

§         Puterea instalată: Pi = 420 kW;

§         Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 336 kW;

§         Factorul de putere: cos p = 0,92.

Lucrări pe taxa de racordare (intra in gestiunea SDEE Targoviste)

·       LES j.t. , traseu in lungime de 1370 ml, 2 circuite in bucla, alimentate din postul de transformare in anvelopa de beton proiectat

·        Montare cutie de distributie pentru masura si protectie pentru 2 abonati monofazici CDMPM la limita de proprietate (21 buc.)

            Iluminat public

•nr. corpuri de iluminat: 107

•Tipul corpului de iluminat : ca vapori de sodiu 100 W

•Puterea instalată: Pi = 10,7 kW;

•Puterea maxim simultan absorbită: Pmabs = 10,7 kW;

•Factorul de putere: cos p = 0,92.

 Lucrări beneficiar (raman proprietatea Primariei Targoviste)

·       LEA j.t. , traseu repartizat astfel:

-         Str.Silviu Stanculescu: 1300 ml (45 stalpi j.t.)

-         Str.Gib Constantin : 700 ml (23 stalpi j.t.)

-         Str.Laura Stoica si Prof. Victor Oprescu: 520 ml (18 stalpi j.t.)

-         Zona blocuri proiectate : 670 ml (23 stalpi j.t.)

·       Realizare racord electric si montare masura pe peretele exterior al PTAB-ului.

·       Montare corpuri de iluminat (109 buc.)

         Capacităţile fizice ale instalaţiilor electrice proiectate sunt:

         LES 0,4 kV: L = 3550 ml

         LEA 0,4 kV: L = 3190 ml

         Montare firide de distributie tip E3: 22 buc

         Montare firide de distribuţie şi contorizare pe palier (F.D.C.P.): 22 buc

         Montare cutii de distributie pentru masura si protectie : 21 buc.

         Montare corpuri de iluminat: 109 buc.

            Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 2.272.453,14 RON

   -Valoare C+M      : 2.163.180,00 RON din care :

·       A.e.e. consumatori casnici – blocuri (22 buc.): 1.389.420,00 lei

·       A.e.e. consumatori casnici – cartier locuinte ptr.tineret (42 case): 303.800,00 lei

·       Iluminat public: 469.960,00 lei, din care:

*   Str. Silviu Stanculescu : 191.505,60 lei

*   Str. Gib Constantin: 103.044,00 lei

*   Str.Laura Stoica si str.Prof.Victor Oprescu: 76.656,80 lei

*   Zona blocuri (etapa II si III): 98.753,60 lei

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.  129

   Tgv. 28.07.2010

  

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E                                                                                                                                                                          

privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste,

Județul Dâmbovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL 180 din data de 26.03.2009 referitor la proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” , după cum urmează:

„Art.3”va avea urmatorul cuprins:  Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuti în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 67.102.714,51 lei.

„Art. 5” va avea următorul cuprins : „Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița””, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 67.102.714,51 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

„Art. 6” va avea următorul cuprins : „ Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 1.141.019,15 lei  reprezentând contribuția proprie în procent de 2,02 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului”

„Art.7” va avea următorul cuprins :Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 10.000,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

„Art. 9” va avea următorul cuprins : „Se aprobă finanțarea sumei de 10.606.617,90 lei reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 180 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.    130

   Tgv.  28.07.2010

 

 

                                                                                                                                                            

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifica  HCL 179 din data de 26.03.2009 referitor la proiectul  : Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” după cum urmează :

„Art.3”va avea urmatorul cuprins „Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 72.777.114,85 lei.”

„Art. 5” va avea următorul cuprins :  Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița””, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 72.777.114,85  lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

„Art. 6” va avea următorul cuprins : „Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 1.237.519,03 lei  reprezentând contribuția proprie în procent de 2,02 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

„Art. 7” din HCL 179 din data de 26.03.2009 și va avea următorul cuprins : Se        aprobă finanțarea         din bugetul local a sumei de 10.000,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Reabilitare si modernizare infrastructură utilități publice urbane,         reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

„Art. 9” va avea următorul cuprins : Se aprobă finanțarea sumei de 11.503.796,66 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.”

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 179 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.    131

   Tgv.  28.07.2010

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 189/27.04.2009 referitoare la  aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 189/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Constantin Cantacuzino’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§  Prevederile OG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

§  Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr.   189/27.04.2009 privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Constantin Cantacuzino" după cum urmează:

Art. 2 al H.C.L. nr. 189/2009 va avea următorul cuprins:

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul Art National Constantin Cantacuzino" stabiliţi prin Documentaţia tehnico-economică (Studiul de fezabilitate şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) stabiliţi după evaluarea eligibilităţii proiectului de către ADR Sud Muntenia, după cum urmează:

-       Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 13.206.588 lei din care

C+M :  10.658.552 lei;

-       Durata de implementare: 16 luni din care pentru C+M: 12 luni;

- Capacitati :

- Regim de inaltime cladire reabilitare – P+2+M;

- Hmax cornisa= 11,20 m;

- Suprafata construita reabilitata –Sc= 1.060,35 mp (din DALI) din care aferenta mansardei= 1.060,35 mp

- Suprafata desfasurata reabilitata - Sd= 4.241,40 mp ( din DALI) din care aferenta mansardei  = 1.060,35 mp

- Suprafata utila totala reabilitata -  Su= 3.712,10 mp (din DALI) din care aferenta mansardei  = 932,80 mp  

- Numar sali de clasa reabilitate: 22

- Numar laboratoare reabilitate: 8

- Numar Sali de clasa nou construite in urma mansardarii=10

- Regim de inaltime cladire noua- P+2+M

- Hmaxcornisa=10,90 mp

- Suprafata nou construita –Sc= 423,70 mp (din SF)

- Suprafata desfasurata     - Sd= 1.584,70 mp (din SF)

- Suprafata utila totala      - Su= 1.364,10 mp (din SF)

- Numar sali de clasa construite: 12

- Numar laboratoare =1

- Biblioteci construite = 1”

Art. 3 al H.C.L. nr. 189/2009 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Constantin Cantacuzino" cu indicatorii tehnico–economici prevazuti in Documentatia tehnico - economică, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 13.287.087,54 lei.”

Art. 5 al H.C.L. nr. 189/2009 va avea următorul cuprins

„Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Constantin Cantacuzino", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 13.287.087,54 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).”

Art. 6 al H.C.L. nr. 189/2009 va avea următorul cuprins

„Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 217.376,76 lei reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

Art. 7 al H.C.L. nr. 189/2009 va avea următorul cuprins

„Art. 7. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 315.372,90 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

Art. 8 al H.C.L. nr. 189/2009 va avea următorul cuprins

„Art. 8. Se aprobă finantarea sumei de 2.102.876,83 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Constantin Cantacuzino" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 64/2009.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 189/27.04.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 132 

  Tgv. 28.07.2010

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de investiţii „ Iluminat public Parc Chindia Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Birou Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului  de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de investiţii „ Iluminat public Parc Chindia Târgovişte”;

§    Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici ai proiectului de investiţii „Iluminat public Parc Chindia Târgovişte” după cum urmează:

 

Indicatori tehnici :

Alimentare subterană cu un cablu ACYABY 3x70+35 mmp ;

Echiparea a 130 stâlpi cu câte 6 lămpi economice de 36 w.

 

Inicatori economici :

Total deviz general : 284.976 lei (valoare fără TVA) ;

                               353.370 lei (valoare cu TVA).

C+M : 280.976 lei (valoare fărăTVA) ;

           348.410 lei (valoare cu TVA).

Durata de realizare a investiţiei este de 2 luni.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 133 

  Tgv. 28.07.2010

 

H O T A R A R E

privind infiintarea Tetrului Municipal Targoviste,  institutie publica de cultura cu personalitate juridica constituita din comasarea prin reorganizare a

Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”,

Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” si a

Casei Municipale de Cultura ,, I.G. Vasiliu”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 28.07.2010 avand in vedere:

§     Propunerea Primarului Municipiului Targoviste, jr. Gabriel Florin Boriga;

§       Regulamentul de Organizare si Functionare al Tetrului Municipal Targoviste , organigrama si statul de functii;

§     Prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat  artistic, aprobata prin Legea nr. 353/2007;

§     Prevederile    Legii     nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

§      Prevederile O.U.G. nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public

§      Prevederile art. 5, alin. 1 şi art. 6, alin. 2 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

§      Prevederile H.G. nr. 6/1997 privind modificarea şi abrogarea unor articole din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 şi abrogarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994;

§     Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile  art. 65, art. 66 si art 73 (1)din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§     Prevederile Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. a si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.09.2010 se aproba infiintarea Tetrului Municipal Targoviste cu sediul in B-dul Regele Carol I, nr. 43, ca institutie publica de cultura cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Targoviste, constituita din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” si   a  Casei  Municipale  de Cultura ,, I.G. Vasiliu”.

Art. 2 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Teatrului Municipal Targoviste, structura organizatorica a celor 79 posturi de personal si organigrama institutiei, conform anexelor 1, 2 şi 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba ca activitatea Teatrului Municipal Targoviste sa fie finantata partial din subventii acordate de la bugetul local, din venituri proprii si din alte surse de venituri potrivit prevederilor legale, iar Managerul General va fi ordonator tertiar de credite pentru aceste categorii de venituri.

Art. 4 Incepand cu data infiintarii, patrimoniul Teatrului Municipal Targoviste se constituie din patrimoniile ale celor trei institutii de cultura comasate, respectiv cele ale Teatrului  Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” si  Casei  Municipale de Cultura ,,I.G. Vasiliu”.

In acest sens, se va intocmi un protocol de predare primire  care va insuma procesul verbal de inventariere a bunurilor si predarea acestora catre noua institutie teatrala,  prin grija unei comisi special constituita prin Dispozitia  Primarului Municipiului Targoviste.

Art. 5 Pentru anul 2010 bugetul Teatrului Municipal Târgovişte se constituie din credite bugetare alocate pentru anul 2010 celor 3 instituţii comasate, respectiv Teatrul Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” şi   Casa  Municipală  de Cultură ,, I.G. Vasiliu”

Art. 6 Debitele, creanţele, furnizorii, litigiile aflate pe rolul instanţelor, contractele în derulare, arhiva, precum şi alte obligaţii ale celor trei instituţii de cultură comasate, vor fi predate Teatrului Municipal Târgovişte începând cu data înfiinţării.

Art. 7  Pana la data  numirii  Managerului General care va fi desemnat  in urma concursului de proiecte de management, conducerea interimara a Teatrului Municipal Targoviste va fi asigurata de catre Dan Topa.

 Art. 8 Incepand cu data de 01.09.2010 se desfiinteaza Teatrul Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” si    Casa  Municipala  de Cultura ,, I.G. Vasiliu”.

Art. 9  Până la data de 01.09.2010, ordonatorii terţiari de credite ai celor 3 instituţii comasate vor dispune măsurile necesare pentru transferul persoanelor preluate de către Teatrul Municipal Târgovişte şi încheierea formalităţilor pentru concedierea celorlalţi, în condiţiile legii.

Art. 10 Salariatii incadrati in actualele institutii de cultura, in masura in  care indeplinesc conditiile de studii impuse de legislatie pentru profilul ocupational, vor fi preluati de catre Teatrul Municipal Targoviste.

Art. 11 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, H.C.L. nr. 100/1996 privind înfiinţarea Teatrului Municipal Profesionist Târgovişte şi H.C.L. nr. 320/2006 privind înfiinţarea Teatrului Municipal pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, precum  şi orice alte dispozitii contrare se revoca.

Art. 12  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Teatrul Municipal Targoviste, comisia ce va fi constituita, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ,  si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

  

  Nr.  134

  Tgv. 28.07.2010

 

 

H O T A R A R E

privind desfiintarea Administratiei Pietelor  ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Administrare a Patrimoniului Public si Privat 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 28.07.2010, avand in vedere:

§     Adresa nr. 5990/08.07.2010 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita privitoare la numarul maxim de posturi pentru  autoritatea locala; 

§     Adresa nr. 4125/02.07.2010 emisa de Institutul National de Statistica – Directia  Judeteana de Statistica Dambovita privitoare la numarul locuitorilor municipiului Targoviste la data de 01.01.2010;

§     Prevederile art. VI din  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;

§     Prevederile    Legii     nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

§     Prevederile  art. 65 si art. 169 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§     Prevederile art. 99 alin. (1), lit. b, art. 100, art. 107 alin. (1) lit. f, art. 107

ind. 1, alin (1) din Legea nr. 188/1999 -  privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

§     Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a si alin (3) lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.10.2010 Administratia Pietelor se desfiinteaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie  si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art. 2 Incepand cu aceeasi data,  ca urmare a preluarii activitatii se transfera catre  Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat   un numar de 12 posturi si personalul aferent,  dupa cum urmeaza:

-          sef serviciu  – 1 post;

-          metrolog – 1 post;

-          casier –  8 posturi;

-          muncitor necalificat 2 posturi.

Art. 3 Pentru salariatii  supusi procesului de restructurare care nu se incadreaza in prevederile art. 2 se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 modificata si completata, respectiv cele ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata. 

Art. 4  Până la data de 01.10.2010 ordonatorul  terţiar de credite al Administratiei Pietelor va dispune măsurile necesare pentru transferul persoanelor preluate de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat şi încheierea formalităţilor pentru concedierea celorlalţi, în condiţiile legii. Deciziile acestuia vor fi vizate de legalitate de catre Serviciul Juridic Contencios – Executare Silita.

Art. 5 Se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Prin protocol de predare primire  care va insuma procesul verbal de inventariere a bunurilor aflate in patrimoniul  si administrarea Administratiei Pietelor se va proceda la predarea acestora catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat,  prin grija unei comisii special constituita prin Dispozitia  Primarului Municipiului Targoviste.

Art. 7 Debitele, creantele, furnizorii, litigiile aflate pe rolul instantelor, contractele in derulare, arhiva serviciului, precum si alte obligatii ale Administratiei Pietelor  aflate in  evidenta contabila  la data de 30.09.2010 vor fi predate Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art. 8 Incepand cu data de 01.10.2010 se revoca   H.C.L. nr. 312/21.08.2008, precum si  orice alte prevederi contrare.

Art. 9  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Administratia Pietelor , Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat   si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

  Nr.  135

  Tgv. 28.07.2010

 

 H O T A R A R E

privind desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 28.07.2010, avand in vedere:

§     Adresa nr. 5990/08.07.2010 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita privitoare la numarul maxim de posturi pentru  autoritatea locala; 

§     Adresa nr. 4125/02.07.2010 emisa de Institutul National de Statistica – Directia  Judeteana de Statistica Dambovita privitoare la numarul locuitorilor municipiului Targoviste la data de 01.01.2010;

§     Prevederile art. VI din  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;

§     Prevederile    Legii     nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

§     Prevederile  art. 65 si art. 169 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§     Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a si alin (3) lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.10.2010 Directia de Gradini Publice se desfiinteaza, ca urmare a comasarii prin absorbtie  si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de Salubritate.

Art. 2 Incepand cu aceeasi data,  ca urmare a preluarii activitatii se transfera catre  Directia de Salubritate  un numar de 30 posturi si personalul aferent,  dupa cum urmeaza:

-          sef serviciu – 1 post

-          inspector – 2  posturi;

-          referent – 1 post;

-          ingrijitor animale – 1 post;

-          muncitori  necalificati – 5 posturi;

-          floricultori – 20 posturi

Art. 3 Pentru salariatii  supusi procesului de restructurare care nu se incadreaza in prevederile art. 2 se aplica dispozitiile legale in materia incetarii raporturilor de munca.

Art. 4  Până la data de 01.10.2010 ordonatorul  terţiar de credite al Directiei de Gradini Publice va dispune măsurile necesare pentru transferul persoanelor preluate de către Directia de Salubritate şi încheierea formalităţilor pentru concedierea celorlalţi, în condiţiile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata. Deciziile acestuia vor fi vizate de legalitate de catre Serviciul Juridic Contencios – Executare Silita.

Art. 5 Se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Directiei de Salubritate rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Prin protocol de predare primire  care va insuma procesul verbal de inventariere a bunurilor aflate in patrimoniul  si administrarea Directiei de Gradini Publice se va proceda la predarea acestora catre Directia de Salubritate prin grija unei comisii special constituita prin Dispozitia  Primarului Municipiului Targoviste.

Art. 7 Debitele, creantele, furnizorii, litigiile aflate pe rolul instantelor, contractele in derulare, arhiva serviciului, precum si alte obligatii ale Directiei de Gradini Publice aflate in  evidenta contabila  la data de 30.09.2010 vor fi predate Directiei de Salubritate.

Art. 8 Incepand cu data de 01.1 0.2010 orice alte prevederi contrare prezentei se revoca.

Art. 9  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Gradini Publice , Directia de Salubritate  si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

  Nr.  136

  Tgv. 28.07.2010

 

 H O T A R A R E

privind reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste

  

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 28.07.2010, avand in vedere:

§      Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.490307/26.07.2010;

§     Adresa nr. 5990/08.07.2010 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita privitoare la numarul maxim de posturi pentru  autoritatea locala; 

§     Adresa nr. 6211/14.07.2010 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita privitoare la numarul maxim de posturi pentru Evidenta persoanei; 

§     Adresa nr. 4125/02.07.2010 emisa de Institutul National de Statistica – Directia  Judeteana de Statistica Dambovita privitoare la numarul locuitorilor municipiului Targoviste la data de 01.01.2010;

§     Prevederile art. VI din  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;

§     Prevederile    Legii     nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

§     Prevederile art. 99 alin. (1), lit. b, art. 100, art. 107 alin. (1) lit. f, art. 107 ind. 1, alin (1) din Legea nr. 188/1999 -  privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

§     Prevederile Legii nr. 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

§     Prevederile  art. 65 si art. 169 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§     Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a si alin (3) lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.10.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 1A si 1B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 Art. 2 Incepand cu data de 01.10.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 2A si 2B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Incepand cu data de 01.10.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Directiei Gradina Zoologica, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 3A si 3B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 4 Incepand cu data de 01.09.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Teatrului Municipal Targoviste, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 4A si 4B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Incepand cu data de 01.10.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Clubului Municipal Targoviste, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 5A si 5B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Incepand cu data de 01.10.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Directiei de Salubritate , rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 6A si 6B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Incepand cu data de 01.10.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 7A si 7B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Incepand cu data de 01.10.2010 se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 8A si 8B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9  Salaritilor supusi procesului de restructurare li se aplica prevederile  Legii nr.188/1999, modificata si completata, respectiv cele ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata, iar conducatorii serviciilor mentionate la art.  1 - 9  vor dispune masurile necesare incheierii formalitatilor de concediere in conditiile legii,  pana la data de 01.10.2010. Deciziile ordonatorilor tertiari de credite vor fi vizate de legalitate de catre Serviciul Juridic Contencios – Executare Silita.

Art.10 Incepand cu data de 01.10.2010- orice alte prevederi contrare prezentei se revoca.

Art. 11 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,  Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat,  Directia Gradina Zoologica, Teatrul Municipal Targoviste, Clubul Municipal Targoviste, Directia de Salubritate, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste, Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.   

            

  Nr. 137 

  Tgv. 28.07.2010

 

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru monumente istorice şi la intrările în Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru monumente istorice şi la intrările în Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Varianta 1 a elementelor de semnalistică pentru monumentele istorice, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Varianta 3 pentru marcarea intrărilor în oraş conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 Lucrările necesare amplasării elementelor de semnalistică se vor realiza numai după obţinerea autorizaţiei de construire, care va fi însoţită de toate avizele şi aprobările legale.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr. 138

  Tgv. 28.07.2010

                                                          

                                                                                              

   H O T A R A R E

privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi

S.C. START S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroulul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A.;

§   Raportul de evaluare întocmit  de S.C. REAL  S.R.L.;

§   Prevederile art. 1, Titlul x al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 220/2008 privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Constructie S+P+M+3E+M – spatiu comercial si locuinte”, in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, nr. 7B, beneficiar S.C. START S.A.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21, ale art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale art. 121, alin. 2 şi alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A., conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

Consiliul Local Municipal Targoviste: 459 mp – situat la intersecţia stăzilor Col. Dumitru Băltăreţu cu Tudor Vladimirescu şi 748 mp - situat la intersecţia stăzilor Gral. Matei Vlădescu cu Bdul. Independenţei

S.C. START S.A – 545 mp – situat în str. Libertăţii, nr. 7B

Art. 3 Se împuterniceşte pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cheltuielile ce se vor efectua cu întocmirea documentaţiilor cadastrale şi încheierea în formă autentică a actului de schimb sunt în sarcina coschimbaşului S.C. START S.A

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţia Economică, S.C. START S.A şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    139

   Tgv. 28.07.2010

 

                                                                                              

H O T A R A R E

privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, modificată şi completată şi a H.C.L. nr. 207/2006

                                                                                                                                    

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, modificată şi completată şi a H.C.L. nr. 207/2006;

§   Prevederile H.C.L. nr. 207/2006 privind aprobarea punctajelor propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

§   Prevederile H.C.L. nr. 292/2006 privind aprobarea punctajelor propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

§   Prevederile H.C.L. nr. 341/2008 privind desemnarea unor consilieri municipali pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

§   Prevederile art. 5, alin. 2 al Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. republicată

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21 şi ale art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se retrage dreptul de folosinţă asupra terenurilor atribuite, unui număr de 17 beneficiari, conform Anexei I.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    140

   Tgv. 28.07.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a suprafeţei

de 184 mp, situată în str. Calea Domnească, nr. 216 B

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.S., nr. 13921/05.07.2010, prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a suprafeţei de 184 mp, situată în str. Calea Domnească, nr. 216 B;

§      Prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

§      Prevederile H.C.L. nr. 301/31.08.2005 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgovişte a imobilului „Centru de Tineri” situat în Calea Domnească, nr. 216 şi darea lui în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială;

§      Prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

§      Prevederile H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială;

§      Prevederile H.G. nr. 335/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială;

§      Prevederile H.G. nr.  773/2002 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială;

§      Prevederile H.G. nr. 1615/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială;

§      Prevederile art. 12, alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile  art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a suprafeţei de 184 mp, situată în str. Calea Domnească, nr. 216 B, în vederea atragerii unei finanţări externe pentru extinderea Centrului de Asistenţă şi Informare pentru Tineri.

Planul de ampasament al terenului care face obiectul prezentei hotărâri este prevăzut în Anexa 1

Art. 2 Predarea primirea se va face pe bază de protocol, semnat de reprezentanţii Primăriei Municipiului Târgovişte şi cei ai Direcţiei de Asistenţă Socială

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Tehnică, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    141

   Tgv. 28.07.2010

  

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a imobilului compus din teren şi construcţii ce a aparţinut fostului Spital „ Mănăstirea Dealu, în vederea dezvoltării unor centre de îngrijire a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap şi a copiilor cu probleme sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§      Adresa Fundaţiei Cultural Umanitară „ SO.SI.SE.SA. – SOCIABILITATE, SIMPATIE, SERVIRE, SALVARE”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub numărul 9757/14.04.2010 ;

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a imobilului compus din teren şi construcţii ce a aparţinut fostului Spital „ Mănăstirea Dealu, în vederea dezvoltării unor centre de îngrijire a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap şi a copiilor cu probleme sociale

§      Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile  art. 36, alin. 7, lit. “a” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a imobilului ce a aparţinut fostului Spital „ Mănăstirea Dealu, cu următoarele date de identificare:

·   teren 101.532 mp.

·   construcţii princupale( pavilioane): suprafaţă construită = 7.377 mp. suprafaţă desfăşurată = 14.792,32 mp..

·   construcţii anexe : 2.796,19 mp.

Art.2 Bunurile transmise vor fi folosite în mod exclusiv pentru  dezvoltarea unor centre de îngrijire a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap şi a copiilor cu probleme sociale.

Art. 3 Dacă în termen de un an da la data adoptării prezentei, Fundaţia Cultural Umanitară „ SO.SI.SE.SA. – SOCIABILITATE, SIMPATIE, SERVIRE, SALVARE” nu depune proiectul şi cererea de finantare, iar în termen de doi ani nu obţine finanţarea proiectului, prezenta hotărâre este revocată de drept.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Fundaţia Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA.”- „SOCIABILITATE, SIMPATIE, SERVIRE, SALVARE” şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

       

   Nr.    142

   Tgv.  28.07.2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui număr de 5 apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitarile a 5 chiriaşi, care doresc să cumpere locuinţele pe care le deţin cu contract de închiriere;

§    Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ, care urmează a fi vândute chiriaşilor şi preţul de vânzare al acestora;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui număr de 5 apartamente din fondul locativ de stat către actualualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

                                    

  Nr.   143

  Tgv   28 .07.2010

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Municipiul Târgovişte,

Micro III, str. Maior Spirescu, nr. 7, bl. 23 B, parter

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§   Cererea dlui. Lupan Adrian Niculae, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 15216/16.06.2010, prin care solicită cumpărarea spaţiului cu destinaţia cabinet medical, situat în Municipiul Târgovişte, Micro III, str. Maior Spirescu, nr. 7, bl. 23 B, parter, pe care îl ocupă prin contractul de concesiune nr. 36/01.02.2005;

§   Raportul de specialitate al DAPPP prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Municipiul Târgovişte, Micro III, str. Maior Spirescu, nr. 7, bl. 23 B, parter;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 5, lit. „b” şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în  Municipiul Târgovişte, Micro III, str. Maior Spirescu, nr. 7, bl. 23 B, parter.

Art. 2 Suprafaţa spaţiului este de 74,76 mp, iar preţul de pornire al licitaţiei este de 70.209 lei.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Vasiliu Emilian Teodor

   Motoc Honorius

   Raducanu Tudorică

 Art.4 Se împuterniceşte pentru semnarea actului de vanzare- cumparare la Notarul Public, Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                   

  Nr.   144

  Tgv   28 .07.2010

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „Ion Heliade Radulescu” Targoviste, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§   Adresa nr. 12788 din 17.05.2010 prin care Biblioteca Ion Heliade Rădulescu Târgovişte solicită prelungirea contractului de comodat nr. 93/2003;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind  aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca Ion Heliade Rădulescu Târgovişte, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter;

§   Prevederile H.C.L nr. 46/27.02.2003 prin care se adoptă încheierea contractului de comodat;

§   Prevederile HCL nr. 163/26.03.2009 re feritoare la aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, pentru imobilul situat în Municipiul Târgovişte,

B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter, zona centrală;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii bibliotecilor  nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

 In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba prelungirea prin act adiţional a Contractului de Comodat încheiat cu Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, până la data de 31.12.2010, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter, Municipiul Târgovişte, având următoarele date de identificare:

Suprafaţă: 202,00 mp

Nr. inventar: 1000689

Valoare inventar: 145.000,00 lei

Art. 2 Se împuterniceşte să semneze Actul Adiţional la Contractul de Comodat, Secretarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 3  Începând cu data prezentei, HCL nr. 163/27.03.2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P –Compartimentul Fond Locativ, Serviciul Contencios Juridic, Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Tărgovişte.

        

  Nr.   145

  Tgv   28 .07.2010

 

                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării, a spaţiului, în suprafaţă de 44,40 mp, cu destinaţia de locuinţă, din imobilul naţionalizat,

situat în Municipiul  Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 5-7

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al  D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării, a spaţiului, în suprafaţă de 44,40 mp, cu destinaţia de locuinţă, din imobilul naţionalizat, situat în Municipiul  Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 5-7

§       Prevederile art. 4 al Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr. 164/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile listei de inventariere la data de 03.06.2010;

§      Prevederile procesului-verbal nr.3/21.12.2009 al comisiei de fond locativ;

§      Prevederile notei de constatare tehnică din data de 12.03.2010;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea vânzării, a spaţiului, în suprafaţă de 44,40 mp, cu destinaţia de locuinţă, din imobilul naţionalizat, situat în Municipiul  Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 5-7.

Art. 2 Preţul de pornire al licitaţiei este de 33 865 lei.

Art. 3 Se împuterniceşte pentru semnarea actului de vanzare - cumparare la Notarul Public, Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr. 146

   Tgv. 28.07.2010

 

                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a terenului în suprafaţă de 140 mp.,

situat în str. Calea Domnească, zona Casei de Cultură

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§   Adresa Asociaţiei Creştine „Sfântul Fotie – Patriarhul Constantinopolului, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte  sub nr. 14209/04.06.2010, prin care se solicită darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 140 mp., situat în Str. Calea Domnească, zona Casei De Cultură , pentru amenajarea unui spaţiu în care se vor desfăşura activităţi culturale, atelier de pictură, restaurare icoane, obiecte de artă şi activităti de caritate ;

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a terenului în suprafaţă de 140 mp., situat în str. Calea Domnească, zona Casei de Cultură  ;

§  Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile  art. 36, alin. 2, lit. “c” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se atribuie darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a terenului în suprafaţă de 140 mp., situat în str. Calea Domnească, zona Casei de Cultură, în vederea amenajării unui spaţiu în care se vor desfăşura activităţi culturale, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Realizarea construcţiei se va face dupa obtinerea Certificatului de Urbanism si a Autorizaţiei de Construcţie .

Art. 3. Darea în folosinţă se va face pe baza de contract de comodat întocmit de către D.A.P.P.P. şi semnat de reprezentanţii legali ai celor doua parti.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică,  Asociaţia Creştină „Sfântul Fotie – Patriarhul Constantinopolului” şi pentru comunicare Secretarul municipiului.

         

  Nr.   147

  Tgv.  28.07.2010

 

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire de 6 luni a terenului în suprafaţă de 3 mp.,

situat în Parcul Mitropoliei – intrarea principală dinspre Complexul „Mondial”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§   Adresa Şcolii nr.8 „Mihai Viteazul”, înregistrată la Primăria Târgovişte  sub nr. 14920/11.06.2010,;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire a terenului în suprafaţă de 3 mp., situat în Parcul Mitropoliei – intrarea principală dinspre Complexul „Mondial”, în vederea amplasării unui panou de 12 mp;

§  Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile  art. 36, alin. 2, lit. “c” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se atribuie darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire de 6 luni a terenului în suprafaţă de 3 mp., situat în Parcul Mitropoliei – intrarea principală dinspre Complexul „Mondial”, în vederea amplasării unui panou de 12 mp,  conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Amplasarea panoului se va face dupa obtinerea Certificatului de Urbanism si a Autorizaţiei de Construcţie .

Art. 3. Darea în folosinţă se va face pe baza de contract de comodat întocmit de către D.A.P.P.P. şi semnat de reprezentanţii legali ai celor doua parti.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    148

  Tgv.  28.07.2010

 

 

H O T Ă R ÂR E

privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de

2,25 mp., situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, avand in vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 2,25 mp., situat în B-dul Independenţei - zona Baia Comunală ;

§          Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile  art. 36 alin. 2, lit. „c”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTARARE :

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere, titular Sandu Dorel, persoană cu dizabilităţi motorii grave, pentru terenul în suprafaţă de 2,25 mp., situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală, pe o perioadă de 5 ani, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

  Nr.    149

  Tgv.  28.07.2010

 

                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 11 amplasamente din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 11 amplasamente din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 33/31.03.2005 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani  a unor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 270/27.07.2006  privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor inchiriate, in vederea realizarii unor constructii-anexe  Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 11 amplasamente din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Amplasamentele propuse pentru scoaterea la licitaţie în vederea închirierii sunt situate în următoarele locaţii:

-    B-ul Unirii – zona curinsă între bl. 44-50  - baterie de  5 spaţii a căte 21 mp. fiecare;

-    B-ul Unirii – zona bl. 71                                               12 mp.

-    B-ul Unirii – zona bl. 81 B -                                           15,66 mp.

-    Str. Vasile Blendea – zona bl. 31 D -                             8 mp. 

-     Str. Vasile Blendea – zona bl. 34 D -                            20,7 mp. 

-    Str. Radu cel Mare – vis-a-vis de magazinul Diana     12 mp.

-    Str. Arcaşilor – zona bl. 39 -                                          33 mp.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Vasiliu Emilian Teodor

   Motoc Honorius

   Raducanu Tudorică

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 40lei/mp/lună zona I şi de 35lei/mp/lună zona II .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

       

             Nr.   150

   Tgv. 28.07.2010

                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 20 de terenuri din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 20 de terenuri din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 15 al Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 33/31.03.2005 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani  a unor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 270/27.07.2006  privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor inchiriate, in vederea realizarii unor constructii-anexe 

§  Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 1 şi alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 20 terenuri din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Terenurile propuse pentru scoaterea la licitaţie în vederea închirierii sunt situate în următoarele locaţii:

-    B-ul Independenţei – zona curinsă între bl. 12-13  - 5 amplasamente;

-    B-ul Unirii – zona bl. 59  – 60                                            11 mp.

-    B-ul Unirii – zona bl. 59 -                                                   12 mp.

-    B-ul I.C.Brătianu – zona RAGC -                                       12 mp. 

-     B-ul Independenţei – zona Baia Comunală -                     6 mp. 

-    Str. Radu cel Mare – zona bl. 17-21                                  21 mp.

-    Str. Radu Giogovlan– zona bl. 9 -                                          mp.

-    Str. Maior Brezişeanu – zona „Balaban”                            18 mp.   

-    B-ul Mircea cel Bătrân – zona bl. X1C                               12 mp.

-    Str. Vlad Ţepeş- zona bl. N2                                              9 mp.

-    B-ul Tudor Vladimirescu – zona bl.3                                  2 mp.

-    Str. D. Oprescu – zona bl. 23                                             2 mp.

-    Str. Calea Câmpulung – zona bl. 32-33                             22 mp.   

-    B-ul Eroilor – zona Piaţa Bucegi                                        12 mp. 

-    Str. Ion Ghica – zona bl. 6                                                  17 mp.           

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Vasiliu Emilian Teodor

   Motoc Honorius

   Raducanu Tudorică

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 40lei/mp/lună zona, I de 35lei/mp/lună zona II  şi de 30 lei mp/lună zona III

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

       

             Nr.   151

  Tgv. 28.07.2010

  

                                                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 3 mp., situat în incinta Şcolii nr. 5 „Coresi” în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 3 mp., situat în incinta Şcolii nr. 5 „Coresi” în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 3 mp., situat în incinta Şcolii nr. 5 „Coresi” în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Vasiliu Emilian Teodor

   Motoc Honorius

   Raducanu Tudorică

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 100 lei/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

                                                                           

   Nr.  152

   Tgv. 28.07.2010

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani , a unui teren în suprafaţă de 110 mp, situat în zona adiacentă proprietăţii de la nr. 38, str. Matei Basarab, pentru amenajare spaţiu verde

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani , a unui teren în suprafaţă de 110 mp, situat în zona adiacentă proprietăţii de la nr. 38, str. Matei Basarab, pentru amenajare spaţiu verde;

§      Prevederile art. 15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani , a unui teren în suprafaţă de 110 mp, situat în zona adiacentă proprietăţii de la nr. 38, str. Matei Basarab, pentru amenajare spaţiu verde, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dănciulescu Ion

Badiu Cristina Minerva

Rusescu Ggheorghe

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 1 leu/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                                         

        Nr.  153

   Tgv. 28.07.2010

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. Colonel Băltăreţu – adiacent nr. 21 A, în vederea amenajării unei terase pentru alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. Colonel Băltăreţu – adiacent nr. 21A, în vederea amenajării unei terase pentru alimentaţie publică;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. Colonel Băltăreţu – adiacent nr. 21A, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dănciulescu Ion

Badiu Cristina Minerva

Rusescu Ggheorghe

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 62 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                                         

        Nr.  154

   Tgv. 28.07.2010

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 49,20 mp, situat în Bdul. Independenţei – între Magazinul Muntenia şi Bl. 6 PP, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 49,20 mp, situat în Bdul. Independenţei – între Magazinul Muntenia şi bl. 6 PP, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 49,20 mp, situat în Bdul. Independenţei – între Magazinul Muntenia şi bl. 6 PP, în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dănciulescu Ion

Badiu Cristina Minerva

Rusescu Ggheorghe

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 100 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

        Nr.  155

   Tgv. 28.07.2010

  

                                                                                                              

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în b-dul T.Vladimirescu – adiacent bl. 4A, sc. A, ap. 2, în vederea amenajării unei scări de acces, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi şi alee de acces la cabinetul stomatologic

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în b-dul T.Vladimirescu – adiacent bl. 4A, sc. A, ap. 2, în vederea amenajării unei scări de acces, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi şi alee de acces la cabinetul stomatologic;

§      Prevederile art. 15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionăriipe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în b-dul T.Vladimirescu – adiacent bl. 4A, sc. A, ap. 2, în vederea amenajării unei scări de acces, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi şi alee de acces la cabinetul stomatologic, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Dănciulescu Ion

Badiu Cristina Minerva

Rusescu Ggheorghe

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 47 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P,P.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

   Nr. 156

   Tgv. 28.07.2010

  

                                                                                            

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 cu privire la scoaterea la licitatie publica în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010 având în vedere:

§   Adresa S.C. SENCO TRANSCOM S.R.L. , înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub numărul 14826/2010;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 cu privire la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungirea, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr.  213/ 1998 privi nd proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. 53/14.02.2006 privind scoaterea la licitatie publică in vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile;

§    Prevederile H.C.L. nr. 96/30.03.2006 privind modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 referitoare la scoaterea la licitatie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” şi alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 privind scoaterea la licitatie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vanzarea de telefoane mobile, după cum urmează:

Art. 1 Va avea următorul cuprins:

Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, a unui teren în suprafaţă de 75 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construiea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile, comerţul cu produse alimentare şi comerţul cu produse IT”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 53/14.02.2006 şi H.C.L. nr. 96/30.03.2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Serviciul Control, Informaţii Publice şi Autoritate  Tutelară şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

  Nr.    157

  Tgv.  28.07.2010

 

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa ordinară, astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§      Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. prin care propune casarea unor mijloace fixe;

§       Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 19/18.05.2010 prin care s-a aprobat scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor fixe cu valoare de inventar de 196.680 lei;

§       Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 3 din Legea Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă casarea mijloacelor fixe, care se află în contractul de concesiune, prevăzute în Anexa 1.

Art. 2  În urma casării mijloace fixe, prevăzute în Anexa 1, se aprobă diminuarea valorii concesionate cu suma de  27.477 lei

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Directia Economică, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                   

  Nr.    158

  Tgv.  28.07.2010

                                                                                          

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.06.2010 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 15/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§ Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” şi alin. 6, lit. „a”,  pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din 14.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2010, pentru un număr de 4 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 9 locuinţe sociale din recuperări, până la data de 31.12.2010 conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.06.20010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                             

   Nr. 159

   Tgv. 28.07.2010

 

                                                                                                                                                                

      HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 16.06.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 16.06.2010 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din 16.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 30.09.2010, pentru un număr de 2 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 16.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă schimbul a unui număr de  4 (patru) titulari de contracte, conform Procesul Verbal nr. 3 din data de 16.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    160

  Tgv.  28.07.2010

 

                                                                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal din data de 02.06.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi,28.07.2010, având în vedere:

§   Procesul Verbal încheiat la data de 02.06.2010 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L. ;

§   Prevederile Hotărârii nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6 pct.19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal din data de 02.06.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

                                                            

  Nr. 161

  Tgv. 28.07.2010

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de ordinară astăzi, 28.07.2010, având in vedere:

§       Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 40 din Constituţia României;

§       Prevederile Decretului 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;

§       Prevederile H.C.L. nr. 127/09.07.2010 privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

§       Prevederile art. 17, 36, alin. 7, lit. „a” şi 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Actul Constitutiv al  Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, conform  Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Statutul  Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, conform  Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează dl. jr. Gabriel Florin Boriga, Primarul Municipiului Târgovişte ca, în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal Târgovişte, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   162

Tgv. 28.07.2010

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 si aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte, (CONSTANTIN BRÂNCOVEANU)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Management Proiecte, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 si aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§       Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§       Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

§       Prevederile H.C.L. nr. 326/30.09.2009 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici (total deviz) pentru obiectivul « Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte » (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brâncoveanu) ;

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Art. 2 Se modifică H.C.L. nr. 326/30.09.2009 după cu urmează:

Art. 1 va avea următorul conţinut: „Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte, (Str. C-tin Brâncoveanu) după cum urmează:

 

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Indicatori Tehnici

Situată în Piaţa Eroilor şi Calea Domnească având o lungime L = 1343m

o suprafaţă a parţii carosabie S = 17840m., parcări, staţii autobu, taxi, străzi laterale S= 1875 mp.

Lăţimile în profil transversal Tronson 1, Piaţa Eroilor – str. Ion Ghica:

- Latime platformă în profil curent: 25,00 m;

- Partea carosabila: 2 x 7,00m ;

- Zona verde mediana: 4 ,50m ;

- Totuare: 2 x 4,00 - 5,00 m

Structura rutiera propusa:

- 4 cm strat de uzura beton asfaltic BA 16;

- 6 cm strat de legătură binder BAD 25;

 - geocompozit pentru împiedicarea transmiterii fisurilor;

 - strat de egalizare din binder BAD 25;

-   frezarea şi îndepărtarea îmbracăminţii bituminoase până la stratul de bază;

Latimile în profil transversal Tronson 2 – str. Ion Ghica – Calea Domnească:

-          Lăţime platformă în profil curent: 20,00 m;

-          Partea carosabilă: 2 x 3,50 - 6,00 m;

-          Zona verde între partea carosabilă şi trotuare 2 x 1,50 m;

-          Trotuare : 2 x 2,00 – 4, 00 m

Structura rutieră propusă:

-          4 cm strat de uzură beton asfaltic BA 16;

-          6 cm strat de legatura binder BAD 25;

-          geocompozit pentru impiedicarea transmiterii fisurilor;

-          strat de egalizare din binder BAD 25;

-          frezarea şi îndepartarea îmbrăcăminţii bituminoase până la stratul de bază.

Pentru zonele locale unde capacitatea portantă este redusă se impune refacerea  sistemului rutier având următoarea alcătuire:

-          4 cm strat de uzură beton asfaltic BA 16;

-          6 cm strat de legătură binder BAD 25;

-          25 cm piatră spartă amestec optimal;

-          30 cm fundaţie din balast;

-          10 cm strat de formă din balast cu rol izolant, anticapilar drenant.

 

Indicatori Economici:

                   Total deviz general : 3,743.350 lei valoare fara T.V.A.

-          C+M = 2.809.236 LEI – valoare fără TVA

 

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 326/30.09.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

         

  Nr.   163

  Tgv. 28.07.2010

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea H.C.L.326/30.09.2009 si aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE SI RANFORSARE STRAZI IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, Reparatii Capitale pe Calea Bucuresti si Calea Domneasca

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.07.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Management Proiecte, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L.326/30.09.2009 si aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE SI RANFORSARE STRAZI IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, Reparatii Capitale pe Calea Bucureşti si Calea Domneasca;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§       Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§       Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§       Prevederile H.C.L. nr. 326 / 30.09.2009 (cu modificarile si completarile ulterioare), privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici (total deviz) pentru obiectivul „Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiul Targoviste” (Bdul Independentei, Calea Bucuresti, soseaua Gaesti, Str. Constantin Brancoveanu);

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE SI RANFORSARE STRAZI IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, Reparatii Capitale pe Calea Bucureşti si Calea Domneasca.

Art. 2  Se modifică si  se completeaza H.C.L. nr. 326/30.09.2009, dupa cum urmeaza:

Articolul 1 va avea următorul conţinut:

„Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte, Reparatii Capitale pe Calea Bucuresti si Calea Domneasca:

Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte, Reparatii Capitale pe Calea Bucureşti si Calea Domneasca », dupa cum urmeaza :

 

CALEA BUCURESTI

1.    Indicatori Tehnici

Este situata intre intersectia DN 71 Targoviste (Ulmi )- Bucuresti cu DJ 711 (Ulmi ) –Bujoreanca si Str. G-ral Matei Vladescu (Poarta Bucurestilor ), avand o lungime totala de L= 2055 ml ,din care lungimea de L= 1682 ml vor fi reabilitati, pentru o suprafata a partii carosabile de S= 28856 mp ,parcari, statii autobuz, taxi, strazi laterale S= 2246 mp, trosonul de 373 ml, cuprins intre sensul giratoriu (Petru Cercel ) si Calea Ialomitei facand parte din alt obiectiv de investitii .

 

Total deviz general, str. Calea Bucuresti si Calea Domneasca : 5,481.417 lei valoare fara T.V.A.

C+M pentru str. Calea Bucuresti si Calea Domneasca : 4,121,856 lei valoare fara T.V.A.

- Durata investitiei : 6 luni

Latimile in profil transversal Trosonul 1

Intersectia DN 71 (Ulmi ) – Bucuresti cu DJ 711 (Ulmi ) – Bujoreanca – Sens Giratoriu Petru Cercel :

- Latime platforma in profil curent                                  25,00m

- Partea carosabila                                                         2 x 7,00m

- Zona verde intre partea carosabila si trotuare             2 x 1,00m

- Trotuare                                                                       2 x 1,50m

Structura rutiera proiectata:

- 4 cm strat de uzura beton asfaltic MASF 16;

 

- Reparatii si preluare denivelari cu MASF 16;

Latimile in profil Tronson 2 – Calea Ialomitei si Str.Matei Vladescu 

- Latime platforma in profil curent                                  38,00m

- Partea carosabila                                                         2 x 10,50m

- Zona verde mediana                                                    5,00 - 7,00m

- Zona verde intre partea carosabila si trotuare             2 x 1,50m

- Trotuare                                                                       2 x 3,00m

Structura rutiera proiectata:

- 4 cm strat de uzura beton asfaltic MASF 16;

- Reparatii si preluare denivelari cu MASF 16;

Pentru zonele locale unde capacitatea portanta este redusa se impune refacerea sistemului rutier avand urmatoarea alcatuire:

- 4 cm strat de uzura beton asfaltic MASF 16;

- 6 cm strat de legatura binder BAD 25;

- 25 cm piatra sparta amestec optimal;

- 30 cm fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast cu rol izolant, anticapilar drenant

 

2.    Indicatori Economici

- C+M = 1.746.907 lei –valoare fara TVA

 

CALEA DOMNEASCA

1.    Indicatori Tehnici

             Situata intre Str. Matei Vladescu (Poarta Bucurestilor ) si Bulevardul Eroilor (Halta Teis), avand o lungime totala L= 3350ml o suprafata a partii carosabile S= 50036mp , inclusiv parcari , statii autobuz, taxi, strazi laterale .

- Durata investitiei : 6 luni

Latimile in profil transversal :

- Latime platforma in profil curent : 18,00m ;

- Partea carosabila : 2x 7,00 m ;

- Parcari ,statii autobuz , taxi : 4,00 – 6,00

- Trotuare : 2x 2,00 m

Structura rutiera propusa :

-  4 cm strat uzura beton asfaltic BA 16;

-       Reparatii si preluare denivelari cu BA16 ;

 

Pentru zonele locale unde capacitatea portanta este redusa se impune refacerea sistemului rutier avand urmatoarea alcatuire:

-4 cm strat de uzura beton asfaltic BA 16;

-6 cm strat de legatura binder BAD 25;

-25 cm piatra sparta amestec optimal;

-30 cm fundatie din balast;

-10 cm strat de forma din balast cu rol izolant, anticapilar drenant

 

2.    Indicatori Economici

C+ M = 2.374.949 lei -valoare fara TVA

 

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 326 / 30.09.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

        

   Nr.   164

   Tgv. 28.07.2010

  

 

                                                                                                      

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte

 

        Consiliul Local  Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 28. 07.2010, având în vedere:

§    Adresa  S.C. Termica S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 19052/27.07.2010;

§    Avizul A.N.R.S.C.. nr. 3418703M.L.M./20.07.2010 privind modificarea preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. Termica S.A. -*Târgovişte, judeţul Dâmboviţa ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 22/28.01.2010, privind ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă , transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 118/24.06.2010 privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 8 şi art. 40 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 22/28.01.2010 privind ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă , transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte dupa cum urmeaza :

               “Art.1” va avea următorul cuprins:

       Pct. 3 Tariful local de 12,63 lei GJ ( 52,86 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru serviciile de transport  şi furnizare a energiei  termice, destinată populaţiei.

       Pct. 6 Tariful local de 27,37 GJ ( 114,61 lei/Gcal), inclusiv TVA  pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei termice, destinată populaţiei.

       Pct. 8 Tariful local de 83,65 GJ ( 350,24 lei/Gcal), inclusiv TVA  pentru energia termică produsă, distribuită şi furnizată, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinată populaţiei.

        Pct. 11 Tariful local de 78,80 GJ ( 329,99 lei/Gcal), inclusiv TVA  pentru energia produsă, transportată şi furnizată, din Centrala Termică  de Zona Târgovişte Sud, pe gaze naturale, destinată  populaţiei.

       Pct. 12 Tariful local de 106,19 GJ ( 444,60 lei/Gcal), inclusiv TVA  pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată, din Centrala Termică  de Zona Târgovişte Sud, pe gaze naturale, destinată  populaţiei.

             “ Art. 2” va avea următorul cuprins : Se aprobă preţul local de facturare de 208,40 lei Gcal, inclusiv TVA pentru energia termică furnizată populaţiei din Municipiul Târgovişte, în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum.

            Art.2 Punctele 3, 6, 8, 11, 12 ale  H.C.L. nr. 118/24.06.2010 se revocă.

             Art. 3Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. TERMICA .S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste

                 

   Nr.    165

   Tgv. 28.07.2010

  

                                                         

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Reabilitare şi mansardare P.T.  E” imobil birouri Impozite şi Taxe »

str. Maior Eugen Brezişeanu, Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Reabilitare şi mansardare P.T.  E” imobil birouri Impozite şi Taxe » str. Maior Eugen Brezişeanu, Târgovişte   ;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului « Reabilitare şi mansardare P.T.  E” imobil birouri Impozite şi Taxe » str. Maior Eugen Brezişeanu, Târgovişte , după cum urmează:

 

            Indicatori tehnici:

 

v       Terenul pe care se propune realizarea acestei investitii are categoria curti-constructii in intravilan si apartine domeniului public al Municipiului Targoviste.

v     Terenul are suprafata de 345,00 mp       

v     Grupa de constructii “A1”-constuctii pana la P+4E;

v     Regim de inaltime:P+1E

v     Dimensiuni :

             Lungimea constructiei:27,30 m;

             Latimea constructiei : 12,60 m;

             Inaltimea constructiei : 8,48 m;

             Suprafata construita : 345,00 mp;

             Suprafata desfasurata : 690,00 mp.

v     Alcatuirea constructiva:

        Constructia are sistemul structural alcatuit din 10 cadre din beton armat prefabricat legate pe directie transversala cu grinzi din beton armat prefabricat si de o placa de beton armat prefabricat. Elementele sunt solidarizate prin bucle din otel monolizate. Fundatiile sunt de tip pahar din beton armat prefabricat. Compartimentarea este din pereti din zidarie confiata, stalpisori si centuri din beton armat.  Placa suport a pardoselii parterului este din beton armat. Inchiderile sunt realizate din pereti din zidarie de umplutura, tencuiala. Structura mansardei va fi de tip cadre metalice contraventuite pe doua directii, perimetral, cu trame similare cu cele de la parter. Stalpii sunt din profile de tip HEA si grinzile principale si panele de acoperis vor avea sectiunea de tip IPE. Contavanturile verticale vor fi in X, cu diagonale din hotel rotund, prevazute cu dispozitive de pretensionare.

              

v     Descrierea functionala:

            Parter: Hol acces, spatiu pentru birouri, anexe filosite de Compania de apa, Termica si Electrica Trgoviste.

          Mansarda: hol distributie + casa scarii = 40mp, 3 Birouri = 17,10mp, Anexa = 7,75mp, 3Anexe = 16,30mp fiecare, 2 Grupuri sanitare = 7,75mp fiecare, 2 Birouri = 52.65 mp fiecare, Birouri = 42.75 mp.

 

            Indicatori economici: ( fara TVA)

 

   -Valoare investitie: 1 303 176,00 RON

   -Valoare C+M        :    957 956,00 RON

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

    Nr.  166

   Tgv. 28.07.2010

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării si completării anexei la HCL 425/24.11.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne in valoare de 10.000.000 lei de la BCR SA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.07.2010, având in vedere:

§ Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 19119/27.07.2010;

§ Prevederile Contractului de  credit nr. DM93/14.12.2009;

§    Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§    Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§    Prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

§    Prevederile art. 36 alin. 2, alin. 4, lit. b, art. 63, alin. 1, lit. c si alin. 4, lit. c, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, 5 si 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale. Şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei la HCL 425/24.11.2009, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 425/24.11.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea actului adiţional la contractul de de  credit nr. DM93/14.12.2009. 

 Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  167

   Tgv. 28.07.2010

ANEXA

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

Ce vor fi finantate din creditul contractat de la BCR SA

Aprobat conform HCL 425/24.11.2009

 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Valoarea finantarii repartizata pe obiective cf HCL 425/2009

 

Rectificare +/-

Valoarea finantarii repartizata pe obiective rectificata

 

Observatii

Plan Stratergic Integrat pt. dezv. Urbana a municipiului Targoviste-serv de proiectare si consultanta

1.100.000

 

1.100.000

 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National Constantin Cantacuzino” din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare

100.000

 

100.000

 

Consolidare,reabilitare, extindere si modernizare Scoala cls. I-VI ,,Coresi” din municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare

250.000

 

250.000

 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National –Scoala cu cls.I-VIII ,,Paul Banica”, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare

250.000

 

250.000