247. Hotarâre privind declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Târgovişte

 248. Hotarâre privind completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 477 din 12.12.2008

 249. Hotarâre privind aprobarea încheierii contractului de credit bancar în valoare de 12.883.000 lei , între Municipiul Târgovişte şi CEC BANK S.A. şi împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea acestuia

 

HOTĂRÂRE 

privind declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 06.07.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Administratorului Public privind sistemul de alimentare cu energie termică din Municipiul Târgovişte;

§   Studiul de oportunitate întocmit de Adminstratorul Public prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind declanşarea procedurii în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Târgovişte

§  Prevederile art. 8, alin.2, lit.”d”şi lit. „d1” şi art. 30, alin. 2 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 7 din PROCEDURA – CADRU aprobată prin H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

§    Prevedrile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă avizul de principiu în vederea declanşării procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Târgovişte.

Art. 2  Se aprobă înfiinţarea comisiei care se va ocupa de organizarea şi derularea procedurii delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Târgovişe, în următoarea componenţă:

-                 Constantinescu Marius - preşedinte

-                 Ana George Bogdan     - membru

-                 Cristea Chiru Cătălin     - membru

-                 Balaşa Constantin         - membru

-                 Popa Daniela                 - membru

-                 Liţă Ion                           - membru

-                  Frăţilă Ioan Cezar         - membru

Art. 3 La finalizrea procedurii comisia va informa Consiliul Local Municipal Târgovişte cu privire la activitatea, etapele şi modul de organizare şi derulare a procesului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, transport, distribuţie şi furnizare) în Municipiul Târgovişte.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii comisiei şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    247

   Tgv. 06.07.2009

                                   

                       

HOTĂRÂRE 

privind completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 477 din 12.12.2008

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 12.12.2008 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Seviciului de Mediu din cadrul D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea completării Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 477 din 12.12.2008;

§    Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 61/1991 (r2) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata ulterior;

§    Prevederile H.C.L. nr. 477/12.12.2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 64/29.03.2002;

§    Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „a” pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se completează Regulamentul  de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 477 din data de 12.12.2008, după cum urmează:

La Capitolul I „Dispozitii Generale”, Sectiunea a 2-a „Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice”, articolul 2, se impune completarea cu urmatorul punct:

„- să încheie contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare. Contractele vor fi încheiate în mod distinct atât pentru sediile sociale cât şi pentru celelalte sedii secundare (agenţii, pucte de lucru sau alte asemenea sedii) aflate pe raza Municipiului Târgovişte”

 

La Capitolul I „Dispozitii Generale”, Sectiunea a 3-a „Obligaţiile cetăţenilor”, la articolul 3, se impune completarea cu urmatorul punct:

„- să încheie contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 477/12.12.2008, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Control, Informaţii Publice, Autoritate Tutelară şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    248

   Tgv. 06.07.2009

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii contractului de credit bancar  în valoare de  12.883.000 lei , între Municipiul Târgovişte şi CEC BANK S.A.

şi împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea acestuia

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 16.07.2009, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea contractului de credit între Municipiul Târgovişte şi CEC BANK S.A.;

§      Prevederile art. 204 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de credit bancar, în valoare de 12.883.000 lei, pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local, între CEC BANK S.A. Sucursala Târgovişte şi Primăria Municipiului Târgovişte cu respectarea indicatorilor economici şi a clauzelor contractuale din proiectul de contract inclus în oferta depusă de CEC BANK S.A.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea contractului de creditare.

Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija compartimentului secretariat.

                  

    Nr.    249

    Tgv. 16.07.2009