Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

242. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii iulie 2008

243. Hotarâre privind completarea HCL nr. 241/2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

244. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte

245. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008

246. Hotarâre privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului administratorilor şi a    Raportului Comisiei de Cenzori, la data de 31.12.2007, ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A

247. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii la Teatrul Municipal «Tony Bulandra» Târgovişte

248. Hotarâre privind modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

249. Hotarâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

250. Hotarâre privind aprobarea vânzării a unui număr de 12 (douasprezece) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

251. Hotarâre privind vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

252. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an si 6 luni, a două săli de clasă în suprafată de 50 mp fiecare, situate în incinta Şcolii nr. 5 „ Coresi”,  pentru desfăsurarea activităţii educaţionale în sistem after-school

253. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat în Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

254. Hotarâre privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor ce compun locaţia Spitalul Mânăstirea Dealu

255. Hotarâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului, a locuinţelor construite prin A.N.L., şi a terenurilor aferente - din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Târgovişte

256. Hotarâre privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLATORIE AUTO”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 367, beneficiar PANAITESCU P. IONUŢ

257. Hotarâre privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Construire grădiniţă 2 grupe şi centru medical”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3 A, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

258. Hotarâre privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUCŢIE SPĂLĂTORIE AUTO, BAR ŞI CAZARE”, în Municipiul Târgovişte, Str. Petru Cercel, beneficiar S.C. ARGUS S.R.L.

259. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „BAZĂ DE PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE ŞI INSTALAŢII ELECTRICE”, în municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L

260. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire P+2-birouri”, în municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 77 E, beneficiar VOICULESCU NICOLAE

261. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial P+M cu anexe”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98 A, beneficiar IORDAN NICULINA

262. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construcţie 2 (două) locuinţe P+1”, Tarla 26, Parcela 376/30, în Municipiul Târgovişte, beneficiar GHEORGHE EUGEN

263. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire 2 (două) locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Str. Crângului, nr. 85, beneficiar STOICAN TITEL CONSTANTIN

264. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire S+P+2+M-spaţii comerciale, birouri, locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54 A, beneficiari TRIFU MARIUS, DINU VICTOR şi DINU ADRIANA ELENA

265. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Drum Centură ( DE 7/164- Tarla 7, Parcela 7/7/258 ),  beneficiar LITOIU EDUARD DANIEL

266. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru „ Construire depozit P+1, magazin desfacere”, în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 21 A, beneficiar S.C. BIOTEL S.R.L.

267. Hotarâre privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Clădire locuinţe – P+6”, în Municipiul Târgovişte, Str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.

268. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Locuinţe înşiruite – P+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. I.H.Radulescu, nr. 19 – 21, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ DRAGOŞ şi COJOCARU NICOLAE

269. Hotarâre privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. Poet Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar ROMANESCU MANUELA

270. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 169/02.07.2007referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică a cinci blocuri situate in Municipiul Târgovişte din cadrul Programului Naţional de reabilitare termică a clădirilor multietajate cu destinaţie de locuit – Bloc 41, Bulevardul Unirii nr. 198”

271. Hotarâre privind atribuirea denumirii de strada Nicolae Dobrin unei străzi nou create în municipiul Târgovişte

272. Hotarâre privind atribuirea denumirii de strada prof. Cornel Popa unei străzi nou create în municipiul Târgovişte

273. Hotarâre privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

274. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Târgovişte

275. Hotarâre      privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4200 euro, Grupului muzical „Glissando” de la Palatul Copiilor Târgovişte, pentru participarea la Festivalul de muzică ce se va desfasura în oraşul Nay- Franţa

276. Hotarâre      privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3500 lei, Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, pentru susţinerea unor acţiuni cultural sportive şi ducative

277. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1950 lei, Asociaţiei „NEGHINIŢĂ”, a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judeţul Dâmboviţa, în vederea organizării unei tabere la mare

278. Hotarâre      privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 600 lei, dnei. Radu Liliana Gabriela pentru fiul său Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Artă „Bălaşa Doamna” Târgoviste, în vederea participării la Concursul Internaţional de interpretare instrumentală, ce va avea loc în Italia, în perioada 21-27 iulie 2008

279. Hotarâre privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

280. Hotarâre privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

281. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii august 2008

282. Hotarâre privind achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al municipiului Târgovişte”

283. Hotarâre privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului de audit ale S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. la data de 31.12.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii iulie 2008

                                                                                                                      

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată astăzi, 07.07.2008, având în vedere:

-          Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicată;

-          Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-          Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicată ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată in baza Legii nr. 286/2006 adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier Jr. Ana George Bogdan în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii iulie 2008.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier  jr. Ana George Bogdan şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   242

Tgv. 07.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind completarea HCL nr. 241/2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§   Propunerile formulate de consilierii din toate formaţiunile politice privind numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§   Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§   Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

       Art. 1 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte va fi urmatoarea:

COMISIA NR. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

1.      jr. Ana George Bogdan – PDL

2.      jr. Frăţilă Ioan Cezar – PSD

3.      Şerban Alexandru – PDL

      Art. 2 Începând cu data prezentei, denumirea comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte va fi următoarea:

COMISIA NR. 4 pentru activităţi ştiintifice, învaţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive si de agrement

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 241/2008 se aplică in mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   243

Tgv. 16.07.2008

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi 16.07.2008, având în vedere:

§         Prevederile O.G. nr. 35/30.01.2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§         Prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile  Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte, Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

           Nr.   ­­­­­­­244

           Tgv. 16.07.2008

           

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

-Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008;

- Prevederile Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  nr. 460/2008 pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat conform OG 36/2006 ;

-Prevederile Legii nr. 96/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

-Prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuţi, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

-Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007 , modificată şi completată prin H.C.L. nr. 192/23.04.2007;

-Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lt. a din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea  

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008 după cum urmeaza :

1.                      Majorarea veniturilor totale cu suma de 207 mii lei, prin :

- majorarea cu suma de 123 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod  indicator 42.02.32) ;

- majorarea cu suma de 25 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţie trusou nou nascuţi, (cod indicator  42.02.36) ;

- majorarea cu suma de 59 mii lei  a prevederilor la indicatorul Sprijin financiar la constituirea familiei  (cod  indicator 42.02.33);

2.                      Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 207 mii lei, din care pe capitole : 

- diminuarea creditelor la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională,  titlul ‘’Cheltuieli de capital‘’ de 35 mii lei

- diminuarea creditelor la capitolul 65.02 Învăţământ’’,  titlul ‘’Cheltuieli de capital‘’ de 480 mii lei

- diminuarea creditelor la capitolul 66.02 ‘’Sănătate’’,  titlul ‘’Cheltuieli de capital‘’ de 540 mii lei

- diminuarea creditelor la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie’’,  titlul ‘’Cheltuieli de capital‘’ de 1.100 mii lei

- diminuarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’Cultură, Recreere şi Religie’’,  titlul ‘’Transferuri către instituţii publice‘’ de 633 mii lei

- diminuarea creditelor la capitolul 70.02 Locuinţe, Serv şi Dezv Publică,  titlul ‘’Cheltuieli de capital  ‘’ de 550 mii lei

- diminuarea creditelor la capitolul 84.02 ‘’Transporturi’’,  titlul ‘’Cheltuieli de capital ‘’ de 100 mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 51.02 Autorităţi Publice, titlul ‘’Bunuri si servicii‘’ cu suma de 123  mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 54.02 Alte Servicii Publice generale, titlul ’’Transferuri către instituţii publice‘’ cu suma de 120  mii lei

- majorarea creditelor la capitolul 61.02 ‘’Ordine publică şi siguranţă naţională’’,  titlul ’’Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 35  mii lei;

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Invatamant , titlul ‘’Bunuri si servicii‘’ cu suma de 1.915  mii lei;

 - majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’Cultură, Recreere şi Religie’’,  titlul Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 600  mii lei ;

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’ titlul ’’Asistenţă socială’’ cu suma de 84 mii;

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 81.02 Combustibili şi Energie, titlul ‘’Subvenţii‘’ cu suma de 600 mii lei ;

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 84.02Transporturi cu suma de 168 din care , titlul ‘’Bunuri şi servicii‘’ cu suma de 100  mii lei şi titlul ‘’Subvenţii’’ cu suma de 68 mii lei.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    245

Tgv. 16.07.2008

 

      H O T A R A R E

             privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului administratorilor şi a    Raportului Comisiei de Cenzori, la data de 31.12.2007,

   ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OMFP nr. 1752/2005 de aprobare a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitarilor Economice Europene;

§   Raportul Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

§   Hotărârea nr. 27/18.04.2008 a Consiliului de Administraţie a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.:

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2  lit. a si alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 republicată;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă Bilanţul contabil, Raportul administratorilor şi Raportul Comisiei de Cenzori, la data de 31.12.2007, ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    246

Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de funcţii la Teatrul Municipal «Tony Bulandra» Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§                     Adresa nr. 1275 şi adresa nr.1284 din data de 24.06.2008 ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” inregistrate la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 13890 şi 13891 din data de 25.06.2008;

§                     Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii la Teatrul Municipal «Tony Bulandra » Târgovişte;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificată şi completată ulterior, privind aprobarea numărului maxim de posturi aferent structurii funcţiilor publice şi a funcţiilor in regim contractual, a organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Târgovişte şi ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; 

§                     Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

§                     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicată;

      In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii la Teatrul Municipal «Tony Bulandra» Târgovişte, după cum urmează:

§                     restructurarea postului de referent (recuziter) ca urmare a reorganizării activităţii la nivelul scenei începând cu data de 25.08.2008

§                     transformarea unui post vacant de electrician/maestru lumini M III în post de regizor scenă culise M debutant

§                     transformarea unor posturi vacante de actori:

-                      2 posturi de actor S V in 2 posturi de actor S debutant

-                      un post de actor S IV in post de actor S debutant

-                      un post de actor S III in post de actor S II.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ, Teatrul Municipal «Tony Bulandra» Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

             

Nr.   247

Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei

 Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§               Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Adresa nr. 750646 din 30.05.2008 a I.S.U. Basarab I Dâmboviţa

§               Procesul Verbal al I.S.U. Basarab I Dâmboviţa, înregistrat la Primaria Municipiului Târgovişte sub nr. 12595 din 03.06.2008;

§               OMAI 718/2005, modificat şi completat cu OMIRA 195/2007, referitor la Criteriile de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

§               Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

§               Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitaţilor administrativ – teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici, din punct de vedere al protecţiei civile, in funcţie de riscurile specifice;

§               Prevederile Legii nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea impotriva incendiilor;

§               Prevederile Ordinului nr. 1474 din 12.10.2006 privind „Regulamentul de planificare, pregătire şi desfaşurare a activităţii de prevenire în situaţii de urgenţă”;

§               Prevederile Ordinului nr. 1475 din 13.10.2006 privind „ Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure”;

§               Prevederile Ordinului nr. 163 din 28.02.2007 privind Norma generala de apărare împotriva incendiilor;

§               Prevederile Ordinului nr. 160 din 23.02.2007 privind Regulamentul de planificare, organizare, desfaşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§               Prevederile H.C.L. nr. ……………… privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

§               Dispoziţiile art. 36  alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. „a” pct. 8 din Legea 215/2001, republicată;

         In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexei care face parte integrantâ din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     248

Tgv.  16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§               Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind actualizarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Adresa nr. 750646 din 30.05.2008 a I.S.U. Basarab I Dâmboviţa;

§               Procesul Verbal al I.S.U. Basarab I Dâmboviţa, înregistrat la Primaria Municipiului Târgovişte sub nr. 12595 din 03.06.2008;

§               OMAI 718/2005, modificat şi completat cu OMIRA 195/2007, referitor la Criteriile de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

§               Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

§               Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitaţilor administrativ – teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici, din punct de vedere al protecţiei civile, in funcţie de riscurile specifice;

§               Prevederile Legii nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor;

§               Prevederile Ordinului nr. 1474 din 12.10.2006 privind „Regulamentul de planificare, pregatire şi desfaşurare a activităţii de prevenire in situaţii de urgenţă”;

§               Prevederile Ordinului nr. 1475 din 13.10.2006 privind „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure”;

§               Prevederile Ordinului nr. 163 din 28.02.2007 privind Norma generală de apărare împotriva incendiilor;

§               Prevederile Ordinului nr. 160 din 23.02.2007 privind Regulamentul de planificare, organizare, desfaşurare şi finalizare a activitaţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§               Dispoziţiile art. 36  alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. „a” pct. 8 din Legea 215/2001, republicată;

         In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba actualizarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     249

Tgv.  16.07.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vânzării a unui număr de 12 (douasprezece) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele ce le deţin cu contract de închiriere;

§   Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţurile de vânzare ale acestora;

§   Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,

§   Prevederile Legii nr. 61/1990;

§   Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Dispozitiile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui numar de 12 (douasprezece) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vândute persoanelor îndreptăţite, precum şi preţurile de vânzare sunt prevăzute în tabelul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Biroul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     250

Tgv.  16.07.2008

 

                   H O T A R A R E                            

privind vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 16.07.2008 având în vedere:

§   Solicitările de vânzare a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate in case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi;

§         Prevederile contractelor de închiriere a imobilelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâreş

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate in case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi;

§         Adresa Comisiei municipale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c si d din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

      În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se aprobă vânzarea a patru spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Preţul de vânzare a spaţiilor cu destinaţie de locuintă va fi stabilit de un evaluator autorizat, agreat de ambele părti.

Comisia de vânzare a acestor spaţii va fi constituită, în termen de 15 zile,  prin Dispozitia Primarului.

Art. 3   Preţul vânzării poate fi achitat de cumpărător integral sau în rate lunare eşalonate pe o perioadă de 5 ani, fără termen de graţie. Cumpărătorul va achita un avans de 30 % din preţul spaţiului cu destinaţie de locuinţă, înainte de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4  Pentru diferenţa de preţ ce se va achita în rate lunare se va percepe o dobândă reprezentând jumatate din dobânda de referinţă stabilită anual de Banca Naţională a României.

Prevederile art. 3 si 4 din H.C.L. nr. 231/30.09.2004 si nr. 266/27.10.2004 privind dobânda, se aplică în mod corespunzator.

Art. 5 Terenul aferent construcţiei se va atribui integral sau cotă parte indiviză, după caz, conform prevederilor art. 36 pct. 2 din Legea nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6 Contractul de vânzare – cumpărare a spaţiului cu destinaţie de locuinţă, în cazul vânzării cu plata în rate, se va perfecta de către D.A.P.P.P. prin Compartimentul Fond Locativ.

Art. 7  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

               Nr.    251

             Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an si 6 luni, a două săli de clasă în suprafată de 50 mp fiecare, situate în incinta Şcolii nr. 5 „ Coresi”,  pentru desfăsurarea activităţii educaţionale în sistem after-school

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,16.07.2008, având în vedere:

·       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 ani si 6 luni, a două săli de clasă în suprafată de 50 mp fiecare, situate în incinta Şcolii nr. 5 „ Coresi”,  pentru desfăsurarea activităţii educaţionale în sistem after school;

·       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a două săli de clasă în suprafată de 50 mp fiecare, situate în incinta Şcolii nr. 5 „Coresi”, pentru desfăsurarea activităţii educaţionale în sistem after school, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este cel prevăzut în H.C.L. 156/2007.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

     Nr.   252

     Tgv. 16.07.2008

 

    

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat în Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 16.07.2008, având în  vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat în Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

·  Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat in Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

         Nr.   253

         Tgv. 16.07.2008

 

H O T A R A R E

privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor ce compun

locaţia Spitalul Mânăstirea Dealu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedintă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

§         Raportul D.A.P.P.P. privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor ce compun locaţia Spitalul Mânăstirea Dealu;

§         Prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§         Prevederile art.  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

       Art. 1. Se aprobă reglementarea situaţiei juridice a bunurilor ce compun locaţia Spitalul Mânăstirea Dealu, astfel:

1. Darea în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a bunurilor proprietatea municipiului ce s-au aflat în administrarea spitalului şi care aparţin domeniului public - anexa nr. 1 şi domeniului  privat  - anexa nr. 2. 

2. Concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. a bunurilor ce compun Staţia de pompe apă, prevăzute în - anexa nr. 3 - care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, conform Normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin HG nr. 548/1999.

3. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. a bunurilor ce compun Staţia de pompe apă, preluate din proprietatea Spitalului Municipal şi  prevăzute în - anexa nr. 4.

4. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, preluate din proprietatea Spitalului Municipal, aferente Staţiei de pompe apă, prevăzute în  - anexa nr. 5  respectiv  anexa nr. 6

            Art. 2 Darea în administrare a bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri se va face pe bază de protocol, încheiat între reprezentanţii Primăriei Municipiului şi ai Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pe de o parte, şi concesionarea bunurilor prin contract între reprezentanţii Primăriei Municipiului şi ai S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A., pe de altă parte.

Art. 3. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se vor opera modificările în evidenţele contabile ale Consiliului Local Municipal Târgovişte.

            Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

         

     Nr.    254

     Tgv. 16.07.2008

 

H O T A R A R E

privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului, a locuinţelor construite prin A.N.L., şi a terenurilor aferente - din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Târgovişte

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 16.07.2008 având în vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Târgovişte in proprietatea publică a statului, a locuinţelor construite prin A.N.L., şi a terenurilor aferente - din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Târgovişte;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·  Prevederile art. 26, Anexa 3, pct. 5 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

·  Prevederile art. 1, pct. 14 din H.G. nr. 60/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

·  Prevederile H.C.L. nr. 371/29.11.2006 şi H.C.L. nr. 136/30.05.2007  privind privind includerea unor bunuri imobile (blocuri de locuinte si terenuri aferente acestora) in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea D.A.P.P.P.;

·  Prevederile art. 1, pct. 4, alin. 2 şi art. 1, pct. 5, alin. 1 din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

·  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Adresa Guvernului României înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 15155 din data de 15.07.2008;

§  Prevederile art. 10 si art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Târgovişte in proprietatea publică a statului a locuinţelor construite prin A.N.L., conform Anexei Nr.1, şi administrarea acestora de catre autorităţile publice locale.

Art. 2 Se aprobă trecerea terenurilor aferente locuinţelor construite prin A.N.L., prevăzute în Anexa nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Târgovişte.

Art. 3  În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se vor opera modificările în evidenţele contabile ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                          

   Nr.    255

   Tgv. 16.07.2008

  

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLATORIE AUTO”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 367, beneficiar

PANAITESCU P. IONUŢ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLATORIE AUTO”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 367, beneficiar PANAITESCU P. IONUŢ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLATORIE AUTO”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 367, beneficiar PANAITESCU P. IONUŢ.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

 Nr.  ­­­  256

 Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Construire grădiniţă 2 grupe şi centru medical”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3 A, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire grădiniţă 2 grupe şi centru medical”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3 A, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „Construire grădiniţă 2 grupe şi centru medical”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3 A, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  257

Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUCŢIE SPĂLĂTORIE AUTO, BAR ŞI CAZARE”, în Municipiul Târgovişte, Str. Petru Cercel, beneficiar S.C. ARGUS S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·      Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUCŢIE SPĂLĂTORIE AUTO, BAR ŞI CAZARE”, în Municipiul Târgovişte, Str. Petru Cercel, beneficiar S.C. ARGUS S.R.L.;

·      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUCŢIE SPĂLĂTORIE AUTO, BAR ŞI CAZARE”, în Municipiul Târgovişte, Str. Petru Cercel, beneficiar S.C. ARGUS S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

  Nr.  ­­­  258

  Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „BAZĂ DE PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE ŞI INSTALAŢII ELECTRICE”, în municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·    Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „BAZĂ DE PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE ŞI INSTALAŢII ELECTRICE”, în municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L;

·    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·    Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „BAZĂ DE PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE ŞI INSTALAŢII ELECTRICE”, în municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar S.C. ELECTRIC COMPANY S.R.L

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

        Nr.  ­­­  259

        Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire P+2-birouri”, în municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 77 E, beneficiar

VOICULESCU NICOLAE

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·            Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire P+2-birouri”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 77 E, beneficiar VOICULESCU NICOLAE;

·            Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·            Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

           În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire P+2-birouri”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 77 E, beneficiar VOICULESCU NICOLAE.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

  Nr.  ­­­  260

  Tgv. 16.07.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial P+M cu anexe”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98 A, beneficiar

IORDAN NICULINA

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·            Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial P+M cu anexe”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98 A, beneficiar IORDAN NICULINA;

·            Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·                    Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

           În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial P+M cu anexe”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98 A, beneficiar IORDAN NICULINA.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

 Nr.  ­­­  261

 Tgv. 16.07.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construcţie 2 (două) locuinţe P+1”, Tarla 26, Parcela 376/30, în Municipiul Târgovişte, beneficiar

GHEORGHE EUGEN

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·    Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construcţie 2 locuinţe P+1”, Tarla 26, Parcela 376/30, în Municipiul Târgovişte, beneficiar GHEORGHE EUGEN;

·    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·            Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construcţie 2 (două) locuinţe P+1”, Tarla 26, Parcela 376/30, în Municipiul Târgovişte, beneficiar GHEORGHE EUGEN..

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.  ­­­ 262

  Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire 2 (două) locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Str. Crângului, nr. 85, beneficiar STOICAN TITEL CONSTANTIN

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire 2 (două) locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Str. Crângului, nr. 85, beneficiar STOICAN TITEL CONSTANTIN;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire 2 (două) locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Str. Crângului, nr. 85, beneficiar STOICAN TITEL CONSTANTIN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

  Nr.  ­­­  263

  Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire S+P+2+M-spaţii comerciale, birouri, locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54 A, beneficiari TRIFU MARIUS, DINU VICTOR

şi DINU ADRIANA ELENA

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire S+P+2+M-spaţii comerciale, birouri, locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54 A, beneficiari TRIFU MARIUS, DINU VICTOR şi DINU ADRIANA ELENA;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire S+P+2+M-spaţii comerciale, birouri, locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54 A, beneficiari TRIFU MARIUS, DINU VICTOR şi DINU ADRIANA ELENA.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

   Nr.  ­­­  264

   Tgv. 16.07.2008

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Drum Centură ( DE 7/164- Tarla 7, Parcela 7/7/258 ),  beneficiar LITOIU EDUARD DANIEL

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·    Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Drum Centură (DE 7/164- Tarla 7, Parcela 7/7/258),  beneficiar LITOIU EDUARD DANIEL;

·    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·    Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Drum Centură (DE 7/164- Tarla 7, Parcela 7/7/258),  beneficiar LITOIU EDUARD DANIEL.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

    Nr.  ­­­  265

    Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru „ Construire depozit P+1, magazin desfacere”, în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 21 A,

beneficiar S.C. BIOTEL S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire depozit P+1, magazin desfacere”, în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 21 A, beneficiar S.C. BIOTEL S.R.L.;

·      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Construire depozit P+1, magazin desfacere”, în Municipiul Târgovişte, Str. Laminorului, nr. 21 A, beneficiar S.C. BIOTEL S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.  ­­­  266

     Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Clădire locuinţe – P+6”, în Municipiul Târgovişte, Str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar

S.C. PROINVESCAT S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire locuinţe – P+6”, în Municipiul Târgovişte, Str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „Clădire locuinţe – P+6”, în Municipiul Târgovişte, Str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

   

   Nr.  ­­­  267

   Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Locuinţe înşiruite – P+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. I.H.Radulescu, nr. 19 – 21, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ DRAGOŞ şi COJOCARU NICOLAE

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţe înşiruite – P+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. I.H.Radulescu, nr. 19 – 21, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ DRAGOŞ şi COJOCARU NICOLAE;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Locuinţe înşiruite – P+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. I.H.Radulescu, nr. 19 – 21, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ DRAGOŞ şi COJOCARU NICOLAE.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.  ­­­  268

   Tgv. 16.07.2008

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. Poet Toma Georgescu, nr. 12,

beneficiar ROMANESCU MANUELA

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. Poet Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar ROMANESCU MANUELA;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se respinge P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, Str. Poet Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar ROMANESCU MANUELA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.  ­­­  269

   Tgv. 16.07.2008

  

                                   

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 169/02.07.2007referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică a cinci blocuri situate in Municipiul Târgovişte din cadrul Programului Naţional de reabilitare termică a clădirilor multietajate cu destinaţie de locuit – Bloc 41, Bulevardul Unirii nr. 198”

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astazi, 16.07.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei Tehnice prin care propune modificarea HCL nr. 169/02.07.2007 referitoare aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică a cinci blocuri situate în Municipiul Târgovişte din cadrul Programului Naţional de reabilitare termică a clădirilor multietajate cu destinaţie de locuit – Bloc 41, Bulevardul Unirii nr. 198”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate, completată  şi modificată prin Legea 211/2003;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 169/02.07.2007 astfel:

 

Art. 2 va avea următorul cuprins:

Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termică a cinci blocuri situate in Municipiul Târgovişte din cadrul Programului Naţional de reabilitare termică a clădirilor multietajate cu destinaţie de locuit – Bloc 41, Bulevardul Unirii nr. 198”, după cum urmează:

 

1.      Indicatori tehnici:

 

-         Cladire existentă  - amenajare : Ac = 690,2 m.p.; Ad = 7591,87 m.p.

-         Pereţi exteriori – beton armat în cofraje glisante de 30 cm pe toate faţadele

-         Tâmplărie exterioară PVC cu 2 foi de geam de 3 mm grosime, cu deschidere interioară

-         Termoizolare suplimentară de la exterior, planseu de la primul şi ultimul nivel

-         Instalaţii interioare de încălzire şi radiatoare din fontă

-         Finisaje exterioare

 

2.      Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

            Valoare investiţie: 1407098,10 RON (412143,2 euro) din care:

            C+M: 1198713,70 RON (351106,79 euro)

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 169/2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     270

Tgv.  16.07.2008

                                                                       

 

   H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de strada Nicolae Dobrin unei străzi nou create în municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice - Birou Cadastru Imobiliar prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atribuirea de denumiri unor străzi din Municipiul Târgovişte;

§   Avizul nr. 41 al Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada Nicolae Dobrin, străzii delimitată de str. Coconilor si str. Justiţiei, identificată conform planului urbanistic anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Strada Nicolae Dobrin va fi inclusă în zona de impozitare B.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.     271

     Tgv.  16.07.2008

    

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de strada prof. Cornel Popa unei străzi nou create în municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice - Birou Cadastru Imobiliar prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atribuirea de denumiri unor străzi din Municipiul Târgovişte;

§   Avizul nr. 42 al Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada prof. Cornel Popa, străzii delimitată de str. Gimnaziului si str. Mihai Bravu, identificată conform planului urbanistic anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Strada Corneliu Popa va fi inclusă in zona de impozitare B.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

        Nr.    272

        Tgv.  16.07.2008

       

H O T A R A R E

privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Aparatului Propriu privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 22, alin. 2, art. 29, alin. 1 şi art. 30 din Legea Educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 84/1995, privind învăţământul, modificată şi completată prin OUG nr. 184/2001;

§     Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 1,5,6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unui club sportiv, persoană juridică de drept public, organizat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte sub denumirea Club Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă ca activitatea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte să fie finanţată parţial din bugetul local, restul surselor urmând a fi asigurate din surse proprii.

Art. 3  Preşedintele clubului sportiv va fi ordonator terţiar de credite pentru sumele primite de la bugetul local precum şi pentru alte surse de venituri.

Art. 4 Se aprobă folosinţa gratuită de către Clubul Sportiv Municipal Târgovişte a tuturor bazelor sportive aflate în patrimoniul municipiului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se împuterniceşte primarul municipiului Târgovişte să reprezinte Consiliul Local al municipiului Târgovişte în demersurile ce urmează a se efectua privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii Clubul Sportiv Municipal Târgovişte.

Art.  7 Începând cu data prezentei HCL nr. 77/28.02.2008 privind demararea procedurilor de înfiinţare a Clubului Sportiv Muncipal Târgovişte se revocă.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Resurse Umane, Management Administrativ şi Relaţii Externe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.  ­­­  273

   Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având in vedere:

§     Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice, prin care propune iniţierea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Târgovişte;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§     Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală – republicat;

§     Prevederile H.C.L. nr. 187/2007 privind aprobarea procedurii cuprinzând criteriile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale contribuabililor persoane fizice;

§     Prevederile H.C.L. nr. 157/2007 privind stabilirea taxei de salubrizare în Municipiul Târgovişte pe anul 2008;

§     Prevederile H.C.L. nr. 49/2008 cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 157/2007 referitoare la instituirea taxei de salubrizare în Municipiul Târgovişte pe anul 2008;

§             Dispoziţiile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată;

    In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte unui număr de 3 (trei) persoane fizice, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

                       

     

     Nr.  274

    Tgv. 16.07.2008

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4200 euro,

Grupului muzical „Glissando” de la Palatul Copiilor Târgovişte, pentru participarea la Festivalul de muzică ce se va desfasura în oraşul Nay- Franţa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008 avand in vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care propune promovarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4200 euro Grupului muzical „Glissando”, de la Palatul Copiilor Târgovişte, pentru participarea la Festivalul de muzică ce se va desfasura în oraşul Nay- Franţa;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1,4 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 4200 euro (calculat la cursul din data plăţii facturii), reprezentând contravaloare transport, Grupului muzical „Glissando”, de la Palatul Copiilor Târgovişte, pentru participarea la Festivalul de muzică, ce se va desfasura în oraşul Nay- Franţa

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

       Nr.  ­­­  275

       Tgv. 16.07.2008

      

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3500 lei,

Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, pentru susţinerea unor acţiuni cultural sportive şi educative

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008 avand in vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care propune promovarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3500 lei, Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, pentru susţinerea unor acţiuni cultural sportive şi educative;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1,4 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 3500 lei, Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, pentru susţinerea unor acţiuni cultural sportive şi educative.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  ­­­  276

Tgv. 16.07.2008

 

                                                                                            

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1950 lei,

Asociaţiei „NEGHINIŢĂ”, a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judeţul Dâmboviţa, în vederea organizării unei tabere la mare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008 având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine promovarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1950 lei, Asociaţiei „NEGHINIŢĂ”, a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judeţul Dâmboviţa;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Târgovişte pentru anul 2008 ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 4  din Legea nr. 215/2001  republicată ;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 1950 lei Asociaţiei „NEGHINIŢĂ”, a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judeţul Dâmboviţa, în vederea organizării unei tabere la mare.

Art . 2 Suma de bani reprezintă contravaloarea cheltuielilor pentru :

-                cazare 3 persoane ( 2 copii şi un insotitor) = 450 lei

-                 masă ( 3 persoane x 10 zile x 50 lei/zi ) = 1500 lei 

Art. 3 Suma de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultura, Recreere si Religie – Alte Servicii.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de catre Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

            Nr.    277

   Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 600 lei,

dnei. Radu Liliana Gabriela pentru fiul său Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Artă „Bălaşa Doamna” Târgoviste, în vederea participării la Concursul Internaţional de interpretare instrumentală, ce va avea loc în Italia, în perioada 21-27 iulie 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008 avand in vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care propune promovarea unei hotărâri   privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 600 lei, dnei. Radu Liliana Gabriela pentru fiul său Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Artă „Bălaşa Doamna” Târgoviste, în vederea participării la Concursul Internaţional de interpretare instrumentală, ce va avea loc în Italia, în perioada 21-27 iulie 2008

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1,4 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare 600 lei, reprezentând contravaloare transport, dnei. Radu Liliana Gabriela pentru fiul său Radu Andrei Mihail, elev al Liceului de Artă „Bălaşa Doamna” Târgoviste, în vederea participării la Concursul Internaţional de interpretare instrumentală, ce va avea loc în Italia, în perioada 21-27 iulie 2008

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Titlul «cheltuieli materiale».

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  ­­­  278

Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Prevederile H.G. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

   In temeiul art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului, pentru :

·                        calamităţi naturale, incendii, accidente ;

·                        intervenţii medicale, procurarea de proteze şi accesorii medicale în cazul în care preţul nu este suportat de către stat sau este suportat parţial ;

·                        procurarea de medicamente ;

·                        efectuarea unor intervenţii chirurgicale în străinătate – diferenţa dintre costul operaţiei în ţară şi cel al operaţiei din străinătate ;

·                        premierea familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie ;

    Art. 2 Se stabileşte cuantumul maxim la suma de 10.000 RON.

    Art. 3 Aceasta sumă de bani va fi asigurată din bugetul Consiliului Local Municipal Târgovişte.

    Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

         

 Nr.    279

 Tgv. 16.07.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

§  Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă acordarea de prestatii financiare excepţionale, prin dispoziţia primarului, pentru :

·        procurarea de proteze, medicamente si alte accesorii medicale al caror cost nu este suportat de catre stat sau este suportat partial ;

·        interventii medicale al caror cost nu este suportat de catre stat sau este suportat partial ;

·        achitarea unor taxe de scolarizare ;

·        premierea copiilor talentati cu rezultate deosebite intr-un domeniu ;

·        participarea in tabere organizate pentru copii talentati intr-un domeniu cu o situatie economica precara sau probleme medicale deosebite 

    Art. 2 Se stabileşte cuantumul maxim la suma de 10.000 RON.

    Art. 3 Aceasta sumă de bani va fi asigurată din bugetul Consiliului Local Municipal Târgovişte.

    Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

 Nr.    280

Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii august 2008

                                                                                                                      

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in sedinta ordinară astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

-              Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicată;

-              Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-              Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicată ;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată in baza Legii nr. 286/2006 adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier ing. Babeu Pavel in calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii august 2008.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier ing. Babeu Pavel şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

          Nr.   281

         Tgv. 16.07.2008

        

 

H O T A R A R E

privind achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al municipiului Târgovişte”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară astăzi, 16.07.2008, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol privind achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al municipiului Târgovişte”;

§     Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi compăletările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al municipiului Târgovişte”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică, Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Direcţia Economică, Serviciul Administraţie Publică Locală si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                     

Nr.  ­­­  282

Tgv. 16.07.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului de audit ale S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. la data de 31.12.2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă ordinară, astăzi, 16.07.2008 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Bilanţului contabil, a Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului de audit ale S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. la data de 31.12.2007;

§  Hotărârea nr. 5/1/27.05.2008 a Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.;

§ Prevederile O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile O.M.F.P. nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioareş

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36 alin. 2  lit. „a” si alin. 3 lit. b si c din Legea nr. 215/2001 republicată;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se aprobă Bilanţul contabil cu anexele aferente, încheiat la data de 31.12.2007, Raportul Consiliului de Administraţie pe bază de bilanţ şi Raportul de Audit ale S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.

Art. 2 Se aprobă repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2007, in valoare de 1.418.436 lei, dupa cum urmeaza:

§     Rezerve legale: 83.936 lei

§     Acoperirea pierderilor contabile: 382.808 lei

§     Varsaminte la bugetul local : 528.717 lei

§     Alte rezerve : 422.975 lei;

Art. 3 Se aprobă fondul de participare a salariaţilor la profit, inclusiv premiul directorului general in sumă de 107.208 lei

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate, S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

        

 Nr.    283

Tgv. 16.07.2008

                                                                                         

 

ANEXA HCL 251/16.07.2008

 

Tabel nominal cu propunerile pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţie locuinţă situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

 

 

Nr. crt.

Nr. şi data cererii

     Titular     contract

Nr. pers.

Adresa

Nr. contract

actual/anterior

Obs.

1.

7522/12.04.2002

     Preda

     Mita Mari

3

Str. Nicolae Filipescu, nr. 13

22276a/17.12.1999

2404/22.11.1991

 

2.

9329/15.05.2002

Bandol      Claudia

1

Str. Nicolae Filipescu, nr. 13

12548a/05.07.1999

384/11.08.1993

 

    3.

10645/21.05.2007

  Neagu Florin

4

Str. Poet Alexandrescu, nr. 15

1517a/01.02.2000

2014/08.12.1977

 

    4.

2570/14.02.2008

     Ilie Robert Costel

3

Str. Nicolae Filipescu, nr. 13

325a/09.01.2008

369/19.02.1990

 

 

 

              Inapoi