Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

189. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.  149/02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

190. Hotarâre privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

191. Hotarâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

192. Hotarâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

193. Hotarâre privind rectificarea Bugetului Creditelor Interne al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

194. Hotarâre privind stabilirea amplasamentelor in vederea construirii unor parcari subterane si/sau supraterane pe raza Municipiului Targoviste

195. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte si birouri S+P+15E”, in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, nr. 21, beneficiar Ana Stelian

196. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru „Ansamblu locuinte, servicii –Zona Lac Priseaca”, DN72A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian

197. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte” in Municipiului Targoviste, str. Gimnaziului, beneficiari

Burca Valentina, Barlog Liliana, Caba Raluca

198. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu Ordinul Arhitectilor”, in Municipiul Targoviste, str. A.I.Cuza, nr. 12, beneficiar Filiala O.A.R. Muntenia Vest

199. Hotarâre privind aprobarea cresterii tarifului la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 2167/15.06.2007si Avizul Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 7/30.05.2007

200. Hotarâre privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente

201. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a unui spatiu in suprafata de 12 m.p., situat in str. I.E.Florescu – in incinta Scolii nr. 12 pentru amenajarea unui spatiu comercial

202. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a unui spatiu in suprafata de 8 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 13 „Matei Basarab” pentru amenajarea unui spatiu comercial

203. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 4 m.p., situat in str. Ion Ghica, adiacent bl. 10, sc. C, ap. 43, pentru realizare scara de acces si rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

204. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 49 ani, a unui teren in suprafata de 1 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Piata Bucegi, pentru extinderea capacitatii de alimentare cu energie electrica a zonei Microraion II

205. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

206. Hotarâre privind modificarea organigramei si  statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

207. Hotarâre privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste prin infiintarea Serviciului pentru activitatea de colectare  selectiva a D.E.E.E.

208. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare pentru 3 (trei) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

209. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5000 lei Societatii Astronomice Romane de Meteori in vederea tiparirii albumului de astrofotografie „Targovistea cosmica” si organizarea Conferintei Nationale de Astronomie ASTRO 2007

210. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei dlui. prof. George Coanda, pentru editarea editiei a doua a lucrarii monografice „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”

211. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 240.000 lei Fundatiei Stolnicul Cantacuzino in vederea infiintarii a doua specializari in cadrul Universitatii Valahia Targoviste

212. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 13800 lei Asociatiei „NEGHINITA” a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judetul Dambovita, in vederea organizarii unei tabere la mare

213. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul S.C. TERMICA S.A. Târgovişte

214. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a unui spatiu in suprafata de 54 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 12 pentru desfasurarea de activitati instructiv educative cu elevii, in sistem after school

215. Hotarâre privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a terenurlor lot nr. 14, 17 si 18 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006

216. Hotarâre privind trecerea unui teren proprietate publica a Municipiului Targoviste in suprafata de 86 m.p. din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, pentru realizarea proiectului „Mansardare cladire existenta si extindere Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur”

217. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii august 2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr.  149/02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste in calitate de unic actionar al RAGC Targoviste (J15/5/1998, CIF RO 10084149  cu sediul  in str. I.C. Bratianu nr.50 , jud. Dimbovita), intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

 • Expunerea de motive privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A., prezentata de domnul director general al Regiei, dr. ing. Staicu Dorin;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA” S.A.;
 • Adresa Ministerului de Finante Publice – Directia Generala a Finantelor Publice Externe nr. 242394/07.12.2006;
 • Adresa Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare din 06.02.2007;
 • Avizul nr. 5/2006 al Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 37/1997 privind ratificarea acordului de imprumut „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a – II – a dintre Romania si B.E.R.D.;
 • Acordul de imprumut din 04.08.1997 intre Romania si B.E.R.D. „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a – II – a”;
 • Acordul Subsidiar de Garantie si Proiect din 23.12.1997 dintre Ministerul Finantelor, R.A.G.C. Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale;
 • Dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
 • Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
 • Prevederile H.C.L. nr. 149/02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.”
 • Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 149/02.07.2007 dupa cum urmeaza:

Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

Situatiile financiare ale SC COMPANIA de APA TARGOVISTE-DIMBOVITA SA, vor fi auditate in conditiile legii, de catre auditorul financiar SC BDO CONTI AUDIT SRL, cu sediul in BUCURESTI, str. CALEA SERBAN VODA,  NR. 90-92, Sector 4, avand CIF RO 6546223, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994 si reprezentata legal de dl. PETRESCU – GHENEA CORNEL, identificat cu  CI  seria RR nr. 217216, emisa la data de 10.07.2002, de catre sectia 2 de Politie Bucuresti, avand CNP 1550830400324.

De asemenea in preambulul hotararii se va mentiona calitatea Consiliului Local Municipal Targoviste de unic actionar al R.A.G.C. Targoviste

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 149/02.07.2007 se aplica in mod corespunzator.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., conducerea R.A.G.C. Targoviste, reprezentantul Consiliului Local Municipal Targoviste mandatat si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.    189

Tgv.  24.07.2007

   

                                                                       

H O T A R A R E REPUBLICATA

privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste in calitate de unic actionar al RAGC Targoviste (J15/5/1998, CIF RO 10084149  cu sediul  in str. I.C. Bratianu nr.50 , jud. Dimbovita), intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007,  avand in vedere:

 • Expunerea de motive privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A., prezentata de domnul director general al Regiei, dr. ing. Staicu Dorin;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA” S.A.;
 • Adresa Ministerului de Finante Publice – Directia Generala a Finantelor Publice Externe nr. 242394/07.12.2006;
 • Adresa Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare din 06.02.2007;
 • Avizul nr. 5/2006 al Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 37/1997 privind ratificarea acordului de imprumut „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a – II – a dintre Romania si B.E.R.D.;
 • Acordul de imprumut din 04.08.1997 intre Romania si B.E.R.D. „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a – II – a”;
 • Acordul Subsidiar de Garantie si Proiect din 23.12.1997 dintre Ministerul Finantelor, R.A.G.C. Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale;
 • Dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
 • Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
 • Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba transformarea Regiei de Gospodarire Comunala Targoviste in SOCIETATEA COMERCIALA – COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A., avand actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste.

            Obiectul principal de activitate al noii societati va fi captarea, tratarea, distributia apei potabile precum si colectarea, tratarea si epurarea apelor.

            S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. va avea acelasi COD de identificare fiscala (CIF – RO 10084149 ca si R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2 Societatea Comerciala COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A. preia toate drepturile si obligatiile R.A.G.C Targoviste.

Art. 3  Se aproba ACTUL CONSTITUTIV al S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – DAMBOVITA S.A., parte componenta a prezentei hotarari.

Art. 4 Patrimoniul privat (propriu) al R.A.G.C. Targoviste, in valoare de 2.141.462 lei, inregistrat in bilantul contabil la postul contabil „Capital”, se constituie in capitalul social al noii societati si reprezinta aportul Consiliului Local Municipal Targoviste la constituirea S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A., conform actului constitutiv.

Art.5.Situatiile financiare ale SC COMPANIA de APA TARGOVISTE-DIMBOVITA SA, vor fi auditate in conditiile legii, de catre auditorul financiar SC BDO CONTI AUDIT SRL, cu sediul in BUCURESTI, str. CALEA SERBAN VODA,  NR. 90-92, Sector 4, avand CIF RO 6546223, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994 si reprezentata legal de dl. PETRESCU – GHENEA CORNEL, identificat cu  CI  seria RR nr. 217216, emisa la data de 10.07.2002, de catre sectia 2 de Politie Bucuresti, avand CNP 1550830400324.

Art. 6  Patrimoniul public administrat de R.A.G.C. Targoviste va fi concesionat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste societatii nou infiintate in mod direct, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/2006.

Art. 7 Transformarea R.A.G.C. Targoviste in S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A. se va face pe baza de bilant contabil incheiat la data de 30.06.2007, ce va fi aprobat de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 8 Personalul R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu atributiile indeplinite de fiecare, va fi preluat in structura noii societati.

Art. 9 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., conducerea R.A.G.C. Targoviste, reprezentantul Consiliului Local Municipal Targoviste mandatat si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.     190

Tgv.  24.07.2007

 

 

Consiliul Local Targoviste                                                      REPUBLICATA

        unic actionar al

     R.A.G.C Targoviste

J15/5/1998, CIF RO 10084149 

     str. I.C. Bratianu nr.50

        jud. Dimbovita

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de unic actionar al RAGC Targoviste (J15/5/1998, CIF RO 10084149  cu sediul  in str. I.C. Bratianu nr.50 , jud. Dimbovita),  intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007,  avand in vedere:

 • Expunerea de motive privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A., prezentata de domnul director general al Regiei, dr. ing. Staicu Dorin;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA” S.A.;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 149 din 02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Incepand cu data inregistrarii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa Târgovişte, se desemneaza urmatorii reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A., pentru o perioada de 4 ani :

·        Fratila Ion                - presedinte

·        Diculescu Adrian      - membru

·        Paraschiv Cornelia   - membru

·        Stefanov Dan           - membru

·        Nastasia Dumitru     - membru

·        Ungureanu Rica      - membru

·        Puscasiu Mihai        - membru

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea R.A.G.C. Targoviste, membrii Consiliului de Administratie si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    191

Tgv.  24.07.2007

 

    

                                                                                         

H O T A R A R E REPUBLICATA

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de unic actionar al RAGC Targoviste (J15/5/1998, CIF RO 10084149  cu sediul  in str. I.C. Bratianu nr. 50 , jud. Dimbovita),  intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007,  avand in vedere:

 • Expunerea de motive privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A., prezentata de domnul director general al Regiei, dr. ing. Staicu Dorin;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA” S.A.;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 149 din 02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Incepand cu data inregistrarii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa Târgovişte, se desemneaza urmatorii reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A., pentru o perioada de 4 ani :

·        Fratila Ion                - presedinte

·        Diculescu Adrian      - membru

·        Paraschiv Cornelia   - membru

·        Stefanov Dan           - membru

·        Nastasia Dumitru     - membru

·        Ungureanu Rica      - membru

·        Puscasiu Mihai        - membru

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea R.A.G.C. Targoviste, membrii Consiliului de Administratie si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.    191

Tgv.  24.07.2007

 

 

   

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 24.07.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§          Legea 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuti ;

§         Legea 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familiei 

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001 republicata, urmare a modificarilor si completarilor aduse de Legea nr. 286 / 2006.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea nr.215/2001 republicata, privind Administraţia Publică Locală,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1,251 mii lei,  prin majoarea urmatorilor indicatori :

v     Transferuri voluntare,  altele decat subventiile , (cod indicator  37.02) cu suma de 108 mii lei

v     Subventii de la bugetul de stat (42.02) in suma de 1,143 mii lei , din care : 103 mii lei majorarea prevederior la indicatorul 42.02.33 ‘’ Sprijin financiar constituire familie’’,  majorarea prevederior la indicatorul 42.02.32 ‘’ Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili ’’,  si 1,000 mii lei si 40 mii lei pemtru majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.36 ‘’ Subventie trusou nou nascuti’’.

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de1,251 mii lei, prin ;

v     diminuarea creditelor la capitolul 54.02 ‘’Alte servicii publice generale ‘’ cu suma de 1.314  mii lei, din care pe titluri : diminuarea prevederilor la titlul V ‘’Fondul de rezerva bugetara cu suma de 500 mii lei si diminuarea prevederilor la titlul 81 ‘’Rambursari de credite’’ cu suma de 814 mii lei.

v     dajorarea creditelor la capitolul 61.02 ‘’Ordine publica si siguranta nationala’’, titlul II , cheltuieli materiale cu suma de 50 mii lei.

v     majorarea creditelor la capitolul 65.02 ‘’Invatamant’’ cu suma de 714 mii lei , din care pe titluri : majorarea creditelor la  titlul II  cheltuieli materiale cu suma de 914 mii lei ; diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 200 mii lei.

v      majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie’’ cu suma de 558 mii lei din care pe titluri : majorarea creditelor la titlul II cheltuieli materiale cu suma de  450 mii lei, majorarea creditelor la , titlul ‘’ Cheltuieli de capital  ‘’ cu suma de 75  mii lei si majorarea creditelor  la titlul ‘’Transferuri ‘’ cu suma de 33 mii lei.

v     majorarea creditelor la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’ cu suma de 543 mii lei , din care pe titluri : majorarea creditelor la  titlul II  cheltuieli materiale cu suma de 400 mii lei si majorarea creditelor la titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 143 mii lei.

v     Diminuarea creditelor la capitolul 70.02 ‘’ Locuinte, servicii si dezvoltare publica’’ cu suma de 300 mii lei din care pe titluri : majorarea creditelor la titlul II cheltuieli materiale cu suma de  100 mii lei si diminuarea  creditelor la , titlul ‘’ Cheltuieli de capital  ‘’ cu suma de 400  mii

v     Majorarea creditelor la cap 81,02 ‘’Combustibili si energie ‘’ , titlul Subventii cu suma de 1.000 mii lei. 

Bugetul local rectificat este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Lista obiectivelor de investitii este redata in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli  corespunzator  donatiilor si sponsorizarilor primite in luna august 2006 este redata conform OMFP 1661 bis/2003, in anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local  al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

Ř      Majorarea veniturilor totale cu suma de 33 mii lei,  prin majoarea cu aceeasi suma a prevederilor la indicatorul Subventii de la alte administratii (43.10) .

Ř      Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 33 mii lei,  prin majoarea cu aceeasi suma a creditelor la capitolul 67.10 ‘’Cultura, recreere si religie’’, titlul cheltuieli materiale. Cu suma de 33 mii lei se majoreaza  in mod corespunzator bugetul Teatrului Tony Bulandra.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local este redat in anexa 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Bugetul rectificat al Teatrului Tony Bulandra este redat in anexa 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3  Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007 se aplică în mod corespunzător.

Art.4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr. 192

Tgv. 24.07.2007

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului Creditelor Interne

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.07.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului Creditelor Interne al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§          Referatul de necesitate al Directiei Tehnice privind asigurarea surselor de finantare in vederea finalizarii in anul 2007 a lucrarilor la obiectivul Policinica 2 din Stada Cooperatiei

§         Prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 244 / 2005 completata si modificata prin H.C.L. nr. 254 / 2005, H.C.L. nr. 4 / 19.01.2006,  H.C.L. nr. 167 / 27.04.2006 si H.C.L. nr. 347 / 31.10.2006, H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001 republicata, urmare a modificarilor si completarilor aduse de Legea nr. 286 / 2006.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea nr.215/2001 republicata, privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se rectifica Bugetul Creditelor Interne  al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007, dupa cum urmeaza :

* Diminuarea creditelor  la capitolul 51.07 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CU SUMA , titlul Cheltuieli de capital  cu suma de 1.200 mii lei, 

* Majorarea creditelor  la capitolul 66.07 SANATATE , titlul Cheltuieli de capital  cu suma de 1.200 mii lei, 

Bugetul rectificat este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Lista obiectivelor de investitii conform bugetului rectificat este redata in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                                                           

Nr.193

Tgv. 24.07.2007

 

   

H O T A R A R E

privind stabilirea amplasamentelor in vederea construirii unor parcari subterane si/sau supraterane pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind stabilirea amplasamentelor in vederea construirii unor parcari subterane si/sau supraterane pe raza Municipiului Targoviste
 • Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 182/02.07.2007 privind constituirea Comisiei de identificare a unor amplasamente de pe raza Municipiului Targoviste, in vederea construirii unor parcari subterane si supraterane;
 • Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”c” si alin. 5 lit.  „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba urmatoarele amplasamente in vederea construirii unor parcari subterane si/sau supraterane pe raza Municipiului Targoviste:

1.      Zona Biserica „Sf. Nicolae Geartoglu”- parcare la sol-S=4200 mp, din care 1400 mp, proprietatea Municipiului Targoviste si 2800 m.p. apartinand unor proprietari particulari.

2.      Zona „Prefectura” – parcare subterana si supraterana-S=2500 mp, teren Prefectura

3.      Zona Casa Angela Georgescu” –parcare la sol- S=1200 mp –T.A.P.

4.      Zona „Magazin Chindia” – parcare supraterana – S= 1100 m.p – T.A.P. 

Pentru realizarea parcarilor pe aceste amplasamente se vor intocmi studii de prefezabilitate de catre Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 2 Alte amplasamente privind realizarea unor parcari, ce vor fi identificate ulterior, urmeaza a fi supuse analizei si aprobarii Consiliului Local Municipal Targoviste intr-o sedinta viitoare.

Totodata se vor  identifica si sursele de finantare, potentialii intreprinzatori, modalitatea de realizare a acestora.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Biroul Cadastru Imobiliar Agricol, Arhitectul Sef si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    194

Tgv. 24.07.2007

   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte si birouri S+P+15E”, in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, nr. 21, beneficiar Ana Stelian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte si birouri S+P+15E”, in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, nr. 21, beneficiar Ana Stelian;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte si birouri S+P+15E”, in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, nr. 21, beneficiar Ana Stelian.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   195

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru „Ansamblu locuinte, servicii –Zona Lac Priseaca”, DN72A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru „Ansamblu locuinte, servicii –Zona Lac Priseaca”, DN72A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste pentru „Ansamblu locuinte, servicii –Zona Lac Priseaca”, DN72A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

 Nr.   196

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte” in Municipiului Targoviste, str. Gimnaziului, beneficiari

Burca Valentina, Barlog Liliana, Caba Raluca

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte” in Municipiului Targoviste, str. Gimnaziului, beneficiari Burca Valentina, Barlog Liliana, Caba Raluca;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte” in Municipiului Targoviste, str. Gimnaziului, beneficiari Burca Valentina, Barlog Lilians, Caba Raluca.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

  

Nr.   197

Tgv. 24.07.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu Ordinul Arhitectilor”,

in Municipiul Targoviste, str. A.I.Cuza, nr. 12, beneficiar Filiala O.A.R. Muntenia Vest

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu Ordinul Arhitectilor”, in Municipiul Targoviste, str. A.I.Cuza, nr. 12, beneficiar Filiala O.A.R. Muntenia Vest;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Sediu Ordinul Arhitectilor”, in Municipiul Targoviste, str. A.I.Cuza, nr. 12, beneficiar Filiala O.A.R. Muntenia Vest;

 Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   198

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cresterii tarifului la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 2167/15.06.2007si Avizul Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 7/30.05.2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea cresterii tarifului la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 2167/15.06.2007 si a Avizului Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 7/30.05.2007

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Consiliului Local municipal Targoviste nr. 7/30.052007 privind cresterea tarifului la serviciile de apa si canalizare prestate de catre R.A.G.C. Targoviste;

-          Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 ;

-          Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-          Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.08.2007, se aproba majorarea cu un procent mediu de 14% a tarifului la serviciile de apa si canalizare prestate de catre R.A.G.C. Targoviste, dupa cum urmeaza:

                          

 

Pret/tarif pentru populatie

lei/mc

Pret/tarif pentru

Rest utilizatori

lei/mc

Apa potabila

2,63 (cu TVA)

2,21(fara TVA)

Canalizare

0,48 (cu TVA)

0,83 (fara TVA)

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. Targoviste, Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   199

Tgv. 24.07.2007

 

 

  

H O T A R A R E

privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

·        Prevederile H.G. nr. 85/2003 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002;

·        Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public;

·        Prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor pe drumurile publice

·        Prevederile H.C.L. nr. 392/2005 privind interzicerea comercializarii vehiculelor fara autorizare in zonele publice

·        Prevederile H.C.L. nr. 49/2006 privind aprobarea Regulamentului referitor la blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar;

·        Prevederile H.C.L. nr. 181/2005 privind blocarea si deblocarea rotilor vehiculelor

·        Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba noul Regulament de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente, cuprinse in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

D.A.P.P.P. impreuna cu Politia Rutiera a Municipiului Targoviste va lua masuri pentru marcarea, delimitarea si particularizarea locatiilor apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, care intra sub incidenta regulamentului.

Art. 2  H.C.L. nr. 49/2006 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   200

Tgv. 24.07.2007

 

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a unui spatiu in suprafata de 12 m.p., situat in str. I.E.Florescu – in incinta Scolii nr. 12 pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani, a unui spatiu in suprafata de 12 m.p., situat in str. I.E.Florescu – in incinta Scolii nr. 12 pentru amenajarea unui spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile OUG nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de  3 ani, a unui spatiu in suprafata de 12 m.p., situat in str. I.E.Florescu – in incinta Scolii nr. 12 pentru amenajarea unui spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Nicoara Calin

2.      Georgescu Mugurel

3.      Dobanda Ion

4.      Radulescu Nicolae

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                

Nr.    201

Tgv.  24.07.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a unui spatiu in suprafata de 8 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 13 „Matei Basarab” pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani, a unui spatiu in suprafata de 8 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 13 „Matei Basarab” pentru amenajarea unui spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile OUG nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de  3 ani, a unui spatiu in suprafata de 8 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 13 „Matei Basarab” pentru amenajarea unui spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

·        Nicoara Calin

·        Georgescu Mugurel

·        Dobanda Ion

·        Radulescu Nicolae

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    202

Tgv.  24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 4 m.p., situat in str. Ion Ghica, adiacent bl. 10, sc. C, ap. 43, pentru realizare scara de acces si rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 4 m.p., situat in str. Ion Ghica, adiacent bl. 10, sc. C, ap. 43, pentru realizare scara de acces si rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 4 m.p. situat in str. Ion Ghica, adiacent bl. 10, sc. C, ap. 43 pentru realizare scara de acces si rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Nicoara Calin

2.      Georgescu Mugurel

3.      Dobanda Ion

4.      Radulescu Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   203

Tgv. 24.07.2007

 

 

 

HOTARARE

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 49 ani, a unui teren in suprafata de 1 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Piata Bucegi, pentru extinderea capacitatii de alimentare cu energie electrica a zonei Microraion II

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

 • Adresa S.C. F.D.F.E.E., Electrica Muntenia Nord, S.D.F.E.E. Targoviste inregistrata la Primaria Targoviste cu nr. 14961/11.07.2007 prin care solicita darea in folosinta gratuita pe durata existentei instalatiilor, a unui teren in suprafata de 1 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Piata Bucegi.
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Serviciul Comert prin care propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei instalatiilor, a unui teren in suprafata de 1 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Piata Bucegi catre S.C. F.D.F.E.E., Electrica Muntenia Nord, S.D.F.E.E. Targoviste;
 • Propunerea in plenul sedintei privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a acestui teren ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” , precum si ale art. 123 si 124 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 1 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Piata Bucegi, pentru extinderea capacitatii de alimentare cu energie electrica a zonei Microraion II.

Planul de amplasament  face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

·        Nicoara Calin

·        Georgescu Mugurel

·        Dobanda Ion

·        Radulescu Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   204

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§         Adresa nr. 1344/10.07.2007 a Teatrului Municipal “Tony Bulandra” inregistratata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 14863/10.07.2007;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar, respectiv promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin.1 si alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste prin transformarea unor posturi vacante, dupa cum urmeaza:

·        1 post consultant artistic S, 1 (1/2 norma), in norma intreaga

·        1 post referent literar/marketing imagine S, debutant, in referent literar/public relation marketing imagine S, 1

·        1 post secretar literar S, IV, in secretar literar/public relation-marketing imagine, S 1

·        1 post director adjunct S,1 (profil uman), in director adjunct, profil tehnic/economic/juridic

·        1 post actor S, V in actor S, debutant

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   205

Tgv. 24.07.2007

 

 

                                             

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si  statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;

§         Ordinul 1033/2004 privind modificarea  si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1955/1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 38 / 15.02.2007 privind aprobarea noii organigrame si  statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala;

§         Prevederile art. 36 alin 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala, cuprinse in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 38 / 15.02.2007 se aplica in mod corespunzator. 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.S. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   206

Tgv. 24.07.2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste prin infiintarea Serviciului pentru activitatea de colectare  selectiva a D.E.E.E.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 24.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste prin infiintarea Serviciului pentru activitatea de colectare selectiva a D.E.E.E. ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 61 / 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

§         Prevederile Legii nr. 27 / 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

§         Prevederile Legii nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor

§         Prevederile H.C.L. nr. 179 / 31.05.2005 privind infiintarea S.C. ECO SAL 2005 Targoviste, modificata si completata prin H.C.L. nr. 249 / 28.07.2005;

§         Prevederile art. 36 alin 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba infiintarea Serviciului pentru activitatea de colectare selectiva a D.E.E.E. in cadrul S.C. ECO -  SAL 2005 Targoviste.

Art. 2 Cheltuielile necesare functionarii acestui serviciu pana la sfarsitul anului in curs, in valoare de 105.000 lei,  vor fi suportate de bugetul local, din care :

§         Cheltuieli cu salariile – 55.000 lei

§         Cheltuieli materiale – 50.000 lei

Art. 3 Se modifica si se completeaza Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. ECO -  SAL 2005 Targoviste, ca urmare a infiintarii. Serviciului pentru activitatea de colectare selectiva a D.E.E.E. in cadrul S.C. ECO -  SAL 2005 Targoviste.

Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. ECO -  SAL 2005 Targoviste, modificat, este cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se modifica si se completeaza organigrama si statul de functii ale S.C. ECO -  SAL 2005 Targoviste, prin suplimentarea cu 14 posturi, din care in prima etapa 5 posturi in cadrul Serviciului pentru activitatea de colectare selectiva a D.E.E.E., dupa cum urmeaza :

§         1 post de sef serviciu ;

§         1 post de sofer ;

§         1 post de magazioner ;

§         2 posturi de muncitori necalificati.

Noile configuratii ale organigramei si ale statului de functii ale S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste sunt cuprinse in anexele 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 179 / 31.05.2005 cu completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste si Secretarul Municipilui Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  207

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare pentru 3 (trei) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.07.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare pentru 3 (trei) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Targoviste, aflate in dificultate din punct de vedere social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   208

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5000 lei

Societatii Astronomice Romane de Meteori in vederea tiparirii albumului de astrofotografie „Targovistea cosmica” si organizarea Conferintei Nationale de Astronomie ASTRO 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea      adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5000 lei Societatii Astronomice Romane de Meteori in vederea tiparirii albumului de astrofotografie „Targovistea cosmica” si organizarea Conferintei Nationale de Astronomie ASTRO 2007

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul    Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M.        Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 4  din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 5000 lei Societatii Astronomice Romane de Meteori in vederea tiparirii albumului de astrofotografie „Targovistea cosmica” si organizarea Conferintei Nationale de Astronomie ASTRO 2007.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   209

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei

dlui. prof. George Coanda, pentru editarea editiei a doua a lucrarii monografice „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea      adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei dlui. prof. George Coanda, pentru editarea editiei a doua a lucrarii monografice „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul    Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M.        Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 4  din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000 lei d-lui. prof. George Coanda, pentru editarea editiei a doua a lucrarii monografice „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   210

Tgv. 24.07.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 240.000 lei

Fundatiei Stolnicul Cantacuzino in vederea infiintarii a doua specializari in cadrul Universitatii Valahia Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 240.000 lei Fundatiei Stonicul Cantacuzino in vederea infiintarii a doua specializari in cadrul Universitatii Valahia Targoviste

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul    Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M.        Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1  din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 240.000 lei Fundatiei Stolnicul Cantacuzino in vederea infiintarii a doua specializari in cadrul Universitatii Valahia Targoviste.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate, D.A.S. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   211

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 13800 lei

Asociatiei „NEGHINITA” a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judetul Dambovita, in vederea organizarii unei tabere la mare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007 avand in vedere:

- Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 13800 lei Asociatiei „NEGHINITA” a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judetul Dambovita;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul    Consiliului Local Municipal Targoviste;

- Prevederile H.C.L. nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M.        Targoviste pentru anul 2007 ;

- Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 4  din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 13800 lei Asociatiei „NEGHINITA” a familiilor cu copii seropozitivi HIV/SIDA din judetul Dambovita, in vederea organizarii unei tabere la mare.

Art . 2 Suma de bani aprobata reprezinta contravaloarea cheltuielilor pentru masa si cazare 60 lei pers./zi, unui numar maxim de 23 persoane (20 copii si 3 adulti - insotitori), pe o perioada de 10 zile.

Acordarea acestei sume de bani este conditionata de prezentarea acordului scris al parintilor/tutorilor celor 20 de copii.

Art. 3 Suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate, D.A.S. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   212

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul S.C. TERMICA S.A. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 24.07.2007, având in vedere:

-         Adresa S.C. TERMICA S.A. Târgovişte prin care propune casarea unor mijloace fixe;

-         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care propune iniţierea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul S.C. TERMICA S.A. Târgovişte;

-         Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 76/08.02.2007

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-    Prevederile Legea nr. 15/1994, republicata privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

-         Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ;

-         prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 45, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Târgovişte, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMICA S.A. Târgovişte, cuprinse in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba casarea mijloacelor fixe prevăzute in Anexa 1, cu o valoare de inventar de 59.606,85 RON.

Art. 3 Se aproba casarea mijloacelor fixe prevăzute in Anexa nr. 2 cu o valoare de inventar de 96.143,83 RON.

Art. 4 S.C.TERMICA S.A. Targoviste  va asigura acoperirea integrala a valorii ramase a mijloacelor fixe, din sumele rezultate in urma valorificării.

         Sumele obţinute din valorificare pentru mijloacele fixe aflate in concesiune, vor fi virate acţionarului unic al societatii – Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, S.C. TERMICA S.A. Târgovişte si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    213

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a unui spatiu in suprafata de 54 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 12 pentru desfasurarea de activitati instructiv educative cu elevii, in sistem after school

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a unui spatiu in suprafata de 54 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 12 pentru desfasurarea de activitati instructiv educative cu elevii, in sistem after school;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile OUG nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de  5 ani, a unui spatiu in suprafata de 54 m.p., situat in incinta Scolii Generale nr. 12 pentru desfasurarea de activitati instructiv educative cu elevi, in sistem after school.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Nicoara Calin

2.      Georgescu Mugurel

3.      Dobanda Ion

4.      Radulescu Nicolae

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   214

Tgv.  24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a terenurlor lot nr. 14, 17 si 18 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006

                                                                                         

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a terenurlor lot nr. 14, 17 si 18 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

§   Prevederile H.C.L. nr. 219 / 28.06.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 de ani, a bunurilor immobile din Baza de Agrement Crizantema din Targoviste

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a terenurlor lot nr. 14, 17 si 18 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006.

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Nicoara Calin

2.      Georgescu Mugurel

3.      Dobanda Ion

4.      Radulescu Nicolae

Art. 3 Pretul minim al concesiunii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, Directia Economica, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    215

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea unui teren proprietate publica a Municipiului Targoviste in suprafata de 86 m.p. din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, pentru realizarea proiectului „Mansardare cladire existenta si extindere Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

§         Adresa nr. 1055 / 23.07.2007 a Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur;

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea unui teren proprietate publica a Municipiului Targoviste in suprafata de 86 m.p. din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, pentru realizarea proiectului „Mansardare cladire existenta si extindere Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur”

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§         Prevederile H.G. nr. 300 / 2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

§         Prevederile H.C.L. nr. 258 / 28.07.2005 privind transmiterea unor imobile din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic “Sfantul Ioan Gura de Aur”

§         Prevederile H.C.L. nr. 423 / 21.12.2005 privind trecerea din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Liceului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, a terenului aferent cladirilor in care acesta isi desfasoara activitatea, in suprafata de 4586 m.p.

§         Prevederile art. 36 pct. 5 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea terenului - proprietate publica a Municipiului Targoviste, in suprafata de 86 m.p., avand valoarea de inventar de 5.200 lei, din administrarea Liceului I.H. Radulescu, in administrarea Seminarului Teologic Sf. Ioan Gura de Aur, pentru realizarea proiectului „Mansardare cladire existenta si extindere Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur”.

Planul de amplasament al bunului imobil care face obiectul prezentei hotarari, este cuprins in anexa  ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea bunului imobil se va face pe baza unui protocol semnat de catre reprezentantii legali ai Consiliului Local Municipal Targoviste si ai celor doua institutii de invatamant.

Art. 3 Se imputernicesc pentru semnarea protocolului de predare - primire a bunului imobil care face obiectul prezentei hotarari, Primarul Municipiului Targoviste, ing. iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarare se obliga Primarul Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Economica, reprezentantii legali ai celor doua institutii de invatamant si Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare.

 

Nr.    216

Tgv. 24.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii august 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.07.2007, avand in vedere:

-             Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-                Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-            Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1 Se desemneaza dna. consilier, ec. Diculescu Maria, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii august 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre doamna consilier ec. Diculescu Maria, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    217

Tgv. 24.07.2007