ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

27.06.2019

 

264.Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

265.Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

266.Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

267.Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea II, iunie 2019

268.Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, iunie 2019

269.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului    Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște

270.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

271.Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării competiției internaționale de baschet „Be You 3x3 Challenge”, în perioada 19-21 iulie 2019

272.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

273.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

274.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil tip magazin parter cu etaj parțial, amenajare incintă, accese și parcări auto, spații verzi, totem publicitar și împrejmuire teren, organizare șantier- LEROY MERLIN TÂRGOVIȘTE”, Str. Laminorului, nr. 93, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea GEMSY S.R.L.

275.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și garaj”, Str. Valul Cetății, nr. 22, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Arnăutu Gheorghe

276.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Str. Aleea Coconilor, nr. 13, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari: Dulamă Ionuț-Tiberiu și Dulamă Theodora-Alina

277.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință D+P+1”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Iacobescu Alexandru-Auraș

278.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 19, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Titea Maria-Corina

279.Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe a unui număr de 4 (patru) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003

280.Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

281.Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de desființare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

282.Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri din cadrul Stadionului Municipal „Eugen Popescu”

283.Hotărâre privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște, a unei părți din imobilul Clădire Internat 2, situat în Bdul. Unirii, nr. 28

284.Hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul Clădire Internat cu spălătorie, situat în Bdul. Unirii, nr. 26A

285.Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

286.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, în curtea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu (nr. 6)

287.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

288.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, strada Aleea Trandafirilor nr. 2, în curtea Școlii Gimnaziale Coresi (nr. 5)

289.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

290.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an și 6 luni, a unui teren în suprafață de 67 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

291.Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții

292.Hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru construirea unei baze sportive de tip 2, pe terenul situat în str. lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 2B

293.Hotărâre privind demararea procedurilor pentru întocmirea documentației tehnico-economice aferente lucrărilor de interes public local „Reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat în Piața Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de cultură a Sindicatelor) în Centru cultural multifuncțional”

 

                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§      Rapoartele de specialitate ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviște nr. 20006/14.06.2019 și nr. 20913/21.06.2019;

§      Prevederile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile art. 41 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 21/2007 referitoare la instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§      Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și d), alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a), pct. (4) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  264

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște prin care se solicită aprobarea prin hotărâre de consiliu a  numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște;

§      Prevederile art. 5 alin. (31) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§      Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin. (6) lit. a), pct. (4) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Pentru desfășurarea activităților specifice ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște se aprobă un număr de 5 autoturisme.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  265

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu     

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea organigramei și a statului de funcții;

§ Prevederile art. 1071 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Primăriei Municipiului Târgoviște nr. 13346/17.04.2019 și adresa Instituției Prefectului–Județul Dâmbovița nr. 3327/08.04.2019 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2019;

§ Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 25219/2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data de 14.08.2019 se modifică organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

  

 

Nr.  266

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

            

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local,

 sesiunea II, iunie 2019

              

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 4/20.06.2019 al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 194/19.04.2019 privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea II, iunie 2019, a proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  267

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, iunie 2019

              

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 2/20.06.2019 al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 257/28.07.2017 privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de tineret, iunie 2019, a proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  268

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 20509/19.06.2019;

§  Prevederile Contractului de mandat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L., aprobat prin HCL nr. 426/31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. (1), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  269

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                 Anexa la HCL nr. 269/27.06.2019

Consiliul Local                                                                                                 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L.

 

        Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să convoace Adunarea Generală a Asociaților și să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.     Să aprobe completarea art. 11 din contractul de mandat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L., aprobat prin HCL nr. 426/31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 din contractul de mandat va avea următorul cuprins:

 

„Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său unei alte persoane. În situațiile de incapacitate temporară de muncă (spitalizare, concedii medicale), concediu de odihnă sau alte situații în care mandatarul lipsește justificat, conducerea societății va fi asigurată de un salariat, numit prin dispoziția primarului municipiului Târgoviște, care să gestioneze activitățile curente pe timpul absenței directorului.”

 

Pentru ____x______  Împotrivă_________   Abținere________    

 

2.       Să semneze actul adițional nr. 2 la contractul de         mandat încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L., conform anexei la prezentul mandat.   

       

                   Pentru ____x______  Împotrivă_________   Abținere________   

 

                                                                 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

    Act adițional nr.2/…………

la contractul de mandat (anexă la HCL nr. 426/31.10.2017, modificată prin HCL 497/13.12.2017, HCL nr. 269/27.06.2019)

 

Adunarea Generală a Asociaților Societății Municipal Security S.R.L. prin dl. Andrei Gheorghe pentru Consiliul Local Municipal Tîrgoviște și dl. Beju Eduard Ionuț pentru Societatea Eco-Sal 2005 S.A., în calitate de mandant

Și

Domnul Constantin Tomescu, director al Societății Municipal Security, cu domiciliul în Tîrgoviște,  în calitate de mandatar,

Au convenit încheierea prezentului act adițional:

 

Art.1 La capitolul VI, art. 11 se completează cu nou alineat și va avea următorul cuprins:

(1)    „Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său unei alte persoane.

(2) În situațiile de incapacitate temporară de muncă (spitalizare, concedii medicale), concediu de odihnă sau alte situații în care mandatarul lipsește justificat, conducerea societății va fi asigurată de un salariat, numit prin dispoziția primarului municipiului Târgoviște, care să gestioneze activitățile curente pe timpul absenței directorului

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

 

              Mandant,                                                               Mandatar,                                                                                                                                                    

   Adunarea  Generală a Asociaților                                             Director,        

   Societății Municipal Security S.R.L.                                                                                     

      

     Consiliul Local Tîrgoviște                                                    

 prin dl. Andrei Gheorghe   

 

Societatea Eco-Sal 2005 S.A

  prin dl. Beju Eduard Ionuț           

                                                   

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,           

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     ing. Virgil- Ciprian Oprescu                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                                                 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la

 COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019,, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 20198/18.06.2019;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Bogdan-Constantin Stoica și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  270

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

          Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                     Anexa la H.C.L nr. 270/27.06.2019

 

Consiliul Local                                                                                                

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, dl. Bogdan-Constantin Stoica să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în perioada 01.01.2018-31.12.2018

 

Pentru ______x______  Împotrivă__________    Abținere________

 

   

2.   Să aprobe situațiile financiare ale anului 2018 ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative

 

Pentru ______x______  Împotrivă__________    Abținere________

 

3.  Să aprobe propunerea de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la data de 31.12.2018, conform „Notei nr. 3 – Repartizarea profitului” din cuprinsul situațiilor financiare anuale

 

  Pentru ______x______  Împotrivă__________    Abținere________                             

                                                         

                                      

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

   

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării competiției internaționale de baschet

 „Be You 3x3 Challenge”, în perioada 19-21 iulie 2019

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Adresa Asociației Be You înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 19795/13.06.2019;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Local㠖 Biroul Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale prin care se propune aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării competiției internaționale de baschet „Be You 3x3 Challenge”, în perioada 19-21 iulie 2019;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării competiției internaționale de baschet „Be You 3x3 Challenge”, în perioada 19-21 iulie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște, Acordul de asociere.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  271

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”;

§ Devizul general actualizat;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, după cum urmează:

 

                                                          Lei (cu TVA)          Lei (fără TVA)

Valoarea totală a investiției:              66.743,06                  56.124,32

        din care construcții montaj         46.855,98                  39.374,77

 

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 124/28.02.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  272

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Targoviste, Jud. Dâmbovița”

§ Devizul general actualizat;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviste, Jud. Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”, după cum urmează:

 

                                                                        Lei (cu TVA)         Lei (fără TVA)

Valoarea totală a investiției:            66.156,33              55.630,83

           din care construcții montaj    46.304,53              38.911,37

 

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 125/28.02.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  273

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil tip magazin parter cu etaj parțial, amenajare incintă, accese și parcări auto, spații verzi, totem publicitar și împrejmuire teren, organizare șantier- LEROY MERLIN TÂRGOVIȘTE”, Str. Laminorului, nr. 93, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

 beneficiar Societatea GEMSY S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire imobil tip magazin parter cu etaj parțial, amenajare incintă, accese și parcări auto, spații verzi, totem publicitar și împrejmuire teren, organizare șantier- LEROY MERLIN TÂRGOVIȘTE”, Str. Laminorului, nr. 93, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea GEMSY S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire imobil tip magazin parter cu etaj parțial, amenajare incintă, accese și parcări auto, spații verzi, totem publicitar și împrejmuire teren, organizare șantier- LEROY MERLIN TÂRGOVIȘTE”, Str. Laminorului, nr. 93, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea GEMSY S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 37, funcțiunea dominantă: IS - zonă pentru instituții publice  și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT max= 40%; CUT = 0,80;  Hmax = 12,00 m; Hmax totem = 26,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  274

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință P+M și garaj”, Str. Valul Cetății, nr. 22, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Arnăutu Gheorghe

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M și garaj”, str. Valul Cetății, nr. 22, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Arnăutu Gheorghe;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și garaj”, str. Valul Cetății, nr. 22, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Arnăutu Gheorghe.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă: LMu1- zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10,00 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT max= 38%; CUT = 0,76;  Hmax = 10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  275

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință parter și împrejmuire teren”,

Str. Aleea Coconilor, nr. 13, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari: Dulamă Ionuț-Tiberiu și Dulamă Theodora-Alina

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Str. Aleea Coconilor, nr. 13, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari: Dulamă Ionuț-Tiberiu și Dulamă Theodora-Alina;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Str. Aleea Coconilor, nr. 13, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari: Dulamă Ionuț-Tiberiu și Dulamă Theodora-Alina.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă: LMu-zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare P, P+1, P+2 (până la 10,00 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 45%; CUT =0,45;  Hmax coamă = 10,00m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  276

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

 jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință D+P+1”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Iacobescu Alexandru-Auraș

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință D+P+1”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Iacobescu Alexandru-Auraș;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință D+P+1”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Iacobescu Alexandru-Auraș.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă: LMu-zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare P, P+1, P+2 (până la 10,00 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 30,82%; CUT = 1,00;  Hmax cornișă = 8,00m, Hmax coamă = 10,00m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  277

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 19, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Titea Maria-Corina

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 19, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Titea Maria-Corina;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj, foișor și împrejmuire teren”, Str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 19, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Titea Maria-Corina.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă: LMu-zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare P, P+1, P+2 (până la 10,00 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT =0,70;  Hmax coamă = 10,00m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  278

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe a unui număr de 4 (patru) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, avand in vedere:

§Raportul de specialitate nr. 19807/13.06.2019 al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol;

§Procesul-verbal din data de 22.05.2019 al Comisiei municipale de analiză și propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuințe, proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi cămin de casă) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003;

§Prevederile H.C.L. nr. 197/2008 privind modificarea H.C.L. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003;

§Prevederile HCL nr. 282/28.07.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 5 (cinci) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile HCL nr. 259/28.10.2010 privind aprobarea atribuirii unui număr de 17 (șaptesprezece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§Prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Târgoviște nr. 1343/10.05.2017 privind actualizarea Comisiei municipale de analiză și propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1  Se revocă atribuirea unui număr de 4 (patru) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se atribuie în folosință gratuită în vederea edificării de locuințe, a unui număr de 4 (patru) loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  279

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințele ANL ce urmează a fi vândute chiriașilor;                                                                                                    

§  Procesul Verbal nr. 5 încheiat astăzi, 18.09.2018 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 5396/31.07.2018 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și (6), lit. a), pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (3) Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

                                                      

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 2 (două) locuințe A.N.L. către actualii titulari ai contractelor de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  280

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de desființare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare   și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 21.368/25.06.2019;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Expertiza tehnică a Stadionului Municipal „Eugen Popescu” din Târgoviște – elaborată de Societatea MIPRO CONCEPT DESIGN S.R.L., în baza contractului de servicii nr. 27688/11.09.2018;

§ Cerificatul de urbanism nr. 498/29.05.2019;

§ Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor – Ediția 2010;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (2), lit.e)  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se aprobă Documentația Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Valoarea lucrărilor pentru desființare (C+M) este de 470.273,60 lei cu TVA.

Art. 2 (1) Se aprobă desființarea construcțiilor Corp C10, C12, C13, C15 și turn TV.

           (2) Desființarea construcțiilor C10-peluză, C12-tribuna a 2-a, C13-vestiarul de sub tribuna a 2-a, tabela de afisaj și a turnului TV se va realiza după obținerea Autorizației de Desființare

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  281

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                                                            

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri din cadrul Stadionului Municipal „Eugen Popescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri din cadrul Stadionului Municipal „Eugen Popescu”;

§Adresa nr. 18873/06.06.2019 a Direcției Managementul Proiectelor;

§Prevederile cap. III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare;

§Prevederile art. (2) ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri din cadrul Stadionului Municipal ”Eugen Popescu”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  282

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                                                                            

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște,

a unei părți din imobilul Clădire Internat 2, situat în Bdul. Unirii, nr. 28

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Adresa Tribunalului Dâmbovița nr. 2910/26.03.2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10917/29.03.2019;

§  Raportul de specialitate nr. 20564/19.06.2019 al Compartimentului Evidența Patrimoniului;

§  Dispozițiile art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

§  Adresa nr. 693/11.04.2019 a Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 12596/11.04.2019;

§  Adresa nr. 2936/17.04.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 15893/14.05.2019;

§  Prevederile HCL nr. 261/30.09.2015 privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște, a imobilului situat în Bdul. Unirii, nr. 28;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației și darea în folosintă gratuită către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște, a cotei 1/2 parter în suprafață de 354 m² și a etajelor 1, 2, 3 în suprafață de 2124 m², din imobilul clădire Internat 2 număr cadastral 76205-C7, situat în Bdul. Unirii, nr. 28.

Art. 2 Imobilul se transmite în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani.

Art. 3 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale, potrivit dispozițiilor art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar transmiterea se va efectua ulterior prin contract de comodat în care se vor stipula condițiile de folosință.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                          

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  283

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației unei părți din imobilul Clădire Internat cu spălătorie, situat în Bdul. Unirii, nr. 26A

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Adresa nr. A1905/14.02.2019 a Ministerului Apărării Naționale;

§  Raportul de specialitate nr. 20563/19.06.2019 al Compartimentului Evidența Patrimoniului;

§  Dispozițiile art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 9 , alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

§  Adresa nr. 1073/22.05.2019 a Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 17094/23.05.2019;

§  Adresa nr. 4266/21.05.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 17201/23.05.2019;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației, pe perioada nedeterminată, în Policlinică Militară,  a apartamentului 1- parter, număr cadastral 84760-C1-U1, din corpul de clădire Internat cu spălătorie, situat in Bulevardul Unirii nr. 26A.

Art. 2 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale, potrivit dispozițiilor art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 După obținerea avizului conform, cota parte din imobilul Internat cu spălătorie din Bulevardul Unirii nr. 26A, apartament 1- parter, număr cadastral 84760-C1-U1 în suprafață construită de 459 m²  și suprafață utilă de 396,52 m², împreună cu cota parte indiviză din teren de 199/1042 m², vor face obiectul trecerii din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al statului, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public național.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                         

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  284

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului – Teren Strada Ion Ciorănescu, număr cadastral 83644, în suprafață de 596 mp, în 2 imobile, astfel:

-  lot în suprafață de 507 mp, număr cadastral 84964

-  lot în suprafață de 89 mp , număr cadastral 84965   

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea imobilului – Teren Strada Transilvaniei aferent Punct termic nr. 5, număr cadastral 83512, în suprafață de 842 mp, în 2 imobile, astfel:

-  lot în suprafață de 637 mp, număr cadastral 84978

-  lot în suprafață de 205 mp , număr cadastral 84979  

Art. 3   Se aprobă dezmembrarea imobilului – Teren - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, număr cadastral 75261, în suprafață de 20.688 mp, în 2 imobile, astfel:

-  lot în suprafață de 20.328 mp, număr cadastral 84945

-  lot în suprafață de 340 mp , număr cadastral 84946   

Art. 4 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil – Teren Strada doctor Marinoiu nr. 17, număr cadastral 82024, în suprafață de 935 mp și dezmembrarea acestuia în 2 imobile, astfel:

-  lot 1 în suprafață de 548 mp

-  lot 2 în suprafață de 387 mp 

Art. 5 Se aprobă alipirea imobilelor – terenuri, având categoria de folosință CC Curți construcții, situate în Calea Ialomiței nr. 3A : Lot în suprafață de 217 mp, număr cadastral 84660, lot in suprafață de 432 mp, număr cadastral 84652 și lot în suprafață de 643 mp, număr cadastral 84661, rezultând suprafața de 1292 mp.

Art. 6 Se aprobă alipirea imobilelor - Teren Strada Neagoe Basarab - zona Calea ferata, în suprafață de 2350 mp, număr cadastral 84892 și Teren aferent Strada Neagoe Basarab, suprafață de 3289 mp, număr cadastral 76072,  rezultând suprafața de 5.639 mp.

Art. 7 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a pozițiilor 3731 - Teren Aleea Coconilor, număr de inventar 7013128, în suprafață de 185 mp și 3733 - Teren Aleea Coconilor număr de inventar 7013130 în suprafață de 115 mp.

Art. 8 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  9 Se aprobă modificarea pozițiilor: 472 - Spațiu Stație hidrofor PT 5 - Micro VI, 482 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro XI, 479 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 Mai - Micro IX, 489 - Spațiu Stație hidrofor PT Crăițe - Micro XI, 1551 - Birou Club fotbal C4 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1553 - Clădire vestiar C15 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1555 - Magazie C9 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1560 - Teren - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1563 - Tribuna  1 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1566 - Vestiar C1 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1568 -  Vestiar C2 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1569 - Vestiar C3 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1570 - Vestiar C5 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1571 - Vestiar C6 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1572 - Vestiar C7 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1741 - Clădire post TRAFO- Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 1839 - PT5 Micro VI - Strada Transilvaniei, 1846 - PT 1 Mai Micro 9, 1849 - PT1 Micro XI - Strada Ion Ciorănescu, 1856 - PT Crăițe - Strada Crăițelor, 1889 - Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște și 2934 - Clădire Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, corespunzătoare poziției 701 din HG nr. 1350/2001, 1890 - Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Targoviste și 2933 - Teren Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, corespunzătoare poziției 832 din HG nr. 1350/2001, 2004 - Clădire liceu cu dotări- Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu , 2005 - Clădire atelier școală- Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 2006 - Clădire cantină- Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 2008 - Clădire pavilion social- Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 2009 -  Teren - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 2184 - Teren - Fortificații medievale ale Târgoviștei Iazul Morilor - Tronson 2c, 2638 - Teren Strada Ion Ciorănescu, 2705 - Teren aferent Aleea Coconilor, 2806 - Teren aferent Strada Neagoe Basarab, 3588 - Teren Strada Transilvaniei aferent Punct termic nr. 5, 3697 - Teren strada Crăițelor nr. 2B, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 472, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei; construcție cu două încăperi din zidărie portantă, acoperită cu terasă hidroizolată, suprafața = 75 mp; Carte Funciară nr. 84979, număr cadastral 84979“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.438 lei“,

- la poziția 479, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 1 Mai, incinta Liceul Nicolae Ciorănescu; suprafața = 36 mp; Carte Funciară nr. 84946, număr cadastral 84946“

- la poziția 482, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu; cvartal 208, parcela 41, suprafața = 75 mp; Carte Funciară nr. 84965, număr cadastral 84965“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.125 lei“,

- la poziția 489, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Crăițelor nr. 2 B; suprafața = 75 mp; Carte Funciară nr. 84741, număr cadastral 84741 –C1-U3 “

- la poziția 1551, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiției nr. 3; amenajare sub Tribuna 1; suprafata 69 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769 “

- la poziția 1553, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire vestiar C14 - Stadionul Municipal Eugen Popescu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiției nr. 3; construcție tip P, suprafața 159 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769 “

- la poziția 1555, coloana 2 va avea următorul cuprins:“Magazie C8 - Stadionul Municipal Eugen Popescu“ coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiției nr. 3; vestiar și magazie, construcție tip P, suprafața 528 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769 “

- la poziția 1560, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada  Justitiei nr. 3; compus din arenă de joc, pistă și evantaie atletism, teren antrenament și grevat de construcții; Vecinătăți: Nord- proprietate particulară și teren municipiu; Est – strada Nicolae Dobrin număr cadastral 83882, proprietate particulară număr cadastral 7923, Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni număr cadastral 75536, Casa Armatei număr cadastral 83105, 83106, Sud- Strada Justițieinumăr cadastral 83119, 83825, Parchetul Dâmbovița număr cadastral 5323, număr cadastral 84637; Vest – Aleea Coconilor număr cadastral 84734, 83928 și 83858; Suprafața = 34.434 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.330.200 lei“,

- la poziția 1563, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada Justiției nr. 3; tribuna C9 din beton armat, Suprafața=1453 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769 “

- la poziția 1566, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada Justiției nr. 3; amenajare sub tribuna 1,  suprafața 104 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769 “

- la poziția 1568, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada Justiției nr. 3; amenajare sub tribuna 1, suprafața 44 mp; vestiar și grup sanitar; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.362 lei“,

- la poziția 1569, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada Justiției nr. 3; amenajare sub tribuna 1; suprafața 62 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “37.681 lei“,

- la poziția 1570, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Strada Justiției nr. 3; amenajare sub tribuna 1; suprafața 75 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.650 lei“,

- la poziția 1571, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Strada Justiției nr. 3; amenajare sub tribuna 1; suprafața 58 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.517 lei“,

- la poziția 1572, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Strada Justiției nr. 3; amenajare sub tribuna 1; vestiar și grup sanitar suprafața 48 mp; Carte Funciară nr. 84769, număr cadastral 84769“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.582 lei“,

- la poziția 1741, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada locotenent Stancu Ion nr. 35 - incinta Grup Școlar Nicolae Ciorănescu; clădire tip P; suprafața = 30 mp; Carte Funciară nr. 84945, număr cadastral 84945“,

- la poziția 1839, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ StradaTransilvaniei; punct termic construit din zidărie portantă acoperit cu terasă hidroizolată; Suprafața construită = 351 mp, Carte Funciară nr. 84978, număr cadastral 84978 “,

- la poziția 1846, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada 1 Mai, incintă Liceul Nicolae Ciorănescu; construcție tip P, suprafața construită = 266 mp; Carte Funciară nr. 84946, număr cadastral 84946“,

- la poziția 1849, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată; suprafața = 419 mp; Carte Funciară nr. 84964, număr cadastral 84964“,

- la poziția 1856, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Strada Crăițelor nr. 2 B; Clădire din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, formată din apartamentele U1 și U4; Suprafața construită = 265 mp; Carte Funciară nr. 84741, număr cadastral 84741 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “83.533 lei“,

- la poziția 1889, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A; construcție tip P+1E, din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafața construită = 685 mp; suprafața desfășurată = 1352 mp, Carte Funciară nr. 84986, număr cadastral 84986 “

- la poziția 1890, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, cvartal 14, parcela 26; Categoria CC - Curți construcții; suprafață totală = 2797 mp, formată din Lotul 1 în suprafață de 537 mp, Carte Funciară nr. 83534, număr cadastral 83534, Lotul 2 în suprafață de 1239 mp, Carte Funciară nr. 83535, număr cadastral 83535, Lot în suprafață de 746 mp, Carte Funciară nr. 84986, număr cadastral 84986 și Lotul 5 în suprafață de 275 mp, Carte Funciară nr. 83538, număr cadastral 83538 “,

- la poziția 2933, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, cvartal 14, parcela 26; Categoria de folosință CC - curți construcții, suprafața = 1431mp, formată din Lotul 3 în suprafață de 1109 mp, Carte Funciară nr. 83536, număr cadastral 83536 și Lot în suprafață de 322 mp, Carte Funciară nr. 84987, număr cadastral 84987 “,

- la poziția 2934, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, construcție tip P+1E, suprafața construită = 285 mp, suprafața desfășurată = 563 mp, Carte Funciară nr. 84987, număr cadastral 84987 “

- la poziția 2004, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35; clădire tip P+2E; suprafața construită = 2087 mp; suprafața desfășurată = 6261 mp; Carte funciară 84945 număr cadastral 84945 “,

- la poziția 2005, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35; construcție din cărămidă tip P compusă din clădirile indicativ C3 = 1.370 mp, C4 = 673 mp, C5 = 223 mp, suprafața totală = 2.266 mp; Carte funciară 84945 număr cadastral 84945 “,

- la poziția 2006, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35; clădire tip S+P; suprafața construită = 1412 mp; suprafața desfășurată = 2824 mp; Carte funciară 84945 număr cadastral 84945 “,

- la poziția 2008, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35; clădire tip P+1E; suprafața construită = 571 mp; suprafața desfășurată = 1142 mp; Carte funciară 84945 număr cadastral 84945 “,

- la poziția 2009, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, lot 1 aferent Liceului Tehnologic Nicolae Ciorănescu, categoria de folosință CC-Curți construcții, Vecinătăți: Nord – Piața 1 Mai, Est - teren municipiu, Sud – numerele cadastrale 84771, 84772 , Vest – Universitatea Valahia, strada locotenent Stancu Ion, enclavă lotul 2 număr cadastral 84946, suprafața = 20.328 mp; Carte funciară 84945 număr cadastral 84945,

- la poziția 2184, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De la Grădina ZOO până la strada Stolnicul Cantacuzino; lungime 1085 metri liniari; suprafața = 12176 mp; Carte funciara 75740, numar cadastral 75740 “,

- la poziția 2638, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC-TDI; lot 1 din cvartal 208, parcela 41; Vecinătăți: Nord - strada Ion Cioranescu număr cadastral 75989, bloc 40 și număr cadastral 75947, Est - număr cadastral 75947, Sud - număr cadastral 75947, Vest – lot 2 număr cadastral 84965, suprafața = 507 mp, Carte Funciară nr. 84964, număr cadastral 84964, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.602 lei“,

la poziția 2705, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Teren categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 2567 mp din Calea Domnească până la aleea de intrare în Parc Chindia, Carte Funciară nr. 84863, număr cadastral 84863 și Lotul 2 în suprafață de 2616 mp din alee intrare parc Chindia până în parcul Chindia, Carte Funciară nr. 83858, număr cadastral 83858; suprafața totală = 5183 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Aleea Coconilor“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.500.162,75 lei“,

- la poziția 2806, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3289 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Neagoe Basarab; Carte funciară 76072, număr cadastral 76072 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “964.006 lei“

- la poziția 3588, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei, Micro 6, lot 1 aferent Punct termic nr. 5, categoria de folosință CC-TDI,  Vecinătăți: Nord și Est – teren municipiu număr cadastral 83511, Sud – lot 2 număr cadastral 84979, Vest – teren municipiu număr cadastral 83511, suprafață  = 637 mp, Carte Funciară 84978, număr cadastral 84978 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “186.705 lei“

- la poziția 3697, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC- Curți construcții;Vecinătăți: Nord - teren municipiu, Est - teren municipiu, Sud - teren municipiu, Vest -teren municipiu; suprafața = 503 mp; Carte funciara 84741, numar cadastral 84741“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “98.588 lei“

Art. 10 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 11 Se mandatează Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de primarul municipiului Târgoviște, să se prezinte în fața notarului public pentru semnarea actelor de alipire și dezmembrare.

Art. 12 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 13  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  285

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, în curtea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu (nr. 6)

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, în curtea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu (nr. 6), pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, în curtea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu (nr. 6), pentru desfășurarea activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 

Bugyi Alexandru

Ghinescu Adrian

Joița Ion

     

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 32 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  286

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                                     

 

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 m2,

 situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select, pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select, pentru desfășurarea activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 

Bugyi Alexandru

         Ghinescu Adrian

         Joița Ion

            

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 14 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  287

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                                                                                                                         

                  

 

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, strada Aleea Trandafirilor nr. 2, în curtea Școlii Gimnaziale Coresi (nr. 5)

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, strada Aleea Trandafirilor nr. 2, în curtea Școlii Gimnaziale Coresi (nr. 5), pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, strada Aleea Trandafirilor nr. 2, în curtea Școlii Gimnaziale Coresi (nr. 5), pentru desfășurarea activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 

Bugyi Alexandru

Ghinescu Adrian

Joița Ion   

   

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 32 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  288

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                                              

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii  pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10 m2,

situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Parc Mitropolie;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 5h a H.C.L. nr. 283/09.11.2015 republicată în baza  H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 10 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoliei, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 

Bugyi Alexandru

Ghinescu Adrian

Joița Ion                  

 

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 45 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.               

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.  289

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an și 6 luni,

 a unui teren în suprafață de 67 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an și 6 luni, a unui teren în suprafață de 67 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, în vecinătatea restaurantului Milenium;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an și 6 luni, a unui teren în suprafață de 67 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, în vecinătatea restaurantului Milenium, având destinația loc de joacă pentru copii.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

         

Bugyi Alexandru

Ghinescu Adrian

Joița Ion            

 

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 9 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  290

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

 în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§ în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. 4 lit. c), precum și ale art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ luând în considerare prevederile art. (9), pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§ ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare referitoare la contracte sau convenții;

§ luând act de :

a)       Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgoviște în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 21112/24.06.2019;

b)      Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Târgoviște;

§ constatând necesitatea contractării unui împrumut în vederea finanțării realizării unor obiective de investitii adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, cu o maturitate de 136 luni.

Art. 2. Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru finanțarea realizarii următoarelor obiective de investiții:

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiții                        

 CREDIT PT INVESTITII (mii lei)

1

Reabilitare și modernizare Stadionul Eugen Popescu din  Târgoviște expertiza tehnică și documentație tehnica economică)

7.500

2

Extindere rețele de apa și canalizare în municipiul Târgoviște (inclusiv Cartier Priseaca)- documentații tehnica economice și execuție

3.000

3

Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Târgoviște (inclusiv Cartier Priseaca)- documentații tehnica economice și execuție

500

4

Reabilitare termica blocuri (expertize, execuție  lucrări, proiectari, dirigenție de șantier)

3.000

5

Reparații capitale străzi în municipiul Târgoviște

10.000

6

Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului

10.000

7

Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Mun. Târgoviște (documentație tehnica economică și execuție lucrări)

2.000

8

Reabilitarea și modernizare Piața Revoluției  din Municipiul Târgoviște

2.300

9

Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște

3.700

10

Reabilitarea drumului de centura

23.000

TOTAL

65.000

 

         Lista de obiective menționate mai sus se poate modifica și completa cu aprobarea Consiliului Local, ori de câte ori este necesar, banca urmând să fie notificată în acest sens.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târgoviște se asigură integral plata:

a)      Serviciului anual al datoriei publice locale;

b)      Oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)       Altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile contractate de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local prin constituirea ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale si a ipotecii pe conturile curente si speciale deschise la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște următoarele date:

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

   b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgoviște;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

   e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

   f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuternicesc Viceprimarul Municipiului Târgoviște, jr. Cătălin Rădulescu, cu drept de primă semnătură și directorul economic cu drept de a doua semnătură pentru semnarea contractului de credit între Municipiul Târgoviște și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ și a contractelor de garanții, respectiv a ipotecii pe conturile curente și speciale deschise la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ și a ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște și Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Târgoviște și Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  291

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru construirea unei baze sportive de tip 2, pe terenul situat în str. lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 2B

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§ Adresa nr. 20826/718/20.06.2019 a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru construirea unei baze sportive de tip 2, pe terenul situat în str. lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 2B;

§Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 373/25.09.2008 privind transmiterea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Școlar Târgoviște a obiectivului Sală Sport Micro III ;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă construirea de către Compania Națională de Investiții a  unei baze sportive de tip 2, în suprafață de 1508 m2, pe terenul în suprafață de 4150 m2,  aflat în folosința Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, situat în str. lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 2B .

Art. 2 Pe perioada realizării investiției prevăzute la art. 1, amplasamentul terenului în cauză va fi pus la dispoziția Companiei Naționale de Investiții pe baza de proces verbal de predare –primire.

Art. 3 După finalizarea investiției, Consiliul Local Municipal Târgoviște la solicitarea Ministerului Educației Naționale va stabili perioada pentru care va fi prelungită transmiterea folosinței gratuite.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică- Compartiment Evidența Patrimoniului și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  292

Tgv. 27.06.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor pentru întocmirea documentației tehnico-economice aferente lucrărilor de interes public local „Reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat în Piața Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de cultură a Sindicatelor) în Centru cultural multifuncțional”

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 27.06.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 21368/25.06.2019;

§  Prevederile art. 5 din  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (2) , lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor pentru întocmirea documentației tehnico-economice aferente lucrărilor de interes public local „Reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat în Piața Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de cultură a Sindicatelor) în Centru cultural multifuncțional”.

Art. 2 Se aprobă achiziționarea serviciilor unui expert pentru întocmirea unui raport de evaluare care să stabilească valoarea de piață a imobilului

menționat la art. 1.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Virgil-Ciprian Oprescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.  293

Tgv. 27.06.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion