ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

20.06.2018

 

196. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

197. Hotărâre privind premierea absolvenților care obțin media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și a elevilor olimpici  participanți la olimpiade și concursuri școlare/competiții sportive, faza națională și a profesorilor îndrumatori din Municipiul Târgoviște 

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.06.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 19.110/18.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul  2018 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.920 mii lei, prin:

 

·     Majorarea cu suma de 220 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 " Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ".

·     Majorarea cu suma de 1.800 mii lei a prevederilor la indicatorul 48.02.02.01" Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ".

·     Majorarea cu suma de 900 mii lei a prevederilor la indicatorul 48.02.02.03 " Prefinanțare".

·     Diminuarea cu suma de 220 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”

·     Diminuarea cu suma de 220 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”.

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.920  mii lei, prin:

 

·     Majorarea cu suma de 920 a prevederilor bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 220 mii lei la titlul " Bunuri și servicii”.

 

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 700 mii lei la titlul " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 ", din care:

·        300 mii lei în bugetul Grădiniței nr. 15,

·        400 mii lei în bugetul C.N Constantin Cantacuzino

·                   Majorarea cu suma de 2.000 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 2.000 mii lei la titlul " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 ", aferente bugetului propriu.

 

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

    Programul de investiții pe anul 2018 este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

    Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe anul 2018 finanțate din bugetul local este redată în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  196

Tgv. 20.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind premierea absolvenților care obțin media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și a elevilor olimpici  participanți la olimpiade și concursuri școlare/competiții sportive, faza națională și a profesorilor îndrumatori din Municipiul Târgoviște 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (1) alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a) pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

  Art. 1 Începând cu anul școlar 2017-2018 se premiază absolvenții care obțin media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și elevii olimpici participanți la olimpiade și concursuri școlare/competiții sportive, faza națională și profesorii îndrumatori din Municipiul Târgoviște, după cum urmează:

-                absolvenți bacalaureat cu media  10          = 2000 lei net/elev

-                absolvenți evaluare națională cu media 10 = 2000 lei net/elev

În cazul premiilor individuale:

-         premiul I   = 3.000 lei/elev,   1.500 lei net /profesor

-         premiul II = 2.000 lei/elev,   1.000 lei net /profesor

-         premiul III          = 1.000 lei/elev,      500 lei net /profesor

-         mențiune    =     500 lei/elev,      250 lei net /profesor

 

În cazul premiilor pe echipe:

-         premiul I   = 5.000 lei/echipă,  1.500 lei net /profesor

-         premiul II = 3.000 lei/echipă,  1.000 lei net /profesor

-         premiul III          = 2.000 lei/ echipă,    500 lei net /profesor

-         mențiune    = 1.000 lei/echipă,     250 lei net /profesor

 

Art. 2 Profesorii îndrumatori care au pregătit mai mulți elevi care au obținut premii la olimpiade și concursuri școlare/competiții sportive, primesc un singur premiu cu valoarea cea mai mare aferentă premiilor stabilite pentru profesori în raport cu rezultatul individual obținut de elevii săi.

Art. 3 Identificarea și acordarea premiilor elevilor și profesorilor care intră sub incidența prezentei hotărâri va fi făcută de către Primarul Municipiului Târgoviște, prin dispoziția acestuia, pe baza comunicărilor transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

Art. 4 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare capitolul 65.02- Învățământ, titlul II – Bunuri și servicii.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  197

Tgv. 20.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                              

 

SEDINȚĂ ORDINARĂ

29.06.2018

 

198. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

199. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

200. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

201. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

202. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”

203. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

 204. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

205. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

         206. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița

207. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 81/20.02.2018 referitoare la schimbarea destinației imobilului teren „Poligon instruire” - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Calea Ialomiței, nr. 5 în depou și stație de capăt

208. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, str. Înfrățirii, nr. 58A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar CONSTANTINESCU ELENA-RODICA

209. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și garaj”, str. Înfrățirii, nr. 27, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar MARIN RODICA

210. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reamenajare, extindere pe orizontală și verticală construcție existentă și schimbare de destinație din locuință în clădire pentru servicii medicale”, Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea NEWHEALTH S.R.L.

211. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Sală de activități recreative și distractive, spații auxiliare funcționale și tehnice, anexe, amenajare și împrejmuire teren, regim de înălțime P+1”, Târgoviște, T9, P50/5, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PODARU PROD S.R.L.

212. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință D+P+1”, garaj și împrejmuire teren, str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 26, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari POPA CONSTANTIN și POPA ELENA

213. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, împrejmuire teren, anexă gospodărească, garaj auto”, Târgoviște, str. Radu Greceanu, nr. 14, jud. Dâmbovița, beneficiar TUDOR ELENA ROXANA

214. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință și anexe gospodărești”, str. Prisecii, nr. 52A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar TUFAN CORNEL

215. Hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

216. Hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași

217. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

218. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 15.06.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

219. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării unei părți din spațiul cu destinație de locuință și a terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11

220. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarii a bunului imobil „Pivniță Alimente -Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14”

221. Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a bunurilor imobile situate în Sat Priboiu, Comuna Brănești, județul Dâmbovița

222. Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra Punctului Termic CT 3, Micro 9 Aleea Prof. Radu Gioglovan

223. Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială asupra spațiilor ce alcătuiesc parterul imobilului-Clădire Cămin nr. 1, Bdul. Regele Carol I, nr. 70

224. Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Târgoviște, zona centrală, Parc Chindia, județ Dâmbovița, amplasat la limita Sitului Urban Calea Domnească, cod DB-II-a-A-17262 și a Sitului Arheologic Vatra Orașului Târgoviște, cod DB-I-s-A-16954

225. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

226. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

227. Hotărâre atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

228. Hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea valorificarii unor mijloace fixe aprobate la casare, aflate în administrarea Direcției de Salubritate

229. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor publice proprietatea Municipiului Târgoviște

230. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai 

231. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare, lângă stația de autobuz 

232. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 24-26

233. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 20 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, nr. 31

234. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 72 m2, situat în Municipiul Târgoviște, zona Sagricom

235. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 496 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești. Tarla 9, Parcela 47/1

236. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 217 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5

237. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 432 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5

238. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 643 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5

239. Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgoviște

240. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 195/30.05.2018 referitoare la transmiterea unor imobile teren, cu destinația străzi, din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița

                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§            Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§            Adresa Instituției Prefectului– Județul Dâmbovița nr. 3728/08.05.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 15272/14.05.2018 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2018;

§            Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§            Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.07.2018 se modifică organigrama și statul de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   198

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale 

Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea organigramei și a statului de funcții;

§            Adresa Primăriei Municipiului Târgoviște nr. 15808/18.05.2018 și adresa Instituției Prefectului–Județul Dâmbovița nr. 3728/08.05.2018 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2018;

§            Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 32145/2018;

§            Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§            Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data de 06.08.2018 se modifică organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  199

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 HOTĂRÂRE

 privind modificarea organigramei și a statului de funcții

ale Direcției de Salubritate

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții;

§Prevederile art. 31 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 41 alin. (2) și alin. (7) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.07.2018 se modifică organigrama și statul de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   200

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion      

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 10, alin. (2) din O.G.- nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

       HOTĂRÂRE:

 

        Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Vasile-Laurențiu Niță și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   201

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                              Anexa la H.C.L nr. 201/29.06.2018

Consiliul Local                                                                                                 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, VASILE - LAURENȚIU NIȚĂ să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2018, conform anexei 1 la prezentul mandat.

 

Pentru  _____X______  Împotrivă___________ Abținere___________

                                       

2. Să aprobe termenii și condițiile contractului ce se va încheia de societate cu auditorul financiar BG Conta Kreston S.R.L., conform anexei 2 la prezentul mandat.

 

Pentru  _____X_____  Împotrivă____________     Abținere___________     

                               

3.  Să aprobe numirea societății BG Conta Kreston S.R.L. reprezentată legal de Cojocaru Carmen Mihaela, ca auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2017, 2018 și 2019.

 

Pentru  ______X_____  Împotrivă___________ Abținere___________

 

             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                                          

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

               

  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  202

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

             

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   203

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                           

 

HOTĂRÂRE

  privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 și HCL nr. 58/13.02.2017;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§      Ordinul MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017-2020;

§      Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, republicat;

§      Contractul de finantare nr. 928/24.08.2017;

§Prevederile H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile HCL nr. 58/13.02.2017 privind modificarea HCL nr. 193/12.06.2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36. alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală, modificată prin HCL nr. 58/13.02.2017, ca urmare a încheierii contractelor de furnizare produse.

      Pe cale de consecință, valoarea totală a achiziției se diminuează de la 205.276 lei (TVA inclus) la 181.867,70 lei (TVA inclus)

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   204

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1.B Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 4546/18.04.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art 1. Se aprobă proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1B, Obiectiv specific 10.1, Apel dedicat învățământului obligatoriu.

Art  2. Se aprobă Documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, în cuantum de 22.487.266,06 lei (inclusiv TVA).

Art 4. Se aprobă contribuția proprie in procent de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.745,32 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „ ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”.

Art 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in urma evaluarii proiectului, cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 8. Se împuternicește domnul Stan Daniel-Cristian, Primar al Municipiului Targoviste să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Targoviste.

Art 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

Art 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Tîrgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   205

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

         privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița, astfel:

I. Indicatori minimali de performanță - elemente fizice/capacități fizice

Prin lucrările de intervenție se vor atinge următoarele capacități și elemente fizice:

Ø se va realiza o suprafață totală de paviment de 7.749,97 mp;

Ø se vor realiza 1.110,62 mp spații verzi amenajate în maxighivece protejate, finisate superior și al căror blat poate constitui și șezut pentru odihnă;

Ø se vor amplasa un număr de 30 de bănci prefabricate din beton aparent cu inserție de blat de marmură incizată cu sigla municipiului;

Ø se vor amplasa un numar de 24 stâlpi de iluminat cu LED 30 w, echipați cu regulator solar;

Ø se vor amplasa un număr de 6 proiectoare 10 w;

Ø rețeaua nouă de alimentare cu energie electrică va utiliza 800 ml conductor;

Ø se va amplasa un sistem de sonorizare;

Ø piața va fi dotată cu sistem wi-fi.

II. Indicatori economico-financiari, socio-economici de impact, de rezultat/operare:

         Valoarea totală a investiției cu TVA – 10,341,552.66 lei

         C+M cu TVA – 8,791,146.11 lei

                                 Tabel indicatori financiari - Var. 1

VNAF

mii lei

-8,970.20 < 0

RIR

%

-13.44% < 5%

Raport cost-beneficiu

 

< 1

Durata de recuperare a investiției

ani

> 25

Prag rentabilitate

%

> 100

 

III. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții –  36 de săptămâni/9 luni de la ordinul de începere lucrări.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   206

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                  

                                                               

HOTĂRÂRE

 privind modificarea HCL nr. 81/20.02.2018 referitoare la schimbarea destinației imobilului teren „Poligon instruire” - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Calea Ialomiței, nr. 5 în depou și stație de capăt

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea HCL nr. 81/20.02.2018 privind schimbarea destinației imobilului teren poligon instruire – Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr. 5, în suprafață de 16.883 mp și construcție C1, categorie de folosinț㠖 construcție anexă, reprezentând cabină poart㠖 construcție tip P în suprafață de 34 mp, în Depou și Stație de capăt aferentă Depou;

§ Adresele Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto;

§ Prevederile HCL nr. 81/20.02.2018 referitoare la schimbarea destinației imobilului teren „Poligon instruire” - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Calea Ialomiței, nr. 5 în depou și stație de capăt

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c)  și ale art. 123, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Art. 1 al HCL nr. 81/20.02.2018 va avea următorul cuprins:

„Se aprobă schimbarea destinației pe o perioadă de 10 ani a imobilului teren „Poligon instruire” – Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr. 5, în suprafață de 16.883 mp și construcție C1, categorie de folosință–construcție anexă, reprezentând cabină poartă–construcție tip P,

în suprafață de 34 mp, înscris în Cartea funciară nr. 83872, din teren poligon instruire aflat în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște în teren Depou și Stație de capăt aferentă Depou”.

Art. II Celelalte prevederi ale HCL nr. 81/20.02.2018 se aplică în mod corespunzător.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Compartimentul Evidența Patrimoniu Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   207

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”,

str. Înfrățirii, nr. 58A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar CONSTANTINESCU ELENA-RODICA

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, str. Înfrățirii, nr. 58A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar CONSTANTINESCU ELENA-RODICA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, str. Înfrățirii, nr. 58A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar CONSTANTINESCU ELENA-RODICA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: LMr –zonă rezidențială cu clădiri și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,7, Nr. niv. max. P+M, Hmax coamă=8,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   208

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                

                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M și garaj”,

str. Înfrățirii, nr. 27, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar MARIN RODICA

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M și garaj”, str. Înfrățirii, nr. 27, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar MARIN RODICA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și garaj”, str. Înfrățirii, nr. 27, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar MARIN RODICA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: LMr –zonă rezidențială cu clădiri și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,7, Nr. niv. max. P+1, Hmax coamă=10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   209

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Reamenajare, extindere pe orizontală și verticală construcție existentă și schimbare de destinație din locuință în clădire pentru servicii medicale”, Târgoviște, str. Dr.Benone Georgescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea NEWHEALTH S.R.L.

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Reamenajare, extindere pe orizontală și verticală construcție existentă și schimbare de destinație din locuință în clădire pentru servicii medicale”, Târgoviște, str. Benone Georgescu, nr. 10 jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea NEWHEALTH S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reamenajare, extindere pe orizontală și verticală construcție existentă și schimbare de destinație din locuință în clădire pentru servicii medicale”, Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 10 jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea NEWHEALTH S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă: L-locuire și și următorii indicatori urbanistici: POT = 45%; CUT = 1,50, D+P+2E, RHmax = 13,50 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   210

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire Sală de activități recreative și distractive, spații auxiliare funcționale și tehnice, anexe, amenajare și împrejmuire teren, regim de înălțime P+1”, Târgoviște, T9, P50/5, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PODARU PROD S.R.L.

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire Sală de activități recreative și distractive, spații auxiliare funcționale și tehnice, anexe, amenajare și împrejmuire teren, regim de înălțime P+1”, Târgoviște, T9, P50/5, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PODARU PROD S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire Sală de activități recreative și distractive, spații auxiliare funcționale și tehnice, anexe, amenajare și împrejmuire teren, regim de înălțime P+1”, Târgoviște, T9, P50/5, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PODARU PROD S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 36, funcțiunea dominantă: IS-zonă pentru instituții publice și servicii de interes general- construcții recreative și distractive și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 0,60, Nr. niv. max. P+1E, Hmax. cornișă= 10,0 m, Hmax. coamă=13,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   211

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință D+P+1”, garaj și împrejmuire teren,

str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 26, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari POPA CONSTANTIN și POPA ELENA

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință D+P+1”, garaj și împrejmuire teren, str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 26, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Popa Constantin și Popa Elena;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință D+P+1”, garaj și împrejmuire teren, str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 26, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Popa Constantin și Popa Elena.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 6, funcțiunea dominantă: LMu-zonă rezidențială și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 38,00%; CUT = 1,20, clădire D+P+1, Hmax.=10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   212

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1, împrejmuire teren, anexă gospodărească, garaj auto”,

Târgoviște, str. Radu Greceanu, nr. 14, jud. Dâmbovița, beneficiar TUDOR ELENA ROXANA

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1, împrejmuire teren, anexă gospodărească, garaj auto”, Târgoviște, str. Radu Greceanu, nr. 14, jud. Dâmbovița, beneficiar TUDOR ELENA ROXANA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, împrejmuire teren, anexă gospodărească, garaj auto”, Târgoviște, str. Radu Greceanu, nr. 14, jud. Dâmbovița, beneficiar TUDOR ELENA ROXANA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 11, funcțiunea dominantă: LMu-zonă rezidențială și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,7, Corp Clădire P+1, Hmax = 10,00 m, anexa gospodărească și garaj Hmax=6,0m;

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   213

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                               

                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință și anexe gospodărești”, str. Prisecii, nr. 52A, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiar TUFAN CORNEL

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință și anexe gospodărești”, str. Prisecii, nr. 52A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar TUFAN CORNEL;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință și anexe gospodărești”, str. Prisecii, nr. 52A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar TUFAN CORNEL.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: LMr –zonă rezidențială cu clădiri și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,7, Nr. niv. max. S+P+1+M, Hmax =10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   214

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                             

HOTĂRÂRE

privind casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 19720/22.06.2018 privind casarea-reamenajarea unor mijloace fixe de la punctul de lucru Seră;

§ Prevederile HCL nr. 498/13.12.2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (3)  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă casarea mijloacelor fixe clădiri (C26, C27, C28 și C29) aflate în administrarea Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște și demolarea acestora în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Art. 2 Se aprobă reparația și reamenajarea clădirilor (C5 și C6) în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991.

Art. 3 Anexa 4 a Contractului privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., aprobat prin HCL nr. 57/2011, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   215

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințe din fondul locativ de stat ce urmează a fi vândute chiriașilor;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea a două apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractele de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   216

Tgv. 29.06.2018

Redactat 4 ex.

jr. Diana Ion

                                                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.06.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1331/09.05.2017;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit d), alin. (6), lit. a), pct. 17 și alin. (6), lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.06.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 5 (cinci) locuințe sociale, conform anexei la Procesul verbal nr. 2/15.06.2018.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   217

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                            

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 15.06.2018

al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 3 încheiat în data de 15.06.2018 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 3776/25.07.2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (6), pct. 19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (3) Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 și anexa acestuia din data de 15.06.2018 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 3 din data de 15.06.2018.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   218

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                  

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării unei părți din spațiul cu destinație de locuință și a terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu destinația de locuință din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 85/20.02.2018 referitoare la scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a unei părți din spațiul cu destinație de locuință și a terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11;

§ Procesul Verbal nr. 15630/16.05.2018;

§ Procesul Verbal nr. 18602/12.06.2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123, alin. (1) și (2)  Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a unei părți din spațiul cu destinație de locuință și a terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ionete George-Florin

Joița Ion

Bercu Adrian-Gheorghe

Art. 3  Prețul de început al licitației este de 11.226 euro (clădire și teren), valoare ce se va modifica în funcție de cursul leu/euro la momentul vânzării.

         Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a contractului de vânzare vor fi în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de primarul municipiului Târgoviște, să semneze contractul de vânzare în formă autentică.

Art. 5 Începând cu data prezentei, HCL nr. 85/20.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   219

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarii a bunului imobil „Pivniță Alimente -Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarii  a bunului imobil „Pivniță Alimente -Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14”;

§Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr. 15591/16.05.2018;

§Adresa nr. 710/17945/06.06.2018 a Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 14”;

§Prevederile art. I. 2 ale OUG nr. 30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995;

§Prevederile art. (2) ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§Prevederile HG nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare, poziția 851;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, a bunului imobil „Pivniță Alimente -Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14”, situat în str. Vasile Voiculescu nr. 4, având următoarele date de identificare:

·     construcție subterană din beton, acoperită cu bitum, în suprafață de 73 mp

·     număr de inventar 1001053, an PIF 1984

·     valoare de inventar 10.332 lei

Art. 2  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   220

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

         

                                                               

     HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a bunurilor imobile situate în Sat Priboiu, Comuna Brănești, județul Dâmbovița

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ HCJD nr. 366/21.12.2017 privind aprobarea preluarii unui imobil, prin transmitere din domeniul public al municipiului Târgoviște în domeniul public al județului Dâmbovița;

§ Adresele Consiliului Județean nr. 358/09.01.2018 și nr.11419/11.06.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidența Patrimoniului privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Târgoviște și administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița a bunurilor imobile situate în Sat Priboiu, Comuna Brănești;

§  Prevederile art. 9, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 277/29.10.2015 referitoare la transmiterea în administrarea Direcției de Salubritate a bunurilor imobile situate în comuna Brănești, sat Priboiu;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2. Se declară de interes public județean bunurile prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3. Se transmit din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița bunurile imobile prevăzute în anexa nr. 2, situate în Aleea Sinaia nr. 3-4A, sat Priboiu, comuna Brănești, județul Dâmbovița.

Art 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze  procesul-verbal de predare-primire a bunurilor, ce se va încheia între Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița.

Art. 5 Se elimină din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște bunurile prevăzute în anexa nr. 2.

Art.6. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 156/2014 și nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art.7 Începând cu data prezentei, HCL nr. 277/29.11.2015 își incetează aplicabilitatea.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   221

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                            

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra Punctului Termic CT 3, Micro 9 Aleea Prof. Radu Gioglovan

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Adresa Direcției de Salubritate nr. 4797/11.06.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18537/12.06.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului proprietatate publică a municipiului Târgoviște, Punct Termic CT 3, Micro 9, Aleea Prof. Radu Gioglovan;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 861, alin. (3) și art. 866-868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c)  și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului proprietatate publică a municipiului Târgoviște, Punct Termic CT 3, Micro 9, Aleea Prof. Radu Gioglovan.

Art. 2 Datele de identificare ale imobilului sunt următoarele:

- Denumire: CT 3  Micro 9 - Aleea profesor Radu Gioglovan;

-Adresă și elemente descriptive: Aleea profesor Radu Gioglovan; construcție tip P din zidărie elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton; suprafața construită spațiu = 346 mp, cu teren aferent - cota din cvartalul 21 parcela 113;

- Nr. inventar: 102333;

- Valoare 30.424 lei.

Art. 3 Predarea-primirea bunului imobil se va realiza pe bază de protocol în care vor fi prevăzute condițiile de administrare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   222

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea

 Direcției de Asistență Socială asupra spațiilor ce alcătuiesc parterul imobilului-Clădire Cămin nr. 1, Bdul. Regele Carol I, nr. 70

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Adresa Direcției de Asistență Socială înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18107/07.06.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială asupra spațiilor ce alcătuiesc parterul imobilului- Clădire Cămin nr. 1, proprietatate publică a municipiului Târgoviște, situat în Bulevardul Regele Carol I, nr. 70;

§ Adresa nr. 4623/13.02.2018 a Universității Valahia Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 866-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile  HCL nr. 137/2013 referitoare la transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Valahia” a imobilului  - Clădire cămin nr. 1 - situat incinta Liceului „Voievodul Mircea” din Bdul Regele Carol I, nr. 70

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c)  și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială asupra spațiilor ce alcătuiesc parterul imobilului- Clădire Cămin nr. 1, proprietatate publică a municipiului Târgoviște, situat în Bulevardul Regele Carol I, nr. 70, pentru Centrul Social Adăpostul de Noapte „Speranța”.

Art. 2 Datele de identificare ale imobilului sunt următoarele:

Datele bunului imobil transmis sunt următoarele:

- Denumire:                            Parter - Clădire cămin nr. 1

 - Adresa:                                Bulevardul Regele Carol I nr. 70

- Elemente de identificare:      parter clădire, compus din 14 încaperi, o magazie debara, hol și grup sanitar cu dușuri; suprafața construită a parterului = 831 mp;

- An PIF                                 1968

- Valoare de inventar:             347.084 lei

Art. 3 Transmiterea bunului imobil între Municipiul Târgoviște și Direcția de Asistență Socială se va realiza pe bază de protocol, iar între Universitatea Valahia din Târgoviște și Direcția de Asistentă Socială va interveni un proces verbal de predare - primire în care se vor consemna condițiile de întreținere și exploatare.

Art. 4 Începând cu data prezentei HCL nr. 137/2013 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   223

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Târgoviște, zona centrală, Parc Chindia, județ Dâmbovița, amplasat la limita Sitului Urban Calea Domnească, cod DB-II-a-A-17262 și a Sitului Arheologic Vatra Orașului Târgoviște, cod DB-I-s-A-16954

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§  Adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 4107/08.06.2018 înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr.19177/18.06.2018;

§  Adresa nr. 875/13.06.2018 a Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița, înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr.18770/13.06.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului nr. 19418/20.06.2018;

§  Prevederile art. 4, pct. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Adminstrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște nu își exercită dreptul de preempțiune asupra imobilului situat în Târgoviște, zona centrală, Parc Chindia, județul Dâmbovița, amplasat la limita Sitului Urban Calea Domnească, cod DB-II-a-A-17262 și a Sitului Arheologic Vatra Orașului Târgoviște, cod DB-I-s-A-16954, la pretul de 175.000 Euro.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   224

Tgv. 29.06.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

    

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 4 al Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu bunurile imobile înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă eliminarea din domeniul privat, prin trecerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște, a bunurilor imobile Teren Șoseaua Găești nr. 14, număr de inventar 70000927 și Conductă canalizare - Spitalul Mănăstirea Dealu, număr de inventar 1001671.

         Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al   Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  225

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

MUNICIPIUL  TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                                                                                                                                Anexă la HCL nr. 225/29.06.2018

 

        

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

 

Nr. crt.

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Documente justificative

0

1

2

3

4

5

1

 

Teren Bulevardul Eroilor

Categoria CC – Curți construcții, cvartal 31/1, parcela 4, Vecinătăți: Nord domeniu public, Est cale acces pietonal, Sud număr cadstral 2308 și domeniu public, Vest Halta CFR Teiș, suprafața = 279 mp

49.062

Adresă Comisia Locala Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Târgoviște nr. 7538/07.03.2018, Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 

 

2

 

 

 

 

1.2

 

Magazie din tablă  și bazine apă- Sere

Strada Matei Basarab nr. 76 A, clădire din tablă în suprafață de 37 mp și bazine apă în suprafață de 32 mp, Carte Funciară 83139, număr cadastral 83139

45.094,41

Carte Funciară 83139, număr cadastral 83139

 

3

 

 

 

1.2

Magazie din cărămidă

Strada Matei Basarab nr. 76 A, clădire din cărămidă, acoperită cu țiglă, cu șopron metalic, în suprafață de 184 mp, Carte Funciară 83139, număr cadastral 83139

73.374

Carte Funciară 83139, număr cadastral 83139

 

                              VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. univ. dr. Ion Cucui                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 156/2014 se modifică după cum urmează:

- la poziția 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: “383.800,20 lei“

- la poziția 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: “492.670,75 lei“

- la poziția 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: “430.521,94 lei“

- la poziția 156, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.190.977,07 lei“

- la poziția 452, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviște; Soseaua Găești nr. 14, clădire din cărămidă și BCA, cu fundație din beton, formată din 3 corpuri alipite, tip S+P+1E (laborator și arhivă), S+P(anexă) și P(anexă), suprafață construită totală 486 mp, suprafață desfășurată totală 1.334 mp, Carte Funciară 84291, număr cadastra 84291”

- la poziția 507, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Laminorului nr. 7“

- la poziția 3070, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Aleea Sinaia nr. 13  Lot 1 - Campus Valahia“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; Aleea Sinaia nr. 13; Vecinătăți: Nord - drum și număr cadastral 77060; Est - Aleea Sinaia; Sud- numere cadastrale 2364, 8479 și 84254 (lot 2), Vest - drum; suprafața = 134.076 mp; Carte funciară nr. 84253, număr cadastral 84253”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.169.458 lei “

- la poziția 3118, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Ialomiței; Categoria CC - Curți construcții; Vecinătăți: Nord și Est – număr cadastral 83120, Sud – teren municipiu, Vest – număr cadastral 83946 (Calea Ialomiței), suprafața = 360 mp, Carte Funciară 84314, număr cadastra 84314“

- la poziția 421, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Se află pe Strada Petru Cercel , peste calea ferată București - Târgoviște; suprafața = 6384 mp, lungime = 249 metri, lățime pod = 25,64 metri; lățime carosabil = 15,60 metri “

- la poziția 423, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Se află pe Bulevardul Eroilor, peste râul Ialomița; suprafața = 2601mp, lungime = 255 metri, lățime pod = 10,20 metri, lățime carosabil = 7,67 metri “

 - la poziția 424, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află pe Strada Gimnazului, peste râul Ialomița, suprafața = 1.234 mp, lungime = 121metri, lățime pod = 10,20 metri, lățime carosabil = 7,80  metri.“

- la poziția 2796, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din două loturi: Lot în suprafață = 7628 mp, de la Aleea Mănastirea Dealu până  la hotar sat Valea Voievozilor, lungime =  511 metri, Carte Funciară nr. 83748 număr cadastral  83748;  Lot în suprafață = 17928 mp, de la hotar sat Valea Voievozilor (nr. cadastral 83748) până  la Pod rutier Valea Voievozilor, lungime =  1175 metri; suprafața totală  = 25556 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Magrini “ , iar coloana 5  va avea următorul cuprins: “ 1.747.775 ”

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă dezmembrarea următoarelor bunuri imobile- terenuri :

- teren Șoseaua Găești, în suprafață = 66.805 mp, număr cadastral 83667, în două loturi: Lot 1 = 10.108 mp de la Pasaj superior DN 72 până în Sensul giratoriu al intersecției cu  Strada Laminorului și Strada Petru Cercel; Lot 2 = 56697 mp, începe din Sensul giratoriu (inclusiv) al intersecției cu Strada Laminorului și Strada Petru Cercel, până la intrarea în Municipiul Târgoviște;

- teren Calea București, în suprafață = 53.820 mp, număr cadastral 84140, în trei loturi: Lot 1= 12746 mp, de la Poarta București până la Calea Ialomiței; Lot 2= 29.820 mp de la Sensul giratoriu al intersecției cu  strada Petru Cercel pâna la DN 71; Lot 3= 11254 mp din Calea Ialomiței până la Sensul giratoriu (inclusiv) al intersecției cu strada Petru Cercel  ;

- teren Strada Gimnaziului – Lot 2, în suprafață = 10310 mp, număr cadastral  83665, în două loturi: Lot 2.1 = 8.473 mp de la podet Iazul Morilor până la Calea Ialomiței; Lot 2.2 = 1837 mp de la Calea Ialomiței până la Pod rutier Valea Voievozilor ;

- teren Aleea Mănastirea Dealu,  în suprafață = 27.359, număr cadastral 83865, în două loturi: Lot 1 = 21402 mp de la Strada Magrini până la DJ 72 și Lot 2  = 5957 mp din Aleea Sinaia până la Strada Magrini;

- teren Aleea Sinaia,  în suprafață = 24.081, număr cadastral 84193, în două loturi: Lot 1= 6046 mp de la Pod rutier Mihai Bravu până în Sensul giratoriu al intersecției cu Aleea Mănastirea Dealu; Lot 2= 18035 mp din Sensul giratoriu (inclusiv) al intersectiei cu Aleea Mănastirea Dealu până la Pasaj DN 71;

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   226

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE                                                                                                    Anexă la HCL nr. 226/29.06.2018

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE                        

 

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. Inreg

 

 

Cod de clasif

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3675

 

Teren Aleea Sinaia nr. 13  Lot 2 - Campus Valahia

Categoria CC - Curți construcții; Aleea Sinaia nr. 13; Vecinătăți: Nord - 84253 (lot 1); Est - număr cadastral 8479; Vest - drum; suprafața = 7.824 mp; Carte funciară nr. 84254, număr cadastral 84254

2018

535.083

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Act de dezlipire nr. 1516/07.05.2018 și Carte funciară nr. 84254, număr cadastral 84254

3676

 

Teren Statie tratare apa Targoviste - Sud

Categoria CC - Curți construcții; Șoseaua Găești nr. 14, Vecinătăți: Nord – număr cadastral 4053, Est: număr cadastral: 4053, Sud: drum, Vest- număr cadastral: 4053, suprafața = 1678 mp; Carte funciară nr. 84291, număr cadastral 84291

2018

114.758

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Carte funciară nr. 84291, număr cadastral 84291

3677

 

Conductă de canalizare – Aleea Mănăstirea Dealu

De la poarta fostul Spital Mănăstirea Dealu până în strada Magrini, lungime totală = 2.854 metri din care 357 metri între fostul spital și fosta Stație epurare,  1510 metri între fosta Stație epurare și calea ferată și 987 metri între calea ferată și strada Magrini

1959

2.916,79

Domeniul public al Municipiului Târgoviște,

                                                                                        

                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                                                  

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

§Prevederile art. 881 și 888 din Codul Civil;

§Prevederile art. 24 și art. 41 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. I din O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

§Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   227

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                           

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație în vederea valorificarii unor mijloace fixe aprobate la casare, aflate în administrarea Direcției de Salubritate

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind scoaterea la licitație in vederea valorificarii unor mijloace fixe, aprobate la casare;

§      Prevederile HCL nr. 154/26.04.2018 referitoare la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate;

§      Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§      Prevederile Ordinului 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§      Prevederile Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație în vederea valorificării mijloacelor fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate, aprobate la casare conform HCL nr. 154/26.04.2018.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de pornire al licitației este cel stabilit prin raportul de expertiză tehnică, astfel:

1.  IFRON 204D-DB151- cu o valoare de 6.960 lei;

2.  TIH 445DH- cu o valoare de 4.872 lei;

3.  BULDOZER S1500- cu o valoare de 23.199 lei;

4.  RĂSPÂNDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT - cu o valoare de 3.712 lei;

5.  CISTERNĂ  AUTO AUTOSPECIALĂ N3 ROMAN- cu o valoare de 5.800 lei;

6.  AUTOCISTERNĂ AUTOSPECIALIZATĂ CISTERNĂ LICHID PETROL- cu o valoare de 10.270 lei.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   228

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor publice proprietatea Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor publice proprietatea Municipiului Târgoviște;

§      Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§      Prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

§      Prevederile H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare

§      Prevederile Ordinului nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor publice proprietatea Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   229

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 12 m2,

situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 242 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

           VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   230

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare, lângă stația de autobuz 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare, lângă stația de autobuz, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare, lângă stația de autobuz, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   231

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării

 pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 24-26

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 24-26 în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 24-26, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   232

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării

 pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 20 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, nr. 31

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 20 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, nr. 31, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 20 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, nr. 31, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 150 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  233

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării

 pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 72 m2, situat în Municipiul Târgoviște, zona Sagricom

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 72 m2, situat în municipiul Târgoviște, zona Sagricom, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 72 m2, situat în municipiul Târgoviște, zona Sagricom, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 42 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   234

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                        

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării

 pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 496 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești. Tarla 9, Parcela 47/1

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 496 m2, situat în municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești. Tarla 9, Parcela 47/1, în vederea amenajării unei parcări;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 496 m2, situat în municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești. Tarla 9, Parcela 47/1, în vederea amenajării unei parcări.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 6 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   235

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion               

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării

pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 217 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 217 m2, situat în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 217 m2, situat în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5, în vederea desfășurării activității de producție.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 26 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   236

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării

pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 432 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 432 m2, situat în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 432 m2, situat în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5, în vederea desfășurării activității de producție.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Ionete George-Florin

Oprescu Virgil-Ciprian

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 26 lei/m2/an.

Art.4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   237

Tgv. 29.06.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării

pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 643 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.06.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 643 m2, situat în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, Cvartal 145, Parcela 5;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;