161. Hotarâre privind prelungirea perioadei de tragere şi de graţie a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

162. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 17/2014 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

163. Hotarâre privind alegerea domnului STAN DANIEL CRISTIAN în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

164. Hotarâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

165. Hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

166. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Salubritate

167. Hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistentă Socială

168. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

169. Hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte

170. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar elevului Andi Gabriel Brojbeanu pentru participarea la programul PROMYS

171. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORT  EVENIMENTE ŞI ANEXE CORT - DEMONTABILE”, Târgoviste, str. Aviator Negel, nr. 2, beneficiar S.C. MINISAT TELECOM S.R.L.

172. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ŞCOALA DE ŞOFERI”, Târgoviste, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1 A, beneficiar S.C. CLEPSIDRA S.R.L.

173. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORP C 2  (SPAŢIU COMERCIAL)”, Târgoviste, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 13 E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar LIDL ROMÂNIA - SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

174. Hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces în zona pădurii Priseaca, Municipiul Târgovişte

175. Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

176. Hotărâre privind aprobarea Proceselor Verbale nr. 2/2014 si nr. 3/2014 ale Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

177. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

178. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2014 al Comisiei de analiză si repartizare a locuintelor sociale

            179. Hotărâre privind scoaterea la licitatie în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unor terenuri situate in Parcurile Chindia si Mitropoliei

     180. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

181. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătiei

182. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

183. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 3 în vederea amenajării unei parcări auto

184. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de tragere şi de graţie a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A,

conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 17.06.2014, având in vedere:

§ Referatul Direcţiei Economice  nr. 14234/12.06.2014 prin care se propune prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2014;

§ Prevederile Contractului de  credit nr. 340/15.07.2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§ Prevederile H.C.L. nr. 394/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§ Prevederile H.C.L. nr.  168/2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

§ Prevederile H.C.L. nr. 117/2011 referitoare la prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A., conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 250/26.09.2012 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§      Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§      Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§      Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§      Prevederile art. 1166 din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „cşi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’ din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere și de grație aferentă împrumutului contractat de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009, pana la data de 31.12.2014.                                      

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   161

   Tgv. 17.06.2014

  

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 17/2014 referitoare la aprobarea

 Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 17.06.2014, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014;

·   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2014 după cum urmează :

 

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 4.737 mii lei, prin:

·        majorarea cu suma de 104 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02-" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti ",

·        majorarea cu suma de 4.020  mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06-" Taxe speciale",

·        majorarea cu suma de 2  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donaţii si sponsorizări "

·        majorarea cu suma de 11 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 - " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", 

·        majorarea cu suma de 282 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 - "Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului",

·        majorarea cu suma de 318 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.07 - " Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ",

 

              II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 4.737 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 132  mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

·        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal cu suma de 104 mii lei.

·        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 28 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 159 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 2 mii lei, prin majorarea cu aceeaşi sumă a prevederilor la titlul Bunuri şi servicii aferent Clubului Sportiv Municipal

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe cu suma de 157 mii lei.

·        Majorarea cu suma de 426  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

·        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital - Active financiare cu suma de 426 mii lei în vederea suplimentării sumelor destinate majorării capitalului social al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA.

·        Majorarea cu suma de 4.020 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

·        Majorarea  prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 4.020 mii lei. 

 

      Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

                    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2014 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2014 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

                    Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 62/17.03.2014 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

   Nr.   162

   Tgv. 17.06.2014

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului STAN DANIEL CRISTIAN în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată astazi, 20.06.2014, având în vedere:

§ Demisia dlui. Pătraşcu Eugen din funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte, înregistrată cu nr. 14892/19.06.2014;

§ Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. Stan Daniel Cristian în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte;

§ Prevederile art.11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 57, alin. 1,3,7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Consiliul Local ia act de demisia dlui. Pătraşcu Eugen din funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Începând cu data prezentei se alege domnul STAN DANIEL CRISTIAN în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   163

   Tgv. 20.06.2014

  

                         

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată astazi, 20.06.2014, având în vedere:

§ Prevederile Ordinului Prefectului nr. 89/19.06.2014  privind constatarea încetării mandatului Primarului Municipiului Târgovişte, domnul Boriga Gabriel Florin;

§ Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor din data de 20.06.2014;

§ Prevederile art.72, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar PRISĂCARU CIPRIAN.

Art. 2 Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate în subordinea de Consiliul Local.

 

   Nr.  164

HOTĂRÂRE

privind transformarea a 5 funcţii publice din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a 5 funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste;

§   Prevederile art. 64 alin. 2 si ale 107, alin. 2, lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L nr. 164/30.07.2013 privind privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a 5 functii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste - Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Direcţia Tehnică, după cum urmează:

-                     1 post de «consilier, clasa I, grad profesional principal» se transformă în post de «consilier, clasa I, grad profesional superior».

-                     3 posturi de «consilier, clasa I, grad profesional asistent» se transformă în posturi de «consilier, clasa I, grad profesional principal»

-                     1 post de «referent, clasa III, grad profesional asistent» se transformă în post de «referent, clasa III, grad profesional principal».

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   165

   Tgv. 27.06.2014

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcţii

 si a regulamentului de organizare si functionare ale Direcţiei de Salubritate

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Salubritate;

§  Prevederile art. 26, alin 3, alin 4 si alin 5 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.07.2014 se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcţii si a regulamentului de organizare si functionare ale Direcţiei de Salubritate, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   166

   Tgv. 27.06.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei si a statului de functii

ale Directiei de Asistentă Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  27.06.2014 având în vedere :

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistentă Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistentă Socială prin înfiintarea unor posturi în cadrul Directiei Cabinete Medicale Școlare;

§      Ordinul nr. 761 din 31 iulie 2012 privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos;

§      Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările si completările ulterioare;

§      Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificările si completările ulterioare;

§      HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 162/2008 privind transferal de atributii  si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale.

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Socială, prin înfiintarea unui număr de 11 posturi medici si 18 posturi de asistenti medicali în cadrul Directiei Cabinete Medicale Școlare, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistentă Socială, Directia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    167

 Tgv.  27.06.2014

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, avand in vedere:

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 17, alin. 3 si art. 18 din Actul constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexa nr. 1a şi Anexa nr. 1b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    168

 Tgv.  27.06.2014

 

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa 1a la HCL nr. 168/27.06.2014

Consiliul Local                                                                                                                    

                                            

 

   PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.        Să aprobe casarea mijocelor fixe cuprinse în lista anexă la prezentul mandat

 

 

 

 

            Pentru  ______X_____  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa 1b la HCL nr. 168/27.06.2014

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011, dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1. Să aprobe casarea mijocelor fixe cuprinse în lista anexă la prezentul mandat

 

 

            Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Targoviste;

§  Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 2, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§  Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, de o persoană fizică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 Nr.    169

 Tgv.  27.06.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei,

elevului Andi Gabriel Brojbeanu pentru participarea la programul PROMYS

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având in vedere:

§  Solicitarea Colegiului National ”Constantin Carabella” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviste cu nr. 12187 din data de 16.05.2014;

§    Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 3.000 elevului Andi Gabriel Brojbeanu pentru participarea la o bursă în cadrul programul PROMYS;

§   Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 3.000 lei, elevului Andi Gabriel Brojbeanu, pentru participarea la o bursă în cadrul programul PROMYS, derulat în cadrul Boston University în colaborare cu Oxford University.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 65.02- Învătământ, titlul II – Bunuri şi servicii,

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    170

 Tgv.  27.06.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE CORT  EVENIMENTE ŞI ANEXE CORT - DEMONTABILE”, Târgoviste, str. Aviator Negel, nr. 2

beneficiar S.C. MINISAT TELECOM S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORT EVENIMENTE ŞI ANEXE CORT - DEMONTABILE”, Târgoviste, str. Aviator Negel, nr. 2, beneficiar S.C. MINISAT TELECOM S.R.L.;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORT EVENIMENTE ŞI ANEXE CORT - DEMONTABILE”, Târgoviste, str. Aviator Negel, nr. 2, beneficiar S.C. MINISAT TELECOM S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   171

   Tgv. 27.06.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ŞCOALA DE ŞOFERI”, Târgoviste,

  str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1 A, beneficiar S.C. CLEPSIDRA S.R.L.

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ŞCOALA DE ŞOFERI”, Târgoviste, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1 A, beneficiar S.C. CLEPSIDRA S.R.L.;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE  SEDIU  FIRMĂ ŞCOALA DE ŞOFERI”, Târgoviste, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1 A, beneficiar S.C. CLEPSIDRA S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   172

   Tgv. 27.06.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE CORP C 2  (SPAŢIU COMERCIAL)”, Târgoviste,

 B-dul. I.C. Brătianu, nr. 13 E (fost Arsenalului, nr. 14),

beneficiar LIDL ROMÂNIA - SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORP C2 (SPAŢIU COMERCIAL)”, Târgoviste, B-dul I.C.Brătianu, nr. 13 E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar LIDL ROMÂNIA - SOCIETATE ÎN COMANDITĂ;

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CORP C2 (SPAŢIU COMERCIAL)”, Târgoviste, B-dul. I.C.Brătianu, nr. 13 E (fost Arsenalului, nr. 14), beneficiar LIDL ROMÂNIA - SOCIETATE ÎN COMANDITĂ.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

       Nr.   173

       Tgv. 27.06.2014

       

                                                                                        

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea de denumire unui drum de acces

în zona pădurii Priseaca, Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol privind atribuirea de denumire unui drum de acces în zona pădurii Priseaca, Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile art. 2 lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 302/2013 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru construire locuinte” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca-Tarlaua 39, P550/20, P550/19,  beneficiari BURU CHRISTIAN AUREL si CONDEA GABRIEL;

§  Prevederile H.C.L. nr. 303/2013 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru construire locuinte” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca-Tarlaua 39, P550/17, P550/17/1, P550/18,  beneficiari IORDACHE MIHAI ALEXANDRU, PAVEL DRAGOŞ ANDREI, LOPĂTARU LAVINIA IOANA, LOPĂTARU MANOIL FLORIN, S.C. IORDANA S.R.L.;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada PĂDURII, drumului de acces DE 548, care începe din DN 72 A şi se înfundă, cu o lungime de 1211 m şi o suprafaţă de 6617 mp, din Municipiul Târgovişte, zona pădurii Priseaca, identificat conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilele de pe strada Pădurii vor fi incluse in zona de impozitare C.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Serviciul Taxe şi Impozite, Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   174

   Tgv. 27.06.2014

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă,

conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinta ordinară, astăzi, 27.06.2014, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi anularea atribuirii unui număr de 9 loturi cămine de casă;

§ Procesul Verbal din data de 07.05.2014 al Comisiei municipale de analiză şi propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinţe, proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi cămin de casă) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003;

§ Prevederile H.C.L. nr. 197/2008 privind modificarea H.C.L. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003.

§ Prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgovişte nr. 1677/2013 privind constituirea Comisiei Municipale de analiză şi propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se revocă atribuirea unui număr de 9 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Atribuirea loturilor cămin de casă se va face pe baza contractului – cadru, pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 4 Se aprobă dezmembrarea unui lot de teren în vederea repartizării acestuia către trei beneficiari de loturi, care au solicitat suplimentarea suprafetei până la 300 mp, iar suprafaţa lotului din str. Prof. Victor Oprescu, nr. 3 va fi suplimentată până la 279 mp, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă cumpărarea terenurilor de către beneficiarii de loturi care au finalizat lucrările, la un preţ de 13,8 euro/mp (preţ valabil pentru anul 2014/2015) - stabilit prin raportul de evaluare, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Procesul Verbal din data de 07.05.2014 al Comisiei municipale de analiză şi propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 P. Primarul Municipiului Târgovişte, prof. Ciprian Prisăcaru- Viceprimar va desemna prin dispoziţie un funcţionar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiaii prevăzuti în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   175

   Tgv. 27.06.2014

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proceselor Verbale nr. 2/2014 si nr. 3/2014

ale Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 2 din data de 05.06.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  3074/07.08.2013;

§   Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.06.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  3074/07.08.2013;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 05.06.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.06.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere până la data de 30.09.2014 pentru un număr de 3 solicitări, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.06.2014, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 36 unităţi locative ANL din recuperări până la data de 30.06.2019, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.06.2014 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   176

   Tgv. 27.06.2014

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 18.06.2014

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 4 încheiat în data de 18.06.2014 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1949/21.03.2014;

§      Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§      Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§      Prevederile H.G. nr. 389/2010 referitoare la modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§      Prevederile H.G. nr. 502/2013 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

§      Prevederile Ordinului nr. 2401/2013 referitoare la stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 18.06.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   177

   Tgv. 27.06.2014

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2014

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 3  din data de 19.06.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Dispozitiei Primarului nr. 1995/2014 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 19.06.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 209 contracte de închiriere până la data de 30.06.2015, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   178

   Tgv. 27.06.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

              privind scoaterea la licitatie în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani,

 a unor terenuri situate in Parcurile Chindia si Mitropoliei

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 a unor terenuri situate in Parcurile Chindia si Mitropoliei;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă 2 ani, a unor terenuri situate in Parcurile Chindia si Mitropoliei în vederea desfăsurării activitătii de comert cu produse alimentare si nealimentare, astfel:

 

I.PARCUL CHINDIA

 

- 1 loc, in suprafata de 1 mp, situat vis-a-vis de punctul de transformator langa Restaurantul ,,Milenium,,  ( A 6);

 - 26 locuri (numerotate de la 5 la 30), in suprafata de 3 mp fiecare, situate  langa Gradina Zoologica, aleea spre jocurile pentru copii ;

 - 4 locuri, in suprafata de 6 mp fiecare (situate dupa cum urmeaza : 1 loc -  in capatul aleii cu jocurile de copii, cu vedere spre lacul Chindia; 1 loc - vis-a-vis de punctul de transformator langa restaurantul ,,Milenium,,  ; 1 loc -  la intrarea pe aleea cu locuri de joaca pentru copii, partea dreapta; 1 loc -  zona aleea spre locul de joaca pentru copii ) , ( A1,A2,A3 si A5 );

 - 1 loc, in suprafata de 8 mp, situat la capatul aleii de jocuri de copii, spre lacul Chindia, (A4);

 - 6  locuri, in suprafata de 9 mp fiecare, situate langa Gradina Zoologica la ,,Foisor” , aleea spre jocurile pentru copii, in dreapta ( ,,FOISOARE,, );

 - 1 loc, in suprafata de 5 mp, situat in zona Foisor – Fanfara, langa lacul Chindia, partea stanga ( A 7) .

 

PARCUL MITROPOLIEI

 

-  1 loc, in suprafata de 1mp, situat la intrarea in parc, dinspre parcarea BCR ( A2)

-  1 loc, in suprafata de 2 mp, situat in zona jocuri de copii, catre spatiul II SAHISTI (A4) ;

-  2 locuri, in suprafata de 3 mp fiecare, 1 loc - situat pe aleea cu jocuri de copii, spre parcarea  BCR, spatiul I SAHISTI, 1 loc - la intrarea in parc, dinspre Casa Sindicatelor (A3 si A6);

-  1 loc, in suprafata de 4 mp, situat la limita parcului (A1);

- 3 locuri, in suprafata de 8 mp fiecare, situate la intrarea in parc, dinspre complex Mondial, partea stanga si partea dreapta (A5,A7si A8)  ;

 

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănut

Pătrascu Eugen

Dobândă Ion

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Preţul de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/luna pentru desfasurarea activitatii de comert - produse nealimentare si de 17 lei/mp/luna pentru desfasurarea activitatii de comert - produse alimentare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a   Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

     Nr.   179

     Tgv. 27.06.2014

    

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31  mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31  mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănut

Pătrascu Eugen

Dobândă Ion

Rădulescu Cătălin

       Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

     Nr.    180

     Tgv.  27.06.2014

    

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani

a unui spatiu în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătiei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piaţa Vlad Ţepeş;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărătiei în vederea desfăsurării activitătii de comert cu produse alimentare si/sau nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănut

Pătrascu Eugen

Dobândă Ion

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.   181

     Tgv.  27.06.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare/ nealimentare, fiind interzisă comercializarea băuturilor alcoolice, conform Legii nr. 61/1991;

§ Prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare/ nealimentare, fiind interzisă comercializarea băuturilor alcoolice.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănut

Pătrascu Eugen

Dobândă Ion

Rădulescu Cătălin

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviste,comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

  Nr.   182

  Tgv. 27.06.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 3

în vederea amenajării unei parcări auto

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 3 în vederea amenajării unei parcări auto;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 3 (cvartal 145, parcela 1) în vederea amenajării unei parcări auto, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tică Dănut

Pătrascu Eugen

Dobândă Ion

Rădulescu Cătălin

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 9 lei/mp/an+TVA – zona II.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   183

  Tgv. 27.06.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 27.06.2014, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 127/2010 privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 162/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, cu modificările si completările ulterioare;;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se desemnează dl. Gabriel Florin Boriga ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 301/25.11.2010 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă dl. Gabriel Florin Boriga si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                

  Nr.   184

  Tgv. 27.06.2014