117. Hotarâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

118. Hotarâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la Banca Comercială Română S.A, conform contractului de credit nr. DM.93/14.12.2009

119. Hotarâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stănescu Iulian

120. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Matei V. Gheorghe

121. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului  Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

122. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

123. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

124. Hotarâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică  al Poliţiei Locale Târgovişte

125. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei ( T 26, P 376/31/ Lot 2), beneficiar RADA GHEORGHE

126. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei (T 26, P 376/31/ Lot 3), beneficiari TUDORACHE MARIA şi TUDORACHE ŞTEFAN

127. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ P+1+M CU SPAŢII COMERCIALE ŞI GARAJ LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 33, beneficiar CRĂCIUN MARIAN ŞTEFĂNEL

128. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M SPAŢII COMERCIALE, BIROURI, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, CAZARE” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, beneficiar S.C. LORED – COM S.R.L.

129. Hotarâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

130. Hotarâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

131. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui număr de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

132. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

133. Hotarâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung – Zona “Protecţia Plantelor”, în suprafaţă de 2507 mp., proprietate dlui. DUMITRU CRISTINEL

134. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Sfinţii Voievozi a unui teren proprietatea Municipiului Târgoviste în suprafaţă de 1112 mp situat în str. I.H.Rădulescu, nr.14.

135. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 12)

136. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 luni, cu posibilitate de prelungire de 1 lună, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 6 mp fiecare, situate în Târgovişte, str. Ctin. Brâncoveanu - zona Staţie Taxi (3) şi Bdul. Eroilor, zona Piaţa Bucegi (2) pentru amplasarea unor gradene pentru comercializare pepeni

      137. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp situat în Piaţa Bucegi, în vederea amplasării unei construcţii provizorii

138. Hotarâre privind concesionarea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A  a bunului proprietate publică a Municipiului Târgovişte – Fântana arteziană Piaţa Tricolorului

139. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de

35 mp situat în Târgovişte, str. Păcii, în zona blocului A 4, în vederea desfăşurării activităţii de comeţ cu legume şi fructe

140. Hotarâre privind înregistrarea Primăriei Municipiului Târgovişte în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor

141. Hotarâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

142. Hotarâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

143. Hotarâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

144. Hotarâre privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 19, str. Udrişte Năsturel, Asociatia de proprietari nr. 161”

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009

                                                                        

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§  Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 15005/14.06.2011;

§  Prevederile Contractului de  credit nr. 340/15.07.2010;

§  Prevederile H.C.L. nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

§  Prevederile H.C.L. nr. 168/2010 privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

§  Prevederile H.C.L. nr. 394/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L 200/26.05.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA

§  Prevederile H.C.L. nr. 237/28.10.2010 privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009;

§    Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§    Prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. b alin. 4, lit. b, art. 63, alin. 1, lit. c si alin. 4, lit. c, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, 5 si 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. 340/15.07.2009, pana la data de 31.12.2011.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Economica şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

              Nr.    117

  Tgv. 23.06.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la Banca Comercială Română S.A, conform contractului de credit nr. DM.93/14.12.2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§  Prevederile referatului Direcţiei Economice  nr. 15006/14.06.2011;

§  Prevederile Contractului de  credit nr. DM 93/14.12.2009;

§  Prevederile H.C.L. nr. 425/2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 de la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.;

§   Prevederile H.C.L. nr. 167/2010 privind  aprobarea modificării si completării anexei la HCL 425/24.11.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne in valoare de 10.000.000 lei de la BCR SA;

§  Prevederile H.C.L. nr. 238/28.10.2010 privind prelungirea termenului de tragere a finanţării rambursabile de la B.C.R. S.A., conform contractului nr. DM.93/14.12.2009;

§    Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

§    Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§    Prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

§    Prevederile art. 36 alin. 2, alin. 4, lit. b, art. 63, alin. 1, lit. c si alin. 4, lit. c, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b, alin. 3, 5 si 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobată conform dispoziţiilor legale şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată cu modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea

  

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de tragere a finanţării rambursabile contractate de la Banca Comercială Română S.A., conform contractului de credit nr. DM.93/14.12.2009 pana la data de 31.12.2011.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Economica şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   118

   Tgv. 23.06.2011

  

                                                                                                

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stănescu Iulian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§       Demisia dlui. Stănescu Iulian din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub numărul 14911 din data de 10.06.2011;

§       Referatul nr. 14911 din data de 10.06.2011, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a” si art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificată si completată prin Legea nr. 249/2006;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. „a” din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte

§       Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Stănescu Iulian.

Art. 2 Începand cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PD-L, ocupat până în prezent de domnul Stănescu Iulian.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauza a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr. 119

   Tgv. 23.06.2011

  

                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al

domnului Matei V. Gheorghe

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 15247/17.06.2011 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Matei V. Gheorghe, aflat pe pozitia nr. 20 in lista cu supleanti a Partidului Democrat Liberal de la alegerile locale  din data de 01.06.2008;

§   Declaratia domnului Matei V. Gheorghe de acceptare a mandatului de consilier municipal in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Matei V. Gheorghe;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 31 si 33 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 20 / 2008;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte validează mandatul de consilier municipal din partea PD-L  al domnului Matei V. Gheorghe.

Art. 2 Începând cu data prezentei componenţa COMISIEI NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura va fi următoarea:

1.     ing. Ilie Valentin – PDL

2.     prof. Matei V.Gheorghe - PDL

3.     ing. Ţuţuianu Ioan – PSD

4.     ec. Tănase Silviu Gabriel- PNL

5.     ing. Iorga Liviu - PDL

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.     120

Tgv.  23.06.2011

 

                                                                                                                                            

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului  Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, avand in vedere:

§   Prevederile HCL nr. 29/31.01.2011 referitoare la înfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§   Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§   Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art..36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., din data de 29.06.2011 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Soare Gheorghe, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   121

   Tgv. 23.06.2011

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                        Anexa 1

Consiliul local                                                                                                                         

 

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 29.06.2011 a S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 29/2011, Dl. SOARE GHEORGHE,  posesor al C.I. seria DD  nr. 155696 eliberată de Municipiul Târgovişte la data de 24.03.2003 şi dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, reprezentatnt a S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 29.06.2011 pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.          Să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2011

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

                                                                                                

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.06.2011, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 31/31.01.2011 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte si a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a modificărilor intervenite prin înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Arhitect Şef, Compartimentul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Biroul Administrativ, Serviciul Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Compartimentul Audit Public Intern, Direcţia Administraţie Publică Locală, Biroul Contencios Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   122

 Tgv. 23.06.2011

 

                                                                                    

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.06.2011, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 137/28.07.2010, referitoare la reorganizarea prin reducerea funcţiilor publice şi a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Târgovişte - Anexa 8A;

§   Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

 Nr.   123

 Tgv. 23.06.2011

 

 

                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

 al Poliţiei Locale Târgovişte

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.06.2011, avand in vedere:

§  Adresa nr. 15814 din data de 22.06.2011 prin care Comisia Locală de Odine Publică a înaintat Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale;

§  Prevederile art. 3 din Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte, conform  Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală, Poliţia Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    124

 Tgv. 23.06.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei ( T 26, P 376/31/ Lot 2), beneficiar RADA GHEORGHE

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei (T 26, P 376/31/Lot 2), beneficiar RADA GHEORGHE;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei (T 26, P 376/31/Lot 2), beneficiar RADA GHEORGHE.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                   

   Nr.   125

   Tgv. 23.06.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei

(T 26, P 376/31/ Lot 3), beneficiari TUDORACHE MARIA şi TUDORACHE ŞTEFAN

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei (T 26, P 376/31/Lot 3), beneficiari TUDORACHE MARIA şi TUDORACHE ŞTEFAN;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, în Municipiul Târgovişte, str. Crizantemei (T 26, P 376/31/Lot 3), beneficiari TUDORACHE MARIA şi TUDORACHE ŞTEFAN.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                  

   Nr.   126

   Tgv. 23.06.2011

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ P+1+M CU SPAŢII COMERCIALE ŞI GARAJ LA PARTER” în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 33,

beneficiar CRĂCIUN MARIAN ŞTEFĂNEL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ P+1+M CU SPAŢII COMERCIALE ŞI GARAJ LA PARTER”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 33, beneficiar CRĂCIUN MARIAN ŞTEFĂNEL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ P+1+M CU SPAŢII COMERCIALE ŞI GARAJ LA PARTER”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 33, beneficiar CRĂCIUN MARIAN ŞTEFĂNEL.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                 

   Nr.   127

   Tgv. 23.06.2011

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M SPAŢII COMERCIALE, BIROURI, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, CAZARE” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, beneficiar S.C. LORED – COM S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M SPAŢII COMERCIALE, BIROURI, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, CAZARE”, în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, beneficiar S.C. LORED – COM S.R.L.;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+3+M SPAŢII COMERCIALE, BIROURI, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, CAZARE”, în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, beneficiar S.C. LORED – COM S.R.L.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                  

   Nr.   128

   Tgv. 23.06.2011

  

                                                            

                  HOTĂRÂRE                   

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§       Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la ajustarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de întreţinere peisagistică şi curătenie în pieţe şi obor;

§      Prevederile art. 1 alin.(2) lit.g), art. 23 alin. (2), lit.b), art.30 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile H.C.L. nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei 6 la Contractul de delegare de gestiune, din H.C.L. nr. 56/14.03.2011, conform noii Anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/14.03.2011 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   129

Tgv. 23.06.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§      Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la ajustarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de întreţinere peisagistică şi curătenie în pieţe şi obor;

§      Prevederile art. 1 alin.(2) lit.g), art. 23 alin. (2), lit.b), art.30 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile H.C.L. nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei 6 la Contractul de delegare de gestiune din H.C.L. nr. 57/14.03.2011, conform noii Anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevedri ale H.C.L. nr. 57/14.03.2011 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 Nr.   130

 Tgv. 23.06.2011

 

 

                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui număr de 3 (trei) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui număr de 3 (trei) locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§   Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§   Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui număr de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                         

               Nr.   131

    Tgv. 23.06.2011

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.06.2011, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Compartimentului Fondul Locativ din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 232/28.10.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” ,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din 14.04.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 5 de contracte de închiriere, până la data de 31.12.2011, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 11 locuinţe sociale provenite din recuperări, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                   

  Nr.   132

  Tgv. 23.06.2011

  

 

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung – Zona “Protecţia Plantelor”, în suprafaţă de 2507 mp., proprietate dlui. DUMITRU CRISTINEL

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011 avand in vedere:

§ Cererea dlui. Dumitru Cristinel, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 12121/12.05.2011;

§ Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol –prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind acceptarea donaţiei terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung – Zona “Protecţia Plantelor”, în suprafaţă de 2507 mp., proprietatea dlui. Dumitru Cristinel;

§ Prevederile art.1.011 din Codul Civil al României;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice   Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                     In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1  Se acceptă donaţia terenului situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung – Zona “Protecţia Plantelor”, în suprafaţă de 2507 mp., categoria de folosinţă drum de acces, proprietatea dlui. Dumitru Cristinel, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art. 2 Pentru semnarea actelor de donaţie în formă autentică la Notarul Public, se împuterniceşte Secretarul Municipiului,  jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 3 Cheltuielile ce se vor efectua cu întocmirea documentaţiilor cadastrale şi încheierea în formă autentică a actului de donaţie sunt în sarcina donatorului Dumitru Cristinel.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                                   

   Nr.  133

   Tgv. 23.06.2011

  

 

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Sfinţii Voievozi a unui teren proprietatea Municipiului Târgoviste în suprafaţă de 1112 mp situat în str. I.H.Rădulescu, nr. 14.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în şedinţă ordinară astazi, 23.06.2011, avand în vedere:

§       Adresa nr. 14120/02.06.2011 a Parohiei Sfinţii Voievozi din Târgovişte, prin care solicită atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 1112 mp, situat în str. I.H. Rădulescu;

§       Raportul de specialitate al Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol prin care se propune adoptarea unei hotarari privind transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Sfinţii Voievozi din Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 1112 mp, situat în str. I.H. Rădulescu;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata, cu modificările şi completările ulterioare adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Sfinţii Voievozi a terenului în suprafaţă de 1112 mp proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, situat în str. I.H.Rădulescu, nr. 14, cvartal 70, parcela 20.

Art. 2 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat, în care se vor stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 3. Pentru semnarea contractului se împuternicesc Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin  Boriga şi Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnică, Parohia Sfinţii Voievozi şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

                                                                                              

   Nr.   134

   Tgv. 23.06.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai,

etaj I (modul nr. 12)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având în vedere:

§   Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 12);

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,27 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 12)

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Pantea Viorel

 Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.  135

    Tgv. 23.06.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 luni, cu posibilitate de prelungire de 1 lună, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 6 mp fiecare, situate în Târgovişte, str. Ctin. Brâncoveanu - zona Staţie Taxi (3) şi Bdul. Eroilor, zona Piaţa Bucegi (2) pentru amplasarea unor gradene

pentru comercializare pepeni

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având în vedere:

§  Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 luni, cu posibilitate de prelungire de 1 lună, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 6 mp fiecare, situate în Târgovişte, str. Ctin. Brâncoveanu - zona Staţie Taxi (3) şi Bdul. Eroilor, zona Piaţa Bucegi (2) pentru amplasarea unor gradene pentru comercializare pepeni;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 luni, cu posibilitate de prelungire de 1 lună, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 6 mp fiecare, situate în Târgovişte, str. Ctin. Brâncoveanu - zona Staţie Taxi (3) şi Bdul. Eroilor, zona Piaţa Bucegi (2) pentru amplasarea unor gradene pentru comercializare pepeni

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.   136

    Tgv. 23.06.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp situat în Piaţa Bucegi, în vederea amplasării unei construcţii provizorii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având în vedere:

§  Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp situat în Piaţa Bucegi, în vederea amplasării unei construcţii provizorii;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp situat în Piaţa Bucegi, în vederea amplasării unei construcţii provizorii

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Pantea Viorel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   137

    Tgv. 23.06.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A  a bunului proprietate publică a Municipiului Târgovişte – Fântana arteziană Piaţa Tricolorului

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 23.06.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A  a bunului proprietate publică a Municipiului Târgovişte - Fântana arteziană Piaţa Tricolorului;

§  Prevederile Anexei nr. 3, lit. „g” din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

§  Prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 182/2008 privind delegarea de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cât şi concesiunea exclusivă a bunurilor publice, prin atribuire directă către S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DAMBOVIŢA S.A

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. a bunului proprietate publică a Municipiului Târgovişte - FÂNTANĂ ARTEZIANĂ PIAŢA TRICOLORULUI, cu număr de inventar 1007560 şi valoarea de inventar = 373.662,08 lei.

Art. 2. Transmiterea bunului către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A se va efectua prin act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii   aprobat prin HCL nr. 182/2008.

Art. 3. Se modifică în mod corespunzător contractul de concesiune aflat în derulare între Municipiul Târgovişte şi S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. iar în evidenţa contabilă a D.A.P.P.P. se va opera în mod corespunzător.

Art. 4 Celelalte prevederi ale  H.C.L. nr. 182/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică,  S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A., şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                                   

               Nr.   138

   Tgv. 23.06.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de

35 mp situat în Târgovişte, str. Păcii, în zona blocului A 4, în vederea desfăşurării activităţii de comeţ cu legume şi fructe

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 23.06.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Păcii, în zona blocului A 4, în vederea desfăşurării activităţii de comeţ cu legume şi fructe;

§  Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Păcii, în zona blocului A 4, în vederea desfăşurării activităţii de comeţ cu legume şi fructe.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                             

               Nr.  139

   Tgv. 23.06.2011

           

 

HOTĂRÂRE

privind înregistrarea Primăriei Municipiului Târgovişte în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 23.06.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul Taxe şi Impozite prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind înregistrarea Primăriei Municipiului Târgovişte în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor;

§   Prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/2010 referitoare la aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă înregistrarea Primăriei Municipiului Târgovişte în Sistemul Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor utilizând cardul bancar.

Art. 2 Comisionul bancar, în cazul plăţilor online a taxelor şi impozitelor locale efectuate cu cardul bancar, perceput de furnizorul de servicii aferent plăţilor electronice va fi suportat integral de la bugetul local al Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice va fi selectat potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică – Serviciul Taxe şi Impozite şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                              

    Nr.  140

   Tgv. 23.06.2011

   

 

                                    

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”;

§   Adresele nr. 65095/DGPL/2010 şi 24260/EC/24.03.2011 ;

§   Ordinul nr. 1158/11.03.2011 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare in anul 2011;

§   Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 referitoare la  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 117/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 413.261,62 lei

Valoare C+M:       294.610,31 lei

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 64.140,20 lei (cu TVA)

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                                     

   Nr.   141

   Tgv. 23.06.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”;

§   Adresele nr. 65095/DGPL/2010 şi 24260/EC/24.03.2011 ;

§   Ordinul nr. 1158/11.03.2011 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare in anul 2011;

§   Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 referitoare la  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 118/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 376.511,76 lei                      

Valoare C+M:   257.860,45 lei

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 31.747,70  lei (cu TVA)

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                   

   Nr.   142

   Tgv. 23.06.2011

   

 

                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”;

§   Adresele nr. 65095/DGPL/2010 şi 24260/EC/24.03.2011 ;

§   Ordinul nr. 1158/11.03.2011 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare in anul 2011;

§   Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 referitoare la  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 119/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

            Valoare investitie: 392.247,09 lei

Valoare C+M:   273.595,78 lei

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 42.664,39 lei (cu TVA)

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                          

   Nr.   143

   Tgv. 23.06.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 19, str. Udrişte Năsturel, Asociatia de proprietari nr. 161”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 19, str. Udrişte Năsturel, Asociatia de proprietari nr. 161”;

§   Adresele nr. 65095/DGPL/2010 şi 24260/EC/24.03.2011 ;

§   Ordinul nr. 1158/11.03.2011 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare in anul 2011;

§   Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 referitoare la  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 120/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 19, str. Udrişte Năsturel, Asociatia de proprietari nr. 161”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 19, str. Udrişte Năsturel, Asociatia de proprietari nr. 161”, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 776.214,19 lei

Valoare C+M:     570.007,02 lei

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 160.487,11 lei (cu TVA).

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                                    

   Nr.   144

   Tgv. 23.06.2011