108. Hotarâre privind aprobarea  taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare in cuantum de 16 lei/luna/gospodarie                                                               

109. Hotarâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa” cu privire la completarea Regulamentului activităţiilor de salubrizare în Judeţul Dâmboviţa                                                                 

110. Hotarâre privind mandatarea Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu privire la stabilirea taxei de habitat

111. Hotarâre privind respingerea plângerii formulate de catre numitul Mihai Constantin, impotriva H.C.L. nr. 68/15.04.2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste                                                                

112. Hotarâre privind revocarea H.C.L. 444/2009 referitoare la preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 (două) autogunoiere, proprietate privată a Judeţului Dâmboviţa                                                             

113. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul: „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovița”                                                   

114. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezebilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Realizare consolidare mal râu Ialomiţa”                    

115. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 10 (zece) persoane fizice din Municipiul Târgovişte                                        

116. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 314/21.08.2008 referitoare la aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte                                                                

117. Hotarâre privind instituirea taxelor de acces pentru activităţiile sportive, desfăşurate  în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 şi a Stadionului « Eugen Popescu »                                                                   

118. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte                                                                    

119. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010                                                                  

120. Hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate                             

121. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)                                                 

122. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 193/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)                                                                  

123. Hotarâre privind  modificarea H.C.L. nr. 396/19.10.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate “Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa”

                                                                   

124. Hotarâre privind preluarea Cinematografului Independenta

125. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 165/26.03.2009 referitoare la aprobarea incheierii Actului Aditional  nr. 3 la Contractul de Parteneriat Public si Privat nr. 265/2005, perfectat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASOCIATIA  DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L. 

126. Hotarâre privind aprobarea procurării unor materiale necesare amenajarii imobilului proprietatea Municipiului Târgovişte, din str. I.E. Florescu, nr. 8, aflat în administrarea comună a Consiliului Local Municipal Târgovişte şi a Politiei Municipiului Targoviste

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        

 H O T A R A R E

privind aprobarea  taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare

in cuantum de 16 lei/luna/gospodarie

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 24.06.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte prin care se susţine necesitatea adoptarii unei hotărâri privind aprobarea cunatumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare;

§    Prevederile art. 8 alin.2, lit. i şi art. 10 din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 6 alin(1) lit. k din Legea  nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

§    Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ;

§    Prevederile Hotărârii nr. 11/15.06.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare;

§    Raportele de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 4, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2, lit. din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.07.2010, pe raza Municipiului Targoviste se aproba taxa de habitat cu destinatia speciala de salubrizare in cuantum de 16 lei/ luna/gospodarie, aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr. 11/15.06.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Reabilitarea colectării,  transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”

Art. 2   In cazul persoanelor fizice care detin mai multe proprietati, taxa de habitat cu destinatia speciala de salubrizare se datoreaza doar pentru proprietatea la care declara ca are locuinta de domiciliu/ resedinta (locuinta secundara, alta decat cea principala) si pentru locuintele inchiriate unor persoane fizice.

Art. 3 Taxa instituita potrivit prevederilor art.1 al prezentei, va fi incasata în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal Târgovişte de catre S.C. Compania de Apa Targoviste -  Dambovita  S.A şi virată către Consiliul Local Târgovişte într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, urmând a fi utilizată pentru achitarea serviciilor prestate de către S.C. SUPERCOM S.A.

Art. 4 Metodologia si procedurile de incasare a acestei taxe de catre S.C. Compania de Apa Targoviste -  Dambovita  S.A se vor stabili in concret printr-un protocol aprobat prin dispozitia primarului

Art. 5 Taxa de habitat poate fi incasata fara cheltuieli de administrare daca aceasta se achita pana la 30 ianuarie pentru tot anul in curs.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Economica  S.C. Compania de Apa Targoviste -  Dambovita  S.A., S.C. SUPERCOM S.A.,  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  108

  Tgv. 24.06.2010

 

                                                                                                                                                                  

      HOTĂRÂRE

privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

“Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa” cu privire la completarea Regulamentului activităţiilor de salubrizare în Judeţul Dâmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 24.06.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa” cu privire la completarea Regulamentului activităţiilor de salubrizare în Judeţul Dâmboviţa;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Hotărârii nr. 4/26.01.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”, privind aprobarea Metodologiei de instituire şi colectare a taxei de habitat la nivel judeţean cu destinaţie specială de salubrizare;

§  Prevederile art. 5, alin.3 din Statutul Asociaţiei Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa” ;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” şi art. 115 ali.1, lit. ”b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Reabilitarea colectării,  transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa” cu privire la completarea Regulamentului activităţiilor de salubrizare în Judeţul Dâmboviţa, în vederea asigurării concordanţei cu metodologia taxei de habitat.

Art. 2 Drepturile şi obligaţiile ce revin municipiului prin Consiliul Local reprezentat de primar în cadrul Asociaţiei sunt stabilite în Actul constitutiv şi în Statutul Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”

şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

  Nr.    109

  Tgv.  24.06.2010

                                                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu privire la stabilirea taxei de habitat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 24.06.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei ho                                                                                                                                                                                                                                                         hbtărâri privind mandatarea Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu privire la stabilirea taxei de habitat;

§      Prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Hotărârii nr. 4/26.01.2010 a Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, privind aprobarea Metodologiei de instituire şi colectare a taxei de habitat la nivel judeţean, cu destinaţie specială de salubrizare;

§      Prevederile art.5, alin. 2 şi alin. 7, lit. „i” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” şi art. 115, alin 1, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art.1 Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” cu privire la stabilirea taxei de habitat.

Art. 2  Drepturile şi obilgaţiile ce revin municipiului prin Consiliul Local reprezentat de primar în cadrul Asociaţiei sunt stabilite în Actul Constitutiv şi în Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obilgtă Primarul, Direcţia Economică, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”   şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    110

Tgv. 24.06.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

H O T A R A R E

privind respingerea plângerii formulate de catre numitul Mihai Constantin , impotriva H.C.L. nr. 68/15.04.2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi,.24.06.2010, avand in vedere:

§   Solicitarea de revocare în parte a H.C.L. nr. 68/15.04.2010, privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste, formulata de catre numitul Mihai Constantin;

§   Raportul de specialitate al  Serviciului Contencios Juridic prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind respingerea plângerii formulate de catre numitul Mihai Constantin, impotriva H.C.L. nr. 68/15.04.2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile H.C.L. nr. 68/15.04.2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prvederile O.UG. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public

§       Prevederile art.7 din Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

§       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge, ca neîntemeiată plângerea formulată de catre numitul Mihai Constantin, impotriva H.C.L. nr. 68/15.04.2010, privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                       

  Nr.   111

  Tgv. 24.06.2010

               

 HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. 444/2009 referitoare la preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 (două) autogunoiere, proprietate privată a Judeţului Dâmboviţa

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.06.2010, având in vedere:

§       Adresa nr. 1190/15.06.2010 a S.C. ECO-SAL 2005 S.A Targovişte ;

§       Adresa nr. 251/15.06.2010 a SUPERCOM S.A ;

§       Prevederile protocolului de predare – primire, înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 29811/03.12.2009, încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 444/2009, referitoare la preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 (două) autogunoiere, proprietate privată a Judeţului Dâmboviţa ;

§    Raportele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se revocă H.C.L. nr. 444/2009 şi  se constată încetat dreptul de custodie şi de administrare a celor două autogunoiere, proprietate privata a Judetului Dambovita.

     Măsura revocării a fost determinată  ca urmare a desemnării operatorului unic de salubrizare pe raza Judeţului Dâmboviţa.

Art. 2 Se ia act de faptul că S.C. ECO-SAL 2005 S.A a procedat la predarea celor 2(două) autogunoiere către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

  Nr.    112

  Tgv.  24.06.2010

 

                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

                                                        

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.06.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul ”Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

§   Prevederile H.C.L. nr. 175/2009 privind aprobarea proiectului : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifica  HCL 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul  „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” după cum urmează :      

 Art.3” va avea urmatorul cuprins : Se aprobă proiectul „ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în studiul de oportunitate, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 3.255.842,19 lei.”

 Art. 5” va avea urmatorul cuprins:Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului„ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 3.255.842,19 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

 „Art. 6” va avea urmatorul cuprins: „Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 52.364,02 lei reprezentând contribuția proprie în procent de 2,01 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

 „Art. 7” va avea urmatorul cuprins:„ Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 131.353,52 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 „Art. 9” va avea urmatorul cuprins:„ Se aprobă finanțarea sumei de 519.313,46 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului  „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”,  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 175 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator, iar orice alte dispoziţii contrare se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                 

   Nr. 113

   Tgv. 24.06.2010

  

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezebilitate şi a indicatorilor

tehnico – economici la obiectivul „Realizare consolidare mal râu Ialomiţa”

                                                        

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.06.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Realizare consolidare mal râu Ialomiţa”

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 655/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei

§       Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

§      Prevederile O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Realizare consolidare mal râu Ialomiţa”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Realizare consolidare mal râu Ialomiţa”

Indicatori tehnici:

v     Consolidarea malului se va realiza pe o lungime totală de 300 m. Se vor utiliza  ziduri de gabioane placate şi pereu de beton.

 

           Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investiţie: 2.304.010 lei

   -Valoare C+M      : 1.771.062  lei

Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni.

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr. 114

   Tgv. 24.06.2010

 

                                                                                    

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 10 (zece) persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.06.2010, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care propune iniţierea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 10 (zece) persoane fizice din Municipiul Târgovişte;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscală – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice;

§   Prevederile art. 36,  alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „c” Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte unui număr de 10 (zece) persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Directia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.    115

  Tgv.  24.06.2010

 

                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 314/21.08.2008 referitoare la aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,24.06.2010, având în vedere:

§                        Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte prin care se solicita adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 314/21.08.2008 referitoare la aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

§                        Prevederile art. 45 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii ;

§                        Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

§                        Prevederile H.C.L. nr. 314/21.08.2008 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

§                        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                        Prevederile art. 36, alin. 3, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.07.2010 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, în sensul suplimentării acestora, cu un număr de 12 angajaţi, după cum urmează :

-   Un post administrator;

-   Două posturi asistent medical;

-   Două posturi îngrijitor (femeie de serviciu) ;

-   Trei posturi recepţioner/casier ;

-   Trei posturi salvatori de ştrand ;

-   Un post mecanic întreţinere.

Art. 2 Anexa 1 a H.C.L. 314/21.08.2008 cu modificările aduse de articolul precedent se constituie în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Anexa 2 a H.C.L. 314/21.08.2008 cu modificările aduse de articolul precedent se constituie în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Întrucât porivit O.U.G. nr. 34/2009 este suspendată ocuparea posturilor vacante, ocuparea posturilor sus menţionate va fi dispusă prin detaşare, în condiţiile art. 45 din Codul Muncii, de la alte instituţii subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art. 4 Începând cu data de 01.07.2010 se aprobă darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Târgovişte a Bazinului de Înot situat în str. Maior Spirescu, nr. 1, ce se va face pe bază de protocol încheiat între reprezentanţii Primăriei Municipiului Târgovişte şi cei ai Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 314/21.08.2008 rămân neschimbate.

         Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul municipiului Târgovişte.

 

Nr.    116

Tgv.  24.06.2010

 

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind instituirea taxelor de acces pentru activităţiile sportive, desfăşurate  în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 şi a Stadionului « Eugen Popescu »

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.06.2010, avand in vedere:

§          Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte. prin care propune instituirea taxelor de acces pentru activităţi sportive desfăşurate în incinta Bazinului de Înot, situat în str. Maior Spirescu şi a Stadionului « Eugen Popescu » ;

§          Prevederile H.C.L. 273/2008 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 4 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

 Art. 1 Se aprobă  instituirea taxelor de acces pentru activităţiile sportive, desfăşurate în incinta Bazinului de Înot, situat în Municipiul Târgovişte, str. Maior Spirescu, nr.1, după cum urmează:

       Taxe Bazin de Înot

-      adult : 10 ron/zi

-        copii sub 14 ani : 5 ron/zi

-        elevi, studenti sau grup de minim 10 persoane: 7 ron/zi de persoană

-        4 instructori sportivi, cu studii de specialitate in domeniu ( înot), care vor plati fiecare o taxă de 2000 ron/lună (20 ore /săptămână „fără zilele de sâmbătă şi duminică”)

ABONAMENT

-       200 LEI/LUNĂ ;

-       175 LEI/LUNĂ (pentru abonament încheiat pe 3 luni)

-       150 LEI/LUNĂ (pentru abonament încheiat pe 6 luni)

 Art. 2 Se aprobă instituirea taxei de acces pentru activităţiile sportive desfăşurate în incinta Stadionului « Eugen Popescu », situat în Municipiul Târgovişte, str. Justiţiei, nr. 3, după cum urmează:

    Taxă Stadion „Eugen Popescu”

-     taxă închiriere stadion : 120 ron/oră (TERENUL II)

 Art. 3 Aceste taxe nu se vor percepe pentru activităţiile sportive organizate de către     instituţiile preuniversitare.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Club Sportiv Municipal Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.    117

  Tgv.  24.06.2010

                                                                                           

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte

 

        Consiliul Local  Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 24. 06.2010, având în vedere:

§   Adresa  S.C. Termica S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 14752/10.06.2010;

§   Decizia A.N.R.E. nr. 2948/23.12.2009 privind aprobarea preţurilor şi a cantităţilor reglementate practicate de S.C. Termica S.A. Târgovişte;

§   Avizul A.N.R.S.C.. nr. 3415386/E.N.M./23.02.2010 privind modificarea preţurilor şi tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. Termica S.A. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa ;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptarii unei hotărâri privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 22/28.01.2010, privind ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă , transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte ;

§  Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 8 şi art. 40 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 22/28.01.2010 privind ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă , transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte dupa cum urmeaza :

        “Art.1” va avea următorul cuprins :

1.         Preţul de 53,38 lei/GJ (223,49 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termică produsă  pe bază de gaze naturale în C.T. Targoviste Sud.

2.         Tariful local de 10,18 lei/GJ (42,63 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport şi furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici.

3.         Tariful local de 12,12 lei/GJ (50,73 Lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru serviciile de transport şi furnizare a energiei termice, destinată populatiei.

4.         Tariful local mediu de 10,18 lei/GJ (42,63 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport şi furnizare a energiei termice, facturată agentilor economici.

5.         Tariful local de 22,08 lei/GJ (92,43 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de distributie şi furnizare a energiei termice, destinata agenţilor economici.

6.         Tariful local de 26,27 lei/GJ (109,99 Lei/Gcal), inclusiv TVA pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei termice, destinată populaţiei.

7.         Pretul local de 67,46lei/Gj (282,45 lei/Gcal), exclusiv TVA, inclusiv acciză, pentru energia termică produsă, distribuită şi furnizată, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinaţia agenţilor economici.

8.         Pretul local de 80,28 lei/Gj (336,12 lei/Gcal), inclusiv TVA, inclusiv acciză, pentru energia termică produsă, distribuită şi furnizată, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinată populaţiei.

9.         Pretul local mediu de 75,73lei/Gj (317,08 lei/Gcal), exclusiv TVA,  inclusiv acciză, pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată, facturată agenţilor economici.

11. Pretul local de 75,64 lei/Gj (316,61 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru energia termică produsă, transportată şi furnizată, din Centrala Termică de Zona Târgovişte Sud, pe gaze naturale, destinată populaţiei.

12. Pretul local de 101,90 lei/Gj (426,67 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată, din Centrala Termică de Zona Târgovişte Sud, pe gaze naturale, destinată populaţiei.

Art. 2. Preţurile menţionate se  aplică începând cu data de 01.07.2010.

Art. 3  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22/28.01.2010 rămân neschimbate.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,   Direcţia Economică, S.C. TERMICA .S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                       

  Nr.    118

  Tgv. 24 .06.2010

  

 

                                                                                                                       

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.06.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010;

§       Hotărâre nr. 417/2010 - privind finanţarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităţi de cult, unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului - Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale;

§       Prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 după cum urmează :

1.1.  majorarea  veniturilor totale cu suma de 35.377 mii lei,  prin :

- majorarea  prevederilor la indicatorul la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cod  indicator 11.02.06) cu suma de 300 mii lei

- majorarea  prevederilor la indicatorul la indicatorul Sume FEN postaderare Fondul European de Dezvoltare Regională – prefinanţare în  contul plaţilor efectuate şi prefinanţări (cod  indicator 45.02.01.03) cu suma de 34.799 mii lei

- majorarea  prevederilor la indicatorul la indicatorul Sume FEN postaderare Fondul Social European  – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent (cod  indicator 45.02.02.01) cu suma de 263  mii lei

-  majorarea  prevederilor la indicatorul la indicatorul Sume FEN postaderare Fondul Social European  – Prefinanţare (cod  indicator 45.02.02.03) cu suma de 15  mii lei

              1.2. majorarea cheltuielilor totale cu suma de 35.377  mii lei, prin:

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Învăţământ, titlul Proiecte cu finanţare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 11.048 mii lei,

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie, subcapitolul 67.02.03.07  Cămine culturale,  titlul Cheltuieli de capital cu suma de 300 mii lei;

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 84.02 Transporturi,subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri şi poduri, titlul Proiecte cu finanţare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 24.029 mii lei;

              Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat  este redat în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2010, rectificat este redat în Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Fisele programelor cu finantare nerambursabile pe anul 2010 precum si sinteza acestora sunt redate in anexele 3,4,5,6,7 si 8  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

              Nr.  119

Tgv. 24.06.2010

                                                                                                       

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 24.06.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate;

§    Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice ;

§    Prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor ;

§    Raportele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru  activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    120

  Tgv.  24.06.2010

                                                

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.06.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2010 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Şcolala cu clasele I-VIII « Smaranda Gheorghiu » si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§    Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§    Prevederile H.C.L. nr. 191/27.04.2010 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Şcolala cu clasele I-VIII « Smaranda Gheorghiu » si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2010 privind revocarea H.C.L. 254/10.08.2010 şi modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Şcolala cu clasele I-VIII « Smaranda Gheorghiu »;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. H.C.L. nr. 191/27.04.2009 se modifică după cum urmează:

Art. 6  Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de  91.966,73 lei (fara TVA) reprezentând contribuţia proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

“Art. 7 Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de 303.240,17 lei reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 191/27.04.2009 şi H.C.L. nr. 6/28.01.2010 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

  Nr.    121

  Tgv.  24.06.2010

 

                                                

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 193/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.06.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 193/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale–Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§    Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile H.C.L. nr. 193/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale–Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. H.C.L. nr. 193/27.04.2009 se modifică după cum urmează:

Art. 6  Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de  130.057,39 lei (fara TVA) reprezentând contribuţia proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

“Art. 7 Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de 55.012,55 lei (fara TVA) reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 193/27.04.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 122

  Tgv. 24.06.2010

                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea H.C.L. nr. 396/19.10.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate “Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.06.2010, având in vedere:

§       Adresa 13141/24.06.2010 a S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A,;

§       Prevederile H.C.L. nr. 396/19.10.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate “Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Dâmboviţa ;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 396/19.10.2009 în sensul schimbării titlului studiului de fezabilitate din „ Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate  în judeţul Dâmboviţa” în „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa”.

Art. 2  Conţinutul şi celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 396/19.10.2009, ramân neschimbate.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

   Nr.    123

   Tgv.  24.06.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind preluarea Cinematografului Independenta

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată astăzi, 29.06.2010, având în vedere:

§  Dispoziţiile art. II, pct 1 şi 5 din Legea 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

§  Protocolul de predare primire încheiat la data de 28.06.2010, înregistrat sub numărul 16340/28.06.2010, dintre R.A.D.E.F „RomâniaFilm” şi Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga;

§  Prevederile art. 10, alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 43, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea Cinematografului Independenţa din domeniul privat al statului şi administrarea R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă protocolul de predare primire, nr. 16340/28.06.2010, încheiat între R.A.D.E.F „RomâniaFilm” şi Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

  Nr.    124

  Tgv.  29.06.2010

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 165/26.03.2009 referitoare la aprobarea incheierii Actului Aditional  nr. 3 la Contractul de Parteneriat Public si Privat nr. 265/2005, perfectat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASOCIATIA  DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L. 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta de indata astazi, 29.06.2010, avand in vedere:

§   Informare privind  administrarea serviciului public de transport local inregistrata sub nr. 16154/28.06. 2010;

§   Prevederile H.C.L. nr. 165/26.03.2009 privind  aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Parteneriat Public si Privat nr. 265/2005, perfectat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASOCIATIA DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.;

§   Prevederile art. 27, alin (1), art. 28 alin.(1) lit. a) si 30 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 92/2007  privind serviciile de transport public local;

§   Prevederile art. 30, alin. (7) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

§  Prevederile art. 169 si art. 170 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c)si d)  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, H.C.L. nr. 165/26.03.2009 referitoare la aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Parteneriat Public si Privat nr. 265/2005 perfectat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASOCIATIA DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L. se revoca, iar cele doua contracte subsecvente incheiate in temeiul hotararii mai sus mentionate se reziliaza, respectiv contractul nr. 12799a/01.06.2009 si contractul nr. 12798a/01.06.2009 ;

Art. 2  Comisia constituita potrivit Dispozitiei Primarului nr.2074/2009 va proceda la  predarea-primirea  bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Municipiului Targoviste aferente serviciului de transport public local, repunand partile in situatia anterioara adoptarii H.C.L. nr. 165/2009; 

 Art. 3 Concomitent cu transferul bunurilor  se va proceda si  la transferul activitatilor impreuna cu personalul aferent, in conditiile art. 169-170 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;

Art. 4  Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, orice alte dispozitii contrare se revoca;

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. ASOCIATIA DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.  si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

                   Nr.    125

       Tgv. 29.06.2010

 

                                                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procurării unor materiale necesare

amenajarii imobilului proprietatea Municipiului Târgovişte, din str. I.E. Florescu, nr. 8, aflat în administrarea comună a Consiliului Local Municipal Târgovişte şi a Politiei Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de îndată astăzi, 29.06.2010, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind procurarea unor materiale necesare amenajarii imobilului proprietatea Municipiului Târgovişte, din str. I.E. Florescu, nr. 8, aflat în administrarea comună a Consiliului Local Municipal Târgovişte şi a Poliţiei Municipiului Târgovişte;

§  Adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, nr. 16304/28.06.2010 prin care se solicită acordarea unor materilale de construcţie necesare remedierii şi compartimentării spaţilor în care funcţionează Poliţia Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 43, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă procurarea unor materiale necesare amenajarii imobilului proprietatea Municipiului Târgovişte, din str. I.E. Florescu, nr. 8, aflat în administrarea comună a Consiliului Local Municipal Târgovişte şi a Politiei Municipiului Targoviste, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se oblitgă Primarul, D.A.P.P.P., Poliţia Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    126

  Tgv.  29.06.2010

 

                    ANEXA 1

la  H.C..L. nr. 126/29.06.2010

 

 

1.      Uşi = 13 buc. – 7 dreapta;

                                            6 stânga;

2.      Rigips =150 plăci;

3.      Profil CD 60x30 = 260 buc. la 3 m;

4.      Vată minerală = 10 suluri;

5.      Bandă rost =7 role;

6.      Chit rosturi = 4 saci a 30 kg;

7.      Holşuruburi (negrese) = 5 cutii;

8.      Lavabil = 11x25 kg;

9.      Amorsă =11x51

10.  Dibluri ɸ 6 cu şurub = 400 buc.;

11.  Tablou siguranţă cu 2 circuite = 5 buc.;

12.  Siguranţe automate =10 buc. de 16 A;

= 10 buc. de 25 A;

13.  Canalet = 110 buc. la 2 m;

14.  Conductor FY x1,5 mm = 500 m roşu;

  = 500 m albastru;

15.  Conductor MYYM 3 x 2,5 mm = 400 m;

16.  Doze 100 = 18 buc.;

17.  Întrerupător = 15 buc.;

18.  Prize PT duble = 30 buc;

19.  Lămpi iluminat = 30 buc.

20.   Spumă = 5 tuburi.;

21.  Dibluri ɸ 10 cu holşurub 120 = 50 buc.;

22.  Bandă izolier = 8 role;

23.  1 fereastră termopan tip ghişeu 0,8 x 0,6 m

24.  14 ferestre termopan 2,7 x 1,8  m

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR MUNICIPIU

     ing. Ilie Valentin                                         jr. Chiru Ctatalin Cristea