230. Hotarâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Oros Călin Dinu

231. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Badiu Cristina Minerva

232. Hotarâre privind aprobarea noii valori a proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea proiectului „Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella”

233. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”

234. Hotarâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008

235. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

236. Hotarâre privind aprobarea garantării finanţării rambursabile în valoare de 12.883.000 lei, ce urmează a fi contractată de la CEC Bank S.A. Sucursala Târgovişte

237. Hotarâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului pentru reglementarea juridică a terenurilor

238. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL

239. Hotarâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

240. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile

241. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul dintre fântâna arteziană şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

242. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 800 mp, situat în Calea Ialomiţei – zona Bisericii Sârbilor – S.C Fabina din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

243. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

244. Hotarâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

245. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii iulie 2009

246. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 521/2008 privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

 

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Oros Călin Dinu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având in vedere:

§   Înştiinţarea Partidului Democrat Liberal, nr. 134/16.06.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 14337/17.06.2009, prin care se comunică pierderea calităţii de membru de partid a dlui Oros Călin Dinu;

§   Referatul nr.14464/17.06.2009, întocmit de Primarul şi Secretarul Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „h1” şi art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

 Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier municipal al domnului Oros Călin Dinu.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant postul de consilier municipal al domnului Oros Călin Dinu.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    230

  Tgv. 20.06.2009

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al doamnei Badiu Cristina Minerva

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2008, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 14337/17.06.2009;

§   Declaraţia doamnei Badiu Cristina Minerva de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte înregistrată sub nr. 14476/18.06.2009;

§   Declaraţia pe proprie răspundere nr. 14475/18.06.2009, a doamnei Badiu Cristina Minerva conform căreia îndeplineşte condiţiile prevăzute în Legea 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv in Legea nr. 67/2004 în vederea exercitării mandatului de consilier municipal;

§   Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Păunaş Maria Roxana; 

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 31 şi 33 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte validează mandatul de consilier municipal al doamnei Badiu Cristina Minerva.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Tărgovişte.

 

  Nr.    231

  Tgv. 20.06.2009

 

   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea noii valori a proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea proiectului „Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea noii valori a proiectului şi a contribuţiei din Bugetul Local pentru finanţarea proiectului „Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella”;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă proiectul “Consolidare, reabilitare şi modernizare  Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B) Târgovişte”, cu o valoare totală de 10.305.346,07 lei.

Art. 2 Se aprobă depunerea unei cereri de finanţare pentru proiectul “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Târgovişte”, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art. 3 Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B) Târgovişte”, în condiţiile impuse de Programul Operaţional Regional şi legislaţia în vigoare în valoare totală de 10.305.346,07 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 4 Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 173.000,00 lei  (minim 2%) reprezentând contribuţia proprie în procent de 2,0012% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 5 Se aprobă finanţarea sumei de 10.305.346,07  lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislaţiei în vigoare, restul sumelor urmând a fi asigurate din bugetul anului 2010.

Art. 6 Se aprobă finanţarea sumei de 1.630.803,07 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare  Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B) Târgovişte” din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 7 Se aprobă finanţarea din bugetul local/judeţean a tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului.

Art. 8 Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a obiectivului de investiţii pe o perioadă de cel putin 5 ani după darea în exploatare de către Consiliul Local al Municipiului Târgovişte.

Art. 9 Proprietatea infrastructurii modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare vor fi menţinute pe o perioadă de cel putin 5 ani după finalizare, perioadă în care se va asigura exploatarea şi întreţinerea sa.

Art. 10 Pe durata pregatirii şi implementării proiectului se vor respecta prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

Art. 11 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Tărgovişte.

                                                 

  Nr.    232

  Tgv. 20.06.2009

 

                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”;

§      Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice;

§       Prevederile HG nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul “COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE TÂRGOVIŞTE”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

          Suprafaţa studiată pentru realizarea complexului turistic de nataţie este de 105.964,23 mp din totalul de 222.500 mp al terenului aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Târgovişte.

         Complexul turistic de nataţie este împărţit pe zone astfel:

1.    ştrand

2.    bazin (piscină) acoperit

3.    bazin (piscină) în aer liber

4.    terenuri de mini-fotbal – 2 buc

5.    terenuri basket – 1 buc

6.    terenuri tenis – 3 buc

-       Suprafaţa construită totală = 47.583,57 mp

-       Suprafaţa desfăşurată = 50.819,44 mp

 

 

Indicatori economici:

            Valoarea totală a investiţiei: - 21,372 milioane EURO cu TVA

                                              - 89,027 milioane RON cu TVA

                    Din care:C+M   - 18,551 milioane EURO cu TVA

                                             - 77,334 milioane RON cu TVA

                                      

Durata de realizare a investitiei: 24 luni.

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

             Nr.    233

   Tgv. 20.06.2009

   

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 20.06.2009, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2008

· Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

· Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

· Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local întocmit la data de 31.12.2008, conform anexelor 1a şi 1b,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2008, conform anexelor 2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe anul 2008, 31.12.2008, conform anexei 3a şi 3b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local la data de 31.12.2008, conform anexelor 4a şi 4b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 31.12.2008, conform anexelor 5a şi 5b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat 31.12.2008, conform anexelor 6a şi 6b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă conturile de execuţie aferente instituţiilor din subordinea Consiliului Local Târgovişte, conform anexelor 7, 8 şi 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă  situaţiile financiare la data de 31.12.2008. (Bilanţ la 31.12.2008, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2008, Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2008, Situaţia acţiunilor deţinute de Consiliul Local Târgovişte la societăţi comerciale la 31.12.2008, Disponibil din mijloace cu destinaţie specială la 31.12.2008,  Contul de execuţie a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale la 31.12.2008, Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice la 31.12.2008, Situaţia  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2008, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2008, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2008).

Art. 9 Se aprobă utilizarea  în anul 2008 a  fondului de rulment în suma de 270.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

Art. 10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                 Nr.    234

   Tgv. 20.06.2009

  

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

§  Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa nr. 12894/2009

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§  Prevederile Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-născuţi, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi copletările ulterioare;

§  Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1282/05.06.2009

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

a. diminuarea veniturilor totale cu suma de 5.659 mii lei,  prin  :

- diminuarea prevederilor la indicatorul Sume defalcate din TVA pentru finanţarea  cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor cu suma de 5.800 mii lei,

- majorarea cu suma de 35 mii lei  a prevederilor la indicatorul Finanţarea cheltuielilor de capital pentru învăţământul preuniversitar (cod indicator 42.02.14);

- majorarea cu suma de 32 mii lei  a prevederilor la indicatorul Sprijin financiar constituire familie (cod  indicator 42.02.33);

- majorarea cu suma de 27 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subvenţie trusou nou născuţi (cod  indicator 42.02.36);

- majorarea cu suma de 47 mii lei a prevederilor la indicatorul Alte facilitaţi şi instrumente postaderare, (cod indicator  45.02.16) ;

b. Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 5.659 mii lei, prin :

- diminuarea creditelor la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale,  titlul Fonduri de rezervă cu suma de 1.000 mii lei;

- diminuarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Învăţământ, cu suma de 5.718 mii lei, din care pe titluri :

· titlul Cheltuieli de personal diminuarea creditelor bugetare cu suma de  5.800 mii lei;

·      titlul Transferuri majorarea creditelor bugetare cu suma de 47 mii lei ;

· titlul  Cheltuieli de capital   majorarea creditelor bugetare cu suma de 35  mii lei;

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială , titlul Asistenţă socială, cu suma de 59 mii lei;

- majorarea credite bugetare la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, titlul  Cheltuieli de capital, cu suma de 1.000  mii lei;

Bugetul rectificat este redat în anexa 1.

Lista obiectivelor de investiţii  este redată în anexa 2.

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 rectificat este redat in anexa 1.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului Creditelor Interne al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

     - Majorarea Cheltuielilor totale cu suma de 12.883 mii lei, din care pe capitole bugetare :

· majorarea creditelor bugetare la capitolul 84.07 Transporturi, Subcapitolul Transport Rutier (84.02.03) ; titlul Cheltuieli de capital cu   suma de 12.883 mii lei;

     Bugetul Creditelor Interne al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 rectificat este redat in  anexa 2.

Lista obiectivelor de investiţii  este redată în anexa 3.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

              Nr.    235

   Tgv. 20.06.2009

  

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea garantării finanţării rambursabile în valoare de 12.883.000 lei, ce urmează a fi contractată de la

CEC Bank S.A. Sucursala Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei Economice, nr. 14334/16.06.2009, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea garantării finanţării rambursabile în valoare de 12.883.000 lei, ce urmează a fi contractată de la CEC BANK S.A. Sucursala Târgovişte;

§      Prevederile Hotârării Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, nr. 1282/05.06.2009 prin care se avizează favorabil contractarea de către Municipiul Târgovişte a finanţării rambursabile în sumă de 12.883.000 lei;

§      Prevederile art. 5, alin.1, lit „a” şi art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 din H.G. nr. 145/2008 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de utilizare a împrumuturilor locale;

§  Raportul de specialitate al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă garantarea creditului în valoare de 12.883.000 lei, pe perioada derulării creditului 2009-2017 precum şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente, pe fiecare  an de creditare, cu veniturile bugetare proprii, conform prevederilor art. 63, alin.1, lit. „a” coroborate cu prevederile art. 5, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi gaj pe soldurile creditoare ale conturilor curente prezente şi viitoare în lei şi valută deschise la CEC BANK S.A.

Art. 2 Se aprobă nota de fundamentare a limitei de îndatorare, anexată.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiar contabil, biroul urbanism, iar comunicarea se face prin grija biroului secretariat.

 

     Nr.    236

    Tgv. 20.06.2009         

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului pentru reglementarea juridică a terenurilor

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului pentru reglementarea juridica a terenurilor;

§   Prevederile art. 1, alin 2, pct. 4 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§   Prevederile art. 9, alin. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

§  Adresa Guvernului României nr. 30498/IA/14.05.2009, prin care se solicită aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local Municipal Târgovişte, după un text - model tipizat, care cuprinde datele de identificare ale construcţiilor şi prevederi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente;

§  Prevederile H.C.L. nr. 255/16.07.2008 privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului, a locuinţelor construite prin A.N.L, şi a terenurilor aferente – din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Târgovişte;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 10 şi art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

  ÎIn temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Construcţiile de locuinţe aferete imobilelor identificate conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor legii organice.

Art. 2. Construcţiile de locuinţe prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietate privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tărgovişte, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii.

Art. 3. Locuinţele/apartamentele prevazute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante, se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 4. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe prevăzute la art 1, identificate conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a Municipiului Tărgovişte în proprietatea privată a Municipiului Târgovişte.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

        Nr.  237

 Tgv. 20.06.2009

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59,

beneficiar SC BESICO SRL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 9 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   238

   Tgv. 20.06.2009

                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unor apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele pe care le deţin cu contract de închiriere;

§    Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţul de vânzare al acestora;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§    Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vândute persoanelor îndreptăţite precum şi preţul de vânzare sunt prevăzute în anexa mai sus menţionată..

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

Nr.  239

Tgv. 20.06.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 53/14.02.2006 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 53/14.02.2006 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile;

§    Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 53/2006 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului în suprafaţă de 75 m.p., situat in Municipiul Târgovişte, Bulevardul Independenţei – zona Baia Comunală, pentru construirea unui spaţiu pentru prezentarea şi vânzarea de telefoane mobile după cum urmează: Art. 2 va avea următorul conţinut: ” Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire,cu plata redevenţei în termen de 10 ani”, cu modificarea corespunzătoare a art. 4 din contractul de concesiune nr. 3/96/2006. Redevenţa anuală rămasă de plată, de 6094,20 euro/an, respectiv 1523,55 euro/trim., va fi reeşalonată începând cu 01.01.2009 până la 05.05.2016.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 53/2006 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

   Nr.    240

   Tgv. 20.06.2009

                       

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul dintre fântâna arteziană şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul dintre fântâna arteziană şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5, lit. a şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul dintre fântâna arteziană şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică, pentru perioada martie – noiembrie, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

MOŢOC HONORIUS

TĂNASE SILVIU GABRIEL

VASILIU EMILIAN TEODOR

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 40 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

             

   Nr.    241

   Tgv. 20.06.2009

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 800 mp, situat în Calea Ialomiţei – zona Bisericii Sârbilor – S.C Fabina din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 800 mp, situat în Calea Ialomiţei – zona Bisericii Sârbilor – S.C Fabina din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 800 mp, situat în Calea Ialomiţei – zona Bisericii Sârbilor – S.C Fabina din Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

MOŢOC HONORIUS

TĂNASE SILVIU GABRIEL

VASILIU EMILIAN TEODOR

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi de 22 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

             

   Nr.    242

   Tgv. 20.06.2009

 

                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009 având în vedere:

§    Adresa nr. 408/06.04.2009 a Arhiepiscopiei Târgovişte prin care se solicită dreptul de folosinţă gratuită asupra clădirii, pe perioada existenţei acesteia, pentru realizarea unui centru turistic cultural – religios de tip deschis;

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§    Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se atribuie in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a imobilului proprietate publica a Municipiului Targoviste - MAGAZIE MATERIALE TEHNICE - catre  Arhiepiscopia Targovistei. 

           Art. 2 Imobilul ce se transmite prezinta urmatoarele elemente de identificare:

a)   Amplasament: Aleea Manastirea Dealu, la circa 150 metri de poarta  fostului spital

b)   Constructie tip P+1E din caramida, invelitoare din tigla; suprafata construita 537,50 mp;

c)    Suprafata desfasurata 1075 mp;

d)   Numar inventar: 1001674

e)   Valoare de inventar: 29.000 lei

f)     Data PIF: 1959

Art. 3. Destinatia pentru care se transmite imobilul este realizarea unui centru turistic cultural – religios de tip deschis.

Art. 4. Transmiterea se va efectua prin contract de comodat in care se vor stipula conditiile de folosinta.

Art. 5  Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 353/01.09.2008 se revocă.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    243

   Tgv. 20.06.2009

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, modificat şi completat prin H.G. nr. 1975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§      Prevederile H.G. nr. 166/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§      Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţie Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea elementelor de identificare a unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Târgovişte, atestate prin HG nr. 1350/2001 modificată şi completată de HG nr. 1975/2004 şi HG nr.166/2007.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi transmisă către Consiliul Judeţean Dâmboviţa spre a fi înaintată Guvernului Romaniei, în vederea modificării şi publicării în Monitorul Oficial, după cum urmează:

 

- pozitia 684 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ Calea Bucuresti nr. 28; cvartal 212, parcela 4; suprafata = 3477 mp; vecinatati: Nord – bloc N1, Sud – bloc N2, Est – Calea Bucuresti.”

 

- pozitia 704 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ” Calea Bucuresti nr. 28; constructie din caramida tip P+1E, suprafata construita = 893 mp, suprafata desfasurata 1786 mp”;

 

- pozitia 1213 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 69; suprafata = 653 mp”

 

- pozitia 1214 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 71; suprafata = 816 mp”

 

-pozitia 1215 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 70; suprafata = 510 mp”

 

-pozitia 1219 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii stradal; suprafata = 4147 mp”

 

- pozitia 1228 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 41; suprafata = 426mp”

 

- pozitia 1229 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 42; suprafata = 754 mp”

 

- pozitia 1230 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 44; suprafata = 568 mp”

 

- pozitia 1231din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 50; suprafata = 315 mp”

 

- pozitia 1232 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “bulevardul Unirii aferent blocului 60, suprafata = 804 mp”

 

- pozitia 1233 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “bulevardul Unirii aferent bloc 64; suprafata = 1055 mp”

 

- pozitia 1234 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 68; suprafata = 871 mp”

 

- pozitia 1235 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “bulevardul Unirii aferent blocului 81, suprafata = 1184 mp”

 

- pozitia 1236 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 39; suprafata = 2688 mp”

 

- pozitia 1237 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii aferent blocul 40; suprafata = 988 mp”

 

-  pozitia 1240 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “bulevardul Unirii in fata blocului 51, suprafata = 1184mp”

 

- pozitia 1241 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ bulevardul Unirii, in fata blocului 67, suprafata = 2266 mp”

 

- pozitia 1300 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Arcasilor aferent bloc 36; suprafata = 857mp”

 

- pozitia 1301 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Arcasilor aferent bloc 37; suprafata = 806 mp”

 

- pozitia 1302 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Arcasilor aferent bloc 38; suprafata = 635 mp”

 

- pozitia 1320 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Basarabiei aferent bloc 1; suprafata = 1084 mp”

 

- pozitia 1322 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Basarabiei aferent bloc 28; suprafata = 504 mp”

 

- pozitia 1323 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Basarabiei aferent bloc 29; suprafata = 497 mp”

 

- pozitia 1324 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Basarabiei aferent bloc 3; suprafata = 2202 mp”

 

- pozitia 1325 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Basarabiei aferent bloc 30; suprafata = 500 mp”

 

- pozitia 1326 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Basarabiei aferent bloc 5; suprafata = 1224 mp”

 

- pozitia 1327 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Benone Georgescu, aferent bloc 82; suprafata = 4056 mp”

 

- pozitia 1338 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Bucovinei aferent bloc 45; suprafata = 1110 mp”

 

- pozitia 1341 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Bucovinei aferent bloc 48; suprafata = 179 mp”

 

- pozitia 1342 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Bucovinei aferent bloc 49; suprafata = 1357mp”

 

- pozitia 1406 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 13, 18; suprafata = 1634 mp “

 

- pozitia 1408 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 14, F2 ; suprafata = 497 mp “

 

- pozitia 1410 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 17; suprafata = 2080mp “

 

- pozitia 1411 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 18; suprafata = 1353 mp “

 

- pozitia 1413 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent blocurilor 20, 21; suprafata = 1964 mp “

 

- pozitia 1414 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 22; suprafata = 231 mp “

 

- pozitia 1415 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 23; suprafata = 258 mp “

 

- pozitia 1416 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 24; suprafata = 283 mp “

 

- pozitia 1418 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei  aferent bloc 26; suprafata = 2659 mp “

 

- pozitia 1507 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei aferent bloc 4; suprafata = 395 mp”

 

- pozitia 1508 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei aferent bloc 53; suprafata = 461 mp”

 

- pozitia 1509 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei aferent bloc 54; suprafata =452 mp”

 

- pozitia 1510 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei aferent bloc 55; suprafata = 441 mp”

 

 

- pozitia 1511 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei aferent bloc 56; suprafata = 1238 mp”

 

 

- pozitia 1512 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei aferent bloc 58; suprafata = 822 mp”

 

- pozitia 1513 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei aferent bloc 66; suprafata = 1078 mp”

 

- pozitia 1514 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Moldovei intre  bloc 65; suprafata = 748 mp”

 

- pozitia 1609 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Tineretului; aferent bloc 12; suprafata = 598 mp”

 

- pozitia 1614 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Transilvaniei, aferent bloc 57; suprafata = 511 mp

 

- pozitia 1615 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Transilvaniei, aferent bloc 61; suprafata = 380 mp “

 

- pozitia 1616 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Transilvaniei, aferent bloc 62; suprafata = 361 mp “

 

- pozitia 1617 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Transilvaniei, aferent bloc 63; suprafata = 339 mp “

 

-pozitia 1618 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Transilvaniei, aferent blocurilor 51,59; suprafata = 2776 mp “

 

- pozitia 1622 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Tudor Vladimirescu aferent bloc 10; suprafata = 486 mp “

 

- pozitia 1623 din HG 166/2007, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: “Spatiu verde Calea Campulung aferent blocului 31”

- pozitia 1623 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Calea Campulung aferent blocului 31; suprafata = 1368 mp “

 

- pozitia 1624 din HG 166/2007, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: “ Spatiu verde Calea Campulung aferent blocului 32”

 

- pozitia 1624 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Calea Campulung aferent blocului 32; suprafata = 686 mp “

 

- pozitia 1625 din HG 166/2007, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: “Spatiu verde Calea Campulung aferent blocului 33”

- pozitia 1625 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Calea Campulung aferent blocului 33; suprafata = 311 mp “

 

- pozitia 1626 din HG 166/2007, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: “Spatiu verde Calea Campulung aferent blocului 34 “

- pozitia 1626 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Calea Campulung aferent blocului 34; suprafata = 225 mp “

 

- pozitia 1627 din HG 166/2007, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: “Spatiu verde Calea Campulung aferent blocului 35 “

- pozitia 1627 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Calea Campulung aferent blocului 35; suprafata = 519 mp “

 

- pozitia 1654 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Vasile Voiculescu, aferent bloc 19 ABCDE, suprafata = 2733 mp”

 

- pozitia 1656 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Vasile Voiculescu, aferent bloc F, suprafata = 982 mp”

 

- Se completeaza inventarul domeniului public cu urmatoarele :

Poz. Inreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventor

-lei-

Situatia juridica actuala

 

 

Spatiu verde si alei pietonale

Str. Dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 15 – suprafata 84 mp

 

 

 

 

 

Spatiu verde si alei pietonale

Str. Dr. Marinescu Gh. aferent bloc 79- suprafata 272 mp

 

 

 

 

 

Spatiu verde si alei pietonale

Str. Dr. Oprescu Dumitru  aferent bloc 25 – suprafata 469 mp

 

 

 

 

 

Spatiu verde si alei pietonale

Str. Dr. Oprescu Dumitru aferent bloc 16- suprafata 338

 

 

 

 

 

Spatiu verde si alei pietonale

Str. Dr. Marinescu Gh afferent blocurilor 78,80 – suprafata 1290 mp

 

 

 

 

 

Spatiu verde si alei pietonale

Str. Dr. Marinescu Gh afferent blocurilor 74 – suprafata 1350 mp

 

 

 

 

 

-pozitia 1103 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor 1,3,17,P1,P2,P3,5,7; suprafata = 13.098 mp”;

 

- pozitia 1106 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent bloc 4; suprafata = 671 mp”;

 

- pozitia 1107 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor 1,P9; suprafata = 2676 mp”;

 

- pozitia 1109 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor P6, P7; suprafata = 1981 mp”;

 

- pozitia 1110 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor 6,8,10,12,14,16; suprafata = 12.543 mp”;

 

- pozitia 1125 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor 28,29; suprafata = 782mp”;

 

-pozitia 1146 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor P8, 11,13,15; suprafata =7991mp”;

 

-pozitia 1149 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent bloc 31; suprafata = 718mp”;

 

- pozitia 1150 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor 56,50,53; suprafata = 444 mp”;

 

- pozitia 1151 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent bloc 57; suprafata = 335mp”;

 

- pozitia 1152 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent bloc 58; suprafata = 539mp”;

- pozitia 1153 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor A1,A2,A3; suprafata = 2675mp”;

 

- pozitia 1156 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent bloc D1; suprafata = 785mp”;

 

-pozitia 1157 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent bloc D2; suprafata = 530mp”;

 

- pozitia 1158 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor D3, D4, D5, D6; suprafata = 4505 mp”;

 

- pozitia 1162 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor 29,30; suprafata = 899mp”;

 

-pozitia 1163 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor 26,27; suprafata = 1242mp”;

 

- pozitia 1164 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu, aferent blocurilor 23,24,25; suprafata = 918mp”;

 

 

-pozitia 1167 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “B.dul I C Bratianu,in fata Compania de Apa; suprafata = 226mp”;

 

- pozitia 1250 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Calea Bucuresti aferent blocurilor O, H; suprafata = 3686 mp”;

 

- pozitia 1256 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Calea Bucuresti aferent blocurilor N; suprafata = 2617 mp”;

 

- pozitia 1290 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada 8 martie aferent bloc 10; suprafata = 548 mp”;

 

- pozitia 1291 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada 8 martie aferent bloc D8; suprafata = 742 mp”;

 

-pozitia 1292 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada 8 martie aferent bloc 9; suprafata = 438 mp”;

 

- pozitia 1304 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Aviator Negel aferent bloc 1 si C4; suprafata = 674 mp”;

 

- pozitia 1350 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Pacii aferent blocurilor A4 si A5; suprafata = 1680 mp”;

 

- pozitia 1352 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ciprian Porumbescu aferent bloc C1; suprafata = 1037 mp”;

 

- pozitia 1353 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ciprian Porumbescu aferent bloc C2 si C3; suprafata = 3637 mp”;

 

-pozitia 1358 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Col. Marin Stanescu aferent blocului 40; suprafata = 547 mp”;

 

- pozitia 1360 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada col. Nicolin Ion aferent blocurilor 54 si 51; suprafata = 835 mp”;

 

-pozitia 1361 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada col. Nicolin Ion aferent bloc 61; suprafata = 413 mp”;

 

- pozitia 1362 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Stanica Ilie aferent bloc 42; suprafata = 523 mp”;

 

- pozitia 1363 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Stanica Ilie aferent bloc 43; suprafata = 59 mp”;

 

- pozitia 1364 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Stanica Ilie aferent bloc 44; suprafata = 407 mp”;

 

- pozitia 1365 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Stanica Ilie aferent bloc 46 si 47; suprafata = 578 mp”;

 

- pozitia 1366 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Stanica Ilie aferent bloc 48; suprafata = 741 mp”;

 

- pozitia 1425 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada I.E. Florescu aferent bloc 12; suprafata = 643 mp”;

 

- pozitia 1427 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada I.E. Florescu aferent bloc 13; suprafata = 599 mp”;

 

- pozitia 1428 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada I.E. Florescu aferent bloc 14; suprafata = 363 mp”;

 

- pozitia 1429 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada I.E. Florescu aferent bloc C4, C5, C6 si C9; suprafata = 6493 mp”;

 

- pozitia 1443 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada I.E. Florescu aferent bloc B1; suprafata = 650 mp”;

 

- pozitia 1445 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 1; suprafata = 62 mp”;

 

- pozitia 1448 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 12; suprafata = 240 mp”;

 

- pozitia 1449 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 13; suprafata = 238 mp”;

 

- pozitia 1450 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 14; suprafata = 238 mp”;

 

- pozitia 1451 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 15; suprafata = 227 mp”;

 

- pozitia 1452 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 17; suprafata = 156 mp”;

 

- pozitia 1453 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 18; suprafata = 1431 mp”;

 

-pozitia 1454 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 19; suprafata = 450 mp;

 

-pozitia 1455 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 2; suprafata = 56 mp;

 

-pozitia 1457 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 22; suprafata = 280 mp;

 

-pozitia 1458 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 23; suprafata = 412 mp;

 

-pozitia 1459 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 24A; suprafata = 82mp;

 

-pozitia 1460 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada George Cair aferent bloc 3; suprafata = 365 mp;

 

-pozitia 1467 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ion Cioranescu aferent bloc 21; suprafata = 205 mp;

 

-pozitia 1468 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ion Cioranescu aferent bloc uri 1,2,3,4 ; suprafata = 393 mp;

 

-pozitia 1469 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ion Cioranescu aferent bloc 5; suprafata = 451 mp;

 

-pozitia 1470 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ion Cioranescu aferent bloc 9; suprafata = 787 mp;

 

-pozitia 1476 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ionel Fernic aferent bloc 16; suprafata = 246 mp;

 

-pozitia 1477 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ionel Fernic aferent bloc 38; suprafata = 515 mp;

 

-pozitia 1478 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ionel Fernic aferent bloc 39; suprafata = 344mp;

 

-pozitia 1479 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Ionel Fernic aferent bloc 41; suprafata = 302 mp;

 

-pozitia 1481 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Lazarica Petrescu aferent bloc 51; suprafata = 378 mp;

 

-pozitia 1482 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Lazarica Petrescu aferent bloc ANL; suprafata = 675 mp;

 

-pozitia 1483 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Lazarica Petrescu aferent intercectiei cu strada Stanica Ilie; suprafata = 1673 mp;

 

-pozitia 1490 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Luceafarului aferent bloc 38; suprafata = 717 mp;

 

-pozitia 1491 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Luceafarului aferent bloc 45; suprafata = 149 mp;

 

-pozitia 1492 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Luceafarului aferent bloc 40, 41; suprafata = 689 mp;

 

-pozitia 1497 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Mihai Popescu aferent bloc 28; suprafata = 920 mp;

 

-pozitia 1498 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Mihai Popescu aferent bloc 32; suprafata = 236mp;

 

-pozitia 1499 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “StradaMihai Popescu aferent bloc 33; suprafata = 209 mp;

 

-pozitia 1500 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Mihai Popescu aferent bloc 46; suprafata = 287 mp;

 

-pozitia 1501 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Mihai Popescu aferent bloc 47; suprafata = 344 mp;

 

-pozitia 1502 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Luceafarului aferent bloc 48; suprafata = 1097 mp;

 

-pozitia 1503 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Mihail Sadoveanu aferent bloc 49; suprafata = 61 mp;

 

-pozitia 1504 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Mihail Sadoveanu aferent blocurilor 42B, 45; suprafata = 731 mp;

 

-pozitia 1505 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Mihail Sadoveanu aferent bloc 42 A, 44 si 43; suprafata = 389 mp;

 

-pozitia 1536 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Pandurilor aferent blocurilor 34, 35, 36, 37; suprafata = 5157 mp;

 

-pozitia 1540 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Pandurilor aferent bloc 39; suprafata = 891 mp;

 

-pozitia 1541 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Petru Cercel aferent blocurilor 53, 52; suprafata = 735 mp;

 

-pozitia 1562 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Radu de la Afumati aferent blocurilor 17,18; suprafata = 1683 mp;

 

-pozitia 1564 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Radu de la Afumati aferent bloc 11; suprafata = 1110 mp;

 

-pozitia 1565 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Radu de la Afumati aferent bloc D7; suprafata = 226 mp;

 

-pozitia 1594 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada soldat Nae Ion aferent bloc 55; suprafata = 159 mp;

 

-pozitia 1595 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada soldat Nae Ion aferent bloc 59; suprafata = 324 mp;

 

-pozitia 1596 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada soldat Nae Ion aferent bloc 60; suprafata = 316 mp;

 

-pozitia 1611 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Tony Bulanda aferent bloc 27; suprafata = 845 mp;

 

-pozitia 1612 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Tony Bulandra aferent bloc 33; suprafata = 277 mp;

 

-pozitia 1613 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Tony Bulandra aferent bloc 26; suprafata = 428 mp;

 

-pozitia 1640 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vasile Blendea aferent bloc 25; suprafata = 384 mp;

 

-pozitia 1641 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vasile Blendea aferent bloc 32; suprafata = 220mp;

 

-pozitia 1642 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vasile Blendea aferent bloc 35; suprafata = 133 mp;

 

-pozitia 1643 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vasile Blendea aferent bloc 24; suprafata = 505 mp;

 

-pozitia 1644 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vasile Blendea aferent bloc 34; suprafata = 430 mp;

 

-pozitia 1645 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vasile Blendea aferent bloc 8; suprafata = 1579 mp;

 

-pozitia 1660 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vlad Tepes aferent blocurilor 29 si 30; suprafata = 1105mp;

 

-pozitia 1661 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vlad Tepes aferent bloc 31; suprafata = 507mp;

 

-pozitia 1662 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vlad Tepes aferent bloc 36; suprafata = 81mp;

 

-pozitia 1663 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vlad Tepes aferent bloc 37; suprafata = 152mp;

 

-pozitia 1664 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vlad Tepes aferent bloc 62; suprafata = 210mp;

 

-pozitia 1665 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Strada Vlad Tepes intersectie cu Stanica Ilie; suprafata = 417mp;

 

Se abroga urmatoarele pozitii din H.G. 166/2007 :

 

-         1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,

1102,1105,1108,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1126,1127,1128,1129,1130,1131,

1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1147,

1148,1154,1155,1159,1160,1161,1165,1166,1212,1217,1218,1220,1221,1222,1223,

1224,1242,1243,1244,1245,1246,1248,1249,1260,1284,1321,1337,1339,1340,1343,

1354,1355,1356,1357,1367,1398,1399,1400,1401,1402,1426,1430,1444,1446,1447,

1456,1461,1462,1463,1480,1537,1538,1539,1561,1563,1610,1620,1621,1628,1653, 1654,1659.

 

- pozitia 1 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Vlad Tepes pana in strada Petru Cercel; lungime = 262 m; suprafata = 1702 mp “

 

- pozitia 2 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Vlad Tepes pana in strada Petru Cercel; lungime = 304 m; suprafata = 2385 mp ”

 

- pozitia 8 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din bulevardul. Unirii si se infunda; lungime = 335 m; suprafata = 2623mp”

 

- pozitia 22 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Basarabiei pana in strada Vasile Voiculescu ; lungime = 730 m; suprafata = 4476 mp”

 

- pozitia 23 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada  Pandurilor pana in strada Petru Cercel;  lungime = 413 m; suprafata = 2386 mp”

 

- pozitia 25 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Tudor Vladimirescu in strada Moldovei; lungime = 350 m; suprafata = 3077 mp”

 

- pozitia 26 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din bulevardul IC Bratianu pana in Calea Bucuresti; lungime = 479 m; suprafata = 3407 mp ”

 

- pozitia 28 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din Bulevardul I. C. Bratianu pana in Radu de la Afumati; lungime = 522 m; suprafata = 4054 mp”

 

- pozitia 29 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Basarabiei si se infunda; lungime =493 m; suprafata = 2876 mp”

 

- pozitia 30 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Tudor Vladimirescu pina in bulevardul Unirii  ; lungime = 416 m; suprafata = 2686 mp”

 

- pozitia 31 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din bulevardul IC Bratianu pana in Strada colonel Marin Stanescu; lungime = 614m; suprafata = 4024 mp ”

 

- pozitia 41 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din Calea Bucuresti pana in strada general IE Florescu; lungime = 760 m; suprafata = 8173 mp “

 

- pozitia 50 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din bulevardul IC Bratianu pana in bulevarul IC Bratianu; lungime = 930 m; suprafata = 4619 mp”

 

- pozitia 58 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din Calea Campulung in stada col. Dumitru Baltaretu; lungime =1538 m; suprafata = 25.169 mp”

 

- pozitia 59 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din bulevardul Regele Carol I pana in strada Petru Cercel; lungime = 1854 m; suprafata = 26.305 mp”

 

- pozitia 68 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din Calea Campulung pana in bulevardul Regele Carol I;  lungime = 1202 m; suprafata = 17.659 mp”

 

- pozitia 71 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din bulevardul IC Bratianu pana in strada col. Nicolin Ion; lungime = 140 m; suprafata = 1.073 mp”

 

- pozitia 72 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada  Mihai Popescu pana in strada Luceafarului ;  lungime = 148 m; suprafata = 887 mp”

 

- pozitia 75 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada col. Nicolin Ion pana in stada cpt. Stanica Ilie, cuprinde si breteaua din jurul Pietei Vlad Tepes ( Bucla); lungime = 351 m; suprafata = 3747 mp”

 

- pozitia 76 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada  Luceafarului pana in bulevardul IC Bratianu;  lungime = 239 m; suprafata = 1936 mp”

 

- pozitia 77 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada George Cair pana in strada Ionel Fernic; lungime = 104 m; suprafata = 560 mp ”

 

- pozitia 78 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Radu de la Afumati si se infunda; lungime = 229 m; suprafata = 1370 mp”

 

 

- pozitia 79 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada George Cair pana in strada Vlad Tepes; lungime = 238m; suprafata = 1600 mp ”

 

- pozitia 80 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Tudor Vladimirescu in strada Moldovei; lungime = 469 m; suprafata = 3287 mp”

 

- pozitia 82 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Petru Cercel  pana in strada  radu de la Afumati si din strada  Petru Cercel si se infunda  ;  lungime = 477 m; suprafata = 2289 mp”

 

- pozitia 83 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada I.C. Bratianu si se infunda;  lungime = 314 m; suprafata = 1956 mp”

 

- pozitia 85 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Vasile Voiculescu si se infunda; lungime = 327 m; suprafata = 1547 mp”

 

- pozitia 88 din HG 1350/2001 , coloana 3 va avea urmatorul cuprins : “ asfaltata; din strada Radu de la Afumati pana in strada Vlad Tepes; lungime = 398; suprafata = 2618 mp”;

 

- pozitia 91 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Vasile Voiculescu pana in strada Tineretului; ; lungime = 305m; suprafata = 1868 mp”

 

- pozitia 98 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din bulevardul IC Bratianu pana in strada Vasile Blendea si pana in strada George Cair; lungime = 295 m; suprafata = 1865 mp”

 

- pozitia 101 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Tudor Vladimirescu pana in bulevardul Unirii;  lungime = 417 m; suprafata = 1791 mp”

 

- pozitia 108 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Ciprian Porumbescu pana in strada Aviator Negel; lungime = 229 m; suprafata = 1332 mp”

 

- pozitia 112 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Radu de la Afumati pana in strada George Cair si din Radu de la Afumati care se infunda; lungime = 445 m; suprafata = 3210 mp “

 

- pozitia 141 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Nicolae Grigorescu pana in strada Vasile Lupu si din strada Traian Vuia in  bulevardul I.C.Bratianu; lungime = 450 m; suprafata = 2267 mp”

 

- pozitia 165 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Luceafarului si se infunda;  lungime = 593 m; suprafata = 7025 mp”

 

- pozitia 188 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Basarabiei si se infunda; lungime = 346 m; suprafata = 1722 mp”

 

- pozitia 203 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Neagoe Basarab pana in strada Aviator Negel cu doua bretele pana in strada Pacii; lungime = 246 m; suprafata = 1806 mp”

 

- pozitia 204 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “betonata; din strada Neagoe Basarab pana in strada Aviator Negel; lungime = 492 m; suprafata = 2938 mp”

 

- pozitia 205 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Neagoe Basarab pana in strada Aviator Negel; lungime = 247 m; suprafata = 1518 mp”

 

- pozitia 206 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Neagoe Basarab pana in strada Aviator Negel; lungime = 254 m; suprafata = 1508 mp”

 

- pozitia 210 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltata; din strada Tudor Vladimirescu si se infunda;  lungime = 352 m; suprafata = 1474 mp”

 

- pozitia 214 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate + pavate; lungime = 1460 m; suprafata = 4076mp”

 

- pozitia 215 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltate + pavate; lungime = 700 m; suprafata = 1794mp”

 

- pozitia 216 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 958 m; suprafata = 3891 mp”

 

- pozitia 224 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate + betonate; lungime = 986 m; suprafata = 1199 mp”

 

- pozitia 227 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 1228 m; suprafata = 3860mp”

 

- pozitia 230 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 1044 m; suprafata = 4151 mp”

 

- pozitia 235 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 1520 m; suprafata = 7193 mp”

 

- pozitia 241 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “pavate; lungime = 692 m; suprafata = 1631 mp

 

- pozitia 249 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 3708 m; suprafata = 20.704 mp”

 

- pozitia 257 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 1860 m; suprafata = 2238 mp”

 

- pozitia 271 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 3076 m; suprafata = 14.886 mp”

 

- pozitia 278 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 2404 m; suprafata = 6343 mp”

 

-pozitia 294 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 1228 m; suprafata = 3860 mp”

 

- pozitia 296 din HG 1350/2001, coloana 1 va avea urmatorul cuprins: “1.3.7.2 ”

- pozitia 296 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate + betonate; lungime = 280 m; suprafata = 846 mp”

 

- pozitia 297 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 208 m; suprafata = 182 mp”

 

- pozitia 298 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 628 m; suprafata = 1222 mp”

 

-pozitia 299 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 356 m; suprafata = 275 mp”

 

 

- pozitia 300 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 478 m; suprafata = 842 mp”

 

- pozitia 301 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 476 m; suprafata = 1368 mp”

 

- pozitia 302 din HG 1350/2001, coloana 1 va avea urmatorul cuprins: “ 1.3.7.2.”

- pozitia 302 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 938 m; suprafata = 3607 mp”

 

- pozitia 304 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 954 m; suprafata = 6681 mp”

 

- pozitia 305 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “betonate; lungime = 654 m; suprafata = 1742 mp”

 

- pozitia 308 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 610 m; suprafata = 1617mp”

 

- pozitia 316 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 458 m; suprafata = 707 mp”

 

- pozitia 318 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ betonate; lungime = 296 m; suprafata = 480 mp”

 

- pozitia 338 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 984 m; suprafata = 3325 mp”

 

- pozitia 339 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 492 m; suprafata = 1815mp”

 

- pozitia 340 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 508 m; suprafata = 1189 mp”

 

- pozitia 341 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate + pavate; lungime = 494 m; suprafata = 1124 mp”

 

- pozitia 346 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 704 m; suprafata = 2309 mp”

 

- pozitia 348 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 524 m; suprafata = 1922 mp”

 

- pozitia 349 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “asfaltate + pavate; lungime = 670m; suprafata = 453 mp “

 

- pozitia 352 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 590 m; suprafata = 863 mp”

 

- pozitia 353 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 608 m; suprafata = 1748 mp”

 

- pozitia 354 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ pavate; lungime = 834 m; suprafata = 2167 mp”

 

- pozitia 357 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 458 m; suprafata = 780 mp”

 

-pozitia 361 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 890 m; suprafata = 1751 mp”

 

- pozitia 366 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate + betonate; lungime = 832 m; suprafata = 1302 mp”

 

- pozitia 368 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ asfaltate; lungime = 826 m; suprafata = 2654 mp”

 

- pozitia 528 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ” Cvartal 189 parcela 48; suprafata = 406 mp; accesorii : 1leagan x 2 locuri; 3 balansoare,1 rotativa,1spalier vertical; “

 

- pozitia 529 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ” Cvartal 190 parcela1; suprafata = 974 mp; accesorii:1 topogan, 1 rotativa fara scaune ”

 

- pozitia 533 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ” Cvartal 99 parcela 38; suprafata =1465 mp; accesorii: 1 leagan x 3 scaune, 2 leagane x 2 scaune, 1 tobogan, 2 balansoare, 2 spalieri dublu arcuiti, 1spalier vertical; 11 banci scaun ”

 

- pozitia 535 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: ” Cvartal 211 parcela1; suprafata =873 mp; accesorii: 2 leagane mari, 4 leagane mici, 1leagan mic x 4scaune, 4 balansoare, 8 banci, 2 leagane lungi, 2 tobogane, 2 spalier dublu arcuiti, 1 rotativa, gard imprejmuire ”

 

- pozitia 536 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “ Cvartal 102 parcela 25; suprafata = 621 mp ingraditi cu gard metalic + 400 mp; accesorii anul 2008: 3x cadru leagan 2 locuri; 2x balansoar; 5x jucarie pe arc; 6x scaun leagan; 1 carusel;  1 masa picnik; 2x masa tenis; 1 groapa nisip; 3x complex de joaca; covor elastic 210 mp; 8 banci “

 

- se abroga pozitia 526 din HG 1350/2001

- se abroga pozitia 294 din HG 1350/2001

 

- pozitia 537 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Cvartal 107 parcela 17; suprafata = 500 mp; accesorii: 1 balansoar, 4 leagane, 1tobogan cu foisor, 1leagan cu 2 locuri, 6 banci rezematoare “

 

- pozitia 541 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Cvartal 201 parcela 1; suprafata = 500 mp; accesorii: 2 balansoare triple, 1spalier curbat, 1tobogan, 2 leagane balansoar, 1leagan mare, 2 leagane mici, 5 banci, gard imprejmuire 3 laturi 54 m.l “

 

- pozitia 543 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Cvartal 190 parcela 1; suprafata = 503 mp; accesorii: 2 spalieri verticali, 6 banci “

 

- pozitia 545 din HG 1350/2001, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Cvartal 202 parcela 1; suprafata = 509 mp; accesorii:3 balansoare,1spalier, 2 leagane, 8 banci, gard imprejmuire 3 laturi 68 ml “

 

- pozitia 1679 din HG 166/2007, coloana 3 va avea urmatorul cuprins: “Cvartal 106 parcela 38; suprafata = 168 mp; accesorii: 1 leagan simplu, 1 spalier vertical, 1 spalier arcuit “

 

Se completeaza inventarul domeniului public cu urmatoarele :

 

Poz. Inreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventor

-lei-

Situatia juridical actuala

 

 

Retea iluminat

B.dul Unirii – 127 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Calea Campulung  – 43 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada T. Vladimirescu – 41 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Col. Baltaretu – 17 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

StradaBenone Georgescu – 9 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Iancu Jianu– 17 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada dr. Marinescu Ghe – 15 buc. stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada vasile Voiculescu – 8 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Transilvaniei – 36 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Moldovei – 56 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Oprescu Dumitru – 27 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Bucovinei – 14 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Tineretului – 9 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Basarabiei – 10 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Arcasilor – 25 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Aleea Trandafirilor – 71 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

B.dul IC Bratianu- 136 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Aviator Negel – 6 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Vasile Lupu – 6 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Traian Vuia – 4 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Ciprian Porumbescu – 4 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Pacii - – 4 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Nicolae Grigorescu – 2 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Neagoe Basarab – 8 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada IE Florescu – 11 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada 8 martie – 14 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Luceafarului -  18 buc stalpi

 

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Mihail Sadoveanu – 6 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Pandurilor – 9 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Mihai Popescu – 14 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Radu de la Afumati- 16 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Calea Bucuresti – 50 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Soldat Nae Ion – 17 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Vlad Tepes – 10bvuc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Tony Bulandra – 12 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Vasile Blendea – 12 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Lazarica Petrescu – 13 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Stanica Ilie – 12 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Ionel Fernic – 28 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada George Cair – 18 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Ion Cioranescu – 10 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada marin Stanescu – 5 buc stalpi

 

 

 

 

 

Retea iluminat

Strada Nicolin Ion – buc stalpi

 

 

 

 

Se completeaza inventarul domeniului public cu urmatoarele :

Poz.

inreg

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz al darii in folosinta

Valoare de inventar, lei

Situatia juridica actuala

 

 

Teren

STR. TINERETULUI- total : 4992mp, aferent blocurilor 26, 28,29,30

 

 

 

 

 

Teren

STR. TRANSILVANIEI-total : 6874mp aferent blocurilor 51,52, 61, 62, 63, 57, 64, 60,

 

 

 

 

 

Teren

DR. OPRESCU DUMITRU-9392 mp aferent blocurilor 20, 21, 22, 23, 24,25,17,18,14,15,16,

 

 

 

 

 

Teren

STR. DR. MARINESCU GH.-2447 mp, aferent blocurilor 74, 78, 80, 68,69,70,71

 

 

 

 

 

Teren

STR. T. VLADIMIRESCU-2085 mp aferent blocului 10

 

 

 

 

 

Teren

BUCOVINEI- 4188 mp

aferent blocului 45, 49,46,47,48,44

 

 

 

 

 

Teren

B-DUL  UNIRII -8743 mp

aferent blocurilor 69, 71,39,41,42,40,44,49,50

 

 

 

 

 

Teren

CALEA CAMPULUNG-5189 mp

aferent blocului 39,34,35,32,33,

 

 

 

 

 

Teren

STR. MOLDOVEI -8847 mp

aferent blocului 52,55,65,54,53,58,4,65, 66

 

 

 

 

 

Teren

STR. ARCASILOR 6083 mp

aferent blocurilor 36, A2, 38,10,36,37,39,41

 

 

 

 

 

Teren

STR. VASILE VOICULESCU 8418 mp

aferent blocului 19

 

 

 

 

 

Teren

STR. MIHAI POPESCU 12244 mp

aferent blocurilor 28, 42,45,46,32,33

 

 

 

 

 

Teren

Bd. ION C. BRATIANU 11937 mp aferent blocurilor

23,24,25,50,57,29,30,31

 

 

 

 

 

Teren

Str. LAZARICA PETRESCU 9185 mp

aferent blocurilor 50, 51, A1, A2, A3

 

 

 

 

 

Teren

Str. IONEL FERNIC 9364 mp

Aferent  blocurilor 16, 13,14,15,39,36,37,38

 

 

 

 

 

Teren

Str. SOLD. NAE ION 5554 mp

Aferent  blocurilor 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62

 

 

 

 

 

Teren

Str. AVIATOR NEGEL 1897  mp

Aferent blocului 1

 

 

 

 

 

Teren

Str. GEORGE CAIR 16535 mp

Aferent blocurilor  27, 28, 19, 12,1, 2, 3,1, 21, 23, 24, 17,25,26

 

 

 

 

 

Teren

Str. I.E. FLORESCU 9289 mp

Aferent blocurilor 11, 12, 13, 14

 

 

 

 

 

Teren

Str. COL. NICOLIN ION 879 mp

Aferent blocurilor  54

 

 

 

 

 

Teren

Str. STANICA ILIE 11269 mp

aferent blocurilor 45, 46, 43,44,47, si intre Str. Stanica Ilie Si Str. Vlad Tepes

 

 

 

 

 

Teren

Str. TONY BULANDRA 5065 mp

aferent blocurilor 27, 28,31,32,33,25,26

 

 

 

 

 

Teren

Str. RADU DE LA AFUMATI 9134 mp

aferent blocurilor D6, D7,17, 18 , si zona aferenta Cimitirului Simuleasa

 

 

 

 

 

Teren

Str. ION CIORANESCU 5693 mp

aferent blocurilor 1A, 2A, 7, 8, 6, 20, 4,3,2,1

 

 

 

 

 

Teren

Str. VASILE BLENDEA 6125 mp

aferent blocurilor 34, 35, 20

 

 

 

 

 

Teren

Str. COL. MARIN STANESCU 4977 mp

aferent blocului O2, 40,41

 

 

 

 

 

Teren

Str. VLAD TEPES 3695 mp

aferent blocurilor 35, 36,   N1, 42

 

 

 

 

 

Teren

Str. PANDURILOR 6012 mp

aferent blocurilor 39, 41, 45

 

 

 

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obilgă Primarul, D.A.P.P.P., Ditecţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                             

          Nr.   244

          Tgv. 20.06.2009

                                                          

H O T Ă R Â R E     

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii iulie 2009

                                                                                                                     

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 20.06.2009, având în vedere:

§         Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008;

§         Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier prof. Moţoc Honorius în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii iulie 2009.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier prof. Moţoc Honorius şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

       

          Nr.    245

          Tgv. 20.06.2009

 

 

H O T Ă R Â R E     

privind modificarea H.C.L. nr. 521/2008 privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 20.06.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 521/2008 privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 4 a H.C.L. nr. 521/2008, prin adăugarea alineatului 27 – “ Taxă intrare a autoturismelor, în parcarea adiacentă unităţilor de alimentaţie publică din incinta Parcului Chindia” – 10 lei/autoturism/oră.

Art. 2 Pentru aprovizionarea unităţilor comerciale şi de alimentaţie publică accesul autovehiculelor se face gratuit şi este permis între orele 2200 -800.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 521/2008 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Directia Gradini Publice, Direcţia Grădina Zoologică, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

         

   Nr.    246

   Tgv. 20.06.2009