Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

148. Hotarâre privind acordarea de sprijine financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

149. Hotarâre privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

150. Hotarâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

151. Hotarâre privind aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termica a Municipiului Targoviste

152. Hotarâre privind aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. TERMICA S.A.,  conform  prevederilor Legii nr. 441/2006

153. Hotarâre privind revocarea mandatului d-lui Iorga Liviu din Consiliul de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

154. Hotarâre privind desemnarea unui membru si prelungirea mandatelor membrilor in functie, din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste 

155. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a 13 spatii, situata in incinta Pietei Baratiei

156. Hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

157. Hotarâre privind stabilirea taxei de salubrizare in Municipiul Targoviste pe anul 2008

158. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement

159. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Birou avocatura la parter si locuinta de serviciu la etaj”, in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 58, beneficiar Lixandroiu Valentin

160. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Cladire birouri P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, beneficiar CRISTESCU CONSTANTIN si S.C. AUTO-CRIS COM S.R.L.

161. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 162, beneficiari POPESCU ANISOARA si CORNELIU

162. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 5000,00 mp pentru construirea a 2 (doua) locuinte in Municipiul Targoviste, DN 72A-Cartier Priseaca, beneficiari MIHAI ION si MIHAELA

163. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „HOTEL SI RESTAURANT KING” in Municipiul Targoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 7, beneficiar S.C. RESALCOM S.A.

164. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Retele apa si canalizare in cartierul Tineretului, zona Sagricom, Municipiul Targoviste-Loturi pentru tineri, conform Legii nr. 15/2003”

165. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 55, Aleea Radu Gioglovan nr. 219”

166. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 38, Bulevardul Unirii nr. 210”

167. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 18, Scara C, Strada Preot Toma Georgescu nr. 103”

168. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”

169. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 41, Bulevardul Unirii nr. 198”

170. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Modernizare si reabilitare Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret – Mihai Popescu- Teatrul de vara”

171. Hotarâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea initierii si derularii Programului de monitorizare stradala video, pentru reducerea infractionalitatii pe raza Municipiului Targoviste

172. Hotarâre privind introducerea de noi tipuri de abonamente pentru transportul urban de calatori de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

173. Hotarâre privind revocarea mandatelor numitilor Neagu Luminita si Sgarbura Cristian, din Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste

174. Hotarâre privind numirea  doamnelor Alexandru Simona si Radulescu Alexandra in Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste

175. Hotarâre privind revocarea mandatului doamnei Aldea Daniela din Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

176. Hotarâre privind numirea doamnei Ion Maria in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

177. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 18 (optsprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

178. Hotarâre privind respingerea recursului gratios formulat de catre S.R.L. DON PEDRO impotriva H.C.L. nr. 49 / 29.03.2007 referitoare la aprobarea taxei pentru eliberarea /  vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica

179. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a 3 terenuri a cate 6 m.p. fiecare, situate in incinta Parcului „Chindia”, pentru amenajarea unor spatii comerciale

180. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a unui spatiu in suprafata de 22 m.p., situat in Strada Vlad Tepes – adiacent Pietei „Vlad Tepes”, pentru desfasurarea activitatii de comert si prestari servicii

181. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 212 / 30.07.2003 privind scoaterea din patrimoniul Municipiului Targoviste a imobilului (cladire) situat in strada Al. I. Cuza nr. 11 prin demolarea acestuia si includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Strada Al.I. Cuza nr. 11

182. Hotarâre privind constituirea Comisiei de identificare a unor amplasamente de pe raza Municipiului Targoviste, in vederea construirii unor parcari subterane si supraterane

183. Hotarâre privind acceptarea donatiei terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L.

184. Hotarâre privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a loturilor de teren nr. 9,11,12 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006

185. Hotarâre privind infiintarea sectiei muzicale (Fanfara Municipiului Targoviste) in cadrul

Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste

186. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iulie 2007

187. Hotarâre privind aprobarea procedurii cuprinzand criteriile si conditiile de acordare a facilitatilor fiscale contribuabililor “persoane fizice”

188. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50.000 lei Fundatiei Laura Stoica din Targoviste, pentru organizarea „Festivalului de interpretare Laura Stoica”

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de sprijine financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 02.07.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda sprijine financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice din Municipiul Targoviste, aflate in dificultate din punct de vedere social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   148

Tgv. 02.07.2007

 

  

 

H O T A R A R E

privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste in calitate de unic actionar al RAGC Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007,  avand in vedere:

 • Expunerea de motive privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A., prezentata de domnul director general al Regiei, dr. ing. Staicu Dorin;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA” S.A.;
 • Adresa Ministerului de Finante Publice – Directia Generala a Finantelor Publice Externe nr. 242394/07.12.2006;
 • Adresa Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare din 06.02.2007;
 • Avizul nr. 5/2006 al Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 37/1997 privind ratificarea acordului de imprumut „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a – II – a dintre Romania si B.E.R.D.;
 • Acordul de imprumut din 04.08.1997 intre Romania si B.E.R.D. „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a – II – a”;
 • Acordul Subsidiar de Garantie si Proiect din 23.12.1997 dintre Ministerul Finantelor, R.A.G.C. Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale;
 • Dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
 • Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
 • Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba transformarea Regiei de Gospodarire Comunala Targoviste in SOCIETATEA COMERCIALA – COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A., avand actionar unic Consiliul Local Municipal Targoviste.

            Obiectul principal de activitate al noii societati va fi captarea, tratarea, distributia apei potabile precum si colectarea, tratarea si epurarea apelor.

            S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. va avea acelasi COD de identificare fiscala (CIF – RO 10084149 ca si R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2 Societatea Comerciala COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A. preia toate drepturile si obligatiile R.A.G.C Targoviste.

Art. 3  Se aproba ACTUL CONSTITUTIV al S.C. COMPANIA DE APA Targoviste – DAMBOVITA S.A., parte componenta a prezentei hotarari.

Art. 4 Patrimoniul privat (propriu) al R.A.G.C. Targoviste, in valoare de 2.141.462 lei, inregistrat in bilantul contabil la postul contabil „Capital”, se constituie in capitalul social al noii societati si reprezinta aportul Consiliului Local Municipal Targoviste la constituirea S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A., conform actului constitutiv.

Art. 5  Patrimoniul public administrat de R.A.G.C. Targoviste va fi concesionat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste societatii nou infiintate in mod direct, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/2006.

Art. 6  Transformarea R.A.G.C. Targoviste in S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A. se va face pe baza de bilant contabil incheiat la data de 30.06.2007, ce va fi aprobat de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 7 Personalul R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu atributiile indeplinite de fiecare, va fi preluat in structura noii societati.

Art. 8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., conducerea R.A.G.C. Targoviste, reprezentantul Consiliului Local Municipal Targoviste mandatat si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.    149

Tgv.  02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.,

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007,  avand in vedere:

 • Expunerea de motive privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A., prezentata de domnul director general al Regiei, dr. ing. Staicu Dorin;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Proiectul Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA” S.A.;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 149 din 02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Incepand cu data inregistrarii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa Târgovişte, se desemneaza urmatorii reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A., pentru o perioada de 4 ani :

·        Fratila Ion                - presedinte

·        Diculescu Adrian      - membru

·        Paraschiv Cornelia   - membru

·        Stefanov Dan           - membru

·        Nastasia Dumitru     - membru

·        Ungureanu Rica      - membru

·        Puscasiu Mihai        - membru

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea R.A.G.C. Targoviste, membrii Consiliului de Administratie si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.    150

Tgv.  02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termica a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea strategiei locale de alimentare cu energie termica a Municipiului Targoviste
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Proiectul  „Strategiei locale de alimentare cu energie termica a Municipiului Targoviste, redactat de Global Energy Services S.R.L. Bucuresti ;
 • Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din cuprinsul Legii nr 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba „Strategia locala de alimentare cu energie termica a Municipiului Targoviste”, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea S.C. TERMICA S.A., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   151

Tgv. 02.07.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. TERMICA S.A.,  conform  prevederilor Legii nr. 441/2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarul Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. TERMICA S.A.,  cu respectarea prevederilor Legii nr. 441/2006 ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Dispozitiile imperative ale Legii nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea  Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
 • Prevederile art.204 si 283 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si completata de Legea nr.441/2006 si Legea nr.516/2006;
 • Prevederile H.G. 105 / 1998  privind transmiterea, fără plată, a Centralei termice Târgovişte Sud din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" - Filiala Electrocentrale Doiceşti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte
 • Prevederile H.C.L. 41 / 18.03.1998 privind preluarea in administrare Consiliului Local Municipal Targoviste  a Centralei Termice Targoviste Sud prin transmiterea fara plata din patrimoniul RENEL – filiala Electrocentrale Doiceşti conf. 105 / 1996 si infiintarea S.C. TERMICA S.A. Targoviste
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din cuprinsul Legii nr 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Actul Constitutiv al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, cu modificarile si completarile aduse conform prevederilor Legii nr. 441/2006, dupa cum urmeaza :

 

“ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII COMERCIALE  PE ACTIUNI S.C. TERMICA S.A.

 

CAPITOLUL  I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ARTICOLUL  1

Denumirea

    (1) Denumirea societatii comerciale este TERMICA S.A., denumita in clauzele prezentului act constitutiv  S.C.TERMICA S.A. sau/si Societatea.

    (2) In orice factura, oferta, comanda,tarif, prospect,si alte documente emise de Societate in cadrul activitatii sale comerciale  se vor mentiona: denumirea acesteia urmata de initialele S.A., ce exprima forma juridica a Societatii, sediul social, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare,capitalul social subscris si capitalul social varsat.

 

ARTICOLUL  2

                                                    Forma juridica

    S.C.TERMICA S.A. este persoana juridica romana, organizata si care functioneaza in  forma juridica de societate comerciala pe actiuni, in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1)           Sediul S.C.TERMICA - S.A. este in Romania, Municipiul Targoviste, Str. I.C. Bratianu, nr 50, judetul Dambovita.

(2)           Sediul SC TERMICA S.A. poate fi mutat in alta zona a municipiului Targoviste sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

    (3) S.C.TERMICA S.A. poate infiinta in tara sau/si in strainatate, in conformitate cu legea aplicabila ,sedii secundare fara personalitate juridica, respectiv sucursale, reprezentante sau agentii, puncte de lucru, dupa caz, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL  4

Durata

Durata de functionare a Societatii este nelimitata.

 

 

CAPITOLUL  II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL  5

Scopul

    S.C.TERMICA S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL  6

Domeniul si obiectul de activitate

    (1) Domeniul de activitate al  S.C.TERMICA S.A. este : Productia si furnizarea de energie electrica si termica - CAEN 40.

    (2)Obiectul principal de activitate al S.C.TERMICA S.A  este : CAEN 4031 - productia  de energie termica si apa calda , CAEN 4032 - prestarea de  servicii de transport si distribuire a energiei termice si a apei calde.

    (3) Pe langa activitatea principala Societatea va putea desfasura si alte activitati secundare  precum :

1.CAEN  4011,4012,4013  - producerea transportul, distributia si  furnizarea energiei electrice, inclusiv catre consumatorii eligibili;

2. productia generatoarelor de aburi - 2832

3. operatiuni de import-export de energie electrica si import-export de combustibil tehnologic (cod 5151), echipamente, piese de schimb si materiale de exploatare si intretinere (cod 5165);

4. alte tipuri de comert cu ridicata ( import – export ) ( cod 5170)

5.  masuratori, expertize, testari (cod 7430), consultanta, studii, proiectare (cod 7420), investitii (cod 4521,4522, 4525, 4526), reparatii, retehnologizari, modernizari, in vederea imbunatatirii activitatii;

6.  revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice, precum si la dispozitive de lucru si de mecanizare specifice; (cod 4531, 4532);

7. lucrari de instalatii interioare de incalzire centrala, climatizare si de distributie a apei si gazelor ( cod 4533)

8. alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare ( cod 4534 )

9. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii produselor si serviciilor, al exploatarii instalatiilor, cercetarii, proiectarii; (cod 7484);

10. procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, pacura, carbune etc.);

11  optimizarea functionarii instalatiilor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice si termice si conversia energiei, precum si reducerea impactului asupra mediului, pe baza efectuarii de analize de risc, studii, proiecte, programe, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul tehnologiilor neconventionale;

12. elaborarea de reglementari cu caracter tehnic pentru indeplinirea obiectului de activitate;

13. implementarea proiectelor de investitii cu credite externe;

14.  pregatirea si perfectionarea personalului in reteaua proprie de invatamant (cod 8042) si in sistemul de invatamant public;

 15 prestarea de servicii la consumatorii de energie electrica si termica, inclusiv realizarea de investitii la consumatori, pentru utilizarea in conditii de eficienta a energiei electrice si termice;

16. asigurarea pazei proprii sau in conditii contractuale a obiectivelor sale;

transportul de combustibil tehnologic pe cai fluviale si pe rauri interioare; (cod 6120);

17.transportul personalului propriu la si de la locul de munca (cod 6023), efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloace proprii sau inchiriate, prestari de servicii si service auto; (cod 6024);

18. prestarea de servicii de transport pe cai ferate, prin racord propriu, pentru agentii economici amplasati pe aceeasi platforma; (cod 6010);

 19. realizarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii si de prestari de servicii in domeniul informatic si de telecomunicatii; (cod 7220, 7223, 7250, 7260);

20. elaborarea de produse software; (cod 7240);

21. cooperare economica internationala; (cod 6521, 6522, 6523);

22. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;

 23.operatiuni de comision si intermedieri in domeniul sau specific de activitate;

24. participarea la targuri si expozitii interne si internationale;

25. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza;

26.aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatilor proprii; (cod 7484);

27.constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu, constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in camine de nefamilisti si locuinte de interventii; (cod 7012);

28. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societatii unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; (cod 7012, 7020);

29.operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare; (cod 7134);

30.editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice activitatilor din obiectul sau de activitate; (cod 2222, 2223, 2225);

 31.fabricarea altor produse chimice anorganice de baza, inclusiv productia de bioxid de carbon ( cod 2413 )

32. fabricarea articolelor din cauciuc ( cod 2513 )

33.fabricarea articolelor din ambalaj din material plastic ( cod 2522)

34.fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii ( cod 2523)

35. fabricarea altor articole din material plastic ( cod 2524)

 36.constructii metalice si parti componente ( cod 2811)

37. structuri si tamplari metalice ( cod 2812)

38. productia de rezervoare, cisterne si containere metalice ( cod 2821)

39. productia de radiatoare pentru incalzire si boilere ( cod 2822)

40. fabricarea de produse obtinute prin deformare plastica (cod 2840)

41.fabricarea articolelor din fire metalice ( cod 2873)

42.fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri ( cod 2874)

44.fabricarea altor articole metalice ( 2875)

 45.tratarea si acoperirea metalelor ( cod 2851)

 46.operatiuni de mecanica generala pentru tratarea si acoperirea metalelor ( cod 2852)

 47. fabricarea de articole de robinetarie ( cod 2913)

 48.producerea de gheata, sifonarie, si zapada alimentara ( cod 1599 )

 49. prepararea sucurior din legume si fructe ( cod 1532)

  50.prepararea si conservarea legumelor si fructelor ( cod 1533)

  51.participarea in organisme internationale pentru domeniile de activitate proprii;

  52.participarea la organizatii profesionale si patronale; (cod 911);

  53.realizarea pentru personalul propriu de activitati sociale, culturale, turistice (cod 926), sanitare, sportive; (cod 8512);

54.desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale;

55.activitati intermediare de comert cu ridicata ( cod 5121, 5124, 5131,5139,5141,5145,5147, 5157, 5161, 5166)

 56. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului: turism, agrement, agroturism, piscicultura, alimentatie publica si activitate hoteliera; (cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552);

57. cercetare aplicativa-proiectare in domeniul de activitate privind exploatarea, intretinerea si investitiile; (cod 7420);

58.orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate permise de lege;

59.extractia pietrisului si nisipului; (cod 1421);

60.extractia argilei si caolinului; (cod 1422);

61.executarea de echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale  (cod 3330);

62. recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile; (cod 3710);

63. recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile; (cod 3720);

64. demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere; (cod 4511);

65.lucrari de foraj si sondaj pentru constructii; (cod 4512);

66.constructii de cladiri si lucrari de geniu; (cod 4521);

67. lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; (cod 4522);

68.alte lucrari speciale de constructii; (cod 4525);

69. lucrari de izolatii si de protectie anticorosiva; (cod 4532);

70. alte lucrari de instalatii; (cod 4534);

71.lucrari de tamplarie si dulgherie; (cod 4542);

72. inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent; (cod 4550);

73. intretinerea si repararea autovehiculelor ( cod 5021)

74.comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule; (cod 5050);

75. intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie; (cod 5112);

76. intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii; (5113);

77. intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specificat; (cod 5118);

78. intermedieri in comertul cu produse diverse; (cod 5119);

79. comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; (cod 5151);

 80. comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; (cod 5152);

 81. comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii; (cod 5153);

 82. comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; (cod 5157);

 83. hoteluri; (cod 5510);

 84. alte mijloace de cazare; (cod 5523);

 85. cantine; (cod 5551);

86.manipulari; (cod 6311);

87.depozitari; (cod 6312);

88. telecomunicatii; (cod 6420);

89. prelucrarea informatica a datelor; (cod 7230);

90. activitati legate de bazele de date; (cod 7240);

91.alte activitati legate de informatica; (cod 7260);

92. activitati de proiectare, urbanism, inginerie, si alte activitati tehnice ( cod 7420 )

93. activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; (cod 7430);

94. activitati de testari si analize tehnice; (cod 7430);

95. alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor ( cod 7484)

96. activitati ale centrelor de intermediere telefonica; (cod 7486);

97. alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor; elaborarea si furnizarea de documentatii pentru unitati din afara sistemului, si anume: documentatii pentru toate formele de licitatii (achizitie de bunuri si servicii, proiectare si executie de lucrari); documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de demolare si reconstructie; documentatii tehnico-economice pentru conservare (inchidere de obiective miniere); documentatii pentru obtinerea autorizatiilor sanitare si de mediu; DDE-uri pentru obiective de investitii de importanta redusa; documentatii pentru amenajarea si redarea in circuitul productiv al terenurilor libere de sarcini tehnologice; actualizarea devizelor generale pentru obiectivele de investitii in derulare;

98. alte forme de invatamant; (cod 8042);

99.activitati ale bazelor sportive; (cod 9261);

 

100.alte activitati de servicii; (cod 9305);

101. activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); (cod 0141);

102. elaborarea de studii, proiecte si documentatii in vederea imbunatatirii activitatii;

103.confectionarea de piese de schimb si subansambluri, intretinerea si repararea utilajelor din dotare;

104. activitati de comert interior si exterior necesare aprovizionarii si comercializarii utilajelor din dotare;

105. transport pe cai ferate uzinale, transport general sau specializat de marfuri si de persoane;

106. lucrari de constructii montaj;

107. calificarea, perfectionarea si specializarea personalului propriu; asigurarea serviciilor de sanatate pentru salariatii proprii si pentru refacerea capacitatii de munca in caz de accident de munca sau in legatura cu profesia;

108. executarea de lucrari si servicii sau efectuarea de acte de comert necesare indeplinirii obligatiilor fata de salariatii proprii, prevazute in legislatia in vigoare sau in contractul colectiv de munca;

 109. realizarea de produse ori servicii informatice proprii;

  110.orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului de activitate, permise de lege.

(4)Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separat, in oricare dintre domeniile inscrise in prezentul act constitutiv, Societatea urmand a desfasura toate acele activitaticonexe, necesare obiectului de activitate propus, in conformitate cu prevederile legale aplicabile domeniilor respective.

(5) Societatea urmeaza sa dobandeasca drepturile si sa isi asume obligatiile necesare realizarii obiectului de activitate , potrivit reglementarilor in vigoare.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social

ARTICOLUL  7

Capitalul social, actiunile si aporturile societare

(1)           S.C. TERMICA S.A. are un capital social in valoare de 3.078.092,50 lei (trei milioane saptezeci de mii nouazeci si doi de lei si cincizeci de bani) constituit din aporturi in bani si natura.

(2)            Capitalul social este divizat in 1.231.237 (un milion doua sute treizeci si una de mii doua sute treizeci si sapte) de actiuni, emise in forma dematerializata, egale ca valoare , indivizibile, inregistrate in registrul actionarilor, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei(doi lei si cincizeci de bani).

(3)           Capitalul social este detinut in intregime de Consiliul Local al Municipiului  Targoviste, in numele Municipalitaii pana la transmiterea actiunilor din proprietatea Consiliului Local catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.

(4)           In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutia Romaniei, revizuita si la art.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia.

(5)    Consiliul Local al municipiului Targoviste, in calitatea sa de actionar unic exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

(6)               In cazul schimbarii structurii actionariatului, valoarea subscriptiilor fiecarui actionar, numarul de actiuni detinute in proprietate de fiecare actionar, cota de participare la capitalul social, cota de participare la beneficiile si pierderile societatii precum si transmisiunile dreptului de proprietate, garantiile reale, constituirea sau transmiterea altor drepturi reale sau personale, interdictii sau masuri asiguratorii asupra actiunilor sau privitoare la acestea se vor inscrie in Registrul Comertului.

(7)               Actiunile confera titularilor drepturi egale.

 

ARTICOLUL  8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

(2)               Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea hotara majorarea sau reducerea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor art. 14 lit.d) din prezentul act constitutiv.

(3)           Orice operatiune de majorare a capitalului social trebuie efectuata cu respectarea dreptului de preemtiune a actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, daca legea sau prezentul act constitutiv nu statueaza altfel.

(4)           Actionarii titulari ai dreptului de preemtiune pot renunta imediat dupa adoptarea hotararii de aprobare a majorarii capitalului social si pe toata perioada curgerii termenului de exercitare a dreptului lor la insusi dreptul de preemtiune care se naste in favoarea lor, in virtutea legii, in legatura cu orice operatiune de majorare a capitalului social, prin intermediul unor declaratii de renuntare, neretractabile, autentificate de notarul public.

(5) Capitalul social va putea fi majorat prin:

    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;

    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C TERMICA S.A. in actiuni ale acesteia;

    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.

(6) Hotararea adunarii generale a actionarilorpentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru dreptul de preferinta un termen de cel putin 30 de zile, cu incepere din ziua publicarii.

(7) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

(8) Capitalul social poate fi redus prin:

    a) micsorarea numarului de actiuni;

    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;

    d) alte procedee prevazute de lege.

(9) Reducerea capitalului social va putea fi facuta dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(10)     In cazul in care consiliul de administratie constata ca: in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societatii , determinat ca diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate  din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide  daca societatea trebuie dizolvata.

(11)     Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui  in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite  din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

(12) Reducerea capitalului social va putea fi facuta dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 9

Actiunile

    (1) Drepturile si obligatiile societare decurgand din actiuni aflate in proprietatea Consiliul Local Municipal Targoviste sunt exercitate de catre acesta.

    (2) Actiunile nominative ale S.C TERMICA S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

    (3) Actiunile nominative emise de S.C TERMICA S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

    (4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

    (5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul S.C TERMICA S.A sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.

    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

    (7) Actiunile emise de S.C TERMICA S.A pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(8)         Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale S.C TERMICA S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.

(9)         Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni, se transmit oricarui cesionar sau alt dobanditor viitor al acestora.

(10)    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform cu cota de participare la capitalul social si dreptul de a participa la distribuirea activului net ramas dupa lichidarea societatii, proportional cu cota de participare  la capitalul social.

(11) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.

(12) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(13) Patrimoniul social al S.C TERMICA S.A nu poate fi grevat cu sarcini sau urmarit de catre creditorii personali ai unui actionar pentru datorii sau alte obligatii personale ale acestuia.

ARTICOLUL 10

Despre obligatiuni

(1)               S.C TERMICA S.A este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.

(2)                Obligatiile S.C TERMICA S.A. sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.

ARTICOLUL 11

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor (Cesiunea actiunilor)

    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C TERMICA S.A care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

    (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de S.C TERMICA S.A se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.

CAPITOLUL IV

Adunarea Generala a Actionarilor

ARTICOLUL 12

Dispozitii generale privind adunarile generale ale actionarilor

(1)               Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica de afaceri si strategia investitionala, atat sub aspectul continutului activitatii cat si ale gestiunii economice si financiare si isi desfasoara lucrarile in sedinte ordinare si extraordinare.

(2)               Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, precum si ori de cate ori  este necesar, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor, ori de cate ori este necesar. Adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara pot fi denumite generic Adunarea Generala.

(3)               In exercitarea atributiilor sale adunarea generala a actionarilor adopta hotarari

(4)      In perioada in care Municipalitatea este actionar unic al S.C.TERMICA S.A., interesele  acesteia  sunt reprezentate de Consiliului Local al Municipiului Targoviste

(5)       Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt numiti si sunt revocati prin Hotarari ale Consiliul Local ale  Municipiului Targoviste.

(6)    Reprezentantii municipalitatii in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru reprezentantii care participa la adunarile generale ordinare ale actionarilor va fi in cuantum de 50% din salariul brut al directorului general, iar pentru participarea la adunarile generale extraordinare indemnizatia de sedinta va fi de 15% din  salariul brut al directorului general.

ARTICOLUL 13

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

(1)               Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a)                                         sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de  consiliul de administratie si de auditorul financiar, respectiv sa fixeze dividendul.

b)                                         sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie, sa stabileasca nivelul minim al riscului de asigurat pentru asigurarea de raspundere profesionala obligatorie a administratorilor si directorilor, sa aprobe oferta  contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu fiecare dintre acestia;

c)                                          sa numeasca si sa revoce auditorul financiar, precum si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar ;

d)                                         sa fixeze remuneratia  cuvenita membrilor Consiliului de administratie sau auditorului financiar, pentru exercitiul in curs;

e)                                         sa se  pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;

f)                                            sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

g)                                         sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, in cazurile in care, potrivit legii, competenta nu apartine Consiliului de administratie;

h)                                          hotaraste exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor, auditorilor financiari pentru daunele produse societatii din cauza incalcarii obligatiilor fata de Societate, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie in numele si pe seama societatii;

i)                      aproba repartizarea profitului conform legii;

j)                                            hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate,

      pentru restructurare si dezvoltare;

k)                                          hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung si scurt, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

l)                                            hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,

      fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice 

      sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din

      strainatate;

m) analizeaza rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si

      perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea,

      forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

 n)  aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de  administratie;

o)  aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;

p) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege sau prin prezentul act constitutiv in sarcina sa.

(2)               Pentru atributiile mentionate la alin. (1) lit.g) si k), in cazul valorilor mai mari de 5.000.000 lei, adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(3)               Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din totalul  drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea voturilor exprimate.

(4)               Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (4), aceasta se va intruni in a doua convocare cand poate sa delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei adunari, indiferent de cvorumul de prezenta intrunit, luind hotarari cu majoritatea  voturilor exprimate.

ARTICOLUL 14

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:

    a) schimbarea formei juridice societare;

    b) mutarea sediului social;

    c) schimbarea si/sau completarea obiectului de activitate al Societatii;

    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;

    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii;

    f) dizolvarea anticipata a Societatii;

    g) emisiunea de obligatiuni;

    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;

    i) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.

    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;

    k) aprobarea sau dupa caz, ratificarea actelor juridice de dobandire, instrainare, schimb, constituire de garantie a unor  active societare, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societare la data incheierii  actului juridic, care urmeaza a fi, sau dupa caz, urmeaza a fi incheiate de catre Consiliul de administratie.

    l) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

(2)               Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilorprevazute la alin. 1) lit. a), e), f), g), h), i) si j) fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Acelai mandat va trebui sa-l obtina reprezentantii in adunarea generala a actionbarilor prntru atributiile prevazute la alin. (1) lit.k) in cazul unor active ce depasesc valoarea de 5.000.000 lei.

Pentru validarea deliberarilor adunarii genererale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand  2/3 din totalul drepturilor de vot, iar hotararile sa fie luate cu votul majoritatii drepturilor de vot reprezentate in adunare, iar la a doua convocare  sa fie prezenti actionarii reprezentand Ľ din

 

drepturile de vot si hotararile sa fie luate cu votul majoritatii drepturilor de vot reprezentate in adunare.

ARTICOLUL 15

Reguli comune privind convocarea si organizarea Adunarii Generale.

    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre Consiliul de administratie, in  baza unei decizii adoptate in acest sens, in termenul prevazut de lege, din oficiu sau la cereea actionarilor, in conditiile legii.

    (2) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si int-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii.

    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul act constitutiv.

    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarilor. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(5)               Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C TERMICA S.A sau in alt loc indicat in convocare.

(6)               Adunarea Generala este condusa de presedintele Consiliului de administratie , sau de catre cel care ii tine locul.

Presedintele va putea desemna dintre salariatii societatii un secretar tehnic care va verifica  lista de prezenta a actionarilor  indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor  legale si statutare pentru tinerea adunarii generale si care va intocmi  procesul verbal al sedintei Adunarii Generale.

(7)      Procesul-verbal va fi semnat de presedinte si secretar.

(8)     Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat, ce se va pastra impreuna cu celelalte acte ale Consiliului de administratie.

(9)    La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Consiliul Local Municipal Targoviste.

(10) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul S.C TERMICA S.A pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

(11)          Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, cu exceptia cazurilor in care legea dispune altfel. Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.

(12)           Actionarul care, intr-o anumita operatiune are un interes, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune , sub sanctiunea raspunderii pentru daunele provocate Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea.

(13)       Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru actionarii absenti.

(14)      Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru

(15)      Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.

CAPITOLUL V

Administrarea Societatii

ARTICOLUL 16

Dispozitii generale privind administrarea Societatii

(1)   SC TERMICA SA eate administrata conform sistemului unitar, reglementat de lege, de un consiliu de administratie  format din 9 membri, numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, care isi exercita mandatul pe baza unor contracte de mandat, incheiate de fiecare in parte, cu societatea reprezentata de persoana insarcinata in mod expres de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in acest scop.

(2)   Presedintele  consiliului de administratie este ales si revocat de catre Consiliul de administratie. Odata cu desemnarea presedintelui, consiliul de administratie va desmna dintre membrii sai si pe loctiitorul acestuia, care il va substitui in caz de indisponibilitate temporara pentru o perioada de cel mult 30 de zile.

(3)   Adunarea Generala a Actionarilor deleaga conducerea societatii unui director general, in baza unui contract de performanta, anexa la contractul individual de munca. Contractul de performanta este acordul de vointa incheiat de societate , printr-un reprezentant al acesteia, desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor si directorul general, care are ca obiect indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta , aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in achimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca.  

ARTICOLUL  17

Numirea si prerogativele administratorilor

(1)   Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pot fi revocati oricand de catre aceasta, in mod discretionar.

(2)   Administratorii au obligatia de a incheia o asigurare pentru raspundere profesionala al carei nivel minim de risc asigurat va fi stabilit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Nivelul concret al riscului asigurat in cadrul asigurarii de raspundere profesionala obligatorie  va fi determinat pentru fiecare administrator in parte, in cote egale cu ceilalti administratori, in cadrul contractului de mandat, cu respectarea nivelului maxim fixat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(3)   Limitele mandatului si prerogativele membrilor Consiliului de administratie vor fi stabilite de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va aproba si oferta contractului de mandat.

(4)   Consiliul de administratie reprezinta societatea prin intermediul presedintelui sau, ori, in caz de indisponibilitate temporara a acestuia, pe o perioada ce nu poate depasi 30 de zile , de catre loctiitorul acestuia desemnat de catre Consiliul de administratie.

(5)           Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a)     stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b)     stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c)      supravegheaza activitatea directorilor;

d)     reprezinta societatea in raporturile cu directorii;

e)     pregateste raportul anual;

f)        convoaca si organizeaza Adunarea Generala si implementeaza hotararile acesteia;

g)     introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei, daca este cazul;

h)      incheie actele juridice de dobandire, instrainare, schimb, constituire in garantie a oricaror active societare; in situatia in care valoarea activelor societare dobandite, instrainate, ori constituite in garantie, dupa caz, depaseste jumatate din valoarea contabila  a activelor societare la data incheierii actului juridic, actul va putea fi incheiat de Consiliul de administratie sub conditia ratificarii lui ulterioare in termen de 45 de zile de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata in acest scop; ratificarea Adunarii Generale Extraordinare consolideaza actul respectiv cu efect retroactiv;

i)        alege si revoca presedintele Consiliului de administratie si pe loctiitorul acestuia;

j)        aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale;

k)      aproba casarea de mijloace fixe;

(6)                Prin delegare de atributii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , in conditiile reglementate de lege, Consiliul de administratie mai are si urmatoarele prerogative:

a)     aproba schimbarea sediului social;

b)     aproba  modificarea, completarea sau schimbarea obiectelor de activitate, cu exceptia obiectului principal de activitate;

c)      aproba deschiderea si inchiderea de puncte de lucru sle Societatii;

ARTICOLUL 18

Obligatiile administratorilor

(1)               Pe langa obligatiile decurgand din raportul de mandat cu Societatea, administratorii  au si urmatoarele obligatii: a. obligatia de fidelitate; b. obligatia de confidentialitate; c. obligatia de neconcurenta comerciala.

(2)               Continutul acestor obligatii se stabileste prin contractul de mandat.

(3)               Aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si directorilor Societatii.

ARTICOLUL 19

Directorii Societatii

(1)            Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori adjuncti, selectati si recomandati pe baza de concurs de directorul general, conform legii.

(2)           Atributiile directorilor carora le-a fost delegata astfel conducerea Societatii vor fi stabilite  de Consiliul de administratie, in principal dintre urmatoarele prerogative: a. reprezinta Societatea in justitie si in relatiile cu tertii; b. selecteaza , angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al societatii, prin negocierea in conditiile legii a contractelor individuale de munca;  c. stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii; d. instiinteaza Consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor; e. elaboreaza Regulamentul de ordine interioara.

(3)           Directorii au obligatia de a incheia o asigurare  pentru raspundere profesionala al carei nivel minim de risc asigurat va fi stabilit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Nivelul concret al riscului asigurat in cadrul asigurarii de raspundere profesionala obligatorie  va fi determinat pentru fiecare director in parte in cadrul contractului de mandat, de catre Consiliul de administratie, cu respectarea nivelului minim fixat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

CAPITOLUL VI

Auditul financiar

ARTICOLUL 20

Auditul financiar

(1)   Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

(2)   Societatea va organiza auditul intern in conditiile legii si a normelor elaborate in acest sens de Camera Auditorilor Finaciari din Romania.   

   

CAPITOLUL VII

Activitatea economico-financiara a Societatii

ARTICOLUL 21

Exercitiul economico-financiar

        Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie loa data de 31 decembrie a fiecarui an.Societatea isi va desfasura activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

ARTICOLUL 22

Evidenta contabila si situatiile financiare anuale

(1)   Evidenta contabila a Societatii, inclusiv situatiile financiare anuale, semestriale si trimestriale, se vor tine in lei si in limba romana.

(2)   Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei, in inscrisuri care vor sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea  de documente justificative.

(3)   Situatia financiara anuala se va intocmi in mod obligatoriu dupa incheierea fiecarui exercitiu economico-financiar, precum si in situatia lichidarii Societatii. Aceasta va fi supusa spre examinare si adoptare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 

ARTICOLUL 23

Calcularea, stabilirea si repartizarea profitului

(1) Profitul Societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat dupa incheierea

exercitiului financiar de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

 (2) Din   beneficile prevazute in bilant se scad sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate de Adunarea Generala in conditiile prevederilor legale, diferenta rezultata constituind baza impozabila  pentru stabilirea impozitului pe profit.

(3)               Dupa aplicarea impozitului pe profit, rezultatul reprezinta profitul net cuvenit actionarilor.

(4)               Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste daca profitul net se va repartiza actionarilor  sub forma de dividende proportional cu aportul  acestora la capitalul social, sau va fi reinvestit in Societate printr-o majorare corespunzatoare a capitalului social.

(5)               Cota-parte din profitul net ce se plateste actionarilor constituie dividend.

(6)               Dividendele se platesc fiecarui asociat proportional cu cota sa de participare la capitalul social, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(7)               Plata dividendelor se va face de Societate in conditiile legii in cel mult 6 luni de la aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Ationarilor.

(8)               In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri in consecinta.

(9)               Finantarea Societatii poate fi efectuata prin majorarea capitalului social, prin credite bpersonale ale actionarilor , prin credite atrase de Societate  de la bancile comerciale, pe baza de garantii proprii sau constituite de actionariin conditiile si cu respectarea legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 24

Registrele Societatii

(1)    Societatea va tine, prin grija consiliului de administratie, toate registrele prevazute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea Societatii

ARTICOLUL 25

Asocierea

    (1) S.C TERMICA S.A poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale ori alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.

    (2) S.C TERMICA S.A poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

    (3) Conditiile de participare a S.C TERMICA S.A la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

ARTICOLUL 26

Modificarea formei juridice a Societatii

    (1) Modificarea formei juridice a S.C TERMICA S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

    (2) In perioada in care Consiliul Local Municipal Targoviste este actionar unic, transformarea formei juridice a S.C.TERMICA S.A se va putea face numai prin hotararea acestuia.

    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

ARTICOLUL 27

Dizolvarea  Societatii

    (1) Dizolvarea S.C TERMICA S.A va avea loc, in conditiile si cu procedura prevazuta de lege, in urmatoarele situatii:

    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate al Societatii;

    b) nulitatea Societatii;

    c) hotararea adunarii generale;

    d) falimentul Societatii;

    e) alte cauze expres reglementate de lege.

ARTICOLUL 28

Lichidarea   Societatii

    (1) In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata. Lichidarea Societatii se va face de catre lichidatori numiti de Adunarea Generala pe baza hotararii acesteia luata cu majoritatea de voturi prevazuta pentru modificarea actului constitutiv sau de catre instanta competenta daca partile nu se inteleg.

(3)               Lichidarea Societatii si repartizarea activului net cuvenit dupa lichidare se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legea societatilor comerciale.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 29

Dreptul aplicabil

(1)        Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,”

                                                                                                             

 

Art. 2 Se aproba inregistrarea modificarii Actului constitutiv al S.C. TERMICA S.A. Targoviste la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, la data de 02.07.2007, data inregistrarii Adunarii Generale a Actionarilor,.

Art. 3 Se mandateaza  presedintele Consiliului de administratie sa semneze in numele si pe seama actionarilor actul constitutiv actualizat ce va fi depus spre a fi mentionat in Registrul Comertului. 

Art. 4 Se mandateaza domnul Viorel Tabacu, director general al Societatii sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile si demersurile legale  necesare pentru depunerea hotararii ce se va adopta la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita  in vederea inscrierii acesteia in registru, publicarii in Monitorul Oficial la Romaniei si efectuarii tuturor mentiunilor  necesare in Registrul Comertului.  

Art. 5 Celelalte prevederi ale H.C. L. Nr. 41 / 18.03.1998 se aplica in mod corespunzator.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea S.C. TERMICA S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   152

Tgv. 02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind revocarea mandatului d-lui Iorga Liviu din Consiliul de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarul Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind revocarea mandatului d-lui Iorga Liviu din Consiliul de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste ;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile H.C.L. nr. 189 / 31.05.2005 privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, modificata si completata prin H.C.L. nr. 14 / 19.01.2006 ;

 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din cuprinsul Legii nr 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se revoca mandatul d-lui Iorga Liviu din Consiliul de Administratie al S.C. Termica S.A. Targoviste.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 189 / 31.05.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   153

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unui membru si prelungirea mandatelor membrilor in functie, din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarul Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind desemnarea unui membru si prelungirea mandatelor membrilor in functie, din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile H.C.L. nr. 189 / 31.05.2005 privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, modificata si completata prin H.C.L. nr. 14 / 19.01.2006 si H.C.L. nr. 153 / 02.07.2007;

 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din cuprinsul Legii nr 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul Cosman Lazar in calitate de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Termica S.A. Targoviste.

Se aproba prelungirea mandatelor membrilor in functie ai Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste.

Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta:

1.      Negru Dumitru – presedinte

2.      Avanu Vasile

3.      Bortescu Viorel

4.      Diculescu Adrian

5.      Dragan Elena Iuliana

6.      Izbasescu Victor

7.      Ploscaru Adrian

8.      Tofan Gheorghe

9.      Cosman Lazar

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 189 / 31.05.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   154

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a 13 spatii, situata in incinta Pietei Baratiei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a 13 spatii, situata in incinta Pietei Baratiei;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani,  a 13 spatii, situata in incinta Pietei Baratiei, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

§         Diculescu Maria

§         Radulescu Nicolae

§         Dragan Sebastian

Art.  3 Pretul  de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   155

Tgv.  02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

-     Rapoartele serviciilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-     Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal completata si modificata prin Legea nr. 343/2006;

-     Prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

-     Prevederile H.G.1861/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 

-     Prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

-     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-     Prevederile H.C.L. nr. 93/2002 privind aprobarea zonelor de impozitare  si  categoriilor de folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul municipiului Targoviste in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pe anul 2003 si H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

-     Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2008, conform anexelor 1,2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Directia Gradini Publice, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare .

 

Nr.   156

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea taxei de salubrizare in Municipiul Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 02.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul serviciului de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Targoviste, prin care propune stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2008, la nivelul Municipiului Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata prin Legea nr. 343/2006;

·        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

·        Prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

·        Prevederile art. 36 alin 2 lit “d” din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

 

HOTARASTE :

 

Art.1 Se stabileste taxa de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Targoviste, pentru anul 2008, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Servciul Impozite si Taxe Locale, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   157

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la

Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Directia Sport, Turism, Tineret si Agrement;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 47/26.02.2004 privind infiintarea “Serviciului Public pentru Sport, Turism,Tineret si Agrement” ca serviciu public de interes local, modificata si completata prin H.C.L. nr. 4/2005, 142/2005, 235/2005, 9/2006;

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar, respectiv promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin.1 si alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la  Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement prin transformarea postului de Referent II – studii medii in Inspector de Specialitate I

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/26.04.2004 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   158

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Birou avocatura la parter si locuinta de serviciu la etaj”, in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 58, beneficiar Lixandroiu Valentin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Birou avocatura la parter si locuinta de serviciu la etaj”, in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 58, beneficiar Lixandroiu Valentin;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Birou avocatura la parter si locuinta de serviciu la etaj”, in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 58, beneficiar Lixandroiu Valentin.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   159

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Cladire birouri P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, beneficiar CRISTESCU CONSTANTIN si S.C. AUTO-CRIS COM S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Cladire birouri P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, beneficiar CRISTESCU CONSTANTIN si S.C. AUTO-CRIS COM S.R.L.

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Cladire birouri P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, beneficiar CRISTESCU CONSTANTIN si S.C. AUTO-CRIS COM S.R.L.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   160

Tgv. 02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 162, beneficiari POPESCU ANISOARA si CORNELIU

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 162, beneficiari POPESCU ANISOARA si CORNELIU;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 162, beneficiari POPESCU ANISOARA si CORNELIU.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   161

Tgv. 02.07.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 5000,00 mp pentru construirea a 2 (doua) locuinte in Municipiul Targoviste, DN 72A-Cartier Priseaca, beneficiari MIHAI ION si MIHAELA

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 5000,00 mp pentru construirea a 2 (doua) locuinte in Municipiul Targoviste, DN 72A- Cartier Priseaca, beneficiari MIHAI ION si MIHAELA;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 5000,00 mp pentru construirea a 2 (doua) locuinte in Municipiul Targoviste, DN 72A-Cartier Priseaca, beneficiari MIHAI ION si MIHAELA.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   162

Tgv. 02.07.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „HOTEL SI RESTAURANT KING” in Municipiul Targoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 7, beneficiar S.C. RESALCOM S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „HOTEL SI RESTAURANT KING” in Municipiul Targoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 7, beneficiar S.C. RESALCOM S.A.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „HOTEL SI RESTAURANT KING” in Municipiul Targoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 7, beneficiar S.C. RESALCOM S.A.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   163

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Retele apa si canalizare in cartierul Tineretului, zona Sagricom, Municipiul Targoviste-Loturi pentru tineri, conform Legii nr. 15/2003”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Retele apa si canalizare in cartierul Tineretului, zona Sagricom, Municipiul Targoviste-Loturi pentru tineri, conform Legii nr. 15/2003”;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§   Prevederile O.G. nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Retele apa si canalizare in cartierul Tineretului, zona Sagricom, Municipiul Targoviste-Loturi pentru tineri, conform Legii nr. 15/2003”;

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Retele apa si canalizare in cartierul Tineretului, zona Sagricom, Municipiul Targoviste-Loturi pentru tineri, conform Legii nr. 15/2003”; dupa cum urmeaza:

      1. Indicatori tehnici:

            - Retele de distributie apa din polietilena cu diametrul 125 mm, lungime 725 m

            - Retele canalizare din PVC cu diamentrul 315 mm, lungime 628 m

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:  511.575 RON/151.389 Euro (la cursul 1 Euro =3,3792)

-Valoare C+M  :      435.494 RON/128.875 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

        

Nr.    164

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 55, Aleea Radu Gioglovan nr. 219”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 55, Aleea Radu Gioglovan nr. 219”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, completata  si modificata prin Legea 211/2003;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 55, Aleea Radu Gioglovan nr. 219”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 55, Aleea Radu Gioglovan nr. 219”, dupa cum urmeaza:

 

      1. Indicatori tehnici:

-         Cladire existenta  - amenajare : Ac = 690,2 m.p.; Ad = 7591,87 m.p.

-         Pereti exteriori – beton armat in cofraje glisante de 30 cm pe toate fatadele

-         Tamplarie exterioara PVC cu 2 foi de geam de 3 mm grosime, cu deschidere interioara

-         Termoizolare suplimentara de la exterior, planseu de la primul si ultimul nivel

-         Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta

-         Finisaje exterioare

 

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:  1380693,92 RON  /  404409,34 Euro

-Valoare C+M  :      1176219,86 RON  / 344518,28 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura in proportie de 34 % de la Bugetul de stat, 33 % de la Bugetul Local si 33 % de la Asociatiile de proprietari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    165

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 38, Bulevardul Unirii nr. 210”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 38, Bulevardul Unirii nr. 210”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, completata  si modificata prin Legea 211/2003;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 38, Bulevardul Unirii nr. 210”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 38, Bulevardul Unirii nr. 210”, dupa cum urmeaza:

 

      1. Indicatori tehnici:

-         Cladire existenta  - amenajare : Ac = 412 m.p.; Ad = 2060 m.p.

-         Pereti exteriori – beton armat in cofraje glisante de 30 cm pe toate fatadele

-         Tamplarie exterioara PVC cu 2 foi de geam de 3 mm grosime, cu deschidere interioara

-         Termoizolare suplimentara de la exterior, planseu de la primul si ultimul nivel

-         Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta

-         Finisaje exterioare

 

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:  575533,92 RON  /  168575,59 Euro

-Valoare C+M  :      490300,15 RON  /  143610,37 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura in proportie de 34 % de la Bugetul de stat, 33 % de la Bugetul Local si 33 % de la Asociatiile de proprietari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    166

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 18, Scara C, Strada Preot Toma Georgescu nr. 103”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 18, Scara C, Strada Preot Toma Georgescu nr. 103”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, completata  si modificata prin Legea 211/2003;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 18, Scara C, Strada Preot Toma Georgescu nr. 103”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 18, Scara C, Strada Preot Toma Georgescu nr. 103”, dupa cum urmeaza:

 

      1. Indicatori tehnici:

-         Cladire existenta  - amenajare : Ac = 260 m.p.; Ad = 1300 m.p.

-         Pereti exteriori – beton armat in cofraje glisante de 30 cm pe toate fatadele

-         Tamplarie exterioara PVC cu 2 foi de geam de 3 mm grosime, cu deschidere interioara

-         Termoizolare suplimentara de la exterior, planseu de la primul si ultimul nivel

-         Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta

-         Finisaje exterioare

 

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:  302360,55 RON  /  88562,30 Euro

-Valoare C+M  :      257582,44 RON  /  75446,66 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura in proportie de 34 % de la Bugetul de stat, 33 % de la Bugetul Local si 33 % de la Asociatiile de proprietari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

           

Nr.    167

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, completata  si modificata prin Legea 211/2003;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”, dupa cum urmeaza:

 

      1. Indicatori tehnici:

-         Cladire existenta  - amenajare : Ac = 690,2 m.p.; Ad = 7591,87 m.p.

-         Pereti exteriori – beton armat in cofraje glisante de 30 cm pe toate fatadele

-         Tamplarie exterioara PVC cu 2 foi de geam de 3 mm grosime, cu deschidere interioara

-         Termoizolare suplimentara de la exterior, planseu de la primul si ultimul nivel

-         Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta

-         Finisaje exterioare

 

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:  1380693,92 RON  /  404409,34 Euro

-Valoare C+M  :      1176219,86 RON  /  344518,28 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura in proportie de 34 % de la Bugetul de stat, 33 % de la Bugetul Local si 33 % de la Asociatiile de proprietari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    168

Tgv. 02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 41, Bulevardul Unirii nr. 198”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, completata  si modificata prin Legea 211/2003;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termica a cinci blocuri situate in Municipiul Targoviste din cadrul Programului National de reabilitare termica a cladirilor multietajate cu destinatie de locuit – Bloc 68, Bulevardul Unirii nr. 107”, dupa cum urmeaza:

 

      1. Indicatori tehnici:

-         Cladire existenta  - amenajare : Ac = 690,2 m.p.; Ad = 7591,87 m.p.

-         Pereti exteriori – beton armat in cofraje glisante de 30 cm pe toate fatadele

-         Tamplarie exterioara PVC cu 2 foi de geam de 3 mm grosime, cu deschidere interioara

-         Termoizolare suplimentara de la exterior, planseu de la primul si ultimul nivel

-         Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta

-         Finisaje exterioare

 

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:  992145,07 RON  /  290602,23 Euro

-Valoare C+M  :      845213,20 RON  /  247565,45 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura in proportie de 34 % de la Bugetul de stat, 33 % de la Bugetul Local si 33 % de la Asociatiile de proprietari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    169

Tgv. 02.07.2007

 

 

   

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Modernizare si reabilitare Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret – Mihai Popescu- Teatrul de vara”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Modernizare si reabilitare Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret – Mihai Popescu- Teatrul de vara”

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare si reabilitare Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret – Mihai Popescu- Teatrul de vara”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Modernizare si reabilitare Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret – Mihai Popescu- Teatrul de vara” dupa cum urmeaza:

      1. Indicatori tehnici:

            - Suprafata totala de teren aferent constructiei: 2174 mp

            - Suprafata construita: 618,84 mp

            - Suprafata desfasurata: 1464,38 mp

            - Regim de inaltime: P+E+M

            - Caracteristici constructive: structura de rezistenta din cadre din beton armat, sarpanta din lemn ignifugat asezata pe structura in cadre, invelitoare din panouri tip Oltpan, usi din aluminiu sau PVC, inchideri din plasa de sarma+Compartimentari din panouri cu structura metalica si plasa de sarma-demontabile, pardoseli-gresie ceramica, mocheta de trafic intens.

Constructiile existente vor fi reintegrate si folosite pentru realizarea noii investitii. 

2. Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

- Valoare investitie: 2.508.132,45 Ron din care:

- Valoare C+M  1.825.966,68 Ron

- Utilaje cu montaj: 134.660,40 Ron

- Dotari: 246,758,40 Ron

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul Local si creditele contractate de catre Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

        

Nr.    170

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea asocierii Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea initierii si derularii Programului de monitorizare stradala video, pentru reducerea infractionalitatii pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Politiei Comunitare prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea asocierii Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea initierii si derularii Programului de monitorizare stradala video, pentru reducerea infractionalitatii pe raza Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 371/2004, republicata, privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6, pct. 7 din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea initierii si derularii Programului de monitorizare stradala video, pentru reducerea infractionalitatii pe raza Municipiului Targoviste.

Art. 2 Se imputernicesc pentru semnarea documentelor de asociere dl. Primar al Municipiului Targoviste ing. Iulian Furcoiu si dl. Secretar jr. Vasile Avanu.

Art. 3 Contributia financiara de la Bugetul local se va stabili in urma realizarii studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici ale proiectului, ce vor fi analizate si aprobate de catre Consiliul Local Municipal Targoviste intr-o sedinta viitoare.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, Politia Comunitara si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   171

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind introducerea de noi tipuri de abonamente pentru transportul urban de calatori de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007 avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind introducerea de noi tipuri de abonamente pentru transportul urban de calatori de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-    Prevederile O.G. nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004 privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-    Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 5 lit. “a“  pct. 14 din Legea nr. 215/2001 republicata

            In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba introducerea de noi tipuri de abonamente pentru transportul urban de calatori de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza :

 • Abonament saptamanal (7 zile) valabil pentru toate liniile si cu mai multe calatorii pe zi la un tarif de 20 lei (inclusiv T.V.A.)
 • Abonament lunar (30 zile) valabil pentru toate zilele, cu mai mult calatorii pe zi la un tarif de 66 lei (inclusiv T.V.A.)
 • Abonament lunar nenominal (familial) valabil pe toate liniile la un tarif de 180 lei (inclusiv T.V.A.)

Forma actuala de abonament ramane aplicabila pentru toate liniile dar numai pentru doua calatorii pe zi (dus – intors), la un tarif de 45 lei (inclusiv T.V.A.)

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.,  Birou Control Primar si Relatii cu Publicul, S.C. Transport Public S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    172

Tgv.  02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea mandatelor numitilor Neagu Luminita si Sgarbura Cristian, din Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarul Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind revocarea mandatelor numitilor Neagu Luminita si Sgarbura Cristian, din Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile H.C.L. nr. 179 / 31.05.2005 privind infiintarea S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste, modificata si completata prin H.C.L. nr. 16 / 19.01.2006 ;

 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din cuprinsul Legii nr 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se revoca mandatele numitilor Neagu Luminita si Sgarbura Cristian, din Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 179 / 31.05.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, conducerea S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

Nr.   173

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind numirea  doamnelor Alexandru Simona si Radulescu Alexandra in Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarul Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind numirea  doamnelor Alexandru Simona si Radulescu Alexandra in Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile H.C.L. nr. 179 / 31.05.2005 privind infiintarea S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste, modificata si completata prin H.C.L. nr. 16 / 19.01.2006 ;

 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din cuprinsul Legii nr 215 / 2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se numesc doamnele Alexandru Simona si Radulescu Alexandra in Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 179 / 31.05.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, conducerea S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   174

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea mandatului doamnei Aldea Daniela din Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·        Demisia inaintata Consiliului Local Municipal Targoviste de catre doamna Aldea Daniela, inregistrata sub numarul 14243 din  02.07.2007;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

 • Prevederile H.C.L. nr. 118 / 24.03.2005 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;
 • Prevederile H.C.L. nr. 133 / 30.05.2007 privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste;
 • Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se revoca mandatul doamnei Aldea Daniela din Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 133 / 30.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, conducerea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   175

Tgv. 02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind numirea doamnei Ion Maria in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind numirea  doamnei Ion Maria in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste
 • Prevederile H.C.L. nr. 118 / 24.03.2005 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;
 • Prevederile H.C.L. nr. 133 / 30.05.2007 privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste;
 • Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se numeste doamna Ion Maria in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 133 / 30.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste, conducerea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   176

Tgv. 02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 18 (optsprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;
 • Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;
 • Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;
 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 18 (optsprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    177

Tgv. 02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind respingerea recursului gratios formulat de catre S.R.L. DON PEDRO impotriva H.C.L. nr. 49 / 29.03.2007 referitoare la aprobarea taxei pentru eliberarea /  vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Referatul Serviciului Contencios Juridic prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind respingerea recursului gratios formulat de catre S.R.L. DON PEDRO impotriva H.C.L. nr. 49 / 29.03.2007 referitoare la aprobarea taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica
 • Recursul gratios formulat de catre S.R.L. DON PEDRO impotriva H.C.L. nr. 49 / 29.03.2007 referitoare la aprobarea taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 49/29.03.2007 privind aprobarea taxei pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica;
 • Prvederile art. 268 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. “c” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge recursul gratios formulat de catre S.R.L. DON PEDRO impotriva H.C.L. nr. 49/29.03.2007 referitoare la aprobarea taxei pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    178

Tgv.  02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a 3 terenuri a cate 6 m.p. fiecare, situate in incinta Parcului „Chindia”, pentru amenajarea unor spatii comerciale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a 3 terenuri a cate 6 m.p. fiecare, situate in incinta Parcului „Chindia”, pentru amenajarea unor spatii comerciale;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a 3 terenuri a cate 6 m.p. fiecare, situate in incinta Parcului „Chindia”, pentru amenajarea unor spatii comerciale, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Georgescu Mugurel

Nicoara Calin

Olaru Marin

Art.  3 Pretul  de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   179

Tgv.  02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a unui spatiu in suprafata de 22 m.p., situat in Strada Vlad Tepes – adiacent Pietei „Vlad Tepes”, pentru desfasurarea activitatii de comert si prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a uni spatiu in suprafata de 22 m.p., situat in Strada Vlad Tepes – adiacent Pietei „Vlad Tepes”, pentru desfasurarea activitatii de comert si prestari servicii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

§         Dispozitiile art. 36 alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a unui spatiu in suprafata de 22 m.p., situat in Strada Vlad Tepes – adiacent Pietei „Vlad Tepes”, pentru desfasurarea activitatii de comert si prestari servicii, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Georgescu Mugurel

Nicoara Calin

Olaru Marin

Art.  3 Pretul  de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    180

Tgv.  02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 212 / 30.07.2003 privind scoaterea din patrimoniul Municipiului Targoviste a imobilului (cladire) situat in strada Al. I. Cuza nr. 11 prin demolarea acestuia si includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Strada Al.I. Cuza nr. 11

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 02.07.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind revocarea H.C.L. nr. 212 / 30.07.2003 privind scoaterea din patrimoniul Municipiului Targoviste a imobilului (cladire) situat in strada Al. I. Cuza nr. 11 prin demolarea acestuia si includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Strada Al.I. Cuza nr. 11

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea mijloacelor fixe;

§         Prevederile H.C.L. nr. 212 / 30.07.2003 privind scoaterea din patrimoniul Municipiului Targoviste a imobilului (cladire) situat in strada Al. I. Cuza nr. 11 prin demolarea acestuia

§         Prevederile art. 36 pct. 5 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se revoca H.C.L. nr. 212 / 30.07.2003 privind scoaterea din patrimoniul Municipiului Targoviste a imobilului (cladire) situat in strada Al. I. Cuza nr. 11 prin demolarea acestuia.

Art. 2 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste, a bunurilor imobile (cladire si teren), situate in strada Al. I. Cuza nr. 11, avand urmatoarele date de identificare:

 • Anul constructiei 1889;
 • Alcatuire : sala – hol de intrare si cinci camere cu acces printr-o scara exterioara centrala,
 • Suprafata.construita 194,70 m.p.;
 • Tip constructie parter cu subsol partial, zidarie din caramida
 • Teren aferent 344 m.p., categoria de folosinta CC – curti – constructii, cvartal 5, parcela 44, valoare aferenta 25.900 lei

Art. 3 Bunurile imobile (cladire si teren), vor fi inregistrate in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   181

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea Comisiei de identificare a unor amplasamente de pe raza Municipiului Targoviste, in vederea construirii unor parcari subterane si supraterane

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice - Birou Cadastru

·        Initiativa unui numar de 9 consilieri municipali privind identificarea a cinci locatii in spatiile aglomerate ale Municipiului Targoviste pentru construirea de parcari subterane

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile art. 36 ali. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “c” precum si art. 45 pct. 6 din Legea nr. 215 / 2001 republicata in urma modificarilor aduse prin Legea nr. 286 / 2006

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „e”  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se constituie Comisia de identificare a unor amplasamente de pe raza Municipiului Targoviste, in vederea construirii unor parcari subterane si supraterane, dupa cum urmeaza:

1.            Barbu Dumitru

2.            Avanu Vasile

3.            Tinel Nicolae

4.            Leca Lenia

5.            Boriga Gabriel

6.            Ilie Valentin

7.            Olaru Marin

8.            Fratila Cezar

9.            Radulescu Nicolae

10.       Coroliu Nicolae

11.       Briceag Paul

Art. 2 Amplasamentele identificate vor fi supuse spre analiza si aprobare Consiliului Local Municipal Targoviste intr-o sedinta viitoare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii comisiei constituite, Arhitectul Sef, Directia Tehnica - Birou Cadastru si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   182

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acceptarea donatiei terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acceptarea donatiei terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L.;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 318 / 28.09.2006 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Constructii de locuit si introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 7117 m.p.” in Municipiul Targoviste, D.N. 72A – Cartier Priseaca, beneficiar S.C. Horfi Inginerie
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c”  si art. 121 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 republicata

·        in urma modificarilor aduse prin Legea nr. 286 / 2006

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se accepta donatia terenului in suprafata de 1780 m.p., situat in Municipiului Targoviste, Strada Crangului, Cartier Priseaca, proprietar S.C. HORFI INGINERIE SI CONSULTANTA S.R.L., conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se imputernicesc pentru semnarea actelor de donatie la un notar public, Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Art. 3 Perfectarea actelor de donatie se va efectua dupa terminarea lucrarilor de amenajare a cailor de acces si introducerea utilitatilor (apa, canal, gaze naturale, energie electrica) pentru constructiile de locuinte individuale „Cartier Cervantes”, situate in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, Strada Crangului.

Art. 4 Dupa perfectarea actelor de donatie, terenul in suprafata de 1780 m.p. care face obiectul prezentei hotarari, va fi inregistrat in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste, respectiv in domeniul public al Municipiului Targoviste.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica – Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare si executare.

 

Nr.  183

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a loturilor de teren nr. 9,11,12 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a loturilor de teren nr. 9,11,12 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

§   Prevederile H.C.L. nr. 219 / 28.06.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 de ani, a bunurilor immobile din Baza de Agrement Crizantema din Targoviste

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a loturilor de teren nr. 9,11,12 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform H.C.L. nr. 219 / 2006.

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii:

                 Stanescu Iulian

  Olaru Marin

  Dragan Sebastian

  Boriga Gabriel

  Ilie Valentin

  Fratila Cezar

  Tutuianu Ioan

  Dobanda Ion

  Vasiliu Teodor

Art. 3 Pretul minim al concesiunii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, Directia Economica, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    184

Tgv. 02.07.2007

 

H O T A R A R E

privind infiintarea sectiei muzicale (Fanfara Municipiului Targoviste) in cadrul

Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

 • Initiativa d-lui cons. Vasiliu Teodor prin care se propune adoptarea unei hotarari privind infiintarea sectiei muzicale (Fanfara Municipiului Targoviste) in cadrul Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se sustine initiativa d-lui cons. Vasiliu Teodor;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 320/28.09.2006 privind infiintarea Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste

 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.07.2007, se infiinteaza in cadrul Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste, sectia muzicala (Fanfara Municipiului Targoviste), cu sediul in incinta Caminului Cultural din Cartierul Matei Voievod.

Art. 2 Se modifica si se completeaza Regulamentul de Organizare si Functionare, organigrama si statul de functii ale Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu”, conform anexelor 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se rectifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Teatrului Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste, conform anexei 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Celelalte prevederi H.C.L. nr.  320 / 28.09.2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Teatrul Municipal pentru copii si tineret „Mihai Popescu” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   185

Tgv. 02.07.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iulie 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

-             Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-                Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-            Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza dl. consilier, ing. Danciulescu Ion, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iulie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre dl. consilier ing. Danciulescu Ion si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    186

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea procedurii cuprinzand criteriile si conditiile de acordare a facilitatilor fiscale contribuabililor “persoane fizice”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 02.07.2007, avand in vedere:

·                    Raportul de specialitate intocmit de Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea procedurii criteriilor si conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale contribuabililor “persoane fizice”

·                    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·                    Prevederile art. 286 alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata de Legea nr. 343/2006, incepand cu anul fiscal 2007;

·                    Prevederile H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

·                    Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu completarile si modificarile ulterioare;

·                    Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala

·                    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata;

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Procedura cuprinzand criteriile si conditiile de acordare a facilitatilor fiscale contribuabililor “persoane fizice”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    187

Tgv. 02.07.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50.000 lei

Fundatiei Laura Stoica din Targoviste, pentru organizarea „Festivalului de interpretare Laura Stoica”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 02.07.2007 avand in vedere:

- Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50.000 lei Fundatiei Laura Stoica din Targoviste, pentru organizarea „Festivalului de interpretare Laura Stoica”;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 4  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 50.000 lei Fundatiei Laura Stoica din Targoviste, pentru organizarea „Festivalului de interpretare Laura Stoica”.

Art. 2 Fundatia Laura Stoica va organiza in cadrul Programului Zilelor Municipiului Targoviste, ce va avea in perioada 6 si 9 septembrie 2007, un spectacol de  muzica usoara.

Art.  3  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  188

Tgv. 02.07.2007