206. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare infrastructura in zona periurbana Cartier Priseaca, Municipiul Targoviste – sistem de canalizare, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

207. Hotarâre privind aprobarea punctajelor propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

208. Hotarâre privind aprobarea tarifului pentru serviciile de apa si canal furnizate de catre R.A.G.C. pentru populatie si agenti economici

209. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iulie 2006

210. Hotarâre privind aprobarea extinderii Proiectului „Cogenerare Municipala Targoviste” cu un motor termic pe gaze, cel de-al 9-lea, in regim de inchiriere, redefinirii unor conditii contractuale ale acestui Proiect, precum si modificarii corespunzatoare a actelor juridice aferente

211. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

212. Hotarâre privind aprobarea criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor in vederea inchirierii

213. Hotarâre privind aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr.19/1994

214. Hotarâre privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre S.C MULTIRECLAMA S.R.L. impotriva H.C.L. nr. 18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare 

215. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu nr. 17, beneficiar Iosifescu Florentin

216. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru constructii locuinte si racorduri la utilitati”, in Municipiul Targoviste, Strada Caramidari, beneficiar Florescu Costel

217. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Col. D-tru Baltaretu, beneficiar Ilie Gheorghe

218. Hotarâre privind stabilirea unui punct de plecare – sosire (capat de traseu) in curse regulate de transport calatori cu microbuze, in Strada Gimnaziului nr. 2 Targoviste

219. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 de ani, a bunurilor imobile din Baza de Agrement „Crizantema” Targoviste

220. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani a terenului in suprafata de 3 ha, situat in Targoviste, Soseaua Gaesti, pentru realizarea unei fabrici de confectii

221. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste

222. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.310 lei RON, domnului Grecu Gheorghe pentru deplasarea fiicei sale, Grecu Denisa Mariana, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice, impreuna cu doamna profesoara Stepan Gabriela, la un Festival International de Interpretare Instrumentala „Giuseppe Terracciano” – concurs de pian, ce se va desfasura in perioada 1 - 8 iulie 2006 in Italia

223. Hotarâre privind aprobarea finantarii lucrarii Monografia Cartierului „Matei Voievod” din Municipiul Targoviste, autor d-na prof. Tufeanu Maria

224. Hotarâre privind constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea postului de consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Muncipal Targoviste

225. Hotarâre privind modificarea statului de functii si a organigramei Directiei Tehnice si Gestiune Urbana

226. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra»

227. Hotarâre privind deplasarea unei delegatii municipale, insotita de grupul muzical „GLISSANDO” al Palatului Copiilor, la Festivalul International „Dragoste, Pace si Prietenie” Karadeniz Eregli, Turcia, in perioada 7 – 10 iulie 2006

228. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 141/2006 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare

229. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, in vederea casarii, a imobilelor situate in Soseaua Gaesti, tarlaua 9, parcela 36, preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor

230. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 201/2005 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor bunuri aflate in  administrarea Directiei Gradini Publice

 

 

 

H O T A R A R E A

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare infrastructura in zona periurbana Cartier Priseaca, Municipiul Targoviste – sistem de canalizare, precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia

 

In temeiul art. 46 alin. (1) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 • Analizand prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural si periurban, precum si pe cele ale Hotararii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural si periurban, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor ;
 • Luand act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural si periurban, adoptat de catre Comisia pentru determinarea oportunitatii proiectelor ;
 • Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
 • Tinand seama de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici ai proiectului « Reabilitare infrastructura in zona periurbana cartier Priseaca, Municipiul Targoviste – sistem de canalizare » ;
 • Avand in vedere prevederile art. 38 alin (2) lit. “c”, “f” si “m”, art. 68 alin. (1) lit. “b”, precum si pe cele ale art. 128 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Consiliul Local al Municipiului Targoviste, adopta prezenta hotarare :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului « Reabilitare infrastructura in zona periurbana Cartier Priseaca, Municipiul Targoviste – sistem de canalizare », pentru care se solicita finantarea in baza Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural si periurban, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006, respectiv indicatorii tehnico – economici, dupa cum urmeaza :

 

a)     retele de canalizare in lungime totala de 9.340 m.l. ;

b)     valoarea totala a proiectului (inclusiv T.V.A.) - 4.504.684 lei RON, respectiv 1.294.189 Euro, din care :

§         C+M – 4.025.879 lei RON, respectiv 1.156.629 Euro,

                                    (la cursul 1 Euro = 3,4807 lei RON).

Art. 2 Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la articolul 1, precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local si/sau imprumuturi.

Art. 3 Se ia act de Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al Primariei Municipiului Targoviste, prevazuta in anexa.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Targoviste.

 

Nr. 206

Tgv. 19.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea punctajelor propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

 

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea punctajelor propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, modificata si completata ulterior ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 66/30.03.2006 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§         Prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Targoviste nr. 2807/2006 privind constituirea Comisiei Municipale de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003 ;

§         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba punctajele propuse de Comisia Municipala de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003.

Art. 2 Pe baza punctajelor, se repartizeaza 29 de loturi camin de casa persoanelor cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Cele 29 de amplasamente sunt identificate in planul de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 3  Atribuirea loturilor camin de casa se va face pe baza de contract.

Contractul – cadru este cel prevazut in Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Primaria Municipiului Targoviste va elabora un P.U.Z. pentru terenul care face obiectul loturilor camin de casa, in care se vor stipula criterii si reglementari privind realizarea locuintelor. 

P.U.Z. -ul  va fi supus spre aprobare Consiliului Local Municipal Targoviste intr-o sedinta viitoare.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P., membrii Comisiei de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.    207

Tgv. 28.06.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifului pentru serviciile de apa si canal furnizate de catre R.A.G.C. pentru populatie si agenti economici

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice privind avizarea supunerii spre dezbatere publica a noilor tarife pentru apa si canal, practicate de R.A.G.C. catre populatie si agenti economici;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile Avizului nr. 2216/22.05.2006 al A.N.R.S.C. Bucuresti privind cresterea tarifului la serviciul de apa si canalizare.
 • Prevederile H.G. nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de
 • Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala ;

§          Prevederile art. 38 lit. «i» din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba tariful pentru serviciile de apa si canal furnizate de catre R.A.G.C. pentru populatie si agenti economici, dupa cum urmeaza :

 

Serviciul

Populatie

Agenti Economici

Apa potabila

1,74 lei (fara TVA)

1,83 lei (fara TVA)

Canalizare

0,22 lei (fara TVA)

0,79 lei (fara TVA)

 

 

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 208

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iulie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.06.2006,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, jr. Tomescu Dan, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iulie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, jr. Tomescu Dan si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    209

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

Privind aprobarea extinderii Proiectului „Cogenerare Municipala Targoviste” cu un motor termic pe gaze, cel de-al 9-lea, in regim de inchiriere, redefinirii unor conditii contractuale ale acestui Proiect, precum si modificarii corespunzatoare a actelor juridice aferente

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.06.2006:

§         avand in vedere Nota de fundamentare nr. 2403/14.06.2006 prezentata de catre Directorul general al S.C. TERMICA S.A., explicatiile oferite de catre acesta din umra si dezbaterile purtate,

§         avand in vedere Adresa nr. 3005/18.05.2006 a Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

§         avand in vedere Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 289/04.08.2005 privind aprobarea incheierii Acordului de realizare a Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste” si a Acordului de garantare aferent, precum si celelalte hotarari aferente respectivului Proiect,

§         avand in vedere Avizele comisiiloor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste,

§         avand in vedere Prevederile art. 38 alineat 1 si 2 litera r) si x) din Legea nr. 215/2001, astfel cum a fost modificata si completata.

In temeiul prevederilor art. 46 alineat 2 din Legea nr. 215/2001,

 

H OT A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba extinderea Proiectului „Cogenerare Municipala Targoviste” cu un motor pe gaze suplimentar, cel de-al 9 –lea, in regim de inchiriere (denumit in cele ce urmeaza „Motorul 9”) de la NUON Energy Romania S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „NER”), Motorul 9 fiind de acelasi tip cu primele 8 motoare achizitionate de catre S.C. TERMICA S.A.  de la NER in regim de leasing financiar. Instalarea si derularea testelor de punere in functiune a Motorului 9, precum si intretinerea si reparatiile acestuia vor fi asigurate de catre NER, pe baza contractuala. Toate celelalte conditii contractuale ale Proiectului sus – mentionat (cu exceptia Finantarii CLMT si Acordului de Garantare (astfel cum acesti termeni sunt definiti in Acordul incheiat la data de 30.09.2005 de catre Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu NER si S.C. TERMICA S.A.) vor fi extinse, in masura maxima posibila, si Motorului 9.

Art. 2 Se aproba redefinirea mecanismului constituirii si functionarii Fondului de Garantare (astfel cum este definit in Acordul incheiat la data de 30.09.2006 de catre Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu NER si S.C. TERMICA S.A.), in principal in sensul instituirii obligatiei de a se constitui respectivul fond pana la data de 31.12.2006, prin transferarea in Contul Escrow 1 (astfel cum este definit in Acordul sus – mentionat), cu aceasta destinatie, a oricarui excedent al Contului Escrow 2 (astfel cum este definit in Acordul sus – mentionat) si, in caz de nevoie, prin alimentare directa de catre  S.C. TERMICA S.A. din alte fonduri proprii, precum si de a se completa plafonul convenit al respectivului fond, in caz de consumare, in termen de 60 de zile de la consumare, prin acelasi tip de mecanism.

Art. 3 In scopul indeplinirii celor hotarate la articolul 1 si articolul 2 de mai sus, se aproba incheierea si executarea de catre Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local Municipal Targoviste, a unui act aditional la Acordul incheiat la data de 30.09.2005 cu NER si S.C. Termica S.A., al carui continut va fi substantial identic proiectului prezentat in Anexa 1 la aceasta hotarare.

 Art. 4  S.C. TERMICA S.A.  va incheia si contractul de inchiriere a Motorului 9 de la NER, contract ce va include instalarea si derularea testelor de punere in functiune a Motorului 9, precum si un act aditional la Contractul de Intretinere si Reparatii incheiat cu NER la data de 30.09.2005, prin care sa se extinda respectivul contract pentru a include si intretinerea si reparatiile aferente Motorului  9, in aceiasi termeni si aceleasi conditii, inclusiv financiare. De asemenea, S.C. TERMICA S.A.  va incheia cu NER si/sau cu terte parti (ex. banca, societate de asigurare, etc.) toate celelalte contracte si/sau acte aditionale la contractele deja incheiate, pentru a extinde in mod corespunzator mecanismul contractual al Proiectului „Cogenerare Municipala Targoviste” si la Motorul 9 si va indeplini toate formalitatile si procedurile si va incheia orice acte juridice necesare pentru extinderea corespunzatoare a garantiilor acordate, altele decat Acordul de Grantare. Actele juridice la care se face referire in acest articol 4 vor putea fi ulterior modificate in functie de conditiile de derulare, prin acordul partilor lor, acordul S.C. TERMICA S.A. necesitand aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. TERMICA S.A.

Art. 5 Se mandateaza domnul Barbu Dumitru , in calitate de viceprimar al Primariei Municipiului Targoviste, ca, in numele si pe seama Municipiului Targoviste, prin Consiliul Local Municipal Targoviste, sa semneze si sa incheie actul aditional prevazut la articolul 3 al prezentei hotarari, precum si orice alt act juridic necesar pentru asigurarea intrarii in vigoare, efectivitatii si indeplinirii sale.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, directorul general al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     210

Tgv.  28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.06.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    211

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor in vederea inchirierii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – prin care se propune initierea unei hotarari privind aprobarea in principiu a criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj, in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor in vederea inchirierii, urmand  ca acestea  sa fie adoptate sub forma finala dupa primirea avizului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului  si dupa efectuarea eventualelor corecturi ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte modificata si completata;
 • Prevederile H.G. nr. 962/2001 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – modificata si completata;
 • Prevederile H.G. nr. 592/2006 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;
 • Prevederile H.C.L. nr. 307/31.08.2005 privind aprobarea criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor in vedere închirierii;
 • Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se avizeaza criteriile restrictive si cele de ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor in vederea inchirierii, cuprinse in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Aceste criterii vor fi adoptate in forma finala dupa primirea avizului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si dupa efectuarea eventualelor corecturi .

Art. 2 H.C.L. nr. 307/31.08.2005 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia sociala de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L., D.A.P.P.P.– Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     212

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­28.06.2006­

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr.19/1994

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al  D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr.19/1994;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte;
 • Prevederile H.G. nr. 417/2006 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2006 categoriilor de persoane prevazute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996
 • Prevederile H.C.L. nr. 194/2004 privind reorganizarea comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice in vederea stabilirii propunerilor de acordare a subventiilor conform O.G. nr. 19/1994;
 • Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 2 al Comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice in vederea stabilirii propunerilor de acordare a subventiilor conform O.G. nr. 19/1994, cuprins in anexa 1 a prezentei hotarari.

Art. 2 Se stabileste cuantumul subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr.19/1994, dupa cum urmeaza:

§         Familiile care au un venit pe membru de pana la 520 lei RON, beneficiaza de o subventie in valoare de 30 % din pretul locuintei;

§         Familiile care au un venit pe membru cuprins intre 521 si 600 lei RON, valoarea subventiei este de 20 % din pretul locuintei;

§         Familiile care au un venit pe membru cuprins intre 601 si 630 lei RON, valoarea subventiei este de 10 % din pretul locuintei;

§         Familiile care au un venit pe membru cuprins intre 631 si 710 lei RON, valoarea subventiei este de 5 % din pretul locuintei.

Art. 3 Se aproba lista persoanelor care beneficiaza de subventiile acordate conform O.G. nr. 19/1994, cuprinsa in anexa 2 a prezentei hotarari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe, membrii comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice in vederea stabilirii propunerilor de acordare a subventiilor conform O.G. nr. 19/1994 si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   213

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­28.06.2006­

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea plangerii prealabile formulata de catre S.C MULTIRECLAMA S.R.L. impotriva H.C.L. nr. 18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2005, avand in vedere:

§         Plangerea prealabila formulata de catre S.C MULTIRECLAMA S.R.L. impotriva H.C.L. nr. 18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare;

§         Punctul de vedere al Serviciului Contencios Juridic din cadrul Primariei Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare;

§         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1 Se respinge plangerea prealabila formulata de catre S.C MULTIRECLAMA S.R.L. impotriva H.C.L. nr. 18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    214

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu nr. 17, beneficiar Iosifescu Florentin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.06.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu nr. 17, beneficiar Iosifescu Florentin;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Strada Radu Popescu nr. 17, beneficiar Iosifescu Florentin.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   215

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru constructii locuinte si racorduri la utilitati”, in Municipiul Targoviste, Strada Caramidari, beneficiar Florescu Costel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.06.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru constructii locuinte si racorduri la utilitati”, in Municipiul Targoviste, Strada Caramidari, beneficiar Florescu Costel;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Lotizare teren pentru constructii locuinte si racorduri la utilitati”, in Municipiul Targoviste, Strada Caramidari, beneficiar Florescu Costel.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   216

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Col. D-tru Baltaretu, beneficiar Ilie Gheorghe

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.06.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Col. D-tru Baltaretu, beneficiar Ilie Gheorghe;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Col. D-tru Baltaretu, beneficiar Ilie Gheorghe.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   217

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea unui punct de plecare – sosire (capat de traseu) in curse regulate de transport calatori cu microbuze, in Strada Gimnaziului nr. 2 Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat privind stabilirea unui punct de plecare – sosire in curse (capat de traseu) in str. Gimnaziului nr. 2, Targoviste ;

§         Solicitarile Autoritatii Rutiere Romane, S.C. Grup Atyc S.R.L. , Colegiul Economic « Ion Ghica » si Colegiul National « Ienachita Vacarescu » ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 162 din Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin O.M.T.C.T. nr. 1987/2005 ;

§         Prevederile art. 45, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;

§         Prevederile art. 38 alin. 1, 2, lit. “l” si 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

 H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba punctul de plecare – sosire (capat de trase), in curse regulate de transport calatori cu microbuze, in str. Gimnaziului nr. 2, municipiul Targoviste, pentru traseele Targoviste – Moreni si Targoviste - Ploiesti.

Art. 2 Avand in vedere cele prezentate in art. 1, H.C.L. nr. 293/2005 privind stabilirea traseelor  pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste se completeaza la art. 1, lit. A, pct. 2, cu pct. 21, astfel:

„DUS: str. Gimnaziului nr. 2 (capat de traseu) – Valea Voievozilor – Moreni sau Ploiesti;

Intors : Moreni sau Ploiesti – Valea Voievozilor – str. Gimnaziului nr. 2 (capat de traseu). 

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 293/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat – Retele Locale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    218

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 de ani, a bunurilor imobile din Baza de Agrement „Crizantema” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.06.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 de ani, a bunurilor imobile din Baza de Agrement „Crizantema” Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 de ani, a bunurilor imobile din Baza de Agrement „Crizantema” Targoviste.

Bunurile sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Concesionarea bazei de agrement „Crizantema” se va face cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)     păstrarea caracterului zonei:

§         de agrement

§         pentru sport

§         pentru turism

b)     obligativitatea continuării edificării bazinului olimpic acoperit, conform proiectului autorizat;

c)      păstrarea si edificarea de bazine noi de înot;

d)     recondiţionarea terenurilor de sport (fotbal, tenis, volei, baschet) si edificarea de terenuri noi;

e)     edificarea de construcţii si dotări de agrement specifice unor dezvoltări de tip aqua-land;

f)        edificarea de construcţii si dotări de interes sportiv (ce se pretează la organizarea de cantonamente sezoniere sau permanente) dar si organizarea unor sejururi pentru recuperarea sportiva;

g)     edificarea unor construcţii pentru turism cultural sau de agrement (hoteluri, moteluri, campinguri, săli de jocuri si restaurante)

h)      realizarea unui parc al Municipiului Târgovişte in zona Crizantema si in strânsă legătura cu regularizarea râului Ialomiţa, de la Halta Teis pana la Nisipuri, având in vedere tendinţa râului de eroziune si inundaţii, in perioadele ploioase;

i)        rezolvarea tuturor problemelor de mediu ce ţin de legatura Bazei Crizantema cu factorul uman si zona construita din apropiere;

j)        realizarea reţelelor de apa si canal cu reabilitarea celor existente;

k)      obligativitatea amplasării unor instalaţii de epurare, care sa deservească baza; realizarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electrica, telefonie etc.

l)        realizarea a circa 300-400 locuri de parcare sau a platformei auto, a străzilor ce deservesc, conform normelor.

Durata concesionarii este de 49 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 In termen de 30 de zile, se va intocmi un studiu de fezabilitate care sa stea la baza elaborarii Caietului de sarcini.

Art. 4 Pretul minim al concesionarii este cel stabilit prin H.C.L. nr. 255/28.07.2005.

Art. 5 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

In componenta comisiei vor face parte si patru consilieri municipali care vor fi desemnati de Consiliul Local Municipal Targoviste intr-o sedinta urmatoare.

Art. 6 H.C.L. nr. 54 din 30.03.2001 se revoca.

Art. 7 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana – Birou Cadastru, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    219

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani a terenului in suprafata de 3 ha, situat in Targoviste, Soseaua Gaesti, pentru realizarea unei fabrici de confectii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.06.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani a terenului in suprafata de 3 h.a., situat in Targoviste, Soseaua Gaesti, pentru realizarea unei fabrici de confectii;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 3 ha, situat in Targoviste, Soseaua Gaesti, pentru realizarea unei fabrici de confectii.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 In termen de 30 de zile, se va intocmi un studiu de fezabilitate care sa stea la baza elaborarii Caietului de sarcini.

Art. 4 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Boriga Gabriel

2.      Stanescu Iulian

3.      Nicoara Calin

4.      Dragan Sebastian

5.      Georgescu Mugurel

6.      Vasiliu Teodor

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana – Birou Cadastru, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    220

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2006,avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 6 (sase) persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Inlesnirile la plata se vor acorda cu conditia ca, in situatia in care raman debite restante, solicitantul sa se prezinte in termen de 5 zile de la data primirii adresei prin care li se comunica aprobarea acordarii inlesnirilor la plata la  sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale, in vederea intocmirii unui angajament de plata.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.    221

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.310 lei RON, domnului Grecu Gheorghe pentru deplasarea fiicei sale, Grecu Denisa Mariana, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice, impreuna cu doamna profesoara Stepan Gabriela, la un Festival International de Interpretare Instrumentala „Giuseppe Terracciano” – concurs de pian, ce se va desfasura in perioada 1 - 8 iulie 2006 in Italia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.06.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Comisiei 4 prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.310 lei RON, domnului Grecu Gheorghe pentru deplasarea fiicei sale, Grecu Denisa Mariana, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice, impreuna cu doamna profesoara Stepan Gabriela, la un Festival International de Interpretare Instrumentala– concurs de pian, ce se va desfasura in perioada 1 - 8 iulie 2006 in Italia;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „p” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 4.310 lei RON, domnului Grecu Gheorghe pentru deplasarea fiicei sale, Grecu Denisa Mariana, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice, impreuna cu doamna profesoara Stepan Gabriela, la un Festival International de Interpretare Instrumentala – concurs de pian, ce se va desfasura in perioada 1 - 8 iulie 2006 in Italia, in localitatea Giffoni Sei Casali.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata dupa rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste din luna iulie 2006, din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 222

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea finantarii lucrarii Monografia Cartierului „Matei Voievod” din Municipiul Targoviste, autor d-na prof. Tufeanu Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2006,avand in vedere:

 • Adresa nr. 13326 a d-nei prof. Tufeanu Maria prin care se solicita un sprijin financiar pentru publicarea unei lucrari de referinta despre Cartierul bulgaresc „Matei Voievod” din Municipiul Targoviste;
 • Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” si „p” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

 H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aloca suma de 3.770 lei RON in vederea finantarii lucrarii Monografia Cartierului bulgaresc „Matei Voievod” din Municipiul Targoviste – autor d-na prof. Tufeanu Maria.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul __________________.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 223

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea postului de consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Muncipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2005, avand in vedere:

-         Informarea Secretarului Municipiului Targoviste privind scoaterea la concurs a unui post de consilier juridic din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile art. 55 – 59 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

-         Preverile Legii nr. 673/2002 de aprobare a O.G. nr. 35/2002;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1 Se constituie comisia de examinare pentru ocuparea postului de consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Muncipal Targoviste, dupa cum urmeaza:

1.      Alexandrescu Alexandru;

2.      Ilie Valentin;

3.      Neculaescu Sache

4.      Radulescu Nicolae;

5.      Vasiliu Teodor

Comisia va fi asistata de dl. Paunescu Gavriel – sef  Serviciu Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, in calitate de secretar al comisiei cu atributii specifice, iar Secretarul Municipiului Targoviste ca asigura asistenta juridica de specialitate.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, comisia constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    224

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii si a organigramei

Directiei Tehnice si Gestiune Urbana

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.06.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea statului de functii si a organigramei Directiei Tehnice si Gestiune Urbana ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
 • Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor in constructii, republicata;
 • Prevederile O.G. nr. 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
 • Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 privind aprobarea Organigramei si statului de functii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 38 lit. « e » din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica statul de functii si organigrama Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, dupa cum urmeaza :

·        Scindarea Directiei Tehnice si Gestiune Urbana in doua directii distincte :

  1. Directia Tehnica – 33 posturi, repartizate astfel :

-Compartiment Programe – Dezvoltare Locala – 8 posturi

-Birou Investitii – 7 posturi

-Compartiment Achizitii Publice – 3 posturi

-Birou Informatica – 6 posturi

-Birou Cadastru Imobiliar si Agricol, Banca de Date, Registru Agricol – 7 posturi

  1.  Compartimente subordonate Arhitectului sef - 21 posturi, repartizate astfel :

-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizatii, Reglementari si disciplina in constructii – 20 posturi, din care :

-Sef serviciu – 1 post 

-Compartiment Disciplina in Constructii – 6 posturi

-Compartiment Planuri Urbanistice Amenajare Teritoriu -  4 posturi

-Compartiment Emitere Autorizatii, Certificate de Urbanism, Avize-9 posturi

 • Infiintarea functiei publice de conducere de arhitect sef
 • Infiintarea functiei publice de conducere de sef la  Biroul Investitii
 • Infiintarea functiei publice de conducere de sef serviciu la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizatii, Reglementari si Disciplina in Constructii
 • Infiintarea a 9 functii publice de executie in cadrul Directiei Tehnice, astfel :

-         5 functii in cadrul Biroului Investitii :

-         4 functii de consilier, clasa I, grad profesional debutant ;

-         1 functie de referent, clasa III, grad profesional superior.

-         3 functii in cadrul Compartimentului Achizitii Publice :

-         2 functii de consilier, clasa I, grad profesional debutant

-         1 functie de referent, clasa III, grad profesional superior

-         1 functie publica de executie in cadrul Biroului Cadastru Imobiliar si Agricol, Banca de Date, Registru Agricol :

-         Consilier, clasa I, grad profesional debutant

·        Infiintarea a 7 functii publice de executie in cadrul Compartimentelor subordonate arhitectului sef, astfel :

-         2 functii publice de executie in cadrul Compartimentului Disciplina in Constructii :

-         1 functie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ;

-         1 functie de referent, clasa III, grad profesional superior.

-         2 functii publice de executie in cadrul Compartiment Planuri Urbanistice Amenajare Teritoriu :

-         1 functie de referent, clasa III, grad profesional superior

-         1 functie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional debutant

-         3 functii publice de executie in cadrul Compartiment Emitere Autorizatii, Certificate de urbanism, Avize :

-         2 functii de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal

-         1 functie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional debutant

·        Transferul postului de sofer IV (care deserveste Directia Tehnica) de la D.A.P.P.P. la Directia Tehnica in cadrul Biroului Investitii

Art. 2 Se aproba noile Organigrame, State de functiuni si Regulamente de Organizare si Functionare ale Directiei Tehnice si ale Compartimentelor subordonate Arhitectului sef, cuprinse in anexele 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Structura aprobata la articolul 2 intra in vigoare la data obtinerii avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.T.G.U., Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    225

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.06.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra» ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2006;
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75 / 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata si completata ulterior;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea nr. 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, prin transformarea a unui post de economist debutant in economist gradul IV;

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar,  Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    226

Tgv. 28.06.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unei delegatii municipale, insotita de grupul muzical „GLISSANDO” al Palatului Copiilor, la Festivalul International „Dragoste, Pace si Prietenie” Karadeniz Eregli, Turcia, in perioada 7 – 10 iulie 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2006, avand in vedere:

-          Invitatia oficiala facuta de catre  primarul localitatii Karadeniz Eregli, Turcia;

-          Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unei hotarari privind deplasarea unei delegatii municipale, insotita de grupul muzical „GLISSANDO” al Palatului Copiilor, la Festivalul International „Dragoste, Pace si Prietenie” Karadeniz Eregli, Turcia, in perioada 7 – 10 iulie 2006;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegatii municipale, insotita de grupul muzical „GLISSANDO” al Palatului Copiilor, la Festivalul International „Dragoste, Pace si Prietenie” Karadeniz Eregli, Turcia, in perioada 7 – 10 iulie 2006 din care vor face parte si urmatorii consilieri:

 1. Grozavu Gabriel      - consilier local
 2. Neculaescu Sache  - consilier local

Prin Dispozitia Primarului, se vor desemna si ceilalti membri ai delegatiei.

Art. 2 Cheltuielile legate de transport, cazare, diurna, asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare ale intregii delegatii, vor fi suportate din Bugetul local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, delegatia ce va face deplasarea, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    227

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 141/2006 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2005, avand in vedere:

 • Contestatia formulata de S.C. EUROMEDIA GROUP S.A., impotriva H.C.L. nr. 141/2006 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare
 • Punctul de vedere al Serviciului Contencios Juridic din cadrul Primariei Municipiului Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Contractul de colaborare nr. 2106045/1997 prelungit prin actul aditional nr. 2/2001
 • Prevederile H.C.L. nr. 141/2006 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare
 • Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1 Se revoca H.C.L. nr. 141/2001 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    228

Tgv. 28.06.2006

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, in vederea casarii, a imobilelor situate in Soseaua Gaesti, tarlaua 9, parcela 36, preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.06.2006 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Targoviste, in vederea casarii, a imobilelor situate in Soseaua Gaesti, tarlaua 9, parcela 36, preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.G. nr. 691/2005 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, Judetul Dambovita.
 • Prevederile H.C.L. nr. 297/2005 privind preluarea unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, aprobata prin H.G. nr. 909/1997, modificata prin H.G. nr. 568/2000 si O.G. nr. 81/2003;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, in vederea casarii, a imobilelor situate in Soseaua Gaesti, tarlaua 9, parcela 36, preluate de la Ministerul Administratiei si Internelor, dupa cum urmeaza:

1.      Adapost forta de munca si unelte:

Constructie din caramida, suprafata construita = 31,5 mp, in stare avansata de deteriorare, necesitand reparatii capitale inca de la preluare, valoare de inventar 11.111 RON;

2.      Adapost animale:

Constructie din caramida, suprafata construita = 90 mp, in stare avansata de degradare, valoare de inventar 16.581 RON

3.      Solar

Constructie metalica, suprafata construita = 211 mp, valoare de inventar 7.863 RON

Art. 2 In urma casarii, cladirile vor fi demolate de catre unele persoane fizice desemnate de catre o comisie constituita prin Dispozitia Primarului in baza unor anchete sociale efectuate de catre D.A.S.

Materialele rezultate din demolare vor fi date persoanelor care au demolat cladirile pe baza de proces verbal, in vederea reabilitarii locuintelor personale.

Art. 3 Din comisie de casare si de stabilire a persoanelor  fizice care vor demola cladirile in cauza, vor face parte si urmatorii consilieri municipali:

1.      Ilie Valentin

2.      Olaru Marin

3.      Alexandrescu Alexandru

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., comisia de casare, D.C.E.G., Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    229

Tgv. 28.06.2006

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 201/2005 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor bunuri aflate in  administrarea Directiei Gradini Publice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.06.2005,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii modificarea H.C.L. nr. 201/2005 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor bunuri aflate in  administrarea Directiei Gradini Publice

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Prevederile H.C.L. nr. 201/2005 privind la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor bunuri aflate in  administrarea Directiei Gradini Publice

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1 Se modificarea H.C.L. nr. 201/2005 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor bunuri aflate in  administrarea Directiei Gradini Publice, dupa cum urmeaza:

Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

Pretul minim al inchirierii va fi de 3,5 RON/mp/luna – spatii comerciale, respectiv 1 RON/mp/luna – ring discoteca si terasa.

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2005 se aplica in mod corespunzator.

Prevederile din Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 390/2005 se aplica in mod corespunzator

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Directia Gradini Publice, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

               

Nr.    230

Tgv. 28.06.2006