220. Hotarâre privind contractarea unui credit pentru finantarea unor obiective de investitii

221. Hotarâre privind constituirea comisiei de negociere a conditiilor de contractare a creditului de 150 miliarde lei

222. Hotarâre privind imputernicirea domnilor consilieri municipali, av. Neculaescu Sache si av. Dragan Sebastian Dragos pentru a reprezenta Consiliul Local Municipal Targoviste in dosarul nr. 1346/CA/2005 la Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a – „Conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal”

223. Hotarâre privind aprobarea deplasarii domnilor Avanu Vasile – Secretarul Municipiului Targoviste si Florea Eugen – asistent medical la Centrul „Sf. Maria” la Svidnik - Slovacia,  in perioada 29 iunie – 08 iulie pentru a participa la Competitia Europeana de prim – ajutor (FACE) organizata de Federatia Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie

224. Hotarâre privind aprobarea Statutului Municipiului Targoviste

225. Hotarâre privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

226. Hotarâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Municipiului Targoviste

227. Hotarâre privind aprobarea Acordului de Asociere Interlocala a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliile Locale Razvad, Gura Ocnitei, Sotanga, Dragomiresti, Aninoasa, Ulmi, Vacaresti si Hulubesti in vederea obtinerii licentei si autorizarii serviciilor de gospodarire comunala de catre R.A.G.C.Tgv.

228. Hotarâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “ Conservarea si imbunatatirea calitatii apei din bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita”

229. Hotarâre privind aprobarea “Programului de restructurare” al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

230. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 10 ani, a 6 terenuri in suprafata de 3 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare presa

231. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei

232. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

233. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+2+M cu spatii comerciale la parter” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu nr.52,

beneficiar Brebeanu Florian

234. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Sediu IJC Dambovita S+P+2E” in Municipiul Targoviste, str. Libertatii f.n., beneficiar Inspectoratul Judetean in Constructii Dambovita

235. Hotarâre privind modificarea statului de functii al DIRECTIEI PENTRU SPORT, TURISM, TINERET SI AGREMENT

236. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 35 milioane unui numar de 7 copii seropozitivi H.I.V./S.I.D.A. din Municipiul Targoviste, pentru deplasarea in statiunea Costinesti in perioada 15 – 30 iulie 2005

237. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000.000 lei doamnei Maracine Elena din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 34, Sc. E, Ap. 35 pentru achizitionarea unor obiecte de uz casnic 

238. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Amuzan Stelica din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 24A, Sc. C, Ap. 55 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul Fundeni Bucuresti 

239. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30 milioane lei domnului Maican Teodor din Targoviste, Strada Tudorica Popescu, Bl. 40, Sc. A, Ap. 2, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste

240. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Diaconescu Mariana din Targoviste, Strada Prisecii nr. 62 pentru plata executarii bransamentului de energie electrica 

241. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 31.887.445 lei doamnei Ionescu Mariana din Targoviste, Strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 17, Sc. A, Ap. 17 pentru plata unor datorii la R.A.G.C. si Asociatia de Proprietari 

242. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.721.899 milioane lei doamnei Marina Maria din Targoviste, Strada Ionel Fernic, Bl. 38, Sc. C, Ap. 17 pentru plata datoriilor la R.A.G.C. si la Impozite si Taxe  

243. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar domnului Necsoiu Marius din Targoviste, Strada Virgil Draghiceanu, Bl. 14, Sc. A, Ap. 23, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste si montare apometre

244. Hotarâre privind aprobarea unui împrumut pentru finanţarea proiectelor de investiţii

245. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani dar nu mai mult de durata existentei constructiei, a terenului in suprafata de 900 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, intre blocurile 68 – 69, pentru construirea unui lacas de cult, catre Arhiepiscopia Targoviste

246. Hotarâre privind folosirea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste de catre persoane juridice si fizice autorizate, pe anul 2005

247. Hotarâre privind alocarea sumei de 80 de milioane lei Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” pentru achizitionarea unor cortine logistice necesare pentru reprezentatii

248. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iulie 2005

 

 

H O T A R A R E

privind contractarea unui credit pentru finantarea unor obiective de investitii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 07.06.2005 având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind contractarea unui credit pe termen lung;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Targoviste;
 • Prevederile OG 45/2003 a finanţelor publice locale;
 • Prevederile Legii 313/ privind datoria publica;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba contractarea unui credit in suma de 150.000.000.000 lei pe o perioada de 8 ani, in sistem linie de finantare.

Dobanda va fi negociata cu conducerile institutiilor bancare care au raspuns invitatiei Primarului si au formulat oferte concrete.

Art.2 Garantarea creditului se asigura cu veniturile proprii ale bugetului local.

Art.3 Creditul se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor obiective de investitii:

§         Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste – prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti;

§         Modernizarea sistemului de colectare, transport si epurare a apelor uzate din Municipiul Targoviste;

§         Modernizarea si reabilitarea drumului de centura a Municipiului Targoviste;

§         Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in Municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord –Est a orasului;

§         Reabilitare Pod Teis;

§         Retele blocuri ANL;

§         Realizare gradinita in Cartierul Prepeleac;

§         Realizarea de retele apa in Cartierul Prepeleac;

§         Modernizarea unitatilor de invatamant ( Colegiul National Ienachita Vacarescu, Colegiul National Constantin Carabella, Liceul Nicolae Cioranescu, Liceul Constantin Brancoveanu);

§         Modernizarea  sistemului de colectare, transport deseuri menajere;

§         Reabilitarea infrastructurii in cartierul Priseaca (canalizare, statie de epurare, drumuri);

§         Imbunatatirea conditiilor de mediu prin reabilitarea sistemului de zone verzi din Municipiul Targoviste;

§         Reabilitarea sistemului de circulatie, inclusiv extinderea si modernizarea spatiilor de parcare din Municipiul Targoviste;

§         Reactualizarea PUG, inclusiv studiu de circulatie in Municipiul Targoviste;

§         Modernizare sistem de producere/distributie energie termica;

§         Asigurarea infrastructurii de utilitati in zonele nou construite;

§         Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatii de asistenta medicala prin amenajarea Spitalului Municipal Targoviste;

§         Reabilitarea sediului Primariei Municipiului Targoviste - etapa I sediu Primaria Municipiului Targoviste;

§         Reabilitarea sediului Primariei Municipiului Targoviste - etapa II - cladiri anexe si utilitati;

§         Modernizare baza de agrement (bazin acoperit);

§         Achizitie bunuri imobile (terenuri,  monumente istorice si de arhitectura pentru care Consiliul Local Municipal Targoviste  isi exercita dreptul de preemtiune);

§         Modernizarea spatiilor de locuit in Caminul de nefamilisti nr. 1 SARO si Caminul nr 2 din Str Unirii;

§         Alimentare cu apa Dragomiresti Nord;

Prioritatea obiectivelor va fi stabilita de catre Consiliul Local cu votul a doua treimi din numarul membrilor acestuia.

Art. 4 Sumele alocate pentru fiecare obiectiv de investitii vor fi stabilite prin Programul anual de investitii, aprobat de Consiliul Local Targoviste, conform prevederilor legale.

Lista obiectivelor propuse a fi finantate din credit poate fi modificata si completata prin hotarare a Consiliului Local si va fi adusa la cunostinta bancii finantatoare.

Art. 5 Fiecare tragere pentru obiectivele aprobate conform ultimului alineat de la articolul 3, cu sumele ce vor fi accesate, se vor face prin hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste cu votul a 2/3 din membrii acestuia. 

Art. 6 Se imputerniceste dl Primar Iulian Furcoiu pentru semnarea contractului de credit.

Art. 7  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                              

Nr.    220

Tgv. 07.06.2005

 

 

 

 

HOTARARE

privind constituirea comisiei de negociere a conditiilor de contractare a

creditului de 150 miliarde lei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 07.06.2005, avand in vedere:

§         Prevederile H.C.L. nr. 220 / 07.06.2005 privind contractarea unui credit pentru finantarea unor obiective de investitii;

§         Propunerile formulate de catre consilieri privind componenta comisiei de negociere a conditiilor de contractare a imprumutului;

§         Dispozitiile art.38 lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;                    

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se constituie comisia de negociere a conditiilor de contractare a creditului de 150 de miliarde lei pentru finantarea unor obiective de investitii in urmatoarea componenta:

1.      ing. Iulian Furcoiu – primarul Municipiului Targoviste

2.      ec. Daniela Aldea – director executiv Directia Economica P.M.T.;

3.      jr. Elena Epurescu – sef Serviciu Contencios – Juridic P.M.T.;

4.      ec. Maria Diculescu – consilier municipal P.M.T.;

5.      ing. Marin Olaru - consilier municipal P.M.T.;

6.      av. Dragos Sebastian Dragan - consilier municipal P.M.T.;

7.      dr. Ion Dobanda - consilier municipal P.M.T.;

8.      ing. Valentin Ilie - consilier municipal P.M.T.;

9.      prof. Teodor Vasiliu - consilier municipal P.M.T..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii comisiei constituite si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    221

Tgv. 07.06.2005

 

 

HOTARARE

privind imputernicirea domnilor consilieri municipali, av. Neculaescu Sache si av. Dragan Sebastian Dragos pentru a reprezenta Consiliul Local Municipal Targoviste in dosarul nr. 1346/CA/2005 la Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a – „Conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 07.06.2005, avand in vedere:

§         Informarea Serviciului Contencios Juridic privind litigiul ce a facut obiectul dosarului nr. 1346/CA/2005 la Tribunalul Bucuresti, solutionat prin sentinta nr. 2075/11.05.2005;

§         Propunerea aprobata de Consiliul Local pentru promovarea recursului impotriva sentintei nr. 2075/11.05.2005 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII – a;

§         Propunerile formulate privind desemnarea celor doi consilieri municipali – av. Neculaescu Sache si av. Dragan Sebastian Dragos pentru a promova recursul si a sustine interesele Consiliului Local in dosarul  nr. 1346/CA/2005

§         prevederile art.38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001;                   

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se imputernicesc domnii consilieri municipali, av. Neculaescu Sache si av. Dragan Sebastian Dragos pentru a promova recurs in termen impotriva sentintei nr. 2075/11.05.2005 pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a VIII – a si a reprezenta Consiliul Local in dosarul nr. 1346/CA/2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, persoanele imputernicite si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    222

Tgv. 07.06.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea deplasarii domnilor Avanu Vasile – Secretarul Municipiului Targoviste si Florea Eugen – asistent medical la Centrul „Sf. Maria” la Svidnik - Slovacia,  in perioada 29 iunie – 08 iulie pentru a participa la Competitia Europeana de prim – ajutor (FACE) organizata de Federatia Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 07.06.2005, avand in vedere:

 • Adresa nr. 123 din 03.03.2005 a Societatii Nationale de Cruce Rosie filiala Dambovita prin care solicita aprobarea participarii domnilor Avanu Vasile – Secretarul Municipiului Targoviste si Presedintele subfilialei de Cruce Rosie Targoviste, si Florea Eugen – asistent medical la Centrul „Sf. Maria” si vicepresedintele filialei judetene de Cruce Rosie Dambovita, pentru a participa la Competitia Europeana de prim – ajutor (FACE) organizata de Federatia Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie la Svidnik – Slovacia, in perioada 29 iunie – 08 iulie 2005, impreuna cu echipajul dambovitean care va reprezenta Romania la acest concurs;
 • Avizul Primarului Municipiului Targoviste privind participarea celor doua persoane;
 • Invitatia Societatii de Cruce Rosie din Slovacia.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba deplasarea domnilor Avanu Vasile – Secretarul Municipiului Targoviste si Florea Eugen – asistent medical la Centrul „Sf. Maria” pentru a participa impreuna cu echipajul dambovitean de prim ajutor care va reprezenta Romania la Competitia Europeana de prim – ajutor (FACE) la Svidnik – Slovacia, in perioada 29 iunie – 08 iulie 2005.

Art. 2 Cheltuielile legate de transport, cazare, diurna, asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare, in cuantum de 700 de euro, vor fi suportate de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, cele doua persoane ce vor face deplasarea, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    223

Tgv. 07.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Statutului Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari privind aprobarea Statutului Municipiului Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 35/1992 privind aprobarea Statutului Minicipiului Targoviste;

-          Prevederile O.G. nr. 53/2002;

-          Prevederile art. 38 lit. “b” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba Statutul Municipiului Targoviste, cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 H.C.L. nr. 35/1992 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarare se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii,

si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    224

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind infiintarea, organizarea si functionarea

Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

-          Expunerea de motive a Primarului Municipiului Targoviste privind infiintarea Politiei Comunitare;

-          Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

-          Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, aprobat prin H.G. nr. 2295/2004;

-          Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

-          Dispozitiile art. 38 lit. „i”, „n” si „q” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin 1 si art. 87 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1 Incepand cu data de 01.07.2005, se infiinteaza Politia Comunitara a Municipiului Targoviste, ca serviciu public specializat, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste, avand denumirea „Politia Comunitara a Municipiului Targoviste”.

Sediul Politiei Comunitare a Muncipiului Targoviste va fi imobilul  din Strada Calea Ploiesti nr. 85.

Activitatea Politiei Comunitare a Municipiului se realizeaza in interesul persoanei si al comunitatii, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, precum si pentru asigurarea pazei si protectiei obiectivelor din domeniul public si privat al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste .

Numar de personal 193 din care:

65 – functionari publici;

128 – personal contractual

Cheltuielile estimative la infiintare total – 9.808.135 mii lei, din care:

-          cheltuieli personal                   – 6.658.135 mii lei;

-          cheltuieli materiale         – 1.650.000 mii lei;

-          cheltuieli capitale                       – 1.500.000 mii lei.

Art. 4 Preluarea patrimoniului repartizat de Consiliul Judetean Dambovita, precum si a drepturilor si obligatiilor nascute din contractele incheiate de Corpul Gardienilor Publici Dambovita se va efectua, pe baza de protocol, de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului.

Art.5  Incadrarea personalului Directiei Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste la infiintare se va face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare de catre o comisie de specialitate propusa de primar :

1.      ing. Iulian FURCOIU – primar municipiul Targoviste

2.      cms.sef adj. Ion ANDREI – Politia municipiului Targoviste

3.      Dumitru Adrian    - Dir. Interimar Politia Comunitara Municipala

4.      jr. Alexandru SANDULESCU – Sef Serv. Administratie Publica

5.      g-ral Nicolae Pana – Consilier municipal

6.      av. Neculaescu Sache – Consilier municipal

7.      ing. Ilie Valentin – Consilier municipal

8.      dr. Dobanda Ion – Consilier municipal

9.      av. Dragan Sebastian – Consilier municipal

Art. 6 Se numeste  in functia de director interimar al Directiei de Politie Comunitara a Municipiului Targoviste pana la ocuparea functiei prin concurs , domnul DUMITRU ADRIAN.

Art. 7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                       

Nr.    225

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea Comisiei locale de ordine publica

la nivelul Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

-      Expunerea de motive a Primarului Municipiului Targoviste privind constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Municipiului Targoviste;

-      Raportul de specialitate intocmit de catre Secretarul Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Municipiului Targoviste;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile art. 5 din Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

-      Dispozitiile art. 38 lit. „q” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se consituie Comisia Locala de Ordine Publica la nivelul Municipiului Targoviste, avand urmatoarea componenta:

 1. ing. Furcoiu Iulian  - Primarul Municipiului Targoviste - Presedinte;
 2. seful Politiei municipiului Targoviste – membru;
 3. reprezentantul Unitatii de Jandarmi din municipiul Targoviste – membru;
 4. Dumitru Adrian – director interimar Politia Comunitara – membru;
 5. Danciulescu Ion – consilier municipal – membru;
 6. Stanescu Iulian – consilier municipal – membru;
 7. Dragan Sebastian Dragos – consilier municipal – membru;
 8. Fratila Cezar Ioan– consilier municipal – membru;
 9. Vasiliu Emilian Teodor – consilier municipal – membru;

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Comisiei locale de ordine publica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   226

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Acordului de Asociere Interlocala a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliile Locale Razvad, Gura Ocnitei, Sotanga, Dragomiresti, Aninoasa, Ulmi, Vacaresti si Hulubesti in vederea obtinerii licentei si autorizarii serviciilor de gospodarire comunala de catre R.A.G.C.Tgv.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.06.2005, avind in vedere:

-          Raportul de specialitate privind necesitatea aprobarii Acordului de Asociere Interlocala a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliile Locale Razvad, Gura Ocnitei, Sotanga, Dragomiresti, Aninoasa, Ulmi, Vacaresti si Hulubesti in vederea obtinerii licentei si autorizarii serviciilor de gospodarire comunala de catre R.A.G.C.Tgv.

-          Hotararea C.L.M Tgv. Nr.106 din 24.03.2005 privind asocierea C.L.M.Tgv. cu alte consilii locale limitrofe pentru operarea de catre R.A.G.C. Tgv. a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.

-          Modelul contractului de asociere interlocala.

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-          Dispozitiile art.38 lit. “x” si “y” din Legea nr.215/ 2001

In temeiul art. 46  alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Acordul de Asociere Interlocala a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliile Locale Razvad, Gura Ocnitei, Sotanga, Dragomiresti, Aninoasa, Ulmi, Vacaresti si Hulubesti in vederea obtinerii licentei si autorizarii serviciilor de gospodarire comunala de catre R.A.G.C.Tgv.

Art.2 Acordul ( Contractul ) de asociere interlocala se va incheia intre C.L.M. si R.A.G.C. Tgv. pe de o parte si fiecare consiliu local comunal pe de alta parte.

Art.3 Drepturile si obligatiile  fiecarui asociat in parte vor fi prevazute in Contractul de asociere interlocala.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, R.A.G.C Tgv. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     227

Tgv.  29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “ Conservarea si imbunatatirea calitatii apei din bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avind in vedere :

- Raportul de specialitate privind aprobarea asocierii Consiliului Local Mun.Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “ Conservarea si imbunatatirea calitatii apei din bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita”;

- Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr.64 din 10/06.2005 privind asocierea Consiliului Judetean Dambovita cu Consiliul Local Mun.Targoviste in vederea implementarii proiectului Conservarea si imbunatatirea calitatii apei din bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita”;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-Prevederile art.38 lit “x” din Legea nr.215/2001;

In temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “ Conservarea si imbunatatirea calitatii apei din bazinele hidrografice ale Judetului Dambovita”

Art.2 Consiliul Local Municipal Targoviste va avea calitatea de PROJECT MANAGER, raspunzand de conducerea propriu- zisa, derularea pe etape si faze a proiectului si de supervizarea executiei lucrarilor de punere in functiune si operarea monitorizata a sistemului/ sistemelor nou infiintate .

Art.3 Drepturile si obligatiile fiecarui asociat se vor concretiza in acordul de asociere

Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Directia Economica, D.T.G.U, R.A.G.C Tgv, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    228

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea “Programului de restructurare” al

S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al Directiei Tehnice privind aprobarea „Programului de Reorganizare si Restructurare” al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. ___/___.06.2005;

-    Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-    Dispozitiile art. 38 lit. „j” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aproba „Programul de Reorganizare si Restructurare” al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, prevazut in anexa I a prezentei hotarari.

Art. 2  Se aproba noua organigrama a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste prevazuta in anexa II a prezentei hotarari, in concordanta cu Programul de Reorganizare si de Restructurare.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    229

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 10 ani, a 6 terenuri in suprafata de 3 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare presa

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 10 ani a 6 terenuri in suprafata de 3 m.p. fiecare, pentru activitatea de difuzare presa;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pentru o perioada de 10 ani, a 6 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei, dupa cum urmeaza:

·        Strada Garii – zona pasaj rutier, Soseaua Gaesti;

·        Bulevardul Unirii – langa Redactia Ziarului Dambovita;

·        Bulevardul Regele Carol I – in fata Teatrului Municipal “Tony Bulandra”;

·        Bulevardul Independentei – adiacent blocului 9;

·        Bulevardul I.C. Bratianu – zona magazin Minion;

·        Strada Radu Cel Mare – adiacent blocului 17.

Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Pretul minim al inchirierii va fi prevazut in Caietul de Sarcini.

Art. 3 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    230

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art 15 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Prevederile H.C.L. nr. 197/31.05.2005 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unor amplasamente de cate 3 m.p. fiecare, aflate pe raza Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei, dupa cum urmeaza:

·        B-dul Unirii – vis – a – vis de Universitatea „Valahia”;

·        B-dul Unirii – Facultatea de Inginerie;

·        B-dul Unirii – Statia I.J.T.L.;

·        Bulevardul I.C. Bratianu – vis – a – vis de Statia Peco Lukoil;

·        Intersectia B-dul I.C. Bratianu – Str. I.E. Florescu;

·        Calea Domneasca - vis – a – vis de Liceul Economic;

·        Intersectia Strazii Calea Bucuresti cu Strada Gen. Matei Vladescu;

·        B-dul Eroilor – adiacent Bl. C4.

Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 H.C.L. nr. 197/31.05.2005 se revoca.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    231

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.06.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    232

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+2+M cu spatii comerciale la parter” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu nr.52,

beneficiar Brebeanu Florian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+2+M cu spatii comerciale la parter” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu nr.52, beneficiar Brebeanu Florian;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+2+M cu spatii comerciale la parter” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu nr.52, beneficiar Brebeanu Florian

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   233

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Sediu IJC Dambovita S+P+2E” in Municipiul Targoviste, str. Libertatii f.n., beneficiar Inspectoratul Judetean in Constructii Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Sediu IJC Dambovita S+P+2E” in Municipiul Targoviste, str. Libertatii f.n., beneficiar Inspectoratul Judetean in Constructii Dambovita;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Sediu IJC Dambovita S+P+2E” in Municipiul Targoviste, str. Libertatii f.n., beneficiar Inspectoratul Judetean in Constructii Dambovita.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   234

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al

DIRECTIEI PENTRU SPORT, TURISM, TINERET SI AGREMENT

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.S.T.T.A. prin care se propune adoptarea  unei hotarari privind modificarea statului de functii;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 47 / 26.02.2005 privind infiintarea D.S.T.T.A;

-          Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se modifica statul de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement, prin infiintarea Compartimentului de Informare si Asistenta Turistica, astfel:

-          Suplimentarea cu un post inspector IA (agent turism) care se asigura din personalul existent;

-          Suplimentarea cu un post referent de specialitate II cu urmatoarele conditii de ocupare: studii superioare, minim 15 luni vechime in domeniu, cunoscator de limba engleza, timp de lucru 8 ore.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/2005  se aplica in mod corespunzator.

Art.3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    235

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 35 milioane unui numar de 7 copii seropozitivi H.I.V./S.I.D.A. din Municipiul Targoviste, pentru deplasarea in statiunea Costinesti in perioada 15 – 30 iulie 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 35 milioane unui numar de 7 copii seropozitivi H.I.V./S.I.D.A. din Municipiul Targoviste, pentru deplasarea in statiunea Costinesti in perioada 15 – 30 iulie 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 35 milioane unui numar de 7 copii seropozitivi H.I.V./S.I.D.A. din Municipiul Targoviste, pentru deplasarea in statiunea Costinesti in perioada 15 – 30 iulie 2005.

Lista ce cuprinde numele celor 7 copii seropozitivi H.I.V./S.I.D.A. care vor face deplasarea in statiunea Costinesti, constituie anexa la prezenta hotarare. 

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    236

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000.000 lei doamnei Maracine Elena din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 34, Sc. E, Ap. 35 pentru achizitionarea unor obiecte de uz casnic 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000.000 lei doamnei Maracine Elena din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 34, Sc. E, Ap. 35 pentru achizitionarea unor obiecte de uz casnic;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Maracine Elena din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 34, Sc. E, Ap. 35 pentru achizitionarea unor obiecte de uz casnic;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000.000 lei doamnei Maracine Elena din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 34, Sc. E, Ap. 35 pentru achizitionarea unor obiecte de uz casnic.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    237

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Amuzan Stelica din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 24A, Sc. C, Ap. 55 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul Fundeni Bucuresti 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Amuzan Stelica din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 24A, Sc. C, Ap. 55 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul Fundeni Bucuresti;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Amuzan Stelica din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 24A, Sc. C, Ap. 55 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul Fundeni Bucuresti;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Amuzan Stelica din Targoviste, Strada Radu Popescu, Bl. 24A, Sc. C, Ap. 55 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul Fundeni Bucuresti.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    238

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30 milioane lei domnului Maican Teodor din Targoviste, Strada Tudorica Popescu, Bl. 40, Sc. A, Ap. 2, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30 milioane lei domnului Maican Teodor din Targoviste, Strada Tudorica Popescu, Bl. 40, Sc. A, Ap. 2, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Maican Teodor din Targoviste, Strada Tudorica Popescu, Bl. 40, Sc. A, Ap. 2, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 30 milioane lei domnului Maican Teodor din Targoviste, Strada Tudorica Popescu, Bl. 40, Sc. A, Ap. 2, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    239

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Diaconescu Mariana din Targoviste, Strada Prisecii nr. 62 pentru plata executarii bransamentului de energie electrica 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Diaconescu Mariana din Targoviste, Strada Prisecii nr. 62 pentru plata executarii bransamentului de energie electrica;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Diaconescu Mariana din Targoviste, Strada Prisecii nr. 62 pentru plata executarii bransamentului de energie electrica;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei doamnei Diaconescu Mariana din Targoviste, Strada Prisecii nr. 62 pentru plata executarii bransamentului de energie electrica.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    240

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 31.887.445 lei doamnei Ionescu Mariana din Targoviste, Strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 17, Sc. A, Ap. 17 pentru plata unor datorii la R.A.G.C. si Asociatia de Proprietari 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 31.887.445 lei doamnei Ionescu Mariana din Targoviste, Strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 17, Sc. A, Ap. 17 pentru plata unor datorii la R.A.G.C. si Asociatia de Proprietari;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Ionescu Mariana din Targoviste, Strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 17, Sc. A, Ap. 17 pentru plata unor datorii la R.A.G.C. si Asociatia de Proprietari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 31.887.445 lei doamnei Ionescu Mariana din Targoviste, Strada Duiliu Zamfirescu, Bl. 17, Sc. A, Ap. 17 pentru plata unor datorii la R.A.G.C. si Asociatia de Proprietari.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    241

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.721.899 milioane lei doamnei Marina Maria din Targoviste, Strada Ionel Fernic, Bl. 38, Sc. C, Ap. 17 pentru plata datoriilor la R.A.G.C. si la Impozite si Taxe  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.721.899 milioane lei doamnei Marina Maria din Targoviste, Strada Ionel Fernic, Bl. 38, Sc. C, Ap. 17 pentru plata datoriilor la R.A.G.C. si la Impozite si Taxe;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Marina Maria din Targoviste, Strada Ionel Fernic, Bl. 38, Sc. C, Ap. 17 pentru plata datoriilor la R.A.G.C. si la Impozite si Taxe;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 6.257.265 lei doamnei Marina Maria din Targoviste, Strada Ionel Fernic, Bl. 38, Sc. C, Ap. 17 pentru plata datoriilor la Impozite si Taxe, iar datoria catre R.A.G.C. de 14. 464. 634 lei va fi suportata de catre R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    242

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar domnului Necsoiu Marius din Targoviste, Strada Virgil Draghiceanu, Bl. 14, Sc. A, Ap. 23, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste si montare apometre

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar domnului Necsoiu Marius din Targoviste, Strada Virgil Draghiceanu, Bl. 14, Sc. A, Ap. 23, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste si montare apometre;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Necsoiu Marius din Targoviste, Strada Virgil Draghiceanu, Bl. 14, Sc. A, Ap. 23, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste si montare apometre;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar domnului Necsoiu Marius din Targoviste, Strada Virgil Draghiceanu, Bl. 14, Sc. A, Ap. 23, pentru plata datoriei catre R.A.G.C. Targoviste si montare apometre de catre R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2  Valoarea sprijinului financiar va fi stabilita ulterior montarii gratuite a apometrelor necesare de catre R.A.G.C, dupa urmatoarea schema de calcul:

a)            se va stabili media consumului lunar dupa 6 luni de la montarea apometrelor;

b)            se va inmulti numarul de luni de cand au inceput sa curga datoriile cu media consumului lunar stabilit la punctul „a” si cu valoarea in lei/m3 apa, rezultand suma care va fi acordata ca sprijin;

c)            eventuala diferenta dintre suma de 48.349.382 lei solicitata si suma rezultata din calculul de mai sus, va fi suportata de catre R.A.G.C. Targoviste. 

Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    243

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unui împrumut pentru finanţarea proiectelor de investiţii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.06.2005, având în vedere:

-          Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind contractarea unui credit pe termen lung;

-          Oferta B.C.R. prin care se oferă împrumut pentru finanţarea proiectelor de investiţii;

-          Dispoziţiile art. 1, alin. 3 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 158/3.03.2005 privind constituirea, stabilirea componenţei Comisiei de Autorizare Imprumuturilor Locale a Ministerului de Finanţe;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanţelor publice locale;

-          Prevederile Legii nr. 313 privind datoria publică;

-           Dispozitiile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aprobă  contractarea unui împrumut în sumă de 150.000.000.000 lei vechi (15.000.000 lei noi), în sistem linie de credit, de la B.C.R. Târgovişte pentru finanţarea lucrărilor de investiţii cuprinse în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art. 2 Perioada de creditare este de 8 ani cu perioada de graţie de 3 ani, perioada de tragere a împrumutului este de 3 ani iar perioada de rambursare este de 5 ani.

Garantarea, rambursarea împrumutului, dobânzilor şi comisioanelor acestuia se va face din venituri proprii ale bugetului Consiliului Local Târgovişte, pe toată perioada de derulare a acestuia.

Art. 3 Persoanele împuternicite să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte pe parcursul întregului proces de acordare a creditului sunt:

-          ing. Iulian FURCOIU – primarul municipiului Târgovişte;

-          ec. Daniela Elena ALDEA – director executiv adj. Direcţia Economică.

Art. 4 Pentru negocierea contractului cu conducerea B.C.R., se constituie o comisie de negociere, formată din:

1.      ing. Iulian FURCOIU – primar municipiul Târgovişte

2.      ec. Daniela Elena ALDEA – dir. ex. adj. Direcţia Economică

3.      jr. Elena EPURESCU – şef Serv. Contencios Juridic

4.      ec. Maria DICULESCU – consilier municipal

5.      ing. Marin OLARU – consilier municipal

6.      av. Dragoş Sebastian DRĂGAN – consilier municipal

7.      dr. Ion DOBÂNDĂ – consilier municipal

8.      ing. Ilie VALENTIN – consilier municipal

9.      ziarist Emilian Teodor VASILIU – consilier municipal

Art. 5 Linia de creditare va fi folosită pentru finanţarea proiectelor aprobate de Consiliul Local conform prevederilor legale.

Art. 6 Utilizarea creditului se poate face numai cu acordul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcţie. Lista obiectivelor propuse a fi finanţate din credit poate fi modificată şi completată prin Hotărâre a Consiliului Local şi va fi adusă la cunoştinţa băncii finanţatoare.

Prioritatea obiectivelor va fi stabilită ce către Consiliul Local cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie. Fiecare tragere pentru obiectivele aprobate  conform alineatului anterior cu sumele ce vor fi accesate se va face prin hotărârea Consiliului Local cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 07.06.2005 se revocă.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    244

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani dar nu mai mult de durata existentei constructiei, a terenului in suprafata de 900 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, intre blocurile 68 – 69, pentru construirea unui lacas de cult, catre Arhiepiscopia Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani dar nu mai mult de durata existentei constructiei, a terenului in suprafata de 900 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, intre blocurile 68 – 69, pentru construirea unui lacas de cult, catre Arhiepiscopia Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 213/1999 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 126 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani dar nu mai mult de durata existentei constructiei, a terenului in suprafata de 900 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, intre blocurile 68 – 69, pentru construirea unui lacas de cult ortodox, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Transmiterea bunului se va face pe baza unui protocol incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Arhiepiscopia Targoviste.

Art. 3 Se imputernicesc pentru semnarea protocolului Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Art. 4 Pentru eliberarea de sarcini a terenului, bateria de chioscuri apartinand firmelor S.C. VALTCOM S.R.L., S.C. CICOM S.R.L. si S.C. GRETA S.R.L., in suprafata totala de 60 m.p., precum si locul de joaca pentru copii, vor primi un nou amplasament, echivalent cu cel vechi, in Bulevardul Unirii, intre blocurile 67 – 71, conform planului de situatie anexat.

Bateria de 16 garaje existenta in prezent in zona, se va reamenaja in spatele viitoarei cladiri a lacasului de cult, cu intrarea din Strada Dr. Marinescu Gheorghe, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   245

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind folosirea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste de catre persoane juridice si fizice autorizate, pe anul 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind folosirea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste de catre persoane juridice si fizice autorizate, pe anul 2005;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba folosirea temporara a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste de catre persoane juridice si fizice autorizate, pe anul 2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, H.G. nr. 44/2004.

Planurile de situatie ale celor 28 de amplasamente pentru terase – alimentatie publica, cofetarie, patiserie conform anexei 1, precum si cele 16 amplasamente pentru lazi frigorifice, vor fi avizate de catre Comisia de specialitate (urbanism) ale Consiliului Local Mincipal Targoviste.

Folosirea temporara a acestor amplasamentelor se va face pe baza de abonament semnat de catre Primarul Municipiului Targoviste, conform modelulului anexat si cu plata anticipata a atxei de folosinta.

Art. 2  Pretul de inchiriere temporara este prevazut in H.C.L. nr. 143/2004

Art. 3 Pentru amplasare de terase situate in alte locatii decat in fata magazinelor proprii, acestea vor fi scoase la licitatie prin H.C.L. a Consiliului Local Municipal Targoviste

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    246

Tgv. 29.06.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind alocarea sumei de 80 de milioane lei Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” pentru achizitionarea unor cortine logistice necesare pentru reprezentatii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” prin care se propune adoptarea unei hotarari privind alocarea sumei de 80 de milioane lei Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” pentru achizitionarea unor cortine logistice necesare pentru reprezentatii;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aloca suma de 80 de milioane lei Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” pentru achizitionarea unor cortine logistice necesare pentru reprezentatii.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul _____________.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    247

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iulie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Ilie N. Valentin in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iulie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Ilie N. Valentin si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   

Tgv. 29.06.2005