ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

18.05.2018

 

168.  Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița pentru organizarea manifestării „Marșul absolvenților”, ediția a II-a, în data de 21 mai 2018

169.  Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, mai 2018

170.  Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activități nonprofit de tineret, sesiunea I, mai 2018

171.  Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

172.  Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

173.  Hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat publicApel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1)

174.  Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița pentru organizarea manifestării „Marșul absolvenților”, ediția a II-a, în data de 21 mai 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.05.2018, având în vedere:

§  Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița nr. 5784/04.05.2018,  înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 14615/09.05.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartiment Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița pentru organizarea manifestării „Marșul absolvenților”, ediția a II-a, în data de 21 mai 2018;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.”e” și alin. (7), lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița pentru organizarea manifestării „Marșul absolvenților”, ediția a II-a, în data de 21 mai 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Neli Ion                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  168

Tgv. 18.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, mai 2018

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.05.2018, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 2/10.05.2018 al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 256/28.07.2017 privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§ Prevederile HCL nr. 65/20.02.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2018;                           

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea I, mai 2018, a proiectelor prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Neli Ion                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  169

Tgv. 18.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion  

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgoviște,

 alocate pentru activități nonprofit de tineret, sesiunea I, mai 2018

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.05.2018, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 2/10.05.2018 al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§ Prevederile art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 257/28.07.2017 privind completarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 164/29.07.2016;

§ Prevederile HCL nr. 65/20.02.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2018;                           

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de tineret, sesiunea I, mai 2018, a proiectelor prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Neli Ion                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  170

Tgv. 18.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi 18.05.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local. Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

          VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Neli Ion                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  171

Tgv. 18.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion       

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară astăzi 18.05.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ– Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizare verticală aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local. Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 jr. Neli Ion                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  172

Tgv. 18.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul

„EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3,

Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat publicApel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1)

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară astăzi, 18.05.2018, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat public Apel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1);

§      H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§      Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§      Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§      Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare”;

§      Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

§      Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

ART 1. Se aprobă proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni(Cod nr. POR/300/3/1).

ART 2. Se aprobă Documentația tehnico-economică si indicatorii tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aproba valoarea totală a proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”, în cuantum de 21.995.326,32 lei (inclusiv TVA) (douazecisiunu milioane noua sute nouazeci si cinci mii trei sute douazeci si sase lei).

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Târgoviște, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 614.484,07 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 427.616,85 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea în urma evaluării proiectului, cât și pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

ART 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 8. Se împuternicește domnul Stan Daniel-Cristian, Primar al Municipiului Târgoviște, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

ART 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.

 

          VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 jr. Neli Ion                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  173

Tgv. 18.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 18.05.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 15234/15.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

§  Raportul  de specialitate al Biroului Juridic nr. 15554/16.05.2018;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul  2018 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.759 mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 1.751 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 "Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice".

·     Majorarea cu suma de 1.995 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50 „Alte amenzi, penalități și confiscări”.

·     Majorarea cu suma de 13 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01 „Donații și sponsorizări”.

·     majorarea cu suma de 3.746  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”

·     diminuarea cu suma de 3.746  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”.

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 3.759  mii lei, prin:

·  Majorarea cu suma de 13 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 13 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·  Majorarea cu suma de 3.746 mii lei  a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transporturi“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 3.746 mii lei la titlul „Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, suma necesara achitării obligațiilor rezultate din Sentința nr. 934/26.10.2016.

Art. 2 În vederea stingerii obligațiilor stabilite prin titlul executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 934/26.10.2016 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița și a litigiilor generate de aplicarea acestuia, se aprobă încheierea Contractului de Tranzacție conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă plata sumei de 6.083.043 lei din creditul contractat de la CEC BANK, conform contractului de credit nr. RQ16090307842584, având ca obiect finanțarea obiectivului  „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”, proiect finanțat în cadrul POR 2007-2013.

Art. 4 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat este redat în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe anul 2018 finanțate din bugetul local este redată în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in anul 2018 este redata in anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Biroul Juridic și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Neli Ion                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  174

Tgv. 18.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.05.2018

 

175. Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște      în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L.

       176. Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipal Security S.R.L. Târgoviște pentru anul 2017 și stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L. Târgoviște

177. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala Județeană Dâmbovița „Colonel Dumitru Băltărețu” și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”-Filiala Județeană Dâmbovița  „Mihai Viteazul” pentru organizarea unui pelerinaj la Cimitirele de Onoare ale Eroilor Români din Țiganca, Crocmaz și Călărași din Republica Moldova, în perioada 06 – 08 iunie 2018

178. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația “Rumanos en la Plana”

179. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

180. Hotărâre privind transformarea unei funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

181. Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște

182. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

183. Hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) al ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017 și a indicatorilor de performanță economică pentru anul 2018

184. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2018

185. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

186. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 2”

187. Hotărâre privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările ulterioare,  pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”

188. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

189. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere pe orizontală și pe verticală C1 - P+M”, Târgoviște, str. Iancu Jianu nr. 21, jud. Dâmbovița, beneficiari: Diaconu Florin și Diaconu Diana Elena

190. Hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 3 din data de 10.05.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

191. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

192. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

193. Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 10/216/2012

       194. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani a unui spațiu în suprafață de 64,18 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, str. Calea Domnească nr. 172 A 

195. Hotărâre privind transmiterea unor imobile teren, cu destinația străzi, din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște

în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Adresa Municipal Security S.R.L. nr. 980/14.05.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 15.100/14.05.2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 116 din 30.03.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al societății Municipal Security S.R.L.;

§  Prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al Municipal Security S.R.L.;

§ Prevederile Legii nr. 119/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§  Prevederile art. 36 alin. (3), lit. „c” și art. 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează  dl. Andrei Gheorghe, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 861643, CNP 1560318151776, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractul de mandat dintre Municipiul Târgoviște și dl. Andrei Gheorghe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipal Security S.R.L., dl. Andrei Gheorghe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  175

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipal Security S.R.L. Târgoviște pentru anul 2017 și stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile art. 11, lit. „a” și „e” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 194, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

§ Prevederile Ordinului  nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

§ Prevederile HCL nr. 160/25.06.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 116/30.03.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al societății Municipal Security S.R.L.;

§ Prevederile HCL nr. 426/31.10.2017 privind încheierea contractului de mandat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și directorul Municipal Security S.R.L.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2017 ale Municipal Security S.R.L. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L. Târgoviște, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  176

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                          Anexa la HCL nr. 176/30.05.2018

Consiliul Local                                                                                                                       

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților la

Municipal Security S.R.L.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe, identificat cu C.I., seria DD nr. 861643, să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să prelungească domnului Constantin Tomescu mandatul de administrator al Municipal Security S.R.L. Târgoviște, pentru o perioadă de trei ani.

 

Pentru _____X_______   Împotrivă__________    Abținere___________    

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala Județeană Dâmbovița „Colonel Dumitru Băltărețu” și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”-Filiala Județeană Dâmbovița  „Mihai Viteazul” pentru organizarea unui pelerinaj la Cimitirele de Onoare ale Eroilor Români din Țiganca, Crocmaz și Călărași din Republica Moldova, în perioada 06 – 08 iunie 2018

                    

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Adresa nr. 5/13.03.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 8174/13.03.2018 și adresa nr. 16243/22.05.2018 ale Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala Județeană Dâmbovița „Colonel Dumitru Băltărețu” și Asociației Naționale Cultul Eroilor  „Regina Maria” Filiala Județeană Dâmbovița „Mihai Viteazul”;

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartiment Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.”e” și alin. (7), lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala Județeană Dâmbovița „Colonel Dumitru Băltărețu” și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”-Filiala Județeană Dâmbovița „Mihai Viteazul” pentru organizarea unui pelerinaj la Cimitirele de Onoare ale Eroilor Români din Țiganca, Crocmaz și Călărași din Republica Moldova, în perioada 06 – 08 iunie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  177

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația “Rumanos en la Plana”

                    

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 15271/14.05.2018, respectiv nr. 16544/24.05.2018 ale Asociației „Rumanos en la Plana”;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Biroul Relații Externe, Culturale și Sociale;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.”e” și alin. (7), lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația „Rumanos en la Plana” în vederea deschiderii Bibliotecii Românești „Regina Maria” în Castellón de la Plana, la data de 22 iunie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  178

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 64, alin. 2, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 31, alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rezultatele finale ale examenelor de promovare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a 7 (șapte) funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, astfel:

v o funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional principal;

v cinci funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional principal;

v o funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal în funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                       

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  179

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

         jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 64 alin. (2) și art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125 și art. 128 alin (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rezultatul final al examenului de promovare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  180

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

          jr. Mariana Ungureanu                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul

Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviște privind modificarea statului de funcții;

§Prevederile art. 31, alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 41, alin. (1) și alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. (2), lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „b” și alin. (6) lit. „a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unor funcții contactuale din cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, după cum urmează:

v O funcție contractuală de actor S II în funcție contractuală de actor S I;

v  O funcție contractuală de muncitor din activitatea specifică - costumier/cabinier II în funcție contractuală de muncitor din activitatea specifică - costumier/cabinier I;

v O funcție contractuală de șofer II în funcție contractuală de șofer I.

Art. 2 Se aprobă statul de funcții al Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                  

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  181

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 641 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§Prevederile Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Apa Dâmbovița” nr. 265/23.04.2018;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. 3), lit. c) și art. 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

       HOTĂRÂRE:

 

        Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Vasile-Laurențiu Niță și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  182

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

    jr. Mariana Ungureanu

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                            Anexa la H.C.L nr. 182/30.05.2018

Consiliul Local                                                                                                                       

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, VASILE - LAURENȚIU NIȚĂ, născut la data de 11.07.1974, domiciliat în Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 123, posesor al C.I. seria DD, nr. 780796 eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de 27.07.2015 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.       Să numească pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea noilor administratori, următorii administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al societății:

1.     Olaru Marin

2.     Chițulescu Corneliu

3.     Ferariu Ioan

4.     Goicea Valeriu

5.     Mariuțan Alexandru

6.     Tăbârcă Corneliu

7.     Trifan Mihai

 

  Pentru  _____X______  Împotrivă___________ Abținere___________

                                                             

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

    

                                              

     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli

(execuție bugetară) al ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017 și a indicatorilor de performanță economică pentru anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 115/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă realizarea bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2017 și indicatorii de performanță economică pentru anul 2018, ai ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  183

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

                                                               

HOTĂRÂRE

        privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 15099/14.05.2018 privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2018;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” si alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 31.03.2018, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuție a bugetului creditelor interne întocmit la data de 31.03.2018, conform anexei nr. 3  care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  184

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște” - faza Studiu de Fezabilitate;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, astfel:

Indicatori tehnici:

Lungime rețea canalizare:

-  Canalizare gravitațională                                                            916 m

      Conductă PVC multistrat SN8, Dn 250 mm                            916 m

-  Canalizare forțată                                                             272 m

      Conductă PEHD/PE100, Pn10, Dn 110 mm                            272 m

-  Stații pompare intermediare                                                         3 buc.

-  Racord lateral din tub PVC multistrat SN8, Dn 160 mm    51 buc.

     

Indicatori economici (Valori inclusiv TVA):

Valoarea totală (INV) inclusiv TVA (lei):

·        Valoare investiție:                                                            1.010.777 lei          

·        Din care construcții-montaj (C+M):                                   639.636 lei                            

         Durata de execuție a investiției - 12 luni, din care execuție lucrări - 6 luni.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  185

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

     jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local

în Municipiul Târgoviște - LOT 2”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 2;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§ Prevederile HCL nr. 100/30.03.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 2”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 2” după cum urmeaza:

 

·     Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

·      

Valoarea totala

a investitiei

Valoare

(lei fara TVA)

TVA(lei)

Valoare

(lei cu TVA)

Total general

4.958.226,89

932,128,09

5.890.354,97

Din care C+M

4.571.781,63

868.638,51

5.440.420,14

 

curs valutar 1 euro = 4,5965 in lei/euro la cursul BNR din data de 25.09.2017

 

·     Indicatori minimali, respectiv indicatori de perfomanta – elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in conformitate cu normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Indicatori

U.M.

Cantitate

Lungime străzi modernizate

m

3333

Parte carosabilă

m

3,0-6,0

Suprafața parte carosabilă modernizată

mp

15196

Suprafața trotuare modernizate

mp

8724

Lungime bordură 20x25

m

5828

Lungime bordură 10x15

m

6307

Guri de scurgere cu sifon și depozit proiectate

buc

85

Marcaje longitudinale

km

5.91

Indicatoare rutiere

buc

61

 

·     Indicatori financiari, socio-economici, de impact stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

          

Valoarea totală a investitiei

Valoare (lei fara TVA)

Valoare (lei cu TVA)

Total general

4.958.226,89

5.890.354,97

Din care C+M

4.571.781,63

5.440.420,14

 

         Durata  estimată de execuție a obiectivului de investiții: 12 luni 

   

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 100/30.03.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  186

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                            

HOTĂRÂRE

 privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările ulterioare,

pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”

                    

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 16858/25.05.2018 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», cu modificările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. “b” și alin. (4), lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Indicatorii economici aprobați prin HCL nr. 76/05.05.2010, cu modificările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște” se modifică după cum urmează :        

 

            Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š     Valoare investiție: 2.357.279 lei.

š     C+M: 1.551.498 lei.                       

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 76/05.05.2010, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  187

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                             

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 16861/25.05.2018 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§Prevederile HCL nr. 266/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”;

§Prevederile H.C.L. nr. 419/27.10.2017 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție “Extindere și amenajare Creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Art. 1 al H.C.L. nr. 266/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiție “Extindere si amenajare creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma de 213.405 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  188

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                                                                      

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere pe orizontală și pe verticală C1 - P+M”, Târgoviște, str. Iancu Jianu nr. 21, jud. Dâmbovița,

beneficiari: Diaconu Florin și Diaconu Diana Elena

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere pe orizontală și pe verticală C1 - P+M”, Târgoviște, str. Iancu Jianu nr. 21, jud. Dâmbovița, beneficiari: Diaconu Florin și Diaconu Diana Elena;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere pe orizontală și pe verticală C1 - P+M”, Târgoviște, str. Iancu Jianu nr. 21, jud. Dâmbovița, beneficiari: Diaconu Florin și Diaconu Diana Elena.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă: LMu1 - subzonă rezidențială cu locuițe P, P+1, P+2 (până la 10 m) cu clădiri de tip urban (locuințe și funcțiuni complementare) și următorii indicatori urbanistici: POT = 42%; CUT = 0,84, Nr. niv. max. P+M, H max. coamă=8,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  189

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 3 din data de 10.05.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§  Procesul - Verbal nr. 3 din data de 10.05.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1330/09.05.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - Verbal nr. 3 din data de 10.05.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei unui număr de 4 (patru) contracte de închiriere, conform Anexei nr. 1 a Procesului – verbal nr. 3/10.05.2018.

Art. 3 Se aprobă repartiția unui număr de 13 de locuințe, conform Anexei nr. 3 a Procesului – verbal nr. 3/10.05.2018.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

    

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  190

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                            

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

§Prevederile art. 881 și 888 din Codul Civil;

§Prevederile art. 24 și art. 41 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. I din O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

§Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  191

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu        

 

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

LOCAL CONSILIUL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

 

                                                                      

                                         Anexă la HCL. nr. 191/30.05.2018

 

        

Datele de identificare ale bunurilor pentru care se atestă apartenența la domeniul public  al Municipiului Târgoviște

 

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

1

Teren aferent Bulevardul Mircea cel Bătrân

Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 23114 mp;

Carte funciară nr. 83541, număr cadastral 83541

1999

6.774.713

Ordonanța nr. 43/1997; Legea nr. 213/1998

2

Teren aferent Bulevardul Regele Carol I

Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 26284 mp;

Carte funciară nr. 84024 număr cadastral 84024

1999

7.703.840

Ordonanța nr. 43/1997; Legea nr. 213/1998

3

Teren aferent Strada Gării

Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 14.355 mp;

Carte funciară nr. 83557, număr cadastral 83557

1999

4.209.502

Ordonanța nr. 43/1997; Legea nr. 213/1998

4

Teren aferent Strada locotenent Stancu Ion

Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10890 mp;

Carte funciară nr. 83554, număr cadastral 83554

1999

3.191.566

Ordonanța nr. 43/1997; Legea nr. 213/1998

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 156/2014 se modifică după cum urmează:

- la poziția 476, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Nicolae Iorga nr. 4, suprafața = 52 mp, Carte Funciară 84241, număr cadastral 84241- C1- U3”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.671 lei“

- la poziția 1801, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Nicolae Iorga nr. 4 , clădire din BCA, suprafața construită = 362 mp, în componența clădirii intră și un coș de fum cu o înălțime de aproximativ 22 metri, Carte Funciară 84241, număr cadastral 84241- C1- U1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “255.290 lei“

- la poziția 1862, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Matei Basarab nr. 76 A; Suprafața = 315 mp; Structura din elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton, Carte Funciară 83139, număr cadastral 83139”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “41.545 lei“

- la poziția 1966, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; categoria de folosință CC-Curți-construcții, suprafața totală = 20.603 mp, compusă din suprafața de 17.111 mp (cotă din suprafața de 18.986 mp), vecinătăți: Nord: numere cadastrale 80088, 11448, 7056, strada I.E. Florescu și 83621;Est: număr cadastral 83621 și poligon U.M, Sud: poligon U.M și Vest – număr cadastral 70730; Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087 și suprafața de 3492 mp, vecinătăți: Nord: număr cadastral 11448; Est și Sud: număr cadastral 80087 și Vest – Școala nr. 12; Carte funciară nr. 80088, număr cadastral 80088”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.623.068 lei“;

- la poziția 2036, coloana 5 va avea următorul cuprins: “541.041,31 lei”;

- la poziția 2225, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren - Sagricom Lotul 9/2/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Silviu Stănculescu, zona Sagricom, categoria de folosință CC - curți construcții; vecinătăți: Nord – numere cadastrale: 703, 73311, 72782, 73304, 73305, 72187, 73307 și 73306, Est: numere cadastrale: 81952, 84129, 84259 lotul 2 și 76100, Sud: numere cadastrale: 72782 strada ing.Gib Constantin, teren Municipiul Târgoviște și SC Optim Consult, Vest: 72782 strada ing.Gib Constantin, 72535 strada Silviu Stănculescu, 73311, 73310, 73309 și 73308, suprafața = 34.015 mp; Carte funciară nr. 84260, număr cadastral 84260”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.380.600 lei“;

- la poziția 2230, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren - Sagricom Lotul 2/2/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada ing. Gib Constantin nr. 30-36 zona Sagricom; categoria de folosință CC - curți construcții; vecinătăți: Nord: strada ing. Gib Constantin număr cadastral 72782, Est: număr cadastral 76101, Sud: numere cadastrale 84128 și 76100, Vest – numere cadastrale 84277 (lot 2) și 81953; suprafața = 8.129 mp; Carte Funciară 84276, număr cadastral 84276”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “555.942 lei“;

- la poziția 2617, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Nicolae Iorga nr. 4, categoria de folosință Cc - TDI; suprafața = 463 mp, inclus în Carte Funciară 84241, număr cadastral 84241”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “210.966 lei“;

- la poziția 2689, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum; ocupat de elementele constructive ale străzii Bulevardul Eroilor - format din Lotul 1, în suprafață de 37.574 mp, din sens giratoriu Calea Câmpulung până la Pod Teiș; Carte funciară nr. 84192, număr cadastral 84192 și Lotul 2 în suprafață de 38.215 mp; de la Podul Teiș până la Aleea Sinaia, Carte funciară nr. 84315, număr cadastral 84315, suprafața totală = 75.789 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.328.254 lei“.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  192

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE                                                                                                                                           Anexă la Hotărârea nr. 192/30.05.2018

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

 

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Poz. Inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3670

 

 

 

Teren - Sagricom Lotul 9/2/2

Categoria CC - Curți construcții; Zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu lot 9/2/1, Vecinătăți: Nord – număr cadastral 84260 lotul 1, Est: număr cadastral: 84129, Sud:  număr cadastral: 76100, Vest: număr cadastral: 84260 lotul 1 și 81952, suprafața = 249 mp; Carte funciară nr. 84259,

număr cadastral 84259

2018

17.427

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998,

Act de dezmembrare nr. 1314/20.04.2018 Carte funciară

nr. 84259

3671

 

Teren - Sagricom Lotul 2/2/2

Strada ing. Gib Constantin nr. 30-36; categoria de folosință CC - curți construcții; Vecinătăți: Nord și  Est: număr cadastral 84276 (lot 1), Sud: număr cadastral 76100, Vest – număr cadastral 81953; suprafața = 147 mp; Carte Funciară 84277, număr cadastral 84277

2018

10.053

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998,

Act de dezmembrare nr. 1313/20.04.2018 Carte funciară

nr. 84277

3672

 

Teren Strada Nicolae Iorga nr. 4

Strada Nicolae Iorga nr. 4, categoria de folosință Cc - TDI; suprafața = 78 mp, inclus în Carte Funciară 84241,

număr cadastral 84241

2018

35.541

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Carte funciară nr. 84241 și Foaie de avere

3673

 

Teren Cămin sportiv

Strada general I.E. Florescu nr. 18; categoria de folosință CC-Curți-construcții, suprafața = 1.875 mp, cotă din suprafața de 18.986 mp, inclusă în Carte funciară

nr. 80087,

număr cadastral 80087

2018

329.737

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998,

HCL nr. 436/31.10.2017, Aviz conform nr. 8586/12.03.2018, Protocol nr. 14080/04.05.2018

3674

 

 

 

 

 

1.5.9

Platformă împrejmuită

Șoseaua Găești, tarlaua 9, parcela 47/1, suprafața teren = 500 mp, din care platformă betonată în suprafață de 180 mp, cu poartă culisantă, pe 3 laturi, din panouri de plasă pe țevi și împrejmuire 70 metri

2014

23.656,80

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Contract de asociere nr. 9079/05.04.2013 art. 6 și Proces verbal predare-primire nr. 55/12941/

26.04.2018

                                                

    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 10/216/2012

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Adresa Misti Imobiliare S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 10453/02.04.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, nr. 16800/25.05.2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 216/28.09.2011 privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 1015 mp situat în Târgoviște, la intrarea în Parcul Chindia, în vederea construirii unei micro - berării;

§ Prevederile Contractului de concesiune nr. 10/216/2012;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 10/216/2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Actul Adițional nr. 1, aprobat potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri, intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți, după ce suprafața de 435 m2 va fi predată Municipiului Târgoviște pe bază de proces verbal.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  193

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

Anexa la H.C.L. nr. 193/30.05.2018

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 10/216/2012

încheiat astăzi _________

 

I.                  PĂRȚI CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, în calitate de concedent, cu sediul în str. Revoluției nr. 1-3, reprezentat prin PRIMAR  jr. Daniel-Cristian Stan, pe de o parte

și

MISTI IMOBILIARE S.R.L, în calitate de concesionar, cu sediul social în Sotânga, str. Calea Pucioasei nr. 38, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/84/2011, CUI RO 27998825, reprezentată prin ADMINISTRATOR Bărăgan Lucia, pe de altă parte

 

au hotărât de comun acord modificarea Contractului de Concesiune nr. 10/216/2012, în sensul diminuării suprafeței concesionate și implicit a recalculării redevenței.

 

 Articolul 1 al Capitolului II - Obiectul contractului se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 Obiectul contractului îl constituie concesionarea unui teren în suprafață de 580 m2, situat în Târgoviște, la intrarea în Parc Chindia - lângă Teatrul de vară, în vederea construirii unui ansamblu de corpuri (8 pavilioane și 1 bar), cu destinația de micro-berărie, având regim de înălțime P”.

 

Articolul 4 al Capitolului IV - Redevența, valoarea trimestrială și anuală a contractului se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4 Redevența trimestrială este de 10.875 lei, echivalentul a 2.483,22 euro.”

         Celelalte clauze ale Contractului de concesiune nr. 10/216/2012 rămân neschimbate.

         Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

      CONCEDENT,                                             CONCESIONAR,      

                                                

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

    ec. Silviu-Gabriel Tănase                      jr. Chiru-Cătălin Cristea     

                                                

                                                

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani a unui spațiu în suprafață de 64,18 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, str. Calea Domnească nr. 172 A 

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani a unui spațiu în suprafață de 64,18 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, str. Calea Domnească nr. 172 A, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani a unui spațiu în suprafață de 64,18 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, str. Calea Domnească nr. 172 A, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

   Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Gherghescu Constantin

      Păunescu Mihai-Andrei

      Joița Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 150 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  194

Tgv. 30.05.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                        

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile teren, cu destinația străzi, din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea unor imobile teren, cu destinația străzi, din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița

§  Prevederile art. 9 alin. 4 ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Anexei nr. 2 la HG nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul specific 6.1/5 Proiecte nefinalizate, aferent Prioritatii de investitii 6.1. Stimularea mobilitătii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

§  Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 147/30.05.2018 privind aprobarea formulării cererii de preluare a unor imobile teren, cu destinația străzi, prin transmitere din domeniul public al municipiului Târgoviște, în domeniul public al județului Dâmbovița;

§  Cererea nr. 10651/30.05.2018;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se declară de interes public județean și se aprobă transmiterea unor imobile teren, cu destinația străzi, din domeniul public al municipiului Târgoviște și administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în domeniul public al județului Dâmbovița, având următoarele date de identificare:

-         Șoseaua Găești, CF nr. 83667, număr  cadastral 83667: tronson în suprafață de 56.508 mp și lungime de 1.756 ml;

-         Str. Petru Cercel Lotul nr. 1, CF nr. 83756, număr cadastral 83756: tronson în suprafață de  35.039 mp și în lungime de 1.007 ml;

-         Str. Petru Cercel Lotul nr. 2, CF nr. 83988, număr cadastral 83988: tronson în suprafata de 41.582 mp si in lungime de 1.424 ml;

-         Pasaj Superior Târgoviște Sud, str. Petru Cercel peste calea ferată, în suprafață de 5.800 mp, în lungime de 245 ml;

-         Str. Calea București, CF nr. 84140: tronson în suprafață de 11.254 mp și în lungime de 381 ml;

-         Str. Calea Ialomiței, CF nr. 83946, număr cadastral 83946: tronson în suprafață de 45.781 mp și în lungime de 1.916 ml;

-         Pod rutier Valea Voievozilor, intersecția Str. Gimnaziului cu Calea Ialomiței, în lungime de 119 ml;

-         Str. Gimnaziului Lot 2, CF nr. 83665, număr  cadastral 83665: tronson în suprafață de 1.837 mp și lungime de 82 ml;

-         Str. Magrini, CF nr. 83748, număr cadastral 83748: tronson în suprafață 7.628 mp și în lungime de 511 ml;

-         Str. Magrini fără CF: tronson în suprafață 11.237 mp și in lungime de 1.168 ml;

-         Str. Aleea Mănăstirea Dealu, CF. nr. 83865, număr cadastral 83865: tronson în suprafață de 5.957 mp și în lungime de 216 ml;

-         Str. Aleea Sinaia, CF. nr. 84193, număr cadastral 84193: tronson în suprafață de 18.035 mp și în lungime de 635 ml;

-         Pasaj ND 71, Aleaa Sinaia, peste calea ferată, în lungime de 170 ml;

-         B-dul Eroilor Lot 1, CF nr. 84192, număr cadastral 84192: tronson în suprafață de 35.614 mp și în lungime de 1.507 ml;

-         Pod rutier Teiș Nord, b-dul Eroilor peste Râul Ialomița, zona Halta CFR Teiș, în lungime de 272 ml;

-         B-dul Eroilor Lot 2, CF nr. 84315, număr cadastral 84315: tronson în suprafață de 38.215 mp și în lungime de 1.094 ml;

-         Str. Calea Câmpulung Lotul nr. 1, CF nr. 84038, număr cadastral 84038: tronson în suprafață de 10.194 mp și în lungime de 335 ml;

-         Str. Calea Câmpulung Lotul nr. 2, CF nr. 84117, număr cadastral 84117: tronson în suprafață de 15.763 mp și în lungime de 329 ml;

-         Str. Laminorului Lotul nr. 1, CF nr. 83852, număr cadastral 83852: tronson în  suprafață 12.686 mp și în lungime de 524 ml;

-         Str. Laminorului Lotul nr. 2, CF nr. 83863, număr cadastral 83863: tronson în  suprafață 44.484 mp și în lungime de 1.967 ml.

Art. 2 Imobilele se transmit în scopul întocmirii și depunerii unei cereri de finanțare în cadrul POR 2018 AXA 6/6.1/5  Proiecte nefinalizate.

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                        

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. Silviu-Gabriel Tănase                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  195

Tgv. 30.05.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion