150. Hotarâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Ilie Valentin

151. Hotarâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Olaru Marin

152. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

153. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public şi Privat

154. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

155. Hotarâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa – Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte prin Direcţia de Asistenţă Socială, aprobat prin H.C.L. nr. 148/28.07.2011

156. Hotarâre privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în str. Radu Popescu, bl. 34

157. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 48/2012 referitoare la aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

158. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

159. Hotarâre aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Viorel Mărceanu din Municipiul Târgovişte”

160. Hotarâre aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Mihai Popescu din Municipiul Târgovişte”

161. Hotarâre aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea  reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Vidin din Municipiul Târgovişte”

162. Hotarâre aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea  reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Intrarea Maior Coravu din Municipiul Târgovişte”

163. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un număr de 2 (două) persoane fizice din Municipiul Târgovişte

164. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca – Punct „Gradina”, Tarla T4, (Parcelele 41,7,10; 41,9,10) beneficiari Leahu Vasile şi Leahu Niculina

165. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

166. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de  03.05.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

167. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Atelier Colegiul Naţional Constantin Carabella”

168. Hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 3”

169. Hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 4”

 

 

                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Ilie Valentin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 24.05.2012, având in vedere:

§       Demisia dlui. Ilie Valentin din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 11779 din data de 02.05.2012;

§       Raportul de specialitate nr. 11779/02.05.2012, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§       Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier municipal al domnului Ilie Valentin.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PDL, ocupat până în prezent de domnul Ilie Valentin.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    150

   Tgv. 24.05.2012

 

                                                                                                                    

 

H O T A R A R E

privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Olaru Marin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 24.05.2012, având in vedere:

§       Demisia dlui. Olaru Marin din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 13444 din data de 16.05.2012;

§       Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§       Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier municipal al domnului Olaru Marin.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PSD, ocupat până în prezent de domnul Olaru Marin.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    151

   Tgv. 24.05.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 14133/21.05.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012,

§   Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal nr. 13869/18.05.2012;

§   Contractul de sponsorizare nr. 84/24.01.2012;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 16 mii lei, prin:

·     majorarea cu suma de 16 mii lei a prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari ( cod 37.02.01),

            Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 16 mii lei,prin:

·     Majorarea cu suma de 16 mii lei a prevederilor bugetare la 67.02 Cultura, recreere si religie, Subcapitolul Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul Bunuri si servicii,  alineatul 20.30.30. Cu suma de 16 mii lei se majorează în mod corespunzător bugetul Clubului Sportiv Municipal.

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

  Nr.   152

  Tgv   24.05.2012

 

                                                                                                                                                  

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 24.05.2012, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate nr. 13820 din 18.05.2012 al Compartimentului Resurse  Umane din cadrul Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public si Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al al Direcţiei de Administrare  patrimoniului Public şi Privat;

§       Prevederile HCL nr. 31/31.01.2011 referitoare la reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte şi a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a modificărilor intervenite prin înfiinţarea Poliţiei Locale;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul  art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului Public şi Privat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a  Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare,  Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   153

 Tgv.  24.05.2012

                                   

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate

al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tărgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;    

§  Procesele verbale finale de promovare în grad profesional organizate la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§  Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.05.2012 se modifică statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 8 (opt) posturi de funcţionari publici, după cum urmează:

- 6 (şase) posturi de „consilier, clasa I, grad asistent” în posturi de „consilier, clasa I, grad principal”

- 2 (două) posturi de „consilier, clasa I, grad principal” în posturi de „consilier, clasa I, grad superior”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tărgovişte.

 

  Nr.    154

  Tgv. 24.05.2012

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa – Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte prin Direcţia de Asistenţă Socială,

aprobat prin H.C.L. nr. 148/28.07.2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 24.05.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, aprobat prin H.C.L. nr. 148/28.07.2011;

§  Plan de actiune privind proiectul “Nutritie sanatoasa pentru un stil de viata mai bun”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 148/28.07.2011 referitoare la aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului „Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. a, pct. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă prelungirea Acordului de parteneriat încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte prin Direcţia de Asistenţă Socială.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 3 al Acordului de parteneriat încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte prin Direcţia de Asistenţă Socială, astfel: Prezentul acord de parteneriat se stabileste pentru anul 2011 şi 2012”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat şi ale H.C.L. nr. 148/28.07.2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, Direcţia de Asistenţă Socială  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   155

          Tgv. 24.05.2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în str. Radu Popescu, bl. 34

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 24.05.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în str. Radu Popescu, bl. 34;

§   Prevederile H.G nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;

§   Prevederile H.G nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007;

§   Prevederile H.G nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

§   Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

§   Prevederile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de îngrijirea părinţilor pe perioada în care acestia se află la munca în străinatate;

§   Prevederile Ordinului nr. 289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

§   Prevederile Ordinului nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

§   Prevederile Ordinului nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. a, pct. 1 şi 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Centrului de zi ,,ARLECHINO’’, cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, bl.34.

Art. 2 Se aprobă efectuarea lucrărilor de branşare la reţeaua de apă, canalizare, electricitate, cale de acees şi telefon pe cheltuiala Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în cuantum de 9% din valoarea subproiectului (fără taxe) şi în structura descrisă de punctul 5.7 din Manulalul de implementare pentru finanţarea de subproiecte prin proiectul ,,Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent’’ privind Cheltuieli eligibile din contribuţia solicitantului.

Art. 4 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară, conform legii, clădirea rezultată în urma implementării subproiectului şi de a menţine destinaţia clădirii reabilitate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune.

Art. 5 Se aprobă organigrama Centrului de zi ,,ARLECHINO’’, după cum urmează:

v       1 Sef Centru (psiholog), 1 post psiholog, 2 posturi institutori, 2 posturi asistent social,1 post agent curatenie.

Art. 6 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a asigura din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare a clădirii şi a costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă după realizarea subproiectului, cat timp va fi necesar, dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora.

Art. 7 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a asigura accesul personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat, la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.

Art. 8 Se împuterniceşte doamna ing. Stănescu Delia, Director General al Direcţiei de Asitenţă Socială Târgovişte, să încheie contractul de finanţare.

Art. 9 Finanţarea proiectului este asigurată conform H.G nr.928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007.

Art. 10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă: Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

          

          Nr.   156

          Tgv. 24.05.2012

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 48/2012 referitoare la aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind aprobarea suplimentării numărului posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2012;

§  Prevederile Secţiunii a III a din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

§  Prevederile art. 42, alin. 7 din Legea nr. 448/2006 referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

§  Prevederile art. 6 alin. 2 din H.G. 427/2001 referitoare la condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 48/2012 referitoare la la aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi ale alin. 6, lit. a””, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 48/2012 referitoare la aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala, în sensul suplimentării cu un număr de 15 de posturi de asistenţi personali, de la 100 la 115 posturi, începând cu data de 01.06.2012.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 48/2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economica, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   157

            Tgv. 24.05.2012

 

                                                                                                                                     

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, avand in vedere:

§  Adresa S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 10625/18.04.2012;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art. 125, alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   158

   Tgv. 24.05.2012

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                 Anexa 1

Consiliul local                                                                                                                     

 

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I. seria DD  nr. 528900 eliberat (a)  de SPLEP Târgovişte la data de 03.03.2011 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.05.2012 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.          Să aprobe situaţiile financiare ale anului 2011, care cuprind Bilanţul, Contul de Profit şi Pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia Fluxurilor de Trezorerie şi Note Explicative

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.     Să aprobe Raportul Administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2011

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

 

3.     Să aprobe propuneri de repartizare a profitului net realizat pentru exercitiul financiar al anului 2011, pe destinaţii

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

 

4.     Să aprobe fondul de participare la profit a salariaţilor

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

  Data   24.05.2012

 

 

 

HOTĂRÂRE

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Viorel Mărceanu din Municipiul Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe str. Viorel Mărceanu din Municipiul Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Viorel Mărceanu din Municipiul Târgovişte”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Retea de canalizare

- reţeaua de canalizare se va realiza din conducte de policlorură de vinil (conducte PVC - KG) datorită rapidităţii în execuţie, costurilor reduse, dar şi a rezistentei mari la uzură;

- extinderea propusă pentru preluarea apelor menajere este de tip divizor şi anume preia numai apele uzate menajere ce corespund încărcărilor impuse de NTPA 002/2005;

- apa uzată menajeră va fi colectată gravitaţional şi tranzitată în reţeaua de canalizare existentă pe strada Nicolae Bălcescu;

- numărul de consumatori care urmează a fi deserviţi de reţeaua de canalizare proiectată este de 18.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 54 928,00 lei 

   -Valoare C+M      : 45 764,00 lei 

              Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   159

   Tgv. 24.05.2012

  

 

HOTĂRÂRE

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Mihai Popescu din Municipiul Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe str. Mihai Popescu din Municipiul Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe strada Mihai Popescu din Municipiul Târgovişte”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

              INDICATORI TEHNICI

Retea de canalizare

- reţeaua de canalizare se va realiza din conducte de policlorură de vinil (conducte PVC - KG) datorită rapidităţii în execuţie, costurilor reduse, dar şi a rezistentei mari la uzură;

- extinderea propusă pentru preluarea apelor menajere este de tip divizor şi anume preia numai apele uzate menajere ce corespund încărcărilor impuse de NTPA 002/2005;

- apa uzată menajeră va fi colectată gravitaţional şi tranzitată în reţeaua de canalizare existentă pe aceeaşi stradă;

- numărul de consumatori care urmează a fi deserviţi de reţeaua de canalizare proiectată este de 60.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 181 066,00 lei 

   -Valoare C+M      : 151 775,00 lei 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   160

   Tgv. 24.05.2012

 

 

HOTĂRÂRE

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea  reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Vidin din Municipiul Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Vidin din Municipiul Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Vidin din Municipiul Târgovişte”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

           INDICATORI TEHNICI

 

Retea de canalizare

- reţeaua de canalizare se va realiza din conducte de policlorură de vinil (conducte PVC - KG) datorită rapidităţii în execuţie, costurilor reduse, dar şi a rezistentei mari la uzură;

- extinderea propusă pentru preluarea apelor menajere este de tip divizor şi anume preia numai apele uzate menajere ce corespund încărcărilor impuse de NTPA 002/2005;

- tronsonul care urmează a se extinde colectează apa uzată menajeră şi o tranzitează până în staţia de pompare SPAU, de unde va fi pompată în reţeaua de canalizare existentă pe  strada Luceafărului;

- numărul de consumatori care urmează a fi deserviţi de reţeaua de canalizare proiectată este de 33;

- se vor monta 8 (opt) bucăţi cămine de capăt, cămine de trecere şi cămine de schimbare de direcţie;

- pe strada Vidin se va monta o staţie de pompare (SPAU), formată din 2 (două) pompe (una activă şi una de rezervă), care va permite colectarea apei menajere şi pomparea acesteia în reţeaua de canalizare existentă pe  strada Luceafărului;

- amplasamentul reţelei de canalizare menajeră va fi în axul drumului;

 

            Situaţia propusă pentru reţeaua de apă:

-          reţeaua de alimentare cu apă se va realiza din polietilenă de înaltă densitate (ţevi de PEID, PE 100, SDR 17, PN 10, D = 110 mm), datorită rapidităţii în execuţie dar şi a costurilor reduse de realizare;

-          conducta de distribuţie apă potabilă va fi pozată pe partea dreaptă a străzii în sensul de mers de la intersecţia străzii Luceafărului cu strada Vidin, spre capătul străzii Vidin;

- numărul de consumatori care urmează a fi deserviţi de reţeaua de apă proiectată este de 33.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 230 009,00 lei 

   -Valoare C+M      : 181 482,00 lei 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   161

   Tgv. 24.05.2012

 

 

HOTĂRÂRE

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea  reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Intrarea Maior Coravu

 din Municipiul Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Intrarea Maior Coravu din Municipiul Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Intrarea Maior Coravu din Municipiul Târgovişte”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

         INDICATORI TEHNICI

 

Retea de canalizare

- reţeaua de canalizare se va realiza din conducte de policlorură de vinil (conducte PVC - KG) datorită rapidităţii în execuţie, costurilor reduse, dar şi a rezistentei mari la uzură;

- extinderea propusă pentru preluarea apelor menajere este de tip divizor şi anume preia numai apele uzate menajere ce corespund încărcărilor impuse de NTPA 002/2005;

- apele uzate vor fi colectate gravitaţional şi tranzitate în reţeaua de canalizare menajeră existentă de pe strada Mr. Coravu Ion;

- numărul de consumatori care urmează a fi deserviţi de reţeaua de canalizare proiectată este de 44.

            Reţea de distribuţie a apei potabile:

-    reţeaua de apă potabilă se va realiza din conducte de polietilenă de înaltă  densitate datorită costurilor reduse şi a timpului de execuţie mai rapid;

-    extinderea reţelei de apă se va executa din ţevi din PEID, PE 110, SDR 17, PN 10, având diametrul de 63 mm.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 204 978,00 lei 

   -Valoare C+M      : 170 233,00 lei 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   162

   Tgv. 24.05.2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un număr de 2 (două) persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, avand în vedere:

§       Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un număr de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§      Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§      Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36,  alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte de un număr de 2 (două) persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

      

 Nr.   163

 Tgv.  24.05.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca – Punct „Gradina”, Tarla T4, (Parcelele 41,7,10; 41,9,10) beneficiari Leahu Vasile şi Leahu Niculina

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca – Punct „Gradina”, Tarla T4, (Parcelele 41,7,10; 41,9,10) beneficiari Leahu Vasile şi Leahu Niculina;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca – Punct „Gradina”, Tarla T4, (Parcelele 41,7,10; 41,9,10) beneficiari Leahu Vasile şi Leahu Niculina.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                           

         Nr.   164        

         Tgv. 24.05.2012

 

                                                                                              

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  165

  Tgv. 24.05.2012

            

                       

                                                          

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de  03.05.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 2 încheiat la data de 03.05.2012 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L.;

§   Prevederile Hotărârii nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Prevederile HCL nr. 257/2011 privind aprobarea Procesului Verbal din data de 05.12.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 03.05.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                          

  Nr.   166

  Tgv. 24.05.2012           

                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Atelier Colegiul Naţional Constantin Carabella”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§  Adresele nr. 371 din data de 13.03.2012 şi nr. 669 din 26.04.2012 ale Colegiul Naţional Constantin Carabella;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Atelier Colegiul Naţional Constantin Carabella”;

§  Prevederile din HG nr. 548/1999 referitoare la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001 referitoare la atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§  Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil „Atelier Colegiul Naţional Constantin Carabella”, situat în str. Pârvan Popescu nr. 58, corespunzator pozitiei 826 din Anexa 4 la HG nr. 1350/2001, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, cu următoarele elemente de identificare:

·      construcţie tip P, din carămidă, în suprafaţă de 60 mp;

·       număr de inventar 1001193;

·      An PIF 1928

·      Valoare de inventar 7.794 lei, conform ultimei reevaluări (decembrie 2011)

In evidenţa contabilă a D.A.P.P.P.se va opera în mod corespunzător.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

  Nr.  167

  Tgv. 24.05.2012

             

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 3”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 3”;

§  Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de interventie pentru proiectul „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 3”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

Rețeaua stradală care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de  4,426 km și o suprafață de  56.211 mp, din care:

 

Denumire stradă

Lungime ( m)

țime (m)

Suprafață (mp)

Calea Ploiești

1239

6.00-14.00

21.999

Sârbilor

1104

4.00-7.00

11.209

Grădinari

570

6.00

5.692

Legumelor

607

6.00

6.260

Barbu Lăutaru

428

6.00

3.334

Ion Ghica

478

6.00

7.717

 

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt :

 

Ř      Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ř      rectificări ale pantelor transversale;

Ř      reparații în zona locurilor de parcare;

Ř      frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ř      decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat corespunzător ;

Ř      reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ř      lucrări privind siguranța circulației;

Ř      asigurarea scurgerii apelor;

Ř      adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

Durata de execuție a proiectului  este de 12 luni.

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare totală proiect  : 10.124,18 mii lei din care :

                C+M : 9.214,05 mii lei

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   168

   Tgv. 24.05.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 4”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.05.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 4”;

§  Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de interventie pentru proiectul „REPARATII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVISTE – PACHET 4”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

 

Reteaua stradală care face obiectul acestei investitii, are o lungime totală de 3,110 km si o suprafată de  23.820 mp, din care :

 

Denumire stradă

Lungime ( m)

Lătime (m)

Suprafata (mp)

George Cosbuc

171

          6.00

984

parcare Muntenia

218

7.00-18.00

3.305

Virgil Drăghiceanu

364

4.00-7.00

2.990

Ecoului

143

         5.00

1.650

Nicolae Filipescu

905

6.00-8.00

7.545

Intrarea Teis

724

         4.00

2.890

Dinu

Lipati

585

4.00-7.00

4.450

 

 

Lucrările care stau la baza realizării investitiei sunt :

Ř   Rectificări minore ale traseului în plan si profil longitudinal;

Ř   Rectificări ale pantelor transversale;

Ř   Reparatii în zona locurilor de parcare;

Ř   Frezarea si îndepărtarea îmbrăcămintii bituminoase degradate;

Ř   Decaparea si îndepărtarea stratului de fundatie al drumului considerat corespunzător ;

Ř   Reparatii ale trotuarelor existente si realizarea de trotuare noi;

Ř   Lucrări privind siguranta circulatiei;

Ř   Asigurarea scurgerii apelor;

Ř   Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze si a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de executie a proiectului  este de 12 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

Valoare totală proiect  : 4.539,92 mii lei din care :

                                      C+M : 3.984,07 mii lei

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   169

   Tgv. 24.05.2012