99. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. şi în Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

100. Hotarâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2010

101. Hotarâre privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de fidejusiune nr. 366/18.02.2010, 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor

102. Hotarâre privind suplimentarea numărului de posturi la S.C. Municipal Security S.R.LTârgovişte, în vederea executării unor noi contracte de prestări servicii în domeniul pazei şi protecţiei persoanelor

103. Hotarâre privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate

104. Hotarâre privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea evenimentelor incluse în cadrul Festivalului  „Cultura Urbană”

105. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui număr de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

106. Hotarâre privind vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

107. Hotarâre privind reintroducerea unei unităţi locative în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgovişte

108. Hotarâre privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea  ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTE a imobilelor „MAGAZIE MATERIALE TEHNICE” şi TEREN AFERENT aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu 

109. Hotarâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Targovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal a unor componente ale ansamblului < Mitropolia Veche a Ţarii Româneşti >

110. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Chindia şi Parcul Mitropolia, în vederea amplasării unor automate de cafea

111. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a două toalete ecologice în suprafaţă totală de 4 mp, situate în Parcul Mitropolia

112. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Bdul. Independenţei intersecţie cu str. Gen. Matei Vlădescu în vederea amplasării unui panou publicitar

113. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 26)

114. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 130 mp. din PT1 MV, str. Ion Ghica

115. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp situat în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, în vederea extinderii spaţiului comercial existent

116. Hotarâre privind repartizarea alocaţiilor bugetare ale Consiliului Local Municipal Târgovişte către Arhiepiscopia Târgovişte

 

 

                                                                                                                                           

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. şi în Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) a  Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art..36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 27.05.2011 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 27.05.2011 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   99

   Tgv. 26.05.2011

  

 

Municipiul Târgovişte                                                                                    Anexa 1

Consiliul local                                                                                                                         

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 27.05.2011 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.05.2011 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.          Să aprobe numirea dlui. ………………………………………………… membru în Consiliul de Administraţie, pentru un mandat de 4 ani ca urmare a demisiei dlui. Lixandru Marius.

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

1.     Să aprobe numirea Auditorului Financiar pentru un mandat de 3 ani în vederea auditării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiilor financiare 2010, 2011, 2012.

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.     Să aprobe situaţiile financiare ale anului 2010, care cuprind Bilanţul, Contul de profit şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia Fluxurilor de Trezorerie şi Note Explicative.

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

3.     Să aprobe Raportul Administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2010.

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

4.     Să aprobe propunerea de repartizare a profitului net realizat pentru exerciţiul financiar al anului 2010, pe destinaţii.

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

5.    Să aprobe propunerea participare la profit a salariaţilor

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

  Data   26.05.2011

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                                 ing. Stănescu Iulian                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                    Anexa 2

Consiliul local                                                                                                                         

                                                                        

 

 

                                                                  

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data   27.05.2011a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.05.2011, pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.     Să aprobe completarea clauzelor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 3/29.01.2009, 2642/29.01.2009.

 

 

                         Pentru  _____X______            

Împotrivă____________         

Abţinere___________

 

2. Să aprobe înfiinţarea unui nou punct de lucru – Staţia de Epurare Târgovişte Nord, cu sediul în Răzvad, sat Valea Voievozilor, jud. Dâmboviţa

 

Pentru  _____X______             

Împotrivă____________         

Abţinere___________

 

  Data   26.05.2011

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                             ing. Stănescu Iulian                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 26.05.2011, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 12998/23.05.2011 privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2010;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§  Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2010 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 31.12.2010, conform anexelor 1a si 1b  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2010, conform anexelor 2a si 2b care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor externe si interne pe anul 2010, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aproba Contul de execuţie a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidenţiate in afara bugetului local la data de 31.12.2010 conform anexelor 4a si 4b care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 31.12.2010, conform anexelor 5a si 5b care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul de stat la 31.12.2010, conform anexelor 6a si 6b care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aproba conturile de execuţie aferente instituţiilor din subordinea Consiliului Local Târgovişte, conform anexelor 7, 8,  si 9, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aproba  situaţiile financiare la data de 31.12.2010 . (Bilanţ la 31.12.2010, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2010, Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2010, Situaţia acţiunilor deţinute de Consiliul Local Târgovişte la societatăţi comerciale la 31.12.2010, Disponibil din mijloace cu destinaţie speciala la 31.12.2010, Contul de execuţie a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale la 31.12.2010, Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice la 31.12.2010, Situaţia  modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2010, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2010, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2010, Plaţi restante la 31.12.2010,  contul de execuţie al donaţiilor şi sponsorizărilor, notele explicative si raportul privind aprobarea contului de execuţie).

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   100

  Tgv.26.05.2011

                                                                                                           

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de fidejusiune nr. 366/18.02.2010, 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de fidejusiune nr. 366/18.02.2010, 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor

§  Prevederile  H.C.L. nr. 453/10.12.2009 privind avalizarea biletelor la ordin emise de S.C. Termica S.A. în favoarea S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A, referitor la datoria S.C. Termica S.A ;

§   Prevederile Contractului de fidejusiune nr. 366/18.02.2010, 3820/15.02.2010, încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor si S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare;

§   Prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 111/2009, pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 335/2010 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de fidejusiune nr. 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art 45. alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1 Se aprobă Actul aditional nr. 2 la Contractul de fidejusiune nr. 366/18.02.2010, 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A.- debitor, S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A- creditor si Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. TERMICA S.A., S.C GDF SUEZ Energy  Romania S.A şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

  Nr.    101

  Tgv. 26.05.2011

 

                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de posturi

 la S.C. Municipal Security S.R.LTârgovişte, în vederea executării unor noi contracte de prestări servicii în domeniul pazei şi protecţiei persoanelor

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii precum şi posibilitatea încheierii de noi contracte de prestări servicii în domeniul pazei şi protecţiei persoanelor cu diverşi beneficiari persoane fizice, juridice, instituţii publice, altele decât cele subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte, prin derogare de la prevederile art. 11, lit. b din Actul Constitutiv;

§ Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi ale alin. 3 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. prin suplimentarea cu un număr de 15 posturi de agenţi pază.

Art. 2 Începând cu data prezentei, pentru contractele noi de prestări servicii în domeniul pazei şi protecţiei persoanelor încheiate de către S.C. Municipal Security S.R.L. cu diverşi beneficiari persoane fizice, juridice, instituţii publice, altele decât cele subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte, prin derogare de la prevederile art. 11, lit. b din Actul Constitutiv, societatea, prin director, va putea suplimenta numărul de posturi prin noi angajări.

Art. 3 Contractele de muncă  suplimentate în condiţiile art. 2 se vor încheia pe durată determinată, egală cu durata noului contract de prestări servicii în domeniul pazei şi protecţiei persoanelor.

Art. 4  Cu  aducerea la indeplinire a prezentei  hotărâri se obligă Primarul, S.C.  Municipal Security S.R.L. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

  

Nr.    102

            Tgv. 26.05.2011

            

                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Directiei de  Salubritate, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de  Salubritate ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 191/2008, privind înfiinţarea Direcţiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§    Prevederile H.C.L. nr. 187/2010 privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcţii ale Directiei de Salubritate aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasarii prin absorbtie, si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Salubritate;

§     Prevederile art. 26, alin. 2 din Legea Cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei Directiei de Salubritate, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Salubritate, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 136/2010 şi H.C.L. nr. 187/2010, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Salubritate. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.    103

      Tgv  26.05.2011

                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea evenimentelor incluse în cadrul Festivalului

 „Cultura Urbană”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§ Referatul nr. 13.096/23.05.2011 prin care se propune aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea evenimentelor incluse în cadrul Festivalului „Cooltura Urbană”;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea evenimentelor incluse în cadrul Festivalului „Cooltura Urbană”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. a, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

   Art. 1 Se aprobă programul Festivalului „Cultura Urbană”, conform anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea evenimentelor incluse în cadrul Festivalului „Cultura Urbană”, în valoare de 200.000 lei, respectiv 50.000 lei din bugetul propriu al Primăriei Târgovişte (capitolul 67.02 – Cultură, religie, recreere, titlul II – bunuri şi servicii) şi 150.000 lei din bugetul Teatrului Municipal Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.  

 

 Nr.    104

  Tgv  26.05.2011

              

                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui număr de 3 (trei) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui număr de 3 (trei) locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§   Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§   Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui număr de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                         

              Nr.   105

   Tgv. 26.05.2011

   

                                                                        

                H O T Ă R Â R E                          

privind vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 26.05.2011 având în vedere:

§    Solicitările de vânzare a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate in case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi;

§    Prevederile contractelor de închiriere a imobilelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate in case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi;

§    Adresa Comisiei locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001;

§    Prevederile art. 42, alin 1 şi 3 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 9-11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c” şi „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se aprobă vânzarea a trei spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Preţul de vânzare a spaţiilor cu destinaţie de locuintă va fi stabilit de un evaluator autorizat, agreat de ambele părti şi poate fi achitat conform prevederilor legale.

Art. 3 Terenul aferent construcţiei se va atribui integral sau cotă parte indiviză, după caz, conform prevederilor art. 36 pct. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Contractul de vânzare – cumpărare a spaţiului cu destinaţie de locuinţă, în cazul vânzării cu plata în rate, se va perfecta de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin Compartimentul Fond Locativ.

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

            

Nr.  106

Tgv. 26.05.2011

             

 

H O T Â R Â R E

privind reintroducerea unei unităţi locative în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Compartiment Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea unui apartament în proprietatea privată a Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile contractului de vânzare-cumpărare nr. 474 din data de 25.01.1991;

§   Sentinţa civilă nr. 359 din data de 03.04.2003 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în dosarul nr. 2423/2003

§   Cererea nr. 3923 din data de 15.02.2011 a dlui. Puşcoi Gheorghe;

§   Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se ia act de sentinţa civilă nr. 359 din data de 03.04.2003 referitoare la anularea vânzării apartamentului nr. 7 din blocul 3C, str. Basarabiei, Municipiul Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă reintroducerea apartamentului nr. 7 din blocul 3 C, str. Basarabiei, Municipiul Târgovişte în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  107

 Tgv.26.05.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea  ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTE a imobilelor „MAGAZIE MATERIALE TEHNICE” şi TEREN AFERENT aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu 

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTE a imobilelor „MAGAZIE MATERIALE TEHNICE” si TEREN AFERENT aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu; 

§      Adresa nr. 12109 din data de 12.05.2011, prin care ARHIEPISCOPIA TARGOVISTE, solicita transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei si terenului;

§      Prevederile art. 1 şi art. 3, alin. 2 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

§      Prevederile art. 10, alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 243/2009 privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a imobilului Magazie Materiale Tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 443/2009 privind darea în folosinţă gratuită către « Arhiepiscopia Târgovişte » a terenului aferent imobilului magazie materiale tehnice aflat în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a imobilelor „MAGAZIE MATERIALE TEHNICE”, clădire tip P+1E în suprafaţă construită de 537,50 mp şi TEREN AFERENT magazie materiale tehnice, în suprafaţă de 2833 mp – identificate conform Listei de inventariere şi Planului de situaţie, anexate.

Art. 2. Se aprobă transmiterea fară plată din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Tărgovişte, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgovişte, a imobilelor „MAGAZIE MATERIALE TEHNICE”, clădire tip P+1E în suprafaţă construită de 537,50 mp şi TEREN AFERENT magazie materiale tehnice, în suprafaţă de 2833 mp – identificate conform Listei de inventariere şi Planului de situaţie, anexate.

Art. 3. Imobilul se transmite prin protocol în vederea realizării unui centru turistic cultural - religios de tip deschis.

Art. 4. Începând cu data prezentei, HCL nr. 243/2009 şi  HCL nr. 443/2009, se revocă.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Partimoniului Public şi Privat, Arhiepiscopia Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

 Nr.   108 

 Tgv. 26.05.2011

 

                                                                                     

H O T Ă R Â R E

 privind includerea în domeniul public al Municipiului Targovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal a unor componente ale ansamblului

< Mitropolia Veche a Ţarii Româneşti >

                    

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 26.05.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune includerea în domeniul public al Municipiului Targovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal a unor componente ale ansamblului <Mitropolia Veche a Ţarii Româneşti>;

§   Adresa Mitrolpoliei Târgoviştei nr. 645/2011, Adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dâmboviţa nr. 475/2011 şi Adresa Complexului Naţional Muzeal Curtea Domneasca nr. 2705/2010;

§   Ordinul nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute;

§   Prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile Anexei nr. 3, litera k din H.G. 548/1999 –Norme tehnice privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal a unor componente ale Ansamblului <Mitropolia Veche a Ţării Româneşti>, situate în Parcul Mitropoliei, clasate ca monumente istorice conform Listei Monumentelor Istorice 2010, după cum urmează:

a)Ruine paraclis                                                - cod LMI – DB-II-m-A-17283.02

b)                  Ruinele palatului mitropolitan                             - cod LMI – DB-II-m-A-17283.03

c)Ruine chilii                                                     - cod LMI – DB-II-m-A-17283.04

d)                  Ruinele turnului de poartă                                  - cod LMI – DB-II-m-A-17283.05

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                         

               Nr.  109

   Tgv. 26.05.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de

1 mp fiecare, situate în Parcul Chindia şi Parcul Mitropolia, în vederea amplasării unor automate de cafea

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Chindia şi Parcul Mitropolia, în vederea amplasării unor automate de cafea;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Chindia şi Parcul Mitropolia, în vederea amplasării unor automate de cafea.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Liţă Ion

Vasiliu Emilian Teodor

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr. 110

    Tgv. 26.05.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a două toalete ecologice în suprafaţă totală de 4 mp, situate în Parcul Mitropolia

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§      Referatul Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a două toalete ecologice în suprafaţă totală de 4 mp situate în Parcul Mitropolia;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a două toalete ecologice în suprafaţă totală de 4 mp situate în Parcul Mitropolia.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Liţă Ion

Vasiliu Emilian Teodor

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 6 lei/mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.   111

    Tgv. 26.05.2011

                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Bdul. Independenţei intersecţie cu str. Gen. Matei Vlădescu în vederea amplasării unui panou publicitar

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§    Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului  Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Bdul. Independenţei intersecţie cu str. Gen. Matei Vlădescu , în vederea amplasării unui panou publicitar;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Bdul. Independenţei intersecţie cu str. Gen. Matei Vlădescu, în vederea amplasării unui panou publicitar.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Liţă Ion

Vasiliu Emilian Teodor

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 550 lei/lună/amplasament.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.   112

    Tgv. 26.05.2011

   

                                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai,

etaj I (modul nr. 26)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§  Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului  Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 26);

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 26)

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Liţă Ion

Vasiliu Emilian Teodor

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.  113

    Tgv. 26.05.2011

   

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 130 mp.

din PT1 MV, str. Ion Ghica

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2011, având în vedere:

§    Adresa nr. 11754/09.05.2011 a Biroului  Român de Metrologie Legală - Direcţia Regională Ploieşti care subordonează Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, prin care se solicită concesionarea spaţiului în suprafaţă de 130 mp. din PT1 MV, str. Ion Ghica, în vederea amenajării acestuia pentru realizarea unor laboratoare de testare/expertizare contoare de apă, verificări metrologice a aparaturii utilizate în activitatea de taxi precum şi a mijloacelor de măsurare din domeniul forte;

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Administraţia Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 130 mp. din PT1 MV, str. Ion Ghica;

§       Prevederile H.C.L. nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat intre Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. TERMICA S.A. Targoviste, având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizarii unor P.T. - uri şi C.T. – uri;

§       Prevederile H.C.L.  nr. 169/26.03.2009 privind stabilirea redevenţei minime de pornire a licitaţiei pentru concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 11, alin.(1), lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a”, art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 130 mp. din PT1 M V, str. Ion Ghica, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Liţă Ion

Vasiliu Emilian Teodor

Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 20 euro/mp/an.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  114

 Tgv.26.05.2011

                       

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren

în suprafaţă de 30 mp situat în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, în vederea extinderii spaţiului comercial existent

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 26.05.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp situat în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, în vederea extinderii spaţiului comercial existent;

§  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 12470/17.05.2011, prin care se solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 30 mp în vederea extinderii spaţiului comercial existent;

§  Prevederile art. 11, alin. 1, lit. „a” şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp situat în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Liţă Ion

Vasiliu Emilian Teodor

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                              

               Nr.   115

   Tgv. 26.05.2011

   

                       

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea alocaţiilor bugetare ale Consiliului Local Municipal Târgovişte către Arhiepiscopia Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 26.05.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind repartizarea alocaţiilor bugetare ale Consiliului Local Municipal Târgovişte către Arhiepiscopia Târgoviste;

§   Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2011 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2011;

§   Solicitarea Arhiepiscopie Târgoviste, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 12915/20.05.2011 prin care solicită un ajutor financiar în cuantum de 100.000 lei, necesar construirii Centrului Social Creştin;

§  Prevederile art..36, alin. 6, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Alocaţiile bugetare în cuantum de 600.000 lei, prevăzute în Capitolul 67.02 -  Cultură, recreere , religie, Titlul II, - Bunuri şi Servicii, în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 aşa cum au fost aprobate prin H.C.L. nr. 54/14.03.2011 se repartizează Arhiepiscopiei Târgoviştei după cum urmează:

 

-         Finanţarea cheltuielilor de încălzire şi reparaţii 388.000 lei

-         Plata coralei 112.000 lei

-         Sprijin financiar pentru construcţia Centrului Social Creştin 100.000 lei

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhiepiscopia Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                                        

               Nr.   116

   Tgv. 26.05.2011