71. Hotarâre privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

72. Hotarâre privind preluarea activitatilor de paza efectuate de Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita  si transferul a  100 de posturi de personal contractual si personalul aferent acestora catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste 

73. Hotarâre privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a cheltuielilor de bunuri şi servicii în cadrul „Serviciului de asistenţă medicală în unităţiile de învăţământ”

74. Hotarâre privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială         

75. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 188/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

76. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare Creşa Nr. 8 Târgovişte  » 

77. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «  Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar - Târgovişte »

78. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici (total deviz general) pentru obiectivul “ Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte  (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brâncoveanu) “

79. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa

80. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

81. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Județul Dâmbovita”

82. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

83. Hotarâre privind aprobarea despăgubirilor civile către  numitul Lungu  Mihai Sorin

84. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

85. Hotarâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2009

86. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, indicatorilor de performanţă economică  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Târgovişte pe anul 2010

87. Hotarâre privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2009

88. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă S+P+1 şi Locuinţă cu garaj şi spaţiu comercial P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr.31, beneficiari CIUREZU IULIANA şi CIUREZU ALEXANDRU

89. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi  construire locuinţă, garaj şi foişor” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiar ENACHE MĂDĂLINA NICOLETA

90. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN72A, beneficiari PĂUNESCU SILVIU COSTEL şi PĂUNESCU CARMEN ELENA

91. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgovişte

92. Hotarâre privind închirierea directă pe o perioadă de 2 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în incinta fostului Spital “Mănăstirea Dealu” către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

93. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui număr de 6 terenuri, în suprafaţă de 1 mp. fiecare, în vederea amplasării de panouri publicitare luminoase

94. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  spaţiilor comerciale din Baza de Agrement „Crizantema” pentru desfăşurarea activităţii de comerţ pe o perioadă de 3 luni cu posibilitate de prelungire

95. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp. , situat în Str. Vlad Ţepeş, adiacent pieţei „Vlad Ţepeş”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau de prestări de servicii

96. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 64 mp, situat în str. Revoluţiei, zona bl. C 6, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

97. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bd. Eroilor adiacent bl. C7, ap. 1, în vederea realizării scară de acces şi rampă  pentru persoanele cu dizabilităţi, la spaţiul cu destinaţia de sediu firmă

98. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară şi alee de acces la spaţiul comercial existent

99. Hotarâre privind aprobarea vânzării a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

100. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2, din data de 14.04.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

101. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 19.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

102. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor C – Centrul Vechi, din Municipiul Târgovişte

103. Hotarâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Targoviste

104. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 210/26.05.2009 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte »

 

105. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., din data de  27.05.2010

106. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., din data de  27.05.2010

107. Hotarâre     privind modificarea H.C.L. nr. 185 / 27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectuluiConsolidare, reabilitare şi modernizareGrup Scolar Voievodul MirceaMunicipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

H O T A R A R E

privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică

la nivelul Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 05.05.2010, avand in vedere:

§               Raportul de specialitate al Servicului Administraţie Publică Locală prin care se propune adoptarea unei hotarari privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Municipiului Targoviste;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile art. 5 alin. din Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile HCL nr. 407/2008 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte,

§               Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se reorganizează Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte, astfel:

1.     Primarul Municipiului Târgovişte - jr. Gabriel Florin Boriga- preşedinte

2.     Comisar şef Stănescu Mircea -Comandantul Poliţiei Mun.Târgovişte-membru

3.       col. Gavrilă Costel – Inspector sef Jandarmeria Dâmboviţa   -    membru

4.       col. Dinu Gheorghe - Director Poliţia Comunitară                   -    membru

5.          consilier Tanase Silviu Gabriel                                                -    membru

6.          consilier Babeu Pavel                                                              -    membru

7.          consilier  Raducanu Tudorica                                                  -    membru

8.          consilier Stanescu Iulian                                                          -    membru

9.          reprezentant comunitate locala Costache Marian                   -    membru

10.       reprezentant comunitate locala Matei Gheorghe                    -    membru

11.       reprezentant comunitate locala Dragoi Ion                             -    membru

Art. 2  Începând cu data prezentei HCL nr. 407/2008 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Comisiei locale de ordine publica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                   

  Nr.   71

  Tgv. 05.05.2010                                                                                                            

           

H O T A R A R E

privind preluarea activitatilor de paza efectuate de Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita  si transferul a  100 de posturi de personal contractual si personalul aferent acestora catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 05.05.2010  avand in vedere:

 

§                      Avizul nr. 475056 /15.04.2010 al  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin care se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Politiei Comunitare Targoviste  ;

§                      Raportul de specialitate al Politiei Comunitare privind modificarea statului de functii si organigramei  Politiei Comunitare ;

§                      Prevederile Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, modificata si completata;

§                      Prevederile H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare;

§                      Prevederile art.169 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§                      Prevederile Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

§                      Prevederile HCJ nr. 70/26.03.2010 privind desfiintarea Serviciului Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Dambovita;

§                      Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.06.2010 se aproba preluarea activitatilor de paza efectuate de Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita pentru bunurile aflate pe raza Municipiului Targoviste precum si pentru cele   apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste sau altor entitati aflate in subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste care detin bunuri situate in afara Municipiului Targoviste;

Art. 2  Activitatile de paza prevazute la art. 1 vor fi efectuate de catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste;

Art. 3 Incepand cu data de 01.06.2010 se aproba preluarea a 100 de posturi de personal contractual si personalul aferent acestora din cadrul Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste, in urmatoarea structura:

·        95 posturi de paza;

·        3 posturi de sofer;

·        2 posturi de muncitor;

Art. 4  Personalul contractual preluat  in conditiile  art. 3 al prezentei hotarari trebuie sa indeplineasca conditiile de studii impuse de legislatie pentru profilul ocupational, cod COR 516904, respectiv studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

 Art. 5 Incepand cu aceeasi data  se aproba transferul bunurilor mobile si imobile  necesare   desfasurarii  activitatilor   preluate  de   la  Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste.

In acest sens se va intocmi un protocol de predare primire de la Serviciul Public Judetean de Paza si Protectie Dambovita, catre Politia Comunitara a Municipiului Targoviste, care va insuma procesul verbal de inventariere a bunurilor, ce se va semna de catre o comisie special constituita prin Dispozitia  Primarului Municipiului Targoviste;

Art.  6 Incepand cu data de 01.06.2010 se aproba modificarea organigramei si a statului de functii, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste, si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

           Nr.  72

Tgv. 05.05.2010

                                                                                         

 

H O T Ă R Â R E

privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a cheltuielilor de bunuri şi servicii în cadrul „Serviciului de asistenţă medicală în unităţiile de învăţământ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere :

§      Raportul de specialitate al D.A.S. privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a cheltuielilor de bunuri şi servicii în cadrul „Serviciului de asistenţă medicală în unităţiile de învăţământ”;

§      Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L. nr. 252/10.08.2009 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială ca direcţie generală, ca urmarea a preluării cabinetelor medicale şcolare conform O.U.G. 162/2008 ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 251/10.08.2009 privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a activităţii asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ din Municipiul Târgovişte ;

§      Prevederile OUG nr. 162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

§      Prevederile Legii nr. 176/2009 pentru aprobarea O.G nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico - financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare;

§      Prevederile OMS 502/2009 privind aprobarea modelului de protocol între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile administraţiei publice în vederea transferului asistenţei medicale comunitare şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ;

§      Prevederile OMS 820/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului 502/2009;

§      Protocolul nr. 4196 /30.06.2009 între DSP Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E:

Art.1 Începând cu 01.01.2010, Direcţia de Asistenţă Socială preia cheltuielile de bunuri şi servicii în cadrul „Serviciului de asistenţă medicală în unităţiile de învăţământ”

Art. 2 Sursa de finanţare este bugetul local .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

  Nr.    73

  Tgv.  05.05.2010

 

                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială        

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială ;

§      Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

§   Prevederile H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare lucrărilor drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” şi  alin.6, lit. “a” pct.2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă un număr de 350 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 500 indemnizaţii acordate peroanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Art. 2 Organigrama si statul de functii se modifica in mod corespunzator conform anexei nr.1 si anexei nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Sursa de finanţare este bugetul local .

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    74

  Tgv. 05 .05.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                      H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 188/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciul Proiecte Investiţii Achiziţii prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 188/27.04.2009 referitor la aprobarea proiectului „CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§   Prevederile H.C.L. nr. 188/27.04.2009 privind aprobarea proiectului CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 „ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă,;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică H.C.L. nr. 188/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului  CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢAşi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare) după cum urmează:

 

      “Art. 2.” va avea următorul cuprins : Se aprobă indicatorii tehnico-economic ai obiectivului CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA cu clasele I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” stabiliti prin documentatia tehnico-economica ( faza proiect tehnic), după cum urmează :

ü                 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 11.253.480,00 lei, din care C+M= 8.650.204,00 lei, defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

-                     Consolidare, reabilitare si modernizare scoala si sala de sport: 6.374.334,00 lei, din care C+M= 4.922.953,00 lei

-                     Extindere scoala si sala de sport: 4.879.146,00 lei, din care C+M= 3.727.251,00 lei

ü                 Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I : 11.253.480,00  lei / 8.650.204,00 lei

ü                 Durata de realizare : 12  luni;

ü                 Capacitati:

ü                 Consolidare, reabilitare si modernizare scoala:

·                   Regim de inaltime P+1E

·                   Suprafata construita Sc=1481,21mp

·                   Suprafata desfasurata Sd=2937,12mp

·                   Suprafata utila totala Su=2459,36mp

ü                 Consolidare, reabilitare si modernizare sala de sport:

·                   Regim de inaltime P+1E

·                   Suprafata construita Sc=605,27mp

·                   Suprafata desfasurata Sd=744,71mp

·                   Suprafata utila totala Su=669,62mp

ü                 Reabilitare teren de sport

·                   Suprafata reabilitata =448 mp

ü                 Extindere scoala:

·                   Regim de inaltime P+1E

·                   Hmax cornisa=+8,36m

·                   Suprafata construita Sc=502,08 mp

·                   Suprafata desfasurata Sd=1.040,60 mp

·                   Suprafata utila totala Su= 796,16 mp

ü                 Extindere sala de sport:

·                   Regim de inaltime P+1E

·                   Hmax cornisa=+6,50m

·                   Suprafata construita Sc=65,71 mp

·                   Suprafata desfasurata Sd=132,79 mp

·                   Suprafata utila totala Su=116,47 mp

 

       “Art. 3.” va avea următorul cuprins: Se aprobă proiectul “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 11.318.744,22 lei inclusiv TVA.

      “Art. 5.” va avea următorul cuprins: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare, in valoare totala de 11. 318.744,22 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

     “Art. 6.” va avea următorul cuprins: Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 189.152,39 lei  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2,01% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

      “Art. 7.” va avea următorul cuprins: Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 116.550,00 lei reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

       “Art. 9.” va avea următorul cuprins:  Se aprobă finantarea sumei de 1.791.627,55 lei, reprezentand TVA aferenta cheltuielilor proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelalte prevederi ale 188/27.04.2009, se aplică în mod corespunzător.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.              

                                              

  Nr.    75

  Tgv. 05 .05.2010

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare Creşa Nr. 8 Târgovişte  » 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare Creşa Nr. 8 Targoviste  »  ;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.G. nr. 34/2006

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§    Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului « Extindere si amenajare Creşa Nr. 8 Târgovişte  » , după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

v       Terenul pe care se propune realizarea acestei investitii are categoria curti-constructii in intravilan si apartine domeniului public al Primariei Municipiului Targoviste.

v       Terenul are suprafata de 6802,00 mp si sunt amplasate urmatoarele constructii:

          Corp I : 1498,85 mp (gradinita si cresa)

          Cop II: 370,52 mp (gradinita)

       Extindere propusa : 399,44 mp (cresa)

v       Grupa de constructii “A1”-constuctii pana la P+4E;

v       Regim de inaltime:P+1E

v       Dimensiuni :

           Lungimea constructiei:23,80 m;

           Latimea constructiei : 16,00 m;

           Inaltimea constructiei : 10,88 m;

           Suprafata construita : 399,44 mp;

           Suprafata desfasurata : 800,19 mp.

v       Alcatuirea constructiva:

               Structura imobilului este de tip cadre din beton armat, fundatii de tip izolat de tip bloc si cuzinet sub stalpi, si din grinzi de fundatii din beton armat sub ziduri.Inchiderile exterioare sunt din zidarie de 30 cm grosime, compartimentarile interioare din zidarie de 25 cm si din gips carton pe structura metalica cu grosimi de 15 cm si respectiv de 7,5 cm..

               Acoperisul de tip sarpanta se va realiza din elemente de lemn ecarisat si invelitoare din tigle metalice.

v       Functiuni extindere:

            Parter: terasa intrare principala, hol triere, spalatorie, izolator, camera rufe murdare, wc lavabou izolator, hol tampon, vestiar copii, lavabouri olite copii, dusuri copii, sala grupa jocuri, sala grupa dormitor, sala de mese copii, bucatarie, camara, spalator vesela,casa scarii, dulapuri frigorifice, vestiar, lavabou personal, wc personal, dus personal, scara exterioara, rampa acces dizabilitati;

             Etaj: hol triere, cabinet medical, cancelarie educatori, debara, wc lavabou educatori, hol tampon, vestiar copii, lavabouri olite copii, dusuri copii, sala grupa jocuri, sala grupa dormitor, sala de mese copii, oficiu portionare, camara, spalator vesela, wc personal, calcatorie-uscatorie;

            Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:  1 948 507,00 RON

   -Valoare C+M      :    1 408 969,00 RON

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.  76

   Tgv.05.05.2010

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «  Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar - Târgovişte »

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar – Târgovişte ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 371/2006 privind includerea unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte şi administrarea D.A.P.P.P. ;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului « Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar - Târgovişte , după cum urmează:

   Indicatori tehnici:

 

Strazile din cartierul de locuinte cu credit ipotecar, care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt : Str. Matei Alexandru, Str. Constantin Manolescu si Str. Prof. Mircea Georgescu, avand o lungime totala de 536,223m.

Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei strazilor, va asigura astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto, astfel:

q      Strada Matei Alexandru de la km 0+ 000 – km 0+212,320  L=212,320 m - intre intersectie DJ771 Targoviste – Bujoreanca, intersectie Strada Prof. Mircea Georgescu. S-a proiectat un sistem rutier nou incadrat de borduri mari (20x25) si trotuare cu latime variabila 1.00-1.50 m. Trotuarele vor fi alcatuite din pavele prefabricate din beton.

q      Strada Constantin Manolescu de la km 0+000 – km 0+214,70  L=214,70 m – se desprinde din Strada Matei Alexandru la km 0+127 si ocoleste o parte din locuintele din Cartier si revine in Str. Matei Alexandru la km 0+025. S-a proiectat un sistem rutier nou incadrat de borduri mari (20x25) si trotuare cu latime variabila 1.00-1.50 m. Trotuarele vor fi alcatuite din pavele prefabricate din beton.

q       Strada Prof. Mircea Georgescu de la km 0+000 – km 0+109,203  L=109,203 m – este perpendiculara pe Strada Matei Alexandru si se modernizeaza doar pe lungimea pe care se afla amplasat Cartierul de locuinte cu Credit Ipotecar, respectiv 109,203m. S-a proiectat un sistem rutier nou incadrat de borduri mari (20x25) si trotuare cu latime variabila 1.00-1.50 m. Trotuarele vor fi alcatuite din pavele prefabricate din beton.

q      Viteza de proiectare.......................................................25 km/h;

q      Latime parte carosabila..................................................6.00 m;

q      Latime trotuare............................................................1.00-1.50m;

q      Panta transversala parte carosabila...............................2.5%;

q      Panta transversala trotuare............................................2.0%

q      Structura rutiera proiectata: ....... - 4 cm strat de uzura BA16

                                                          - 6 cm strat de legatura BAD 25

                                                         - 15 cm strat de piatra sparta amestec optimal

                                                         - 20 cm strat de fundatie din balast

q       Locuri de parcare pe strada Constantin Manolescu – un numar de 33 locuri de parcare, 33 locuri pe latura paralela cu str. Matei Alexandru.

q       Loc de joaca pentru copii dotat cu bazin de nisip – amplasat la intersectia str. Matei Alexandru cu Str. C-tin Manolescu;

q      Spatii verzi – in zonele libere dintre locuinte si la marginea trotuarelor;

q      Platforma Depozit gunoi – avand o suprafata de 90 mp.

Reteaua de canalizare ape pluviale ce va colecta intreg debitul de ape pluviale de pe toata suprafata cartierului si le va evacua in statia de pompare existente din zona cartierului de tineret de unde in prezent sunt evacuate apele uzate spre statia de epurare a Municipiului Targoviste. Apele pluviale vor fi colectate in colectoare ingropate prin intermediul gurilor de scurgere si vor fi conduce catre statia de pompare existente ce va fi reechipata pentru a face fata noului debit suplimentar.

q      Camine de vizitare pentru canale cu Dn = 30 - 40 cm ……….15 buc

q      Guri de scurgere ………………………………………………28 buc

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie: 1.980.374,02 RON (487.594,83 EURO)

-Valoare C+M      : 1.603.266,74 RON (394.097,33 EURO)            

 Rata schimb valutar : 1 €=4.0682 RON       

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.  77

   Tgv.05.05.2010

  

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici (total deviz general) pentru obiectivul “ Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte  (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brâncoveanu) “

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice –, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici (total deviz general) pentru obiectivul « Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte  (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brâncoveanu) ;

§           Prevederile H.C.L. nr. 326/30.09.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (total deviz general) pentru obiectivul « Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte  (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brancoveanu)

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

§       Proiectul nr. 505 P/2009 ( Planuri modificate)

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Art.1 al H.C.L. nr. 326/30.09.2009 referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici (total deviz general) pentru obiectivul « Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte  (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brâncoveanu) se modifică după cum urmează:

 

   INDICATORI TEHNICI (TOTAL):

-                      Total lungimi carosabil : 5898  ml

-                      Durata de realizare a investitiei : 12 luni

 

    INDICATORI ECONOMICI (TOTAL) :

    -     Total deviz general : 27.102,011 MII LEI

    -    C+M : 23.547,915  MII LEI

 

Bulevardul Independentei

 

Indicatori tehnici :

-                      situat intre B-dul Mircea cel Batran si B-dul Ion .C. Bratianu ,

-                      L =1093 ml

-                      suprafata  partii carosabile : S= 16405 mp ,

-                      parcari,statii de autobuz,taxi,strazi laterale :  S= 4000 mp.

 

Latimile in profil transversal :

-                      Latimile platforma in profil curent : 25,00 m ;

-                      Partea carosabila : 2x 7, 00 m ;

-                      Parcari ,statii autobuz ,taxi : 4,00 – 6, 00

-                      Zona verde intre partea carosabila si trotuare : 2x 1,50 m ;

-                      Trotuare : 2x 2,00 m .

 

Indicatori economici :

C+M : 4.052,431 mii lei    (inclusiv  TVA )

 

Soseaua Gaesti 

 

Indicatori Tehnici :

-                      situata intre Str. Laminorului si Str. Colanu ,

-                       L = 1780 ml ,

-                      suprafata partii carosabile : S = 27697 mp ,

-                      parcari , statii autobuz , taxi , strazi laterale : S = 3473  mp .

 

Latimile in profil transversal :

-                       Latimile platforma in profil curent : 35,00 m ;

-                      Partea carosabila : 2x 7,50  m ;

-                      Parcari ,statii autobuz ,taxi : 4,00 – 6, 00

-                      Zona verde intre partea carosabila si trotuare : 2x 1,50 m ;

-                      Trotuare : 2x 2,00 m .

 

Indicatori economici :

C+M : 5.125,232 mii lei  (inclusiv  TVA )

 

Calea Bucuresti 

 

Indicatori Tehnici :

-                      situata intre intersectia DN 71 Targoviste (Ulmi ) – Bucuresti , cu  DJ 711 (Ulmi ) – Bujoreanca si Str. Matei Vladescu (Poarta Bucurestilor ) ,

-                      lungimea totala : L =  2055 ml, din care lungimea de L = 1682 ml vor fi reabilitati, tronsonul de 373 ml , cuprins intre sensul giratoriu ( Petru Cercel ) si Str. Nifon , facand parte din alt obiectiv de investitii ;

-                      suprafata a partii carosabile :S = 28856 mp ,

-                      parcari ,statii de autobuz ,taxi , strazi  laterale : S = 2246 mp

.

Latimile in profil transversal – tronsonul 1-intersectia DN 71 Targoviste –Ulmi – Bucuresti ,cu DJ 711 –Ulmi – Bujoreanca –Sens Giratoriu Petru Cercel   :

 

Indicatori tehnici :

-                      Latimile platforma in profil curent : 25,00 m ;

-                      Partea carosabila : 2x 7,00  m ;

-                      Zona verde intre partea carosabila si trotuare : 2x 1,00 m ;

-                      Trotuare : 2x 1,50 m .

 

Latimile in profil transversal – tronsonul 2 – Str. Nifon si Str.Matei Vladescu (Poarta Bucurestilor )    :

-                      Latimile platforma in profil curent : 38,00 m ;

-                      Partea carosabila : 2x 10,50  m ;

-                      Zona verde mediana  : 5,00- 7,00 m ;

-                      Zona verde intre partea carosabila si trotuare : 2x 1,50 m ;

-                      Trotuare : 2x 3,00 m .

 

     Indicatori economici :

      C+M : 9.654,445 mii lei  ( inclusiv  TVA )

 

Constantin Brancoveanu 

 

Indicatori tehnici :

-     situata intre piata Eroilor si Calea Domneasca ,

-                       lungime a carosabilului : L = 1343 ml

-                       suprafata a partii carosabile : S = 17840 mp

-                       parcari , statii autobuz , taxi , strazi laterale : S = 1875 mp . 

 

Latimile in profil transversal – tronsonul 1 – Piata Eroilor – Str. Ion Ghica  :

-                      Latimile platforma in profil curent : 25,00 m ;

-                      Partea carosabila : 2x 7,00  m ;

-                      Zona verde mediana  : 4,50 m ;

-                      Trotuare : 2x 4,00-5,00  m .

Latimile in profil transversal – tronsonul 2 – Str. Ion Ghica – si Calea Domneasca  :

-                      Latimile platforma in profil curent : 20,00 m ;

-                      Partea carosabila : 2x 3,50-6,00 m ;

-                      Zona verde intre partea carosabila si trotuare  : 2x 1,50 m ;

-                      Trotuare : 2x 2,00-4 ,00  m

 

Indicatori economici :

C+ M = 4.715,808  mii lei (inclusiv TVA )

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi împrumut bancar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.  78

   Tgv.05.05.2010

  

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici  şi ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  ”Îmbunătăţirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile în Municipiul Târgovişte” , Judeţul Dâmboviţa;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 4 (AP4) „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”.

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul  Imbunatatirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile in municipiul Targoviste”, Judetul Dambovita” pentru care se solicita finantarea in baza Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economic - Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2 „Valorificarea esurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”.

Art. 2 Se aprobă Studiul de Fezabilitate, elaborat conform H.G. 28/2008 si indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului Imbunatatirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile in municipiul Targoviste”, Judetul Dambovita”.

 

Art. 3 Se aprobă valorile totale ale proiectului, cheltuielile eligibile si neeligibile conform devizului general, după cum urmează :

Valoarea totala a proiectului:                                     62.537.157  lei, din care:

 Valorea neeligibila a proiectului, din care:                              9.976.353   lei:

     - cheltuieli neeligibile:                                                                       -    lei

     - TVA ( aferent cheltuieli eligibile si neeligibile):                 9.976.353   lei

 Valorea eligibila a proiectului

               - cheltuieli eligibile:                                                  52.560.804  lei   

 

    

 Contributie proprie in proiect, din care:                            11.027. 568  lei

-                      contributia solicitantului la cheltuielile eligibile:              1.051. 216  lei    

-                      contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile:                         -   lei

-                      TVA (aferent cheltuieli eligibile si neeligibile):                9.976.353  lei. 

 

Art. 4   Se aprobă contributia propriei din costurile eligibile in valoare de 1.051.216 lei aferente proiectului „Imbunatatirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile in municipiul Targoviste”, Judetul Dambovita”.

Art. 5 Se aprobă costurile neeligibile in valoare de 9.976.353 lei, reprezentand TVA,  aferente proiectului „Imbunatatirea iluminatului public stradal prin folosirea surselor regenerabile in municipiul Targoviste”, Judetul Dambovita”.

Art. 6 Se aprobă resursele financiare necesare implementării optime a proiectului din Bugetul local în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din cadrul  Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2 „Valorificarea esurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu       putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 79

   Tgv.05.05.2010

                                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifica  HCL 179 din data de 26.03.2009 referitor la proiectul  : Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” după cum urmează :

„Art.3”va avea urmatorul cuprins „Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 71.051.466,61 lei.”

„Art. 5” va avea următorul cuprins :  Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița””, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 71.051.466,61 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

„Art. 6” va avea următorul cuprins : „Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 1.206.132,77 lei  reprezentând contribuția proprie în procent de 2,02 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

„Art. 7” din HCL 179 din data de 26.03.2009 și va avea următorul cuprins : Se        aprobă finanțarea         din bugetul local a sumei de 10.000,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Reabilitare si modernizare infrastructură utilități publice urbane,         reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul           Dâmbovița”

„Art. 9” va avea următorul cuprins : Se aprobă finanțarea sumei de 11.331.923,42 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.”

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 179 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.  80

   Tgv. 05.05.2010

 

 

H O T Ă R Â R E                                                                                                                                                                          

privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Județul Dâmbovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL 180 din data de 26.03.2009 referitor la proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” , după cum urmează:

„Art.3”va avea urmatorul cuprins:  Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuti în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 67.793.015,78 lei.

„Art. 5” va avea următorul cuprins :  „ Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița””, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 67.793.015,78 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

„Art. 6” va avea următorul cuprins : „ Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 1.152.736,87 lei  reprezentând contribuția proprie în procent de 2,02 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului”

„Art.7” va avea următorul cuprins :Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 10.000,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

„Art. 9” va avea următorul cuprins : „Se aprobă finanțarea sumei de 10.716.834,07 lei reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 180 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   81

   Tgv. 05.05.2010

 

                                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 175 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”

                                                        

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul ”Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

§   Prevederile H.C.L. nr. 175/2009 privind aprobarea proiectului : „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor;

§    Prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifica  HCL 175 din data de 26.03.2009 referitoare la proiectul  „Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” după cum urmează : 

     

            „Art.3” va avea urmatorul cuprins : Se aprobă proiectul „ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți în studiul de oportunitate, care face parte integrantă din proiect și o valoare totală de 3.256.469,19 lei.”

            Art. 5” va avea urmatorul cuprins:Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului„ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 3.256.469,19 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

            „Art. 6” va avea urmatorul cuprins: „Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 52.364,02 lei reprezentând contribuția proprie în procent de 2,01 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

            „Art. 7” va avea urmatorul cuprins:„ Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 131.353,52 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

             „Art. 9” va avea urmatorul cuprins:„ Se aprobă finantarea sumei de 519.940,46 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „ Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”,  din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 175 din data de 26.03.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

              

   Nr.  82

   Tgv. 05.05.2010

 

                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea despăgubirilor civile către

 numitul Lungu  Mihai Sorin

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având în vedere:

§ Cererea nr. 6799/11.03.2010, prin care Lungu Mihai Sorin solicită autorităţii publice locale acordarea unei despăgubiri în sumă de aproximativ 4000 lei ;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Contencios Juridic şi Executare Silită  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea despăgubirilor civile către numitul Lungu Mihai Sorin ;

§      Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 64/2002 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 pe teritoriul Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile art. 1000 alin.1 din Codul Civil ;

§   Prevederile art. 36, alin. 9, şi alin.4 lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă despăgubiri în cuantum de 3780.08 lei, domnului Lungu Mihai Sorin reprezentând contravaloarea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a prăbuşirii unui copac peste autoturismul Peugeot, cu numărul de inmatriculare DB 14 AKM proprietate personală.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Serviciului Contencios Juridic şi Executare Silită şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   83

  Tgv. 05 .05.2010

LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010;

§      Adresa DSP nr. 9697/13.04..2010;

§      Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 91/2010 privind alocarea unor sume pentru copensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in regim centralizat, conform OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de refetinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate.

§      Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1661 bis/2003 privind  modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primate sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice;

§      Contractul de sponsorizare nr. 11.115/28.04.2010 incheiat intre Municipiul Targoviste si SC OMV PETROM privind sponsorizarea cu suma de 16 mii lei a liceului ‚’’ Petru Cercel’’ in vederea achizitionarii de tehnica de calcul.

§      Prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 după cum urmează :

a.  majorarea  veniturilor totale cu suma de 4.180 mii lei,  prin :

- majorarea  prevederilor la indicatorul la indicatorul Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (cod  indicator 42.02.41) cu suma de 597 mii lei

- majorarea  prevederilor la indicatorul la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod indicator 42.02.32) cu suma de 515 mii lei.

- majorarea  prevederilor la indicatorul la indicatorul Sume FEN postaderare Fondul European de Dezvoltare Regională – prefinanţare în  contul plaţilor efectuate şi prefinanţări (cod  indicator 45.02.01.03) cu suma de 3.052 mii lei

- majorarea cu suma de 16 mii lei  a prevederilor la indicatorul ’’Transferuri voluntare,  altele decât subvenţiile’’, (cod indicator  37.02.01),

b. majorarea cheltuielilor totale cu suma de 4.180 mii lei, prin:

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Învăţământ, cu suma de 3.068, din care pe titluri :

            -  titlul Proiecte cu finanţare din  Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 3.052  mii lei.

             -  titlul cheltuieli de capital  cu suma de 16 mii lei,

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 66.02 Sănătate titlul cheltuieli de personal cu suma de  597 mii lei,

- majorarea creditelor la capitolul 81.02 Combustibili si energie, titlul Subventii  cu suma de 515 mii lei

  Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 rectificat  este redat în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 după cum urmează:

-       venituri totale 663 mii lei

-       cheltuieli totale 663 mii lei

                Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010 este redat in anexa 2 la prezenta.

Programul de investiţii pe anul 2010, rectificat este redat în Anexa 3.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 33/12.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2010  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

            

           Nr.   84

Tgv. 05.05.2010

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de executie pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 05.05.2010, având în vedere:

-                    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2009;

-                    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-   Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2009 privind finanţele publice locale;

-   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

                       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba Contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2009, conform anexelor 1a si 1b  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2009, conform anexelor 2a si 2b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne pe anul 2009 31.12.2009, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba Contul de executie a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local la data de 31.12.2009 conform anexelor 4a si 4b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 31.12.2009, conform anexelor 5a si 5b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 31.12.2009, conform anexelor 6a si 6b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Se aproba conturile de executie aferente institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, conform anexelor 7, 8,  si 9, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Se aproba  situatiile financiare la data de 31.12.2009 . (Bilant la 31.12.2009, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2009, Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2009, Situatia actiunilor detinute de Consiliul Local Targoviste la societati comerciale la 31.12.2009, Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2009,  Contul de executie a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale la 31.12.2009, Situatia activelor şi datoriilor instituţiilor publice la 31.12.2009, Situatia  modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2009, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2009, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2009,Plati restante la 31.12.2009,  notele explicative si raportul privind aprobarea contului de executie).

Art. 9 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.  85 

  Tgv. 05 .05.2010

             

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, indicatorilor de performanţă economică  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Târgovişte pe anul 2010

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, listei de investiţii, obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2010;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile Ordinului 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

§      Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Hotararea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte nr. 2/15.03.2010 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010;

§      Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Prevederile art. 18, lit. l şi k din Actul Constitutiv al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L. nr. 8/2010 privind ajustarea tarifelor pentru prestările de servicii de colectare, transport şi  depozitare a deşeurilor menajere Municipiului Targoviste;

§      Prevederile H.C.L. nr. 191/2008 privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”a” şi alin. 3 lit. „b” şi „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, lista de investiţii, indicatorii de performanţă economică ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte, pe anul 2010, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, conducerea S.C. ECO SAL 2005 S.A. Târgovişte, Consiliul de Administraţie al societăţii şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                               

  Nr.   86

  Tgv. 05 .05.2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi ,05.05.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte privind aprobarea bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2009;

§      Raportul Consiliului de Administraţie pe anul 2009 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Raportul Comisiei de cenzori a S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Prevederile Ordinului 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

§      Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului  Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§      Prevederile art. 18 lit. l şi k ale Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2  lit. a şi alin. 3 lit. b si c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 2, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă Bilanţul contabil cu anexele aferente, Raportul Consiliului de Administraţie asupra bilanţului pe anul 2009 şi Raportul Comisiei de cenzori ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, pe anul 2009, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                    

  Nr.   87

  Tgv. 05.05.2010

             

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă S+P+1 şi Locuinţă cu garaj şi spaţiu comercial P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr.31, beneficiari CIUREZU IULIANA

şi CIUREZU ALEXANDRU

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă S+P+1 şi Locuinţă cu garaj şi spaţiu comercial P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr.31, beneficiari CIUREZU IULIANA şi CIUREZU ALEXANDRU;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă S+P+1 şi Locuinţă cu garaj şi spaţiu comercial P+1+M” în Municipiul Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr.31, beneficiari CIUREZU IULIANA şi CIUREZU ALEXANDRU.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

    

   Nr.  88

   Tgv.05.05.2010

                                                                                                           

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi  construire locuinţă, garaj şi foişor” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiar ENACHE MĂDĂLINA NICOLETA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi construire locuinţă, garaj şi foişor” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiar ENACHE MĂDĂLINA NICOLETA;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi construire locuinţă, garaj şi foişor” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN 72A, beneficiar ENACHE MĂDĂLINA NICOLETA.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.  89

   Tgv.05.05.2010

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN72A, beneficiari PĂUNESCU SILVIU COSTEL

şi PĂUNESCU CARMEN ELENA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte Cartier Priseaca, DN72A, beneficiari PĂUNESCU SILVIU COSTEL şi PĂUNESCU CARMEN ELENA;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, DN72A, beneficiari PĂUNESCU SILVIU COSTEL şi PĂUNESCU CARMEN ELENA.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

    

   Nr.  90

   Tgv.05.05.2010

  

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,-05.05.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgovişte;

§    Prevederile Legii 571/2004 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea 650/2002 ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgovişte, conform anexei, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.     

 

              Nr.   91

   Tgv.05.05.2010

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 91/05.05.2010

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL

TERASELOR SEZONIERE AMPLASATE PE  DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL  MUNICIPIULUI TARGOVISTE

 

 

CAP. I 

DISPOZITII GENERALE DE AMPLASARE SI FUNCTIONARE

 

 

Art.1. (1) Prezentul regulament se aplica teraselor sezoniere  amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Targoviste.

(2) Terenurile  apartinand domeniului  public  sau  privat  al  Municipiului Targoviste pot fi ocupate ocazional, contra cost si pe o perioada determinata prin licitatie publica, pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica de catre comerciantii autorizati, pentru amplasarea  de terase sezoniere.

           (3) Suprafata maxima, ce poate fi ocupata temporar in vederea amplasarii de terase sezoniere se determina prin masuratori de catre angajatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, avizata de catre Directia de Urbanism, aprobata de catre Primarul Municipiului Targoviste si se stabileste astfel incat:

a) - sa nu contravina P.U.G al municipiului Targoviste;

b) – sa   nu    depaseasca   frontul  unitatii   proprii de lucru,   decat  cu acordul expres al proprietarilor riverani;

c) - sa  se  rezerve  spatiu    pentru   circulatia   pietonala  in  functie  de posibilitatile de amplasare a terasei;

d) - sa nu blocheze accesul in curtile imobilelor ,  sa nu afecteze traficul pietonilor si al autovehiculelor, inclusiv al celor de interventie;

                        e) – sa nu afecteze spatiile verzi.

Art.2. Amplasamentele situate in fata punctului de lucru cu sediul fix vor fi atribuite fara licitatie publica, la cererea detinatorilor spatiilor comerciale respective. Vor fi autorizate, sub forma comertului de intampinare, doar terasele din fata spatiilor unde se desfasoara activitati specifice de alimentatie publica,  in urmatoarele conditii:

a) - amenajarile sezoniere se vor amplasa conform unui plan de situatie avizat de catre Directia de Urbanism ;

b) - cromatica   constructiilor   sezoniere   ( mese,    scaune,   umbrele , jardiniere etc) se va incadra in culorile stabilite in documentele de urbanism;

c) - un  agent  economic va avea un singur set de mobilier de acelasi fel ( mese, scaune, umbrele, jardiniere);

d) -  se va   permite   asigurarea    planeitatii   terenului  pe  care  se  va amplasa terasa prin amenajarea podestelor pentru asezarea mobilierului, doar in cazul in care  perimetrul este inclinat, dar nu si pe zona drumurilor;

e) -  se va asigura accesul la grupul sanitar din interiorul spatiului;

f) -  grupul     sanitar      trebuie    sa     fie    dotat     corespunzator     si compartimentat   pe  sexe;

g) lista de meniuri si preturi sa fie prezentata in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala;

h) personalul de servire  al  terasei  sa fie  calificat  pentru activitatea de alimentatie publica;

i) prezentare a ansamblului terasei:

- o schita, simulare foto;

- un mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei);

- un sistem de acoperire (umbrele si sistemul de fixare pe paviment);

- un sistem de iluminat propriu;

Art.3. (1) Mobilierul terasei va fi din lemn, aluminiu sau fier forjat,  fiind interzise cele de tip pliant sau plastic si in concordanta cu restul elementelor ce alcatuiesc terasa astfel incat sa se asorteze in design si culoare cu aplasamentele si arhitectura imobilelor de pe strazi.

(2) Umbrelele care vor fi folosite trebuie sa excluda culorile si inscrisurile stridente in favoarea unora pastelate.

          (3) Delimitarea   amplasamentului    se  va   face   doar   cu aranjamente florale sau alte plante ornamentale naturale, detinatorul terasei fiind obligat sa le intretina in mod corespunzator.

                      (4) Iluminatul teraselor va fi asigurat  de iluminatul public si prin surse proprii de iluminare ( lumanari sau alte mijloace).

                     (5) Terasele   amplasate   pe   raza   Municipiului   Targoviste  nu vor fi racordate aerian la reteaua de alimentare cu energie electrica a fiecarui punct de lucru ( nu este permisa extinderea aeriana a cablurilor electrice, indiferent de scop ) si nici nu se admite pozarea cablurilor electrice  pe paviment.

            Art.4. Este interzisa prepararea in aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, gratar, frigarui, etc.).

            Art.5.  Pe terasele amplasate pe raza Municipiului Targoviste este interzisa servirea cu vesela de plastic ( pahare, farfurii, tacamuri) si depozitarea de ambalaje.

            Art.6. Aparatura de tipul Tv, plasma, LCD, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrica a acestora, sunt admise doar pe perioada desfasurarii si transmiterii TV a unor campionate sportive de nivel european, mondial sau olimpic, cu obligativitatea retragerii acestora dupa terminarea competitiilor.

            Art.7. Se va tine cont de programul manifestarilor social-culturale comunicat de Primaria Targoviste, si care prin amplasarea teraselor impiedica desfasurarea acestora, situatie in care detinatorii teraselor vor fi obligati fie sa le desfiinteze temporar, fie sa le retraga ca suprafata.

Art.8. In situatiile in care terenurile din domeniul public sau privat al    municipiului pe care sunt amplasate terase sezoniere sau alte constructii provizorii urmeaza sa fie afectate de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice, detinatorii acestora vor dezafecta terenurile neconditionat si fara trecerea vreunui alt termen, la somatia facuta de primar, in termen de trei zile de la comunicare.

Art.9. In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat deindata si neconditionat, prin masuri administrative.

Art.10. Se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil, cu exceptia amplasamentelor situate in Zona Centrala –Vatra Istorica.

Art.11. Comerciantii care au debite neachitate sau amenzi contraventionale, constatate de catre serviciile de specialitate  din cadrul Primariei Targoviste, nu vor beneficia de prevederile prezentului regulament.

Art.12. Se interzice orice modificare si deteriorare a amenajarilor existente (pavimente, corpuri de iluminat, imprejmuiri, jardiniere, etc.).

 

CAP. II

PERIOADA DE APROBATE, CONDITIILE SI ORARUL DE FUNCTIONARE

 

Art.13. Perioada de functionare a teraselor sezoniere se incadreaza  in intervalul   maxim   de   7    luni   calendaristice   si   se   stabileste   pentru   intervalul 01.05.-31.10.

            Art.14. (1) Orarul de functionare al teraselor amplasate pe raza Municipiului Targoviste va fi pana la ora 24:00.

                        (2) Este permisa folosirea ambiantei muzicale si se incurajeaza muzica live la instrumente reci (fara sisteme de amplificare ), programe de activitate culturala (expozitii de grafica, pictura, arta fotografica si caricatura, teatru, etc. ) in aer liber, cu conditia ca prin functionarea acestora sa nu se creeze disconfort , sa nu fie afectata  linistea si dreptul la odihna al locuitorilor cu care se invecineaza, iar zgomotul si nivelul decibelilor sa se incadreze in limitele admise de legislatia in vigoare.

(3) Programul  muzical va  fi  pana  la ora 22:00.   Dupa  acea ora, pana la inchiderea unitatii, conform orarului afisat, clientii pot fi serviti in continuare cu sortimente de mancare si bautura, fara muzica, cu conditia respectarii legislatiei privind linistea si ordinea publica.

 

 

CAP. III

OBLIGATIILE DETINATORILOR DE TERASE SEZONIERE

 

Art.15.(1)  Sa desfasoare activitati de comert stradal in mod civilizat, cu respectarea normelor privind:

a) – igiena si sanatatea publica;

b) - protectia consumatorilor;

c) - provenienta si calitatea marfurilor;

d) - linistea si ordinea publica;

e) -  protectia muncii;

f) – protectia mediului.

 

(2)  Sa respecte urmatoarele cerinte privind activitatea de la punctul de lucru:

                        a) – sa plateasca taxa aferenta la termenele prevazute in abonament;

a) - sa afiseze datele de identificare ale comerciantului si nr./data acordului sau autorizatiei de functionare emisa de Primaria Targoviste;

b)  sa  utilizeze  personal  calificat  pentru  activitatea  de   alimentatie publica;

c) – sa amenajeze si sa intretina aranjamentele florale  care delimiteaza terasa, precum si toaletele publice in incinta punctului de lucru in fata caruia se solicita amplasarea terasei sezoniere;

(3) Sa utilizeze  mobilierul avizat   de   catre  Directia  de  Urbanism  din cadrul Primariei Targoviste , cu respectarea suprafetei autorizate. 

(4) Sa afiseze la loc vizibil, acordul  eliberat  de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si care va fi prezentat ori de  cate  ori  va fi  solicitat de organele de control.

(5)   Sa   depuna   cererea    de   reinnoire   a   acordului   de  ocupare a domeniului public sau privat al municipiului Targoviste in vederea amplasarii unei terase, insotita de toate documentele necesare prevazute la art. 16, alin (2) din prezentul Regulament, cu cel putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii acordului;

(6) Sa  respecte  ordinea, linistea    publica   si  curatenia  in   perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor.

(7) Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator.

(8) Sa asigure si sa impuna personalului de deservire:

a) -   echipament   de   protectie   sanitara   si   ecuson   cu   datele   de identificare;

b) – personalul  de   deservire  sa  detina  documente  de  identificare si carnetul de sanatate;

c) - pe terasele  amplasate  pe  raza Municipiului Targoviste, personalul de deservire va avea un aspect ingrijit si o tinuta decenta individualizata pentru fiecare terasa.

(9) Sa afiseze la  loc vizibil si sa respecte orarul de  functionare aprobat prin acordul/autorizatia de functionare emis de catre Primaria Targoviste.

                      (10) Sa respecte toate obligatiile ce le revin pe linia normelor PSI si de asigurarea   dotarii   necesare pentru   interventie   in caz de incendiu,  intretinerea  in perfecta stare a mijloacelor de interventie in caz de incendiu din dotare, instruirea personalului. In cazul nerespectarii acestor obligatii, comerciantul este direct raspunzator in eventualitatea declansarii unui incediu.

 

CAP. IV

PROCEDURA  DE APROBARE A FUNCTIONARII TERASELOR SEZONIERE SI  MODALITATEA DE PLATA  A TAXEI

 

Art.16. (1) Cererile pentru aprobarea functionarii teraselor sezoniere se vor depune cu 15 zile inainte de perioada solicitata.

             (2) Documentele necesare aprobarii functionarii terasei sezoniere sunt:

a) – cerere pentru   eliberarea acordului de ocupare a domeniului public sau privat al municipiului Targoviste;

b) – acordul de functionare eliberat de Primaria Targoviste;

c) – autorizatie  de  alimentatie  publica  pentru  punctul de  lucru in fata caruia se solicita amplasarea terasei;

d) – dovada detinerii legale  a  spatiului  ( act de proprietate, contract de inchiriere, subinchiriere, asociere, locatie, leasing, etc. in copie);

e)  proiect   detaliat   care   sa   evidentieze   amplasamentul  solicitat,  amplasarea mobilierului terasei si o simulare foto a mobilierului si umbrelelor/copertinelor ce urmeaza a fi amplasate;

f) – certificate  fiscale  eliberate  de  catre Serviciul  Taxe si Impozite din cadrul Primariei  Targoviste si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat din care sa rezulte ca solicitantul nu figureaza cu datorii la bugetul local;

            (3) Conditiile de mai sus sunt cumulative si de eligibilitate, iar   nerespectarea acestora  duce la respingerea  cererii de ocupare a domeniului public si privat in vederea amplasarii de terase.

            (4) Cererile vor fi luate in considerare doar in cazul in care amplasamentul solicitat este liber si daca sunt indeplinite conditiile de autorizare, ce se vor verifica la fata locului.

  Art.17. Cererea impreuna cu toate documentele necesare se vor depune la registratura Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art. 18. (1) Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat va elibera un acord  de ocupare  temporara a  domeniului  public  sau  privat  care  va  cuprinde datele de identificare ale solicitantului, locatia aprobata, suprafata ocupata, perioada pentru care se achita taxa si scopul ocuparii temporare a domeniului. Amplasamentul va fi predat solicitantului pe baza de proces verbal de predare primire.

             (2) Dupa aprobarea cererii, solicitantul va efectua plata anticipat pentru minim o luna, urmand ca restul perioadei ramase sa fie achitata lunar pana in data de 25 a lunii in curs, pentru luna urmatoare.

 

Art. 19. (1) Cuantumul taxei pentru ocuparea temporara se stabileste anual prin  hotarare de consiliu pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, iar pentru anul 2010,  este cel stabilit prin H.C.L. nr. 436/2009, dupa cum urmeaza:

 

Zona I – 36 lei/m.p./luna;

Zona II – 30 lei /m.p./luna;

Zona III – 25 lei/m.p./luna.

 

                        (2) Plata se efectueaza in favoarea Primariei Municipiului Targoviste, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, prin ordin de plata confirmat de banca, in contul RO68TREZ27121300205XXXXX, CUI 4279944 deschis la Trezoreria Targoviste, sau numerar la casieria D.A.P.P.P. Dupa efectuarea platii prin ordin de plata, comerciantul se obliga sa depuna la sediul Serviciului Comert sau sa transmita  o copie de pe documentul de plata ( fax 0245/210670).

(3) Neplata   in   termen   a   taxei atrage  dupa sine plata majorarilor de intarziere in conformitate cu O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul acestora se va modifica prin acte normative ce stabilesc sanctiunile ce se aplica pentru plata cu intarziere a obligatiilor bugetare. Pentru neplata la termen se va proceda la recuperarea datoriei pe calea executarii silite, conform prevederilor  Codului de Procedura Fiscala, O.G. 92/2003.

                        (4) Neplata taxei pe o perioada mai mare de doua luni duce la anularea abonamentului fara nicio alta formalitate si la evacuarea fortata, prin masuri administrative. Toate platile aferente evacuarii fortate se suporta de comerciant. Acesta va fi de drept in intarziere la implinirea termenului de plata fara a fi necesara notificarea.

 

 

CAP. V

RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA

 

Art. 20. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre  1000-2000  lei urmatoarele fapte:

a) utilizarea altui mobilier stradal decat cel stabilit de Primaria Municipiului Targoviste si nerespectarea celorlalte conditii privind amenajarea, prevazute la art. 3 din prezentul  regulament;

b) neafisarea datelor de identificare ale comerciantului si nr./data acordului sau autorizatiei de functionare emisa de Primaria Targoviste;

c) depasirea orarului de functionare si incalcarea celorlalte dispozitii prevazute la art. 14 referitoare la crearea de disconfort riveranilor;

d) folosirea cablurilor electrice suspendate sau pozate pe paviment si a sistemelor de amplificare pentru difuzarea de muzica si neintretinerea elementelor terasei (umbrele, scaune, mese,jardiniere, flori) ;

e) incalcarea prevederilor art. 5,6,10;

          f) modificarea si deteriorarea amenajarilor existente (pavimente, corpuri de iluminat, imprejmuiri, jardiniere,etc.);

            g) nerespectarea suprafetei atribuite si mentionate in abonament;

            h) incalcarea prevederilor art. 15, alin. (2) lit. c), alin (6), alin (7), alin (10).

           

 

Art. 21. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 – 1000 lei urmatoarele fapte:

a) neafisarea intr-o limba de circulatie internationala a listei de meniuri cu preturi;

b) servirea pe terasele din municipiul Targoviste in vesela de plastic si depozitarea de ambalaje;

c) prepararea in aer liber a  sortimentelor culinare (mici, gratar, frigarui, etc.);

d) tinuta necorespunzatoare, aspectul neingrijit si lipsa ecusonului  de identificare al personalului de deservire.

 

           

Art. 22. Pe langa sanctiunile contraventionale principale stabilite in prezentul regulament se pot aplica urmatoarele sanctiuni contraventionale complementre:

a)      – revocarea   acordului  de  ocupare  a  domeniului public si privat al Municipiului Targoviste in vederea amplasarii unei terase;

b)      – ridicarea terasei.

Art.23.  Sanctiunile   contraventionale  stabilite   in   prezentul  Regulament  se pot aplica contrvenientilor, persoane fizice ori juridice.

Art.24.    Prezentul   Regulament   se   completeaza   cu   dispozitiile  O.G.  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art. 25. Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Targoviste isi rezerva dreptul de a solicita eliberarea neconditionata si imediata a terenului apartinand domeniului public sau privat al municipiului Targoviste pe care se afla amplasata o terasa sezoniera, fara a fi necesara o notificare prealabila, in cazul efectuarii de reparatii, reabilitari sau orice alte lucrari ce se vor efectua pe domeniul public   sau   privat   al   municipiului  Targoviste, in cazul manifestarilor culturale, etc.

( cazurile enumerate fiind exemplificative si nu limitativ prevazute).

            Art.26. Detinatorul acordului de ocupare al domeniului public sau privat al municipiului Targoviste in vederea ocuparii de terase sezoniere nu are dreptul de a subinchiria terasa.

Art.27. Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimum amenzii stabilite.

Art. 28. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoanele imputernicite de Primarul Municipiului Targoviste.

Art. 29. Cu ducerea la indeplinire a acestui Regulament se insarcineaza Serviciul Comert din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat .

 

                                                                                                                        

H O T A R A R E

privind închirierea directă pe o perioadă de 2 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în incinta fostului Spital “Mănăstirea Dealu” către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,05.05.2010, având în vedere:

§         Adresa nr. 2033/2010 prin care Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Departamentul Regional Bucureşti solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 10/18//2007 pentru terenul în suprafaţă de 50 mp. ;

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind închirierea directă pe o perioadă de 2 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în incinta fostului Spital “Mănăstirea Dealu către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii”;

§         Prevederile H.C.L. nr. 18/2007 privind inchirierea directa pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in incinta Spitalului Manastirea Dealu pentru amplasarea unei statii mobile de masurare si monitorizare a emisiilor radioelectrice catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Generala Bucuresti ;

§         Prevederile art. 124 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art.36 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă închirierea directă pe o perioadă de 2 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în incinta fostului Spital “Mănăstirea Dealu” către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.      

             

              Nr.  92

   Tgv.05.05.2010

                                                                                                                                                                              

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui număr de 6 terenuri, în suprafaţă de 1 mp. fiecare, în vederea amplasării de panouri publicitare luminoase

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui număr de 6 terenuri în suprafaţă de 1 mp. fiecare în vederea amplasării de panouri publicitare luminoase;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui număr de 6 terenuri, în suprafaţă de 1 mp. fiecare, în vederea amplasării de panouri publicitare luminoase, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tereburile  propuse pentru scoaterea la licitaţie în vederea închirierii sunt situate în următoarele locaţii:

-       Str. Poet Gr. Alexandrescu – zona „Consird”

-       Bd. Mircea cel Bătrân – zona Casa Sindicatelor    

-       Str. C. Brâncoveanu – zona parcării „2 Brazi”

-       Str. C. Brâncoveanu – zona bl.B9

-       Calea Bucureşti – zona magazin „Chindia”

-       Bd. Regele Carol I – zona bl. 44                                       

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Lita Ion

   Moţoc Honorius

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul  de început al licitaţiei este de 250lei/amplasament/lună .

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

                                                                                    

               Nr.  93

   Tgv. 05.05.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  spaţiilor comerciale din Baza de Agrement „Crizantema” pentru desfăşurarea activităţii de comerţ pe o perioadă de 3 luni cu posibilitate de prelungire

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Grădini Publice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  spaţiilor comerciale din Baza de Agrement „Crizantema” pentru desfăşurarea activităţii de comerţ pe o perioadă de 3 luni cu posibilitate de prelungire;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiilor comerciale din Baza de Agrement „Crizantema” pentru desfăşurarea activităţii de comerţ pe o perioadă de 3 luni cu posibilitate de prelungire în funcţie de sezonul estival, conform planului de situaţie anexat.

Elementele de identificare ale spaţiilor sunt :

-          5 boxe a cate 14 mp. fiecare

-          1 boxă a 12 mp.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Lita Ion

   Moţoc Honorius

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul  de început al licitaţiei este de 4,5 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Grădini Publice, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

        

              Nr.  94

   Tgv.05.05.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp. , situat în Str. Vlad Ţepeş, adiacent pieţei „Vlad Ţepeş”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau de prestări de servicii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Grădini Publice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp. , situat în Str. Vlad Ţepeş adiacent pieţei „Vlad Ţepeş” pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau de prestări de servicii ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 66/24.02.2005 privind transformarea din U.S.D. în Euro a tarifelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie şi terenurile pe care se află amplasate unităţile comerciale si de prestări servicii;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp., situat în Str. Vlad Ţepeş, adiacent pieţei „Vlad Ţepeş”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau de prestări de servicii, conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Lita Ion

   Moţoc Honorius

   Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul  de început al licitaţiei este de 23,38 lei/mp./lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.       

 

               Nr.   95

   Tgv.05.05.2010

 

                                                                                                    

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 64 mp, situat în str. Revoluţiei, zona bl. C 6, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,05.05.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 64 mp, situat în str. Revoluţiei zona bl. C 6 în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică;

§        Prevederile Legii 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 64 mp, situat în str. Revoluţiei, zona bl. C 6, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Stănescu Iulian

Ilie Valentin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 100 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

               Nr.  96

   Tgv.05.05.2010

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bd. Eroilor adiacent bl. C7, ap. 1, în vederea realizării scară de acces şi rampă  pentru persoanele cu dizabilităţi, la spaţiul cu destinaţia de sediu firmă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în B-ul. Eroilor adiacent bl. C 7, ap. 1 în vederea realizării scară de acces şi rampă  pentru persoanele cu dizabilităţi la spaţiul cu destinaţia de sediu firmă;

§        Prevederile Legii 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art.14 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în B-ul. Eroilor adiacent bl. C 7, ap. 1, în vederea realizării scară de acces şi rampă  pentru persoanele cu dizabilităţi, la spaţiul cu destinaţia de sediu firmă, conform planului de amplasament care constitue anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Stănescu Iulian

Ilie Valentin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 38 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

               Nr. 97

   Tgv. 05.05.2010

                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară şi alee de acces la spaţiul comercial existent

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,05.05.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară şi alee de acces la spaţiul comercial existent ;

§    Prevederile art. 14, din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 25 mp, situat în Str. Moldovei – adiacent bl. 66, sc.D, Ap. 64, pentru realizare hol, scară şi alee de acces la spaţiul comercial existent, conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Stănescu Iulian

Ilie Valentin

Art.  4  Preţul de început al licitaţiei va fi de 56 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

               Nr.  98

   Tgv.05.05.2010

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a 2 (două) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitarea unui număr de doi chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele pe care o deţin cu contract de închiriere;

§    Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute chiriaşilor şi preţul de vânzare al acestora;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§    Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

 

Nr. de înregistrare

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

Adresa

 

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual şi iniţial

 

Anul

construc

ţiei blocului

Preţ apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

1.

 

 

6197.

04.03.

2010

 

 

ANDREESCU MIHAELA LUIZA

Str. Avram Iancu, nr. 11,bl. 47, et.4, ap. 25, M IX. – 4 CAMERE

 

6173a

04.03.2010

11079a

10.06.2002

 

1971

 

5.612 lei

 

2.

 

 

7093.

15.03.

2010

 

DOBRESCU FLORICA

Str. Avram Iancu, nr. 5,bl. 43, et.2, ap. 12, M IX. – 2 CAMERE

2102a

04.02.2005

2438

02.12.1980

 

1971

 

4.021 lei

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

                                         

  Nr.   99

  Tgv. 05 .05.2010

 

                                                                                                                                                               

      HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2, din data de 14.04.2010, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2010 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din 14.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 30.09.2010, pentru un număr de 6 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă repartizarea a două locuinţe, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.04.20010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 4 La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi

Art. 5 Se aprobă schimbul a unui număr de  6 (şase) conform Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.100

  Tgv.05.05.2010

 

                                                                                                                

   HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 19.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 14.04.2010 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 15/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§ Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” şi alin. 6, lit. „a”,  pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din 19.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2010, pentru un număr de 18 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 19.04.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 4 Se aprobă repartizarea unui număr de 8 locuinţe sociale din recuperări, până la data de 31.12.2010 conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 19.04.20010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                    

   Nr. 101

   Tgv.05.05.2010

 

                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor C – Centrul Vechi, din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei parcări reşedinţă, situată în zona blocurilor C – Centrul Vechi, din Municipiul Târgovişte Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§      Prevederile art. 36, alin 2  lit. c si alin. 5 lit. a ale art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a parcării de reşedinţă în zona blocurilor C – Centrul Vechi, din Municipiul Târgovişte, cu un numar de 290 locuri.

Planul de amplasament al parcării, constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Paraschiv Cornelia

            Stănescu Iulian

            Ilie Valentin

Art.  3  Preţul  de început al licitaţiei este 7600 lei/lună/total locuri parcare cu T.V.A, respectiv 6156 lei/luna/total locuri parcare fara T.V.A

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare                         

                                                               

  Nr.  102

  Tgv. 05 .05.2010

                                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P  prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte ;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţie Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obilgă Primarul, D.A.P.P.P., Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol,

Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.  103

   Tgv.05.05.2010

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 210/26.05.2009 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor

tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 05.05.2010, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Management Proiecte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind  modificarea H.C.L. nr. 210/26.05.2009 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte »  ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 210/26.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte »

§  Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se modifica indicatorii economici aprobati prin  H.C.L. nr. 210/26.05.2009, referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte, după cum urmează:

   -TOTAL GENERAL:   3.422.459,04 lei ( inclusiv TVA)

   -C+M                      :   3.008.114,13 lei  ( inclusiv TVA)

 

Cresterea indicatorilor tehnico-economici a intervenit in urma conditiilor impuse de Normele Europene de functionare a activitatilor sportive si anume:

v           Infiintarea unui cabinet medical care sa fie dotat cu aparatura medicala specifica;

v           Dotarea cu aparatura de recuperare medicala;

v           Dotarea cu instalatii si echipamente proprii necesare producerii agentului termic;

v           Cheltuieli suplimentare la asigurarea utilitatilor: apa, canal, electricitate,  amenajarea perimetrala a obiectivului precum si  arhitectura urbana.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 210/26.05.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

           

  Nr.  104

  Tgv. 05 .05.2010

          

,

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., din data de  27.05.2010

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extrordinară, azi, 26.05.2010, avand in vedere:

§  Prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Târgovişte în  S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art.18, alin. 3 din Actul Constitutiv al Societăţii al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§  Prevederile Hotărârii nr. 18/08.02.2010 a  Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art. 21, alin.(1), şi respectiv art.36, alin. 2, lit.”a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       In temeiul art.45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. din data de 27.05.2010, în care se va supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 la prezenta.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte,  reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   105

   Tgv. 26.05.2010

 

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local                                                                                                           Anexa I

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extrardinare din data 27.05.2010 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 27.05.2010, pentru punctele de pe ordinea de zi, asa cum au fost detaliate în proiectul de hotărâre al A.G.E.A. ( Anexa 1 A), ce urmează a fi adoptat în şedinţa din data de mai sus, astfel:

1.    Să aprobe verificarea condiţiilor de îndeplinire a subscrierii de acţiuni, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 4/18.05.2009;

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.    Să aprobe majorarea capitalului social al societăţii cu contravaloarea efectivă a acţiunilor subscrise;

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

 

3.    apobe anularea acţiunilor emise în baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 4/18.05.2009, care nu au fost subscrise până la data de 18.05.2010;

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

 

4.    Să aprobe modificarea actului constitutiv al societăţii, în ceea ce priveşte  acţionarii, capitalul social şi structura acţionariatului, urmare a majorării de capital;

 

Pentru  _____X______    Împotrivă____________          Abţinere___________

 

5.    Să aprobe desfiinţarea punctelor de lucru deţinute de societate în localitatea Pucioasa – Str. N. Titulescu, nr. 1 şi Moreni – Str. Căpitan Pantea Ion, nr. 19- jud. Dâmboviţa;

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

 

6.    Să aprobe înfiinţarea a două noi puncte de lucru: în localitatea Pucioasa –

B-dul Republicii, nr. 118 Bis, et. 1/subsol şi Moreni – Str. Ana Ipătescu,

nr. A4A, jud. Dâmboviţa;

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

 

7.    Să împuternicească pe dl. Niţă Laurenţiu, în calitate de secretar al Consiliului de Administraţie, să semneze documentele necesare privind înregistratrea prezentei hotărâri a Adunării Generale la Oficiul Registrului  Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea prezentei hotărâri.

 

Data 26.05.2010       

 

                                                                                                                                                  

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., din data de  27.05.2010

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extrordinară, azi, 26.05.2010, avand in vedere:

§  Prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Târgovişte în  S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art.18, alin. 3 din Actul Constitutiv al Societăţii al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§  Prevederile Hotărârii nr. 18/08.02.2010 a  Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art. 21, alin.(1), şi respectiv art.36, alin. 2, lit.”a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       In temeiul art.45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. din data de 27.05.2010, în care se va supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 la prezenta.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte,  reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   106

   Tgv. 26.05.2010

   

 

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local

             Anexa I

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 27.05.2010 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 27.05.2010, pentru punctele de pe ordinea de zi,  astfel:

 

1.      Să aprobe situaţiile financiare ale anului 2009, care cuprind: Bilanţul – Anexa 1 A, Contul de Profit şi de Pierdere – Anexa 1 B, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de Trezorerie şi Note Explicative – Anexa 1 C.

 

Pentru  _____X______       Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.      Să aprobe Raportul Administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2009 – conform Anexei 1 D.

 

Pentru  _____X______       Împotrivă____________        Abţinere___________

 

3.      Să aprobe repartiţia pe destinaţii a profitul net realizat în exerciţiul financiar al anului 2009 -  conform Anexei 1 D, în valoare de 1.452.300 lei, astfel:

§                                                                                                                                                                                        Rezerva legală      7.136 lei

§                                                                                                                                                                     Acoperirea pierderilor contabile                                27.261 lei

§         Dividende                                                                     787.724 lei

§         Alte rezerve – surse proprii pentru IID POS            355.169 lei

§         Alte rezerve – surse proprii pentru IID BERD          275.010 lei.

 

Pentru  _____X______       Împotrivă____________          Abţinere___________

 

4.      Să aprobe ca dividendele repartizate din profit în suma de 787.724 lei să fie vărsate integral pentru constituirea şi alimentarea fondului IID POS aferent investiţiei „Reabilitarea şi extiderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Dâmbiviţa”, investiţie ce se va derula din Fonduri de Coeziune. (conform Anexei 1 D)

 

Pentru  _____X______       Împotrivă____________         Abţinere___________

 

5.       Să aprobe fondul de participare la profitul aferent anului 2009, al salariaţilor, în suma de 157.545 lei. (conform Anexei 1 D)

 

Pentru  _____X______       Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

 

 

6.      Să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea defăşurată în exerciţiul financiar al anului 2009. (conform Anexei 1 D)

 

Pentru  _____X______       Împotrivă____________          Abţinere___________

 

7.      Să aprobe gradul de realizare al indicatorilor de performanţă, anexă la contractele de mandat pentru anul 2009. (conform Anexei 1 D)

 

Pentru  _____X______       Împotrivă____________          Abţinere___________

 

8.      Să aprobe acoperirea sumei de 890.259 lei, reprezentând fond de risc constituit în perioada 1998 – 2008, din fondul propriu de dezvoltare al societăţii existent la data constituirii obligaţiei (O.G. 21/14.08.2008) (conform Anexei 1 D)

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

 

9.      Să aprobe termenii şi condiţiile contractului nr. 2962/16.04.2010, încheiat cu firma S.C. BDO CONTI AUDIT S.R.L. pentru auditarea situaţiilor exerciţiului financiar 2009. (conform Anexei 1 E)

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________          Abţinere___________

                                                          

10.  Să împuternicească pe dl. Niţă Laurenţiu, în calitate de secretar al Consiliului de Adminstraţie, să semneze documentele necesare privind înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea prezentei hotărâri.

 

Data  26.05.2010      

 

                                                  

HOTĂRÂRE

     privind modificarea H.C.L. nr. 185 / 27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectuluiConsolidare, reabilitare şi modernizareGrup Scolar Voievodul MirceaMunicipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi,.26.05.2010, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciul Proiecte-Investiţii-Achiziţii, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 185 / 27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectuluiConsolidare, reabilitare şi modernizareGrup Scolar Voievodul MirceaMunicipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§  Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 „ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă,;

§      Prevederile H.C.L. nr. 185 / 27.04.2009 privind aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare) ;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 185 / 27.04.2009 după cum urmează:

 “Art. 6” va avea următorul cuprins: Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 67.243,96 lei  (minim 2%) reprezentând contribuţia proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.  

 “Art. 7” va avea următorul cuprins:  Se aprobă finanţarea sumei de  3.294.953,95 lei din bugetul local pe anul 2010, suma ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislaţiei în vigoare.   

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 185/27.04.2010 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

               

  Nr.   107

  Tgv. 26.05.2010