Inapoi

 

194. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind aprobarea infiintarii unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice

195. Hotarâre privind aprobarea limitelor mandatului reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în AGOA la S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A din data de 27.05.2009

196. Hotarâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Bdul Independenţei

197. Hotarâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Şoseaua Găeşti

198. Hotarâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii« Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Calea Bucureşti

199. Hotarâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Strada Constantin Brâncoveanu

200. Hotarâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA

201. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 279/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

202. Hotarâre modificarea H.C.L. nr. 280/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

203. Hotarâre privind modificarea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16,  Târgovişte”

204. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte al unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei Grădini Publice, în vederea casării

205. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

206. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Directiei de Salubritate

207. Hotarâre privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru activităţile care compun serviciul de salubritate al Municipiului Târgovişte

208. Hotarâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

209. Hotarâre privind atribuirea denumirii de strada Ileana Sărăroiu unei străzi aflată în zona str. Aleea Mânăstirii Dealu

210. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte »

211. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, obiectivelor şi criteriilor de performanţă  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Târgovişte pe anul 2009

212. Hotarâre privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2008

213. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste

214. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL

215. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, beneficiar STĂNESCU MARIUS

216. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cabinet Medical Stomatologic”, în Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab, nr. 38, beneficiar FALCA ANTONIO

217. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clinică Medicală”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 131, beneficiar S.C. OPREMI MEDFARM SRL, Craiova

218. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire locuinţă S+P+M şi garaj”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 98, beneficiari PETCU ADRIAN şi PETCU MĂDĂLINA - ELENA

219. Hotarâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM

220. Hotarâre privind identificarea spatiului necesar functionarii Centrului de Informare Turistica din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte

221. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

222. Hotarâre privind unele măsuri pentru reorganizarea parcului auto al Aparatului de Specialitate al Primarului

223. Hotarâre privind trecerea unor bunuri din administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte în administrarea Direcţiei de Salubritate

224. Hotarâre privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1945 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Strada Crângului, Cartier Priseaca, proprietar Zarioiu Elana

225. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unui teren in suprafata de 17.004 mp, în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „CNI-S.A.” pentru realizarea obiectivului „Bazin de înot”

226. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

227. Hotarâre privind concesionarea directă sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor şi terenurilor aparţinând proprietăţii publice şi private a Municipiului Târgovişte

228. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A a terenului în suprafaţă de 17.004 mp, în scopul construirii obiectivului „Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9”

229. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii iunie 2009

 

                                                

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind aprobarea infiintarii unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune initierea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind aprobarea infiintarii unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare ;

§  Prevederile Legii nr. 217/2003 – privind prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile HG nr. 1624/2003 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996 legea locuintei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si lucrari publice;

§ Prevederile Ordinului nr. 384 din 12.iulie.2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie;

§ Prevederile H.G. nr. 686 din 12.iulie.2005 pentru aprobarea strategiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie;

§ Prevederile Ordinului nr. 304 din 21.iulie.2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

§  Prevederile OG nr. 68/2003 – privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;

§  Prevederile H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind aprobarea infiintarii unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice

§ Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Dispozitivul H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind aprobarea infiintarii unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice va avea următorul cuprins:

 Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Centrului multifunctional de servicii integrate destinat victimelor violentei in familie “Impreuna vom reusi” situat in Targoviste, Str.             

                , nr.      judetul Dambovita şi asumarea costurilor aferente în completarea celor asigurate prin Proiectul privind Incluziunea Socială in procesul de implementare.

Art. 2 Se aprobă asigurarea contribuţiei de minim 10% din valoarea totală a finanţării solicitate;

Art. 3 Se aproba asumarea costurilor de funcţionare a Centrului şi menţinerea destinaţiei acestuia pentru o perioadă de 6 ani de la darea în funcţiune a acestuia şi, ulterior, menţinerea obiectului de activitate al Centrului în domeniul social până la finalizarea duratei de amortizare a obiectivului de investiţii, calculată conform legii;

Art. 4 Se aproba desemnarea echipei de management a proiectului : manager proiect, asistent manager proiect, contabil proiect, jurist proiect, responsabil achizitii proiect, consilier relatii mass media si mediatizarea proiectului, secretar proiect;

Art. 5 Se aproba desemnarea persoanei împuternicite să înainteze cererea de finanţare şi să semneze contractul de finanţare prin persoana doamnei director executiv – ing. Stanescu Delia;

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

             Nr.    194

   Tgv. 26.05.2009

 

 

                                                                                   

HOTARARE

privind aprobarea limitelor mandatului reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în AGOA la S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A din data de 27.05.2009

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 26.05.2009 având în vedere:

§  Adresa S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 11540/18.05.2009, prin care solicită aprobarea mandatului în A.G.A. a reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte de aprobare a Bilanţului pe anul 2008, a activităţii financiare, cu anexele aferente, pentru S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A.;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” şi alin. 3 lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se mandatează dl. Adrian Casandroiu, reprezentantul municipiului Târgovişte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A.. sa aprobe in sedinta din data de 27.05.2009  Bilanţul pe anul 2008 si situatiile privind activitatile  financiare, cu anexele aferente, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul municipiului Targoviste in AGA, Direcţia Economică, şi secretarul municipiului  pentru comunicare.

 

   Nr.    195

   Tgv. 26.05.2009

  

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în

Municipiul Târgovişte » - Bdul Independenţei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartimentul Programe Dezvoltare Locală, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Bdul Independenţei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Bdul Independenţei , după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

v lungime de 1120 m; parte carosabila 2x7.0 m; trotuare 2x2.00 m; zona verde 2x1,5 m;

v Durata de realizare a investitiei este 12 de luni

Indicatori economici:

v Valoarea cheltuielilor/obiectiv

v Total valoare(inclusiv TVA )- 3443.222 lei ( 815.988 euro )

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi împrumut bancar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

             Nr.    196

   Tgv. 26.05.2009

  

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în

Municipiul Târgovişte » - Şoseaua Găeşti

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartimentul Programe Dezvoltare Locală, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Şoseaua Găeşti

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Şoseaua Găeşti , după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

v Lungime carosabil 1450 m: parte carosabila 2x7.0 m; trotuare 2x1,50 m; zona verde 2x1,0m ;

v Durata de realizare a investitiei este 12 de luni;

Indicatori economici:

v Valoarea cheltuielilor/obiectiv

v Total valoare(inclusiv TVA ) – 4354.745 lei (1032.003 euro )

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi împrumut bancar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

         

   Nr.    197

   Tgv. 26.05.2009

  

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii« Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Calea Bucureşti

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartimentul Programe Dezvoltare Locală, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Calea Bucureşti ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Calea Bucureşti, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

v Lungimea carosabil L=2130 m.

v Parte carosabila -2x7.0 m

v Trotuare -2X3.0m

v Zona verde -2x2.00m

v Durata de realizare a investitiei este 12 de luni.

Indicatori economici:

v Valoarea cheltuielilor/obiectiv

v Total valoare(inclusiv TVA ) – 8344.876 lei ( 1977.599 euro ) 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi împrumut bancar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

             Nr.    198

   Tgv. 26.05.2009

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în

Municipiul Târgovişte » - Strada Constantin Brâncoveanu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartimentul Programe Dezvoltare Locală, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Strada Constantin Brâncoveanu ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » - Strada Constantin Brâncoveanu, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

v Lungimea carosabil L=1330 m.

v Parte carosabila -2x6.0 m

v Trotuare -2X2.00m

v Zona verde -2x2.00m

v Durata de realizare a investitiei este 12 de luni.

Indicatori economici:

v Valoarea cheltuielilor/obiectiv

v Total valoare(inclusiv TVA )- 4111.675 lei ( 974.400 euro )

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi împrumut bancar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

             Nr.   199

   Tgv. 26.05.2009

                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile

interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

              In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

      Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

        Tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,

      Tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,

      Luand act de:

  a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul Municipiului Targoviste in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 12.045/25.05.2009

   b) raportul procedurii privind finalizarea procedurii de licitatie in vederea contractarii unui imprumut  sub nr. 10805/12.05.2009

       c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

      Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local a caror documentatie tehnico-economica a fost aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 196, 197, 198, 199 /26.05.2009 privind .reabilitarea strazilor din Municipiul Targoviste prevazuta in anexa la prezenta.

 

    Consiliul Local al Municipiului Targoviste  adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA, cu o maturitate de 8 ani.

Art. 2. - Contractarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru realizarea investitiilor publice de interes local prevazute in anexa la prezenta.

-Finantarea obiectivelor de investitii mentionate in anexa se va face in limita creditului aprobat pe baza situatiilor de lucrari acceptate la plata.

  Art. 3. - Din bugetul local al Municipiului Targoviste se asigura integral     plata:

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;

   b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;

   c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1.

 Art. 4. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Targoviste urmatoarele date:

   a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

   b) valoarea finantarii rambursabile contractate;

   c) gradul de indatorare a Municipiului Targoviste;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;

   e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

   f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

 Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Targoviste

Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului Municipiului Targoviste,  in termenul prevazut de lege, primarului Municipiului Targoviste si prefectului judetului Dambovita si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro

             

          Nr.    200

          Tgv. 26.05.2009

         

 

            

ANEXA

HCL. 200 /26.05.2009

 

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

Ce vor fi finantate din creditul contractat de la CEC BANK SA

 

 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Nr. si data HCL  de aprobare a documentatie tehnico- economice

Valoarea totala a obiectivului

 (Lei)

Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste (B-dul Independentei )

 

HCL……./ 26.05.2009

3.443.222

Reabilitare si ranforsare strazi in  Municipiului Targoviste  (Soseaua Gaesti )

 

HCL……./ 26.05.2009

4.354.745

Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste  (Calea Bucuresti )

 

HCL……./ 26.05.2009

8.344.876

Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste  (Constantin Brancoveanu  )

 

HCL……./ 26.05.2009

4.111.675

 

           

       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 279/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 279/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 28, alin 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Prevederile H.G. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

   In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Art. 1 al H.C.L. nr. 279/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru ajutoarele de urgenţă acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins :

« Art. 1 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului, pentru :

·   calamităţi naturale, incendii, accidente ;

·   intervenţii medicale, procurarea de proteze şi accesorii medicale în cazul în care preţul nu este suportat de către stat sau este suportat parţial ;

·   procurarea de medicamente ;

·   efectuarea unor intervenţii chirurgicale în străinătate – diferenţa dintre costul operaţiei în ţară şi cel al operaţiei din străinătate ;

·  premierea familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie ;

·  acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântare, familiilor aflate în nevoie, care nu beneficiază de alt ajutor de înmormântare de la alte instituții. »

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 279/16.07.2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul municipiului Târgovişte.

         

 Nr.  201

 Tgv. 26.05.2009

 

 

HOTĂRÂRE

modificarea H.C.L. nr. 280/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 280/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

§   Prevederile art. 121,122,123 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1  Art. 1 al HCL nr. 280/16.07.2008 privind aprobarea condiţiilor şi a cuantumului maxim pentru prestaţiile financiare excepţionale, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, va avea următorul cuprins :

« Art. 1 Se aprobă acordarea de prestatii financiare excepţionale, prin dispoziţia primarului, pentru :

·      procurarea de proteze, medicamente si alte accesorii medicale al caror cost nu este suportat de catre stat sau este suportat partial ;

·      interventii medicale al caror cost nu este suportat de catre stat sau este suportat partial ;

·      achitarea unor taxe de scolarizare ;

·      premierea copiilor talentati cu rezultate deosebite intr-un domeniu ;

·      participarea in tabere organizate pentru copii talentati intr-un domeniu cu o situatie economica precara sau probleme medicale deosebite 

§  acordarea unor prestații financiare excepționale copiilor ale căror familii se confruntă temporar cu probleme financiare, determinate de o situație  excepțională și se află în risc de separare sau de abandon școlar. »

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 280/16.07.2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.  202

Tgv. 26.05.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16,  Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Investiţii prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea comisiei care va efectua  verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996 - legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§ Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§ Prevederile HCL nr. 424/2008 privind stabilirea comisiei care va efectua  verificarea situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă componenţa comisiei de verificare a situaţiilor de plată şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte, după cum urmează:

1.ing. Marius Constantinescu – Administrator Public

2.ing. Constantin Bălaşa – Director Executiv Direcţia Tehnică

3.ing. Doina Coman – Şef Birou Investiţii

4.ing. Daniel Tudorache – Consilier Birou Investiţii

5.ec. Carmen Andrei – Consilier Direcţia Economică

6.jr. Elena Iordache – Consilier Serv. Contencios Administrativ şi Executare Silită

7.ing. Cornelia Lungu – Diriginte Şantier

8. ing. Stănescu Iulian – consilier local

9. ing. Băluţă Vasile – consilier local

Art. 2 Comisia sus menţionată se obligă să informeze periodic Consiliul Local Municipal Târgovişte asupra situaţiilor de lucrări şi a studiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”.

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 424/2008 se revocă.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică – Biroul Investiţii, membrii comisiei constituite şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  203

 Tgv. 26.05.2009

 

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte al unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei Grădini Publice, în vederea casării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Grădini Publice privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte al unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei Grădini Publice pentru a fi casate;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi scoaterea din funcţiune în vederea casării a mijoacelor fixe aflate în administrarea Direcţiei Grădini Publice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Grădini Publice, DAPPP, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

Nr.  204

Tgv. 26.05.2009

 

 

 

                                                                       Anexa la HCL nr. 204 /26.05.2009

 

 

Tabel cu mijloace fixe aflate în administrarea

Direcţiei Grădini Publice scoase din funcţiune în vederea casării

 

 

Nr. crt.

 

    Denumire

 

  Nr. inventar

 

Cantitate

 

     Preţ

 

     Valoare

1.

 

    Wc ecologic

 

   21242016-

   21242017

 

        2

 

   4761.38

 

     9522.76

2.

Leagăn mic tip scaun

 

   1680010-

   1680014

 

        4

 

     75.00

 

      300.00

3.

Tobogan

 

   1680015

 

        1

 

    400.00

 

      400.00

4.

 

    Vaze ciment        ornamentale

 

  1680016-         1680045

 

      30

 

     36.66

 

     1100.00

 

 

TOTAL

 

 

 

 

     11322,76

 

 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2009, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile HCL nr. 515/12.12.2008 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” si alin.  3, lit „b” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  205

 Tgv. 26.05.2009

 

 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Directiei de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§ Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

§ Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor;

§ Prevederile H.C.L. nr. 293/21.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare în aria administrativă a municipiului Târgovişte al Serviciului Public de Salubrizare;

§ Prevederile O.G. nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.04.2008 privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, pct. a, lit.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Salubritate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

             Nr.  206

   Tgv. 26.05.2009

 

 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru activităţile care compun serviciul de salubritate al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§ Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

§ Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor;

§ Prevederile H.C.L. nr. 293/21.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare în aria administrativă a municipiului Târgovişte al Serviciului Public de Salubrizare;

§ Prevederile Ordinului ANRSC nr. 117/2007 privind Caietul de sarcini – cadru al serviciului de salubritate;

§ Prevederile O.G. nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.04.2008 privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, pct. a, lit.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Caietele de sarcini pentru activităţile desfăşurate de serviciile de salubritate pe raza Municipiului Târgovişte, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

             Nr.   207

   Tgv. 26.05.2009

  

 

 

HOTĂRÂRE

 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Prevederile Legii nr. 371/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;

§  Prevederile HCL 225/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare ;

§  Prevederile HCL nr. 79/28.02.2008 privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste;

§  Prevederile H.C.L. nr. 80/28.02.2008 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a şi alin. 3, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

1.  Art. 1 va avea următorul conţinut: Art.1.(1) Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte este un serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004, cu modificările şi completările ulterioare H.C.L. 225/30.06.2005 şi H.C.L. 482/12.12.2008”;

2. Art. 4 va avea  următorul cuprins: „Art.4. Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte are următoarele atribuţii:

a) asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

b) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică;

c) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Târgovişte sau a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

d) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică;

f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local;

h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

i) acţionează, împreună cu structurile locale ale Poliţiei, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, şi ale altor autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

j) controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi măsurile ce trebuie luate, în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

l) însoţeşte, în condiţiile stabilite prin Regulament, funcţionarii Primăriei Municipiului Târgovişte la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

m) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale de convieţuire socială, altele decât cele cu caracter penal;

n) sprijină structurile locale ale Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

o) asigură paza transportului de valori la instituţiile subordinate primăriei

p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege”.

3. Art. 5 va avea următorul cuprins: „Art.5 (1).Funcţiile publice de conducere din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte cuprind următoarele categorii:

a) Director executiv;

b) Director executiv adjunct

c) Şef serviciu

d) Şef birou.

 (3).Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, astfel:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

(4)Funcţionarii publici de execuţie din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte sunt numiţi în funcţia publică specifică de agent comunitar”;

4. Art. 6 va avea următorul cuprins: Art.6.Activitatea Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte este structurată pe domenii astfel:

a)Serviciul Ordine publică cu atribuţii în:

§ menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică în municipiul Târgovişte prin activitatea agenţilor comunitari din posturi fixe, mobile sau patrule;

§ constituirea şi coordonarea echipelor de intervenţii pentru situaţii speciale.

Serviciul Ordine Publică este structurat formaţiuni de ordine publică.

b)Serviciul Pază  Obiective cu competenţe în asigurarea pazei obiectivelor de interes local, din domeniul public şi privat al municipiului, cu agenţi de pază (personal contractual), încadrat în condiţiile legii.

Serviciul Pază Obiective este structurat pe grupe de pază

c) Compartimentul Instruire, control, arme şi muniţii, protecţia muncii, PSI cu responsabilităţi în ceea ce priveşte:

§ formarea profesională a agenţilor comunitari, prin organizarea de cursuri;

§ perfecţionarea pregătirii profesionale şi tehnice a agenţilor comunitari;

§ activităţi specifice pe linie de armament şi muniţii (păstrarea, menţinerea în stare de funcţionare şi folosire);

§ organizarea cursurilor de calificare pentru agenti de pază şi ordine;

§ activităţi de control intern;

§ prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, identificarea, evaluarea, dimiuarea, eliminarea factorilor de risc de accidentare/îmbolnţvire profesională specifici activităţii desfăşurate

d) Biroul Financiar- Contabil Juridic Administrativ are următoarele atribuţii:

d1) activitatea financiară

§ Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor si a concordantei dintre evidenta contabila analitica , evidenta contabila sintetica, bilant contabil si anexele la bilant.

§ Intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale .

§ Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor.

§ Urmareste incadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate.

§ Organizarea si tinerea evidentei contabile si tehnic operative a mijloace fixe, obiectelor de inventar, materialelor si banesti .

§ Organizeaza si verifica modul de gestionare a valorilor materiale , a fondurilor fixe, a decontarilor cu debitorii si creditorii .

§ Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea , exactitatea datelor inscrise in extrase cu cele din documentele insotitoare .

§ Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont .

§ Intocmeste lunar balanta de verificare.

§ Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiilor de plata

§ Intocmeste statele de salarii necesare platii personalului angajat (calcul salarii, sporuri cuvenite conform legii etc.) pentru timpul efectiv lucrat, platii certificatelor medicale, concedii de odihna etc;

§ Organizarea activitatii de evidenta a angajamentelor bugetare

- elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Comunitare;

- organizeaza si executa controlul financiar preventiv in conformitate legislatia in vigoare la momentul respectiv

- întocmeste si transmite ordonatorului principal de credite la termenele stabilite, darea de seama trimestriala si contul de executie lunar, potrivit prevederilor legale;

- efectuează la timp operatiile de inventariere a patrimoniului;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege şi sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau Primăriei;

d2) activitatea de logistică

§ răspunde de asigurarea condiţiilor materiale necesare desfăşurării activităţii celorlalte compartimente ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;

d3) activitatea juridică

§ răspunde de aplicarea şi interpretarea actelor normative în exercitarea atribuţiilor Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte şi reprezintă instituţia în litigiile aflate în instanţă

e) Compartimentul Resurse Umane

§ se subordonează  Directorului executiv adjunct şi răspunde de gestionarea resurselor umane necesare Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale.

f) Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură

§ asigură accesul publicului la informaţile de interes public, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei, asigură programarea audienţelor acordate cetăţenilor, oranizează şi întreţine baza proprie de date pe sport magnetic

g) Compartimentul Cooperare şi Coordonare cu Structuri de Ordine Publică

§ asigură relaţiile de cooperare cu Poliţia, Jandarmeria, ISUJ şi alte structuri cu care Poliţia Comunitară intră în contact prin natura sarcinilor ce îi revin”;

5.  Se vor introduce atribuţii pentru directorii executivi adjuncţi şi pentru şefii formaţiunilor de ordine publica din cadrul serviciului „ Ordine Publică”.

 Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Poliţia Comunitară şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

                                 

             Nr.   208

   Tgv. 26.05.2009

                        

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea denumirii de strada Ileana Sărăroiu unei străzi aflată în zona str. Aleea Mânăstirii Dealu

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al  Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registru Agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atribuirea denumirii de str. Ileana Sărăroiu, unei străzi aflate în zona Str. Aleea Mânăstirii Dealu;

§ Avizul nr. 47 al Comisiei Judeţene de Atribuire de Denumiri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada Ileana Sărăroiu, străzii care începe din str. Aleea Mânăstirii Dealu şi se înfundă, identificată conform planului urbanistic anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Strada Ileana Sărăroiu va fi inclusă în zona de impozitare B.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.    209

   Tgv. 26.05.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor

tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Investiţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Tărgovişte » ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul « Piscină acoperită – Club Sportiv Şcolar – Târgovişte » , după cum urmează:

 

INDICATORI ECONOMICI:

      AMPLASAMENT

Str. Maior Spirescu nr.1, Targoviste, Jud. Dambovita

     SUPRAFATA INCINTEI

1446,60 mp

      VECINATATI

             - la N – Str. Preot Toma Georgescu

             - la E – Str. Maior Oprescu Adrian

             - la S – Str. Maior Spirescu

 - la V – Str. Lt. Maj. Dragomirescu Liviu

REGIM JURIDIC

             - Teren intravilan proprietate a Consiliului Local Targoviste.

REGIM ECONOMIC

             -folosinta actuala a terenului: curti si constructii

             -destinatia conform P.U.G.: dotari social-culturale

             -suprafata terenului: 1446.60mp

       

CARACTERISTICI SEISMICE

             Zona de amplasare: C

             Coeficient seismic: Ks=1.20

             Perioada de colt: Tc=1.00

             Clasa de importanta: III

             Categoria de importanta: C- constructii de importanta obisnuita

            CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI

Aria construita: 989.90mp

Aria desfasurata: 989.90mp

Regim de inaltime: Parter

Inaltime parter:3.50m

Deschideri: 3.10m - 8.50m

             STRUCTURA CONSTRUCTIVA

Structura va fi realizata din pereti de zidarie portanta tesuta cu stalpisori din beton armat astfel incat niciun panou de zidarie sa nu depaseasca 10 mp. Ca elemente verticale de rezistenta se vor realiza stalpi beton armat ce se vor lega la partea de sus cu o centura din beton armat.

Pentru a se asigura efectul de saiba orizontala pardoseala va fi din beton armat monolit ce se va sprijini pe reteaua de grinzi.

Fundatiile se vor dimensiona in urma datelor ce vor fi furnizate prin intermediul unui Studiu Geotehnic al amplasamentului in functie de capacitatea portanta a acestuia, a stratificatiei si a nivelului apelor subterane.

Fundatiile vor fi de tipul „retea de grinzi” dispuse dupa cele doua directii precum si grinzi de fundare specifice peretilor de zidarie astfel asigurandu-se o conlucrare spatiala cat mai uniforma si evitarea tasarilor diferentiate pe suprafata construita.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 2.243.226,45 lei

   -Valoare C+M      : 1.776.547,43 lei

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

  Nr.    210

   Tgv. 26.05.2009

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, obiectivelor şi criteriilor de performanţă  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Târgovişte pe anul 2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, listei de investiţii, obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2009;

§  Proiect de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009 şi situaţiile anexe ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile Ordinului 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

§  Hotararea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte nr. 1/04.02.2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009;

§  Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

§  Prevederile art. 18, lit. l şi k din Actul Constitutiv al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 48/2008 privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste;

§  Prevederile H.C.L. nr. 191/2008 privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”a” şi alin. 3 lit. „b” şi „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, lista de investiţii, obiectivele şi criteriile de performanţă  ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte, pe anul 2009, în forma analizată şi avizată de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judeţean Dâmboviţa, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, conducerea S.C. ECO SAL 2005 S.A. Târgovişte, Consiliul de Administraţie al societăţii şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

             Nr.   211

   Tgv. 26.05.2009

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte privind aprobarea bilanţului contabil, Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pe anul 2008;

§  Raportul Consiliului de Administraţie pe anul 2008 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Raportul Comisiei de cenzori a S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Prevederile Ordinului 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului  Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§  Prevederile art. 18 lit. l şi k ale Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2  lit. a şi alin. 3 lit. b si c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă Bilanţul contabil cu anexele aferente, Raportul Consiliului de Administraţie pe baza de bilanţ şi Raportul Comisiei de cenzori ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, pe anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului pe anul 2008 al societăţii, după cum urmează:

·  Fond de participare a salariaţilor la profit 83.116 lei(10 %);

·  Fond de dezvoltare 748.046 lei (90%).

Art. 3 Se aproba:

·  cheltuielile nedeductibile in suma de 48.885 lei

·  cheltuielile deductibile limitate in suma de 55.347 lei reprezentând cheltuieli sociale conform Contractului Colectiv de Munca şi Codului Fiscal

Art. 4 Se aprobă acordarea unui premiu directorului general al S.C. ECO-SAL 2005 s.a. Târgovişte, constând întrun salariu de bază lunar, acordat conform Contractului de performanţă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

       

             Nr.   212

   Tgv. 26.05.2009

            

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, avand in vedere:

§  Cererile a 2 contribuabili din Municipiul Târgovişte care solicită scutirea de impozite şi taxe locale pentru anul 2009;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care propune iniţierea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 2 persoane fizice din Municipiul Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§  Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „c”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte unui număr de 2   persoane fizice, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.  

 

             Nr.   213

   Tgv. 26.05.2009

  

 

         P.U.Z.

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL

 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, beneficiar STĂNESCU MARIUS

 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cabinet Medical Stomatologic ”, în Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab, nr. 38,  beneficiar FALCA ANTONIO

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clinică Medicală”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 131, beneficiar S.C. OPREMI MEDFARM SRL, Craiova

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire locuinţă S+P+M şi garaj”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 98, beneficiari PETCU ADRIAN şi PETCU MĂDĂLINA – ELENA

 

 

                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59,

beneficiar SC BESICO SRL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „Spălătorie auto cu spaţii de aşteptare”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 59, beneficiar SC BESICO SRL.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   214

   Tgv. 26.05.2009

  

                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu,

beneficiar STĂNESCU MARIUS

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, beneficiar STĂNESCU MARIUS;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, beneficiar STĂNESCU MARIUS.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 14 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   215

   Tgv. 26.05.2009

 

                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cabinet Medical Stomatologic”, în Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab,

nr. 38, beneficiar FALCA ANTONIO

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cabinet Medical Stomatologic ”, în Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab, nr. 38,  beneficiar FALCA ANTONIO;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Cabinet Medical Stomatologic ”, în Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab, nr. 38,  beneficiar FALCA ANTONIO.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 5 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   216

   Tgv. 26.05.2009

 

                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clinică Medicală”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 131,

beneficiar S.C. OPREMI MEDFARM SRL, Craiova

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clinică Medicală”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 131, beneficiar S.C. OPREMI MEDFARM SRL, Craiova;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Clinică Medicală”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 131, beneficiar S.C. OPREMI MEDFARM SRL, Craiova.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 24 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                    

   Nr.   217

   Tgv. 26.05.2009

 

                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire locuinţă S+P+M şi garaj”, în Municipiul Târgovişte,

str. Crângului, nr. 98, beneficiari PETCU ADRIAN şi

PETCU MĂDĂLINA - ELENA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire locuinţă S+P+M şi garaj”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 98, beneficiari PETCU ADRIAN şi PETCU MĂDĂLINA – ELENA;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Construire locuinţă S+P+M şi garaj”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 98, beneficiari PETCU ADRIAN şi PETCU MĂDĂLINA – ELENA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                      

   Nr.   218

   Tgv. 26.05.2009

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având in vedere:

§  Raportul de specialitate S.C.I.P.A.T. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA - SANTAREM

§  Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 58 / 29.04.2009 privind asocierea Judeţului Dâmboviţa cu Municipiul Târgovişte şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM;

§  Acordul Guvernatorului Districtului Santarem – Paulo Fonseca pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM, înregistrat la Consiliul Judeţean Dâmboviţa sub nr. 187/09.01.2009;

§  Avizul nr. 2364/11.03.2009 al Ministerului Afacerilor Externe pentru asocierea judeţului Dâmboviţa cu municipiul Târgovişte şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM;

§  Avizul nr. 437/9.04.2009 al Ministerului Adiministraţiei şi Internelor pentru asocierea judeţului Dâmboviţa cu municipiul Târgovişte şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (7) lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa şi cu Districtul Santarem – Portugalia în vederea înfiinţării ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA - SANTAREM.

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Asociaţia va avea sediul în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa.

Art. 4 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, reprezentând aportul Municipiului Targoviste la constituirea patrimoniului iniţial al ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA - SANTAREM.

Cotizaţia anuală se stabileşte prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 5 Se împuterniceşte jr. Gabriel Florin BORIGA, Primar al Municipiului Targoviste, să reprezinte Municipiul Targoviste în Adunarea Generală a Asociaţilor.

Art. 6 Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Targoviste, pentru a face parte din Consiliul Director al Asociaţiei, d-na Berta Colea.

Art. 7 Se împuternicesc Primarul Municipiului Targoviste, jr. Gabriel Florin BORIGA si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Chiru Catalin CRISTEA să semneze Actul Constitutiv şi Statutul ASOCIAŢIEI DÂMBOVIŢA-SANTAREM .

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică, Compartimentul Relatii Internationale, Serviciul Contencios – Juridic si Executare Silita şi Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare.

                  

Nr.   219

Tgv. 26.05.2009

 

 

H O T A R A R E

privind identificarea spatiului necesar functionarii Centrului de Informare Turistica din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.05.2009, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al DAPPP privind identificarea spatiului necesar functionarii Centrului de Informare Turistica din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile HCL nr. 78/2008 referitoare la identificarea spatiului necesar functionarii Centrului de Informare Turistica din cadrul D.S.T.T.A.

§ Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, pct. 4,5,6  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1 Se atribuie suprafata de 14 mp Centrului de Informare Turistica din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte, în vederea amplasării unei clădiri (gen chioşc), pentru desfăşurarea activitatilor de informare şi promovare turistică, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Forma si modelul de chiosc vor fi stabilite ulterior de catre Direcţia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Targoviste si vor fi aprobate prin Dispozitia Primarului

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 78/2008 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Urbanism, DAPPP si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                     

  Nr.  220

  Tgv. 26.05.2009

 

                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitarea unui chiriaş care doreşte să cumpere locuinţa pe care o deţine cu contract de închiriere;

§ Tabelul nominal cu locuinţa ce aparţine fondului locativ care urmează a fi vândută  chiriaşului şi preţul de vânzare al acesteia;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§ Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§ Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare după cum urmează:

 

 

Nr. crt.

 

 

Nr.

înregistrare

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

 

   Adresa

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual

-  initial

 

Anul

constr.

blocului

Preţ apart. Calculat cf. Legii

61/1990,

85/1992,

76/1994

 

 

 

 

1.

 

 

 

9445

24.04.2009

 

 

 

BOCIOACĂ VALERIA

Str. Dumitru Oprescu, bl. 20 B, et.4, ap.25, Micro VI, 4 camere

 

- 5209a/

06.03.2008

 

- 3248/

05.12.1988

 

 

 

 

1972

 

 

 

 

5.142 lei

 

Art. 2 Apartamentul din fondul locativ ce urmează a fi vândut persoanei îndreptăţite precum şi preţul de vânzare sunt prevăzute în tabelul mai sus menţionat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

Nr.  221

Tgv. 26.05.2009

 

                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru reorganizarea parcului auto al Aparatului de Specialitate al Primarului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane – Birou Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reorganizarea parcului auto;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Achiziţionarea în luna aprilie a două autoturisme noi;

§ Prevederile anexei nr. 3, punctual I, lit. B, nr. 3 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

§ Referatul D.A.P.P.P. prin care solicită preluarea în administrare, în vederea utilizării, a două autoturisme;

§ Prevederile art. 36, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă reorganizarea parcului auto astfel:

a)  Autoturismele DB-10-PMT, marca Dacia 1310, an fabricaţie 1991 şi DB-20-PMT, marca Daewoo Nubira 2, an fabricaţie 2001, vor fi transferate în folosinţă gratuită (cu toate cheltuielile aferente) către D.A.P.P.P.;

b)  Autoturismul DB-03-PMT, marca Dacia 1310 E, an fabricaţie 1995, va trece în conservare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Resurse Umane – Biroul Administrativ, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

            

Nr.  222

Tgv. 26.05.2009

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte în administrarea Direcţiei de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate privind trecerea unor bunuri din administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. în administrarea Direcţiei de Salubritate;

·      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·      Prevederile H.C.L. nr. 191/2008 privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§  Prevederile H.C.L. nr. 13/2009 diminuarea capitalului social al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Certificatul de înscriere de menţiuni, nr. 18838/05.05.2009, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, precum şi Încheierea nr. 2244/07.05.2009, pronunţată de către judecătorul delegat, prin care s-a dispus înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privitoare la reducerea capitalului social al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Contractul de comodat nr. 03/02.02.2009, prin care bunurile mai sus menţionate au fost date în folosinţă Direcţiei de Salubritate;

§  Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E  :

 

Art. 1  Se aproba trecerea în administrarea Direcţiei de Salubritate, a bunurilor provenite din retragerea unor bunuri din aportul în natură, care au diminuat capitalul social al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă transferarea obiectelor de inventar, prevăzute în anexa 2, necesare desfăşurării activităţii, de la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte la Direcţia de Salubritate, cu titlu gratuit

Art. 3 Transmiterea bunului ce face obiectul prezentei hotarari se va face prin proces verbal de predare – primire incheiat intre  reprezentanţii celor două instituţii.

Art. 4 În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va proceda la modificarea evidenţelor contabile ale celor două instituţii.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, Direcţia de Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.    223

   Tgv. 26.05.2009

  

 

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1945 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Strada Crângului, Cartier Priseaca, proprietar Zarioiu Elana

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registru Agricol prin care se sustine necesitatea adoptării unei hotărâri privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1945 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Strada Crângului, Cartier Priseaca, proprietar Zarioiu Elena;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 300 / 30.08.2006 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 12.857,00 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, DN 72A – Cartier Priseaca, beneficiari  Zarioiu Elena, Ghiuzan I. Neculai si Ion Laurentiu;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”  şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se respinge acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1945 m.p., situat în Municipiul Târgovişte, Strada Crângului, Cartier Priseaca, proprietar Zarioiu Elena.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registru Agricol, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare şi executare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    224

   Tgv. 26.05.2009

                        

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unui teren in suprafata de 17.004 mp, în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „CNI-S.A.” pentru realizarea obiectivului „Bazin de înot”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unui teren in suprafata de 17.004 mp, în vederea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „CNI-S.A.” pentru realizarea obiectivului „Bazin de înot”;

§  Prevederile H.G. nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;

§  Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T A R A R E  :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 17.004 mp, situat în Calea Ialomiţei, nr. 9, cvartalul 145, parcela 7, identificat conform Planului de situatie anexat–LOTUL 2.

Art. 2. Terenul va fi transmis în folosinţă gratuită  către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A, pentru realizarea obiectivului  < BAZIN DE INOT >. În evidenta contabilă se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   225

   Tgv. 26.05.2009

            

 

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§ Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5, lit. a şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 95 mp, situat pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică, pentru perioada martie – noiembrie, conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

  

   Nr.   226

   Tgv. 26.05.2009

 

                        

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor şi terenurilor aparţinând proprietăţii publice şi private a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§ Adresele înaintate Primăriei Municipiului Târgovişte de către persoane fizice (populaţie) şi societăţi comerciale (S.C. ELECTRICA, ROMGAZ, ROMTELECOM, etc) prin care solicită concesionarea sau darea în folosinţă gratuită a unor suprefeţe mici de teren (0,50 mp – 10 mp), aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte, în vederea amplasării, în vecinătatea proprietăţii acestora, unor aparate pentru măsurarea şi contorizarea energiei electrice sau gazelor naturale, realizarea branşamentelor la utilităţi sau a amplasării unor echipamente privind extinderea reţelei de telefonie fixă.

§ Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind privind închirierea, concesionarea sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor şi terenurilor aparţinând proprietăţii publice şi private a Municipiului Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§ Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii energiei electrice, nr 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii Gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevderile art. 15, lit e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. “c” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă concesionarea directă, către persoane fizice şi juridice, altele decât furnizorii de utilităţi (gaz, energie electrică, apă, canalizare), a unor suprafeţe mici de teren, de pana la 1 mp, aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte, în vederea amplasării unor aparate pentru măsurarea şi contorizarea energiei electrice sau gazelor naturale şi  realizarea branşamentelor la utilităţi.

Art. 2 Concesionarea se va face pe toată durata existenţei capacităţii energetice, a celei din domeniul gazelor naturale sau a branşamentelor la utilităţi, dar nu mai mult de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire de 24 ani şi 6 luni.

Art. 3 Preţul concesionării va fi stabilit conform H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

Art. 4 Se aprobă darea în folosinţă gratuită, către persoane juridice - furnizorii de utilităţi (gaz, energie electrică, apă, canalizare),  a unor suprafeţe mici de teren, de pana la 1 mp, aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte, în vederea amplasării unor aparate pentru măsurarea şi contorizarea energiei electrice sau gazelor naturale şi realizarea branşamentelor la utilităţi.

Art. 5 Darea în folosinţă gratuită se acordă pe toată durata existenţei capacităţii energetice, a celei din domeniul gazelor naturale sau a branşamentelor la utilităţi.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   227

   Tgv. 26.05.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A a terenului în suprafaţă de 17.004 mp, în scopul construirii obiectivului „Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A a terenului în suprafaţă de 17.004 mp, în scopul construirii obiectivului „Bazin de înot olimpic – Calea Ialomiţei, nr. 9”;

§  Prevederile art. 2, alin. 2 din H.G. nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;

§  Prevederile art. 1, alin. 1 din O.G.nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3, coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E  :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 17.004 mp, situat în judeţul Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 9, identificat potrivit planului de situaţie şi extrasului de Carte Funciară nr. ______, din data__________ al Cărţii Funciare nr. 18428, nr. Topo ______, anexate şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Terenul identificat la pct. 1 face parte integrantă din domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi se transmite în folosinţă gratuită către S.C. Compania Naţională de Investiţii – C.N.I - S.A pe toată durata construirii bazinului de înot.

Art.  3 Predarea imobilului se va face în condiţiile legii, pe baza de protocol de predare – primire între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Compania Naţională de Investiţii – C.N.I - S.A.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Directia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    228

   Tgv. 26.05.2009

 

                        

                                                                                   

H O T Ă R Â R E     

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii iunie 2009

                                                                                                                       

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.05.2009, având în vedere:

§  Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008;

§  Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier as. med. Liţă Ion în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii iunie 2009.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier as. med. Liţă Ion şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

          Nr.    229

          Tgv. 26.05.2009

         

 

 

 

             

Inapoi