177. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

178. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iunie 2005

179. Hotarâre privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

180. Hotarâre privind achizitionarea prin licitatie publica cu strigare a Caminului de nefamilisti nr. 1, proprietatea S.C. „WISCONSIN TURNING SYSTEM” S.A. Targoviste, aflata in lichidare judiciara

181. Hotarâre privind actualizarea taxei pentru blocarea si deblocarea autovehiculelor

parcate in locurile nepermise de pe raza Municipiului Targoviste

182. Hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

183. Hotarâre privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2004

184. Hotarâre privind aprobarea Programului de etapizare al R.A.G.C. Targoviste pentru reabilitarea statiilor de epurare, in conformitate cu termenele de conformare din Directiva 91/271 U.E. privind apele uzate

185. Hotarâre privind aprobarea modificarii structurii listei de investitii din surse proprii a R.A.G.C. Targoviste, pentru anul 2005

186. Hotarâre privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2004

187. Hotarâre privind incetarea activitatii consiliilor de administratie ale R.A.G.C. si S.C. TERMICA S.A. Targoviste

188. Hotarâre privind reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste

189. Hotarâre privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

190. Hotarâre privind constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

191. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 38 persoane fizice din Municipiul Targoviste

192. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 2 (doua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

193. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 261/2004 referitoare la necesitatea reorganizarii comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998

194. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 250 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Tanase Florina Maria si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

195. Hotarâre privind darea in administrare catre Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, a imobilului compus din punct termic - statie hidrofor si garaj din administrarea Scolii nr.12 Targoviste

196. Hotarâre privind preluarea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea  Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri (teren si constructii)

197. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei

198. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare pentru activitate de comert cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor si prestari servicii – xerox

199. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste, situat in Strada Calea Campulung, zona Bl. 31-32, pentru destinatie comert

200. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani  cu posibilitatea prelungirii, a unui teren in suprafata de 16,28 m.p., situat in Bulevardul Eroilor – CT.31.16, pentru desfasurarea activitatii de producere si comercializare a produselor de patiserie

201. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii unor bunuri aflate in administrarea Directiei Gradini Publice

202. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+4+M, cu parter liber” in municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr.3A,

beneficiar SC POWERMAN CONSTRUCT SRL.

203. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Locuinte - Str. Cernauti”, in Municipiul Targoviste, Str. Cernauti, beneficiari Primaria Municipiului Targoviste, Luxandra Georgeta, Oprescu Georgeta, Oprescu Marcela, Franc Elisabeta

204. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  “Locuinte - Aleea Manastirea Dealu” in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, beneficiar Blanda Petru

205. Hotarâre privind aprobarea PUD studiat pentru “Spalatorie auto” in municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, beneficiar SC Nenea SRL pentru S.C. MIDI SERV S.R.L.

206. Hotarâre privind aprobarea PUZ studiat pentru extindere teritoriu intravilan al municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe soseaua Targoviste-Gaesti (DN 72), pentru construire “Service auto; Sediu administrativ; Locuinta de serviciu si Spatii de productie”, beneficiar SC “CS PRESTIGE COM” SRL.

207. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Spatiu de acces si rampa pentru persoanele aflate in dificultate”, in municipiul Targoviste, Strada Ion Ghica, bloc 10, scara C, beneficiar Ungureanu Florea

208. Hotarâre privind aprobarea PUD studiat pentru “Hala depozitare deseuri metalice” in municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 65, beneficiar VOINOIU TOMA FELIX

209. Hotarâre privind aprobarea PUD studiat pentru “Locuinta parter si garaj” in municipiul Targoviste, Str. Plugarilor, nr. 5, beneficiar DUMITRU VIOLETA si ION

210. Hotarâre privind aprobarea PUD studiat pentru “Statie distributie GPL” in municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, beneficiar S.C. AMIRA S.R.L.

211. Hotarâre privind aprobarea PUD studiat pentru “Centru commercial Interex” in Municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr.14, beneficiar CDE  R  INTEREX  S.A.

212. Hotarâre privind aprobarea PUD studiat pentru “Constructie locuinta P+M, garaj si magazine” in municipiul Targoviste, Str. Valul Cetatii, nr. 75, beneficiar CHIVOIU N. POMPILIU

213. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste

214. Hotarâre privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” respectiv a Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri

215. Hotarâre privind transferarea personalului Centrului Social pentru Vârstnici “Sfânta Elena” la Directia de Asistenta Sociala

216. Hotarâre privind stabilirea contributiei persoanei asistate in Centrul Social pentru Varstnici „Sf. Elena”, incepand cu data de 01.06.2005

217. Hotarâre privind stabilirea contributiei persoanei asistate in Centrul Social Integrat “Sf. Maria”

218. Hotarâre privind preluarea activitatii Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri de catre D.A.S. incepand cu data de 01.06.2005

219. Hotarâre privind suplimentarea statului de functii al D.A.S. cu un numar de 6 angajati ce vor activa in cadrul Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.05.2005, având în vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serv. Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005;

-     Prevederile art. 54 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

-     Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. 328/21.12.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2005;

-     Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2005 dupa cum urmeaza :

a)   Majorarea veniturilor totale cu suma de 27.500.000 mii lei, prin:

*** majorarea cu suma de 23.000.000 mii lei a  indicatorului ‘’Sume defalcate din T.V.A. pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice”” (cod 33.02.03);

*** majorarea cu suma de 4.500.000 mii lei a indicatorului „Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane” (cod 37.02.08) 

b)         Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 27.500.000 mii lei, prin

*** majorarea creditelor la capitolul 63.02 ‘’Servicii si dezvoltare publica,  locuinte, mediu si ape‘’, Subcapitolul 63.02.10 Retele Centrale si puncte termice”, titlul „Cheltuieli de capital”, cu suma de 23.000.000 mii lei. 

*** majorarea creditelor la capitolul 68.02 ‘’Transporturi si comunicatii‘’, Subcapitolul 68.02.18 „Strazi”, titlul „Cheltuieli de capital” cu suma de 4.500.000 mii lei. 

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 328/21.12.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2005, se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   177

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iunie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Grozavu Gabriel in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iunie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Grozavu Gabriel si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    178

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate privind necesitatea aprobarii denumirii, actului constitutiv, organigramei, statului de functii si bugetului de venituri si cheltuieliale S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;
 • Actul constitutiv, capitalul social, organigrama, statul de functii si bugetul de venituri si cheltuieli ale S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Dispozitiile O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare  a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr.3/2003;
 • Dispozitiile  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;
 • Prevederile H.C.L. nr.113/24.03.2005 privind aprobarea transformarii Directiei de salubritate in societate pe actiuni;
 • Dispozitiile art.38 lit „i”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

In temeiul art.46 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba constituirea, incepand cu 01.07.2005, a societatii comerciale pe actiuni, de salubrizare, conform prevederilor legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatoarele date de identificare :

Denumirea societatii    -S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

Sediul societatii            -Targoviste, str.Radu de la Afumati,nr.7

Capitalul social subscris este de 9.720.000.000 lei,constituit din:

-         Aport in natura        -      9.714.947.269 lei (mijloace fixe);

-         Numerar                 -       5.052.731 lei

      Capitalul subscris si varsat este impartit in 97.200 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 100.000 lei fiecare.

       Art. 2  Se aproba Actul constitutiv al S.C. „ECO - SAL 2005” S.A.  Targoviste conform  anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

                   Se aproba organigrama si statul de functii al S.C. „ECO  -SAL 2005” S.A.  Targoviste, conform anexelor nr. 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005, conform anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Personalul va fi transferat la noua societate in conformitate cu prevederile art.169 din Codul Muncii.

Art. 4 Se numeste director general al societatii S.C. „ECO_SAL 2005” S.A.  Targoviste, domnul ing. Vasilescu Virgil.

Art. 5 Se aproba Consiliul de Administratie al S.C. „ECO SAL 2005” S.A. Targoviste, format din 7 administratori, in urmatoarea componenta:

 1. Vasilescu Danut
 2. Neagu Luminita
 3. Sgarbura Cristian
 4. Corneanu Aniela Doina
 5. Ion Maria
 6. Craciunescu Gabriela
 7. Epurescu Elena

Membrii Consiliului de Administratie  vor fi renumerati cu o indemnizatie fixa de 2.000.000 lei/membru.

Membrii consiliului de administratie  vor depune o garantie de 6.000.000 lei

Art. 6 Se aproba Comisia de cenzori  formata din 3 membrii si 3 supleanti in urmatoarea componenta:

 1. Stanescu Gabriela
 2. Teodorescu Petre
 3. Grigorescu Maria

supleanti

 1. Ciornita Daniela
 2. Toma Marian
 3. Alexe Luminita

Cenzorii  vor fi renumerati cu o indemnizatie fixa de 1.500.000 lei/cenzor.

Cenzorii vor depune o garantie de 1/3 din cea stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Consiliul de administratie al S.C. „ECO-SAL 2005” Targoviste S.A., Comisia de cenzori si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    179

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea prin licitatie publica cu strigare a Caminului

de nefamilisti nr. 1, proprietatea S.C. „WISCONSIN TURNING SYSTEM” S.A. Targoviste, aflata in lichidare judiciara

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind achizitionarea prin licitatie publica cu strigare a Caminului de nefamilisti nr. 1, proprietatea S.C. „WISCONSIN TURNING SYSTEM” S.A. Targoviste, aflata in lichidare judiciara;
 • Prevederile H.C.L. nr. 175/27.04.2005 privind imputernicirea domnului Primar, ing. Iulian Furcoiu si a domnului Secretar al Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu, pentru a participa la licitatia publica cu strigare in vederea achizitionarii a doua camine de nefamilisti din patrimoniul „S.C. Wisconsin Turning System S.A.” Targoviste, aflata in lichidare judiciara;
 • Procesul verbal de licitatie incheiat in ziua de 11.05.2005 de catre lichidatorul judiciar S.C. „STEF JUS” S.R.L. Targoviste;
 • Actul de adjudecare inregistrat sub numarul 604/9 F din 11.05.2005, prin care se consemneaza ca adjudecator al Caminului de nefamilisti nr. 1 este Primaria Municipiului Targoviste;
 • Caietul de Sarcini pentru Caminul de nefamilisti nr. 1 situat in Targoviste, Strada Laminorului nr. 16;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 punctul „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba achizitionarea prin licitatie publica cu strigare a Caminului de nefamilisti nr. 1, situat in Strada Laminorului nr. 16,  proprietatea S.C. „WISCONSIN TURNING SYSTEM” S.A. Targoviste, aflata in lichidare judiciara, in vederea realizarii de locuinte sociale.

Pretul de achizitionare este de 1.960.625.133 lei inclusiv T.V.A.

Caminul de nefamilisti este compus din 129 de camere iar terenul aferent este de 1812,13 m.p. din care 643,25 m.p. suprafata construita.

Pretul activului se va achita astfel:

-         30 % avans;

-         70 % in trei rate lunare egale.

Art. 2  Actul de adjudecare constituie titlu de proprietate pentru Caminul de nefamilisti nr. 1 si terenul aferent si se va inscrie in Cartea funciara.

Art. 3 Bunurile imobile achizitionate trec in administrarea D.A.P.P.P., care va lua masuri de paza si conservare pana la inceperea lucrarilor de reabilitare a caminului.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., D.T.G.U. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    180

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind actualizarea taxei pentru blocarea si deblocarea autovehiculelor

parcate in locurile nepermise de pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere :

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune actualizarea taxei pentru blocarea si deblocarea autovehiculelor parcate in locurile nepermise de pe raza Municipiului Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
 • Prevederile H.G nr. 147/1992 privind blocarea si deblocarea autovehiculelor parcate si stationate neregulamentar pe drumurile publice;
 • Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 • Prevederile art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba actualizarea taxei pentru blocarea si deblocarea autovehiculelor parcate in locurile nepermise de pe raza Municipiului Targoviste.

Art. 2 Taxa pentru deblocare va fi de 500.000 lei, conform calculului din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Din sumele incasate, 50 % vor constitui venituri la bugetul Consiliului Local Municipal.

Art.3 Activitatea de blocare si deblocare a autovehiculelor parcate neregulamentar se va realiza de catre o unitate specializata in transport rutier, cu personal autorizat in acest domeniu, nominalizata prin Dispozitia Primarului, conform H.G. nr. 147/1992.

Art.4 H.C.L. nr. 180/2002 se abroga.

Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, unitatea specializata, Serviciul de Politie Rutiera, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    181

Tgv. 31.05.2005

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·  Prevederile H.C.L. nr. 117/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Targoviste.

·  Prevederile H.G. nr. 1591/2002;

·  Prevederile H.G. nr. 687/1997;

·  Prevederile Ordinului nr. 1873/2002 al M.L.P.T.L.;

·  Prevederile O.G. nr. 79/2001;

·  Prevederile Ordinului nr. 502/2001 al M.A.P.

·  Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001;

·  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 117/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, R.A.G.C.Targoviste si Secretarul Muncipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    182

Tgv. 31.05.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2004

 

Consiliul Local Municipal Targoviste , intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.05.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2004;

·        Raportul R.A.G.C. Targoviste privind Bilantul contabil pe anul 2004;

·        Raportul de gestiune pe anul 2004 al R.A.G.C. Targoviste;

·        Raportul de audit pentru anul 2004 al R.A.G.C. Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Hotararea Consiliului de Administratie al S R.A.G.C.  Targoviste privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2004;

·        Prevederile Legii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile din O.G. 61/2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor nr. 306/2002 privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2003;

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba Bilantul contabil si Contul de Profit si Pierdere al R.A.G.C.  Targoviste aferent exercitiului financiar 2004, care constituie anexe la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net astfel:

·        Rezerva legala : 608.738 mii lei;

·        Acoperirea pierderilor contabile : 0;

·        Fond de participare a salariilor la profit : 1.200.000 mii lei;

·        Varsaminte la bugetul local : 6.235.293 mii lei;

·        Fond de dezvoltare (sursa M.R.D.) : 5.035.292 mii lei

·        Fond nerepartizat : 0

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT : 13.079.323 mii lei.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga Primarul, Directia Economica, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. ­­­­­­­­­­­­­   183

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de etapizare al R.A.G.C. Targoviste pentru reabilitarea statiilor de epurare, in conformitate cu termenele de conformare din Directiva 91/271 U.E. privind apele uzate

 

Consiliul Local Municipal Targoviste , intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.05.2005, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Programului de etapizare a R.A.G.C. pentru reabilitarea statiilor de epurare, in conformitate cu termenele de conformare din Directiva 91/271 U.E. privind apele uzate;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 107/1996 – Legea apelor;
 • Dir nr. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane;
 • Dir. Nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman;
 • Prevederile art. 38 lit. „j” si „m” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 In vederea eliberarii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, se aproba „Programul de etapizare pentru reabilitarea statiilor de epurare” al R.A.G.C. Targoviste, ce este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste, D.G.T.U. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. ­­­­­­­­­­­­­   184

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii structurii listei de investitii din surse proprii a R.A.G.C. Targoviste, pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea modificarii structurii listei de investitii din surse proprii a R.A.G.C. Targoviste, pentru anul 2005;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 51/24.02.2005 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2005;
 • Prevederile H.C.L. nr. 52/­­­­­­­­­­­24.02.2005 privind aprobarea Programului de Investitii al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2005
 • Prevederile art. 38 lit. „j”  si „m” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

            Art. 1 Se aproba modificarea structurii „Programului de investitii din surse proprii” pentru anul 2005 al R.A.G.C. Targoviste, in valoare de (fara T.V.A.) 9.930.000 mii lei, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea executiva a R.A.G.C.Targoviste, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. ­­­­­­­­­­­­­   185

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2004

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.05.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2004;

·        Raportul S.C. TERMICA S.A. Targoviste privind Bilantul contabil pe anul 2004;

·        Raportul de gestiune pe anul 2004 al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

·        Raportul de audit pentru anul 2004 al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului de audit si a Raportului de gestiune al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2004;

·        Prevederile Legii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile din O.G. 61/2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor nr. 306/2002 privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2003;

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bilantul contabil, Raportul de audit si Raportul de gestiune al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2004, care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. ­­­­­­­­­­­­­   186

Tgv. 31.05.2005

 

H O T Ă R Â R E

privind incetarea activitatii consiliilor de administratie ale R.A.G.C. si

S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 31.05.2005 având în vedere:

-          Bilantul contabil, raportul de audit si raportul de gestiune pe anul 2004 ale R.A.G.C. si  S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-           Propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste privind reorganizarea consiliilor de administratie ale R.A.G.C. si  S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-          Prevederile O.G. nr. 79/2001 si a Ordinului Nr. 503/2001 a Ministerului Administratiei Publice;

-          Dispozitiile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Prevederile H.C.L. nr. 231 si 232 / 22.08.2003 privind constituirea consiliilor de administratie ale R.A.G.C. si  S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-          Dispozitiile art. 38 lit. „j” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.06.2005, inceteaza activitatea consiliilor de administratie ale R.A.G.C. si S.C. TERMICA S.A. Targoviste.

Art. 2 H.C.L. nr. 231 si 232 din 22.08.2003 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerile executive ale R.A.G.C. si S.C. TERMICA S.A. Targoviste si secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

              

Nr.    187

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

·        Bilantul contabil, raportul de audit si raportul de gestiune pe anul 2004 al R.A.G.C. Targoviste;

·        Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste privind reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste;

·        Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico - financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

·        Prevederile Ordinului 502/27.08.2001 al Ministerului Administratiei Publice privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarire comunala a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001;

·        Prevederile Legii nr. 15/1990 s Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;

·        Prevederile H.C.L. nr. 231/2003 privind constituirea consiliului de administratie al R.A.G.C. Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.06.2005, se reorganizeaza Consiliul de Administratie  al R.A.G.C. Targoviste in urmatoarea componenta :

1.      Baicu Adrian

2.      Bucura Viorel

3.      Fratila Ion

4.      Mucenica Mugurel

5.      Nastasia Dumitru

6.      Popa Florin

7.      Puscasiu Mihai

8.      Radulescu Constantin

9.      Vadan Mihai

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 231/22.08.2003 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Consiliului de Administratie, directorul general al R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

 

Nr.   188

Tgv. 31.05.2005

 

H O T A R A R E

privind reorganizarea Consiliului de Administratie al

S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

·        Bilantul contabil, raportul de audit si raportul de gestiune pe anul 2004 al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

·        Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

·        Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico - financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

·        Prevederile Ordinului 502/27.08.2001 al Ministerului Administratiei Publice privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarire comunala a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001;

·        Prevederile Legii nr. 15/1990 s Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;

·        Prevederile H.C.L.  nr. 232/2003 privind constituirea consiliului de administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.06.2005, se reorganizeaza Consiliul de Administratie  al S.C. TERMICA S.A. Targoviste in urmatoarea componenta :

1.      Avanu Vasile

2.      Bortescu Viorel

3.      Diculescu Adrian

4.      Dragan Elena Iulia

5.      Iorga Liviu

6.      Irimescu Dan

7.      Izbasescu Victor

8.      Ploscaru Adrian

9.      Tofan Gheorghe

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 232/22.08.2003 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Consiliului de Administratie, directorul general al S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

 

Nr.   189

Tgv. 31.05.2005

 

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Comisiei de cenzori a

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 31.05.2005 având în vedere:

-          Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

-          Adresa nr. 9182/11.05.2005 a S.C. TRNASPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Hotararii nr. 1/05.04.2005 a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-          Dispozitiile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001

 În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se numeste Comisia de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste, avand urmatoarea componenta:  

1.      ec. Alexe Luminita;

2.      ec. Popescu Catalina;

3.      ec. Musat Aurelia.

Supleanti sunt:

-          Coman Eugenia;

-          Stan Maria;

-          Pavelescu Georgeta.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Comisiei de cenzori, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                 

Nr.    190

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 38 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 38 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Anchetele sociale efectuate la domiciliul celor 38 de persoane care au solicitat inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale;

-     Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 38 persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.    191

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 2 (doua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.05.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 2 (doua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    192

Tgv. 26.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 261/2004 referitoare la necesitatea reorganizarii comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005 avand in vedere:

-         Adresa nr. 9664/18.05.2005 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

-         Informarea d-lui consilier juridic Pirneci Constantin privind necesitatea reorganizarii comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

-         Prevederile H.C.L. nr. 261/2004 privind necesitatea reorganizarii comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile art. 38 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se revoca H.C.L. nr. 261/2004 privind necesitatea reorganizarii comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998.

Art. 2 In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari, prin Dispozitia Primarului, se va reorganiza Comisia de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Fond Locativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   193

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 250 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Tanase Florina Maria si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 250 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Tanase Florina Maria si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

·        Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

·        Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 250 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Tanase Florina Maria si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, conform planului de amplasament.

Art. 2 Se imputernicesc pentru semnarea contractului de comodat Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Avanu Vasile.

Art. 3 Predarea – primirea  se va face pe baza de protocol incheiat intre reprezentantii Consiliului Local Municipal Targoviste si numitii Tanase Florina Maria si Tanase Marian.

Art. 4  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economică, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol şi Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    194

Tgv. 31.05.2005

 

H O T A R A R E

privind darea in administrare catre Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, a imobilului compus din punct termic - statie hidrofor si garaj din administrarea Scolii nr.12 Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al DAPPP prin care propune adoptarea unei hotarari privind darea in administrarea Teatrului “Tony Bulandra” a imobilului compus din punct termic, statie hidrofor si garaj aflat in administrarea Scolii nr.12 Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art.161 din Legea Invatamantului privitor la situatia juridical a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar;

-    Prevederile H.C.L. 109/29.05.2002, a Protocolului din 22 august 2002 si a procesului-verbal din 5 august 2002 privind darea in administrare a terenurilor si cladirilor catre Scoala nr.12 Targoviste;

-    Adresa nr. 9101/10.05.2005 a Teatrului “Tony Bulandra” prin care se solicita preluarea acestor spatii;

-    Adresa nr. 9363/13.05.2005 a Scoli nr. 12 Tragoviste prin care se exprima acordul de predare a imobilului;

-    Dispozitiile art. 38 lit.”f” si art. 125 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin.2 din Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 Art. 1 Se aproba darea in administrare catre Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, a imobilului compus din punct termic - statie hidrofor si garaj din administrarea Scolii nr.12 Targoviste cu urmatoarele date de identificare:

·        punct termic si statie hidrofor, nr. inventar 1001070, S=121 mp, valoare 200.000.000 lei;

·        garaj – nr. inventar 1001072, S=117 mp, valoare 200.000.000 lei

Art. 2 Predarea - primirea se va face pe baza de protocol incheiat intre cele doua parti in vederea scoaterii si respectiv inregistrarii mijoacelor fixe in gestiune.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    195

Tgv. 31.05.2005

 

H O T A R A R E

privind preluarea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea  Consiliului Local Municipal Targoviste

a unor bunuri (teren si constructii)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere :

·  Raportul de specialitate privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea  Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri (teren si constructii) identificate in anexa nr. 1;

·  Adresa comuna a Prefecturii Judetului Dambovita si Consiliului Judetean Dambovita nr. 32581 din 12.05.2005, inaintata Ministerului Administratiei si Internelor personal domnului Minispru Vasile Blaga, insotita de o nota de fundamentare, proiect de hotarare de Guvern si datele de identificare a bunurilor ce urmeaza sa treaca in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a suprafetei de teren de 25,58 ha, si a constructiilor prevazute in anexa nr. 1;

·  Rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·  Dispozitiile H.G. nr. 2069/2004;

·  Dispozitiile art. 38 lit. „f”  din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. „2” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba preluarea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea  Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (25,58 ha teren si 12 constructii tip P), identificate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prin grija Secretarului Municipiului Targoviste, hotarare in cauza va fi inaintata Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea promovarii de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari in acest sens.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Biroul Cadastru si Secretarul Municipiului pentru comunicare si executare.

 

Nr.    196

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.06.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art 15 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Prevederile H.C.L. nr. 197/31.05.2005 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unor amplasamente de cate 3 m.p. fiecare, aflate pe raza Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 10 ani, a 8 amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, aflate pe domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru activitatea de difuzare a presei, dupa cum urmeaza:

·        B-dul Unirii – vis – a – vis de Universitatea „Valahia”;

·        B-dul Unirii – Facultatea de Inginerie;

·        B-dul Unirii – Statia I.J.T.L.;

·        Bulevardul I.C. Bratianu – vis – a – vis de Statia Peco Lukoil;

·        Intersectia B-dul I.C. Bratianu – Str. I.E. Florescu;

·        Calea Domneasca - vis – a – vis de Liceul Economic;

·        Intersectia Strazii Calea Bucuresti cu Strada Gen. Matei Vladescu;

·        B-dul Eroilor – adiacent Bl. C4.

Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 H.C.L. nr. 197/31.05.2005 se revoca.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   197

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare pentru activitate de comert cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor si prestari servicii – xerox

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a unor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare pentru activitate de comert cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor si prestari servicii – xerox;

·    Prevederile art. 167 (21) din O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995

·    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

·    Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a urmatoarelor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare pentru activitate de comert cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor si prestari servicii – xerox :

·        Liceul Petru Cercel – 1 spatiu = 1m.p.;

·        Grupul Scolar Nicolae Cioranescu – 2 terenuri = 6 m.p. si respectiv 42 m.p.;

·        Grupul Scolar Nicolae Cioranescu – un spatiu = 230 m.p.;

·        Gradinita nr. 7 – 1 teren = 15 m.p.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   198

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste, situat in Strada Calea Campulung, zona Bl. 31-32,

pentru destinatie comert

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste, situat in Strada Calea Campulung, zona Bl. 31-32, pentru destinatie comert;

·    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

·    Prevederile H.C.L. nr. 134/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005;

·    Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2, din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste, situat in Strada Calea Campulung, zona Bl. 31-32, pentru destinatie comert, conform planului de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 2  In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   199

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani  cu posibilitatea prelungirii, a unui teren in suprafata de 16,28 m.p., situat in Bulevardul Eroilor – CT.31.16, pentru desfasurarea activitatii de producere si comercializare a produselor de patiserie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitatea prelungirii, a unui teren in suprafata de 16,28 m.p., situat in Bulevardul Eroilor – CT.31.16;

·    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

·    Prevederile H.C.L. nr. 134/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005;

·    Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 16,28 m.p., situat in Bulevardul Eroilor – CT.31.16, pentru desfasurarea activitatii de producere si comercializare a produselor de patiserie, conform planului de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   200

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii unor bunuri aflate in administrarea Directiei Gradini Publice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii unor bunuri aflate in administrarea Directiei Gradini Publice;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a urmatoarelor bunuri aflate in administrarea Directiei Gradini Publice:

 1. Spatii comerciale din incinta Bazei de Agrement “Crizantema”, pentru o perioada de 3 luni, cu drept de prelungire la cerere, conform planului de situatie nr. 1 anexat prezentei hotarari:
  • Boxe in pavilon Discoteca:

a)      2 boxe – 14 m.p. fiecare;

b)      1 boxa – 39 m.p. din care 25 m.p. spatiu comercial si 14 m.p. magazie;

c)      1 boxa – 28 m.p.;

d)      1 boxa – 44 m.p.

  • terasa acoperita cu stuf – 140 m.p.
 1. Trei cabanute de cate 6 m.p. fiecare, situate in Parcul “Chindia”, pe o perioada de 1 an cu posibilitatea prelungirii pentru inca un an, conform planului de situatie nr. 2 anexat prezentei hotarari.
 2. Spatiu comercial in suprafata de 22 m.p. situat in zona Pietei “Vlad Tepes”, pe o perioada de un an cu posibilitatea prelungirii pentru inca un an, conform planului de situatie nr. 3 anexat prezentei hotarari.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Directia Gradini Publice, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   201

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+4+M, cu parter liber” in municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr.3A,

beneficiar SC POWERMAN CONSTRUCT SRL.

 

        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-    raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+4+M, cu parter liber” in municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr.3A, beneficiar SC POWERMAN CONSTRUCT SRL;

-    rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                                                 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Bloc de locuinte P+4+M, cu parter liber” in municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr.3A, beneficiar S.C. POWERMAN CONSTRUCT S.R.L.;

Art. 2    Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    202

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Locuinte - Str. Cernauti”,

in Municipiul Targoviste, Str. Cernauti,

beneficiari Primaria Municipiului Targoviste,

Luxandra Georgeta, Oprescu Georgeta, Oprescu Marcela, Franc Elisabeta

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Locuinte - Str. Cernauti”, Targoviste, Str. Cernauti, beneficiari Primaria Municipiului Targoviste, Luxandra Georgeta, Oprescu Georgeta, Oprescu Marcela, Franc Elisabeta;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                                                 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Locuinte - Strada Cernauti”, Targoviste, Str. Cernauti, beneficiari Primaria Municipiului Targoviste, Luxandra Georgeta, Oprescu Georgeta, Oprescu Marcela, Franc Elisabeta;

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    203

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  “Locuinte - Aleea Manastirea Dealu” in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, beneficiar Blanda Petru

 

               Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Locuinte- Aleea Manastirea Dealu”, Aleea Manastirea Dealu, beneficiar Blanda Petru;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;               

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                                             

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Locuinte- Aleea Manastirea Dealu”, Aleea Manastirea Dealu, beneficiar Blanda Petru;

Art. 2    Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    204

Tgv. 31.05.2005

 

 

HOTARARE

privind aprobarea PUD studiat pentru “Spalatorie auto” in municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, beneficiar SC Nenea SRL

pentru S.C. MIDI SERV S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, beneficiar SC Nenea SRL pentru S.C. MIDI SERV S.R.L;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                                                 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, beneficiar SC Nenea SRL pentru S.C. MIDI SERV S.R.L.;

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    205

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea PUZ studiat pentru extindere teritoriu intravilan al municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe soseaua Targoviste-Gaesti

(DN 72), pentru construire “Service auto; Sediu administrativ; Locuinta de serviciu si Spatii de productie”, beneficiar SC “CS PRESTIGE COM” SRL

 

        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea PUZ studiat pentru extindere teritoriu intravilan al municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe soseaua Targoviste-Gaesti (DN 72), pentru construire “Service auto; Sediu administrativ; Locuinta de serviciu si Spatii de productie”, beneficiar SC “CS PRESTIGE COM” SRL;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,                                                 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba PUZ studiat pentru extindere teritoriu intravilan al municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe soseaua Targoviste-Gaesti (DN 72), pentru construire “Service auto; Sediu administrativ; Locuinta de serviciu si Spatii de productie”, beneficiar SC “CS PRESTIGE COM” SRL;

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   206

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Spatiu de acces si rampa pentru persoanele aflate in dificultate”, in municipiul Targoviste, Strada Ion Ghica,

bloc 10, scara C, beneficiar Ungureanu Florea

 

        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Spatiu de acces si rampa pentru persoanele aflate in dificultate”, in municipiul Targoviste, Strada Ion Ghica, bloc 10, scara C, beneficiar Ungureanu Florea;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,                                                  

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru Spatiu de acces si rampa pentru persoanele aflate in dificultate”, in municipiul Targoviste, Strada Ion Ghica, bloc 10, scara C, beneficiar Ungureanu Florea.

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   207

Tgv. 31.05.2005

 

 

HOTARARE

privind aprobarea PUD studiat pentru “Hala depozitare deseuri metalice”

in municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 65,

beneficiar VOINOIU TOMA FELIX

 

  Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Hala depozitare deseuri metalice” in municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 65 , beneficiar VOINOIU TOMA FELIX;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                                                 H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Hala depozitare deseuri metalice” in Municipiul Targoviste, Str. Laminorului, nr. 65 , beneficiar VOINOIU TOMA FELIX;

Art. 2    Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    208

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea PUD studiat pentru “Locuinta parter si garaj” in municipiul Targoviste, Str. Plugarilor, nr. 5, beneficiar DUMITRU VIOLETA si ION

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Locuinta parter si garaj” in municipiul Targoviste, Str. lugarilor, nr. 5, beneficiar DUMITRU VIOLETA si ION;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                                                 H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta parter si garaj” in municipiul Targoviste, Str. Plugarilor, nr. 5,  beneficiar DUMITRU VIOLETA si ION ;

Art. 2    Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    209

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea PUD studiat pentru “Statie distributie GPL” in municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, beneficiar S.C. AMIRA S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Statie distributie GPL” in municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, beneficiar SC AMIRA SRL ;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Statie distributie GPL” in municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, beneficiar S.C. AMIRA S.R.L.

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    210

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea PUD studiat pentru “Centru commercial Interex” in Municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr.14, beneficiar CDE  R  INTEREX  S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Centru commercial Interex” in municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr.14, beneficiar CDE  R  INTEREX  S.A. ;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru Centru commercial Interex” in municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr.14, beneficiar CDE  R  INTEREX  S.A.

Art. 2    Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    211

Tgv. 31.05.2005

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea PUD studiat pentru “Constructie locuinta P+M, garaj si magazine” in municipiul Targoviste, Str. Valul Cetatii, nr. 75,

beneficiar CHIVOIU N. POMPILIU

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Constructie locuinta P+M, garaj si magazine” in municipiul Targoviste, Str. Valul Cetatii, nr. 75, beneficiar CHIVOIU N. POMPILIU;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art.38 lit.”f” si “k” din Legea nr: 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr:215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Constructie locuinta P+M, garaj si magazine” in municipiul Targoviste, Str. Valul Cetatii, nr. 75,  beneficiar CHIVOIU N. POMPILIU;

Art. 2    Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    212

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.05.2005,avand in vedere:

·        Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale D.A.P.P.P.;

·        Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste, dupa cum urmeaza:

-          Suplimentarea organigramei si a statului de functii cu 4 posturi de personal contractual, dupa cum urmeaza:

a)     2 posturi cu studii superioare de lunga durata:

-          inspector de specialitate gradul I A;

-          inspector debutant.

b)     Un post cu studii superioare de scurta durata – inspector gradul I A.

c)      Un post cu studii medii – inspector treapta I A.

Art. 2  Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   213

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” respectiv a

Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” respectiv a Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 111/24.04.2003 privind aprobarea R.O.F. pentru Directia de Asistenta Sociala;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “e” si “s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin.1 din Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a preluarii activitatii Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” Targoviste, respectiv a Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 111/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Centrul Social pentru Varstnici “Sf. Elena” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    214

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind transferarea personalului Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” la Directia de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005, avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind transferarea personalului Centrului Social pentru varstnici “Sfanta Elena” la Directia de Asistenta Sociala;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·  Proiectul PHARE 2001 Coeziune Economica si Sociala CFP/200, schema de finantare nerambursabila, RO 0108.03.03.328 – propunerea compartimentului de specialitate;

·  Prevederile H.C.L. nr. 294/19.11.2003 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local Municipal Targoviste la realizarea proiectului;

·  Dispozitiile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala si H.C.L. nr. 196/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii la Centrul Social Integrat „Sf. Maria”;

·  Prevederile H.C.L. nr. 328/21.12.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005;

·  Dispozitiile art. 38 lit. “e” si “s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin.1 din Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei de Asistenta Sociala prin transferul in interes de serviciu al personalului Centrului Social pentru Varstnici “Sfanta Elena” Targoviste, de la Primaria Municipiului Targoviste in cadrul acestei directii, incepand cu data de 01.06.2005, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 H.C.L. nr. 196/2003 se abroga.

Art. 4 Personalul Centrului Social pentru Varstnici “Sf. Elena” Targoviste va fi retribuit din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al D.A.S.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Centrul Social pentru Varstnici “Sf. Elena” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    215

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea contributiei persoanei asistate in Centrul Social pentru Varstnici „Sf. Elena”, incepand cu data de 01.06.2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005, avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea contributiei persoanei asistate in Centrul Social pentru Varstnici „Sf. Elena”, incepand cu data de 01.06.2005;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·  Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

·  Prevederile H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice;

·  Prevederile Ordinului nr. 418/2003 al Ministrului Sanatatii privind stabilirea, incepand cu luna septembrie 2003, a costului mediu lunar de intretinere, datorata de persoanele asistate in caminele pentru persoanele varstnice;

·  Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.06.2005, se stabileste contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social pentru Varstnici „Sf. Elena” la nivelul a 60 % din venitul net, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere.

Art. 2 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere vor fi facute venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 3 Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoanele varstnice sau dupa caz de sustinatorii legali, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu, conform anexei la H.G. nr. 1021/2000.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Centrul Social pentru Varstnici “Sf. Elena” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    216

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea contributiei persoanei asistate in

Centrul Social Integrat “Sf. Maria”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005, avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind privind stabilirea contributiei persoanei asistate in Centrul Social Integrat “Sf. Maria”;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·  Prevederile H.G. nr.532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora;

·  Prevederile H.G. nr. 503/2003 privind indexarea intervalelor de venituri pe baza carora se stabileste contributia lunara de intretinere si a articolului unic;

·  Prevederile Ordinului nr. 79/2002 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere;

·  Prevederile H.C.L. nr. 269/30.09.2003 privind preluarea si finantarea Centrului Social Integrat „Sf. Maria” de catre D.A.S.

·  Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se stabileste contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social Integrat “Sf. Maria” la nivelul a 80 % din venitul net, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere.

Art. 2 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere vor fi facute venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S..

Art. 3 Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoana asistata sau dupa caz, de sustinatorul legal, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Centrul Social Integrat “Sf. Maria” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    217

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind preluarea activitatii Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri de catre D.A.S. incepand cu data de 01.06.2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind preluarea activitatii Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri de catre D.A.S. incepand cu data de 01.06.2005;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala;

·        Dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare a D.A.S.;

·        Prevederile Legii nr. 116/2002 privind combaterea marginalizarii sociale;

·        Prevederile Legii nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;;

·        Prevederile H.G. nr. 532/1999;

·        Prevederile Ordinului nr. 79/2002;

·        Prevederile H.G. nr. 503/2003;

·        Prevederile H.G. nr. 847/2004;

·        Dispozitiile art. 38 lit. “e” si “s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin.1 din Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba preluarea activitatii Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri de catre Directia de Asistenta Sociala, incepand cu data de 01.06.2005.

Art. 2 Se asigura hrana unui numar de 30 de tineri iesiti din sistemul de ocrotire a copilului, prin Cantina de Ajutor Social a Directiei de Asistenta Sociala, la o alocatie de hrana prevazuta de H.G. 847\03.06.2004, cu indexarile ulterioare.

Art. 3 Se stabileste o contributie a tinerilor incadrati in munca, la nivelul costului mediu lunar de intretinere din institutiile  de asistenta sociala, respectiv de 1.750.000 lei.

Art. 4 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere vor fi facute venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S..

Art. 5 Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de tanarul aflat in evidenta centrului.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Centrul Social Integrat “Sf. Maria” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    218

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea statului de functii al D.A.S. cu un numar de 6 angajati ce vor activa in cadrul Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.05.2005, avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind suplimentarea statului de functii al D.A.S. cu un numar de 6 angajati ce vor activa in cadrul Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·  Prevederile H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala;

·  Prevederile Legii nr. 116/2002 privind combaterea marginalizarii sociale;

·  Prevederile H.G. nr. 1149/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002;

·  Dispozitiile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala

·  Dispozitiile art. 38 lit. “e” si “s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin.1 din Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei de Asistenta Sociala prin suplimentarea cu un numar de 6 posturi, in urma preluarii activitatii Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri, dupa cum urmeaza:

-    1 administrator – studii superioare;

-    1 ingrijitor (femeie de serviciu) – studii medii;

-    1 ajutor analist programator – studii de specialitate;

-    2 asistenti sociali – studii superioare;

-    1 psiholog – studii superioare

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Personalul Centrului de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste va fi retribuit din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al D.A.S.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Centrul de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    219

Tgv. 31.05.2005