ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

                                                                                                                                             10.04.2017

 

127. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.03.2017 referitoare la înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște

128. Hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmboviț

                                     

HOTĂRÂRE

          privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.03.2017 referitoare la înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște

 

Consiliul  Local Municipal Târgoviste, întrunit în sedința extraordinară astăzi,  10.04.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.03.2017 referitoare la înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 7, alin. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;

§ Prevederile art. 124 și art. 125, alin. 3, lit. “a” din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

§ Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

§ Prevederile Capitolului 6 - Autoritatea Urbană din Documentul Cadru de implementare a  dezvoltării urbane durabile - AXA PRIORITARĂ 4 Sprijinirea Dezvoltării urbane durabile;

§ Prevederile H.C.L. nr. 126/30.03.2017 privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «b»  și ale art. 3, lit. e din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 1 al H.C.L. nr. 126 din data de 30.03.2017 privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște se modifică după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște, cu rol de organism intermediar de nivel secundar în sistemul de management și control al POR 2014-2020, conform art. 7 din Regulamentul UE nr. 1301/2013, având ca anexă Regulamentul de organizare și functionare al Autorității Urbane

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 126/30.03.2017 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   127

Tgv. 10.04.2017   

Red. U.M./3 ex         

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind  modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmboviț

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară astăzi, 10.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

§ Prevederile O.G. nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 35/25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 1/26.01.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d, din Legea Administrației Publice Locale, nr.   215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 5 al H.C.L. nr. 35 din data de 25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” se modifică după cum urmează:

„Art. 5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Târgoviște în valoare de 1.162,543 mii lei cu TVA, aferent următoarelor categorii de cheltuieli: alimentare cu apă, rețele canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, studii de teren, taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, proiectare și inginerie, asistență tehnică, montaj utilaj tehnologic, rezervor de incendiu 4 buc x 60 mc din rasini poliesterice armate cu fibră de sticlă, organizare de șantier, comisioane, cote, taxe costul creditului, cheltuieli diverse și neprevăzute

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 35 din data de 25.02.2016 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   128

Tgv. 10.04.2017   

Red. U.M./3 ex         

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

27.04.2017

 

129. Hotărâre privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

130. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 157/29.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

131. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄APA DÂMBOVIȚA”

132. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

133. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

134. Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Cabinetului Primarului

135. Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

136. Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2016 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

137. Hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a administratorilor S.C. Municipal Construct S.A.

138. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

139. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L Târgoviște pentru anul 2017

140. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște"

141. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră în sistem divizor și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor, Branșamente II, din municipiul Târgoviște”

142. Hotărâre privind cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița”, în perioada 2014-2020

143. Hotărâre privind aprobarea investiției ”Extindere rețea gaze naturale, strada Dâmboviței, Cartier Priseaca, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița

144. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului

în Municipiul Târgoviște

145. Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște

146. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 46 B, județul Dâmbovița, Beneficiar: CÂRSTEA CONSTANTIN

147. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere și reabilitare C1 locuință”, municipiul Târgoviște, str. Liniștei, nr. 25, județul Dâmbovița, Beneficiar: ILIE MONICA CEZARINA

148. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1 și creare cale de acces”, municipiul Târgoviște, str. Madrid, nr. 2 A, județul Dâmbovița, Beneficiar: LUCA IOANA

149. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3, beneficiar:  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

150. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și garaj”, municipiul Târgoviște, str. Herța, nr. 6, județul Dâmbovița, beneficiari: NEAGU ADRIAN CĂTĂLIN și NEAGU MARIANA ALINA

151. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj, magazie, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 B, județul Dâmbovița, beneficiari: SULTANA ELIZA - IRINA și SULTANA MARIUS - SORIN

152. Hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște

153. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

154. Hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște, Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A

155. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112

156. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112

157. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Str. Radu cel Mare, vis - a - vis de magazinul Diana

158. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II, modul nr. 5

159. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

160. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 22,04 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

161. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44-50

162. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44-50

163. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Urbanism – Seviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

§ Prevederile art. 2, alin. 1, lit.“b” din Regulamentul din 04.08.2005 privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 159/29.07.2016 referitoare la desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor- Holban Georgeta-Carmen;

§ Prevederile H.C.L. nr. 4/30.01.2017 referitoare la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Holban Georgeta-Carmen;

§ Prevederile H.C.L. nr. 101/30.03.2017 referitoare la alegerea dnei. Ilie Monica Cezarina în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se desemnează dna. Ilie Monica Cezarina, viceprimar al Municipiului Târgoviște, membru în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dna. Ilie Monica Cezarina, Direcția Urbanism - Serviciul Cadastru și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

     

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   129

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./3ex                                                                                      

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 157/29.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care se propune actualizarea componenței comisiei de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 1, alin. 2 din Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, aprobate prin H.G. nr. 896/2006;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/29.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

§  Prevederile H.C.L. nr. 6/30.01.2017 referitoare la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Vlăducă Oana-Silvia;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 1 și alin. 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

                                                                                                          

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se înlocuiește dna. Vlăducă Oana-Silvia cu dl. Oprescu Virgil Ciprian în Comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 157/29.07.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de dl. Oprescu Virgil Ciprian,  Comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, Direcția Urbanism- Serviciul Cadastru, Direcția Administrație Publică Locală și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   130

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./3 ex                 

                                    

  HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄APA DÂMBOVIȚA”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „APA DÂMBOVIȚA”;

§ Prevederile art. 14 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄APA DÂMBOVIȚA”;

§ Prevederile HCL nr. 160/29.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄APA DÂMBOVIȚA” - Bozieru Cosmin-Petruț ;

§ Prevederile HCL nr. 99/30.03.2017 referitoare la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al dlui. Bozieru Cosmin Petruț;

§ Prevederile H.C.L. nr. 102/30.03.2017 referitoare la alegerea dlui. Cătălin Rădulescu în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se împuternicește dl. Cătălin Rădulescu, viceprimar al Municipiului Târgoviște să reprezinte interesele Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄APA DÂMBOVIȚA” .

Art. 2 În situația în care adunarea generală a asociaților va hotărî asupra unora dintre atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de art. 8, alin. 2, lit. a), h), i) și j), la art. 9, alin. 1, lit. b), la art. 9, alin. 2, lit. a), d) și g), la art. 9, alin. 3 și la art. 32, alin. 2 și alin. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea intereselor municipiului va fi condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea Consiliului Local, în condițiile tezei ultime a dispozițiilor alin. 5 ale art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cătălin Rădulescu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄APA DÂMBOVIȚA” și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   131

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./3ex

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Hotărârea A.D.I nr. 165/2015 privind aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Actul Constitutiv și Statutul asociației;

§ Prevederile H.G. nr. 742/2014 referitoare la modificarea anexelor 2 și 4 la H.G.  nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru și Statutului-cadru ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

§ Prevederile HCL nr. 161/29.07.2016 referitoare la desemnarea viceprimarului, dl. Bozieru Cosmin-Petruț, ca reprezentant al U.A.T Municipiul Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

§ Prevederile HCL nr. 99/30.03.2017 referitoare la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al dlui. Bozieru Cosmin-Petruț;

§ Prevederile H.C.L. nr. 102/30.03.2017 referitoare la alegerea dlui. Cătălin Rădulescu în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează viceprimarul Municipiului Târgoviște, dl. Cătălin Rădulescu, ca reprezentant al Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se acordă mandat special domnului Cătălin Rădulescu reprezentant al Municipiului Târgoviște, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, să voteze în Adunarea Generală hotărârile privind:

§ dizolvarea și lichidarea Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

§ aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

§ elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv consultarea operatorilor;

§ elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare, prestare a serviciilor și a altor acte normative locale, referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini - cadru și a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

§ stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

§ aprobarea stabilirii ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente;

§ elaborarea și aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice, prin utilizarea principiului planificării strategice multianuale;

§ stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

§ aprobarea, stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;

§ refuzul în condiții justificate a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operatori, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol să solicite avizul autorităților de reglementare competente;

§ rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și organizarea unor noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora (dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să se asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați);

§ elaborarea și aprobarea în termen de 6 luni (de la data luării deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor sau primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat) a unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

§ prelungirea o singură dată a duratei contractului de delegare a gestiunii pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială (49 ani) cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani,

   Nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cătălin Rădulescu.

Art. 4 Secretarul Municipiului Târgoviște va comunica prezenta hotărâre Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

                                                                                                         

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   132

Tgv. 27.04.2017                        

Red. D.I./3ex

                                   

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în

Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

§ Prevederile HCL nr. 146 din 30.05.2007 privind aprobarea participării Municipiului Targoviste în calitate de membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE "CIVITAS TÂRGOVIȘTE";

§ Prevederile H.C.L. 40/30.01.2017 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

§ Prevederile HCL nr. 99/30.03.2017 referitoare la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al dlui. Bozieru Cosmin-Petruț;

§ Prevederile H.C.L. nr. 102/30.03.2017 referitoare la alegerea dlui. Cătălin Rădulescu în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                 

§ Prevederile art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

           

Art. 1 Se desemnează dl. Cătălin Rădulescu, viceprimar al Municipiului Târgoviște, să reprezinte municipiul în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cătălin Rădulescu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Civitas Târgoviște » și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   133

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./3ex

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante

din cadrul Cabinetului Primarului

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Cabinetului Primarului;

§    Prevederile art. 66 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Cabinetului Primarului a funcției contractuale de execuție vacante de consilier (studii superioare) în referent (studii medii).

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   134

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./2ex

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori

 la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind numnirea cenzorilor societății;

§ Prevederile art. 159 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 179/31.05.2005 privind înființarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 111/17.04.2014 referitoare la aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se numește, pe o perioadă de 3 ani, Comisia de cenzori a S.C. ECO - SAL 2005 S.A., în următoarea componență:

ec. Teodorescu Petre

jr. Grigorescu Marian

ec. Groza Iulia Larisa

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A, comisia de cenzori a S.C. ECO - SAL 2005 S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   135

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./2ex

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2016

ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§  Raportul S.C. ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Comisiei de Cenzori, raportului Consiliului de Administrație și raportulului conducerii societății pentru anul 2016;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere), notele explicative și politicile contabile, cash-flow și situația modificării capitalurilor proprii, pentru anul 2016, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform Anexelor 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul Comisiei de Cenzori și raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2016 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform Anexelor 5 și 6  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   136

Tgv. 27.04.2017                        

Red. D.I./3ex

                                             

                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de selecție a administratorilor

 S.C. Municipal Construct S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§ Prevederile art. 28, alin. 7, art. 29 alin. 1,2 și 14 din OUG nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 11 alin. 1 și art. 45 alin. 1 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă numirea unei comisii de selecție care va evalua administratorii în funcție ai S.C. Municipal Construct S.A., care au solicitat reinnoirea mandatatului, comisie având următoarea componență: viceprimar - jr. Cătălin Rădulescu, director adjunct Direcția Managementul Proiectelor - jr. Ciprian Stănescu, cons. Direcția Economică - ec. Mariana Stanciu.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii comisiei și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   137

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./2ex

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§ Prevederile Legii nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§ Prevederile HG nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile Ordinului nr. 20/2016 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 166/2017 principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   138

Tgv. 27.04.2017                        

Red. D.I./2ex

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                   Anexa  la HCL nr.138 /27.04.2017

Consiliul Local                                                                                                                   

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2016, al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

Pentru  _____X_______          Împotrivă____________    Abținere___________    

 

2.    Să aprobe situațiile financiare anuale la data de 31.12.2016 ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

Pentru  _____X_______          Împotrivă____________    Abținere___________    

 

3.    Să aprobe repartizarea profitului S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște în exercițiul financiar 2016

 

Pentru  _____X_______          Împotrivă____________    Abținere___________    

 

 

4.    Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

  Pentru  _____X_______         Împotrivă____________    Abținere___________    

 

VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

al S.C. Municipal Security S.R.L Târgoviște pentru anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;

§ Prevederile art. 11 lit. „f” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§ Prevederile Legii nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile HG nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște pentru anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                               

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   139

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./2ex 

          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște";

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: "Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: "Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște", conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                  

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   140

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră în sistem divizor și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor, Branșamente II, din municipiul Târgoviște”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră în sistem divizor și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor, Branșamente II, din municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finanțale publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 referitoare la finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicat cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră în sistem divizor și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor, Branșamente II, din municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

  Capacități (în unități fizice și valorice)

         Branșamentele  de canalizare menajeră: 25 bucăți

         Branșamentele  de apă: 25 bucăți

         Durata de realizare pentru extinderea rețelei de canalizare apă uzată menajeră și a rețelei de alimentare cu apă-branșamente este conform graficului de realizare a investiției de cca 6 luni.

         Investiția totală pentru realizarea extinderii rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție a apei potabile (branșamente) este de 66,319 mii lei (inclusiv TVA), din care 52,023 mii lei ( inclusiv TVA) construcții + montaj.  

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                  

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   141

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./2ex

 

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița”, în perioada 2014-2020

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Adresa S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 9928/04.04.2017 prin care se solicită Consiliului Local Municipal Târgoviște aprobarea cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița” în perioada 2014-2020;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice privind cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița”, în perioada 2014-2020;

§ Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitoare la finanțale publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 759/2007 referitoare la regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Hotărârea ADI nr. 214/16.03.2017 – Master Plan actualizat la luna martie 2017;

§ Hotărârea ADI nr. 215/16.03.2017 referitoare la aprobarea Listei de Investiții Prioritare;

§ Oportunitatea finanțării „Asistenței tehnice pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” din fonduri europene nerambursabile;

§ Ghidul solicitantului pentru POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor; Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se cofinanțeaz㠄Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița”, în perioada 2014-2020, cu suma de 1.147.866 lei, reprezentând contribuția autorității locale în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv 57.393.274,87 lei, echivalent euro: 12.611.412 din valoarea eligibilă estimată a proiectului, astfel:

-          8.174.767 EURO – valoare investiții

-          4.436.645 EURO – valoare echipamente + dotari

Art. 2 Se aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște a sumei prevăzute în art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Apa Dâmbovița”, Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   142

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./3ex                 

                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției ”Extindere rețea gaze naturale, strada Dâmboviței, Cartier Priseaca, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§  Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită  implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Dâmboviței, Cartier Priseca, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița.

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției ”Extindere rețea gaze naturale, strada Dâmboviței, Cartier Priseaca, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§  Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale;

§  Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§  Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție ”Extindere rețea gaze naturale, strada Dâmboviței, Cartier Priseaca, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița (244 ml).”

Art. 2  Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința SC Distrigaz Sud Rețele investiția ”Extindere rețea gaze naturale, strada Dâmboviței, Cartier Priseaca, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”,

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție .

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării prin încheierea unui contract de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție între S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5  Se aprobă intrarea în patrimoniul operatorului, cu drept de proprietate și cu titlu gratuit, a obiectivului rezultat în urma investiției.

Art. 6 Valoarea totală estimată a investiției de 39.806,69 lei cu TVA și cotele de cofinanțare:

Ø  Municipiului Târgoviște – 37.714,67 lei cu TVA

Ø  ENGIE România S.A –    2.092,02 lei cu TVA

Art. 7 Taxa de racordare și acord acces la sistemul de distribuție gaze naturale va fi comunicată ulterior de către operatorul de servicii și va fi suportată din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   143

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./3ex                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului

în Municipiul Târgoviște

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 4/29.01.2015 referitoare la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 11 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Prezentul Regulament va intra în vigoare începând cu data de 01.06.2017.

Art. 2 Începând cu data prezentei, HCL nr. 4/29.01.2015 referitoare la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   144

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./2ex

                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea noii componențe a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 61/31.03.2015 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 6 lit. “a” , pct. 11 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului ca, prin dispoziție, să completeze componența prezentei comisii în situația vacantării unor locuri.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                  

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   145

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./2ex

                                                          

                                                                       Anexa la HCL nr. 145/27.04.2017

 

COMPONENȚA COMISIEI  TEHNICE  DE  AMENAJARE  A  TERITORIULUI ȘI  URBANISM A  MUNICIPIULUI  TÂRGOVIȘTE

 

1.      jr. Cătălin Rădulescu – Viceprimar al municipiului Târgoviște

2.      jr. Chiru Cătălin Cristea – Secretar al municipiului Târgoviște

3.      urb. Alexandrina Maria Soare – Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște

4.      arh. Iulian Vișanu – Arhitect Șef al Județului Dâmbovița

5.      ing. Aurel Ciobanu– Director executiv Direcția Managementul Proiectelor 

6.      ing. Dorin Maican – Director executiv Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

7.      ing. Tinel Traian Nicolae – Șef Serviciu Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol

8.      Alexandru Ciobanu – consilier Direcția Urbanism

9.      Georgiana Popa – referent Direcția Urbanism

10.   arh. Valeriu Ionescu – reprezentant Ordinul Arhitecților din România

11.   arh. Doina Petrescu – reprezentant Ordinul Arhitecților din România

12.   reprezentant Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița

13.   reprezentant S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

14.   reprezentant Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița

15.   reprezentant Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița

16.   reprezentant Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Târgoviște

17.   specialist inginer – profil instalații.

 

 

VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște,

str. Gimnaziului, nr. 46 B, județul Dâmbovița,

Beneficiar: CÂRSTEA CONSTANTIN

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 46 B, județul Dâmbovița, beneficiar: CÂRSTEA CONSTANTIN;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 46 B, județul Dâmbovița, beneficiar: CÂRSTEA CONSTANTIN.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: L – zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,70, nr. niv. max = P+1, Hmax cornișă = 8,0 m și Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare,Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                  

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   146

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./3ex                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Extindere și reabilitare C1 locuință”,

 municipiul Târgoviște, str. Liniștei, nr. 25, județul Dâmbovița,

Beneficiar: ILIE MONICA CEZARINA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere și reabilitare C1 locuință”, municipiul Târgoviște, str. Liniștei, nr. 25, județul Dâmbovița, beneficiar: ILIE MONICA CEZARINA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere și reabilitare C1 locuință”, municipiul Târgoviște, str. Liniștei, nr. 25, județul Dâmbovița, beneficiar: ILIE MONICA CEZARINA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă: LMu – zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 54%; CUT = 1,56, nr. niv. max = P+2, Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                   

                                                                      

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   147

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./3ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1 și creare cale de acces”, municipiul Târgoviște, str. Madrid, nr. 2 A, județul Dâmbovița,

Beneficiar: LUCA IOANA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1 și creare cale de acces”, municipiul Târgoviște, str. Madrid, nr. 2 A, județul Dâmbovița, beneficiar: LUCA IOANA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1 și creare cale de acces”, municipiul Târgoviște, str. Madrid, nr. 2 A, județul Dâmbovița, beneficiar: LUCA IOANA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 22, funcțiuni dominante: L – zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și IS - zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUT max = 0,8.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   148

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./3ex

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3, beneficiar:  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3, beneficiar:  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3, beneficiar:  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 6, funcțiunea dominantă: Llu – zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 2,0, Nr. niv. max = P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                  

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   149

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./3ex

                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1 și garaj”, municipiul Târgoviște, str. Herța, nr. 6, județul Dâmbovița,beneficiari: NEAGU ADRIAN CĂTĂLIN și NEAGU MARIANA ALINA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1 și garaj”, municipiul Târgoviște, str. Herța, nr. 6, județul Dâmbovița, beneficiari: NEAGU ADRIAN CĂTĂLIN și NEAGU MARIANA ALINA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și garaj”, municipiul Târgoviște, str. Herța, nr. 6, județul Dâmbovița, beneficiari: NEAGU ADRIAN CĂTĂLIN și NEAGU MARIANA ALINA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 19, funcțiunea dominantă: LMu – zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 38%; CUT = 0,76, nr. niv. max = P+1, Hmax cornișă = 8,0 m și Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   150

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./3ex

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1, garaj, magazie, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 B, județul Dâmbovița,

beneficiari: SULTANA ELIZA - IRINA și SULTANA MARIUS - SORIN

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru  „Construire locuință P+1, garaj, magazie, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 B, județul Dâmbovița, beneficiari: SULTANA ELIZA - IRINA și SULTANA MARIUS - SORIN;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj, magazie, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 B, județul Dâmbovița, beneficiari: SULTANA ELIZA - IRINA și SULTANA MARIUS - SORIN.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: LMu – zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,7, nr. niv. max = P+1, Hmax cornișă = 8,0 m și Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   151

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./3ex

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§  Adresa Arhiepiscopiei Târgoviște înregistrată la Primăria municipilui Târgoviște cu nr. 9071 bis din 27.03.2017;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 861, 863, lit. e, 866, 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 293/2007 referitoare la reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§  Prevederile HCL nr. 181/29.07.2016 referitoare la transmiterea fără plată din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil,  situat în str. Calea Domnească, nr. 95 A;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unui bun imobil de natura terenurilor, având datele de identificare:

Denumire: Teren Calea Domnească, nr. 95 A, Piața 7 Noiembrie;

Adresa: Calea Domnească, nr. 95 A

Elemente de identificare: Categoria CC- Curți construcții, cvartal 16, parcela 21, suprafața 290 mp

Număr inventar: 70001397

Valoare: 87000 lei

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 157/2014,  se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                  

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   152

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor 488 Spațiu Stație hidrofor PT 5 - Micro XII, 1855 PT5 Micro XII - Strada Pandurilor, 2640 Teren Strada Pandurilor, 5 Bulevardul Mircea cel Bătrân, ce corespunde poziției 39 din HG nr. 1350/2001, 6 Bulevardul Regele Carol I, ce corespunde poziției 47 din HG nr. 1350/2001, 8 Strada 1 Mai, ce corespunde poziției 184 din HG nr. 1350/2001, 28 Strada Bastionului, ce corespunde poziției 950 din HG nr. 1975/2004, 31 Strada Brașovului, ce corespunde poziției 133 din HG nr. 1350/2001, 45 Strada Ciocârliei, ce corespunde poziției 163 din HG nr. 1350/2001, 74 Strada Gimnaziului, ce corespunde poziției 46 din HG nr. 1350/2001, 90 Strada Ioan Alexandru Brătescu Voinești, ce corespunde poziției 175 din HG nr. 1350/2001, 68 Fundătura maior Coravu Ion, 76 Strada Gării, ce corespunde poziției 48 din HG nr. 1350/2001, 77 Strada Herța, ce corespunde poziției 86 din HG nr. 1350/2001, 107 Strada Macarie, ce corespunde poziției 180 din HG nr. 1350/2001, 112 Strada Mihai Bravu, ce corespunde poziției 43 din HG nr. 1350/2001, 117 Strada Miron Costin, ce corespunde poziției 136 din HG nr. 1350/2001, 127 Strada Nifon, ce corespunde poziției 100 din HG nr. 1350/2001, 131 Strada Oituz,  ce corespunde poziției 161 din HG nr. 1350/2001, 130 Strada Oilor, ce corespunde poziției 144 din HG nr. 1350/2001, 135 Strada Plevnei, ce corespunde poziției 123 din HG nr. 1350/2001, 144 Strada Radu Petrescu, ce corespunde poziției 201 din HG nr. 1350/2001, 150 Strada Rovine, ce corespunde poziției 162 din HG nr. 1350/2001, 162 Strada Sârbilor, ce corespunde poziției 128 din HG nr. 1350/2001, 154 Strada Smaranda Gheorghiu, ce corespunde poziției 130 din HG nr. 1350/2001, 160 Strada Stupilor, ce corespunde poziției 148 din HG nr. 1350/2001, 184 Strada Zorilor, ce corespunde poziției 140 din HG nr. 1350/2001, 194 Strada căpitan Tudorică Popescu, ce corespunde poziției 51 din HG nr. 1350/2001, 206 Strada locotenent Stancu Ion, ce corespunde poziției 38 din HG nr. 1350/2001, 207 Strada locotenent Viorel Mărceanu, ce corespunde poziției 134 din HG nr. 1350/2001, 210 Strada maior Coravu Ion, ce corespunde poziției 13 din HG nr. 1350/2001, 212 Strada maior Oprescu Adrian, ce corespunde poziției 7 din HG nr. 1350/2001, 223 Strada profesor Cornel Popa, 225 Strada profesor Nicolae Radian, ce corespunde poziției 18 din HG nr. 1350/2001, 230 Strada stolnicul Constantin Cantacuzino, ce corespunde poziției 189 din HG nr. 1350/2001, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 488, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor nr. 3 A; suprafața = 78 mp, suprafața utilă 70,62 mp“;

- la poziția 1855, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor nr. 3 A; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 269 mp, suprafață utilă = 245,72 mp, compusă din 2 suprafețe de 222,75 mp și 22,97 mp”;

- la poziția 2640, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent PT 5 Micro XII“ coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor nr. 3 A, Categoria de folosință - Curți construcții, cvartal 220; parcela 43 ; suprafața = 664 mp“;

- la poziția 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada poet Grigore Alexandrescu până în Calea Domnească; lungime = 772 metri; suprafața = 23322 mp“;

- la poziția 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din bulevardul Mircea cel Bătrân până în strada Gării; lungime = 973 metri; suprafața = 26255 mp“;

- la poziția 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din bulevardul Independenței până în strada locotenent Stancu Ion ; lungime = 439 metri; suprafața = 4590 mp“;

- la poziția 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada preot Toma Georgescu până în strada doctor Leo Plângă; lungime = 103 metri; suprafața = 960 mp“;

- la poziția 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada Mihai Bravu și se înfundă; asfalt 214 mp; lungime = 62 metri; suprafața = 364 mp“;

- la poziția 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din Calea Câmpulung și se înfundă; categoria funcțională- DC - drumuri comunale; lungime = 140 metri; suprafața = 613 mp“;

- la poziția 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Domnească până în strada Ialomiței; formată din Lotul 1 în lungime de 157 metri, suprafață de 2172 mp și Lotul 2 în lungime de 696 metri, suprafață de 10388 mp; lungime totală = 853 metri; suprafața totală = 12560  mp“;

- la poziția 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Domnească până în strada Justiției; lungime = 86 metri; suprafața = 856 mp“;

- la poziția 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada maior Coravu Ion și se înfundă; lungime = 121 metri; suprafața = 827 mp“;

- la poziția 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din bulevardul Regele Carol I până în bulevardul Unirii; lungime = 718 metri; suprafața = 14362 mp“;

- la poziția 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Tighina până în strada căpitan Tudorică Popescu; lungime = 325 metri; suprafață = 3470 mp“;

- la poziția 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada Bărăției și se înfundă; lungime = 124 metri; suprafața = 597 mp“;

- la poziția 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Domnească până în Pod Mihai Bravu peste râul Ialomița; lungime = 510 metri; suprafața = 8606 mp“;

- la poziția 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Petru Cercel până în strada Ion Neculce; categoria funcțională - DC - drumuri comunale; lungime = 137 metri; suprafața = 1084 mp“;

- la poziția 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Crăițelor și se înfundă; lungime = 431 metri; suprafața = 3229 mp“;

- la poziția 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Vidin până la limita de proprietate; lungime = 204 metri; suprafața = 2587 mp“;

- la poziția 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Dâmboviței până în strada Soarelui; categoria funcțională - DC - drumuri comunale; lungime = 232 metri; suprafața = 2091 mp“;

- la poziția 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Ploiești în strada Sârbilor; lungime = 429 metri; suprafața = 3871 mp“

- la poziția 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada Matei Basarab și se înfundă; lungime = 206 metri; suprafața = 1261 mp“;

- la poziția 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada preot Toma Georgescu până în strada doctor Leo Plângă ; lungime = 119 metri; suprafața = 904 mp“;

- la poziția 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea București și se înfundă; lungime = 1087 metri; suprafața = 10114 mp“;

- la poziția 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Betonată;  din strada Calea Câmpulung și se înfundă; lungime = 78 metri; suprafața = 448 mp“;

- la poziția 160, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Dâmboviței în strada Înfrățirii; Cartier Priseaca; categoria funcțională - DC - drumuri comunale; lungime = 450 metri; suprafața = 5052 mp“;

- la poziția 184, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din Calea Câmpulung și se înfundă; categoria funcțională DC - drumuri comunale; lungime = 995 metri; suprafața = 6616 mp“;

- la poziția 194, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Domnească în bulevardul Eroilor; lungime = 896 metri; suprafața = 10660 mp“;

- la poziția 206, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din bulevardul  Independenței până în bulevardul I.C. Brătianu; lungime = 846 metri; suprafața = 10889 mp“;

- la poziția 207, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Nicolae Bălcescu și se înfundă; lungime = 59 metri; suprafața = 280 mp“;

- la poziția 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Câmpulung până în strada Valul Cetății; lungime = 423 metri; suprafața = 4732 mp“;

- la poziția 212, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada locotenent major Dragomirescu Liviu până în strada maior Spirescu; lungime = 565 metri; suprafața = 6070 mp“;

- la poziția 223, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Balastată; din strada Gimnaziului până în strada Mihai Bravu lungime = 1603 metri; suprafața = 18718 mp“;

- la poziția 225, coloana 1 va avea următorul cuprins: „Strada Nicolae Radian”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din bulevardul Independenței până în strada căpitan Andreescu Ion; formată din Lot 1 în lungime de 302 metri, suprafața de 4676 mp și Lot 2 în lungime de 93 metri, suprafața de 759 mp; lungime totală = 395 metri, suprafața totală = 5435 mp”;

- la poziția 230, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Domnească până în strada Justiției; formată din Lot 1 în lungime de 83 metri, suprafața  de 827 mp și Lot 2 în  lungime de 95 metri, suprafața de 881 mp; lungime totală = 178 metri, suprafața totală = 1708 mp“.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Bunurile, incluse în domeniul public al Municipiului Târgoviște, conform art. 2  din prezenta hotărâre vor fi inregistrate si administrate de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

           

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   153

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

 

Anexă la Hotărârea nr.153/27.04.2017

 

Datele de identificare ale bunurilor care completează

 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Poz. înreg

 

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3152

 

 

 

1.3.7.1

Strada Intrarea Tudorică Popescu

Categoria DS - străzi și ulițe; începe din strada căpitan Tudorică Popescu până în strada Radu Popescu,

lungime = 180 metri; suprafața = 2010 mp

2017

44.220

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998; HCL nr. 78/2001

3153

 

Teren aferent Strada Intrarea Tudorică Popescu

Categoria DS - Străzi, ulițe;

suprafața = 2010 mp

2017

603.000

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998; HCL nr. 78/2001

3154

 

Teren aferent Strada Ileana Sărăroiu

Categoria DS - străzi și ulițe; începe din Aleea Mânăstirea Dealu și se înfundă;

lungime = 157 metri; suprafața = 1020 mp

2017

76.500

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998; HCL nr.209/2009

3155

 

Teren Calea Domnească nr. 95 A - Piața 7 Noiembrie

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 16; parcela 21;

suprafața = 290.00 mp

2004

87.000

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

                             

 VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște,

 Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§  Adresa nr. 7874/16.03.2017 prin care Direcția de Asistență Socială solicită Punctul termic PT5 Micro XII, situat in strada Pandurilor, precum și terenul aferent, în vederea înființării unei Cantine de Ajutor Social, prin accesarea Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște, Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A ți a terenului afferent acestuia;

§  Prevederile art. 861 alin. (3), 866-868 ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123 (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilelor proprietate publică a Municipiului Targoviște - Teren aferent PT 5 Micro XII și Punct termic PT 5 Micro XII, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Imobilele se transmit pe bază de protocol în care vor fi prevăzute condițiile de administrare,  în vederea înființării unei Cantine de ajutor social.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Asistență Socială  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   154

Tgv. 27.04.2017                       

Red. D.I./3ex

Anexă la Hotărârea nr. 154/27.04.2017

 

 

Datele de identificare ale  bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște ce se transmit în administrare

 către Direcția de Asistență Socială

 

 

Cod de clasificare

 

Cod de clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

 

1

2

3

4

5

1.6.5.

101032

Punct termic PT 5 Micro XII

Strada Pandurilor nr. 3A; construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată; suprafața construită = 269 mp, suprafața utilă = 245,72 mp compusă din două suprafețe de 222,75 mp și 22,97 mp

1980

16.942

 

70001428

Teren aferent PT 5 Micro XII

Strada Pandurilor nr. 3A; categoria de folosință - curți construcții; cvartal 220; parcela 43 ; suprafața = 664 mp

1999

193.200

 

 

 

   VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                         

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   155

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112, în vederea desfășurării activității de prestări servicii;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112, în vederea desfășurării activității de prestări servicii.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 33 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   156

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Str. Radu cel Mare, vis - a - vis de magazinul Diana

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, vis - a - vis de magazinul Diana, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, vis - a - vis de magazinul Diana, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   157

Tgv. 27.04.2017                        

Red. U.M./2ex

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II, modul nr. 5

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II, modul nr. 5, în vederea desfășurării activității de comerț sau prestări servicii (croitorie);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II, modul nr. 5, în vederea desfășurării activității de comerț sau prestări servicii (croitorie).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 14 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   158

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Piața Bărăției

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   159

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 22,04 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 22,04 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 22,04 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 14 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   160

Tgv. 27.04.2017                        

Red. U.M./2ex

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44-50

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   161

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44-50

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.04.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Mihai Andrei

Ilie Monica Cezarina

Gherghescu Constantin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   162

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex

                         

                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 27.04. 2017, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 3 din data de 24.04.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1178/19.04.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 24.04.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes - Terezia Erich                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   163

Tgv. 27.04.2017                       

Red. U.M./2ex