ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

25.04.2016

 

101. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

102. Hotărâre privind transformarea unui post vacant din cadrul Direcției de Asistență Socială

103. Hotărâre privind aprobarea completării listei obiectivelor finanţate din creditul contractat de la CEC BANK S.A conform H.C.L. nr. 284/09.11.2015

104. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Târgovişte pe anul 2016

105. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

106. Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

107. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe P+1, garaj, foişor, anexe auxiliare şi împrejmuire teren”, T 6, P 75/17, Municipiul Târgovişte, beneficiari: OPREA RĂZVAN CONSTANTIN şi VASILESCU LIVIU

108. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire birouri P+2+M şi depozit”, Municipiul Târgovişte, T 20, P 287/61/2, P 287/61/3, Dâmboviţa, beneficiar: S.C. ECOTEH S.R.L.

109. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hale comerciale”, Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 13 C,  beneficiar: S.C. MAUNDIER FIDES S.R.L.

110. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţii de lucru (service calculatoare) birouri P+1 şi copertină auto parter”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 27, beneficiar: S.C. N&L PREST COM S.R.L.

111. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire depozit piese auto, parter”, Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.

112. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie distribuţie carburanţi, staţie GPL şi spaţiu comercial”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar: UNTARU ROBERT CRISTIAN

113. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2016 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

114. Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a unei suprafeţe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu şi zonei de protecţie

115. Hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009 prin actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte

116. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 51 de spații comerciale (module), situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Proiectelor privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei;

§ Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Dâmboviţa nr. 3330/15.04.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 12038/20.04.2016;

§ Prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea nr. 161/2003 referitoare la unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 16668/2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 313/18.12.2015 privind suplimentarea cu un numar de 102  posturi aplicabil pentru anul 2015, pentru îndeplinirea indicatorilor menţionaţi in cuprinsul cererilor de finanţare, posturi cu caracter permanent şi normă întreagă, precum şi a unor posturi cu jumătate de normă;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” şi alin. (3), lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă desființarea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de Informare și Îndrumare a cetățenilor și înființarea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse umane și asigurarea calității.

Art. 2 Se aprobă suplimentarea cu un numar de 10 posturi permanente cu jumătate de normă, pentru îndeplinirea indicatorilor menţionaţi in cuprinsul cererilor de finanţare, în cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor - Compartimentul Promovare Turistică.

Art. 3 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului,  conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4   Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 313/18.12.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală- Serviciul Resurse Umane, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ioan Țuțuianu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   101

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. D.I./2 ex.

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post vacant din cadrul

Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unui post vacant de soră medicală în asistent medical în cadrul Serviciului Cabinete de medicină dentară;

§   Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.05.2016 se aprobă transformarea unui post vacant de soră medicală în asistent medical în cadrul Direcției de Asistență Socială-Serviciul Cabinete de medicină dentară.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială şi pentru comunicare Secretarul Municipiulu Târgoviște.

 

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ioan Țuțuianu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nr.   102

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării listei obiectivelor finanţate din creditul contractat de la CEC BANK S.A conform H.C.L. nr. 284/09.11.2015

 

        Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§      Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. „b” , ale art. 45, alin. 1, art. 63, alin.1, lit. „c” şi alin. 4, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b”,alin. 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată,

§  Prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

§  Ţinând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

§  Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§  Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii,

§  Luând acte de :

   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 10786/11.04.2016,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico – economică a fost aprobată prin Hotărârârile Consiliului Local nr. 196/04.09.2012, nr.197/04.09.2012, nr. 169/24.05.2012 şi nr. 93/29.04.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Reparaţii capitale străzi în Municipiul Targoviste” si asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului, adoptă prezenta

 

HOTARARE:

 

Art. 1. Se aprobă completarea art. 2 al H.C.L. nr. 284/09.11.2015 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgovişte, după cum urmează:

« Art. 2 Contractarea finanţării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru finanţatea obiectivelor :

 

 

 

 

 

 

·      “Reparaţii capitale străzi în Municipiul Târgovişte - pachet 1” a cărui documentaţie a fost aprobată conform HCL nr. 196/04.09.2012, modificată prin H.C.L. nr. 66/31.03.2016;

·      “Reparaţii capitale străzi în Municipiul Târgovişte - pachet 2” a cărui documentaţie a fost aprobată conform nr.197/04.09.2012, modificată prin H.C.L. nr. 67/31.03.2016;

·      “Reparaţii capitale străzi în Municipiul Târgovişte - pachet 3” a cărui documentaţie a fost aprobată conform H.C.L. nr. 93/29.04.2015;

·      “Reparaţii capitale străzi în Municipiul Târgovişte - pachet 4” a cărui documentaţie a fost aprobată conform H.C.L nr. 169/24.05.2012;

·      “Reabilitare şi modernizare Piaţa Mihai Viteazul” a cărui documentaţie a fost aprobată conform H.C.L. nr. 321/18.12.2015. »

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 284/09.11.2015 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ioan Țuțuianu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.  103

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Târgovişte

pe anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§      Referatele de specialitate ale Direcţiei Economice nr. 10823/11.04.2016 privind aprobarea decontării din bugetul local a sumelor dispuse prin Sentinţa nr. 106/16.02.2016 şi nr. 10.319/20.04.2016 privind aprobarea includerii în bugetul local a sumelor încasate de la MDRAP în vederea finanţării lucrărilor de modernizare şi reparaţii la Grădiniţa nr. 16;

§      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2016 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 478 mii lei, prin majorarea prevederilor la următorii indicatori:

Ř    Alte amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.50) cu suma de 36 mii lei

Ř    Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi (cod 36.02.32) cu suma de 55 mii lei

Ř     Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului (cod 39.02.03) cu suma de 330 mii lei

Ř    Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (cod 42.02.65) cu suma de 57 mii lei

Ř    majorarea cu suma de 91  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 - „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local”;

Ř    majorarea cu suma de 91  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 - „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local”.

   II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 478  mii lei, prin:

Ř    Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 421 mii lei la capitolul 70.02 “Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe“, titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe,  obiectiv  Reabilitare termica blocuri.

Ř    Majorarea  cheltuielilor bugetului local cu suma de 57 mii lei prin majorarea prevederilor bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, titlul Cheltuieli de capital - Alte active fixe,  obiectiv  "Reabilitare Gradinita nr. 16 Municipiul Târgovişte".

Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole şi subcapitole este redat în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

            Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Programul de investiţii pe anul 2016 modificat  este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

        Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ioan Țuțuianu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.  104

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. D.P./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.04.2016, având in vedere:

§       Raportul de specialitate întocmit de S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia;

§    Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 64/2001 referitoare la repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 26/2013 referitoare la întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

§    Prevederile art. 17 și art. 18 din Actul constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.                

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ioan Țuțuianu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.  105

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. D.I./2 ex.

 

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa la H.C.L. nr. 105/25.04.2016

Consiliul Local                                                                                                                    

                                            

 

   PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.     Să aprobe situațiile financiare ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2015

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

2.     Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2015

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________   

 

 

3. Să aprobe repartizarea profitului societății în exercițiul financiar 2015

 

 

Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________   

 

 

 

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ioan Țuțuianu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2015

ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.04.2016, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Comisiei de Cenzori, raportului Consiliului de Administrație și raportulului conducerii societății pentru anul 2015;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă situaţiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere), notele explicative și politicile contabile pentru anul 2015 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul Comisiei de Cenzori și raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2015 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, conform Anexelor  3 și 4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          ing. Ioan Țuțuianu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.  106

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. D.I./2 ex.

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuinţe P+1, garaj, foişor, anexe auxiliare şi împrejmuire teren”,

T 6, P 75/17, Municipiul Târgovişte, beneficiari: OPREA RĂZVAN CONSTANTIN şi VASILESCU LIVIU

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe P+1, garaj, foişor, anexe auxiliare şi împrejmuire teren”, Municipiul Târgovişte, T 6, P 75/17, beneficiari: OPREA RĂZVAN CONSTANTIN şi VASILESCU LIVIU;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe P+1, garaj, foişor, anexe auxiliare şi împrejmuire teren”, Municipiul Târgovişte, T 6, P 75/17, beneficiari: OPREA RĂZVAN CONSTANTIN şi VASILESCU LIVIU.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                      

                                                                        

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   107

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Introducere teren în intravilan pentru construire birouri P+2+M şi depozit”, Municipiul Târgovişte, T 20, P 287/61/2, P 287/61/3, Dâmboviţa,

 beneficiar: S.C. ECOTEH S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire birouri P+2+M şi depozit”, Municipiul Târgovişte, T 20, P 287/61/2, P 287/61/3, Dâmboviţa, beneficiar: S.C. ECOTEH S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire birouri P+2+M şi depozit”, Municipiul Târgovişte, T 20, P 287/61/2, P 287/61/3, Dâmboviţa, beneficiar: S.C. ECOTEH S.R.L..

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   108

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire hale comerciale”, Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu,

nr. 13 C,  beneficiar: S.C. MAUNDIER FIDES S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hale comerciale”, Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 13 C, beneficiar: S.C. MAUNDIER FIDES S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire hale comerciale”, Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 13 C, beneficiar: S.C. MAUNDIER FIDES S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

                                               

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

        Nr.   109

        Tgv. 25.04.2016     

  Red.  U.M./3 ex.

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire spaţii de lucru (service calculatoare) birouri P+1 şi copertină auto parter”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 27,

beneficiar: S.C. N&L PREST COM S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţii de lucru (service calculatoare) birouri P+1 şi copertină auto”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 27, beneficiar: S.C. N&L PREST COM S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţii de lucru (service calculatoare) birouri P+1 şi copertină auto parter”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 27, beneficiar: S.C. N&L PREST COM S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   110

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire depozit piese auto, parter”, Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia,

nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire depozit piese auto, parter”, Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire depozit piese auto, parter”, Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, beneficiar: S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

        Nr.   111

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire staţie distribuţie carburanţi, staţie GPL şi spaţiu comercial”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178,

beneficiar: UNTARU ROBERT CRISTIAN

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie distribuţie carburanţi, staţie GPL şi spaţiu comercial”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar: UNTARU ROBERT CRISTIAN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire staţie distribuţie carburanţi, staţie GPL şi spaţiu comercial”, Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 178, beneficiar: UNTARU ROBERT CRISTIAN.

Art. 2 Prezentul P.U.Z. are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

        Nr.   112

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2016

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară ordinară, astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.04.2016 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 949/24.02.2016;

§   Prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 şi alin. 6, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.04.2016 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nr.   113

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. D.I./2 ex.

                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a unei suprafeţe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu şi zonei de protecţie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședintă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§   Adresa Consiliul Judeţean Dâmboviţa nr. 8878/18.04.2016;

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a unei suprafeţe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu şi zonei de protecţie;

§   Art. 71 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1303/2013;

§   Prevederile art. 7 şi 221 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din administrarea Consiliul Local Municipal Târgovişte în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101 B pe traseul Limită judeţ Prahova – Moreni – Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani - Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureşti – Cojasca – Corneşti – Butimanu – Niculeşti – Limită judeţ Ilfov ”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, a următoarelor bunuri imobile:

·     Strada Silviu Stănculescu, nr. de inventar 1001606, valoare 667.800 lei, lungime 1.106 m,  asfaltată, cod republican 1.3.7.2, porneşte din Calea Bucureşti până la hotar municipiu DJ 711.

·     Teren aferent Strada Silviu Stănculescu, nr. de inventar 701457, valoare 882.000 lei,  suprafaţă 21.451 mp, conform Carte funciară şi număr cadastral 82735, categoria DS Străzi – Uliţe.

Art. 2 Dreptul de administrare se transmite pentru perioada de sustenabilitate a proiectului, în vederea asigurării caracterului durabil al investiţiei, respectiv de la data semnării protocolului de transmitere în administrare, pe perioada implementării, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul contractului de finanţare.

 

 

 

 

 

Art. 3 Se aprobă eliminarea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 156/29.05.2014, a poziţiei nr.153 – Strada Silviu Stănculescu, corespunzătoare poziţiei nr. 953 din HG nr. 1975/2005 şi a poziţiei nr. 2838 – Teren aferent  Strada Silviu Stănculescu.

Art. 4 Începând cu data prezentei, HCL nr. 207/30.07.2015 şi H.C.L. nr. 85/31.03.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   114

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

                                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009 prin actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009 prin actualizareainventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 546 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 24 şi art 25 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 348/2007 privind afilierea Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia Intercomunitară „ Apa Dâmboviţa”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 316/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă eliminarea poziţie nr. 1584 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte aprobat prin HCL nr. 156/2014, înscris sub denumirea Staţii hidrofor, corespunzătoare poziţiei nr. 398 din  HG nr. 1350/2001.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a instalaţiilor şi echipamentelor ce alcătuiesc staţiile tehnologice pentru pomparea apei în cartiere, conform anexei nr. 1.

Art. 3 Poziţia 487 corespunzătoare mijlocului fix Spaţiu staţie hidrofor PT 4 Micro XII, înscris în  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte aprobat prin H.C.L nr. 156/2014, se modifică după cum urmează:

- la poziţia 487, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 8 Martie; suprafaţa = 23 mp“;

- la poziţia 487, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.623“.

 

Art. 4 Se aprobă concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, a staţiilor hidrofor prevăzute în Anexa nr. 1 şi a spaţiilor în care funcţionează staţiile hidrofor prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 5 Transmiterea către S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2, se va efectua prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmboviţa”, în baza unui Proces – verbal ca act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, încheiat în baza HCL nr. 348/2007 şi HCL nr. 316/2009.

Art. 6 Poziţia 455 corespunzătoare mijlocului fix Spaţiu PT 6 - Micro VI şi poziţia 456 corespunzătoare mijlocului fix Spaţiu Compania de Apă PT 4 Micro XII, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte aprobat prin HCL nr. 156/2014, se modifică după cum urmează:

- la poziţia 455, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15.“;

- la poziţia 455, coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT 6 Micro VI Compania de  Apă“;

- la poziţia 455, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Arcaşilor, construcţie tip P, zidărie din BCA, suprafaţa = 384 mp“;

- la poziţia 455, coloana 5 va avea următorul cuprins: “43.200 mp“;

- la poziţia 456, coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT 4 Micro XII Compania de  Apă“;

- la poziţia 456, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada 8 Martie, construcţie tip P, zidărie din BCA, suprafaţa = 312 mp“;

- la poziţia 456, coloana 5 va avea următorul cuprins: “49.140”.

Art. 7 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, se modifică conform art. 4 şi art. 6 din prezenta hotărâre.

Art. 8 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului, S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                                                           

                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   115

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./3 ex.

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a 51 de spații comerciale (module), situate în Municipiul Târgovişte,

în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 51 de spații comerciale (module), situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 51 de spații comerciale (module), situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Diculescu Maria

Babeu Pavel

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depăşirea suprafeţei care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgovişte.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Ioan Țuțuianu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   116

        Tgv. 25.04.2016     

  Red. U.M./2 ex.