Inapoi

182. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 310/29.11.2007 privind aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investitiei “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste” – Lotul 2

183. Hotarâre privind acceptarea preluării unui teren din domeniul public al statului român şi administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

184. Hotarâre privind acceptarea preluării din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte a unui teren proprietate publică a statului român

185. Hotarâre privind aprobarea proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte  şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

186. Hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

187. Hotarâre privind propunerea unor măsuri de reorganizare a unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgovişte

188. Hotarâre privind aprobarea proiectului “ CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

189. Hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

190. Hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

191. Hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

192. Hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

193. Hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 310/29.11.2007 privind aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investitiei “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste” – Lotul 2

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.04.2009, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Management Programe Dezvoltare Comunitară prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 310/29.11.2007 privind aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetaţii de Scaun Târgovişte” – Lotul 2;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 122 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L.nr. 310/29.11.2007 privind aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetaţii de Scaun Târgovişte” – Lotul 2;

§         Centralizator lucrări suplimentare;

§         Memoriu ethnic arhitectură;

§         Prevederile art. 36 alin. 4 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Art. 1 al H.C.L. nr. 310/29.11.2007 privind aprobarea costurilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetaţii de Scaun Târgovişte” – Lotul 2 va avea următorul cuprins:

1. Total cost Proiect – Lot 2 este de 5.239.850,71 euro - exclusiv TVA - (valoarea contractului) - echivalent a 22.232.686,56 lei (exclusiv TVA) - (1 euro = 4,2430 lei – curs BNR din 21.04.2009)

2. Total costuri eligibile contributie locala : 821.749,73 euro – echivalent a 3.486.684,10 lei (1 euro = 4,2430 lei – curs BNR din 21.04.2009)

3. Total costuri neeligibile contributie locala : 984.285,03 euro – echivalent a 4.176.321,36 lei (1 euro = 4,2430 lei – curs BNR din 21.04.2009) 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică – Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

           

 Nr.  182

 Tgv. 27.04.2009

 

 

H O T A R A R E

privind acceptarea preluării unui teren din domeniul public al statului român şi administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

                        

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al DAPPP privind acceptarea preluării unui teren din domeniul public al statului român şi administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

§         Prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36, alin. 2 lit. „c” şi art. 119 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acceptă preluarea în principiu a unui teren în suprafaţă de 1900 mp, din domeniul public al Statului Roman şi administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Terenul se identifica conform Planului de situaţie anexat, cu nr. MF 107576

Art. 2. Terenul va fi utilizat de consiliul local pentru realizarea unei parcări subterane.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Târgovişte, către Institutia Prefectului Judeţului Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea întocmirii unei Note de fundamentare şi promovării unui proiect de Hotărâre de  Guvern privind transmiterea bunului în cauză.

                        

  Nr. 183 

  Tgv. 27.04.2009

 

 

H O T A R A R E

privind acceptarea preluării din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte a unui teren proprietate publică a statului român

                        

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al DAPPP privind acceptarea preluării din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte a unui teren proprietate publică a statului român;

§         Prevederile art. 12 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36, alin. 2 lit. „c” şi art. 119 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acceptă preluarea în principiu, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte, a unui teren în suprafaţă de 1900 mp, proprietate publică a Statului Român.

    Terenul se identifică conform Planului de situaţie anexat, cu nr. MF 107576

Art. 2. Terenul va fi utilizat de consiliul local pentru realizarea unei parcări subterane.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicatâ prin grija secretarului Municipiului Târgovişte,  către Institutia Prefectului Judeţului Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea întocmirii unei Note de fundamentare şi promovării unui proiect de Hotărâre de  Guvern privind transmiterea bunului în cauză.

 

  Nr. 184

  Tgv. 27.04.2009

                                                                        

   

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte  şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 27.04.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte . şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru  obiectivul Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte .

Art. 2 Se aproba proiectul Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte si indicatorii tehnici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-         Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) – 4.799.243,50 lei, din care:

-  C+M= 2.925.245,00 lei;

-   Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I : 2.052.810,00 lei

           - Anul II : 2.746.433,50 lei

-   Durata de realizare : 20 luni (toata durata de implementare a proiectului);

-  Capacitati (in unitati fizice si valorice):

-   Regim de inaltime : Corp C3 -P+3;Sala de sport - P+1 (etaj partial)

-   Hmax cornisa = Corp C3 -14,00m; Sala de sport – 7,75 m;

-   Suprafata construita- Corp C3 -702mp; Sala de sport – 750 mp;

-   Suprafata construita totala – Sc= 1452.00 mp

-   Suprafata desfasurata - Corp C3 -2808mp; Sala de sport – 900 mp;

-   Suprafata desfasurata totala –Sd=3708.00 mp

-   Suprafata utila totala – Su =2780 mp

 

Art. 3 Se aproba proiectul Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in studiul de fezabilitate, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 4.799.243,50 lei.

Art. 4 Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte, in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 4.799.243,50 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 6 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 68.290,25 lei  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aproba finantarea sumei de  2.052.810,00 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetul anului 2010.

Art. 8 Se aproba finantarea sumei de 761.188,86 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9 Se aproba finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 10 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 11 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 12 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 13 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.                    

 

             Nr.   185

  Tgv. 27.04.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale–Colegiul National ,,Ienachita Vacarescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§   Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§   Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii  pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu".

Art. 2. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu" si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-    Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 7.426.468,12 lei din care

C+M :  4.941.239,20 lei;

-    Esalonarea investitiei (INV/C+M):Anul I:7.426.468,12 lei/4.941.239,20 lei;

-    Durata de realizare : 12 luni;

-    Capacitati :

- Numar total de clase in corp B dupa reabilitare : 19 sali de clasa si 2 cabinete limbi straine.

- Numar total de clase in corp C dupa reabilitare : 4 sali de clasa, 4 laboratoare IT, 3 cabinete de limbi straine, 1 centru de documentare.

- Extindere corp C : 116,90 mp, 1 sala biblioteca IT.

- Suprafata Teren de sport: 1500 mp, se reabiliteaza prin refacerea stratului de uzura, pentru asigurarea scurgerilor pluviale, se imprejmuieste cu gard de sarma pe stalpi metalici cu inaltimea de 2,00 m, se monteaza cosuri de baschet si se asigura iluminat exterior.

Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu" cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 7.426.468,12 lei.

Art. 4. Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 7.426.468,12 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 106.662,95 lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7. Se aprobă finantarea sumei de 799.972,11 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anului 2010.

Art. 8. Se aprobă finantarea sumei de 1.177.162,84 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Ienachita Vacarescu" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9. Se aprobă finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 10. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 11. Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 12. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 13. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 186 

  Tgv. 27.04.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea unor măsuri de reorganizare a unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Administratorului Public al Municipiului Târgovişte privind propunerea unor măsuri de reorganizare a unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgovişte, întrucât Şcoala nr. 12 cuprinde un număr de 120 de elevi şi pe o rază de 500 m mai sunt trei unităţi de învăţământ cu clasele I-VIII;

§         Prevederile art. 7, alin. 9 şi 10 din Legea învăţământului, nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu mai aprobă funcţionarea  incepand cu anul scolar 2009-2010 a Şcolii nr. 12 din Municipiul Târgovişte intrucât are un număr mai mic de 200 de elevi.

Art. 2 Consiliul Local Municipal Târgovişte propune Ministerului Educaţiei reorganizarea unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte şi comasarea, prin absortie, a Şcolii nr. 12 de catre Şcoala nr. 9.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  187  

  Tgv. 27.04.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului “ CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului „CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului aferent Domeniul Major de Intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, Programul Operaţional Regional 2007-2013;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aproba Documentatia tehnico-economica pentru  obiectivul  CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” stabiliti prin documentatia tehnico-economica (Studiu de Fezabilitate si Documentatia de Avizare Lucrari de Interventii), dupa cum urmeaza:

 

ü                 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 11.261.154,00 lei, din care C+M= 8.657.175,00 lei, defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

ü                 Consolidare, reabilitare si modernizare scoala si sala de sport: 6.379.558,00 lei, din care C+M= 4.927.699,00 lei

ü                 Extindere scoala si sala de sport: 4.881.596,00 lei, din care C+M= 3.729.477,00 lei

ü                 Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I : 11.261.154,00  lei / 8.657.175,00 lei

ü                 Durata de realizare : 12  luni;

ü                 Capacitati:

ü    Consolidare, reabilitare si modernizare scoala:

·                  Regim de inaltime P+1E

·                  Suprafata construita Sc=1481,21mp

·                  Suprafata desfasurata Sd=2937,12mp

·                  Suprafata utila totala Su=2459,36mp

 

ü    Consolidare, reabilitare si modernizare sala de sport:

·                  Regim de inaltime P+1E

·                  Suprafata construita Sc=605,27mp

·                  Suprafata desfasurata Sd=744,71mp

·                  Suprafata utila totala Su=669,62mp

 

ü    Reabilitare teren de sport

·                  Suprafata reabilitata =364 mp

 

ü    Extindere scoala:

·                  Regim de inaltime P+1E

·                  Hmax cornisa=+7,21m

·                  Suprafata construita Sc=502,08 mp

·                  Suprafata desfasurata Sd=1.039,83 mp

·                  Suprafata utila totala Su= 732,05 mp

 

ü    Extindere sala de sport:

·                  Regim de inaltime P+1E

·                  Hmax cornisa=+8,21m

·                  Suprafata construita Sc=65,71 mp

·                  Suprafata desfasurata Sd=132,79 mp

·                  Suprafata utila totala Su=117,65 mp

Art. 3 Se aproba proiectul “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 11.326.417,97 lei inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul „CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare, in valoare totala de 11.326.417,97 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 6 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 192.376,27 lei  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2,02% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 10.000,00 lei reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Art. 8 Se aproba finantarea sumei de 538.500,00 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi alocate din bugetul local pe anul 2010.

Art. 9 Se aproba finantarea sumei de 1.792.840,30 lei, reprezentand TVA aferenta cheltuielilor proiectului “CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA CLS. I-VIII „CORESI” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 10 Se aproba finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 11 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 12 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art.13 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art.14 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                

              Nr.  188

  Tgv. 27.04.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educationale –Colegiul National ,,Constantin Cantacuzino’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§   Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§   Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Documentatia tehnico-economică (Studiul de fezabilitate şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Constantin Cantacuzino".

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Constantin Cantacuzino" stabiliţi prin Documentaţia tehnico-economică (Studiul de fezabilitate şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) după cum urmează:

-          Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 13.178.675 lei din care

C+M :  10.630.940 lei;

Defalcată pe urmatoarele obiective de investitii:

·        ,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea Colegiului National ,,Constantin Cantacuzino’’-corpuri A+B+C (DALI)

            Valoare, inclusiv TVA=8.065.625 lei, din care C+M= 6.593.786 lei

·        ,,Dezvoltarea (extinderea) şi echiparea Colegiului National ,,Constantin Cantacuzino’’ –corp D (SF)

Valoare, inclusiv TVA= 5.113.051 lei, din care C+M= 4.037.154 lei

-          Durata de implementare: 16 luni din care pentru C+M:12 luni;

- Capacitati :

- Regim de inaltime cladire reabilitare –P+2+M;

- Hmax cornisa= 11,20 m;

- Suprafata construita reabilitata –Sc= 1.060,35 mp (din DALI) din care aferenta mansardei= 1.060,35 mp

- Suprafata desfasurata reabilitata - Sd= 4.241,40 mp ( din DALI) din care aferenta mansardei  = 1.060,35 mp           

- Suprafata utila totala reabilitata -  Su= 3.712,10 mp (din DALI) din care aferenta mansardei  = 932,80 mp 

- Numar sali de clasa reabilitate: 22

- Numar laboratoare reabilitate: 8

- Numar Sali de clasa nou construite in urma mansardarii=10

- Regim de inaltime cladire noua- P+2+M

- Hmaxcornisa=10,90 mp

- Suprafata nou construita –Sc= 423,70 mp (din SF)

- Suprafata desfasurata     - Sd= 1.584,70 mp (din SF)

- Suprafata utila totala      - Su= 1.364,10 mp (din SF)

- Numar sali de clasa construite: 12

- Numar laboratoare =1

- Biblioteci construite = 1

Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Constantin Cantacuzino" cu indicatorii tehnico–economici prevazuti in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 13.259.174,33 lei.

4. Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Constantin Cantacuzino", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Constantin Cantacuzino", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 13.259.174,33 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 222.414,92 lei reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 39.960,00 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Art. 8. Se aprobă finantarea sumei de 2.098.468,26 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Colegiul National Constantin Cantacuzino" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9. Se aprobă finantarea sumei de 705.146,00 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anilor 2010 si 2011.

Art. 10.Se aprobă finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 11. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a

obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 12. Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 13. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 14. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 189 

  Tgv. 27.04.2009

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§   Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§   Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Documentatia tehnico-economică (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii)  pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel".

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel" stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 6.691.325 lei din care

 C+M :  4.967.365 lei;

Defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

·  ,,Reabilitarea si modernizarea Liceului Teoretic Petru Cercel’’ (DALI)

Valoare, inclusiv TVA= 3.621.764 lei, din care C+M= 2.595.647 lei

·  Extinderea Liceului Teoretic Petru Cercel’’(SF)

Valoare, inclusiv TVA= 3.069.561 lei, din care C+M= 2.371.718 lei

            - Durata de realizare : 12 luni;

- Capacitati :

-    Regim de inaltime cladire reabilitata- P+1E

-    Suprafata construita reabilitata – Sc= 998,23 mp ( din DALI)

-    Suprafata desfasurata reabilitata- Sd= 1.996,44 mp ( din DALI)

-    Suprafata utila totala reabilitata –Su= 1.600,29 mp (din DALI)

-    Regim de inaltime cladire noua –P, P+1E

-    Hmax cornisa= 6 ,70 mp

-    Suprafata nou construita –Sc= 763,18 mp (din SF)

-    Suprafata desfasurata- Sd= 994,13 mp (din SF)

-    Suprafata utila totala –Su= 934,11 mp (din SF)

 

Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel" cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 6.738.821,38 lei.

Art. 4. Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5. Se aprobă asigurarii tuturor resurselor financiare necesare implementarii

optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 6.738.251,38 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 111.930,79 lei (minim 2%)

reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 75.000,00 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile neelegibile ale proiectului.

Art. 8. Se aprobă finantarea sumei de 1.066.712,06 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Liceul Teoretic Petru Cercel" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferenta  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9. Se aprobă finantarea sumei de 418.310,00  din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, rstul sumelor urmand a fi asigurate din bugetul anului 2010.

Art. 10. Se aprobă finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 11. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 12. Proprietatea infrastructurii modernizate/construite si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 13. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 14. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 190  

  Tgv. 27.04.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Şcolala cu clasele I-VIII « Smaranda Gheorghiu » si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§   Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§   Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Documentatia tehnico-economică (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii)  pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu".

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu" stabiliti prin Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), dupa cum urmeaza:

-    Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 5.782.095 lei din care

C+M :  4.221.293 lei;

Defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

·  ,,Reabilitarea si modernizarea Scolii Smaranda Gheorghiu’’(DALI)

Valoare, inclusiv TVA= 3.190.959 lei, din care C+M= 2.197.233 lei

·  ,,Extindere Scoala Smaranda Gheorghiu’’

Valoare, inclusiv TVA= 2.591.136 lei, din care  C+M= 2.024.060 lei

-    Durata de realizare : 12 luni;

-    Capacitati :

-    Regim de inaltime cladire reabilitata –P+1E;

-    Suprafata construita reabilitata –Sc= 881,68 mp (DALI)

-    Suprafata desfasurata reabilitata –Sd= 1.682,11 mp (DALI)

-    Suprafata utila totala reabilitata –Su= 1.414,99 mp (DALI)

-    Regim de inaltime cladire noua –sala de sport-P

-    Hmax cornisa= 7,70 mp

-    Suprafata nou construita –Sc= 564,17 mp (din SF)

-    Suprafata desfasurata –Sd= 564,17 mp (din SF)

-    Suprafata utila totala –Su= 522,70 mp (din SF)

Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu " cu indicatorii tehnico –economici prevazuti in Documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 5.966.770,96 lei, inclusiv TVA.

Art. 4. Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii

optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu ", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 5.966.770,96 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 96.458,70 lei (minim 2%)

reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 199.000,00 lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Art. 8. Se aprobă finantarea sumei de 944.835,83 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu " din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9. Se aprobă finantarea sumei de 520.650 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR , conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetul anului 2010.

Art. 10. Se aprobă finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 11. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a

obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 12. Proprietatea infrastructurii modernizate/construite si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 13. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 14. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 191

  Tgv. 27.04.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale–Grup Scolar Industrial  ,,Nicolae Cioranescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§   Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§   Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Documentatia tehnico-economică (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu".

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu" stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) dupa cum urmeaza:

-    Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 14.337.320 lei din care

C+M:  9.634.142  lei;

Defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

·  ,,Reabilitarea si modernizarea Grupului Scolar Industrial Nicolae Cioranescu’’(DALI)

- Valoare, inclusiv TVA= 9.610.361 lei, din care C+M= 5.668.341 lei

·  ,,Extinderea Grupului Scolar Industrial Nicolae Cioranescu’’(SF)

Valoare, inclusiv TVA= 4.726.960 lei, din care C+M= 3.965.801 lei

-    Durata de realizare : 12 luni;

-    Capacitati :

-    Regim de inaltime cladire reabilitata –P+1E; P+2E

-    Suprafata construita reabilitata –Sc= 2100,08 mp (din DALI)

-    Suprafata desfasurata reabilitata –Sd= 5.031,56 mp (din DALI)

-    Suprafata utila totala reabilitata –Su= 4.404,68 mp (din DALI)

-    Regim de inaltime cladire noua-sala de sport- P, P+1E

-    Hmax cornisa= 7,15 mp;

-    Suprafata nou construita –Sc= 1.513,42 mp (din SF)

-    Suprafata desfasurata –Sd= 1.752,62 mp (din SF)

-    Suprafata utila totala –Su= 1.513,90 mp (din SF)

 

Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu" cu indicatorii tehnico –economici prevazuti in Documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 14.385.170,34 lei, inclusiv TVA.

Art. 4. Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Nicolae Cioranescu", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii

optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Colegiul National Ienachita Vacarescu", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 14.385.170,34 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei 241.913,23 lei (minim 2%)

reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Art. 8. Se aprobă finantarea sumei de 2.279.508,78 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9. Se aprobă finantarera sumei de 705.100 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetul anului 2010.

Art. 10. Se aprobă finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 11. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 12. Proprietatea infrastructurii modernizate/construite si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 13. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 14. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 192 

  Tgv. 27.04.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.04.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale–Scoala cu clasele I-VIII  ,,Paul Banica’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§   Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§   Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§   Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Documentatia tehnico-economice (Studiul de fezabilitate)  pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica".

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica" stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate şi Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) dupa cum urmeaza:

-    Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 7.738.114 lei din care

C+M :  6.393.269 lei;

defalcată pe următoarele obiective de investitii:

·       “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educationale – Şcolal cu clasele I-VIII “Paul Bănică” (Constructie sala de sport, biblioteca şi laboratoare) (SF)

Valoare, inclusiv TVA=7.343.594 lei din care C+M=6.106.457 lei

·       “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Şcolal cu clasele I-VIII “Paul Bănică” (Reabilitarea şi dotarea terenului de sport) (DALI)

Valoare, inclusiv TVA=394.521 lei, din care C+M=286.814 lei

Durata de implementare: 16 luni din care C+M: 12 luni

 

Capacităţi:

1.     Construcţie corp nou:

Sala de sport (extindere P)

Nivel de înăltime:               P

Lungimea constructiei:        51,80 m

Latimea constructiei:          30,90 m

Înăltimea constructiei         11,90 m (11,60 m)

 

Biblioteca+două laboratoare (extindere P+2E)

Nivel de înăltime:               P+2E

Lungimea constructiei:        21,40 m

Latimea constructiei:          9 m

Înăltimea constructiei         13,25 m

 

Suprafata construită:                         Sc=1789,53 mp

Suprafata construită desfasurata:  Sd=2174,73 mp

Suprafata utilă totală:                        Su=1.979,69 mp

 

2.     Modernizare teren de sport

-          Suprafata construită reabilitata-  Sc=1120,00 mp

-          Suprafata desfasurata reabilitata-  Sd=1120,00 mp

-          Suprafata teren sport (20x35)-  Sc=Sd=700,00 mp

-          Suprafata gradene-   Sc=Sd=40,00 mp/ modul

-          Capacitate = 112 persoane pe scaune (56 pers/modul x 2 module)

-          Lungime împrejmuire – L=136,00ml      

 

Art. 3. Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica " cu indicatorii tehnico –economici prevazuti in Documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 7.790.229,86 lei, inclusiv TVA.

Art. 4. Se aprobă depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica ", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica ", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 7.790.229,86 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

Art. 6. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 131.057,65 lei (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7. Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 5000 lei, reprezentand contributie proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Art. 8. Se aprobă finantarea sumei de 1.232.347,57 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica" din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9. Se aprobă finantarea sumei de 383.990 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate di bugetul anului 2010.

Art. 10. Se aprobă finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 11. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 12. Proprietatea infrastructurii modernizate/construite si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 13. Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 14. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 193

  Tgv. 27.04.2009

 

              Inapoi