Inapoi

79. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2007

80. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste conform O.U.G. nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice, pentru anul 2007

81. Hotarâre privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2006

82. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2007

83. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Targoviste pe anul 2007

84. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste conform O.U.G. nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice, pentru anul 2007

85. Hotarâre privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006

86. Hotarâre privind aprobarea Bilantului contabil, a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului de audit,  pentru R.A.G.C Targoviste pe anul 2006

87. Hotarâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2006

88. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste  pe anul 2007

89. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

90. Hotarâre privind aprobarea majorarii tarifelor pentru serviciile prestate in relatiile contractuale cu Consiliul Local al Municipiului Targoviste, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste

91. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Statie de betoane ecologica, depozit materiale de constructii, teren sport, imprejmuire teren”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 26, beneficiar S.C. Chitulescu Prod S.R.L.

92. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+M+1 cu parter comercial”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu nr. 45, beneficiar Wagenpfiel Cristina

93. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Showroom si Hala Servicii”, in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei tarla T7 – P7/2004, beneficiar S.C. DB IMPEX S.R.L.

94. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului tarla 7, beneficiari Oproiescu O.Ion, Safciu D. Daniel, Anica V. Stelian Sorin, Bobes C. Sorin

95. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere hala de productie confectii metalice si construire spatiu prezentare si vanzare”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia nr. 6 - 8, beneficiar S.C. DIGITECH PRODSERV S.R.L.

96. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial si sectie croitorie”,

in Municipiul Targoviste,

Calea Campulung, nr. 128, beneficiar S.C. EDY PROD COM IMPEX S.R.L.

97. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Service auto, showroom pentru auto Volkswagen, imprejmuire, racord la utilitati”, in Municipiul Targoviste, str. Petru Cercel, nr. 41, beneficiar, S.C. EUROTEHNOGROUP S.R.L. Pitesti

98. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

99. Hotarâre privind inregistrarea troleibuzelor, mopedelor, tractoarelor si remorcilor agricole care nu se supun inmatricularii

100. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta in suprafata de 43,10 m.p., situat la demisolul imobilului din Strada I.H. Radulescu nr. 9, precum si a terenului aferent acestuia in suprafata de 78,28 m.p.,

101. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare

102. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului situat in incinta Grupului Scolar „Constantin Brancoveanu”, in suprafata de 14 m.p., pentru amenajare spatiu comercial

103. Hotarâre privind inchirierea directa, pe o perioada de 5 ani,  a a salii de sport situata in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, catre Universitatea „Valahia” Targoviste

104. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita catre Institutia Prefectului – Judetul Dambovita, a unui teren in suprafata de 800 m.p. adiacent cladirii institutiei, parcare asfaltata situata in Bulevardul Libertatii

105. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

106. Hotarâre privind defalcarea pe ramuri si activitati sportive a Bugetului alocat Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement

107. Hotarâre privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 15.000 lei Asociatiei Folclorice „Fir de Dor” Targoviste din Targoviste, B-dul Independentei nr. 57, Bl. 33, Sc. B, Ap. 21 pentru deplasarea la Festivalul International de Folclor „Sa Trexentesa” – Sardinia, Italia, in perioada 7  – 13 august 2007

108. Hotarâre privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 15.000 lei grupului muzical „Glissando” avand sediul la Palatul Copiilor, Calea Campulung nr. 9, pentru deplasarea la festivalul de cantec de la Orvault – Franta, in perioada 27 mai – 3 iunie 2007

109. Hotarâre privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 1.000 lei numitei Florea Iulia Luiza, student masterand la Universitatea din Luxemburg, domiciliata in Municipiul Targoviste, B-dul Unirii, Bl. 40, Sc. A, Ap. 21 pentru achitarea taxei caminului studentesc

110. Hotarâre privind stabilirea modului de gestiune a serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Targoviste desfasurata de S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste

111. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 57/07.03.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»

112. Hotarâre privind trecerea «Teatrului de Vara», proprietate publica a Municipiului Targoviste, din adiministrarea Directiei de Gradini Publice in administrarea Teatrului de Copii si Tineret «Mihai Popescu» Targoviste

113. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

114. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie  2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-         Solicitarea de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C.TERMICA S.A. Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2007;

-         Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 si situatiile anexe ale S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita;

-         Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007;

-         Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Prevederile Ordinului 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor OUG nr. 79/2001;

-         Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, pe anul 2007, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   79

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste conform O.U.G. nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice, pentru anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.04.2007, avand in vedere:

-         Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, ing. Viorel Tabacu conform O.U.G. nr.79/2001;

-         Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-         Hotararea Consiliului de administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-         Prevederile H.C.L. nr. 79/26.04.2007 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2007;

-         Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2007, al Directorului General  al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, ing. Viorel Tabacu, conform O.U.G. nr. 79/2001, Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. 79/26.04.2007.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directorul General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   80

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2006

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-         Raportul S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind bilantul contabil pe anul 2006;

-         Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2006 al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Raportul Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului  Consiliului de Administratie si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului  Consiliului de Administratie si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile din O.G. 61/2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2006;

-         Prevederile art. 36 alin. 2  lit. „a” si alin. 3 lit. b si c din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin 2 lit. a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente, Raportul Consiliului de Administratie pe baza de bilant si Raportul Comisiei de cenzori, ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2006, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    81

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2007;
 • Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 si situatiile anexe ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal;
 • Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita;
 • Hotararea Consiliului de Administratie al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007;
 • Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
 • Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

            Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, pe anul 2007, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   82

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Targoviste pe anul 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-         Solicitarea de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2007;

-         Proiect de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 si situatiile anexe ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita;

-         Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007;

-         Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste, pe anul 2007, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   83

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste conform O.U.G. nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice, pentru anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.04.2007, avand in vedere:

-         Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste, ing. Vasilescu Virgil, conform O.U.G. nr.79/2001;

-         Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-         Hotararea Consiliului de administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-         Prevederile H.C.L. nr. 83/26.04.2007 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2007;

-         Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pentru anul 2007, al Directorului General  al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste, ing. Virgil Vasilescu, conform O.U.G. nr. 79/2001, Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. 83/26.04.2007.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste, Directorul General al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   84

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-         Raportul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste privind bilantul contabil pe anul 2006;

-         Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2006 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul Comisiei de cenzori a S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului  Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile din O.G. 61/2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2006;

-         Prevederile art. 36 alin. 2  lit. „a” si alin. 3 lit. b si c din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin 2 lit. a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente, Raportul Consiliului de Administratie pe baza de bilant si Raportul Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului pe anul 2006 al societatii, dupa cum urmeaza:

 • 10 % pentru salariati;
 • 90 % pentru fondul de dezvoltare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

 

Nr.   85

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilantului contabil, a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului de audit,  pentru R.A.G.C Targoviste pe anul 2006

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-         Raportul Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  aprobarea Bilantului contabil, a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului de audit,  pentru R.A.G.C Targoviste pe anul 2006;

-         Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2006 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul de audit efectuat la R.A.G.C de catre S.C. BDO CONTI AUDIT ;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bilantului contabil, a Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului de audit,  pentru R.A.G.C Targoviste pe anul 2006

-         Prevederile O.G. 64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile O.M.F.P. nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare

-         Prevederile art. 36 alin. 2  lit. „a” si alin. 3 lit. b si c din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin 2 lit. a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente, incheiat la data de 31.12.2006, Raportul Consiliului de Administratie pe baza de bilant si Raportul de Audit, ale R.A.G.C. Targoviste, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2006, in valoare de 1.985.659 lei, dupa cum urmeaza:

 • Acoperirea pierderilor contabile : 515.106 lei
 • Varsaminte la Bugetul local : 816.970 lei
 • Alte rezerve : 653.583 lei;

Art. 3 Se aproba fondul de participare a salariatilor la profit, in suma de 163.390 lei

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   86

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de executie pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 26.04.2007, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

            În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba Contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2006, conform anexelor 1a si 1b  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2006, conform anexelor 2a si 2b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne pe anul 2006 31.12.2006, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba Contul de executie a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local la data de 31.12.2006 conform anexelor 4a si 4b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 31.12.2006, conform anexelor 5a si 5b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 31.12.2006, conform anexelor 6a si 6b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Se aproba  situatiile financiare la data de 31.12.2006 . (Bilant, Contul de rezultat patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia actiunilor detinute de Consiliul Local Targoviste la societati comerciale, Disponibil din mijloace cu destinatie speciala,  Contul de executie a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale, Situatia  modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor,  Situatia  activelor si datoriilor  institutiilor publice din administratia locala, )

Art. 8 Se aproba conturile de executie aferente institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, conform anexelor 7, 8,  si 9, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9 Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 234,125 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

Art. 10 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     87

Tgv.  26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste

 pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.04.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

§         Prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 6 / 2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. « a » din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.850 mii lei, prin majorarea urmatorilor indicatori :

- Subventii de la  bugetul de stat cu suma de 1.850 mii lei

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.850 mii lei, prin :

- majorarea credite la capitolul 65.02 « Invatamant, titlul ‘’Cheltuieli de capital ‘’ cu suma de 1.850  mii lei ;

Bugetul rectificat este cuprins in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 6/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007 se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    88

Tgv. 26.04.2007

 

                                                                       

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Adresa nr. 673/04.04.2007 a Teatrului Municipal “Tony Bulandra” inregistratata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 7192/04.04.2007;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar, respectiv promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin.1 si alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste prin transformarea unui post de inginer electronist debutant in inginer electronist gradul III;

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   89

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea majorarii tarifelor pentru serviciile prestate in relatiile contractuale cu Consiliul Local al Municipiului Targoviste, de catre

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea majorarii tarifelor pentru serviciile prestate in relatiile contractuale cu Consiliul Local al Municipiului Targoviste, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

§         Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003;

§         Prevederile O.G. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;

§         Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind infiintarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, modificata prin H.C.L. nr. 249/2005;

§         Prevederile H.C.L. nr. 333/31.08.2005 si 393/31.10.2005 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate in relatiile contractuale cu Consiliul Local al  Municipiului Targoviste de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. a si d si alin. 3 lit. c, alin. 6 - pct. 14 din Legea nr. 215 / 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Incepand cu data de 01.05.2007, se aproba majorarea tarifelor pentru serviciile prestate in relatiile contractuale cu Consiliul Local al Municipiului Targoviste, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., S.C. ECO-SAL 2005 S.A. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                         

Nr.  90

Tgv.26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Statie de betoane ecologica, depozit materiale de constructii, teren sport, imprejmuire teren”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 26, beneficiar S.C. Chitulescu Prod S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Statie de betoane ecologica, depozit materiale de constructii, teren sport, imprejmuire teren”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 26, beneficiar S.C. Chitulescu Prod S.R.L.;

§           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Statie de betoane ecologica, depozit materiale de constructii, teren sport, imprejmuire teren”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 26, beneficiar S.C. Chitulescu Prod S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   91

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+M+1 cu parter comercial”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu nr. 45, beneficiar Wagenpfiel Cristina

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+M+1 cu parter comercial”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu nr. 45, beneficiar Wagenpfiel Cristina;

§           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+M+1 cu parter comercial”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu nr. 45, beneficiar Wagenpfiel Cristina

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   92

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Showroom si Hala Servicii”, in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei tarla T7 – P7/2004, beneficiar S.C. DB IMPEX S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Showroom si Hala Servicii”, in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei tarla T7 – P7/2004, beneficiar S.C. DB IMPEX S.R.L.;

§           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Showroom si Hala Servicii”, in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei tarla T7 – P7/2004, beneficiar S.C. DB IMPEX S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   93

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului tarla 7, beneficiari Oproiescu O.Ion, Safciu D. Daniel, Anica V. Stelian Sorin, Bobes C. Sorin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului tarla 7, beneficiari Oproiescu O.Ion, Safciu D. Daniel, Anica V. Stelian Sorin, Bobes C. Sorin;

§           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului tarla 7, beneficiari Oproiescu O.Ion, Safciu D. Daniel, Anica V. Stelian Sorin, Bobes C. Sorin

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   94

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere hala de productie confectii metalice si construire spatiu prezentare si vanzare”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia nr. 6 - 8, beneficiar S.C. DIGITECH PRODSERV S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere hala de productie confectii metalice si construire spatiu prezentare si vanzare”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia nr. 6 - 8, beneficiar S.C. DIGITECH PRODSERV S.R.L.;

§           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Extindere hala de productie confectii metalice si construire spatiu prezentare si vanzare”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia nr. 6 - 8, beneficiar S.C. DIGITECH PRODSERV S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   95

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial si sectie croitorie”,

in Municipiul Targoviste,

Calea Campulung, nr. 128, beneficiar S.C. EDY PROD COM IMPEX S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial si sectie croitorie”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 128, beneficiar S.C. EDY PROD COM IMPEX S.R.L.;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial si sectie croitorie”, in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 128, beneficiar S.C. EDY PROD COM IMPEX S.R.L.;

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   96

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Service auto, showroom pentru auto Volkswagen, imprejmuire, racord la utilitati”, in Municipiul Targoviste, str. Petru Cercel, nr. 41, beneficiar,

S.C. EUROTEHNOGROUP S.R.L. Pitesti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Service auto, showroom pentru auto Volkswagen, imprejmuire, racord la utilitati”, in Municipiul Targoviste, str. Petru Cercel, nr. 41, beneficiar, S.C. EUROTEHNOGROUP S.R.L. Pitesti;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Service auto, showroom pentru auto Volkswagen, imprejmuire, racord la utilitati”, in Municipiul Targoviste, str. Petru Cercel, nr. 41, beneficiar, S.C. EUROTEHNOGROUP S.R.L. Pitesti;

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                         

Nr.    97

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici:

-           Reabilitarea sistemului rutier existent pe zonele in care drumul are 4 benzi de circulatie si latirea zonelor cu 2 benzi de circulatie la 4 benzi acolo unde este posibil fara lucrari suplimentare. (Lungimea drumului de centura: L = 13,808 km)

-           Pentru fluidizarea circulatiei se va realiza un tronson nou (cu doua benzi de circulatie) pe malul drept al raului Ialomita: L = 1,650 km)

-         Reabilitarea pasajului Superior Petru Cercel

      -     Dublarea podului peste Ialomita la Teis si extinderea la 4 benzi de circulatie a portiunii de drum cuprins intre acest pod si Pasajul Superior peste CF Targoviste – Ploiesti.

-         Reabilitarea Pasajului Superior peste CF Targoviste – Ploiesti

-         Reabilitare pod peste Ialomita la Valea Voievozilor;

-           Realizarea unei retele de canalizare ape meteorice cu lungimea de 15,048 km care va cuprinde un numar de 411 camine de vizitare si 925 guri de scurgere

2.      Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

  • Valoarea totala a proiectului: 23.824.349 Euro/81.248.179 RON

    (la cursul Lei-Euro din 10.01.2007 – 3,4103)

       Art. 3   H.C.L. nr. 379/07.10.2005 se revoca.

Art. 4 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Fonduri Structurale, Bugetul de Stat

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    98

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind inregistrarea troleibuzelor, mopedelor, tractoarelor si remorcilor agricole care nu se supun inmatricularii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind inregistrarea troleibuzelor, mopedelor, tractoarelor si remorcilor agricole care nu se supun inmatricularii;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 23 din O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor ;

§   Prevederile art. 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicata privind circulatia rutiera pe drumurile publice ;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

§   Prevederile H.C.L. nr. 96/24.02.2005 privind procedurile de eliberare a certificatelor de inregistrare, a numerelor de inregistrare si stabilirea traseelor de circulatie pentru masinile autopropulsate, masinilor agricole sau forestiere pentru care nu exista obligatia inmatricularii;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit. «c» din Legea 215 / 2001 republicata ;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba, incepand cu data de 01.05.2007, urmatoarele masuri pentru inregistrarea troleibuzelor, mopedelor, tractoarelor si remorcilor agricole care nu se supun inmatricularii:

 

A)    Inregistrare mopede (vehicul cu doua, trei sau patru roti, care nu depaseste viteza maxima de 45 km/h sau capacitatea cilindrica de 50 centimetri  cubi) :

1. Se elibereaza un certificat de inregistrare care va avea forma, dimensiunile si continutul  prevazute in O.M.A.I. nr. 1454/2006 (210 mm x 149 mm).

2.  Se elibereaza 1 (una) placuta cu un numar de inregistrare avand dimensiunile stabilite prin standard, de stat, potrivit legislatiei in vigoare.

      -  taxa eliberare certificat de inregistrare = 20 lei,

      -  taxa eliberare numar de inregistrare = 30 lei.

B) Inregistrare troleibuze, tractoare si remorci agricole:

1. Se elibereaza un certificat de inregistrare care va avea forma, dimensiunile si continutul prevazute in O.M.A.I. nr. 1454/2006.

2. Se elibereaza 2 (doua) placute cu un singur numar de inregistrare pentru un singur vehicul, avand dimensiunile stabilite prin standard de stat, potrivit legislatiei in vigoare.

-   taxa eliberare certificat de inregistrare = 30 lei,

-   taxa eliberare numere de inregistrare = 70 lei.

Art. 2 Certificatele si numerele de inregistrare sunt valabile pana la retinere, anulare sau pana la radierea vehiculului, aplicandu-se prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 3 Taxele se vor achita o singura data, la eliberarea certificatelor si a numerelor de inregistrare si vor include costurile de executare a certificatelor si a numerelor de inregistrare, precum si serviciile prestate pentru eliberarea lor.

Art. 4 Contravaloarea taxelor privind inregistrarea si eliberarea certificatelor si a numerelor de inregistrare se va achita la casieria D.A.P.P.P. – Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 5 Eliberarea certificatelor si a numerelor de inregistrare se va face in termen de 30 de zile de la data solicitarii.

Art. 6 Personalul de specialitate din cadrul D.A.P.P.P. va elibera certificatele si numerele de inregistrare, numere ce vor fi compuse din denumirea localitatii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe, conform prevederilor art. 25 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 – privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, republicata. 

Art. 7 Conform prevederilor art.9 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006, pana la inregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, in baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de catre D.A.P.P.P., daca indeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, prevazute in legislatia in vigoare.

Art. 8 Tractoarele si remorcile agricole sunt obligate sa se deplaseze pe traseele stabilite prin H.C.L. nr. 96/2005, altfel vor fi aplicate sanctiunile prevazute in hotararea de consiliu mentionata, cu modificarile ulterioare.

Art. 9 Vehiculele care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei – conform prevederilor art. 7 din O.U.G. nr. 195/2002 (republicata).

Art. 10 Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate se pedepseste, conform prevederilor art.85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 (republicata), cu inchisoare de la 1 la 3 ani, retinerea permisului  de  conducere si imobilizarea vehiculului.

Art. 11 Pentru a circula in Municipiul Targoviste, vehiculele inregistrate trebuie sa fie omologate, sa indeplineasca conditiile tehnice pentru circulatie pe drumurile publice, prevazute in O.M.L.P.T.L. nr. 211/2003, cu modificarile ulterioare, sa fie in stare buna de functionare, sa nu aiba defectiuni la mecanismul de directie, la instalatia de franare, la instalatia de iluminare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului, si sa aiba inspectiile tehnice periodice vizate din doi in doi ani..

Art. 12 La depistarea in trafic a vehiculelor inregistrate care au defectiuni grave la mecanismul de directie si la instalatia de franare, se vor aplica  sanctiunile contraventionale prevazute in O.U.G. 195/2002 (republicata) si se va suspenda certificatul de inregistrare pana la remedierea defectiunilor.

Art. 13 Sanctionarea contravenientilor se va efectua de catre personalul de specialiate din cadrul D.A.P.P.P., in colaborare cu Serviciul Politiei Rutiere Dambovita.

Art. 14 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se oblige Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    99

Tgv. 26.04.2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta in suprafata de 43,10 m.p., situat la demisolul imobilului din Strada I.H. Radulescu nr. 9, precum si a terenului aferent acestuia in suprafata de 78,28 m.p.,

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Fond Locativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta in suprafata de 43,10 m.p. situat la demisolul imobilului din Strada I.H. Radulescu nr. 9, precum si a terenului aferent acestuia in suprafata de 78,28 m.p.;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. nr. 164/19.08.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile HCL nr. 66/24.02.2005 privind transformarea din USD in Euro a tarifelor de inchirier pentru spatiile cu alta destinatie si terenurile pe care se afla amplasate unitatile comerciale si de prestari servicii;

§         Dispozitiile art. 36 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta in suprafata de 43,10 m.p. situat la demisolul imobilului din Strada I.H. Radulescu nr. 9, precum si a terenului aferent acestuia in suprafata de 78,28 m.p., conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul de pornire al licitatiei este prevazut in Caietul de Sarcini.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

§         Pana Nicolae

§         Dragan Sebastian

§         Ilie Valentin

§         Radulescu Nicolae

§         Stanescu Iulian

§         Boriga Gabriel

§         Dobanda Ion

§         Vasiliu Teodor

§         Nicoara Calin

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, , D.A.P.P.P –Biroul Fond Locativ, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    100

Tgv.  26.04.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.04.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani,  a unui spatiu in suprafata de 315 m.p. din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare;
 •  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

In temeiul art. 46 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui spatiu in suprafata de 315  m.p. din cladirea – atelier turnatorie – situata in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu pentru desfasurarea unei activitati  de prestari servicii si depozitare.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

§         Pana Nicolae

§         Dragan Sebastian

§         Ilie Valentin

§         Radulescu Nicolae

§         Stanescu Iulian

§         Boriga Gabriel

§         Dobanda Ion

§         Vasiliu Teodor

§         Nicoara Calin

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   101

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului situat in incinta Grupului Scolar „Constantin Brancoveanu”, in suprafata de 14 m.p., pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comercial prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului situat in incinta Grupului Scolar „Constantin Brancoveanu”, in suprafata de 14 m.p., pentru amenajare spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru activitatea de comert;

§         Prevederile art. 167 alin. 21 din Legea invatamantului nr. 84/1995, modificata si completata prin OUG nr. 184/2001;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata;

 • In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirerii, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului situat in incinta Grupului Scolar „Constantin Brancoveanu”, in suprafata de 14 m.p., pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

§         Pana Nicolae

§         Dragan Sebastian

§         Ilie Valentin

§         Radulescu Nicolae

§         Stanescu Iulian

§         Boriga Gabriel

§         Dobanda Ion

§         Vasiliu Teodor

§         Nicoara Calin

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    102

Tgv.  26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind inchirierea directa, pe o perioada de 5 ani,  a a salii de sport situata in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, catre Universitatea „Valahia” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comercial prin care propune adoptarea unei hotarari privind inchirierea directa, pe o perioada de 5 ani,  a a salii de sport situata in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, catre Universitatea „Valahia” Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru activitatea de comert;

§         Prevederile art. 167 alin. 21 din Legea invatamantului nr. 84/1995, modificata si completata prin OUG nr. 184/2001;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si art. 123 alin. 1din Legea 215/2001, republicata;

 • In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba inchirierea directa, pe o perioada de 5 ani,  a salii de sport, situata in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, catre Universitatea „Valahia” Targoviste conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de negociere a pretului de inchiriere.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

§         Pana Nicolae

§         Dragan Sebastian

§         Ilie Valentin

§         Radulescu Nicolae

§         Stanescu Iulian

§         Boriga Gabriel

§         Dobanda Ion

§         Vasiliu Teodor

§         Nicoara Calin

Art.  3 Pretul  de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. 314/2006.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    103

Tgv.  26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita catre Institutia Prefectului – Judetul Dambovita, a unui teren in suprafata de 800 m.p. adiacent cladirii institutiei, parcare asfaltata situata in Bulevardul Libertatii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.04.2007 avand in vedere:

-         Adresa nr. 10.600/11.12.2006 a Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita prin care solicita darea in folosinta gratuita catre Institutia Prefectului – Judetul Dambovita, a unui teren in suprafata de 800 m.p. adiacent cladirii institutiei, parcare asfaltata situata in Bulevardul Libertatii

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind darea in folosinta gratuita catre Institutia Prefectului – Judetul Dambovita, a unui teren in suprafata de 800 m.p. adiacent cladirii institutiei, parcare asfaltata situata in Bulevardul Libertatii;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 12 si 17 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile Anexei nr. 2 la H.G. H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita

-         Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste, cu completarile si modificarile ulterioare;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” , precum si art. 123 si 124 din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita catre Institutia Prefectului – Judetul Dambovita, pe perioada existentei acestei institutii in cladirea unde functioneaza in prezent, a unui teren in suprafata de 800 m.p., aferent parcarii asfaltate – Cinemascop „Independenta”, avand valoare de inventar 30.799 lei.

Planul de amplasament face parte integranta din prezenta hotarare

Art.  2  Predarea – primirea se va face pe baza unui Contract de Comodat, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

       

Nr.   104

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 4 (patru) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-    Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    105

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind defalcarea pe ramuri si activitati sportive a Bugetului alocat

Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind defalcarea pe ramuri si activitati sportive a Bugetului alocat Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. « b » si « d », alin. « a » si alin. 6 lit. « a » pct. 5 si 6 din Legea nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba defalcarea pe ramuri si activitati sportive a Bugetului alocat Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, pentru anul 2007, conform anexelor 1, 2, 3 si 4, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement, Directia Economica – Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   106

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 15.000 lei Asociatiei Folclorice „Fir de Dor” Targoviste din Targoviste, B-dul Independentei nr. 57, Bl. 33, Sc. B, Ap. 21 pentru deplasarea la Festivalul International de Folclor „Sa Trexentesa” – Sardinia, Italia, in perioada 7  – 13 august 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.04.2007 avand in vedere:

-         Raportul comun de specialitate al Directiei Economice si al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 15.000 lei Asociatiei Folclorice „Fir de Dor” Targoviste din Targoviste, B-dul Independentei nr. 57, Bl. 33, Sc. B, Ap. 21 pentru deplasarea la Festivalul International de Folclor „Sa Trexentesa” – Sardinia, Italia, in perioada 7  – 13 august 2007;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 4  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin  financiar in valoare de 15.000 lei Asociatiei Folclorice „Fir de Dor” Targoviste din Targoviste, B-dul Independentei nr. 57, Bl. 33, Sc. B, Ap. 21 pentru deplasarea la Festivalul International de Folclor „Sa Trexentesa” – Sardinia, Italia, in perioada 7  – 13 august 2007.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   107

Tgv. 26.04.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 15.000 lei grupului muzical „Glissando” avand sediul la Palatul Copiilor, Calea Campulung nr. 9, pentru deplasarea la festivalul de cantec de la Orvault – Franta, in perioada 27 mai – 3 iunie 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.04.2007 avand in vedere:

-         Raportul comun de specialitate al Directiei Economice si al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000 lei grupului muzical „Glissando” avand sediul la Palatul Copiilor, Calea Campulung nr. 9, pentru deplasarea la festivalul de cantec de la Orvault – Franta, in perioada 27 mai – 3 iunie 2007;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1, 4 si 5  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin  financiar in valoare de 15.000 lei grupului muzical „Glissando” avand sediul la Palatul Copiilor, Calea Campulung nr. 9, pentru deplasarea la festivalul de cantec de la Orvault – Franta, in perioada 27 mai – 3 iunie 2007.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   108

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 1.000 lei numitei Florea Iulia Luiza, student masterand la Universitatea din Luxemburg, domiciliata in Municipiul Targoviste, B-dul Unirii, Bl. 40, Sc. A, Ap. 21 pentru achitarea taxei caminului studentesc

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.04.2007 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin  financiar in valoare de 1.000 lei numitei Florea Iulia Luiza, student masterand la Universitatea din Luxemburg, domiciliata in Municipiul Targoviste, B-dul Unirii, Bl. 40, Sc. A, Ap. 21 pentru achitarea taxei caminului studentesc;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin  financiar in valoare de 1.000 lei numitei Florea Iulia Luiza, student masterand la Universitatea din Luxemburg, domiciliata in Municipiul Targoviste, B-dul Unirii, Bl. 40, Sc. A, Ap. 21 pentru achitarea taxei caminului studentesc.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    109

Tgv. 26.04.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea modului de gestiune a serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Targoviste desfasurata de S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte , întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 26.04.2007, având in vedere:

 • Referatul Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea modului de gestiune a serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Targoviste desfasurata de S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 23, ale art. 30 pct. 3 si art. 31 (1) si (5) din Legea nr.  51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Prevederile Legii nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. “a” pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “e” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba delegarea gestiunii serviciului de salubrizare efectuat pe raza Municipiului Targoviste, catre S.C. ECO – SAL S.A. Targoviste

Art. 2 Delegarea gestiunii se va face conform prevederilor legale.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, Directia Tehnica, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

 

Nr.    110

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 57/07.03.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 57/07.03.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente» ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-         Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-         Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000 privind modificarea si completarea art. 66 din Legea Invatamantului nr. 84/1995;

-         Prevederile H.C.L. nr. 57/07.03.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente» ;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art.1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 57/07.03.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente», dupa cum urmeaza :

 

Articolul 2 va avea urmatorul cuprins :

 

Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente», dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici

-         Cladire existenta – amenajare : Ac = Ad = 51,40 mp ;

-         Extindere vestiare :                    Ac = 216,30 m.p., Ad = 347,40 mp;

-         Instalatii interioare de apa rece si apa calda;

-         Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta ;

-         Instalatii electrice de iluminat si siguranta ;

-         Retele exterioare de canalizare din tuburi PVC pe lungime de 87 ml ;

-         Mobilier si dotari functionale.

2.      Indicatori economici (valori inclusiv TVA)

-         Valoare investitie : 1.061.107,63 RON (316.295,35 Euro) din care :

a.       390.250,91 RON (116.326,13 Euro) finantare CNI ;

b.      670.856,72 RON (199.969,22 Euro) finantare Bugetul Local.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/07.03.2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    111

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea «Teatrului de Vara», proprietate publica a Municipiului Targoviste, din adiministrarea Directiei de Gradini Publice in administrarea Teatrului de Copii si Tineret «Mihai Popescu» Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.04.2007 avand in vedere:

-         Adresa nr. 8564/2007 a Teatrului de Copii si Tineret „Mihai Popescu”

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind trecerea « Teatrului de Vara », proprietate publica a Municipiului Targoviste, din adiministrarea Directiei de Gradini Publice in administrarea Teatrului de Copii si Tineret « Mihai Popescu » Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 12 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile Anexei nr. 2 la H.G. H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita

-         Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste, cu completarile si modificarile ulterioare;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din administrarea Directiei de Gradini Publice in administrarea Teatrului de Copii si Tineret « Mihai Popescu » Targoviste a urmatoarelor mijloace fixe care compun «Teatrul de Vara» din Municipiul Targoviste, Strada Calea Domneasca nr. 171 (Parc Chindia):

 • Grup social, nr. de inventar 1007728, valoare 3.309 lei, PIF 01.09.1997;
 • Scena beton + Ecran Protectie, nr. de inventar 1007729, valoare 18.200 lei, PIF 01.09.1997;
 • Cabina de Proiectie, nr. de inventar 1007730, valoare 7.800 lei, PIF 01.09.1997;
 • Casa de Bilete, nr. de inventar 1007731, valoare 5.200 lei, PIF 01.09.1997;
 • Gard din Beton nr. de inventar 1007732, valoare 2600 lei, PIF 01.09.1997
 • Porti Metalice, nr. de inventar 1007733, valoare 1.560 lei, PIF 01.09.1997
 • Scaune – Locuri, nr. de inventar 1007735, valoare 4.004 lei, PIF 01.09.1997
 • Teren aferent «Teatrul de Vara», in suprafata de 2.174 m.p., nr. de inventar 70001395, valoare 125.083 lei, categoria de folosinta CC – Curti Constructii, cvartal 6, parcela 43, identificat conform Fisei bunului imobil care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art.  2  Predarea – primirea bunurilor care fac obiectul prezentei hotarari, se va face prin Protocol de predare – primire, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia Gradini Publice,  Teatrul de Copii si Tineret « Mihai Popescu » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   112

Tgv. 26.04.2007

 

H O T A R A R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte , întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 26.04.2007, având in vedere:

 • Adresa  S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste prin care propune casarea unor mijloace fixe;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care propune iniţierea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Prevederile Legea nr. 15/1994, modificata si completata prin O.G. nr. 54/1997 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
 • Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitatii administrativ teritoriale;
 • Prevederile art. 36 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba casarea mijloacelor fixe aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, prevăzute in Anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 După casare, aceste bunuri vor fi valorificate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Legea nr.15/1994, modificata si completata prin O.G. nr. 54/1997 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale).

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    113

Tgv. 26.04.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie  2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.04.2007, avand in vedere:

-            Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001republicata;

-               Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-           Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Fratila Ioan Cezar, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii mai 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Fratila Ioan Cezar si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    114

Tgv. 26.04.2007

              Inapoi