ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

07.03.2019

 

151. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 173/18.05.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat public Apel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1)

    152. Hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 173/18.05.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul

„EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3,

Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat publicApel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1)

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 07.03.2019, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea HCL nr. 173/18.05.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat public Apel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1);

§      H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§      Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§      Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§      Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§      Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare”;

§      Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

§      Prevederile HCL nr. 173/18.05.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat public Apel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1);

§      Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

ART. I. Se modifică HCL nr.  173/18.05.2018 după cum urmează:

„ART 1. Se aprobă proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1).

ART 2. Se aprobă Documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3. Se aprobă valorea totală a proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”, în cuantum de 22.010.326,32 lei (inclusiv TVA) (douazecisidoua milioane zece mii trei sute douazeci si sase lei), din care valoarea totală eligibilă de 21.380.842,25 lei (inclusiv TVA) si valoarea totală neeligibilă de 629.484,07 lei (inclusiv TVA), conform cererii de finantare cu cod SMIS 121474.

ART 4. Se aprobă contribuția proprie in proiect a Municipiului Targoviste, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 629.484,07 lei, cat si contributia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, in cuantum 427.616,85 lei, reprezentand cofinantarea proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot aparea in urma evaluarii proiectului, in cuantum de 629.484,07 lei cat si pe durata implementarii acestuia, pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării pentru desfasurarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 8. Se împuternicește domnul Stan Daniel-Cristian, Primar al Municipiului Târgoviște să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

ART 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.”

                                    

                                                                   

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             jr. Cătălin Rădulescu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   151

Tgv. 07.03.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                                                                                                                                                                                                    Anexa la HCL nr. 151/07.03.2019

 

PRINCIPALELE CARECTERISTICI ALE PROIECTULUI „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”

 

A. Indicatori tehnico-economici

1. Valoarea totala (investitie), inclusiv TVA:          21.995,32632 mii lei, din care:

    Constructii-montaj (C+M):                                  19.539,24489 mii lei

(in preturi – luna 1, anul 2018, 1 euro = 4,652 lei)

2. Esalonarea investitiei inclusiv TVA:

     -ANUL I                1.042,59069 mii lei

     -ANUL II             19.831,35298 mii lei

     -ANUL III              1.121,38265 mii lei

3. Valoarea totala (investitie), exclusiv TVA:         18.512,30516 mii lei, din care:

       Constructii-montaj (C+M):                                16.419,53352 mii lei

 (in preturi – luna 1, anul 2018, 1 euro = 4,652 lei)

4. Durata de realizare a investitiei: 36 luni, din care executie lucrari: 12 luni

5. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

- Numar de aparate montate: 3.137 buc

- Numar de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 3.137

- Numar brate de prindere: 2.982 buc

- Numar de stalpi noi: 37 buc stradali si 154 buc pentru treceri de pietoni

- Numar panouri fotovoltaice: 308 buc

- Numar de acumulatori: 308 buc

- Dispozitive de control si protectie de incarcare/descarcare: 154 buc

- Invertoare monofazice: 154 buc

- Lungime reintregire si reinnoire retea: 2100 m

     Alti indicatori specifici:

-         Cresterea numarului de aparate de iluminat: cu minim 2,22%

-         Scaderea puterii instalate totale: cu minim 36%

-         Scaderea consmului de energie electrica: cu minim 45%

-         Reducerea emisiilor de CO2: cu minim 50%

-         Reducere tone echivalent petrol: cu minim 45%

 

B. Cheltuieli eligibile/neeligibile

      21.380.842,25 lei TOTAL VALOARE ELIGIBILA PROIECT

           629.484,07 lei TOTAL VALOARE NEELIGIBILA PROIECT

 

C. Descrierea investitiei

     La nivelul Municipiului Targoviște rețeaua principală de circulație se constituie din următoarele străzi:

     Zona centrală: Str. Poet Grigore Alexandrescu, Calea Domnească, Str. Revoluției, Str. Doctor Marinoiu, Str. Ion Heliade Rădulescu.

     Artere principale: B-dul Eroilor, Str. Mihai Bravu, Calea Domnească, Calea Câmpulung, Colonel Dumitru Băltărețu, Calea București, Aleea Mânăstirea Dealu, Șoseaua Găești.

     Artere secundare: Str. Nicolae Balcescu, Str. Constantin Brâncoveanu, B-dul Independenței, B-dul Libertății.

     Artera secundară ocolitoare: Str. Petru Cercel, Str. Laminorului, Str. Gimnaziului, Calea Ialomiței, Str. Magrini.

     Zona cartiere blocuri.

     Zona cartiere case.

     Traficul urban în Municipiul Târgoviște se efectuează în general pe traseele principale, îndeosebi în zona centrală, în perioadele de varf.

     Pornind de la aceste informatii si de la o serie de alte constatări din teren se pot alege și structura strazile in functie de importanta lor.

     Termenii de reabilitare si modernizare a sistemului de iluminat public stradal presupun:

•   Înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat existente din SIP;

•   Cantitatea, dispunerea, tipul și puterea nominală a lămpii cu care se echipează se stabilesc în urma calculelor luminotehnice pe clase ale sistemului de iluminat;

•   Echiparea cu aparate a tuturor stalpilor din rețeaua de iluminat public;

•   Înlocuirea tuturor stâlpilor de lemn.

În urma analizei diferitelor tipuri de aparate și surse, soluția propusă este dată  de schimbarea aparatelor existente cu cele bazate pe tehnologia LED.

     Proiectul vizează iluminarea zonelor de conflict, respectiv:

- intersecții și sensuri giratorii;

- intrări în stații de salvare, poliție, pompieri;

- treceri de pietoni;

- zone cu potențial ridicat de infracționalitate.

     Un alt aspect tratat este dat de reîntregirea rețelei de iluminat care va trebui făcută în locurile unde lipsa ei provoacă probleme de securitate și în zonele în care se realizează reîntregiri ale zonei locuite sau ale străzilor.

     Pentru reducerea costurilor cu energia electrică se va acționa în mai multe direcții:

- controlul mult mai strict al stingerilor și aprinderilor;

- sistematizarea iluminatului în funcție de clase de drum, puteri și tipuri de aparate;

- utilizarea aparatelor eficiente echipate cu tehnologie Led care au un consum redus și durată mare de viață;

- scăderea consumurilor prin reducerea fluxului luminos între anumite ore de funcționare a iluminatului public;

- urmărirea din dispecerat a funcționării iluminatului.

     În cadrul proiectului, sistemele de alimentare cu panouri fotovoltaice se vor monta la unele treceri de pietoni, în cadrul sistemului de iluminat al acestora.

     În acest sens vom avea:

•   77 de treceri de pietoni iluminate;

•   154 de stâlpi speciali, pentru infrastructura sistemului de iluminat al trecerilor de pietoni;

•   154 de aparate de iluminat cu tehnologie led;

•   308 panouri fotovoltaice, câte două pentru fiecare aparat de iluminat;

•   308 acumulatori cu gel, pentru înmagazinarea energiei electrice;

     Beneficiile proiectului:

•   iluminat de calitate și la standarde

•   economie de energie electrică

•   reducere costuri întreținere

•   reducere cheltuieli anuale cu iluminatul public

         Activități:

•         Înlocuirea aparatelor existente pe toate străzile prinse în proiect

•         Extinderea/reîntregirea rețelei acolo unde este nevoie

•         Instalarea de iluminat pentru trecerile de pietoni în 72 de locații .

•         Pentru realizarea proiectului se vor executa următoarele lucrari necesare demontării și montării stâlpilor, înlocuirii cablurilor, montării aparatelor și echipării cu telegestiune a fiecărui punct luminos:

•         deconectare sistem de iluminat;

•         demontare aparat iluminat existent;

•         demontare braț și brățări existente;

•         montare braț si brățări noi;

•         montare aparat de iluminat nou;

•         realizare conexiuni;

•         realizare rețea de cablu pentru alimentarea stâlpilor noi destinați extinderilor ;

•         înlocuirea rețelei de cablu acolo unde este cazul;

•         instalare stâlpi metalici inclusiv turnare fundații;

•         montare brațe pe stâlpii metalici;

•         montare aparate de iluminat pe stâlpii noi;

•         instalare sistem de telegestiune;

•         configurare inițială sistem de telegestiune;

•         testare, verificare și punere în funcțiune.

 

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, și respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu Devizul General:

•         Valoarea totală a obiectivului de invetiții inclusiv TVA = 21.995.326,32 lei, din care:

•                       Construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA = 19.539.244,89 lei

•         Valoarea totală a obiectivului de invetiții fără TVA = 18.512.305,16 lei, din care:

•                       Construcții-montaj (C+M) fără TVA = 16.419.533,52 lei

•         Anul I:

•         • Obținere Finanțare;

•         • Proiectare;

•         • Achiziții publice;

•         Reprezentând: INV: 1.042.590,69 Lei, inclusiv TVA ;

•         INV: 224.213,05 EUR, inclusiv TVA ;

•         Anul II:

•         • Execuția lucrarilor;

•         • Asistența tehnică;

•         Reprezentând: INV: 19.831.352,98 Lei, inclusiv TVA;

•         INV : 4.264.807,09 EUR inclusiv TVA;

•         Anul III:

•         • Finalizare lucrări;

•         • Evaluare investiție;

•         Reprezentând: INV: 1.121.382,65 Lei, inclusiv TVA;

•         INV: 241.157,56 EUR inclusiv TVA.

•         Valoarea totală a obiectivului de invetiții inclusiv TVA:  21.995.326,32 LEI/ 4.728.144,09 EUR, la cursul euro de 1 EUR = 4,652 LEI in luna 01.2018 din care:

•         - construcții-montaj (C+M): 19.539.244,89 LEI/ 4.200.181,62 EUR inclusiv TVA.

 

 

                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI      

       jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Actului Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 07.03.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 7796/05.03.2019 privind completarea Actului Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

§ HCL nr. 117/30.03.2018 privind înființarea societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. (a) și 3 lit. (c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se completează art. 5 „Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. cu următoarele activități:

cod CAEN 4329 – „Alte lucrări de instalații pentru construcții”

cod CAEN 5221- „Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre”

Art. 2 Se mandatează dl. Eugen Pătrașcu, ca reprezentant al asociatului unic Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local, al Societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum și pentru a efectua formalitățile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Art. 3 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, dl. Eugen Pătrașcu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                   

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   152

Tgv. 07.03.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.03.2019

 

153.  Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, martie 2019

154.   Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

155.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 58/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Înființarea și amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”

156.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 59/20.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare centru pentru copii cu autism și sindrom Down”

157.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 154/27.04.2017 privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște, Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A

158.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 23 sc. F str. Radu Popescu, Asociația de proprietari nr. 40”

159.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 117/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociația de proprietari nr. 32”

160.  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 130/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6, sc.I, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”.

161.  Hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Morilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

162.  Hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”

163.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 241/12.07.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a devizului general, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” și a modelului de Acord de parteneriat

164.  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 12.146.242,92  lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște în vederea refinanțării creditului contractat de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit  nr. 15937/16.06.2015/nr. RQ15060720757337

165.  Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă

166.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace de publicitate”, strada arh. Gheorghe Pintea nr. 5-7, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Popescu Cătălin Nicolae

167.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire sediu administrativ, hale depozitare și împrejmuire teren”, strada Laminorului, T25, P338/78, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Claunic Auto Dezmembrări S.R.L.

168.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Consolidare și etajare locuință S+P existentă”, strada cpt. Andreescu Ion nr. 50, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Alexe Cristian și Alexe Alina - Magdalena

169.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru pentru activități recreative”, Calea Ialomiței nr. 38, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea DAPA COM IMPEX S.R.L.

170.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”, Calea Ialomiței nr. 5, Bulevardul Unirii nr. 6A, Tarlaua 9, P47/1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

171.      Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații comerciale și anexe (grupuri sanitare și clădire administrativă)”, Târgoviște, Tarla 7, P156, 157, 158, 159, 160, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea Ste&Co Imobiliare S.R.L.

172.  Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 2 din 19.03.2019  al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

173.   Hotărâre  privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

174.  Hotărâre privind vânzarea directă a unui teren situat în zona Sagricom, str. Laura Stoica nr. 9, atribuit în condițiile Legii nr. 15/2003

175.  Hotărâre privind valorificarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște

176.  Hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Târgoviște a terenului în suprafață de 6.666 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Tarla 42, Parcela 609/67

177.  Hotărâre privind transferul cu titlu gratuit către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - filiala Dâmbovița, a unei cantități de 185 m3 de masă lemnoasă

178.  Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

179.  Hotărâre privind transmiterea către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., a unor bunuri de retur, proprietate publică a Municipiului Târgoviște

180.  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

181.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii unor terenuri și spații situate în incinta Complexului Turistic de Natație Târgoviște

182.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu

183.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 9 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocate pentru activitățile nonprofit de interes local,

sesiunea I, martie 2019

              

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Procesul verbal nr. 2 al Comisiei de evaluare și selecție;

§  Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție;

§  Prevederile art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 97/28.02.2019 privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 215/14.08.2014;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea I, martie 2019, a proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  153

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate nr. 10.042/22.03.2019 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște;

§Prevederile HCL nr. 21/29.01.2018 privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și desemnarea unui reprezentant în Consiliul Administrativ;

§Prevederile art. 19, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007 referitoare la instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin. (6) lit. a) , pct 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se desemnează domnul Baicu Adrian ca reprezentant al autorității administrației publice în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, dl. Baicu Adrian și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   154  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 58/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Înființarea și amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Târgoviște nr. 9107/15.03.2019;

§Prevederile H.C.L. nr. 58/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Înființarea și amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;

§Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

§Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§Devizul general actualizat;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică articolul 1 din H.C.L. nr.  58/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Înființarea și amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”, astfel:

“Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea și amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”, după cum urmează :

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 1.693.663,83 lei

- C+M (construcții + montaj) inclusiv TVA : 1.301.691,64 lei

-Valoare Dotări și Active necorporale, inclusiv TVA: 236.266,62 lei

        Elemente descriptive ale imobilului :

- Arie construită desfășurată (ACD) = 438,60 mp (C1+C2)

- ACD C1 = 361,60 mp (C1)

- ACD C2 = 77 mp (C2)

- POT propus = 52,09%

- CUT propus = 0,520

        Durata de realizare a investiției : 18 luni.”

Art. II  Sursele de finanțare ale obiectivului de investiții sunt bugetul local și Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târgoviște.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   155

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 59/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

 ,,Amenajare centru pentru copii cu autism și sindrom Down”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Târgoviște nr. 8719/13.03.2019;

§Prevederile H.C.L. nr. 59/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare centru pentru copii cu autism și sindrom Down”;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;

§Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

§Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§Devizul general actualizat;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică articolul 1 din H.C.L. nr.  59/20.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare centru pentru copii cu autism și sindrom Down”, astfel:

“Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom down” , după cum urmează :

 Valoarea totală (INV), inclusiv T.V.A. : 1.776.183,51 lei

- C+M (constructii + montaj) inclusiv T.V.A. : 1.498.096,33 lei

- Valoare Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A.: 116.649,00 lei

          Elemente descriptive ale imobilului :

           - Arie construită desfășurată (ACD) = 505,80 mp (C1+C2)

           - ACD C1 = 428,80 mp (C1)

           - ACD C2 = 77 mp (C2)

           - POT propus = 84,86%

           - CUT propus = 0,848

          Durata de realizare a investiției : 18 luni.” 

Art. II  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

      

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   156  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 154/27.04.2017 privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște,  Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 154/27.04.2017 privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște,  Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A;

·     Prevederile H.C.L. nr. 154/27.04.2017 privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște,  Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A;

·     Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind prevenirea abandonului de către familie;

·     Prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

·     Prevederile Ordinului nr. 219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizarea copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;

·     Prevederile Ordinului nr. 289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

·     Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

·     Prevederile H.G. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi;

·     Prevederile Ordinului A.N.P.C.D. nr. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

·     Prevederile Ordinului nr. 177/2003 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consilier pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, precum și a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului;

·     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. c)  și ale art. 123 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 2 al H.C.L. nr. 154/27.04.2017 privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște,  Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A, după cum urmează:

„Art. 2 Imobilele se transmit pe bază de protocol în care vor fi prevăzute condițiile de administrare,  în vederea înființării unui Centru de zi pentru copii.”

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 154/27.04.2017 rămân neschimbate.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Asistență Socială  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   157  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                       

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 50/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

,,Reabilitare termică bloc 23, sc. F, str. Radu Popescu, Asociația de proprietari nr. 40”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 9959/22.03.2019;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 50/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 23, sc. F, str. Radu Popescu, Asociația de proprietari nr. 40, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  50/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 23, sc. F, str. Radu Popescu, Asociația de proprietari nr. 40”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,, Reabilitare termică bloc 23, sc. F,  str. Radu Popescu” astfel:

Valoarea investiției: 1.008.974,53 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:             882.078,55 lei (exclusiv TVA)

       Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 259.906,55 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată.

       Se aprobă decontarea din bugetul local a lucrărilor de remediere în valoare de 27.785,53 lei (exclusiv TVA) și a garanțiilor de bună execuție.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

                                    

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,     

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   158

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 117/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

,,Reabilitare termică bloc 13, sc. A, str. Ion Ghica, Asociația de proprietari nr. 32”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 7775/05.03.2019;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 117/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociația de proprietari nr. 32”, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  117/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociația de proprietari nr. 32”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 13, sc. A, str. Ion Ghica” astfel:

Valoarea investiției: 392.251,57 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:           294.198,52 lei (exclusiv TVA)

       Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 108.335,52 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată.

       Se aprobă decontarea din bugetul local a lucrărilor de remediere în valoare de 2.437,28 lei (exclusiv TVA) și a garanțiilor de bună execuție.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

                                    

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   159

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion  

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 130/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

,,Reabilitare termică bloc H 6, sc. I, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 9960/22.03.2019;

§Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§Devizul general actualizat;

§Prevederile HCL nr. 130/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6, sc. I, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din  HCL nr.  130/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6, sc. I, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6, sc. I, Bdul. Mircea cel Bătrân” astfel:

Valoarea investiției: 432,339,75 lei (exclusiv TVA)

Valoarea C+M:           341.021,73 lei (exclusiv TVA)

       Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local a sumei de 121.756,73 lei (exclusiv TVA) din valoarea C+M actualizată.

       Se aprobă decontarea din bugetul local a lucrărilor de remediere în valoare de 34.457,49 lei (exclusiv TVA) și a garanțiilor de bună execuție.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

                                    

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   160  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Morilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Cererile formulate de cetățeni prin care se solicită implicarea financiară a Municipiului Târgoviște pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Morilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Morilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§   Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§  Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Morilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Morilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției (strada Morilor, în lungime de 154 ml) este de 26.951,12 lei cu TVA, defalcată astfel:

       539,07 lei cu TVA - investiție suportată de ENGIE România S.A.

       26.412,05 lei cu TVA - investiție suportată de Municipiul Târgoviște.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   161

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

     Indicatori tehnici: constructie din zidarie portanta, de forma        dreptunghiulara cu dimensiuni maxime in plan de 9,60 x 8,20 m

                         Suprafata construita la sol Sc =  78,72 mp,

                         Suprafata desfasurata        Sd =  78,72 mp

                         Inaltime:                            4,30 / 5,00 m

                         Suprafata de teren afectat de lucrari  = 1398 mp

     Indicatori economici (cu TVA):

     Valoarea totala a investitie:  1 241 537,71 lei  actualizat la curs valutar

      1 euro = 4, 6483 lei/ 20.08.2018 

                         din care  C+M :     983 254,37  lei

    Termen de executie lucrari  :     6  luni    

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local și bugetul de stat.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   162

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 241/12.07.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a devizului general, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” și a modelului de Acord de parteneriat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 241/12.07.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a devizului general, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” și a modelului de Acord de parteneriat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 241/12.07.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a devizului general, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” și a modelului de Acord de parteneriat;

§ Prevederile Acordului de parteneriat nr. 13889/12.07.2018, 22016/12.07.2018, 7134/12.07.2018 între U.A.T. Județul Dâmbovița, U.A.T. Municipiul Târgoviște și U.A.T. Comuna Răzvad, prin lider de proiect Județul Dâmbovița;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Documentația tehnico-economică și devizul general al investiției;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Devizul general al investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” aprobat prin anexa 1 a H.C.L. nr. 241/12.07.2018 se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile H.C.L. nr. 241/12.07.2018 care contravin prezentei hotărâri se modifică potrivit noului deviz general iar restul dispozițiilor se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   163

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 12.146.242,92  lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște în vederea refinanțării creditului contractat de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit  nr. 15937/16.06.2015/nr. RQ15060720757337

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§ în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. „b”, ale art. 45, alin. 2, art. 63 alin.1 lit. „c” și alin. 4 lit. „c”, precum și ale art. 115 alin. 1 lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările  și completările ulterioare,

§ ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

§ luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§ ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare referitoare la contracte sau convenții,

§ luând acte de :

a)       Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgoviște în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 9785/21.03.2019.

b)      Precum și de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Târgoviște.

§ constatând necesitatea de refinanțarea datoriei publice locale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/31.01.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile în vederea refinanțării creditului contractat de CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște conform contractului de credit  nr. 15937/16.06.2015/nr. RQ15060720757337,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 12.146.242,92  lei de la CEC BANK SA - SUCURSALA TARGOVISTE, cu o maturitate de 7 ani.

Art. 2. Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale, respectiv refinanțarea creditului contractat de CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit  nr. 15937/16.06.2015/nr. RQ15060720757337

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târgoviște se asigură integral plata:

a)      Serviciului anual al datoriei publice locale;

b)      Oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)       Alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK SA - SUCURSALA TARGOVISTE se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local prin constituirea ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale si ipotecii pe conturile curente si speciale deschise la banca.

Art. 5.  – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște următoarele date:

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

   b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgoviște;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

   e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

   f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuternicesc Primarul Municipiului Târgoviște cu drept de prima semnătură și directorul economic cu drept de a doua semnătură pentru semnarea contractului de credit și contractelor de garanții, respectiv ipoteca pe conturile curente și speciale deschise la banca și ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale între Municipiul Târgoviște și CEC BANK SA - SUCURSALA TARGOVISTE.

Suma prevăzută la articolul 1 va fi ajustată în funcție de suma datorată la momentul semnării contractului.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Târgoviște și Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   164

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 9956/22.03.2019 prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 3852/08.03.2019.

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 10500/27.03.2019 prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor finanțări rambursabile pentru finanțarea contribuției proprii în cadrul realizării unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.

§  Contractul de finantare nr.  nr. 3852/08.03.2019 având ca obiect finanțarea realizării obiectivului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea scolii gimnaziale “Matei Basarab” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120281.

§  Contractul de finanțare nr.  4014/27.03.2019 având ca obiect finanțarea realizării obiectivului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea scolii gimnaziale “Mihai Viteazul ” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120295.

§  Contractul de finanțare nr.  40103/27.03.2019 având ca obiect finanțarea realizării obiectivului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Grădiniței  “Rază de Soare ” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 122305.

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 și alin. 4 lit. b,  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

                  În temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare  adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unei finanțări rambursabile în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 3852/08.03.2019

 în următoarele condiții:                         

-  Valoarea finanțării rambursabile 447.000  lei,

-  Perioada de tragere  până la data de 31.12.2021.

-  Perioada de rambursare 12 luni începând cu luna ianuarie 2022.

Art. 2 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unei finanțări rambursabile în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 4014/27.03.2019.

 în următoarele condiții:                         

-  Valoarea finanțării rambursabile 370.000  lei,

-  Perioada de tragere  până la data de 31.12.2021.

-  Perioada de rambursare 12 luni începând cu luna ianuarie 2022

Art. 3 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unei finanțări rambursabile în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 40103/27.03.2019.

 în următoarele condiții:                         

-  Valoarea finanțării rambursabile 4.795.000  lei,

-  Perioada de tragere  până la data de 31.12.2021.

-  Perioada de rambursare 60 luni începând cu luna ianuarie 2022

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                      

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   165  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire Centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace de publicitate”, strada arh. Gheorghe Pintea nr. 5-7, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Popescu Cătălin Nicolae

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire Centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace de publicitate”, strada arh. Gheorghe Pintea nr. 5-7, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Popescu Cătălin Nicolae;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire Centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, amenajare acces

și amplasare mijloace de publicitate”, strada arh. Gheorghe Pintea nr. 5-7, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Popescu Cătălin Nicolae.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 29, funcțiunea dominantă: I - zonă de unități industriale, depozite și transport, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 50%, CUT = 0,50, RHmax = P înalt, Hmax = 10,00 m, Totem: Hmax = 20,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   166 

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                        

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire sediu administrativ, hale depozitare și împrejmuire teren”, strada Laminorului, T25, P338/78, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Claunic Auto Dezmembrări S.R.L.

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire sediu administrativ, hale depozitare și împrejmuire teren”, strada Laminorului, T25, P338/78, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Claunic Auto Dezmembrări S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire sediu administrativ, hale depozitare și împrejmuire teren”, strada Laminorului, T25, P338/78, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Claunic Auto Dezmembrări S.R.L..

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 36, funcțiunea dominantă: I - zonă de unități industriale, depozite și transport, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 60%, CUT = 1,20, Hmax = 12,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   167

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Consolidare și etajare locuință S+P existentă”,

strada cpt. Andreescu Ion nr. 50, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Alexe Cristian și Alexe Alina - Magdalena

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Consolidare și etajare locuință S+P existentă”, strada cpt. Andreescu Ion nr. 50, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Alexe Cristian și Alexe Alina - Magdalena;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Consolidare și etajare locuință S+P existentă”, strada cpt. Andreescu Ion nr. 50, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Alexe Cristian și Alexe Alina - Magdalena.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 4, funcțiunea dominantă: LMu - zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare P, P+1, P+2 (până la 10,00 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 40%, CUT = 1,20, RHmax. coamă = 8,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  168  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru pentru activități recreative”,

Calea Ialomiței nr. 38, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea DAPA COM IMPEX S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, , având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire centru pentru activități recreative”, Calea Ialomiței nr. 38, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea DAPA COM IMPEX S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire centru pentru activități recreative”, Calea Ialomiței nr. 38, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea DAPA COM IMPEX S.R.L..

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: IS - zonă instituții publice și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 50%, CUT = 2,00, RHM = P+4.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   169 

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                                      

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”,

Calea Ialomiței nr. 5, Bulevardul Unirii nr. 6A, Tarlaua 9, P47/1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, , având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”, Calea Ialomiței nr. 5, Bulevardul Unirii nr. 6A, Tarlaua 9, P47/1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”, Calea Ialomiței nr. 5, Bulevardul Unirii nr. 6A, Tarlaua 9, P47/1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, UTR 29, UTR 37, funcțiunea dominantă: GC - zonă de gospodărie comunală, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 40%, CUT = 0,80, RHmax = P+1, Hmax = 12,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   170

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații comerciale și anexe (grupuri sanitare și clădire administrativă)”, Târgoviște, Tarla 7, P156, 157, 158, 159, 160, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea Ste&Co Imobiliar S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spații comerciale și anexe (grupuri sanitare și clădire administrativă)”, Târgoviște, Tarla 7, P156, 157, 158, 159, 160, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea Ste&Co Imobiliar S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spații comerciale și anexe (grupuri sanitare și clădire administrativă)”, Târgoviște, Tarla 7, P156, 157, 158, 159, 160, jud. Dâmbovița, beneficiar societatea Ste&Co Imobiliar S.R.L..

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: IS - zonă instituții publice și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 40%, CUT = 0,80, Nr. niv. max. = P+1, Hmax = 8,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   171

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                     

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 2 din data de 19.03.2019

    al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 2 încheiat în data de 19.03.2019 de către comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3545/05.12.2018;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a) , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.03.2019 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 11 (unsprezece) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei 2 de la Procesul verbal nr. 2 din data de 19.03.2019.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   172  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințele ANL ce urmează a fi vândute chiriașilor;                                                                                                    

§  Procesul Verbal nr. 5 încheiat astăzi, 18.09.2018 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 5396/31.07.2018 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și (6), lit. a), pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (3) Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 6 (șase) locuințe A.N.L. către actualii titulari de contract de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în anexă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   173  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea directă a terenului situat în zona Sagricom, str. Laura Stoica nr. 9, atribuit în condițiile Legii nr. 15/2003

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 8404/11.03.2019 al Direcției Urbanism-Serviciul Cadastru;

§ Prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 referitoare la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Solicitarea dlui. Nițu Alexandru înregistrată cu nr. 2217/22.01.2019;

§ Prevederile HCL nr. 278/27.07.2018 privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște, atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (3), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafață de 249 m2, situat în str. Laura Stoica, nr. 9, către dl. Nițu Alexandru conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un preț de 17,71 euro/mp cu TVA.

Art. 2 Se mandatează Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să se prezinte în fața notarului public pentru încheierea contractului de vânzare.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a contractului de vânzare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol,  membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză și repartizare a loturilor cămin de casă și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   174 

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                  

HOTĂRÂRE

privind valorificarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Adresa Direcției Silvice Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 5934 din data de 20.02.2019;

§  Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de date, Registrul agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aplicarea prevederilor HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

§  Prevederile art. 4, alin. 1, art. 5, art. 6 și art. 20, alin. 5 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 05.10.2017, aprobat prin H.G. nr.  715/2017;

§ Contractele de administrare nr. 7198/15.03.2013 și nr. 10716/23.04.2015;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă valorificarea întregului volum de masă lemnoasă, respectiv 455 mc/anual produse principale, secundare și de igienă propuse spre recoltare din pădurea proprietatea municipiului Târgoviște, de către Direcția Silvică-Dâmbovița în calitate de administrator, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Valorificarea se va face la prețul calculat pe specii și sortimente de către administrator în baza metodologiei de calcul aprobată în condițiile legii, exprimat în lei/mc, volum brut fără TVA, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică, Direcția Silvică Dâmbovița, și pentru comunicare Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,    

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   175

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de către Municipiul Târgoviște a terenului în suprafață de 6.666 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Tarla 42, Parcela 609/67, proprietatea numiților Badea Cornel Cristian Liviu, Badea Remus Ionel Costel, Badea Veronica și Săvulescu Maria, Drăjneanu Alexandrina Ioana, Badea Vasile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date - Registrul Agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind achiziționarea terenului în suprafață de 6.666 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Tarla 42, Parcela 609/67, proprietatea numiților Badea Cornel Cristian Liviu, Badea Remus Ionel Costel, Badea Veronica și Săvulescu Maria, Drăjneanu Alexandrina Ioana, Badea Vasile;

§  Prevederile H.C.L. nr. 277/27.07.2018 privind demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a unui teren în suprafață de 1 ha, situat în Priseaca;

§ Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat Popescu Liviu;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Târgoviște, a terenului în suprafață de 6.666 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Tarla 42, Parcela 609/67, proprietatea numiților Badea Cornel Cristian Liviu, Badea Remus Ionel Costel, Badea Veronica și Săvulescu Maria, Drăjneanu Alexandrina Ioana, Badea Vasile.

Art. 2 Terenul va fi achiziționat la prețul de 1,52 euro/m2 la care se adaugă TVA.

Art. 3 Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de vânzare (onorariu notar și cele privind intabularea) vor fi suportate de către Municipiul Târgoviște.

Art. 4 Se mandatează Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să se prezinte în fața notarului public pentru încheierea contractului de vânzare.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date - Registrul Agricol, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,     

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   176  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind transferul cu titlu gratuit către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - filiala Dâmbovița a unei cantități de 185 m3 de masă lemnoasă

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Adresa Societății Naționale de Cruce Roșie din România - filiala Dâmbovița nr. 6732/26.02.2019

§  Procesele verbale încheiate între Direcția Silvică și Municipiul Târgoviște în datele de 17.01.2019 și 28.01.2019 privind tăierea unui număr de 128 arbori aflați pe amplasamentul obiectivului de investiții “Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - filiala Dâmbovița, a unei cantități de 185 m3 de masă lemnoasă;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transferul cu titlu gratuit către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - filiala Dâmbovița a unei cantități de 185 m3 de masă lemnoasă, rezultată în urma defrișării terenului adiacent Complexului Turistic de Natație pe care se va realiza obiectivul de investiții “Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Masa lemnoasă care face obiectul prezentei hotărâri va fi predată pe bază de protocol și va fi distribuită de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - filiala Dâmbovița, cu titlu de ajutor umanitar, gospodăriilor afectate de calamități naturale.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Societatea Națională de Cruce Roșie din România - filiala Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   177

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

            HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 1851 - PT2 Micro XI - Strada Vlad Țepeș, 3732 - Teren aferent PT2 Micro XI, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 1851, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Țepeș nr. 3 A; constructie tip P, structură din elemente prefabricate și BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată, Suprafața = 493 mp care cuprinde și un coș de fum cu înălțimea de apx.16 metri, Carte Funciară nr. 84744, număr cadastral 84744 “,

- la poziția 3732, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Țepeș nr. 3 A; cvartal 216, parcela 9, Categoria CC - curți construcții; Vecinătăți: Nord - număr cadastral 75960, Est - număr cadastral 75960, proprietăți particulare și număr cadastral 75976,  Sud - teren municipiu, Vest - număr cadastral  75960, suprafața = 551 mp, Carte Funciară nr. 84744, număr cadastral 84744“

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile imobile având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alipirea imobilelor – terenuri, cu numerele cadastrale 83928, în suprafață de 2.267 mp, 84638, în suprafață de 115 mp și 84734, în suprafață de  185 mp, având categoria de folosință DR – drum, pentru extinderea suprafeței imobilului – teren, reprezentând Aleea Coconilor.

Art. 4. Se aprobă dezmembrarea imobilului – teren, situat în bulevardul Regele Carol I nr. 70, în suprafață de 33.159 mp, având numărul cadastral 84587, în 2 imobile, astfel:

- număr cadastral 84745, în suprafață de 32.974 mp

- număr cadastral 84746, în suprafață de 185 mp

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   178  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion       

      

HOTĂRÂRE

privind transmiterea către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., a unor bunuri de retur, proprietate publică a Municipiului Târgoviște

                                                                        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică - Compartiment Evidență Patrimoniu, prin care se susține oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind transmiterea către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., a unor bunuri de retur, proprietate publică a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 369/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră și distribuție apă pe strada Intrarea Teiș, Municipiul Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8035/07.03.2019

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și art. 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, a unor bunuri de retur, proprietate publică a Municipiului Târgoviște, prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Transmiterea se va efectua prin act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   179  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Rețele locale prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora;

§  Prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de telecomunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de telecomunicații electronice;

§  Decizia A.N.C.O.M. nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, modificată și completată;

§  Prevederile H.G. nr. 790/2013 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1350/2013 privind atestarea domeniului public al Județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, oraselor și comunelor din Județul Dâmbovița;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. - Serviciul Rețele locale, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   180  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

                                                                    

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii

unor terenuri și spații situate în incinta Complexului Turistic de Natație Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii unor terenuri și spații situate în incinta Complexului Turistic de Natație Târgoviște, pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 4 luni, a 8 terenuri în suprafață totală de 385 m2, situate în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Natație - zona Ștrand, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 Prețul de început al licitației este de următorul:

-           2 terenuri a 50 m2 fiecare - 33 lei/ m2/lună;

-           3 terenuri a 70 m2 fiecare – (zona nisip) - 33 lei/ m2/lună;

-           un teren cu suprafața de 15 m2 - 33 lei/ m2/lună;

-           un teren cu suprafața de 20 m2 - 33 lei/ m2/lună;

-           un teren cu suprafața de 40 m2 - 33 lei /m2/lună.

Art. 3 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 20 luni, a 2 spații situate în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Natație – zona interioară a Bazinului Olimpic, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 4 Prețul de început al licitației este de următorul:

-  2 spații a 2 m2 fiecare - 33 lei/m2/lună.

Art. 5 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

  Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Mihai-Andrei Păunescu

      Ion Joița

      Neli Ion

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Complex Turistic de Natație, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   181 

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

 privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 12 m2 situat în Municipiul Târgoviște,

Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu

 

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu, pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu, pentru desfășurarea activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Mihai-Andrei Păunescu

      Ion Joița

      Neli Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 36 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   182

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                           

HOTĂRÂRE

       privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 9 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 3,

 în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi 28.03.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 9 m2, situat în Municipiul Târgoviște, George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino, pentru desfășurarea activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 9 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino, pentru desfășurarea activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Mihai-Andrei Păunescu

      Ion Joița

      Neli Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 32 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                jr. Cătălin Rădulescu                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   183  

Tgv. 28.03.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion