ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.03.2018

 

93.    Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Târgoviște prin Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Universitatea Valahia din Târgoviște prin Facultatea de Științe Umaniste-Departamentul de Educație Fizica și Sport 

94.    Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște

95.    Hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018

96.    Hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Văcărești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EFICIENȚA ENERGETICĂ-ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”                                                                                                         

97.    Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I"

98.    Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județ Dâmbovița"

99.    Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea,  modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apel de proiecte nr. 1                                                                                    

100.Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 2”

101.Hotărâre privind demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a două terenuri situate în strada Crăițelor

102.Hotărâre privind aprobarea cotizației și a cheltuielilor Municipiului Târgoviște în cadrul Asociației-Grupul de Acțiune Local㠄TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”

103.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2018

104.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipal Security S.R.L Târgoviște pentru anul 2018

105.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

106.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

107.Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2017

108.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Ecoului, nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar: Constantin Alexandra Alina

109.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, beneficiar: Consiliul Județean Dâmbovița

110.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere activități prestare servicii auto și servicii alimentație publică”, Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6-8, jud. Dâmbovița, beneficiari: Căpățînă Cristina, Căpățînă Marian, Căpățînă Andrei Albert, RAIMAN CAPUCINO S.R.L., Casa Gurmandului S.R.L.

111.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+M”, Târgoviște, str. Udrea Bălcescu, nr. 20, jud. Dâmbovița, beneficiar: Florea Marius - Gabriel

112.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, Bdul. Unirii, nr. 28, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

113.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1+M, garaj, anexă și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 43, jud. Dâmbovița, beneficiari: Panait Cristina și Panait Cristian

114.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință D+P+1”, Târgoviște, str. Căpitan Andreescu Ion, nr. 69, jud. Dâmbovița, beneficiar: Tudor Adrian

115.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală P+1 - prestări servicii și comerț”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 6A, 6C, jud. Dâmbovița, beneficiar: ZIZI S.R.L.

116.Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Municipal Security S.R.L.

117.Hotărâre privind înființarea societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

118.Hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș

119.Hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 2 din data de 21.03.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

120.Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 21.03.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

121.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzarii bunurilor imobile-clădire PT 2, micro V și teren aferent acestuia, str. Ion Ghica, nr. 7, Municipiul Târgoviște

122.Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Universității Valahia din Târgoviște asupra imobilului teren în suprafață de 84 mp, situat în strada Avram Iancu

123.Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște asupra Punctului Termic din Aleea Trandafirilor și terenului aferent acestuia

124.Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de trecere din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 639,60 m2, situat în bulevardul I.C.Brătianu, nr. 4

125.Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

126.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a 65 de spații comerciale în suprafață totală de 454,44 m2, situate în municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai

127.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 10,56 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 23, bl. 68, sc. B, ap. 47, parter, cvartal 104, parcela 73

128.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 9 ani, a unui teren în suprafață de 11 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, cvartal 23, parcela 98

129.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 24 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, Bdul. Eroilor, Cvartal 31, Parcela 16

130.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 41 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. Laura Stoica, adiacent lotului 31 Cartier Sagricom

                 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Târgoviște prin Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Universitatea Valahia din Târgoviște prin Facultatea de Științe Umaniste-

Departamentul de Educație Fizica și Sport 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Târgoviște prin Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Universitatea Valahia din Târgoviște prin Facultatea de Științe Umaniste/Departamentul de Educație Fizica și Sport;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

             În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă protocolul de colaborare între Municipiul Târgoviște prin Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Universitatea Valahia din Târgoviște prin Facultatea de Științe Umaniste-Departamentul de Educație Fizica și Sport, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Președintele Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, prof. Ciprian Prisăcaru să semneze Protocolul de colaborare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   93

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                                                                                          

 

     HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, statului de funcții și

regulamentului de organizare și funcționare ale

Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviște privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” și „d”si alin. 3 lit. „b”și alin. 6 lit. „a” , pct 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   94

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion

 

 HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Târgoviște la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Biroului Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Municipiului Târgoviște la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018;

§  Prevederile Ordinului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017 - 2019;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă casarea autospecialei marca Mercedes tip 280 AMBULANCE, cu numărul de înmatriculare DB 15 PMT, număr de identificare WDB1240081F280688, anul fabricației 1993, serie CIV D 583095, numărul certificatului de înmatriculare D00074880B, nr. inventar 400245, valoare amortizată 2.551 lei.

Art. 2 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviște la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2018 – proprietar Municipiul Târgoviște.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea unui autovehicul nou, Dacia Duster, prin Programul național de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2018.

Art. 4 Se aprobă ca Municipiul Târgoviște să solicite o finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric electronic, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus menționat, diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a noului autovehicul fiind susținută din surse proprii (Bugetul local pentru anul 2018).

Art. 5 Începând cu data prezentei HCL nr. 422/31.10.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   95

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Diana Ion

 

                                                                

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării Comunei Văcărești la

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

EFICIENȚA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC

     TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Adresa nr. 1883 din data de 23.03.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 9511 din data de 26.03.2018, prin care Comuna Văcărești solicită aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄EFICIENȚA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE- DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§ Prevederile art. 13, art. 16 alin. 2 lit. j, art.  21, alin. 1 din Statutul Asociației  aprobat prin HCL nr. 51/31.03.2015 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomirești prin Consiliul Local Dragomirești în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄EFICIENȚA ENERGETICĂ-ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE-DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile dispozițiilor art. 11, alin. 1 și 2, art. 12, art. 13 și art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă aderarea Comunei Văcărești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔EFICIENȚA ENERGETICĂ-ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE-DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”.

Art. 2 Se acordă mandat special viceprimarului Municipiului Târgoviște, jr. Cătălin Rădulescu, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Asociație, să voteze în cadrul Adunării Generale pentru aderarea Comunei Văcărești și să semneze Actele Adiționale la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă viceprimar Cătălin Rădulescu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.     

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   96

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Diana Ion

 

                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

 pentru obiectivul de investiții "Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște

prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I";

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2007 referitoare la reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 313/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții: „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I" conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local și Programul Operațional Regional 2014-2020.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   97

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Diana Ion

                                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

 pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județ Dâmbovița"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județ Dâmbovița";

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995  pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1955/1995 aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

 

 

 

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții: "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județ Dâmbovița", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții: "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județ Dâmbovița", conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și fonduri structurale.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

          jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   98

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

            jr. Mariana Ungureanu      

   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea,  modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Axa prioritară 4 Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apel de proiecte nr. 1                 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin  reabilitarea,  modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4  Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apel de proiecte nr. 1;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3732/21.07.2017, pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, modificat prin Ordinul MDRAPFE nr. 2239/26.02.2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin  reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr.1.

Art.  2. Se aprobă Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, conform anexei.

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, în cuantum de 12.736.052,70 lei (inclusiv TVA) (douasprezece milioane sapte sute treizeci si sase mii cincizeci si doi lei si saptezeci bani).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 4.794.869,01 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile), cât și contribuția proprie în procent de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 159.617,80 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea,  modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in urma evaluarii proiectului, cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin  reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. Se împuternicește domnul Stan Daniel-Cristian, Primar al Municipiului Targoviste, cu domiciliul în Târgoviște, strada Mihai Popescu, nr.5, bl.29D, et.2, ap.10, judetul Dâmbovita și legitimat cu cartea de identitate seria DD nr. 816541 eliberata de SPCLEP Târgoviște la 19.04.2016, CNP 1781011151784, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

ART 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște.

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   99

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

Anexă la H.C.L. nr. 99/30.03.2018

           

 

Anexa cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai proiectului

„Îmbunătățirea infrastructurii educationale Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea si Echiparea Gradinitei cu Program Prelungit „Rază de Soare” din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

 

S teren = 5473.00   mp

Constructie reabilitata C1: - Sconstr.(calcul POT)  = 1155.5 mp

-  S constr. desf. = 2213.40 mp (Calcul CUT - supraterana)/2603.40 mp (inclusiv subsol tehnic).

Constructie reabilitata C2:        - Sconstr. = 380.00 mp

-  Sconstr. (calcul POT) = 380.00 mp  + 30.00 mp (terasa    acoperita) = 410.00 mp

-                S constr. desf. = 380.00*2+30.00 = 790.00 mp (Calcul CUT-supraterana)  / 940.00 mp (inclusiv subsol tehnic).

Extindere  - C3:                     -  S constr. (calcul POT) = 275.00 mp

-   S constr. desf. = 275.00+ 169.00 mp = 444.00 mp (Calcul CUT-supraterana) .

S construita foisoare de lemn = 30.00 mp.

S constr. totala calcul POT = 1155.5+410.00+275.00 + 30 = 1870.50 mp

S constr. desf. Calcul CUT = 2213.40+790.00+444.00+30=3477.40 mp

POT = 34.18 %

CUT = 0.64.

S spatii de joaca amenajate (supraf. Sintetica) =  398.10 mp

S alei pietonale suprafata sintetica = 207.00 mp

S alei pietonale pavate = 428.40 mp

S alei carosabile si parcari = 509.00 mp

S trotuare de garda constructii = 390.00 mp

S spatii verzi amenajate = 1670.00 mp (30.51%).

 

 

 

-      Valoare totala, inclusiv TVA -12.663,462 mii lei / C+M -9.381,781mii lei inclusiv TVA   (conform Deviz general – HG 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare)

-      Valoare totala proiect , inclusiv TVA -12.736.052,70lei, conform Buget proiect

    

     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local

în Municipiul Târgoviște - LOT 2”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - LOT 2;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște – LOT 2” după cum urmeaza:

·      Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

 

Valoarea totala a investitiei

Valoare

(lei fara TVA)

TVA(lei)

Valoare

(lei cu TVA)

Total general

5.030.383,38

945.692,00

5.976.075,38

Din care C+M

4.641.552,42

881.894,96

5.523.447,38

 

curs valutar 1 euro = 4,5965 in lei/euro la cursul BNR din data de 25.09.2017

 

·      Indicatori minimali, respectiv indicatori de perfomanta – elemente fizice/ capacitati fizice care sa indice atingerea obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

 

Indicatori

U.M.

Cantitate

Lungime străzi modernizate

m

3403

Parte carosabilă

m

3,0-6,0

Suprafața parte carosabilă modernizată

mp

15490

Suprafața trotuare modernizate

mp

8724

Lungime bordură 20x25

m

5828

Lungime bordură 10x15

m

6461

Guri de scurgere cu sifon și depozit proiectate

buc

89

Marcaje longitudinale

km

5.91

Indicatoare rutiere

buc

63

 

·      Indicatori financiari, socio-economici, de impact, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

             

Valoarea totală a investitiei

Valoare (lei fara TVA)

Valoare (lei cu TVA)

Total general

5.030.383,38

5.976.075,38

Din care C+M

4.641.552,42

5.523.447,38

 

            Durata  estimată de execuție a obiectivului de investiții: 12 luni 

   

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   100

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a două terenuri situate în strada Crăițelor

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date  - Registrul Agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind oportunitatea demarării procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a două terenuri situate în strada Crăițelor, în vederea reamenajării și sistematizării întregii zone;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. a, pct. 11 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziționare de către Municipiul Târgoviște, a două terenuri în suprafață de 518 mp, respectiv 760 mp, situate în Târgoviște, strada Crăițelor, în vederea reamenajării și sistematizării întregii zone.

Art. 2 (1)Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să contracteze serviciile unui expert tehnic autorizat pentru a stabili valoarea terenurilor în cauză și ulterior efectuării expertizei, să negocieze prețul cu actualii proprietari.

            (2)Valoarea finală a prețului obținut în urma evaluării și negocierii precum și celelalte clauze ale contractului de vânzare vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

           jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   101

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizației și a cheltuielilor Municipiului Târgoviște în cadrul Asociației-Grupul de Acțiune Locală

„TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște și a cheltuielilor pe care le va suporta în cadrul Asociației-Grupul de Acțiune Local㠄TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”;

§ Prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 40/2015 referitoare la gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Local㔠- orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/PI 9.vi/OS 5.1. REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE;

§ Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020;

§ Ghidul specific privind depunerea si selectia strategiilor de dezvoltare locala etapa II a mecanismului DLRC ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru o perioadă de 3 ani, începând cu luna aprilie 2018, se aprobă cotizația Municipiului Târgoviște în cadrul Asociației-Grupul de Acțiune Local㠄TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” în cuantum de 7500 lei/lună.

Art. 2 Pentru o perioadă de 3 ani, începând cu luna aprilie 2018, se aprobă plata de către Municipiul Târgoviște a facturilor reprezentând utilitățile și serviciile de pază pentru sediul social al Grupului de Acțiune Local㠄TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” .

Art. 3 Începând cu 01.04.2018, HCL nr. 301/31.08.2005 și nr. 141/28.07.2010 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Grupul de Acțiune Local㠄TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

           jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   102

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

            jr. Diana Ion

                  

                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

  ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§ Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2018;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 58, alin. 1 - 5 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul  2018;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile O.U.G nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare;

§ Prevederile art. 4 și art. 9 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 56 și 57 din data de 14.03.2011 referitoare la contractul de delegare de gestiune, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   103

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

                                                                           

    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipal Security S.R.L Târgoviște pentru anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§ Raportul Municipal Security S.R.L. Târgoviște privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018;

§ Prevederile art. 11 lit. „f” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§  Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul  2018;

§  Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§  Prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște pentru anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipal Security S.R.L., Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

           jr. Cătălin Rădulescu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   104

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

                                              

                                                                            

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor  la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 2 a bugetului de stat pe anul 2018;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1151/2012  pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§ Prevederile Ordinului 3145/2017 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   105

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Diana Ion

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                  Anexa  la H.C.L nr.105/30.03.2018

Consiliul Local                                                                                                                   

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.    Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2018, al  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

  Pentru_____X_______ Împotrivă___________   Abținere___________    

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                                                  

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 2 a bugetului de stat pe anul 2018;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3145/2017 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

       HOTĂRÂRE:

 

          Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Vasile - Laurențiu Niță și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

          jr. Cătălin Rădulescu                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   106

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

          jr. Diana Ion

 

 

Municipiul Târgoviște                                    Anexa la H.C.L nr. 106/30.03.2018

Consiliul Local                                                                                                                   

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, VASILE - LAURENȚIU NIȚĂ, născut la data de 11.07.1974, domiciliat în Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 123, posesor al C.I. seria DD, nr. 780796 eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de 27.07.2015 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

            Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., pentru anul 2018, prevăzut în anexele la prezentul mandat.

 

 

   Pentru  ______X_____         Împotrivă___________ Abținere___________

 

 

     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 9341/22.03.2017 privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2017 și notele explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște

§  Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2017 privind finanțele publice locale;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 31.12.2017, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 1F  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe și interne la data de  31.12.2017, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă conturile de execuție aferente instituțiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă  situațiile financiare la data de 31.12.2017 (Bilanț la 31.12.2017, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2017, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2017, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2017 - Bănci, Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31.12.2017, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice la 31.12.2017, Situația  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2017, Situația activelor fixe amortizabile la 31.12.2017, Situația activelor fixe neamortizabile la 31.12.2017, Contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor, Plăți restante la 31.12.2017, Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale la data de 31.12.2017,  Situația plăților efectuate din FEN postaderare la data de 31.12.2017, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2017).  conform anexelor  4A la 4N care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   107

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Diana Ion

                                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Ecoului, nr. 7,

jud. Dâmbovița, beneficiar: Constantin Alexandra Alina

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Ecoului, nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar: Constantin Alexandra Alina;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Ecoului, nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar: Constantin Alexandra Alina.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 6, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 45%; CUTmax = 0,90, H max = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   108

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

            jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, beneficiar: Consiliul Județean Dâmbovița

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, beneficiar: Consiliul Județean Dâmbovița;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, beneficiar: Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă: IS - zonă pentru instituții publice și servicii publice de interes general și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 30%; CUTmax = 0,90, regim maxim de înălțime admis P+5; Hmax = 25,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   109

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere activități prestare servicii auto și servicii alimentație publică”, Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6-8, jud. Dâmbovița, beneficiari: Căpățînă Cristina, Căpățînă Marian, Căpățînă Andrei Albert, RAIMAN CAPUCINO S.R.L., Casa Gurmandului S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere activități prestare servicii auto și servicii alimentație publică”, Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6-8, jud. Dâmbovița, beneficiari: Căpățînă Cristina, Căpățînă Marian, Căpățînă Andrei Albert, RAIMAN CAPUCINO S.R.L., Casa Gurmandului S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere activități prestare servicii auto și servicii alimentație publică”, Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 6-8, jud. Dâmbovița, beneficiari: Căpățînă Cristina, Căpățînă Marian, Căpățînă Andrei Albert, RAIMAN CAPUCINO S.R.L., Casa Gurmandului S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 30, funcțiunea dominantă: IS - zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: pentru Restaurant Casa Gurmandului - POTmax. = 80%; CUTmax = 2,0, pentru restul investițiilor - POTmax. = 40%; CUTmax = 1,2; Hcoamă = 15,00 m și Hcornișă = 12,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   110

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință S+P+M”, Târgoviște, str. Udrea Bălcescu, nr. 20, jud. Dâmbovița, beneficiar: Florea Marius - Gabriel

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință S+P+M”, Târgoviște, str. Udrea Bălcescu, nr. 20 jud. Dâmbovița, beneficiar: Florea Marius - Gabriel;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+M”, Târgoviște, str. Udrea Bălcescu, jud. Dâmbovița, beneficiar: Florea Marius - Gabriel.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 24, funcțiunea dominantă: L - zonă pentru locuințe individuale pe lot și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 0,60, Nr. niv.max = S+P+M; H max = 6,0 m - 9,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   111

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

          jr. Mariana Ungureanu

                                                               

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, Bdul. Unirii, nr. 28, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, Bdul. Unirii, nr. 28, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, Bdul. Unirii, nr. 28, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 29, funcțiunea dominantă: IS - zonă pentru instituții și servicii publice de interes general și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 50%; CUTmax = 1,20, regim maxim de înălțime P+2; H max = 16,0 m, se vor realiza corpuri de clădire și teren de sport.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   112

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință P+1+M, garaj, anexă și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 43, jud. Dâmbovița,

beneficiari: Panait Cristina și Panait Cristian

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1+M, garaj, anexă și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 43, jud. Dâmbovița, beneficiari: Panait Cristina și Panait Cristian;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1+M, garaj, anexă și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 43, jud. Dâmbovița, beneficiari: Panait Cristina și Panait Cristian.

 

 

 

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 2, funcțiunea dominantă: LMu - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 38%; CUTmax = 1,20, locuință individuală P+1+M; Hmax coamă = 12,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   113

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință D+P+1”, Târgoviște, str. Căpitan Andreescu Ion, nr. 69, jud. Dâmbovița, beneficiar: Tudor Adrian

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință D+P+1”, Târgoviște, str. Căpitan Andreescu Ion, nr. 69, jud. Dâmbovița, beneficiar: Tudor Adrian;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință D+P+1”, Târgoviște, str. Căpitan Andreescu Ion, nr. 69, jud. Dâmbovița, beneficiar: Tudor Adrian.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 4, funcțiunea dominantă: LMu - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10,0 m) și următorii indicatori urbanistici: POT = 38%; CUT = 1,20, Nr.niv.max = 3, regim de înălțime D+P+1; Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   114

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire hală P+1 - prestări servicii și comerț”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 6A, 6C, jud. Dâmbovița, beneficiar: ZIZI S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hală P+1 - prestări servicii și comerț”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 6A, 6C, jud. Dâmbovița, beneficiar: ZIZI S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hală P+1 - prestări servicii și comerț”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 6A, 6C, jud. Dâmbovița, beneficiar: ZIZI S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 33, funcțiunea dominantă: I - zonă de unități industriale, depozite și transport și următorii indicatori urbanistici: POT = 50%; CUT = 1,0, Nr. niv.max = P+1; H max coamă = 8,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   115

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

          jr. Mariana Ungureanu

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al societății Municipal Security S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea Actului Constitutiv al societății Municipal Security S.R.L.;

§ Prevederile art. 8, lit. “a” din Actul Constitutiv al Municipal Security S.R.L.;

§ Prevederile art. 14, alin. 1, alin. 2 și alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 28 alin. 2 și 21 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al Municipal Security S.R.L. cu suma de 100 lei, reprezentând 10 părți sociale, prin cooptarea noului asociat ECO -SAL 2005 S.A.

Art. 2 Cheltuielile aferente majorării capitalului social vor fi suportate din bugetul ECO - SAL 2005 S.A.

Art. 3 Actul Constitutiv al Municipal Security S.R.L. se modifică potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri, sintagma “asociat unic” va fi înlocuită cu cea de “asociați”, urmând ca după operarea prezentelor modificări acesta să fie republicat.

Art. 4  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, ECO-SAL 2005 S.A, Municipal Security S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.   

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   116

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

             jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind înființarea societății

 SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune înființarea societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile art. 2, art. 3, alin. 3, art. 7, art. 11, alin. 1, art. 14, alin. 1, alin. 2 și alin. 3, art. 17 din Legea societăților, nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 28 alin. 2 și 21 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. “d”, alin. 6,  lit. “a”, pct. 14 și art. 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se înființează societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Târgoviște.

Art. 2 (1) Aportul asociatului unic la constituirea capitalului social în numerar, subscris și vărsat este de 200 lei (două sute lei) fiind împărțit într-un număr de 20 (douăzeci) părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei (zece lei) fiecare,  reprezentând 100% din capitalul social.

            (2) Asociatul unic deține toate părțile sociale și participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

Art. 3 Se aprobă Actul Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă încheierea Contractului de Comodat dintre Municipiul Târgoviște și SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Obiectul principal de activitate al noii societăți este „Lucrări de instalații electrice” - cod CAEN 4321.

Art. 6. Sediul social al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. este la adresa: Târgoviște, str. A. I. Cuza, nr. 11B, parter, județul Dâmbovița, imobil aparținând Municipiului Târgoviște conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște.

Art. 7 Se desemnează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan sau un împuternicit special al acestuia să semneze Actul Constitutiv al societății prevăzut în anexa 1 și Contractul de Comodat prevăzut în anexa 2.

Art. 8 Se desemnează ca administrator (director) al noii societăți, cu puteri depline și pentru un mandat de 4 ani, dl. Oprea Ionuț, cetățean român, născut la data e 22.02.1989 în Municipiul Târgoviște, domiciliat în Municipiul Tîrgoviște, str. G-ral Ion Emanoil Florescu, nr. 1, bl. C1, et. 2, ap. 9, județul Dâmbovița, identificat cu Cartea de Identitate seria DD nr. 843469 eliberată de SPCLEP Tîrgoviște la data de 12.10.2016, CNP 1890222152486.

Art. 9 Se împuternicește dl. Oprea Ionuț să deschidă contul de capital social al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., să reprezinte Municipiul Târgoviște și să semneze toate documentele prevăzute de legislația în vigoare în vederea realizării formalităților de înmatriculare a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dâmbovița.

Art. 10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, dl. Oprea Ionuț și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

       jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   117

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat,

către actualul chiriaș

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințe din fondul locativ de stat ce urmează a fi vândute chiriașilor;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractul de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   118

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

            jr. Diana Ion

 

 

Anexa la H.C.L nr. 118/30.03.2018

 

 

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu apartamentul din fondul locativ de stat ce va fi vândut chiriașului conform prevederilor

Decretului - lege nr. 61/1990

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

 

 

 

Numele și prenumele solicitantului

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Nr. și data contractului de închiriere

 

 

 

 

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Decretului-lege nr. 61/1990 și Legii nr. 76/1994

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

3129/

31.01.2018

 

 

 

VOICU

ION

Str. Transilvaniei, nr.4, bl.63, sc. C,ap. 46, M VI,

Su = 36,15 mp

- 2 camere

 

 

 

 23026a/

05.12.2003

 

 

 

1974

 

 

 

12.967 lei

 

 

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 2 din data de 21.03.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Procesul - Verbal nr. 2 din data de 21.03.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1330/09.05.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - Verbal nr. 2 din data de 21.03.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei unui număr de 3 contracte de închiriere până la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 1 a Procesului – verbal nr. 2/21.03.2018.

Art. 3 Se aprobă repartiția unui număr de 40 de locuințe, conform Anexei nr. 3 a Procesului – verbal nr. 2/21.03.2018.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

       jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   119

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 21.03.2018

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 1 din data de 21.03.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1331/09.05.2017;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 21.03.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă criteriile și punctajele în vederea repartizării locuințelor sociale, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 1/21.03.2018.

Art. 3 Se aprobă lista persoanelor al căror dosar este complet în vederea repartizării locuințelor sociale, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 1/21.03. 2018.

Art. 4 Se aprobă prelungirea unui număr de 4 contracte de închiriere până la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 3 la Procesul verbal nr. 1/21.03.2018.

Art. 5 Se aprobă repartizarea unui număr de 4 locuințe sociale, conform Anexei nr. 4 la la Procesul verbal nr. 1/21.03. 2018.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

      jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   120

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

             

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzarii bunurilor imobile-clădire PT 2, micro V și teren aferent acestuia, str. Ion Ghica, nr. 7, Municipiul Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind vânzarea bunurilor imobile-clădire PT 2, micro V și teren aferent acestuia, str. Ion Ghica;

§ Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 referitoare la bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviste a bunului  imobil-construcție PT 2 Micro V din strada Ion Ghica nr. 7, în suprafață de 352 mp, nr. inventar 101048, înregistrat la poziția 1834 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște și a bunului imobil-teren în suprafață de 426 mp, ocupat de construcția fostului punct termic, în vederea vânzării acestora.

Art. 2 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a bunurilor imobile clădire și teren având datele de identificare prevăzute la art. 1.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Bugyi Alexandru

          Joița Ion

          Gherghescu Constantin

Art. 4 (1) Vânzarea celor două imobile va avea loc după efectuarea măsuratorilor cadastrale; prețul de început al licitației este cel stabilit prin Raportul de evaluare nr. 7131/05.03.2018, respectiv 251,59 lei/mp pentru teren și 212,09 lei/mp pentru construcție, valoare ce se va modifica în funcție de cursul leu/euro la momentul vânzării.

          (2) Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a contractului de vânzare vor fi în sarcina cumpărătorului.

Art. 5 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru- Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de primarul municipiului Târgoviște, să semneze contractul de vânzare în formă autentică.

Art. 6 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

           jr. Cătălin Rădulescu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   121

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Universității Valahia din Târgoviște asupra imobilului teren în suprafață de 84 mp, situat în strada Avram Iancu

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Adresa nr. 7652/08.03.2018 prin care Universitatea Valahia solicită atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 84 mp;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Universității Valahia din Târgoviște asupra imobilului teren în suprafață de 84 mp situat în strada Avram Iancu;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 112 și 129 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 327/04.10.2006 privind darea în folosință gratuită, pe o perioada de 10 ani, a terenului în suprafață de 40 m.p., aflat în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, situat în Strada Avram Iancu – adiacent Căminului Universitar nr. 5,  către Universitatea „Valahia” Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 322/21.08.2008 privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 63 mp, str. Avram Iancu – adiacent Căminului nr. 5, sc. A și B, pe o perioadă de 49 de ani, către Universitatea „Valahia” Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare, pe perioada existenței construcțiilor (anexe centrale termice), în favoarea Universității Valahia din Târgoviște asupra bunului imobil-teren, proprietate publică a Municipiului Târgoviște - Strada Avram Iancu, cvartal 21/94, parcela 114.1, aferent blocurilor 48 și 49, în suprafață de 84 mp, număr de inventar 700949, valoare aferentă 24.620 lei.

Art. 2 Drepturile și obligațiile părților asupra bunului imobil-teren vor fi prevăzute în protocolul de predare-primire ce se va încheia între Municipiul Târgoviște și Universitatea Valahia din Târgoviște.

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 322/21.08.2008 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Universitatea Valahia și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

     jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   122

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

                                                                

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște asupra Punctului Termic din Aleea Trandafirilor și terenului aferent acestuia

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Adresa Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 5075/16.02.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște asupra Punctului Termic Aleea Trandafirilor și terenului aferent acestuia;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște asupra bunului imobil, proprietate publică a Municipiului Târgoviște - Punct Termic Aleea Trandafirilor, construcție și teren aferent.

Art. 2 Datele de identificare ale imobilului sunt următoarele:

-     Denumire:              PT Aleea Trandafirilor;

-     Adresă și elemente descriptive: Aleea Trandafirilor, construcție tip P din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată; suprafață construită - 238 mp cu teren aferent 238 mp/cotă din cvartalul 189, parcela 43;

-     Număr inventar:               101053;

-     Valoare:                             47.086,00 lei;

-     An PIF:                             1992.

 

Art. 3 Predarea-primirea bunului imobil se va realiza pe bază de protocol în care vor fi prevăzute condițiile de administrare în vederea desfășurării activităților specifice instituției de cultură.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   123

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de trecere din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de  639,60 m2, situat în bulevardul I.C.Brătianu, nr. 4

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 639,60 m2, situat în bulevardul I.C.Brătianu, nr. 4;

§ Adresa Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 5075/16.02.2018;

§ Prevederile art. 858 - 865 și art. 869 din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile art. 9, alin 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 18/2016 pentru completarea art. 9;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 91, alin. 1, lit. „c” și art. 119 - 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște solicită trecerea din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, a terenului în suprafață de 639,60 m2, situat în Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 4 (fostă secție Spital ORL), conform planului de ampasament anexat.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște pentru semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două părți după adoptarea hotărârii de transmitere în proprietate de către Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

    

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

        jr. Cătălin Rădulescu                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   124

Tgv. 30.03.2018

Redactat 3 ex.

          jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§  Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 156/2014 se modifică după cum urmează:

- la poziția 467, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ghica nr. 7; suprafața = 50 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.604,50 lei“;

- la poziția 2629, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Strada Ion Ghica nr.7 , categoria CC - curți construcții; cvartal 86, parcela 6; suprafața = 95 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.901 lei“;

- la poziția 1747, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Șoseaua Găești nr. 3, Cimitir Central, cvartal 255, parcela 1, suprafața = 40 mp, Carte funciară 83415, număr cadastral 83415”;

- la poziția 1748, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Șoseaua Găești nr. 3; categoria CC-TDI, cvartal 255, parcela 1; Vecinătăți: Nord - drum, Est - Strada Constructorilor, Sud - Statie Petrom, numere cadastrale 78711 și 78712, Vest - Șoseaua Găești; suprafața = 49.818 mp, Carte funciară 83415, număr cadastral 83415”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.487.260 lei“;

- la poziția 1749, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Strada Radu de la  Afumați nr. 5 A; categoria CC-TDI; cvartal 221, parcela 12; Vecinătăți: Nord - număr cadastral 75838, Est - număr cadastral 75838, Sud - număr cadastral 75746, Vest - numere cadastrale 75998, 76112, 75491 și 76112; suprafața = 21.970 mp, Carte funciară 83428, număr cadastral 83428”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.954.600 lei“;

- la poziția 1836, coloana 3 va avea următorul cuprins: Strada Vasile Voiculescu; construcție tip P, zidărie elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton; suprafața construită spațiu =  352 mp, cu teren aferent - cota din cvartalul 106 parcela 23”;

- la poziția 1845, coloana 2 va avea următorul cuprins: ”PT1 Micro IX - Strada general Matei Vlădescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: Strada general Matei Vlădescu; construcție tip P, zidărie elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton; suprafața construită spațiu = 225 mp, cu teren aferent - cota din cvartalul 22 parcela 125”;

- la poziția 1848, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Aleea profesor Radu Gioglovan; construcție tip P din zidărie elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton; suprafața construită spațiu = 346 mp, cu teren aferent - cota din cvartalul 21 parcela 113”;

- la poziția 1858, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Aleea Trandafirilor; construcție tip P din zidărie elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton; suprafața construită spațiu = 238 mp, cu teren aferent - cota din cvartalul 189 parcela 43”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “47.086 lei“;

- la poziția 2022, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Strada Avram Iancu; cvartal 21/94, parcela 114.1, aferent blocuri 48 și 49, suprafața = 84 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.620 lei”;

- la poziția 2285, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 21/94, parcela 114; suprafata = 3450 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.011.195 lei”.

            - la poziția 2960, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Strada Constantin           Brâncoveanu nr. 62 A; categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 40; parcela 1;             suprafața = 1239 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “363.151 lei”

            - la poziția 3118, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Calea Ialomiței;   categoria de    folosință - construcții; suprafața = 360 mp”, iar coloana 5 va avea       următorul cuprins:      “25.200 lei”

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a pozițiilor 1803 - Cameră transporturi - Spitalul Mănăstirea Dealu – Valleriana, 1834 - PT 2 Micro V - Strada Ion Ghica, 2816  Teren aferent Strada Oituz și 2840 Teren aferent Strada Smârdan.

Art. 4 Se aprobă trecerea unei suprafețe de teren de 140 mp, cotă parte a bunului imobil - Teren Strada Constantin Brâncoveanu nr. 62 A, cvartalul 40, parcela 1, din domeniul public în domeniul privat  al municipiului Târgoviște.     

Art. 5  Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren cu nr. cadastral 71599-C.F. 71599 în suprafață de 141.900 m2 situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 13, în două loturi după cum urmează:

Lotul 1 cu nr. cadastral 84253 în suprafață de 134.076 m2 care rămâne în administrarea/folosința Universității Valahia Târgoviște.

Lotul nr. 2 cu nr. cadastral 84254 în suprafață de 7.824 m2 care va fi administrat de Municipiul Târgoviște.           

Art. 6 Se aprobă radierea din C.F. nr. 83647 a Municipiului Târgoviște a dreptului de administrare constituit în favoarea Liceului Tehnologic Nicolae Ciorănescu (Grup Școlar Nicolae Ciorănescu) asupra terenului cu nr. cadastral 83647 în suprafață de 555 m2, situat în str. Lt. Stancu Ion, nr. 35.

Art. 7 Se aprobă radierea din C.F. nr. 83646 a Municipiului Târgoviște a dreptului de administrare constituit în favoarea Liceului Tehnologic Nicolae Ciorănescu (Grup Școlar Nicolae Ciorănescu) asupra terenului cu nr. cadastral 83646 în suprafață de 273 m2, situat în str. Lt. Stancu Ion, nr. 35.

Art. 8 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 9 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   125

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE                                        Anexă la H.C.L nr. 125/30.03.2018

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                                                  

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

Poz. Inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3665

 

 

 

Teren Strada colonel Nicolin Ion

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 213, parcela 14;               suprafața = 375 mp

2018

109.913

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3666

 

 

 

 

 

1.6.8

Sala de așteptare și ghișee

Bulevardul Mircea cel Bătrân, construcție tip P, structură metalică cu închideri din panouri OTPAN și tâmplărie PVC cu geam termopan, montată pe o platformă betonată, acoperiș autoportant din panouri OTPAN, suprafața construită de 69 mp

 

2005

39.018, 20

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Certificatul de urbanism nr. 89/17.02.2005 si Autorizatia de construire nr. 72/21.03.2005

3667

 

Teren drum - zona Complex Turistic de Natație 

Teren categoria de folosință DR - drum; începe din teren proprietate municipiu număr cadastral 83120 și se înfundă, lungime 440 metri, suprafața = 2638 mp

2018

180.412

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Ordonanța nr. 43/1997

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                        

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a 65 de spații comerciale în suprafață totală de 454,44 m2, situate în municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a 65 de spații comerciale în suprafață totală de 454,44 m2, situate în municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 1 și 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a 65 de spații comerciale în suprafață totală de 454,44 m2, situate în municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Bugyi Alexandru

          Joița Ion

          Gherghescu Constantin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 35 lei/m2/ lună - parter și etajul I și 14 lei/ m2/ lună - etajul II.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

          jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   126

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

                                   HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 10,56 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 23, bl. 68, sc. B, ap. 47, parter, cvartal 104, parcela 73

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 10,56 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 23, bl. 68, sc. B, ap. 47, parter, cvartal 104, parcela 73, în vederea amenajării unei căi de acces și a unei rampe pentru persoane cu dizabilități;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui teren în suprafață de 10,56 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 23, bl. 68, sc. B, ap. 47, parter, cvartal 104, parcela 73, în vederea amenajării unei căi de acces și a unei rampe pentru persoane cu dizabilități.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

           Bugyi Alexandru

           Joița Ion

           Gherghescu Constantin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 52 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   127

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 9 ani, a unui teren în suprafață de 11 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, cvartal 23, parcela 98

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 9 ani, a unui teren în suprafață de 11 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, cvartal 23, parcela 98, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 9 ani, a unui teren în suprafață de 11 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței, cvartal 23, parcela 98, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Bugyi Alexandru

          Joița Ion

          Gherghescu Constantin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   128

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

           jr. Mariana Ungureanu

 

 

                                                                            

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 24 m2, situat în municipiul Târgoviște,

Piața Bucegi, Bdul. Eroilor, Cvartal 31, Parcela 16

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 24 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, Bdul. Eroilor, Cvartal 31, Parcela 16, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 24 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bucegi, Bdul. Eroilor, Cvartal 31, Parcela 16, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

           Bugyi Alexandru

           Joița Ion

           Gherghescu Constantin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 110 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

           jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   129

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

                                                                  

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 41 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. Laura Stoica, adiacent lotului 31 Cartier Sagricom

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2018, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 41 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. Laura Stoica, adiacent lotului 31 Cartier Sagricom, CF 81890, Nr. Cadastral 81890, în vederea amenajării unui loc de parcare;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 41 m2, situat în municipiul Târgoviște, str. Laura Stoica, adiacent lotului 31 Cartier Sagricom, CF 81890, Nr. Cadastral 81890, în vederea amenajării unui loc de parcare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

           Bugyi Alexandru

           Joița Ion

           Gherghescu Constantin

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 6 lei/m2/an+T.V.A.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

             jr. Cătălin Rădulescu                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   130

Tgv. 30.03.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu